P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230"

Transkript

1 P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: Červen 2003 V této příručce jsou uvedeny pokyny pro používání programu Computer Setup. Tento nástroj se používá pro konfiguraci a úpravy výchozích nastavení počítače po nainstalování nového hardwaru nebo pro účely údržby.

2 Å VAROVÁNÍ: 2003 Hewlett-Packard Company 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard a logo Hewlett-Packard jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard Company v USA a dalších zemích. Compaq, logo Compaq a ipaq jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard Development Company, L.P. v USA a dalších zemích. Microsoft, MS-DOS, Windows a Windows NT jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Intel, Pentium, Intel Inside a Celeron jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. Adobe, Acrobat a Acrobat Reader jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Všechny ostatní názvy produktů zmíněné v této příručce mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Hewlett-Packard není zodpovědná za technické nebo redakční chyby, za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu, ani za náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku poskytnutí, provedení nebo použití tohoto materiálu. Informace v tomto dokumentu jsou poskytnuty tak jak jsou, bez záruky jakéhokoli druhu včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se na obchodovatelnost a vhodnost pro konkrétní účel a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Záruky na produkty společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, které jsou s nimi dodávány. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Tento dokument obsahuje informace, které jsou vlastnictvím společnosti HP a jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv. Žádnou část tohoto dokumentu není povoleno kopírovat, reprodukovat nebo přeložit do jiného jazyka bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett-Packard. Text označený tímto zp sobem znamená, že nerespektování uvedených pokyn m že vést ke zran ní nebo k ohrožení života. Ä UPOZORN NÍ: Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokyn m že vést k poškození za ízení nebo ke ztrát dat. P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 První vydání (Červen 2003) Číslo dokumentace:

3 Obsah Program Computer Setup (F10) Program Computer Setup (F10) Používání programu Computer Setup (F10) System Information (Systémové informace) Standard CMOS Setup (Standardní nastavení paměti CMOS) Advanced CMOS Setup (Pokročilé nastavení paměti CMOS) Řízení spotřeby Peripheral Setup (Nastavení periferií) Hardware Monitor (Sledování hardwaru) Password Option (Možnosti hesla) Load Default Settings (Načíst výchozí nastavení) Save Settings and Exit (Uložit nastavení a ukončit) Exit Without Saving (Ukončit bez uložení změn) Příručka k programu Computer Setup (F10) iii

4 Program Computer Setup (F10) Pomocí programu Computer Setup (F10) můžete: změnit výchozí tovární nastavení, nastavit systémové datum a čas, nastavit, zobrazit, změnit nebo zkontrolovat systémovou konfiguraci včetně nastavení procesoru, grafiky, paměti, zvukového rozhraní, úložných, komunikačních a vstupních zařízení, změnit pořadí zaváděcích zařízení jako pevných disků, disketových jednotek nebo optických jednotek, nakonfigurovat prioritu řadičů pevných disků IDE při zavádění systému, zapnout požadavek na heslo pro spuštění při restartování systému a při zapnutí, nastavit heslo programu Setup, které kontroluje přístup k programu Computer Setup (F10) a k nastavením popsaným v této části. Používání programu Computer Setup (F10) Přístup k programu Computer Setup lze získat pouze při zapnutí nebo restartování počítače. Pro přístup do nabídky programu Computer Setup použijte následující postup: 1. Zapněte nebo restartujte počítač. Pokud se nacházíte v systému Windows, klepněte na položku Start > Vypnout počítač > Restartovat. 2. Jakmile se počítač začne spouštět, stiskněte klávesu F10. Pokud nestihnete otevřít program Computer Setup při spouštění počítače, budete muset počítač znovu restartovat. P íručka k programu Computer Setup 1

5 Ä UPOZORN NÍ: 3. V nabídce Computer Setup Utilities se zobrazí výběr deseti nadpisů. 4. Pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů vyberte příslušný nadpis. Pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů vyberte požadovanou možnost a stiskněte klávesu ENTER. Do nabídky programu Computer Setup se vrátíte stisknutím klávesy ESC. 5. Změny použijete a uložíte příkazem Save Changes and Exit (Uložit změny a ukončit). Pokud jste provedli změny, které nechcete použít, vyberte možnost Exit Without Saving (Ukončit bez uložení). Chcete-li obnovit tovární nastavení, vyberte možnost Load Default Settings (Načíst výchozí nastavení). Tato možnost obnoví výchozí nastavení od výrobce. NEVYPÍNEJTE počítač, pokud pam ROM ukládá zm ny provedené v programu F10 Computer Setup, protože by mohlo dojít k poškození pam ti CMOS. Počítač m žete bezpečn vypnout po opušt ní obrazovky F10 Setup. 2 P íručka k programu Computer Setup

