Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje"

Transkript

1 ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, Teplice, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5874 Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje I. Úvodní ustanovení Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen Podmínky) upravují vydávání, používání a reklamace karet. 1. Vydavatel dává uživateli bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen BČK DÚK) možnost ověřit minimálně poslední operaci uskutečněnou elektronickým peněžním prostředkem na BČK DÚK a zůstatek peněžní hodnoty uchovávané na tomto prostředku ihned po opětovném přiložení prostředku k terminálu, kde operace proběhla, a dále všechny operace uskutečněné elektronickým peněžním prostředkem za poslední měsíc, a to v informačních kancelářích Benešovo náměstí 5, Teplice a Osecká 416/10, Duchcov. 2. Vydavatel je oprávněn změnit tyto Podmínky bez předchozího souhlasu uživatele BČK DÚK. O změně Podmínek vydavatel vyrozumí uživatele BČK DÚK v dostatečném předstihu před jejich účinností, a to na vývěsce ve svých distribučních a obchodních místech a na svých internetových stránkách. Pokud uživatel BČK DÚK ve lhůtě 1 měsíce před účinností nových Podmínek nevypoví Smlouvu o využívání BČK DÚK, považují se nové Podmínky po nabytí účinnosti jím za schválené a závazné. Úplné znění novelizovaných Podmínek vydavatel zveřejní ve svých distribučních místech a na svých internetových stránkách. Veškeré vztahy ze smluv o vydání a užívání elektronických peněžních prostředků mezi vydavatelem a uživateli BČK DÚK se řídí právním řádem České republiky. Nedílnou součástí Smlouvy o využívání BČK DÚK jsou tyto Podmínky. Pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi vydavatelem a uživatelem BČK DÚK zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. II. Základní pojmy 1. BČK DÚK BČK DÚK je multifunkční čipová karta vydávaná dopravcem. Je vydávaná ve dvou variantách: anonymní nebo osobní. Vlastníkem BČK DÚK je dopravce, který BČK DÚK vydal (tj. vydavatel BČK DÚK). BČK DÚK umožňuje držiteli využívat služby zpřístupněné prostřednictvím kartových aplikací. V kartě je integrován čip Mifare DESFire s anténou. Elektronické obvody karty jsou napájeny napětím, které se indukuje v anténě v případě, že se ocitne v elektromagnetickém poli vyzařovaném terminálem/čtečkou (ve vzdálenosti max. 10cm od čtečky). S BČK DÚK se zachází jako s kteroukoli jinou bezkontaktní elektronickou kartou. Plastový nosič je relativně odolný, s ohledem na čipy je nicméně třeba s ním zacházet s jistými omezeními: karta smí být používána pouze k účelu, ke kterému byla vydána, karta se nesmí ohýbat, kroutit, lámat, upravovat její rozměry nebo jinak mechanicky poškozovat (například proděravění k zavěšení na krk by zcela jistě zničilo anténu čipu), dlouhodobě není bezpečné kartu vystavovat teplotám pod -10 C a vyšším než 40 C nebo působení střídavého elektrického pole nebo magnetického pole, 1

2 kartu se doporučuje nosit v obalu k tomu určeném, při komunikaci karty se čtečkou se nemusí karta z obalu vyjímat. Používání BČK DÚK je velmi jednoduché. Bezkontaktní předání údajů mezi čipem a snímačem se provádí přiložením BČK DÚK ke čtečce, optimálně na vzdálenost menší než cca čtyři centimetry. Nedovolená manipulace může zničit čip BČK DÚK, včetně veškerých nahraných údajů. Vydavatel BČK DÚK za svévolnou manipulaci s BČK DÚK nenese odpovědnost. 2. Držitel Držitel je fyzická osoba, pro kterou je na základě žádosti o vydání BČK DÚK vydána osobní BČK DÚK, nebo která oprávněně drží anonymní BČK DÚK. Jedna fyzická osoba může být současně Držitelem více osobních a/nebo anonymních BČK DÚK. Držitel je povinen řídit se při využívání BČK DÚK těmito Podmínkami. 3. Anonymní BČK DÚK Anonymní BČK DÚK je bezkontaktní čipová karta, na které není uveden žádný osobní údaj. Anonymní BČK DÚK není vydávána na základě písemné nebo elektronické žádosti, ale je zájemcům vydávána přímo ve vozidlech dopravce a v informačních kancelářích dopravce. Některé produkty nebo služby nemusí být držiteli anonymní BČK DÚK dostupné. Anonymní BČK DÚK může obsahovat pouze dva profily. Typ profilu: Přenosný - platnost profilu stejná jako platnost karty Dospělý platnost profilu stejná jako platnost karty 4. Osobní BČK DÚK Osobní BČK DÚK je bezkontaktní čipová karta, jejímž Držitelem je konkrétní fyzická osoba. Osobní BČK DÚK je vydávána na základě písemné nebo elektronické žádosti žadatele. Na potisku osobní BČK DÚK jsou uvedeny osobní údaje jejího držitele: jméno, příjmení, fotografie a datum narození Držitele. V čipu BČK DÚK je uloženo datum narození Držitele. V databázi dopravce nejsou žádné osobní údaje Držitele uloženy. Osobní BČK je nepřenosná, tzn. může s ní cestovat pouze její Držitel. Každá Osobní BČK DÚK obsahuje tzv. profil zákazníka. Dle nastaveného profilu na BČK DÚK je možné zakoupit jízdné určené pro daný profil. Každá osobní BČK DÚK může obsahovat max. 2 profily. Typy profilů: Dospělý platnost profilu stejná jako platnost karty Dítě 6-15 let - platnost profilu končí dnem 15. narozenin Žák 6-15 let - platnost profilu končí dnem 15. narozenin Student let - profil platí po dobu školního/akademického roku potvrzeného školou a nebo do dovršení věku 26 let Důchodce platnost profilu stejná jako platnost karty Důchodce platnost profilu stejná jako platnost karty Držitel ZTP - platnost profilu stejná jako platnost karty Držitel ZTP/P - platnost profilu stejná jako platnost karty Odboj/PTP - platnost profilu stejná jako platnost karty Změnu profilu Osobní BČK DÚK je možné provádět pouze u vydavatele dané BČK DÚK, a to v informačních kancelářích Dopravce. V průběhu platnosti Osobní BČK DÚK se mohou profily měnit na základě získání nebo ztráty nároku na slevu. Po uplynutí platnosti zlevněného profilu může držitel požádat o jeho prodloužení tím, že doloží doklady dle Tarifu DÚK. V případě, že tyto doklady nedoloží nebo držitel ztratí nárok na zlevněný profil, mění se profil BČK DÚK na Dospělý 15+. V případě, že držitel na své BČK DÚK nemá jiný platný slevový profil, přechod na Dospělý 15+ profil nemusí měnit fyzicky, proběhne automaticky. 2

