Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova"

Transkript

1 Tab. č.: 7 Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova 1 Modernizace zemědělských podniků a. Platby a podpory I. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova Podporu lze poskytnout na: 1. Investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb - využití brownfield upřednostňováno), včetně nezbytných manipulačních ploch, pro živočišnou výrobu - podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže, tj.: a. výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, b. výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby, c. výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva. 2. Investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu - podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže. 3. Investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb) pro rostlinnou výrobu, včetně, tj.: a. výstavby či rekonstrukce skladovacích prostor pro produkty rostlinné výroby, b.. výstavby či rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur, c. nezbytných manipulačních ploch. 4. Investice do techniky a technologií pro rostlinnou výrobu, včetně pořízení a obnovy závlahových zařízení. 5. Stavební a technologické investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové účely, včetně nezbytných manipulačních ploch. 6. Investice do techniky pro tvorbu a údržbu krajiny % mladí zemědělci v oblastech Natury 2000 nebo v znevýhodněných oblastech, - 50 % ostatní zemědělci v oblastech Natury 2000 nebo v znevýhodněných oblastech, - 50 % mladí zemědělci v jiných oblastech, než oblastech Natury 2000 nebo znevýhodněných oblastech, - 40 % ostatní zemědělci v jiných oblastech, než oblastech Natury 2000 nebo znevýhodněných oblastech. 2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství Podporu lze poskytnout na investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských produktů postupů a technologií v rostlinné nebo živočišné výrobě (způsobilé výdaje jsou hrazeny zemědělskému podnikateli, který aplikuje výsledky výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na tomto vývoji nebo výzkumu) % mladí zemědělci v oblastech Natury 2000 nebo v znevýhodněných oblastech, - 50 % ostatní zemědělci v oblastech Natury 2000 nebo v znevýhodněných oblastech, - 50 % mladí zemědělci v jiných oblastech, než oblastech Natury 2000 nebo znevýhodněných oblastech, - 40 % ostatní zemědělci v jiných oblastech, než oblastech Natury 2000 nebo znevýhodněných oblastech. 1

2 3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití Podporu lze poskytnout na založení porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití % mladí zemědělci v oblastech v znevýhodněných oblastech, - 50 % ostatní zemědělci v znevýhodněných oblastech, - 50 % mladí zemědělci v jiných oblastech, než znevýhodněných oblastech, - 40 % ostatní zemědělci v jiných oblastech, než znevýhodněných oblastech. 4 IInvestice do lesů - lesnická technika Podmínky poskytnutí podpory: 1. Podpora poskytuje na investice, které jsou v souladu s lesním hospodářským plánem. 2. Podpora se poskytuje na lesní majetky o minimální výměře 3 ha. Ekonomika - ceny, náklady, sazby, dotace Pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. Maximálně do 50 % přijatelných výdajů. 5 Investice do lesů - technické vybavení provozoven 1. Pořízení a modernizace technologií (včetně nehmotných investic), které umožní zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely. 2. Vybudování, modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty (včetně nehmotných investic). Maximálně do 50 % přijatelných výdajů. 6 Investice do lesů - lesnická infrastruktura 1. Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů. 2. Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů. 3. výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství. Maximálně do 100 % přijatelných výdajů. 2