6 Computer Setup System Information (Systémové informace) Standard CMOS Setup (Standardní nastavení pam ti CMOS) Žádné System Time (hh/mm/ss) (Systémový čas) System Date (mm/dd/yyyy) (Systémové datum) Floppy Drive A (Disketová jednotka A) Primary IDE Master (Hlavní jednotka primárního kanálu IDE) Primary IDE Slave (Vedlejší jednotka primárního kanálu IDE) Secondary IDE Master (Hlavní jednotka sekundárního kanálu IDE) Obsahuje následující údaje: sériové číslo, název produktu, typ čipové sady, verze systému BIOS, datum verze systému BIOS, typ procesoru, frekvence procesoru, identifikace procesoru, velikost vyrovnávací pam ti L1 a L2, informace o pam ti. Nastaví čas ve 24hodinovém formátu. Nastaví systémové datum. Uvádí velikost a kapacitu disketové jednotky. Automaticky rozpozná, která jednotka je hlavní jednotkou primárního kanálu. Automaticky rozpozná, která jednotka je vedlejší jednotkou primárního kanálu. Automaticky rozpozná, která jednotka je hlavní jednotkou sekundárního kanálu. P íručka k programu Computer Setup 3

7 Advanced CMOS Setup (Pokročilé nastavení pam ti CMOS) Secondary IDE Slave (Vedlejší jednotka sekundárního kanálu IDE) Boot Device Priority (Priorita zavád cích za ízení) POST Delay Time (Prodleva po automatickém testu p i zapnutí, v sekundách) System Keyboard (Systémová klávesnice) APIC ACPI SCI IRQ Automaticky rozpozná, která jednotka je vedlejší jednotkou sekundárního kanálu. Určuje po adí zavád ní pro všechna za ízení. Nastaví dobu, která uplyne p ed zobrazením výzvy pro p ístup do programu Setup (F10=Setup) p i spoušt ní počítače. Žádná: Prodleva po automatickém testu je zakázána (výchozí nastavení). 5: Prodleva po automatickém testu je 5 sekund. 15: Prodleva po automatickém testu je 15 sekund. 25: Prodleva po automatickém testu je 25 sekund. 35: Prodleva po automatickém testu je 35 sekund. Zjiš uje, zda je p i spušt ní p ipojena k počítači klávesnice. Absent (Chybí): klávesnice není zjišt na (výchozí nastavení) Present (P ítomna): klávesnice je zjišt na Povolí nebo zakáže interní adič I/O APIC a víceprocesorové tabulky. (Pokud zakážete možnost APIC ACPI SCI IRQ, bude pravd podobn nutné p einstalovat operační systém.) Enable (Povolit): IRQ (výchozí) Disable (Zakázat): IRQ P íručka k programu Computer Setup

8 Advanced CMOS Setup (Pokročilé nastavení pam ti CMOS) (pokračování) ízení spot eby Instalace Hyper-Threading Technology (Technologie Hyper-Threading) Internal Graphic Mode Select (Výb r interního grafického režimu) ACPI Standby State (Úsporný stav ACPI) Restore on AC/Power Loss (Obnovení po ztrát napájení) Povolí nebo zakáže technologii Intel Hyper-Threading. (Tuto položku je možné vybrat pouze v p ípad, že je procesor vybaven technologií Intel HTT.) Enable (Povolit): Zapne funkci Intel HTT (automatické zjišt ní systémem BIOS). Disable (Zakázat): Vypne funkci Intel HTT (automatické zjišt ní systémem BIOS). Nastaví velikost pam ti pro interní grafický adaptér. 512KB: Grafický adaptér bude sdílet 512 kb. 1MB: Grafický adaptér bude sdílet 1 MB. 8MB: Grafický adaptér bude sdílet 8 MB (výchozí nastavení). Nastaví úsporný stav ACPI, který systém použije p i p echodu do pohotovostního režimu. S1/POS: Power on Suspend (Odložení p i zachování napájení) S3/STR: Suspend to RAM (Odložení do pam ti RAM, výchozí nastavení) Nastaví stav systému po ztrát napájení. Power Off (Vypnout): Systém se vždy vypne (výchozí). Power On (Zapnout): Systém se vždy zapne. Last State (Poslední stav): Systém se vrátí do stavu, v n mž se nacházel p ed ztrátou napájení. P íručka k programu Computer Setup 5

9 ízení spot eby Nastavení (pokračování) Peripheral Setup (Nastavení periferií) Resume On Ring (Obnovit p i vyzván ní) Resume On LAN (Obnovit v síti LAN) Nastaví obnovení ze softwarového vypnutí p i vyzván ní. Disable (Zakázat): Obnovení p i vyzván ní je zakázáno (výchozí). Enable (Povolit): Obnovení p i vyzván ní je povoleno. Nastaví obnovení ze softwarového vypnutí v síti LAN. Disable (Zakázat): Obnovení v síti LAN je zakázáno. Enable (Povolit): Obnovení v síti LAN je povoleno (výchozí). Resume On PME Nastaví obnovení ze softwarového (Obnovit p i události PME) vypnutí p i události PME. Disable (Zakázat): Obnovení p i události PME je zakázáno. Enable (Povolit): Obnovení p i události PME je povoleno (výchozí). OnBoard LAN (Zabudovaný adaptér místní sít ) OnBoard LAN Chip Boot ROM (Zavád cí pam ROM zabudovaného čipu místní sít ) Povolí nebo zakáže zabudovaný adaptér místní sít. Disable (Zakázat): Zabudovaný adaptér místní sít je zakázán. Enable (Povolit): Zabudovaný adaptér místní sít je povolen (výchozí). Povolí nebo zakáže zavád cí pam ROM zabudovaného čipu místní sít. Disable (Zakázat): Zavád cí pam ROM zabudovaného čipu místní sít je zakázána. Enable (Povolit): Zavád cí pam ROM zabudovaného čipu místní sít je povolena (výchozí). 6 P íručka k programu Computer Setup

