PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST"

Transkript

1 PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití

2 PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company, SpA ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu. Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku. Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník. Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení. Pro zajištění trvalé účinnosti a bezpečnosti tohoto zařízení doporučujeme: obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem. je nutné používat pouze originální náhradní díly. 2

3 Návod k obsluze VARNÁ DESKA Česky PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Obsah Instalace, 4-8 Umístění Elektrické připojení Připojení k přívodu plynu Typový štítek Technické údaje hořáků a trysek Předpis pro instalaci, seřízení a montážní práce, 9 Popis spotřebiče, 11 Celkový pohled Uvedení spotřebiče do chodu a používání, 12 Praktické rady pro používání plynových hořáků Praktické rady pro používání elektrických plotýnek Bezpečnostní opatření a rady, 13 Všeobecné bezpečnostní pokyny Likvidace a nakládání se starými elektrickými spotřebiči Údržba a čištění, 14 Vypnutí spotřebiče Čištění spotřebiče Údržba plynových kohoutků Řešení problémů, 15 3

4 Instalace! Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte tento návod. Jsou v něm uvedeny pokyny pro bezpečnou instalaci, používání a údržbu spotřebiče.! Uschovejte tento návod pro další použití. V případě prodeje spotřebiče jej předejte novému majiteli. Umístění Sousední místnost. Odvětrávaná místnost. Zvětšený větrací otvor mezi oknem a podlahou. Systém může dodávat vzduch pro spalování také nepřímo, například ze sousedního pokoje vybaveného vzduchovou cirkulací, jak je popsáno výše. Touto místností nesmí být obývací pokoje, ložnice nebo takové místnosti, kde by mohl vzniknout požár.! Uchovejte obalové materiály mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení (viz Bezpečnostní opatření a rady).! Spotřebič musí být nainstalován kvalifikovanou osobou podle uvedených pokynů a v souladu s platnými předpisy a normami. Nesprávná instalace může způsobit újmu na zdraví lidem, zvířatům nebo škody na majetku.! Spotřebič může být nainstalován a používán pouze ve stále větrané místnosti v souladu s platnými předpisy a normami. Musí být dodrženy následující požadavky: Místnost musí být vybavena vzduchovou ventilací, která odvede všechny škodlivé zplodiny. Ventilace se může skládat z digestoře a elektrického větráku, který se automaticky sepne pokaždé, když je přístroj v provozu. Komínem nebo kouřovodem. (zvláštním pro kuchyňské zařízení) Přímo do venkovního prostoru. V místnosti musí být také umožněna řádná cirkulace vzduchu, který je nutný pro správné hoření. Proudění vzduchu nesmí být menší než 2 m3/h na 1 kw instalovaného výkonu. Příklady ventilačních otvorů pro přívod vzduchu. A Systém větrání může brát vzduch přímo zvenčí, pomocí trubky s vnitřní plochou řezu nejméně 100 cm2; venkovní otvor nesmí být možno jakýmkoliv způsobem zablokovat. Propan-butan klesá k zemi, protože je těžší než vzduch.místnosti s plynovými nádržemi musí být vybaveny ventilačními otvory, umožňujícími odvětrání plynu v případě jeho úniku. Zároveň nesmí být propanbutanové nádrže, částečně nebo úplně plné, umístěny nebo skladovány na místech nebo v místnostech, které jsou níže než přízemní část budovy (sklepy apod.) Zároveň se ujistěte, zda plynové nádrže používané v místnosti nemohou být ve styku s vnějšími zdroji tepla (trouby, krby, kamna atp.), které by mohly ohřát plynovou nádrž nad 50 C. Vestavění spotřebiče Plynové a kombinované varné desky jsou vyrobeny se stupněm X ochrany proti přehřátí. Následující skutečnosti musí být dodrženy během montáže varné desky. Kuchyňský nábytek přiléhající k přístroji a vyšší než horní část varné desky musí být umístěn nejméně 600 milimetrů od hrany varné desky. Digestoř musí být nainstalována v souladu s odpovídajícím návodem a v minimální vzdálenosti 650 mm od varné desky. Kuchyňský nábytek umísťovaný na stěnu vedle digestoře musí být vzdálen od varné desky nejméně 420 mm (viz obrázek). 700mm min. 600mm min. 540mm min. Je-li varná deska umístěna mezi dvěma kuchyňskými skříněmi pověšenými na zdi, musí být jejich spodní hrana vzdálena od varné desky nejméně 700 mm (viz obrázek). Místo pro instalaci musí mít rozměry, jak je uvedeno na následujícím obrázku. 4