3 7 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Ekonomika - ceny, náklady, sazby, dotace Podporu lze poskytnout na: 1. Stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů, včetně nezbytných manipulačních ploch, 2. Investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů. 3. Investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě (náklady jsou hrazeny výrobci potravin nebo surovin (viz definice žadatele), který aplikuje výsledky výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na tomto vývoji nebo výzkumu). 4. Nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů. Podpora bude poskytnuta formou příspěvku na vynaložené přijatelné výdaje, a to maximálně do výše: - 50 % přijatelných výdajů projektu, - 25 % přijatelných výdajů projektu u podniků, na něž se nevztahuje definice drobného, malého a středního podniku, a které mají méně než 750 zaměstnanců nebo obrat menší než 200 mil. EUR. 8 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství Podporu lze poskytnout na způsobilé výdaje, tj. náklady na spolupráci při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) týkajících se přípravných operací, včetně designu, vývoje produktu, postupu nebo technologie a zkoušek a hmotných a/nebo nehmotných investic souvisejících s touto spoluprácí, a to před využitím nově vyvinutých produktů, postupů a technologií k obchodním účelům. Podpora bude poskytnuta formou příspěvku na vynaložené přijatelné výdaje, a to maximálně do výše 50 % přijatelných výdajů projektu. 9 Seskupení producentů Podpora se poskytuje na zakládání a činnost organizací výrobců, zejména na následující činnosti: 1. Přizpůsobení produkce členů seskupení požadavkům trhu, 2. společné uvádění zboží na trh, včetně jeho přípravy k prodeji, centralizace prodeje a dodávky odběratelům, 3. Stanovení společných pravidel pro informace o produkci. Forma a výše podpory Podpora má formu přímé nenávratné dotace na založení organizací výrobců nebo založení seskupení organizací výrobců a na zajištění jejich fungování v průběhu pěti let počínaje datem uznání seskupení producentů. Podpora je stanovena podle pořadí roku od uznání v závislosti na hodnotě roční produkce ( v závorce pro roční produkci nad 1 mil. EUR) 1. rok 5 % (2,5 % maximálně však 100 tis. EUR), 2. rok 5 % (2,5 % maximálně však 100 tis. EUR), 3. rok 4 % (2,0 % maximálně však 80 tis. EUR), 4. rok 3 % (1,5 % maximálně však 60 tis. EUR), 5. rok 2 % (1,5 % maximálně však 50 tis. EUR). 3

4 10 Odborné vzdělávání Charakteristika opatření: Opatření má průřezový charakter a kromě osy I bude využíváno také v rámci témat osy II. Podpora je cílena na vzdělávací projekty zaměřené na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností a šíření informací k jednotlivým opatřením EAFRD a k cílům Společné zemědělské politiky a to především v oblasti: 1. Zákonných požadavků na hospodaření vztahujících se k nárokům na přímé platby (crosscompliance), 2. Osvětové činnosti k zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií, které jsou slučitelné s trvale udržitelným rozvojem. 3. Zvyšování efektivnosti hospodaření subjektů působících v resortu. 4. Možností diverzifikace činnosti zemědělských podniků v rámci priorit osy I a II. 5. Zachování a údržby krajiny a ochrany životního prostředí, řešení problémů souvisejících s erozí půdy, znečišťováním vod, snižování energetické zátěže, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny, oblastmi NATURA 2000, nitrátově a jinak zranitelnými oblastmi. 6. Potravinářství. 7. Lesnického a lesnicko-environmentální hospodaření. Podporu lze poskytnout na zabezpečení a provádění vzdělávacích a informačních aktivit včetně konzultací a praxe, které odpovídají účelu podpory, tj na: 1. Zabezpečení výukových prostor a zařízení, o technické zabezpečení včetně nákladů na pronájem techniky a dodávku technických služeb. 2. Přípravu a poskytnutí výukových a informačních materiálů. 3. Nákup kancelářských potřeb maximálně do výše 1 % způsobilých výdajů. 4. Vlastní organizaci vzdělávacích a informačních akcí - mzdové a režijní náklady organizátorů. 5. Výdaje na činnost odborných lektorů (přednášejících). 6. Náklady spojené se zajištěním překladů a tlumočení. 7. Náklady na propagaci vzdělávacích a informačních aktivit. Příspěvek žadateli na realizaci projektu schváleného výběrovou komisí MZe do výše 75 % ceny přijatelných nákladů projektu. 4