3 5. Vydavatel BČK DÚK (dopravce, který BČK DÚK vydal) Pojmy vydavatel BČK DÚK a dopravce jsou v tomto dokumentu totožné. Dopravcem je vždy myšlen vydavatel BČK DÚK, tj. subjekt, který BČK DÚK vydal a se kterým řeší držitel BČK DÚK všechny situace, které mohou v životním cyklu BČK DÚK nastat. Vydavatelem BČK DÚK je ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, IČ ] 6. Žadatel Žadatel je fyzická osoba, která podala žádost o vydání osobní BČK DÚK podle těchto Podmínek. Převzetím vydané osobní BČK DÚK se ze žadatele stává držitel. 7. Certifikát o držení BČK Certifikát o držení BČK DÚK je pro držitele BČK DÚK dokument, kterým prokazuje držení BČK DÚK. Bez tohoto dokumentu není možné BČK DÚK např. blokovat, zrušit, aj. (Dopravce nevede evidenci osobních údajů, které žadatel uvede v žádosti o vydání BČK DÚK). Certifikát o držení BČK musí Držitel pečlivě uschovat po celou dobu její platnosti. 8. Kartová aplikace Kartová aplikace je soubor softwarových, hardwarových, personálních a dalších hmotných a nehmotných prostředků, umožňující využívat pomocí BČK služby poskytované Vydavatelem. 9. Informační kancelář dopravce Informační kancelář dopravce je místo určené pro sběr písemných žádostí o vydání BČK, pro osobní převzetí vyrobených BČK a vyřizování žádostí o jejich zablokování. Mimo jiné jsou informační kanceláře vybaveny tzv. informačními terminály, které slouží k poskytování informací o BČK jejich držitelů. 10. Podmínky pro vydání a užívání BČK Podmínky pro vydávání a užívání BČK stanovují práva a povinnosti Žadatele, Držitele a Vydavatele. Podmínky jsou dostupné v tištěné podobě v Informačních kancelářích dopravců a v elektronické podobě na webových stránkách dopravců, kteří jsou Vydavateli BČK. 11. Ceník Ceník je dokument, ve kterém je uvedena aktuální výše všech cen a poplatků hrazených na základě těchto Podmínek. Ceník vydávají dopravci a jeho znění je dostupné v tištěné podobě ve všech informačních kancelářích dopravců a na webových stránkách těch dopravců, kteří jsou Vydavateli BČK. 12. Smlouva o využívání BČK DÚK Podáním žádosti o vydání BČK DÚK vyjadřuje Žadatel souhlas s Podmínkami pro vydávání a užívaní karty a Ceníkem a podává návrh na uzavření smluvního vztahu o využívání BČK, jehož obsah se řídí těmito Podmínkami pro vydávání a užívání karty. Převzetím BČK DÚK dochází ke vzniku smluvního vztahu o využívání BČK DÚK mezi Vydavatelem a Držitelem, jehož obsah se řídí těmito Podmínkami. Převzetím BČK se rozumí její převzetí od Vydavatele či jiného subjektu, oprávněného k předání BČK. 13. Správce BČK DÚK Správce BČK DÚK je subjekt zajišťující na základě zvláštní smlouvy s provozovatelem vydávání BČK DÚK a správu a provoz Webu. Postavení Správce BČK DÚK je blíže vymezeno v další části těchto Podmínek. 3

4 14. Web Web jsou internetové stránky umožňující dálkový přístup k informacím o BČK DÚK a umožňující Držitelům provádění úkonů prostřednictvím dálkového přístupu. Provoz, obsah a funkce Webu závisí na volném uvážení Provozovatele a Držitel není oprávněn domáhat se provozu, určitého obsahu či určitých funkcí Webu. Web je dostupný na Registrace Registrace je elektronická registrace Žadatele na Webu nutná pro pořízení BČK DÚK. 16. Zákaznický portál Zákaznický portál je internetový e-shop sloužící pro objednání osobní BČK DÚK. Zákaznický portál BČK DÚK mohou využít pouze držitelé BČK DÚK vydavatele ARRIVA TEPLICE s.r.o. Zákaznický portál poskytne návštěvníkům objednání BČK DÚK bez nutnosti návštěvy informační kanceláře ARRIVA TEPLICE s.r.o. Jde v podstatě o internetový e-shop doplněný o dodatkové služby určené uživatelům, kteří se zde registrují. III. Vydání BČK DÚK 1. Vydání BČK DÚK Žádost o vydání osobní BČK DÚK v informační kanceláři dopravce Žádost o vydání osobní BČK DÚK podává žadatel v informační kanceláři dopravce. Žadatel je povinen se před podáním žádosti seznámit s těmito Podmínkami a Ceníkem. Žádost je nutno předložit na formuláři dopravce, který je přílohou těchto Podmínek, spolu s fotografií o rozměrech 35 x 45 mm na výšku. Žadatel odpovídá za správnost údajů uvedených v žádosti o vydání osobní BČK DÚK. Žadatel je povinen při podání písemné žádosti o vydání osobní BČK DÚK prokázat svoji totožnost (občanským průkazem, cestovním pasem). Pokud Žadatel zažádal o vydání Osobní BČK s určitým slevovým profilem (žák, student, důchodce ), je potřeba, aby doložil příslušné doklady, prokazující nárok na slevu dle Tarifu DÚK. Jako potvrzení o podání žádosti o BČK DÚK bude žadateli předán kontrolní útržek, na jehož základě bude osobní BČK DÚK žadateli vydána. Na tomto ústřižku bude uvedeno datum, kdy si může žadatel kartu vyzvednout. Podáním Žádosti o vydání BČK DÚK vyjadřuje Žadatel souhlas s Podmínkami a Ceníkem a současně souhlasí s uzavřením smluvního vztahu o využívání BČK DÚK, jehož obsah se řídí těmito Podmínkami. Vztah mezi Žadatelem a Provozovatelem se řídí ustanoveními těchto Podmínek, na vydání BČK DÚK však není právní nárok. Žádost o vydání osobní BČK DÚK na zákaznickém portálu Žádost o vydání BČK DÚK podává Žadatel vyplněním potřebných údajů v prostředí zákaznického portálu. přihlášením uživatelským jménem a heslem (pro první přihlášení je nutná registrace), vyplněním potřebných údajů v prostředí tohoto portálu, připojením souboru s fotografií max. velikost souboru 500 kb (0,5 MB), optimální rozměry (v x š): 531 x 413 px, formát souboru: jpg nebo jpeg, výběrem způsobu doručení BČK DÚK, souhlasem a potvrzením elektronické objednávky, provedením úhrady platební kartou nebo bankovním převodem. 4