5 Dodávané úchytky vám umožňují připevnit varnou desku do nábytku s tloušťkou od 20 do 40 mm. Abyste zajistili správné a bezpečné upevnění, doporučujeme použít všechny úchytky. 560 mm. 45 mm. 555 mm 55 mm 475 mm Jestliže je varná deska namontována nad troubou bez nucené ventilace vzduchu, musí být zajištěno odpovídající větrání uvnitř skříňky, například větracími otvory umožňujícími cirkulaci (viz plánek). Ukázka upevnění zařízení úchytkami Elektrické připojení způsob upevnění pro tloušťku H=20 mm způsob upevnění pro tloušťku H=30 mm Přední strana Trouby vybavené trojpólovým napájecím kabelem jsou vyrobeny pro napájení střídavým proudem, jehož napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na spotřebiči (ten je umístěn na spodní straně spotřebiče). Uzemňovací ochranný vodič je žluto-zelený. Je-li zařízení umístěno nad vestavěnou elektrickou troubu, přívod proudu do varné desky a do trouby nesmí být z jednoho zdroje (zásuvky) kvůli bezpečnosti a možnosti jednoduchého odpojení trouby. Připojení napájecího kabelu k elektrické síti způsob upevnění pro tloušťku H=40 mm! Používejte pouze přiložené úchytky. Není-li varná deska namontována nad zabudovanou troubu, musí být jako izolace použita dřevěná deska. Musí být umístěna nejméně 20 mm pod spodní částí varné desky. Ventilace Zadní strana Pro zajištění správného odvětrávání je třeba odstranit zadní stěnu skříňky, ve které je zařízení vestavěno. Je vhodné umístit troubu tak, aby stála na dvou dřevěných lištách, nebo na rovném povrchu s otvorem o rozměru nejméně 45 x 560 mm (viz obrázek). Normovanou zástrčku kabelu zapojte do zásuvky s odpovídajícím zatížením, uvedeném na typovém štítku. V případě připojení spotřebiče přímo k elektrickému rozvodu )bez zástrčky) je třeba použít na přívodu vícepólový jistič s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm v rozpojeném stavu. Tento jistič musí být připojen mezi spotřebič a elektrický rozvod a musí také vyhovovat příslušnému zatížení a platným bezpečnostním předpisům (uzemnění nesmí být jističem přerušeno). Napájecí kabel nesmí přijít do styku s povrchy o teplotě vyšší než 50 C.! Osoba provádějící instalaci se musí ujistit, že elektrické připojení bylo provedeno správně a v souladu s bezpečnostními předpisy. 5

6 Před připojením k elektrickému rozvodu se ještě ujistěte zda: Je spotřebič uzemněn a zástrčka odpovídá předpisům. Zásuvka snese maximální zatížení spotřebiče, které je uvedeno na typovém štítku (viz níže). Napětí musí být v rozmezí hodnot, které jsou uvedeny na typovém štítku. Zásuvka je kompatibilní se zástrčkou spotřebiče. Jestliže je zásuvka se zástrčkou nekompatibilní, požádejte autorizovaného technika, aby ji vyměnil. Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo vícenásobné zásuvky.! Po nainstalování spotřebiče musí být napájecí kabel a elektrická zásuvka snadno přístupné.! Kabel nesmí být ohýbán nebo stlačován.! Kabel musí být pravidelně kontrolován a měněn pouze autorizovanými techniky servisu.! Výrobce se zříká jakékoli zodpovědnosti v případě nedodržování těchto bezpečnostních opatření. Připojení k přívodu plynu Spotřebič musí být připojen k hlavnímu uzávěru plynu nebo k plynové bombě v souladu s bezpečnostními předpisy. Před samotným zapojením se ujistěte, zda je zařízení nastaveno na plyn, který chcete použít. Není-li to tak, přeskočte na kapitolu Přizpůsobení pro různé typy plynů. Používáte-li stlačený plyn v bombě, nainstalujte regulátor tlaku, odpovídající platným bezpečnostním předpisům.! Ujistěte se, že tlak dodávaného plynu je shodný s hodnotami v Tabulce 1 ( Technické údaje hořáků a trysek ). To zajistí bezpečnost používání a dlouhou životnost zařízení a umožní efektivní využití spotřebované energie. Připojení pomocí neohebné trubky (měděné nebo ocelové)! Připojení přístroje ke zdroji plynu nesmí být žádným způsobem namáháno a nevznikalo mechanické pnutí. Přístroj je vybaven otočným kolenem ve tvaru L. Součástí příslušenství je i těsnění, aby po připojení k zařízení nedocházelo k úniku plynu. Těsnění musí být vždy vyměněno, dojde-li k otočení kolena přívodní trubky (těsnění je dodáváno s přístrojem). Přívodní trubka plynu se dá připojit k cylindrické plynové přípojce s 1/2" plynovým závitem. Závitové připojení ohebnou bezešvou nerezovou trubkou Přívodní trubku plynu je možné připojit k cylindrické plynové přípojce s 1/2" plynovým závitem. Při připojení dbejte na to, aby délka připojených trubek nikdy nebyla delší jak 2000 mm (plně natažené). Jakmile je trubka připojena, ujistěte se, že se nikde nedotýká žádných pohyblivých součástí a není stlačená.! Vždy použijte trubky a těsnění, které jsou v souladu s bezpečnostními předpisy a normami. Zkouška těsnosti spojů! Po dokončení zapojení přístroje zkontrolujte těsnost spojení kvůli možnému úniku plynu pomocí mýdlové vody. Nikdy nepoužívejte oheň. Přizpůsobení pro různé typy plynů Chcete-li přizpůsobit varnou desku pro jiný typ plynu, než který je nastaven z výroby (vyznačeno na typovém štítku desky nebo na obalu), můžete vyměnit hořáky následujícím způsobem: 1. Sejměte krycí mřížku varné desky a vytáhněte hořáky. 2. Odšroubujte trysky pomocí 7 mm dutého klíče, vyměňte trysky za odpovídající nový typ (viz tabulka 1 Technické údaje hořáků a trysek ) 3. Hořáky znovu nasaďte opačným postupem. 4. Jakmile je výměna hotová, vyměňte starou nálepku uvádějící původní typ plynu za novou, podle použitého plynu. Nálepku získáte v kterémkoliv našem servisním středisku. Nastavení primárního přívodu vzduchu hořáku: Hořák nepotřebuje seřízení. Nastavení hořáku na minimum: 1. Nastavte ovládací knoflík hořáku na minimum. 2. Sundejte knoflík z osičky a seřiďte nastavovacím šroubem vedle osičky nebo přímo v osičce plamen tak, aby byl malý ale rovnoměrný. 6