5 11 Zahájení činnosti mladých zemědělců Podmínky poskytnutí podpory: 1. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou. 2. Pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování ze zdrojů EU. 3. Žadatel předloží podnikatelský záměr na rozvoj své zemědělské činnosti. 4. Pokud je předmětem podnikatelského plánu investice prováděná za účelem dodržování stávajících norem Společenství, žadatel musí normu splnit nejpozději do 36 měsíců ode dne zahájení činnosti. Podporu lze poskytnout na: 1. Investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch, pro živočišnou výrobu - podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní,drůbeže a včelařství. 2. Výstavbu nebo rekonstrukci ustájovacích prostor a chovatelských zařízení. 3. Výstavbu nebo rekonstrukci skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby. 4. Výstavbu nebo rekonstrukci skladovacích prostor pro objemná krmiva. 5. Investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu - podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže. 6. Investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb) pro rostlinnou výrobu, včetně: výstavby či rekonstrukce skladovacích prostor pro produkty rostlinné výroby, výstavby či rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur, nezbytných manipulačních ploch. 7. Investice do techniky a technologií pro rostlinnou výrobu. 8. Stavební a technologické investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové účely, včetně nezbytných manipulačních ploch. 9. Nákup půdy. 10. Investice do techniky pro tvorbu a údržbu krajiny. Podpora bude poskytnuta formou jednorázové platby. Podpora bude poskytnuta do maximální výše EUR za období

6 12 Předčasný odchod do důchodu (viz pravidla MZe - č.j / s platností od ) Ekonomika - ceny, náklady, sazby, dotace A. Postupitel (žadatel) zemědělského podniku (může být pouze fyzická osoba): 1. Musí být zemědělským podnikatelem (v souladu se zákonem č.85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, v platném znění) a ukončí veškerou podnikatelskou činnost v zemědělství. 2. Ke dni podání žádosti dosahuje věku alespoň 55 let a v den podání žádosti nedosahuje věku potřebného pro nárok na starobní důchod, anebo nesmí být o více než deset let mladší, než je běžný věk odchodu do důchodu. 3. Po dobu alespoň 10 kalendářních let před podáním žádosti provozoval jako podnikatel zemědělskou výrobu, z toho nejméně poslední 3 kalendářní roky vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v převáděném zemědělském podniku, který po celou dobu 3 let dosahoval výměry nejméně 5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy. B. Nabyvatel zemědělského podniku (může být fyzická nebo právnická osoba): 1. Musí být zemědělským podnikatelem (v souladu se zákonem č.85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, v platném znění) se sídlem nebo místem podnikání na území ČR. 2. Musí se zavázat, že bude nejméně po dobu 5 let podnikat v zemědělství (včetně obhospodařování zemědělských pozemků) na zemědělském podniku převedeném od postupitele (žadatele) a že nepřevede tento zemědělský podnik (včetně zemědělských pozemků) po dobu minimálně pěti let, s výjimkou případů vyšší moci. 3. Jde-li o fyzickou osobu, musí být ke dni podání žádosti o zařazení mladší 40 let a zahájí zemědělskou činnost dle čl. 22 a splňuje podmínky odborné způsobilosti, nebo musí být ke dni podání žádosti mladší 50 let a podnik přebírá za účelem rozšíření svého podniku a splňuje podmínky odborné způsobilosti. 4. Jde-li o právnickou osobu, která přebírá podnik za účelem rozšíření svého podniku, musí být všichni statutární zástupci mladší 40ti let ke dni podání žádosti o zařazení a alespoň jeden člen statutárního orgánu musí splňovat podmínku odborné způsobilosti. Postupitel bude pobírat roční podporu vypočtenou na základě paušální sazby Kč a částky vypočtené na základě počtu převedených hektarů zemědělské půdy násobených sazbou Kč, přičemž horní hranice počtu hektarů zahrnutých do výpočtu je 30. Doba pobírání podpory je 15 let, platba je placena každoročně. 13 Využívání poradenských služeb Předmětem podpory je: 1. Finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému. 2. Finanční podporu vlastníkům lesa, nájemcům lesa a podnikatelským subjektům v lesním hospodářství pro poradenství v okruzích platné legislativy včetně příslušnosti orgánů státní správy a procesních lhůt. Podpora za poskytnuté poradenské služby bude poskytována max. do výše 80 % přijatelných nákladů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora jsou stanoveny do 45 tis. Kč. Maximální výše podpory na jednoho příjemce je 315 tis. Kč pro období b. Platby II. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova 14 LFA a NATURA 2000 Viz tabulka "Opatření v rámci PRV". 6