5 Registrace na webových stránkách zákaznického portálu BČK DÚK Registrace je prostředek k získání účtu do e-shopu. Prostřednictvím zaregistrovaného uživatelského jména a hesla máte možnost využívat zákaznický portál jako přihlášený uživatel. Na úvodní obrazovce zvolte volbu "registrace" a vyplňte registrační formulář: Uživatelské jméno Heslo Potvrzení hesla Vypsání znaků, které vidíte na obrázku Přihlášení na webové stránky zákaznického portálu BČK DÚK Na úvodní stránce e-shopu zvolte volbu "Přihlásit" (před prvním přihlášením do systému je nutná registrace), přihlaste se a po přihlášení zvolte volbu "Objednat BČK DÚK". Zákazník zadá uživatelské jméno a heslo. Pokud heslo zapomene, je možné požádat o jeho zaslání na registrovaný . Záložky pro přihlášení do zákaznického portálu 1. Nastavení uživatele o zákazník zde provádí změnu základních údajů 2. Vaše BČK DÚK o informace o BČK DÚK (profil, status, platnost BČK DÚK) o Název karty možnost si k dané kartě přiřadit jméno pro lepší identifikaci karet. Kliknete na tužku editace názvu karty vypíšete zvolený údaj a zelenou fajfkou potvrdíte. Pokud zákazník provede chybné označení karet, nebude brán zřetel na reklamaci. Objednání BČK DÚK KROK 1 Volba profilu Nejprve je zákazník vyzván k volbě profilu. Profil vyjadřuje tarifní kategorii, na kterou má nárok. Při volbě zlevněných profilů (děti, žáci, důchodci apod.) je nezbytné vyzvednout novou BČK DÚK na kontaktním místě osobně. Při převzetí BČK DÚK bude provedena kontrola nároku na patřičnou slevu, a to ověřením náležitých dokladů. Profil: Dospělý 15+ Dítě 6-15 let Žák 6-15 let Student let Důchodce 60+ Důchodce 70+ Držitel ZTP Držitel ZTP/P Odboj/PTP KROK 2 Údaje na BČK DÚK V tomto kroku je nutné vyplnit následující údaje: jméno (max. počet znaků je 26), příjmení (max. počet znaků je 26), datum narození načíst barevnou fotografii 35 x 45 mm zachycující aktuální podobu žadatele (dle formátu a zásad pro pořízení fotografie pro občanský průkaz nebo pas), min. 300 DPI, formát JPG. Maximální velikost souboru je 500kB. Fotografie musí být postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy. Musí ukazovat hlavu a ramena, současnou podobu občana, čelní pohled, bez brýlí 5

6 s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy. Pozadí za osobou je bílé až světle modré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Foto je bez odlesků. KROK 3 Způsob doručení Volba místa doručení BČK DÚK: na doručovací adresu, která musí být na území ČR (pouze u nezlevněných profilů BČK DÚK) na kontaktní místa, která jsou pro výdej BČK DÚK určena dle nabízeného seznamu v e-shopu. Aktivace BČK DÚK: V případě, že zákazník BČK DÚK obdrží poštou, musí před prvním nákupem elektronického kuponu provést jednorázovou aktivaci BČK DÚK (potvrzení, že BČK DÚK obdržel a vizuálně zkontroloval). Aktivace BČK DÚK se provádí po přihlášení uživatele v položce Vaše BČK DÚK kliknutím na symbol aktivace, který se nachází na řádku vybrané BČK DÚK. Aktivaci BČK DÚK lze provést pouze tehdy, pokud má BČK DÚK status Vyrobeno. Úspěšná aktivace se projeví zobrazením zeleného symbolu. Aktivaci BČK DÚK zaslané poštou nelze provést na kontaktním místě. Pokud BČK DÚK obdrží zákazník poštou, bude současně s BČK DÚK zaslán i Certifikát BČK DÚK, které bude obsahovat jedinečné číslo BČK DÚK, tzv. IDK. KROK 4 Souhlas se zpracováním osobních údajů V tomto kroku vyjadřuje zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. KROK 5 Objednávka BČK DÚK E-shop zrekapituluje zadané údaje. Následně musí zákazník potvrdit souhlas s Podmínkami pro vydávání a využívání BČK DÚK. Objednávka BČK DÚK je zkompletována a pokud se vším zákazník souhlasí, pokračuje dále tlačítkem Vložit do košíku. KROK 6 Dokončení objednávky Po potvrzení objednávky je uvedena znovu její rekapitulace. Dále e-shop dává uživateli následující možnosti volby: a. Tisk - budou vytištěny údaje objednávky b. Návrat na úvodní stránku - je možné pokračovat v další objednávce c. Zobrazit košík - zobrazí se obsah košíku a je možné dokončit nákup KROK 7 Dokončení nákupu v košíku 1 Košík V tomto kroku si uživatel zkontroluje provedené objednávky s tím, že také může vybrané objednávky - položky odstranit pomocí tlačítka (červený křížek). Dále e-shop dává uživateli následující možnosti volby: Pokračovat v objednávce - pro volbu nových objednávek, Dokončit nákup pro dokončení nákupu. 2 Způsob platby Zaplatit lze buď platební kartou nebo příkazem k úhradě. Platba kartou je rychlejší než bankovní převod. Na e-shopu je možné platit platebními kartami. Informujte se proto u své banky o možnosti používání vaší platební karty k placení na internetu. Při volbě platby prostřednictvím platebního příkazu se na konci objednávky zobrazuje předpis platby obsahující údaje potřebné pro bankovní převod včetně variabilního symbolu, jež je nezbytné zadat pro jednoznačnou identifikaci platby.pozn.: Pokud platba není připsána na účet Vydavatele do tří dnů od objednání, je objednávka stornována. Dále je em zaslána informace o zrušení objednávky. 6