7 ! Je-li přístroj připojen k nádobě se stlačeným plynem, je třeba regulační šroubek zašroubovat až na doraz.! Jakmile je výměna hotová, vyměňte starou nálepku uvádějící původní typ plynu za novou, podle použitého plynu. Nálepku získáte v kterémkoliv našem servisním středisku.! Kolísá-li tlak plynu nebo tlak plynu není takový, jako doporučuje výrobce, musíte umístit na přívodní plynové potrubí vhodný tlakový regulátor (v souladu s bezpečnostními předpisy). 3. Potom několikrát rychle otočte ovládacím knoflíkem hořáku z minima na maximum a zpět na minimum několikrát za sebou (při hořícím plameni hořáku), abyste se ujistili, že plamen nezhasne. 4. Některé přístroje mají bezpečnostní zařízení (termočlánek). Jakmile zařízení nepracuje při slabém plameni správně, nastavte regulačním šroubkem větší plamen. 5. Jakmile je nastavení provedeno, zaplombujte nastavení. Použijte plombovací vosk nebo podobný materiál. TYPOVÝ ŠTÍTEK Elektrické připojení napětí: V ~ 50/60Hz nebo V ~ 50/60Hz (viz typový štítek) maximální příkon 1500 W Tento spotřebič vyhovuje následujícím směrnicím Evropského společenství: - 72/23/EEC z 19/02/1973 (Nízké napětí) a následným úpravám; - 89/336/EEC z 03/05/1989 (Elektromagnetická kompatibilita) a následným úpravám; - 93/68/EEC z 22/07/1993 a následným úpravám. - 90/336/EEC z 29/06/1990 (Plyn) a následným úpravám 7

8 Technické údaje hořáků a trysek Tabulka 1 Stlačený plyn (kapalný) Zemní plyn Hořák Zmenšený rychlý (RR) Průměr (mm) 100 Tepelný výkon* (kw) (p.c.s.) Jmenovitý 2,60 Snížený 0,70 Pomocná tryska 1/100 (mm) 41 Tryska 1/100 (mm) 80 *** 189 Průtok* g/h ** 186 Tryska 1/100 (mm) 110 Průtok* l/h 248 Středně rychlý (S) Pomocný (A) Trojitý hořák (TC) Ultra - rychlý (UR) Vstupní tlak ,90 1,00 3,60 3,40 Jmenovitý (mbar) Minimum (mbar) Maximum (mbar) 0,40 0,40 1,30 0, Kategorie spotřebiče: II2H3 B/P * 15 C a 1013 mbar suchý zemní plyn ** Propan, výhřevnost P.C.S. = MJ/Kg *** Butan, výhřevnost P.C.S. = MJ/Kg Zemní plyn, výhřevnost P.C.S. = MJ/m 3 S RR S RR S RR S R A S A S A UR S A TC S PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST 8

9 Předpis pro instalaci, seřízení a montážní práce Ke každému sporáku nebo varnému panelu přikládáme tento předpis, určený především pracovníkům opravárenských organizací. Doporučujeme Vám, abyste ve vlastním zájmu celý předpis pečlivě prostudovali. Posouzení shody bylo provedeno dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 a příslušných nařízení vlády. Sporáky a varné panely byly přezkoušeny podle norem: ČSN EN Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN EN Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla ČSN EN Prostředí pro elektrická zařízení ČSN EN Bezpečnost el. spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Všeobecné požadavky ČSN EN Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby apod. spotřebiče pro domácnost - Technické požadavky, bezpečnost a metody zkoušení. ČSN Požárně technické vlastnosti hmot - Stupeň hořlavosti stavebních hmot 8 a 9 zákona č.634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů Díl 8. zákona 7/2005 kterým se mění zákon 185 / 2001 o odpadech 16 a 17 vyhlášky č. 338/97 Sb. Instalace sporáků a varných panelů musí být provedena dle norem: ČSN Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů ČSN-EN 1775 Zásobování plynem, plynovody v budovách ČSN Předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách Důležité upozornění Při jakékoliv manipulaci se sporákem nebo varným panelem mimo běžné použití je nutno uzavřít kohout v přívodu plynu před spotřebičem a vytáhnout přívodní flexošňůru ze zásuvky. V případě pevného připojrní vypněte hlavní vypínač nebo jistič. 9