7 15 Provádění agroenvironmentálních opatření Viz tabulka "Opatření v rámci PRV". Ekonomika - ceny, náklady, sazby, dotace 16 První zalesnění zemědělské půdy - opatření: První založení porostu Podmínkou je projekt. Půda musí být evidována v LPIS. Souhlas se zalesněním. Nelze pro výsadbu plantáží očních stromků. Závazek péče 15 let. Sazba dotace při zalesnění listnatými dřevinami 2590 EUR/ha mimo LFA a 2961 EUR/ha v LFA oblastisazba dotace při zalesnění jehličnatými dřevinami 1954 EUR/ha mimo LFA a 2233 EUR/ha v LFA oblasti. 17 První zalesnění zemědělské půdy - opatření: Péče o založený porost Po dobu 5 let. Sazba dotace 437 EUR/ha po dobu 5 let. 18 První zalesnění zemědělské půdy - opatření: Náhrada za ukončení hospodaření po dobu 15 let Sazba náhrady za ukončení zemědělské činnosti při zalesnění travního porostu nebo jiné kultury (dle LPIS) 149 EUR/ha. Při zalesnění orné půdy, chmelnice, vinice ovocného sadu, školky nebo zelinářské zahrady činí pro zemědělského podnikatele (dle zákona o zemědělství) 294 EUR/ha, a 149 EUR/ha pro nepodnikatele. 7

8 19 Platby v lesích - Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu NATURA 2000 Ekonomika - ceny, náklady, sazby, dotace Podmínky poskytnutí podpory: 1. Žadatel spolu s žádostí předloží projekt, který je v souladu s platnou právní úpravou. 2. Žadatel se zaváže, že zadá v rámci základního šetření zpracovateli nového lesnického hospodářského plánu (LHP) požadavek, aby v porostních skupinách lesního pozemku zařazených do podopatření byl zachován současný hospodářský soubor nebo současný hospodářský tvar lesa. 3. Lesní pozemek se nachází na území vymezeném jako evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast. 4. Do podopatření se zařazuje celá porostní skupina lesního pozemku, ve které nový lesní hospodářský plán v plánu hospodářských opatření předepisuje obnovu lesa z plánované těžby nebo stávající holiny dle stanovených pravidel. 5. Žadatel se zaváže, že na zařazených lesních pozemcích bude plnit podmínky podopatření po dobu nejméně 20 let. 6. Příjemce podpory je povinen u porostní skupiny zařazené do podopatření, v případě provedení obnovy lesa i po celou dobu trvání závazku, dodržet doporučenou obnovní druhovou skladbu nebo způsob obnovy lesa pomocí výmladků. 7. Příjemce podpory je povinen předložit platební agentuře každoročně současně s žádostí. 8. Poskytnutí dotace oznámení potvrzené odborným lesním hospodářem, že na lesních pozemcích zařazených do opatření nebyla změněna stanovená druhová skladba nebo způsob obnovy lesa pomocí výmladků. Podpora se poskytne každoročně po sjednanou dobu 20 let, ve formě kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů. Sazba podpory činí Kč na 1 ha lesního pozemku na rok. 20 Platby v lesích - Zlepšení druhové skladby lesních porostů Podmínky poskytnutí podpory: 1. Žadatel spolu s žádostí předloží projekt zlepšování druhové skladby porostů, který je v souladu s platnou právní úpravou. 2. Zachování a zlepšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při výchově lesních porostů. 3. Skutečný věk porostní skupiny musí být v rozpětí 6 až 30 let. 4. Vypočtený podíl MZD z druhové skladby, uvedené pro porostní skupinu, musí převyšovat nejméně o 5 % hodnotu minimálního stanoveného podílu MZD. 5. Žadatel doloží při podání žádosti o zařazení výchozí podíl MZD. 6. Žadatel se zaváže, že na zařazených lesních pozemcích bude plnit podmínky podopatření po dobu nejméně 20 let. 7. Příjemce podpory je povinen po dobu trvání závazku provádět v porostní skupině zařazené do opatření výchovné zásahy tak, aby zachoval nebo zvýšil výchozí podíl MZD vypočtený z druhové skladby uvedené v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově. 8. Příjemce podpory minimálně na konci 10. a 20. roku doloží podíl MZD, plnění podopatření se sleduje na ploše porostní skupiny zařazené do podopatření i v případě, že následující lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova vymezí jiné hranice porostních skupin. Podíl MZD převyšující stanovený minimální podíl: 5-10 % -20 EUR/ha (25 EUR/ha), % - 40 EUR/ha (49 EUR/ha), % - 60 EUR/ha (74 EUR/ha), více než 36 % - 81 EUR/ha (97 EUR/ha). V závorce výše plateb pro oblasti NATURA 2000 a ZCHU. 8

