Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL"

Transkript

1 Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL I. Úvodní ustanovení Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty (dále jen Podmínky) karty IDS UK BL (dále jen BČK) odpovídají Vzorovým obchodním podmínkám pro vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků, které byly vydány Českou národní bankou dne 28. února 2006 (dále také VZOP) s následujícími odchylkami: 1. Vydavatel dává uživateli BČK možnost ověřit minimálně poslední operaci uskutečněnou elektronickým peněžním prostředkem (BČK) a zůstatek peněžní hodnoty uchovávané na tomto prostředku ihned po opětovném přiložení prostředku k terminálu, kde operace proběhla, a dále všechny operace uskutečněné elektronickým peněžním prostředkem za poslední měsíc, a to v informační kanceláři Obránců míru 315, Žatec. II. Základní pojmy 1. Karta IDS UK BL Bezkontaktní čipová karta IDS UK BL je multifunkční čipová karta vydávaná dopravcem. Je vydávaná ve dvou variantách a to jako Anonymní nebo Osobní. Vlastníkem Karty IDS UK BL je Dopravce. Karta IDS UK BL umožňuje Držiteli využívat služby zpřístupněné prostřednictvím kartových aplikací. Dále v textu bude uváděno Karta. 2. Držitel Držitel je fyzická osoba, pro kterou je na základě žádosti o vydání Karty vydána Osobní Karta nebo která oprávněně drží Anonymní Kartu. Jedna fyzická osoba může být současně Držitelem více Osobních a/nebo Anonymních Karet. Držitel je povinen řídit se při využívání Karty těmito Podmínkami 3. Anonymní Karta Anonymní Karta není vydávána na základě písemné žádosti, ale je zájemcům zpřístupněna přímo a to ve vozidlech dopravce a v informační kanceláři Dopravce - Obránců míru 315, Žatec. Některé produkty nebo služby nemusí být Držiteli Anonymní Karty dostupné. 4. Osobní Karta Osobní Karta je vydávána na základě písemné žádosti Žadatele. Na potisku Osobní Karty jsou uvedeny osobní údaje jejího Držitele. V čipu Karty, ani v databázi Dopravce nejsou žádné osobní údaje uloženy. 5. Dopravce Dopravce je BusLine a.s., Na Rovinkách 211, Semily, IČ:

2 6. Žadatel Žadatel je fyzická osoba, která podala žádost o vydání Osobní Karty podle těchto podmínek. Převzetím vydané Osobní Karty se Žadatel stává Držitelem. III. Vydání Karty 1. Vydání Karty Žádost o vydání Osobní Karty Žádost o vydání Osobní Karty podává Žadatel v informační kanceláři Dopravce - Obránců míru 315, Žatec. Žadatel je povinen se před podáním žádosti seznámit s těmito podmínkami. Žádost je nutno předložit na formuláři Dopravce, který je přílohou této žádosti. Žadatel odpovídá za správnost údajů uvedených v žádosti o vydání Osobní Karty. Žadatel je povinen při podání žádosti o vydání Osobní Karty prokázat svoji totožnost. Jako potvrzení o podání žádosti o kartu bude žadateli předán kontrolní útržek. Poplatek za vydání Karty Žadatel je povinen při podání žádosti zaplatit poplatek za vydání Osobní Karty ve výši 95 Kč. Vydání anonymní Karty Anonymní Karta není Dopravcem vydávána na základě písemné žádosti. Lze ji zakoupit ve vozidlech Dopravce u řidiče a v informační kanceláři Dopravce - Obránců míru 315, Žatec. 2. Předání Karty Vydání Osobní Karty Osobní Karta bude vydána nejdéle do 21 dní od podání žádosti o vydání Karty Žadatelem. V případě, že žadatel zapsal do žádosti , na který chce dostat upozornění o tom, že je Karta připravena k převzetí, bude ho Dopravce o této skutečnosti informovat. Předání Osobní Karty Osobní Karta bude žadateli předána na základě předložení kontrolního útržku, jehož číslo se shoduje s číslem žádosti o kartu. Spolu s kartou bude cestujícímu vrácena vyplněná žádost o vydání Karty a předán certifikát o držení Karty. Převzetím Osobní Karty se Žadatel stává Držitelem. Držitel je povinen při převzetí Osobní Karty zkontrolovat, zda údaje uvedené na Osobní kartě odpovídají údajům uvedeným v žádosti o vydání Karty. Na kontrolní útržek bude doplněno číslo Karty a Žadatel podpisem stvrdí převzetí Karty. Kontrolní ústřižek si ponechá Dopravce. Důsledky nepřevzetí Osobní Karty Dopravce je oprávněn Osobní kartu zrušit, pokud si Žadatel Osobní kartu nepřevezme do 60 dnů od data pro převzetí Osobní Karty. Nárok Dopravce na zaplacení poplatku za vydání Karty není nepřevzetím Osobní Karty Žadatelem a následným zrušením Osobní Karty nijak dotčen. Při rušení Osobní Karty dojde i ke skartaci žádosti.