10 Peripheral Setup (Nastavení periferií) (pokračování) Init. Graphics Adapter Priority (Počáteční priorita grafického adaptéru) Nastaví počáteční prioritu grafického adaptéru (adaptéry NR138 GE a GV mají jiné možnosti). NR138 GE AGP/Int-VGA AGP/PCI(výchozí) PCI/Int-VGA USB Controller ( adič USB) USB 1.1 Device Legacy Support (Podpora za ízení USB 1.1 ve starších systémech) NR138 GV PCI/Int-VGA(výchozí) Povolí nebo zakáže adič USB. Disable (Zakázat): adič USB je zakázán. Enable (Povolit): adič USB je povolen (výchozí). Nastaví podporu za ízení USB 1.1 v režimu systému DOS. Disable (Zakázat): Podpora za ízení USB 1.1 ve starších systémech je zakázána. No Mice (Bez myši): Není podporována myš. All Device (Všechna za ízení): Jsou podporována všechna za ízení. P íručka k programu Computer Setup 7

11 Peripheral Setup (Nastavení periferií) (pokračování) Hardware Monitor (Sledování hardwaru) OnBoard Serial Port (Zabudovaný sériový port) OnBoard Parallel Port (Zabudovaný paralelní port) CPU Warning Temperature (Varování p i vysoké teplot procesoru) CPU Shutdown Temperature (Vypnutí p i vysoké teplot procesoru) System Warning Temperature (Varování p i vysoké teplot systému) System Shutdown Temperature (Vypnutí p i vysoké teplot systému) Zvolí nastavení zabudovaného sériového portu A. Auto (Automatické nastavení, výchozí) Disable (Zakázán) 3F8/COM1 2F8/COM2 3E8/COM3 2E8/COM4 Zvolí nastavení zabudovaného paralelního portu. Auto (Automatické nastavení, výchozí) Disable (Zakázán) Upozorní, pokud teplota procesoru p esáhne 85 C. Systém se vypne, pokud teplota procesoru p esáhne 90 C. Upozorní, pokud teplota systému p esáhne 60 C. Systém se vypne, pokud jeho teplota p esáhne 65 C. 8P íručka k programu Computer Setup

12 Hardware Monitor (Sledování hardwaru) (pokračování) Password Option (Možnosti hesla) CPU Temperature (Teplota procesoru) System Temperature (Teplota systému) CPU FAN Speed (Rychlost v tráku procesoru) Chassis FAN Speed (Rychlost v tráku sk ín ) CPU VID (Identifikace nap tí procesoru) Zjistí aktuální teplotu procesoru. Zjistí aktuální teplotu systému. Zjistí rychlost v tráku procesoru. Zjistí aktuální rychlost v tráku sk ín. Zjistí aktuální nap tí procesoru. VCCP Zjistí aktuální nap tí VCCP. +1,5V Zjistí aktuální nap tí ATX +1,5 V. +2,5V Zjistí aktuální nap tí ATX +2,5 V. +3,3V Zjistí aktuální nap tí ATX +3,3 V. +5,0V Zjistí aktuální nap tí ATX +5,0 V. +12,0V Zjistí aktuální nap tí ATX +12,0 V. HVcc (+3,3VSB) Zjistí aktuální nap tí HVcc. Change Supervisor Password (Zm nit heslo správce) Umož uje nastavit a zm nit heslo správce. Password Status (Stav hesla) Zobrazí stav hesla. Password Check (Kontrola hesla) Umož uje nastavit kontrolu hesla, pokud je nastaveno heslo správce. Setup (V programu Setup): Heslo je vyžadováno p i vstupu do systému BIOS. Always (Vždy): Heslo je vyžadováno p i každém spušt ní počítače (výchozí). P íručka k programu Computer Setup 9

13 Load Default Settings (Načíst výchozí nastavení) Save Settings and Exit (Uložit nastavení a ukončit) Exit Without Saving (Ukončit bez uložení zm n) Žádné Žádné Žádné Načte optimální hodnoty všech možností nastavení. Uloží zm ny a ukončí program Setup. Umož uje ukončit program Setup bez uložení jakýchkoli zm n. 10 P íručka k programu Computer Setup