9 21 Platby v lesích - Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření Podmínky poskytnutí podpory: 1. Žadatel spolu s žádostí předloží projekt, který je v souladu s platnou právní úpravou. 2. Projekt je financován pouze z jednoho zdroje Evropské unie. 3. Projekt musí být realizován na území České republiky. 4. Žadatel doloží stanovisko oprávněných orgánů potvrzujících kalamitní rozsah škod způsobených biotickými a abiotickými činiteli, nebo potvrzení o nutnosti provedení opatření. Podporu lze poskytnout na:o mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými činiteli i abiotickými vlivy, tj. zejména hmyzími škůdci (např. pilatky, kůrovci, obaleči, píďalky, apod.), dřevokaznými houbami (sypavky, václavky apod.), klimatickými a dalšími faktory apod. (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci),o odstraňování nevhodných nebo poškozených lesních porostů po kalamitách určených k rekonstrukci,o přirozená obnova nebo umělá obnova síjí po kalamitách včetně přípravy těchto ploch před zalesněním,o umělá obnova sadbou na plochách po kalamitních těžbách včetně přípravy těchto ploch před zalesněním,o hnojení a vápnění poškozených lesních pozemků,o odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, na lesních cestách a souvisejících zařízení, sanace nádrží, erozních rýh a hrazení a stabilizace strží.o preventivní ochranná opatření pro zamezení resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích,o provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření (např. výstavba a opravy objektů hrazení bystřin). Podpora je poskytována dle schváleného projektu. Forma podpory je úhrada přijatelných výdajů ve výši 100 %. 22 Platby v lesích - Neproduktivní investice v lesích Jednorázový příspěvek na neproduktivní investice na podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků, v jehož rámci budou podporovány zejména výstavba, rekonstrukce a modernizace cest sloužících jako stezky pro turisty, cyklostezky a objekty na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, parkovací místa, odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, lesní studánky apod. Podmínky poskytnutí podpory: 1. Žadatel se zavazuje plnit cíle podopatření po dobu nejméně 5 let. 2. Žadatel spolu s žádostí předloží projekt, který je v souladu s platnou právní úpravou. Úhrada přijatelných výdajů ve výši 100 %. c. Platby a podpory III. Osy EAFRD - Kvalita života na venkově a diversifikace hospodářství venkova 9