7 3 Potvrzení objednávky V tomto kroku e-shop zobrazí rekapitulaci údajů o objednaných položkách a jejích ceně. Objednávka je zkompletována. Pokud se vším souhlasíte, pokračujte dále tlačítkem Pokračovat v platbě. Zákazníkovi je současně odeslána informace o objednávce na zadaný . 4 Dokončení objednávky Po potvrzení objednávky je uvedena znovu její rekapitulace. Pokud uživatel v kroku 2 zvolil platbu bankovním převodem, zobrazí se mu na stránce předpis pro provedení platby. Stisknutím tlačítka Tisk je uživateli zobrazena faktura (není daňovým dokladem), kterou si uživatel může vytisknout. Uživatel nákup ukončí odhlášením ze systému nebo návratem na úvodní stránku e-shopu. Pokud uživatel v kroku 2 zvolil platbu platební kartou, bude odkazem přesměrován do rozhraní pro provedení platby platební kartou v systému GPwebpay. Po uskutečnění platby bude navrácen zpět ke kroku 4 Dokončení objednávky, kde si následně stiskem tlačítka Tisk může vytisknout Zjednodušený daňový doklad. Po zaplacení dané objednávky může zákazník zvolit záložku Vaše objednávky kde si k dané objednávce zjistí její stav (objednán, zaplacen, stornován). Pokud platba neproběhla, u dané objednávky je zobrazen stav objednán a vedle se zobrazí odkaz (link) zjistit stav platby a ten umožní provést znovu platbu bez nové objednávky. Pokud není objednávka uhrazena platební kartou do konce dne, ve kterém byla provedena, bude automaticky stornována. Pokud banky nepotvrdí platbu kartou, může to být z následujících důvodů: údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně, na účtu není dostatek finančních prostředků nebo je vyčerpán limit pro internetové transakce, platební karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nutné se obrátit na banku Informace k platbě platební kartou Pokud se rozhodnete za vybrané zboží/služby zaplatit platební kartou, budete přesměrováni do zabezpečeného webového platebního rozhraní GPwebpay, kde budete vyzváni k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku platební karty. O výsledku transakce jste informováni em. Přítomnost log Verified by Visa kartové asociace Visa a MasterCard Secure Code kartové asociace MasterCard zaručuje bezpečnou platbu v našem internetovém obchodě. Vystavení daňového dokladu V případě platby kartou umožňuje e-shop vystavení zjednodušeného daňového dokladu. V případě platby bankovním převodem e-shop umožňuje plátcům daně vystavení tzv. běžného daňového dokladu ve smyslu 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to za předpokladu, že zákazník při registraci v e-shopu uvede potřebné údaje (obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, daňové identifikační číslo) a potvrdí zatržítkem, že k datu zaplacení je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty. V případě, že zákazník není plátcem daně a platí bankovním převodem, má možnost vytištění faktury, která není daňovým dokladem. Tuto fakturu však zákazník může použít pro daňovou evidenci, případně pro účetnictví, pokud nakoupenou BČK DÚK používá pro svou ekonomickou činnost (podnikání). 7

8 Problematika osobních údajů při vydání osobní BČK DÚK Součástí Žádosti o vydání osobní BČK DÚK je souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu nutném pro vydání osobní BČK DÚK. Při vydání osobní karty dochází ze strany Vydavatele jako správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů Žadatelů BČK ve smyslu Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podmínkou vydání a využívání BČK je souhlas Žadatele o vydání osobní karty se zpracováním jeho osobních údajů, udělený Vydavateli pro účely vydání BČK. Pokud k žádosti o vydání osobní BČK DÚK není přiložen Žadatelem podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů, jedná se o neúplnou žádost, která nebude Vydavatelem akceptována. Poplatek za vydání BČK DÚK Poplatek za vydání BČK DÚK hradí Žadatel při podání žádosti o vydání karty. Žadatel je povinen při podání žádosti o osobní kartu, respektive při nákupu anonymní karty zaplatit poplatek za vydání BČK stanovený Ceníkem. Vydání anonymní BČK DÚK Anonymní BČK DÚK není dopravcem vydávána na základě písemné žádosti. Lze ji zakoupit ve vozidlech dopravce u řidiče a v informační kanceláři dopravce. 2. Předání BČK DÚK Vydání osobní BČK DÚK Osobní BČK DÚK bude vydána nejdéle do 21 dní od podání žádosti o vydání BČK DÚK žadatelem. Výdejní místo pro převzetí BČK DÚK bude uvedeno v Žádosti o vydání BČK DÚK. V případě, že žadatel zapsal do žádosti , na který chce dostat upozornění o tom, že je osobní BČK DÚK připravena k převzetí, bude ho dopravce o této skutečnosti informovat prostřednictvím ové zprávy. Předání osobní BČK DÚK v informační kanceláři dopravce Osobní BČK DÚK bude žadateli předána na základě předložení kontrolního útržku, jehož číslo se shoduje s číslem žádosti o vydání BČK DÚK a osobního dokladu. V případě objednávky BČK DÚK elektronicky a jejím vyzvednutí v informační kanceláři dopravce předloží žadatel pouze osobní doklad. Spolu s osobní BČK DÚK bude cestujícímu vrácena vyplněná žádost o vydání BČK DÚK a předán Certifikát o držení BČK DÚK. Převzetím osobní BČK DÚK se žadatel stává držitelem. Držitel je povinen při převzetí osobní BČK DÚK zkontrolovat, zda údaje uvedené na osobní BČK DÚK odpovídají údajům uvedeným v žádosti o vydání BČK DÚK. Na kontrolní útržek bude doplněno číslo BČK DÚK a žadatel podpisem stvrdí převzetí BČK DÚK. Kontrolní ústřižek si ponechá dopravce. Zaslání osobní BČK DÚK poštou Pokud Žadatel v Žádosti o vydání BČK DÚK označil jako způsob převzetí BČK DÚK její doručení poštou, bude mu BČK DÚK zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako obyčejná zásilka do vlastních rukou na korespondenční adresu uvedenou v Žádosti o vydání BČK DÚK. Zaslání osobní BČK DÚK prostřednictvím provozovatele poštovních služeb není možné, pokud Žadatel nesplnil všechny podmínky pro vydání BČK DÚK. Doručení zásilky se řídí obchodními podmínkami provozovatele poštovních služeb. Držitel je povinen co nejdříve po převzetí BČK DÚK zkontrolovat, zda údaje uvedené na osobní BČK DÚK souhlasí s údaji uvedenými v Žádosti o vydání BČK DÚK. Pokud údaje nejsou shodné, je držitel povinen do 5 pracovních dnů od převzetí osobní BČK DÚK uplatnit reklamaci způsobem uvedeným v článku IV. 3 těchto podmínek. Není-li výslovně uvedeno jinak, předání a převzetí BČK zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se řídí ostatními ustanoveními těchto Podmínek. 8