3 Předání Anonymní Karty Anonymní Karta je předána zájemcům proti zaplacení poplatku za vydání Anonymní Karty. Tento poplatek činí 95 Kč. Vznik smluvního vztahu o využívání Karty Převzetím Karty dochází ke vzniku smluvního vztahu o využívání Karty mezi Dopravcem a Držitelem, jehož obsah se řídí těmito podmínkami. Převzetím Karty se pro účely tohoto odstavce podmínek rozumí její převzetí Držitelem od Dopravce, nebo jiného subjektu oprávněného k předání Karty. IV. Používání Karty 1. Vlastnosti Karty Vybavení Karty Karta obsahuje bezkontaktní čip. Pro její použití je nutno ji přiložit na čtecí zařízení odbavovacího systému. Identifikační číslo Karty Každé Kartě je přiděleno jedinečné identifikační číslo. Držitel souhlasí s tím, aby identifikační číslo Karty a případně i další číselné identifikátory Karty byly zpracovávány Dopravcem a to pouze pro účely zajištění provozu spojeného s používáním takové Karty. Data uvedená na kartě Na potisku každé Karty je uvedeno identifikační číslo Karty. Na potisku Osobní Karty je dále uvedeno jméno, příjmení, datum narození a podobenka Držitele, přičemž maximální délka jména uvedeného na potisku Osobní Karty je 12 znaků a maximální délka příjmení uvedeného na potisku Osobní Karty je 20 znaků. V čipu Osobní Karty je uloženo datum narození držitele. Platnost Karty Doba platnosti Karty je 5 let od vydání Karty Dopravcem. Přesný datum dokdy Karta platí lze vyčíst z Karty na vyžádání ve Vozidlech Dopravce u řidiče a v informační kanceláři Dopravce - Obránců míru 315, Žatec. 2. Blokace Karty Blokace Karty Blokací Karty se rozumí zařazení Karty na seznam blokovaných Karet, které nejsou akceptovány pro provedení transakce či zpřístupnění služby. Dopravce neodpovídá držiteli za škodu, která mu vznikla v důsledku blokace Karty.