10 23 Diversifikace činností nezemědělské povahy Ekonomika - ceny, náklady, sazby, dotace Podpora je zaměřená na diverzifikaci činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem, pro zahájení a rozvoj aktivit v oblasti doplňkové výroby, zpracování, zejména při využití obnovitelných zdrojů energie, přednostně s využitím existujících budov a ploch a vytváření nových pracovních míst a prosazování inovačních přístupů. Přijatelné výdaje: 1. Nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch za účelem divezifikace zemědělských aktivit. 2. Nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, PC, softwaru. 3. Výstavba decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) - pro vytápění nebo výrobu elektrické energie; kotelny, rozvody tepla či energie, bioplynové stanice (homogenizační jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladňovací nádrž, kogenerační jednotka, tepelný výměník atd.). 4. Marketingové studie. Přímá nenávratná dotace. Maximální výše podpory činí (50) % celkových přijatelných nákladů podle regionu a roku. Minimální celkové přijatelné náklady na projekt jsou Kč. 24 Zakládání podniků a podpora jejich rozvoje Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Oblastí podpory jsou drobná výroba, řemesla a služby pro hospodářství a obyvatelstvo, obnovitelné zdroje energie, zejména navazující na zemědělskou nebo lesnickou výrobu a péči o přírodu a krajinu. Přijatelné výdaje: 1. Nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch. 2. Nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, PC, software, o výstavba decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) - pro vytápění nebo výrobu elektrické energie; kotelny, rozvody tepla či energie, bioplynové stanice (homogenizační jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladňovací nádrž, kogenerační jednotka, tepelný výměník, atd.). 3. Marketingové studie. Přímá nenávratná dotace. Maximální výše podpory činí % celkových přijatelných nákladů podle roku a regionu. Minimální celkové přijatelné náklady na projekt jsou Kč. 10

11 25 Podpora cestovního ruchu a) Podmínky poskytnutí podporyo Podpora se poskytne na základě předloženého projektu v souladu s platnou právní úpravou,o pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,o projekt byl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí (pokud tak vyžaduje zákon č.100/2001 Sb.),o nejedná se o ekonomickou aktivitu,o rekreační zařízení (koupaliště a plovárny pro veřejné využití, vč. odpovídajícího zázemí, hřiště, jízdárny a jiná rekreační zařízení) budou průkazně přístupná veřejnosti.kategorie příjemců podporypříjemcem podpory může být zemědělský podnikatel - fyzická i právnická osoba, nezemědělský podnikatel pouze pokud činnost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii a neziskové organizace (včetně zájmových sdružení a spolků) s právní subjektivitou. - výstavba zařízení služeb pěší turistiky, vodáctví a lyžování (vyjma vleků a lanovek), apod., - budování a značení pěších tras, vinařských stezek, odpočinkových míst, hippostezek, mimo území lesů, - výstavba sportovních zařízení,o nákup a výsadba doprovodné zeleně. Maximální výše podpory činí 90 % celkových přijatelných nákladů. Minimální celkové přijatelné náklady na projekt jsou Kč. 26 Podpora cestovního ruchu b) Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury pro malokapacitní ubytování, včetně stravování a rekreačních zařízení (koupaliště a plovárny pro veřejné využití, vč. odpovídajícího zázemí, hřiště, jízdárny a jiná rekreační zařízení). Podporováno bude také zajištění služeb pro pěší turistiku, vodáctví a lyžování, budování a značení pěších tras, vinařských stezek, odpočinkových míst, hippostezek, vč. využití zvířat v rámci cestovního ruchu a nákupu a výsadby doprovodné zeleně. Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení, včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, budování koupališť a plováren pro veřejné využití vč. odpovídajícího zázemí (nejedná se o aquaparky a lázně),o výstavba zařízení služeb pěší turistiky, vodáctví a lyžování (včetně vleků a lanovek),o nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware. Maximální výše podpory činí % celkových přijatelných nákladů dle regionu a roku. Minimální celkové přijatelné náklady na projekt jsou Kč. 11