9 Důsledky nepřevzetí osobní BČK DÚK Dopravce je oprávněn osobní BČK DÚK zrušit, pokud si žadatel osobní BČK DÚK nepřevezme do 60 dnů od data pro převzetí osobní BČK DÚK, které bude uvedeno na kontrolním ústřižku (žádosti o vydání BČK DÚK), nebo do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy byla BČK DÚK dopravci vrácena provozovatelem poštovních služeb jako nedoručená. Nárok dopravce na zaplacený poplatek za vydání BČK DÚK není nepřevzetím osobní BČK DÚK žadatelem a následným zrušením osobní BČK DÚK nijak dotčen. Při rušení osobní BČK DÚK dojde i ke skartaci žádosti o vydání BČK DÚK. Předání anonymní BČK DÚK Anonymní BČK DÚK je předána zájemcům proti zaplacení poplatku za vydání anonymní BČK DÚK- viz Ceník. Spolu s anonymní BČK DÚK bude cestujícímu vydán i Certifikát o držení BČK DÚK. Vznik smluvního vztahu o využívání BČK DÚK Převzetím BČK DÚK dochází ke vzniku smluvního vztahu o využívání BČK DÚK mezi dopravcem a držitelem, jehož obsah se řídí těmito Podmínkami. Převzetím BČK DÚK se pro účely tohoto odstavce Podmínek rozumí její převzetí držitelem od dopravce nebo jiného subjektu oprávněného k předání BČK DÚK. IV. Používání BČK DÚK 1. Vlastnosti BČK DÚK Vybavení BČK DÚK BČK DÚK obsahuje bezkontaktní čip. Pro její použití je nutno BČK DÚK přiložit na označené čtecí části odbavovacího zařízení ve vozidle, příp. na předprodeji v informační kanceláři dopravce. Identifikační číslo BČK DÚK Každé BČK DÚK je přiděleno jedinečné identifikační číslo. Držitel BČK DÚK souhlasí s tím, aby identifikační číslo BČK DÚK a případně i další číselné identifikátory BČK DÚK byly zpracovávány dopravcem, a to pouze pro účely zajištění provozu spojeného s používáním BČK DÚK a vzájemného vyúčtování tržeb za služby zpřístupněné prostřednictvím kartových aplikací BČK DÚK a elektronických peněžních prostředků na BČK DÚK mezi dopravci, kteří uznávají BČK DÚK. Data uvedená na BČK DÚK Na potisku každé BČK DÚK je uvedeno identifikační číslo BČK DÚK - čárový kód a doba platnosti BČK DÚK. Na potisku osobní BČK DÚK je dále uvedeno jméno, příjmení, datum narození a podobenka držitele, přičemž maximální délka jména uvedeného na potisku osobní BČK DÚK je 12 znaků a maximální délka příjmení uvedeného na potisku osobní BČK DÚK je 24 znaků. V čipu osobní BČK DÚK je uloženo datum narození držitele. Platnost BČK DÚK Doba platnosti BČK DÚK je určována dopravcem a je vytištěna na BČK DÚK. Platnost BČK DÚK končí vždy k poslednímu dni uvedeného kalendářního měsíce a roku. 2. Blokace BČK DÚK Blokace BČK DÚK Blokací BČK DÚK se rozumí zařazení BČK DÚK na seznam blokovaných karet, které nejsou akceptovány pro provedení transakce či zpřístupnění služby. Dopravce neodpovídá držiteli za škodu, která mu vznikla v důsledku blokace BČK DÚK. 9

10 Blokace osobní i anonymní BČK DÚK Dopravce provede blokaci BČK DÚK na základě žádosti držitele. Tuto žádost podá osobně v informační kanceláři dopravce. Při podání žádosti je nutno předložit certifikát o držení BČK DÚK. Poplatek za blokaci BČK DÚK je uveden v Ceníku. Postup Vydavatele v případě žádosti Držitele o blokaci BČK DÚK Vydavatel je povinen do 48 hodin po obdržení žádosti o blokaci BČK DÚK zamezit akceptaci BČK DÚK pro provedení jakékoliv operace ve všech zařízeních akceptujících BČK DÚK. Blokace BČK DÚK bez souhlasu Držitele Vydavatel je oprávněn provést blokaci BČK DÚK i bez souhlasu Držitele. Vydavatel provede blokaci BČK DÚK zejména z důvodů nakládání s BČK DÚK v rozporu s těmito Podmínkami v případech zneužití BČK DÚK nebo z provozních, technických, bezpečnostních nebo jiných důvodů hodných zřetele. Žádost Držitele o odblokování BČK DÚK Držitel je oprávněn požádat Vydavatele o odblokování BČK DÚK. Žádost o odblokování podává držitel osobně v informační kanceláři dopravce. Při podání žádosti je nutno předložit certifikát o držení BČK DÚK. Poplatek za odblokování BČK DÚK je uveden v Ceníku. Postup Vydavatele v případě žádosti Držitele o odblokování BČK DÚK Vydavatel je povinen do 48 hodin po obdržení žádosti o odblokování BČK DÚK zajistit akceptaci BČK DÚK pro provedení jakékoliv operace ve všech zařízeních akceptujících BČK DÚK. 3. Přepravní kontrola V případě, že cestující předloží při přepravní kontrole jako jízdní doklad BČK DÚK, ke které bylo zakoupeno jízdné, musí tak učinit předáním BČK DÚK přepravnímu kontrolorovi. Přepravní kontrolor poté provede kontrolu platnosti přiložením BČK DÚK ke kontrolnímu zařízení (čtečce), a ověří tak platnost jízdního dokladu. Kontrola BČK DÚK obsluhou V případě kontroly BČK DÚK řidičem je cestující povinen ji přiložit na cca 2 vteřiny k čtecímu zařízení u kabiny řidiče. V případě, že při odbavení není možno přečíst již dříve zakoupenou jízdenku na kartě, která je v daný čas a v daném místě platná, má cestující možnost se odbavit předložením BČK DÚK a papírovým příjmovým dokladem o zakoupení elektronického jízdního dokladu uloženého na této kartě. V ostatních případech má povinnost zakoupit si nový jízdní doklad, nebo se odbavit jiným platným jízdním dokladem. 4. Reklamace BČK DÚK Odpovědnost za vady Za vady BČK DÚK odpovídá Vydavatel BČK DÚK pouze tehdy, vyplývá-li to z obecně závazných právních předpisů. Za vadu BČK DÚK se považuje pouze taková vada, která má vliv na funkčnost BČK DÚK. Rozsah odpovědnosti za vady Pokud je dána odpovědnost vydavatele BČK DÚK za vady podle předchozího odstavce těchto Podmínek, odpovídá Vydavatel BČK DÚK za to, že BČK DÚK je v době předání držiteli funkční a splňuje 10