4 Blokace Osobní Karty Dopravce provede blokaci Karty na základě žádosti Držitele. Tuto žádost podá osobně v informační kanceláři Dopravce - Obránců míru 315, Žatec. Při podání žádosti je nutno předložit certifikát o držení Karty. Blokace Karty je zdarma. Postup Dopravce v případě žádosti Držitele o blokaci Karty Dopravce je povinen do konce druhého pracovního dne po obdržení žádosti o blokaci Karty zamezit akceptaci Karty pro provedení jakékoliv operace. Blokace Karty bez souhlasu Držitele Dopravce je oprávněn provést blokaci Karty i bez souhlasu Držitele. Dopravce provede blokaci Karty zejména z důvodů nakládání s kartou v rozporu s těmito Podmínkami, zneužití Karty, z provozních, technických či bezpečnostních důvodů, nebo z jiných důvodů hodných zřetele. Žádost Držitele o odblokování Karty Držitel je oprávněn požádat Dopravce o odblokování Karty. Žádost o odblokování podává Držitel osobně v informační kanceláři Dopravce - Obránců míru 315, Žatec. Při podání žádosti je nutno předložit certifikát o držení Karty. Odblokování Karty je zpoplatněno 30 Kč. Postup Dopravce v případě žádosti Držitele o odblokování Karty Dopravce je povinen do konce druhého pracovního dne po obdržení žádosti o odblokování Karty zajistit akceptaci Karty pro provedení jakékoliv operace. 3. Reklamace Karty Odpovědnost za vady Za vady Karet odpovídá Dopravce pouze tehdy, vyplývá-li to z obecně závazných právních předpisů. Za vadu Karty se považuje pouze taková vada, která má vliv na funkčnost Karty. Rozsah odpovědnosti za vady Pokud je dána odpovědnost Dopravce za vady podle předchozího odstavce těchto Podmínek, odpovídá Dopravce za to, že Karta je v době předání Držiteli funkční a splňuje technické parametry pro využití v rámci systému IDS UK. Dopravce dále nenese žádnou odpovědnost za vady Karty, které se vyskytnou až po jejím převzetí Držitelem. Podmínky uplatnění reklamace Držitel je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí Karty zkontrolovat, zda je Karta funkční a nemá jiné vady, které by bránily jejímu využití v rámci systému IDS UK. Způsob uplatnění reklamace Případné vady Karty uplatní držitel vůči Dopravci a to osobně v informační kanceláři Dopravce - Obránců míru 315, Žatec. Při podání žádosti je nutno předložit Kartu a certifikát o držení Karty.

5 Povinnosti Dopravce Dopravce při uplatnění reklamace vystaví Držiteli potvrzení o tom, kdy Držitel reklamaci uplatnil a co je předmětem reklamace. O reklamaci samotné rozhodne Dopravce pokud možno ihned, jinak do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace; v takovém případě Dopravce o posouzení reklamace Držitele informuje zasláním zprávy na kontaktní údaj sdělený Držitelem. Práva z odpovědnosti za vady V případě důvodné reklamace Karty má Držitel právo na bezplatnou výměnu Karty standardním postupem podle článku 4 těchto Podmínek. 4. Výměna Karty Výměna Karty Výměnu Karty provádí Dopravce na základě žádosti Držitele zrušením původní Karty a vydáním nové Karty. Pokud se jedná o důvodnou reklamaci, je zdarma přehrán zůstatek elektronické peněženky na novou Kartu. Případný časový kupón ze staré Karty nebude přenášen, a bude vystaveno potvrzení o časovém kupónu, na které cestující vyčerpá zbytek časového kupónu. Pokud se jedná o Osobní kartu je nutno znovu vyplnit žádost o vydání Karty. Pokud se jedná o jiný důvod výměny Karty, použije se bod III těchto podmínek Vydání Karty. Žádost o výměnu Karty Držitel může podat žádost o výměnu Karty z libovolného důvodu. A to v informační kanceláři Dopravce - Obránců míru 315, Žatec. Je nutno předložit původní kartu, certifikát o držení Karty a mít vyplněnou žádost o vydání čipové Karty. Viz bod III těchto podmínek Vydání Karty. Poplatek za výměnu Karty. Pokud se nejedná o důvodnou reklamaci, činí poplatek za výměnu Karty 95 Kč. 5. Zrušení Karty Zrušení Karty Zrušením Karty se rozumí trvalá a nezrušitelná blokace Karty pro jakékoliv použití, kdy Karta přestává být funkční bez možnosti opětovného použití. Má-li Dopravce zrušenou Kartu k dispozici, fyzicky ji zničí. Zrušením Karty zaniká smluvní vztah o využívání Karty mezi Dopravcem a Držitelem; uvedené neplatí, pokud je Karta zrušena z důvodu výměny Karty podle článku 4 těchto Podmínek. Dopravce neodpovídá Držiteli za škodu, která mu případně vznikne v důsledku zrušení Karty podle těchto Podmínek, s výjimkou případů důvodné reklamace Karty. Zrušení Karty na Žádost Držitele Držitel je oprávněn požádat Dopravce o zrušení Osobní Karty. Žádost o zrušení Osobní Karty podává Držitel v informační kanceláři Dopravce - Obránců míru 315, Žatec. Žádost o zrušení Karty je stvrzena podpisem Držitele na certifikát o držení Karty a předáním Karty a tohoto certifikátu pověřené osobě Dopravce.