12 27 Obnova a rozvoj vesnic Vymezení podporovaných území: A. Obce do 500 obyvatel: 1. projekty budování a obnovy dopravní infrastruktury (místní komunikace) 2. obnova či výstavba technické infrastruktury (mimo vodohospodářskou infrastrukturu)--zlepšení vzhledu obcí 3. úprava veřejných prostranství--územně plánovací dokumentace B. Obce do 2000 obyvatel (aglomerace do 2000 E.O.): 1. vodohospodářská infrastruktura, 2. ČOV, 3. kanalizace. 1. Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a ploch, případně nová výstavba související s vodohospodářskou infrastrukturou, ČOV, další technickou infrastrukturou, dopravní infrastrukturou a úpravou veřejných prostranství. 2. Nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware, software v souvislosti s projektem. 2. Nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro údržbu zeleně pro obce,o zpracování územně plánovací dokumentace obce. Maximální výše podpory činí 90 % celkových přijatelných nákladů. 28 Občanské vybavení a služby a) Projekt může být realizován v obci do 500 obyvatel na území České republiky. 1. Podpora se poskytne na základě předloženého projektu v souladu s platnou právní úpravou. 2. Pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,o projekt byl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí (pokud tak vyžaduje zákon č.100/2001 Sb.). 3. Nejedná se o ekonomickou aktivitu,o v případě investic do budov je budova v užívání příjemce podpory, tzn. obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, nebo zájmového sdružení právnických osob. Další pronájem jinému subjektu je možný jen v případě nekomerčních aktivit ve veřejném zájmu. Kategorie příjemců podpory: Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, zájmová sdružení právnických osob. 1. Nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a ploch sloužících zajištění občanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, péče o děti, kultury, základní obchodní infrastruktury a sportovních aktivit, integrovaných informačních a školicích center,o nákup budov ve spojitosti s projektem. 2. Nákup zařízení, vybavení, hardware, software,o infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního internetu. Maximální výše podpory činí 90 %. Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou Kč. 12

13 29 Občanské vybavení a služby b) Projekt může být realizován v obci do 500 obyvatel na území České republiky. 1. Podpora se poskytne na základě předloženého projektu v souladu s platnou právní úpravou. 2. Pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,o projekt byl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí (pokud tak vyžaduje zákon č.100/2001 Sb.), o projekt musí být v souladu s podmínkami nařízení Komise 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu. o v případě investic do budov je budova v užívání příjemce podpory, tzn. obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, nebo zájmového sdružení právnických osob. Další pronájem jinému subjektu je možný jen v případě nekomerčních aktivit ve veřejném zájmu. Kategorie příjemců podpory: Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, zájmová sdružení právnických osob. 1. Nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a ploch sloužících zajištění občanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, péče o děti, kultury, základní obchodní infrastruktury a sportovních aktivit, integrovaných informačních a školicích center, nákup budov ve spojitosti s projektem. 2. Nákup zařízení, vybavení, hardware, software,o infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního internetu. od 30% do 60% dle regionu a roku. 13