10 UMÍSTĚNÍ SPORÁKU NEBO VARNÉHO PANELU Sporák nebo varný panel může být používán v souladu s ČSN v obyčejném prostředí v místnosti s minimálním prostorem 20 m 3. V menším prostoru (min. 15 m 3 ) nutno zajistit odvětrávací zařízení. Sporák nebo varný panel lze z hlediska tepelné odolnosti postavit na jakoukoli podlahu (podložku). - Spotřebič provedení A, tj. spotřebič, který není určen ke spojení s kouřovodem, nebo jiným zařízením pro odvádění spalin mimo prostor, v němž je umístěn, musí být instalován v prostorech s dostatečným větráním, které je provedeno dle ČSN :1986 a ČSN :1986, tak, aby se v těchto prostorech zabránilo hromadění škodlivých látek v nepřípustné koncentraci (zabezpečení požadavku hygienického předpisu na prac. prostředí 39/78 směrnice 46). Pro bezpečné vzdálenosti stěn a nábytku od sporáku nebo varného panelu platí ČSN Při přistavění sporáku nebo varného panelu ke stěnám o stupni hořlavosti B nesnadno hořlavé, C1 těžce hořlavé, C2 středně hořlavé, C3 lehce hořlavé nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od spotřebiče dle tabulky 1. V rozmezí od úrovně vařidlové desky do výše 500 mm nad vařidlovou deskou. Pod úrovní vařidlové desky nutno dodržet bezpečnou vzdálenost dle tabulky K nehořlavým stěnám stupeň hořlavosti A lze sporák nebo varný panel přistavit bez mezery. 3. Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 10 mm). 4. Spotřebič je nutno odstavit z provozu v případech, kdy dochází ke změně prostředí, tedy při práci s lepidly, laky a dalšími těkavými materiály, které mohou tuto změnu vyvolat. 10

11 Popis spotřebiče Celkový pohled PLYNOVÉ HOŘÁKY ELEKTRICKÁ PLOTNA * Podpůrný rošt pro VARNÉ NÁDOBY Světelný indikátor ELEKTRICKÉ PLOTÝNKY* Ovládací knoflíky pro PLYNOVÉ HOŘÁKY a ELEKTRICKOU PLOTÝNKU* BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ* Zapalovač PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ* ELEKTRICKÁ PLOTÝNKA: může mít odlišné parametry a fungovat na různých stupních výkonu. Podle rychlosti ohřevu rozlišujeme plotýnky na normální nebo zrychlené (rapid) (zrychlené plotýnky mají ve středu malý červený kruh.). SVĚTELNÝ INDIKÁTOR ELEKTRICKÉ PLOTÝNKY se zapne, kdykoliv je ovládací knoflík otočen mimo pozici vypnuto (Off). Ovládací knoflíky pro PLYNOVÉ HOŘÁKY a ELEKTRICKOU PLOTÝNKU* regulují výkon nebo velikost plamene. Zapalovač PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ* umožňuje zapálit vybraný hořák automaticky. BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ* zastaví přívod plynu k plameni, jestliže náhodně zhasne. PLYNOVÉ HOŘÁKY mají různou velikost a výkon. Pro vaření použijte hořák nejvíce odpovídající velikosti použité kuchyňské nádoby. *Pouze u některých modelů. 11

12 Uvedení spotřebiče do chodu a používání! Umístění plynového hořáku a elektrické plotýnky* je vyznačeno u každého ovládacího knoflíku. Plynové hořáky Každý hořák může být nastaven do následujících pozic pomocí odpovídajících ovládacích knoflíků: Vypnuto (Off) Maximium Minimum Pro zapálení plamene u vybraného hořáku přibližte zapálenou sirku nebo zapalovač k hořáku a současně stiskněte a otočte odpovídající knoflík proti směru hodinových ručiček na pozici maximum. Má-li hořák bezpečnostní pojistku, musí být knoflík stlačen po dobu 6 sekund, aby se automatické zařízení dostatečně zahřálo a umožnilo udržet plamen. U modelů vybavených tlačítkem zapalovače zapálíte vybraný hořák stisknutím tlačítka zapalování (označeného symbolem ) a současně rychle stiskněte co nejvíce a otočte odpovídajícím knoflíkem proti směru hodinových ručiček na pozici maximum.! Zhasne-li náhodou plamen, vypněte ovládací knoflík a s dalším zapálením počkejte cca 1 minutu. Hořák vypnete otáčením ovládacího knoflíku ve směru hodinových ručiček (dokud nedosáhnete pozice ) Elektrická plotýnka* Praktické rady pro používání plynových hořáků Aby byl zajištěn úsporný provoz hořáků, doporučujeme následující: Používejte nádobí odpovídající velikosti hořáků (viz tabulka) tak, aby plameny nepřesahovaly spodní okraje nádoby. Vždy používejte nádobí s plochým dnem a používejte pokličky. Jakmile obsah nádoby dosáhne bodu varu, stáhněte plamen do pozice minimum. Hořák Redukovaný (RR) Středně rychlý (S) Pomocný (A) Trojitý prstenec hořáku (TC) Ultra rychlý (UR) Průměr nádoby (cm) Praktické rady pro používání elektrických plotýnek Tepelným ztrátám a poškození elektrických plotýnek zabráníte používáním nádobí s plochým dnem, jehož průměr není menší než průměr plotýnky. Odpovídajícím ovládacím knoflíkem můžete otáčet po nebo proti směru hodinových ručiček do 6 různých pozic: Pozice Normální nebo zrychlená plotýnka vypnuto slabý výkon střední výkon vysoký výkon Pozice Normálníl nebo rychlá plotýnka vypnuto příprava ryb nebo zeleniny vaření brambor (v páře) polévek, hrášku, fazolí dlouhé vaření velkého množství jídla pečení (běžné) pečení (silnější) Je-li ovládací knoflík v jiné pozici než "vypnuto", rozsvítí se indikátor zapnutí. 6 zhnědnutí a uvedení do varu v krátké době.! Před prvním použitím elektrických plotýnek je rozpalte na maximum po dobu 4 minut, aniž byste na ně umístili nádoby. Během zahřívání jejich ochranný nátěr zatvrdne, a tím získá povrch plotýnek maximální odolnost. * Pouze vybrané modely. 12