11 technické parametry pro využití v rámci integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen DÚK). Dopravce dále nenese žádnou odpovědnost za vady BČK DÚK, které vzniknou až po jejím převzetí držitelem. Podmínky uplatnění reklamace Držitel je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí BČK DÚK zkontrolovat, zda je BČK DÚK funkční a nemá jiné vady, které by bránily jejímu využití v rámci systému DÚK. Držitel může vadu BČK DÚK reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby, která činí 24 měsíců ode dne převzetí BČK DÚK; neuplatní-li vadu v uvedené lhůtě, jeho právo z odpovědnosti Vydavatele za vady zanikne. Způsob uplatnění reklamace Případné vady BČK DÚK uplatní držitel vůči dopravci, a to osobně v informační kanceláři dopravce. Při podání žádosti je nutno předložit BČK DÚK a certifikát o držení BČK DÚK. V případě reklamace BČK DÚK s platným časovým předplatným kupónem má cestující možnost využít platný časový kupón nahraný na reklamované BČK DÚK i po dobu řešení reklamace, a to použitím tzv. náhradního dokladu. Náhradní doklad se skládá z Protokolu o reklamaci BČK DÚK (dále jen protokol) a příjmového dokladu o zakoupení platného časového kupónu na reklamované BČK DÚK. Pokud cestující doklad o zaplacení (papírový doklad) kupónu nahraného na reklamované BČK DÚK nemá, může na kontaktním místě vydavatele BČK DÚK získat opis. Za vyhotovení opisu je účtován manipulační poplatek dle Ceníku. V případě, že na kartě existuje více platných kuponů, vystaví se pro každý kupon samostatný Protokol o reklamaci. Na všech protokolech vztahujících se k jedné reklamované kartě musí být uveden jak celkový počet těchto protokolů, tak i pořadové číslo jednotlivých protokolů. Platnost náhradního dokladu je omezena buď uplynutím časové platnosti kupónu, nebo lhůtou pro vyřízení reklamace BČK DÚK- doplní se datum, které vyprší dříve (tato lhůta je vyznačena na protokolu). Je-li časový kupón platný i po vyřízení reklamace, je tento kupón přenesen na novou BČK DÚK. V případě reklamace BČK DÚK s prostředky nahranými v elektronické peněžence nemá držitel BČK DÚK tyto elektronické prostředky možnost po dobu řešení reklamace využít. V případě, že je reklamace uznána, je Držiteli karty bezplatně vydaná nová karta. Je-li na kartě platný časový kupon, jehož platnost překračuje datum vyřízení reklamace, je tento kupón přenesen na novou bezkontaktní čipovou kartu (duplikát kuponu). Elektronické prostředky uložené na reklamované kartě vydavatel karty vyplatí držiteli karty nejpozději do 30 dnů (nejdříve však 10. den po podání žádosti o reklamaci karty). Původní karta je zrušena přestřižením karty. Pokud není reklamace uznána, ale Držitel karty požádá o vydání nové bezkontaktní čipové karty, jsou časové kupony, jejichž platnost překračuje datum vyřízení reklamace, přeneseny na novou kartu. Elektronické prostředky uložené na reklamované kartě vydavatel karty vyplatí držiteli karty nejpozději do 30 dnů (nejdříve však 10. den po podání žádosti o reklamaci karty). Původní karta je zrušena přestřižením karty. Vydání nové karty je zpoplatněno dle Ceníku. Pokud není reklamace uznána a Držitel nepodá žádost o vydání nové bezkontaktní čipové karty, je původní karta zrušena - více viz kapitola Zrušení BČK DÚK. O zrušení karty musí držitel karty požádat. Za rozhodující pro výpočet vratky se považuje den po datu, kdy cestující požádal o zrušení karty. Povinnosti Vydavatele Vydavatel při uplatnění reklamace vystaví držiteli potvrzení o tom, kdy držitel reklamaci uplatnil a co je předmětem reklamace. O reklamaci samotné rozhodne Vydavatel pokud možno ihned, jinak do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace; v takovém případě dopravce o posouzení reklamace Držitele informuje zasláním zprávy na kontaktní údaj sdělený Držitelem. 11