14 30 Získávání dovedností, animace, provádění Podpora je určena na získávání dovedností a animací za účelem přípravy a provádění strategií místního rozvoje. Podporováno bude vytváření vyváženého a reprezentativního partnerství z různých socioekonomických sektorů v zájmu participace obyvatelstva na místním rozhodovacím procesu, včetně zapojení žen a mladých lidí a vzdělávání vůdčích osobností a ostatních členů místních partnerství, zapojených do přípravy, realizace a řízení místní rozvojové strategie na principech obdobných Leader. Příjemcem podpory mohou být neziskové organizace s právní subjektivitou (nikoliv však místní akční skupiny Leader), sdružení obcí, obce, podnikatelské subjekty - fyzické a právnické osoby. Přijatelné výdaje: 1. Nákup vybavení, počítačů, software. 2. Nákup služeb - vzdělávací programy, školení, semináře, propagační akce a informační materiály. 3. Zpracování integrovaných místních rozvojových strategií venkovských mikroregionů s inovačními prvky a podkladových průzkumů a studií jednotlivých oblastí s cílem vyhodnocení potenciálu daného území a jeho využití pro udržitelný hospodářský, společenský a kulturní vývoj, udržení a zvyšování hodnot venkovské přírody, krajiny a kulturního dědictví. 4. Realizace integrovaných místních rozvojových strategií venkovských mikroregionů prostřednictvím partnerství jiných než místní akční skupiny - obce, sdružení obcí, profesní svazy apod. 5. Školení členů místních partnerství, zapojených do přípravy, realizace a řízení místní rozvojové strategie. 6. Školení facilitátorů. 7. Tvorba vzdělávacích programů, zacílených na potřebné odborné znalosti a dovednosti, zejména z oblasti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství, územního plánování a stavebního řádu, pozemkových úprav, životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, přípravy projektů, účetnictví, včetně školení školitelů a řídících pracovníků. 8. Propagace a poskytování informací o oblasti a místní rozvojové strategii (webové stránky, CD a videozáznamy, vydávání a distribuce tiskovin a periodik, pořádání seminářů a informačních školení). 9. Semináře pro veřejnost o životě na venkově a partnerství, bydlení a podnikání. Maximální výše podpory činí 100 % celkových přijatelných nákladů. Maximální výše provozních nákladů je 10 % z celkových nákladů. Minimální celkové přijatelné náklady na projekt Kč. 14

15 31 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Projekt může být realizován v obci do 500 obyvatel na území České republiky. 1. Podpora se poskytne na základě předloženého projektu v souladu s platnou právní úpravou, 2. Pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie, 3. Projekt týkající se kulturní památky je v souladu s odborným stanoviskem Národního památkového ústavu,o v případě zpracování studií, programů, soupisů, map, plánů péče a geodetických prací nemůže být žadatelem sám zpracovatel. Kategorie příjemců podpory: Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, zájmová sdružení právnických osob. 1. Zpracování studií obnovy a využití památek, programů regenerace památkově významných území, soupisů a map památek na venkově, plánů péče, geodetických prací,o stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení). památkových budov a ploch,o revitalizace historických parků, historických zahrad a alejí, 2. Nákup budov, strojů, zařízení, vybavení, hardware, software,o investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí. je 90%. 32 Vzdělávání a informace Podpora je určena na vzdělávání a informování hospodářských subjektů, které působí v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic a ochrany a rozvoje dědictví venkova. Přijatelné výdaje: 1. Náklady spojené se zajištěním vhodných prostor. 2. Technické zabezpečení - náklady spojené s používáním nebo pronájmem informační techniky a technologie. 3. Výdaje s přípravou a poskytnutím informačních materiálů. 4. Nákup kancelářských potřeb v nezbytné míře. 5. Výdaje spojené s vlastní přípravou vzdělávací akce - mzdové a režijní náklady organizátorů. 6. Výdaje na odbornou činnost lektorů. 7. Výdaje spojené se zajištěním překladů a tlumočení. 8. Náklady spojené na propagaci vzdělávacích a informačních aktivit. Maximální výše podpory činí 100 % celkových přijatelných nákladů. Minimální celkové přijatelné náklady na projekt jsou Kč. 15

16 Legenda k tabulce: Uvedeny pouze ty podpory, které se přímo dotýkají zemědělské výroby a případného zpracování. Jedná se o vybraná data, která slouží k základní orientaci. Podrobné podmínky jsou stanoveny v dokumentech MZe a nařízeních vlády. Přepočet z EUR na Kč je pro kurz Evropské centrální banky vždy prvního dne příslušného roku. Pro rok 2014 bude platit současné nastavení, pro roky budou změny známé až koncem roku Pramen: EAFRD - European Agricultural Fund for Rural Development (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) - zásady. Program rozvoje venkova. Zpracoval: Ing. Jaroslav Humpál 16