13 Bezpečnostní opatření a rady! Tento spotřebič byl navržen a vyroben v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Následující varování jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je třeba je pečlivě přečíst. Všeobecné bezpečnostní pokyny: Toto je vestavný spotřebič 3. třídy Plynové spotřebiče vyžadují odpovídající proudění vzduchu pro zabezpečení bezpečného použití. Když vestavujete varnou desku, dodržujte pokyny v části Umístění spotřebiče. Tyto pokyny jsou platné pro země, jejichž symboly se objevují v návodu a na štítku se sériovým číslem zařízení. Spotřebič byl navržen pro domácí používání a není určený pro obchodní a průmyslové účely. Tento spotřebič nesmí být instalován ve venkovním prostředí ani v zastřešených prostorech. Je velmi nebezpečné vystavit spotřebič dešti a bouřkám. Při přemísťování spotřebiče používejte vždy držadla k tomu určená, umístěná po stranách. Nedotýkejte se spotřebiče, jste-li bosí, nebo máte-li mokrá nebo vlhká chodidla či ruce. Spotřebič smí k vaření jídel používat pouze dospělí a musí dodržovat instrukce v tomto návodu. Zajistěte, aby napájecí kabel nebo jiné elektrické části nepřišli do styku s horkými částmi zařízení. Otvory pro ventilaci a rozptylování tepla nesmí být nikdy zakryty. Pokud se spotřebič nepoužívá, vždy se ujistěte, že jsou otočné knoflíky v poloze l / o Chcete-li odpojit spotřebič z elektrické sítě, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky; nikdy netahejte za kabel. Nikdy nezačínejte s jakýmkoliv čištěním nebo údržbou, není-li zástrčka spotřebiče vytažena ze zásuvky. V případě poruchy se v žádném případě nesnažte spotřebič opravit sami. Opravy prováděné nezkušenou osobou mohou způsobit zranění nebo spotřebič ještě více poškodit. Kontaktuje servisní středisko (viz Podpora). Vždy se přesvědčte, že držadla a úchyty nádob jsou otočené do středu desky, abyste předešli náhodným popáleninám. Nezavírejte skleněný poklop (pokud je jím zařízení vybaveno), dokud jsou hořáky nebo plotýnky horké. Nenechávejte elektrické plotýnky zapnuté bez toho, aby na nich stála nádoba. Nepoužívejte nestabilní nebo deformované nádobí. Recyklace Obaly: Respektujte místní předpisy pro zacházení s použitými obalovými materiály, patří do tříděného odpadu a následně jsou recyklovány. Likvidace a nakládání se starými elektrickými spotřebiči Direktiva EU 2002/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na jejich nejoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrtnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ být odložen do směsného komunálního odpadu. Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady. Informace naleznete také na internetových stránkách výrobců elektrospotřebičů, obecních úřadů a samozřejmě Ministerstva životního prostředí.!!! Dodržením doporučení a informací o zacházení se starými výrobky aktivně podpoříte ochranu zdraví a životního prostředí, odevzdáním starých výrobků na místech zpětného odběru vyloučíte možnost poškození zdraví a životního prostředí nebezpečnými látkami obsaženými v některých výrobcích!!! 13

14 Údržba a čištění Vypnutí spotřebiče Před jakoukoli údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě. Čištění spotřebiče! Nepoužívejte brusné nebo korozivní čistící prostředky, jako jsou odstraňovače skvrn, protikorozní přípravky, práškové čistící prostředky nebo mycí houby s drsným povrchem: mohou nenapravitelně poškodit povrch! Nikdy na čištění přístroje nepoužívejte parní nebo tlakové čističe. Nejlépe přístroj vyčistíte pomocí vlhké houby a vysušíte pomocí savé kuchyňské utěrky. Vyjímatelné části hořáků můžete často mýt teplou vodou mýdlem a odstraňovat tak připečenou hmotu. Desky vybavené automatickým zapalováním: vnitřní část zařízení elektrického zapalovače by měla být často čištěna a často je třeba kontrolovat průchodnost otvorů pro plyn na hořácích. Elektrické plotýnky by měly být čištěny vlhkým hadrem a dokud jsou ještě teplé, potřete je jemně trochou oleje. Tvrdá voda ponechaná na povrchu delší dobu nebo agresivní čistící prostředky obsahující fosfor mohou na dílech z nerezové oceli zanechat skvrny. Po čištění zařízení opláchněte a osušte zbývající kapky vody. Údržba plynových kohoutků Po delším čase může dojít k zadírání kohoutků nebo se mohou těžko otáčet. V takovém případě je třeba je nechat vyměnit.! Tato výměna musí být provedena kvalifikovaným technikem autorizovaným výrobcem. 14