12 Práva z odpovědnosti za vady V případě důvodné reklamace BČK DÚK má Držitel právo na bezplatnou výměnu BČK DÚK standardním postupem podle článku 4 části IV. těchto Podmínek - Výměna BČK DÚK. 5. Výměna BČK DÚK Výměna BČK DÚK Výměnu BČK DÚK provádí Vydavatel na základě žádosti Držitele zrušením původní BČK DÚK a vydáním nové BČK DÚK. Pokud se jedná o důvodnou reklamaci, je zdarma přehrán zůstatek elektronické peněženky na novou BČK DÚK. Pokud je důvodná reklamace vyřízena dříve, než končí platnost náhradního dokladu (tvořeného Protokolem o reklamaci BČK DÚK a příjmového dokladu o zakoupení časového kupónu na reklamované BČK DÚK), je tento kupón přenesen na novou BČK DÚK. Pokud se jedná o výměnu BČK DÚK na základě uznané reklamace osobní BČK DÚK, je nutné znovu vyplnit žádost o vydání BČK DÚK. Pokud se jedná o jiný důvod výměny BČK DÚK, použije se část III. těchto Podmínek Vydání BČK DÚK. Žádost o výměnu BČK DÚK Držitel může podat žádost o výměnu BČK DÚK z libovolného důvodu. A to v informační kanceláři dopravce. Je nutno předložit původní BČK DÚK, certifikát o držení BČK DÚK a mít vyplněnou žádost o vydání BČK DÚK. Viz část III. těchto Podmínek Vydání BČK DÚK. Poplatek za výměnu BČK DÚK. Pokud se nejedná o důvodnou reklamaci, je tato výměna zpoplatněna dle Ceníku. 6. Zrušení BČK DÚK Zrušení BČK DÚK Zrušením BČK DÚK se rozumí trvalá a nezrušitelná blokace BČK DÚK pro jakékoliv použití, kdy BČK DÚK přestává být funkční bez možnosti opětovného použití. Má-li Vydavatel zrušenou BČK DÚK k dispozici, fyzicky ji zničí. Zrušením BČK DÚK zaniká smluvní vztah o využívání BČK DÚK mezi Vydavatelem a Držitelem; uvedené neplatí, pokud je BČK DÚK zrušena z důvodu výměny BČK DÚK podle článku 4 části IV. těchto Podmínek. Vydavatel neodpovídá držiteli za škodu, která mu případně vznikne v důsledku zrušení BČKD ÚK podle těchto Podmínek, s výjimkou případů důvodné reklamace BČK DÚK. Zrušení BČK DÚK na Žádost Držitele Držitel je oprávněn požádat Vydavatele o zrušení osobní i anonymní BČK DÚK. Žádost o zrušení osobní i anonymní BČK DÚK podává držitel v informační kanceláři dopravce. Žádost o zrušení BČK DÚK je stvrzena podpisem držitele na certifikát o držení BČK DÚK a předáním BČK DÚK a tohoto certifikátu pověřené osobě dopravce. Zrušení BČK DÚK v jiných případech Vydavatel zruší BČK DÚK i bez žádosti držitele v následujících případech: - Nepřevzetí vydané BČK DÚK v souladu s odstavcem Důsledky nepřevzetí osobní BČK DÚK - Podání žádosti o výměnu BČK DÚK podle těchto Podmínek a následné nepřevzetí BČK DÚK v případě výměny BČK DÚK. 12

13 V. Práva a povinnosti Držitele a Vydavatele 1. Práva a povinnosti Držitele Právo využívat BČK DÚK Držitel je oprávněn využívat BČK DÚK pouze v rámci DÚK. Držitel je při využívání BČK DÚK povinen postupovat v souladu s těmito Podmínkami. Držitel je povinen nesdělovat třetím osobám identifikační číslo BČK DÚK pro jiné účely, než je využívání BČK DÚK pro DÚK. Osobní BČK DÚK Držitel osobní BČK DÚK nesmí svoji osobní BČK DÚK poskytnout k užívání třetím osobám. Povinnost chránit BČK DÚK Držitel je povinen chránit BČK DÚK před mechanickým poškozením, elektromagnetickým polem, nečistotami, chemikáliemi a před působením jakéhokoliv vlivu, v jehož důsledku by mohlo dojít k porušení záznamu v čipu nebo na těle BČK DÚK. Držitel je povinen ukládat BČK DÚK na bezpečném místě a přijmout opatření k zabránění zneužití, poškození, zničení, ztráty nebo odcizení BČK DÚK. Informační povinnost Držitel je povinen dopravce neprodleně informovat o podstatném poškození, zničení, ztrátě či odcizení BČK DÚK. Současně je držitel povinen požádat dopravce o blokaci BČK DÚK. Držitel je dále oprávněn požádat dopravce o výměnu osobní BČK DÚK podle těchto Podmínek nebo o zrušení osobní BČK DÚK podle těchto Podmínek. Držitel je povinen Dopravce informovat též o změně údajů, které jsou uvedeny na potisku osobní BČK DÚK; současně je držitel povinen požádat dopravce o výměnu osobní BČK DÚK podle těchto Podmínek nebo o zrušení osobní BČK DÚK podle těchto Podmínek. Držitel plní informační povinnost prostřednictvím informační kanceláře dopravce. Povinnost zjišťování informací Držitel je povinen pravidelně sledovat informace a oznámení Vydavatele, která Vydavatel uveřejňuje na svém webu a v informační kanceláři dopravce. Za tímto účelem se držitel zavazuje navštívit webové stránky Vydavatele nebo informační kancelář dopravce alespoň jednou za každý kalendářní měsíc. Zacházení s certifikátem o držení BČK DÚK Držitel je povinen certifikát o držení BČK DÚK uložit na bezpečném místě a nezpřístupnit ho žádné třetí osobě. Držitel vždy zodpovídá za jakoukoliv transakci či úkon, při kterých bude použit certifikát o držení BČK DÚK. 2. Práva a povinnosti Vydavatele Povinnost vést evidenci Vydavatel je povinen vést evidenci vydaných karet, a to pouze tyto údaje: číslo BČK DÚK, platnost od, platnost do. Vydavatel vede osobní údaje konkrétních žadatelů a držitelů po dobu 90 kalendářních dnů od data podání žádosti. Po uplynutí 90 kalendářních dnů budou osobní údaje Žadatelů a Držitelů z evidence vymazány. Změna Podmínek Vydavatel je oprávněn kdykoli navrhnout změnu těchto Podmínek. O navrhované změně bude Vydavatel informovat prostřednictvím informační kanceláře dopravce a na svých webových stránkách minimálně dva měsíce před datem účinnosti navržených změn. Jestliže držitel s navrhovanou změnou 13