6 Zrušení Karty v jiných případech Dopravce zruší Kartu i bez Žádosti Držitele v následujících případech. Nepřevzetí vydané Karty v souladu s odstavcem Důsledky nepřevzetí Osobní Karty. Podání žádosti o výměnu Karty podle těchto podmínek. Nepřevzetí vydané Karty v případě výměny Karty. V. Práva a povinnosti Držitele a Dopravce 1. Práva a povinnosti Držitele Právo využívat kartu Držitel je oprávněn využívat Kartu pouze v rámci IDS UK. Držitel je při využívání Karty povinen postupovat v souladu s těmito Podmínkami. Držitel je povinen nesdělovat třetím osobám identifikační číslo Karty pro jiné účely, než je využívání Karty pro IDS UK. Právo na zpětnou výměnu elektronických peněz Držitel je oprávněn požadovat zpětnou výměnu elektronických peněz uložených na Kartě a to prostřednictvím informační kanceláře Dopravce - Obránců míru 315, Žatec. Při této výměně je nutno předložit certifikát o držení Karty. Za zpětnou výměnu elektronických peněz je držitel povinen zaplatit poplatek 30 Kč. Pokud není při zpětné výměně předložena Karta, je nutno nejdříve provést Blokaci Karty, po deseti pracovních dnech je pracovníkem informační kanceláře zjištěn poslední zůstatek elektronických peněz na Kartě a tato částka je vyplacena proti předání certifikátu o držení karty; z částky je sražen polatek za zpětnou výměnu 30 Kč. Osobní Karta Držitel Osobní Karty nesmí svoji Osobní kartu poskytnout k užívání třetím osobám. Povinnost chránit Kartu Držitel je povinen chránit Kartu před mechanickým poškozením, elektromagnetickým polem, nečistotami, chemikáliemi a před působením jakéhokoliv vlivu, v jehož důsledku by mohlo dojít k porušení záznamu v čipu nebo na těle Karty. Držitel je povinen ukládat Kartu na bezpečném místě a přijmout opatření k zabránění zneužití, poškození, zničení, ztráty nebo odcizení Karty. Informační povinnost Držitel je povinen Dopravce neprodleně informovat o podstatném poškození, zničení, ztrátě či odcizení Karty. Současně je Držitel povinen požádat Dopravce o blokaci Karty. Držitel je dále oprávněn požádat Dopravce o výměnu Osobní Karty podle těchto Podmínek nebo o zrušení Osobní Karty podle těchto Podmínek. Držitel je povinen Dopravce informovat též o změně údajů, které jsou uvedeny na potisku Osobní Karty; současně je Držitel povinen požádat Dopravce o výměnu Osobní Karty podle těchto Podmínek nebo o zrušení Osobní Karty podle těchto Podmínek. Držitel plní informační povinnost prostřednictvím informační kanceláře Dopravce - Obránců míru 315, Žatec.