15 Řešení problémů Může se stát, že zařízení nepracuje správně anebo přestane pracovat. Předtím, než se obrátíte na servisní středisko, přesvědčte se, zda problém nemůžete vyřešit sami. Nejprve zkontrolujte, že není přerušen přívod plynu nebo elektřiny do přístroje a zda je otevřený hlavní přívod plynu. Hořák se nezapálí nebo plamen není okolo hořáku rovnoměrný. Zkontrolujte, zda: nejsou na hořáku ucpané otvory pro plyn. jsou všechny pohyblivé součásti hořáku správně nasazené. není kolem spotřebiče průvan. U modelů s bezpečnostní pojistkou plamen zhasíná. Zkontrolujte, zda: jste úplně zamáčkli ovládací knoflík. jste drželi ovládací knoflík dostatečně dlouhou dobu pro aktivaci bezpečnostní pojistky. zda otvory pro plyn na hořáku nejsou blokovány v místě, kde se nachází bezpečnostní pojistka. Plamen zhasne, jestliže je stažen na minimum. Zkontrolujte, zda: nejsou ucpané otvory pro plyn na hořáku. není kolem spotřebiče průvan. minimální výkon byl správně nastaven podle návodu. Nádoby nejsou stabilní. Zkontrolujte, zda: je spodní strana nádobí perfektně rovná. nádobí je správně umístěni na střed hořáku. podpěrné rošty nádobí jsou správně umístěny. Jestliže přístroj stále nefunguje správně a problémy trvají, zavolejte nejbližší servisní středisko. Prosíme, připravte si následující údaje: model spotřebiče (Mod.) sériové číslo (S/N) Tyto informace naleznete na typovém štítku umístěném na spotřebiči a/nebo na obalu.! Nikdy nevyužívejte služeb neautorizovaných servisních techniků a trvejte na použití originálních náhradních dílů. 15

16 Servisní modrá linka: Indesit Company Česká s.r.o. Lihovarská 1060/ Praha 9, Česká republika Indesit Company, SpA Via Aristide Merloni, Fabriano tel. (0732) Italy 02/ SK 16

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST. Varná deska Návod k instalaci a použití

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST. Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA

TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA TD 640 IX/HA TD 631 IX/HA TD 640 IX/HA TD 641 IX/HA TD 750 IX/HA TD 751 GH/HA TQ 640 GH/HA TQ 751 GH/HA TZ 640 /HA TZ 751 /HA Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze TD 640 IX/HA TD 631 IX/HA

Více

TZ 751 S K/HA TQ 640K GH/HA TQ 640K X/HA TQ 751K X/HA TQ 751K GH/HA

TZ 751 S K/HA TQ 640K GH/HA TQ 640K X/HA TQ 751K X/HA TQ 751K GH/HA Návod k obsluze TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 640 S GH/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA TQ 751 S IX/HA TQ 640 S IX/HA

Více

HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA. Odsavač par. Návod k instalaci a použití HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA Odsavač par Návod k instalaci a použití HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod k obsluze VARNÁ DESKA PI 604 PIM 604

Návod k obsluze VARNÁ DESKA PI 604 PIM 604 Návod k obsluze PI 604 PIM 604 VARNÁ DESKA Obsah Instalace Ustavení Elektrické připojení Popis spotřebiče Celkový pohled Bezpečnostní opatření a doporučení Obecná bezpečnost Likvidace Praktické rady pro

Více

TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751

TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751 TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751 Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751 Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

NPD 615 CEU NPD 615 DEU

NPD 615 CEU NPD 615 DEU Montážní návod NPD 615 CEU NPD 615 DEU B-281-01 2 3 4 5 6 Pokyny pro technika (instalatéra) Je nutné, aby všechny zásahy týkající se vestavby, nastavení a uzpůsobení na jiný druh plynu byly provedeny autorizovaným

Více

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY V e s t a v n é s p o t ř e b i č e P l y n o v á v a r n á d e s k a P G 6 4 0,, P G 6 4 4,, P M 74 1 S V,, P G 7 5 0,, P G 2 D 6 4 0 I n s t a l a c e,, p o u ž i t í,, ú d r ž b a Vážený zákazníku,

Více

Návod k obsluze. Obsah PK 644DGH X /HA PKQ 644DGH /HA PK 755DGH X/HA PKQ 755DGH /HA

Návod k obsluze. Obsah PK 644DGH X /HA PKQ 644DGH /HA PK 755DGH X/HA PKQ 755DGH /HA Návod k obsluze PK 644DGH X /HA PKQ 644DGH /HA PK 755DGH X/HA PKQ 755DGH /HA Obsah Instalace, 12-14 Ustavení Elektrické připojení Připojení plynu Specifikace hořáků a trysek Popis spotřebiče, 15 Celkový

Více

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB Varná deska Návod k instalaci a použití PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI

Více

Návod k obsluze VARNÁ DESKA. Obsah. Instalace

Návod k obsluze VARNÁ DESKA. Obsah. Instalace Návod k obsluze VARNÁ DESKA Obsah Instalace Ustavení Elektrické připojení Připojení plynu Štítek s údaji Specifikace hořáků a trysek Popis spotřebiče Celkový přehled PI 631 PI 631 A PI 631 AS PI 631 IB

Více

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company,

Více

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Návod k obsluze zařízení Vážený uživateli, děkujeme za výběr našeho výrobku. Jsme si jisti, že tato sklokeramická varná deska bude zcela

Více

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace) CZ FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace)