14 těchto Podmínek nesouhlasí, je povinen přede dnem účinnosti navržené změny požádat Vydavatele o zrušení BČK DÚK dle těchto Podmínek. Před tímto je držitel povinen si vypořádat případné pohledávky za Vydavatelem. Vydavatel neodpovídá držiteli BČK DÚK za škodu, která mu vznikne z důvodu nevypořádání pohledávek před zrušením BČK DÚK podle tohoto odstavce. Závaznost změn Pokud držitel nepožádá o zrušení BČK DÚK podle předchozího odstavce těchto Podmínek před datem účinnosti navržených změn těchto Podmínek, má se za to, že s navrženými změnami Podmínek souhlasí a nové znění Podmínek se pro něj stává závazné. 3. Správce BČK DÚK Oprávnění Správce BČK DÚK Na základě smlouvy uzavřené mezi Vydavatelem a Správcem BČK DÚK je Správce BČK DÚK oprávněn vykonávat určitá práva a plnit určité povinnosti Vydavatele dle těchto Podmínek. Pokud je v těchto Podmínkách uvedena činnost, právo či povinnost Správce BČK DÚK, rozumí se tím činnost, právo či povinnost Vydavatele, kterou Správce BČK DÚK vykonává či plní jménem Vydavatele; pro odstranění pochybností platí, že Vydavatel takovou činnost, právo či povinnost může na základě svého uvážení vykonat či plnit sám. Pokud je tak výslovně uvedeno v těchto Podmínkách nebo pokud Správce BČK DÚK vykonává jiné činnosti, práva či povinnosti než ty, které jsou v Podmínkách uvedeny jako činnosti, práva či povinnosti Správce BČK DÚK, platí, že tyto činnosti, práva či povinnosti jsou Správcem BČK DÚK vykonávány vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, bez jakýchkoli důsledků pro Vydavatele; uvedené neplatí, pokud Vydavatel Správci BČK DÚK k výkonu takové činnosti, práva či povinnosti udělil písemnou plnou moc nebo jednání Správce BČK DÚK dodatečně písemně schválil. Oznámení osoby Správce BČK DÚK, její změna Osoba Správce BČK DÚK spolu s kontaktními údaji Správce BČK DÚK je uvedena na Webu. Vydavatel je oprávněn rozhodnout o změně osoby Správce BČK DÚK. Zamýšlenou změnu osoby Správce BČK DÚK uveřejní Vydavatel prostřednictvím Webu nejméně 14 dnů předem. VI. Ostatní ujednání 1. Ostatní Zastoupení Pokud je žadatel či držitel fyzickou osobou mladší 15 let, fyzickou osobou, která byla soudem zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo fyzickou osobou, jejíž způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena v rozsahu, který této osobě neumožňuje učinit potřebný úkon, činí úkony uvedené v těchto Podmínkách jeho zákonný zástupce, který věrohodně prokáže, že je zákonným zástupcem uvedené osoby. Osobní údaje Dopravce zpracovává osobní údaje žadatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pouze po dobu nezbytně nutnou pro vyrobení osobní BČK DÚK. Při předání osobní BČK DÚK Držiteli je mu vrácena i žádost o vydání BČK DÚK, která obsahuje jeho osobní údaje. Vydavatel vede osobní údaje konkrétních žadatelů a držitelů po dobu 90 kalendářních dnů od data podání žádosti. Po uplynutí 90 kalendářních dnů budou osobní údaje Žadatelů a Držitelů z elektronické evidence vymazány. 14

15 2. Odpovědnost Vydavatele vůči Držiteli Vyšší moc Vydavatel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku jednání orgánů veřejné správy nebo soudů, odepření nebo pozdního vydání úředního povolení ani za škodu vzniklou za okolností vylučujících odpovědnost za škodu. Omezení odpovědnosti za škodu Odpovědnost Vydavatele za škodu vzniklou porušením povinností podle těchto Podmínek je vůči držiteli omezena na skutečnou škodu do výše Kč (slovy: pět tisíc korun českých). V případě porušení navzájem souvisejících se taková porušení považují za porušení jediné. Vydavatel neodpovídá za ušlý zisk držitele ani za nehmotnou újmu či jinou škodu vzniklou držiteli nepřímo. Škoda způsobená úmyslně Omezení odpovědnosti dopravce za škodu podle předchozího odstavce těchto Podmínek neplatí v případě škody, která byla způsobena úmyslně osobami jednajícími jménem dopravce. 3. Započtení Započtení vzájemných pohledávek Držitel souhlasí s tím, že Vydavatel je oprávněn kdykoli započíst své splatné i nesplatné pohledávky za držitelem bez ohledu na měnu, ve které jsou denominovány a na právní vztah, ze kterého vznikají, zejména nároky na náhradu škody, na smluvní pokuty nebo na jiná peněžitá plnění, proti jakýmkoli pohledávkám Držitele za Vydavatelem, splatným i dosud nesplatným. Započtení pohledávek denominovaných v zahraniční měně bude provedeno podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vydání oznámení o započtení Vydavatelem. Bez předchozího písemného souhlasu Vydavatele není držitel oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za Vydavatelem vznikající v souvislosti s vydáním a využíváním BČK DÚK proti pohledávkám Vydavatele, nehledě na to, zda jsou tyto splatné či nikoli. VII. Zánik smluvního vztahu o využívání BČK DÚK 1. Důvody zániku smluvního vztahu o využívání BČK DÚK Uplynutím doby Smluvní vztah o využívání BČK DÚK mezi Vydavatelem a Držitelem zaniká uplynutím doby platnosti BČK DÚK bez výměny BČK DÚK. Zrušením BČK DÚK Smluvní vztah o využívání BČK DÚK mezi Vydavatelem a Držitelem zaniká v důsledku zrušení BČK DÚK dle článku 5 části IV. těchto Podmínek; uvedené neplatí, pokud je BČK DÚK zrušena z důvodu výměny BČK DÚK podle článku 4 části IV. těchto Podmínek. VIII. Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Účinnost Účinnost Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince

Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL

Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL I. Úvodní ustanovení Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty (dále jen Podmínky) karty IDS UK BL (dále jen BČK) odpovídají Vzorovým obchodním

Více

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje I. Úvodní ustanovení Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného

Více

Návod pro využívání ODISky

Návod pro využívání ODISky Návod pro využívání ODISky ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ODISky (dále Podmínky)

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ODISky (dále Podmínky) PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ODISky (dále Podmínky) 1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. ODISka je Osobní karta sloužící k cestování v rámci ODIS a to u všech dopravců zapojených v ODIS. Jde o multifunkční

Více

Návod pro využívání ODISky

Návod pro využívání ODISky Návod pro využívání ODISky ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského

Více

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka Úvod ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci integrovaného

Více

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka Platnost: od 1. ledna 2014 Úvod ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou

Více

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka Platnost od 1. ledna 2015 Úvod ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Kartu opencard lze vydat pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatelem o vydání karty opencard. Souhlas

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod Certifikační pravidla Verze: 2.0 Platná od: 18.7.2005 Základní ustanovení Tato certifikační pravidla popisují informace a procesy, které musí obchodník zveřejňovat a splňovat pro udělení certifikátu APEK.

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající)

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) Obchodní podmínky Provozovatel Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) je: Josef Düringer Hlavní 119 356 01 Březová IČ: 87650657 DIČ: 8504122396

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti VIP GAS s.r.o. se sídlem Dělnická 883/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá identifikační číslo: 286 22 758 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU

Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní podmínky pro aktivování a používání karty ČZU jako elektronického peněžního prostředku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více