7 Povinnost zjišťování informací Držitel je povinen pravidelně sledovat informace a oznámení Dopravce, která Dopravce uveřejňuje na svém webu a v informační kanceláři Dopravce - Obránců míru 315, Žatec. Za tímto účelem se Držitel zavazuje navštívit Web Dopravce nebo informační kancelář alespoň jednou za každý kalendářní měsíc. Zacházení s certifikátem o držení Karty Držitel je povinen certifikát o držení Karty uložit na bezpečném místě a nezpřístupnit ho žádné třetí osobě. Držitel vždy zodpovídá za jakoukoliv transakci či úkon, při kterých bude použit certifikát o držení Karty. 2. Práva a povinnosti Dopravce Povinnost vést evidenci Dopravce je povinen vést evidenci vydaných karet a to pouze tyto údaje: číslo Karty, platnost od, platnost do. Dopravce nevede ve své evidenci žádné osobní údaje Držitelů Karet. Změna podmínek pro vydávání a užívání Karty IDS UK BL Dopravce je oprávněn kdykoli navrhnout změnu těchto podmínek. O navrhované změně bude Dopravce informovat prostřednictvím informační kanceláře Dopravce - Obránců míru 315, Žatec a na svém webu minimálně dva měsíce před datem účinnosti navržených změn. Jestliže Držitel s navrhovanou změnou těchto podmínek nesouhlasí je povinen přede dnem účinnosti navržené změny požádat Dopravce o zrušení Karty dle těchto podmínek. Před tímto je Držitel povinen si vypořádat případné pohledávky za Dopravcem. Dopravce neodpovídá Držiteli za škodu. Která mu vznikne z důvodu nevypořádání pohledávek před zrušením Karty podle tohoto odstavce. Závaznost změn Pokud Držitel nepožádá o zrušení Karty podle předchozího odstavce těchto podmínek před datem účinnosti navržených změn těchto podmínek, má se za to, že s navrženými změnami podmínek souhlasí a nové znění podmínek se pro něj stává závazné. VI. Ostatní ujednání 1. Ostatní Zastoupení Pokud je Žadatel či Držitel fyzickou osobou mladší 15 let, fyzickou osobou, která byla soudem zbavena způsobilosti k právním úkonům, nebo fyzickou osobou, jejíž způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena v rozsahu, který této osobě neumožňuje učinit potřebný úkon, činí úkony uvedené v těchto podmínkách jeho zákonný zástupce, který věrohodně prokáže, že je zákonným zástupcem uvedené osoby.

8 Osobní údaje Dopravce zpracovává osobní údaje Žadatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pouze po dobu nezbytně nutnou pro vyrobení Osobní Karty. Při předání Osobní Karty Držiteli je mu předána i žádost o vydání Karty, která obsahuje jeho osobní údaje. Z této žádosti nejsou vyráběny papírové ani elektronické kopie. V informačním systému dopravce jsou osobní údaje uloženy pouze po dobu než jsou vytištěny na Osobní kartu, poté jsou smazány. 2. Odpovědnost Dopravce vůči Držiteli Vyšší moc Dopravce neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku jednání orgánů veřejné správy nebo soudů, odepření nebo pozdního vydání úředního povolení ani za škodu vzniklou za okolností vylučujících odpovědnost za škodu. Omezení odpovědnosti za škodu Odpovědnost Dopravce za škodu vzniklou porušením povinností podle těchto Podmínek je vůči Držiteli omezena na skutečnou škodu do výše Kč (slovy: pět tisíc korun českých). V případě porušení navzájem souvisejících se taková porušení považují za porušení jediné. Dopravce neodpovídá za ušlý zisk Držitele ani za nehmotnou újmu či jinou škodu vzniklou Držiteli nepřímo. Škoda způsobená úmyslně Omezení odpovědnosti Dopravce za škodu podle předchozího odstavce těchto Podmínek neplatí v případě škody, která byla způsobena úmyslně osobami jednajícími jménem Dopravce. 3. Započtení Započtení vzájemných pohledávek Držitel souhlasí s tím, že Dopravce je oprávněn kdykoli započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Držitelem bez ohledu na měnu, ve které jsou denominovány a na právní vztah, ze kterého vznikají, zejména nároky na náhradu škody, na smluvní pokuty nebo na jiná peněžitá plnění, proti jakýmkoli pohledávkám Držitele za Dopravcem, splatným i dosud nesplatným. Započtení pohledávek denominovaných v zahraniční měně bude provedeno podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vydání oznámení o započtení Dopravcem. Bez předchozího písemného souhlasu Dopravce není Držitel oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za Dopravcem vznikající v souvislosti s vydáním a využíváním Karty proti pohledávkám Dopravce, nehledě na to, zda jsou tyto splatné či nikoli. VII. Zánik smluvního vztahu o využívání Karty 1. Důvody zániku smluvního vztahu o využívání Karty

9 Uplynutím doby Smluvní vztah o využívání Karty mezi Dopravcem a Držitelem zaniká uplynutím doby platnosti Karty bez výměny Karty. Zrušením Karty Smluvní vztah o využívání Karty mezi Dopravcem a Držitelem zaniká v důsledku zrušení Karty dle článku IV / 5 těchto Podmínek; uvedené neplatí, pokud je Karta zrušena z důvodu výměny Karty podle článku IV / 4 těchto Podmínek. VIII. Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Účinnost Účinnost Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2012.