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY 30.4.2004 Strana 1 (celkem 10) TECNOINOX 5410.147.01 Vnější rozměry (cm) PC35E/0 PC35E/6/0 PC35E/G6/0 35 x 65 x 28 35 x 60 x 28 35 x 60 x 30 PC35E/1 PC35E/6/1

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání:

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání: Úvod: Pečlivě, prosím, prostudujte tento návod k použití včetně přiložených nákresů s číselnými a abecedními odkazy v textu. Výrobce neručí za případné poškození věci, ublížení na zdraví nebo možnost požáru

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE

HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Varná deska Vestavná plynová varná deska CZ Montáž použití údržba

Varná deska Vestavná plynová varná deska CZ Montáž použití údržba Varná deska Vestavná plynová varná deska CZ Montáž použití údržba CZ Vážený zákazníku, děkujeme vám a blahopřejeme k provedenému výběru. Tento nově zkonstruovaný výrobek, zhotovený z materiálů nejvyšší

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.

VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ. CZ Vážený zákazníku, Děkujeme vám za důvěru projevenou nákupem výrobku značky gorenje. Produkt je navržený a vyrobený tak, aby plně uspokojil vase požadavky. Prosíme věnujte pozornost instrukcím uvedeným

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Návod k obsluze VARNÁ DESKA. Obsah Instalace PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PIM 740 AS PIM 750 AS PIM 750 AST.

Návod k obsluze VARNÁ DESKA. Obsah Instalace PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PIM 740 AS PIM 750 AS PIM 750 AST. Návod k obsluze VARNÁ DESKA Obsah Instalace Ustavení Elektrické připojení Připojení plynu Štítek s údaji Specifikace hořáků a trysek PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PIM 740 AS PIM 750 AS PIM 750

Více

Odsavač par. Návod k použití HI 161

Odsavač par. Návod k použití HI 161 Odsavač par Návod k použití HI 161 HI 161 Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje

Více

Odsavač par DTS 2920 X DTS 2921 X DTS 5920 X DTS 6930 X. Návod k obsluze. Blomberg

Odsavač par DTS 2920 X DTS 2921 X DTS 5920 X DTS 6930 X. Návod k obsluze. Blomberg Odsavač par DTS 2920 X DTS 2921 X DTS 5920 X DTS 6930 X Návod k obsluze Blomberg 1 2 - Vyjměte filtry z odsávače par a omyjte je roztokem vody a neutrálního kapalného čistícího prostředku. Ponechte je

Více

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3 ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N CZ Návod na montáž a používání OD 3 Odsávání Filtrace Uhlíkový filtr SERVIS Údržba Před započetím jakékoliv údržby odpojte odsavač od elektrické sítě. Uhlíkový

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

CT 1800/E CT 1810 CT 3010

CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 3010 CT 1810 CZ Návod k použití Pokyny k použití Blahopřejeme Vám, zvolili jste speciální Ceran varnou desku! Před použitím doporučujeme, abyste si pozorně přečetli následující

Více

OBSAH. Výrobce zařízení

OBSAH. Výrobce zařízení V e s t a v n é s p o t ř e b i č e S k l o k e r a m i c k á d v o u p l o t ý n k a P D V 3 2 / 1 I n s t a l a c e - p o u ž i t í - ú d r ž b a Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši volbu. Tento

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY XF Elektrické manuální trouby OBSAH: I. Pokyny pro instalaci str. 03 1. TYPOVÝ ŠTÍTEK str. 03 2. CERTIFIKACE str. 03 3. INSTALACE str. 03 - PRVNÍ OPERACE 4. INSTALACE str. 04 4.1

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

HTL 76. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

HTL 76. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze HTL 76 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze CZ HTL 76 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ OPÉKACÍ DESKA Model: FTE9-05L, FTE9-05R FTE/C9-05L, FTE/C9-05R FTE9-10L, FTE9-10R, FTE9-10L+R FTE/C9-10L, FTE/C9-10R, FTE/C9-10L+R FTE7-05L, FTE7-05R

Více

PO 740 ES. Varná deska s plynovými hořáky

PO 740 ES. Varná deska s plynovými hořáky PO 740 ES Varná deska s plynovými hořáky PO 740 ES Varná deska s plynovými hořáky Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 14 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití RACLETTE GRIL R-274

Návod k použití RACLETTE GRIL R-274 Návod k použití RACLETTE GRIL R-274 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PH 760 RF /HA PH 760 RF GH /HA PZ 760 RF /HA PH 760 F /HA PH 750 RT GH /HA PH 750 /HA PH 750 T /HA PH 741 RQO GH /HA PH 730 RT /HA PH 720 RT /HA

PH 760 RF /HA PH 760 RF GH /HA PZ 760 RF /HA PH 760 F /HA PH 750 RT GH /HA PH 750 /HA PH 750 T /HA PH 741 RQO GH /HA PH 730 RT /HA PH 720 RT /HA PH 760 RF /HA PH 760 RF GH /HA PZ 760 RF /HA PH 760 F /HA PH 750 RT GH /HA PH 750 /HA PH 750 T /HA PH 741 RQO GH /HA PH 730 RT /HA PH 720 RT /HA Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze PH 760

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... TECHNICKÁ DATA... MONTÁŽ... 4 OBSUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ

VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Výrobce doporučuje řádné užívání svítidel! Proto se vždy řiďte tímto návodem, abyste zajistili správný

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

Návod k obsluze VARNÁ DESKA

Návod k obsluze VARNÁ DESKA Návod k obsluze PC 750 T X /HA PC 750 T AX /HA PC 750 T GH /HA PC 750 T XX /HA PC 750 T R /HA PC 750 T /HA PC 760 F X /HA PC 760 F R /HA PC 750 X /HA PC 750 AX /HA PC 730 RT GH /HA PC 730 RT X /HA PC 640

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Návod na ovládání chladničky

Návod na ovládání chladničky Návod na ovládání chladničky CAS-60 Absorpční chladnička CAS-60 Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Ovládací panel 3 Druhy provozu 3 Upozornění 4 Instalace 4 Napájení 12V 4 Provoz na plyn 5 Výroba ledu 5 Údržba

Více

PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF

PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF Plynový sporák Návod k instalaci a obsluze PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF Plynový sporák Návod k instalaci a obsluze

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ OPÉKACÍ DESKA Model: FTE6-05L, FTE6-05R FTE/C6-05L, FTE6-10L, FTE6-10R FTE/C6-10L, FTE6-05 L, FTE6-05 R, FTE/C6-05 L Obr. 1a E: Elektrické připojení

Více

P 04 Vestavná varná deska

P 04 Vestavná varná deska P 04 Vestavná varná deska Návod k instalaci a použití P 04 CZ Vestavná varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

OBSAH. uživatelské instrukce instalace...2 používání...2 údržba...2 instrukce k instalaci instalace...5 umístění...5 elektrické připojení...

OBSAH. uživatelské instrukce instalace...2 používání...2 údržba...2 instrukce k instalaci instalace...5 umístění...5 elektrické připojení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e E l e k t r i c k á,, l i t i n o v á,, v a r n á p l o t n a ( d e s k a ) k v a ř e n í P D E 3 2 X I n s t a l a c e - p o u ž i t í - ú d r ž b a Vážený zákazníku,

Více

Návod k použití GRIL R-256

Návod k použití GRIL R-256 Návod k použití GRIL R-256 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T

Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Instrukce pro uživatele Obsah AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Instalace Obecně Bezpečnostní opatření Instrukce pro instalaci Připojení k elektrické síti Instalace

Více

Kontaktní grily KG-01, KG-02

Kontaktní grily KG-01, KG-02 Kontaktní grily KG-01, KG-02 Výrobky moderního designu a kvalitní nerezové oceli. Výrobky jsou vybaveny elektrickými prvky od nejznámějších výrobců, energeticky úsporné a bezpečné. Teplota plotny pánve

Více

POKYNY K POUŽITÍ. Pro keramické patky jsou uvedeny doplňující instrukce

POKYNY K POUŽITÍ. Pro keramické patky jsou uvedeny doplňující instrukce V e s t a v n é s p o t ř e b i č e Plynová varná deska PPG 40 kombinace s FPP 612 X I n s t a l a c e - p o u ž i t í - ú d r ž b a Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Instrukce pro uživatele

Instrukce pro uživatele Instrukce pro uživatele Obsah Instalace H 961 H 991 Obecně Bezpečnostní opatření Instrukce pro instalaci Připojení k elektrické síti Upevnění na zeď Upevnění teleskopického dekorativního kouřovodu Varianta

Více

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových Instalační manuál instalace autorizovaným servisem Doporučujeme pozorně přečíst a postupovat pouze podle pokynů v této příručce. Jakékoli nesrovnalosti na které narazíte během instalace nebo údržby by

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

ST-HC Fén Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HC Fén Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HC 7211 Fén Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že

Více

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze Halogenový ohřívač 436 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP8095 Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

Odsavač par CMBI 970 LX. Návod k obsluze a instalaci

Odsavač par CMBI 970 LX. Návod k obsluze a instalaci Odsavač par CMBI 970 LX Návod k obsluze a instalaci 1 Obsah Úvod...3 Bezpečnostní upozornění...3 Standardní seznam instalačního příslušenství...4 Instalace na strop...5 Popis ovládacích prvků...7 Obsluha...7

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

PB teplovzdušná mobilní topidla P80, PX80, P140, PX140 Návod k použití

PB teplovzdušná mobilní topidla P80, PX80, P140, PX140 Návod k použití P80, PX80, P140, PX140 PB teplovzdušná mobilní topidla P80, PX80, P140, PX140 Návod k použití Výhradní zastoupení firmy KROLL v ČR. EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu SKLOKERAMICKÝ SPORÁK Model: CV6-20 CV6-40 J246501 CV6-20 E = Připojení el. proudu M = Ovladač L = Kontrolka ohřevu Obr. 1a CV6-40 E = Připojení el. proudu

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Elektrický sporák. Index. Návod k použití Instalace, Používání, Údržba, Návod pro instalujícího, Instalace, Umístění, Elektrické připojení, Podpora,

Elektrický sporák. Index. Návod k použití Instalace, Používání, Údržba, Návod pro instalujícího, Instalace, Umístění, Elektrické připojení, Podpora, Elektrický sporák Index Návod k použití Instalace, Používání, Údržba, Návod pro instalujícího, Instalace, Umístění, Elektrické připojení, Podpora, DZ 02 (IX)/HA DZ 02 (WH)/HA TOTO ZAŘÍZENÍ JE KONCIPOVÁNO

Více