Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje"

Transkript

1 ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, Teplice, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5874 Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje I. Úvodní ustanovení Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen Podmínky) upravují vydávání, používání a reklamace karet. 1. Vydavatel dává uživateli bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen BČK DÚK) možnost ověřit minimálně poslední operaci uskutečněnou elektronickým peněžním prostředkem na BČK DÚK a zůstatek peněžní hodnoty uchovávané na tomto prostředku ihned po opětovném přiložení prostředku k terminálu, kde operace proběhla, a dále všechny operace uskutečněné elektronickým peněžním prostředkem za poslední měsíc, a to v informačních kancelářích Benešovo náměstí 5, Teplice a Osecká 416/10, Duchcov. 2. Vydavatel je oprávněn změnit tyto Podmínky bez předchozího souhlasu uživatele BČK DÚK. O změně Podmínek vydavatel vyrozumí uživatele BČK DÚK v dostatečném předstihu před jejich účinností, a to na vývěsce ve svých distribučních a obchodních místech a na svých internetových stránkách. Pokud uživatel BČK DÚK ve lhůtě 1 měsíce před účinností nových Podmínek nevypoví Smlouvu o využívání BČK DÚK, považují se nové Podmínky po nabytí účinnosti jím za schválené a závazné. Úplné znění novelizovaných Podmínek vydavatel zveřejní ve svých distribučních místech a na svých internetových stránkách. Veškeré vztahy ze smluv o vydání a užívání elektronických peněžních prostředků mezi vydavatelem a uživateli BČK DÚK se řídí právním řádem České republiky. Nedílnou součástí Smlouvy o využívání BČK DÚK jsou tyto Podmínky. Pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi vydavatelem a uživatelem BČK DÚK zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. II. Základní pojmy 1. BČK DÚK BČK DÚK je multifunkční čipová karta vydávaná dopravcem. Je vydávaná ve dvou variantách: anonymní nebo osobní. Vlastníkem BČK DÚK je dopravce, který BČK DÚK vydal (tj. vydavatel BČK DÚK). BČK DÚK umožňuje držiteli využívat služby zpřístupněné prostřednictvím kartových aplikací. V kartě je integrován čip Mifare DESFire s anténou. Elektronické obvody karty jsou napájeny napětím, které se indukuje v anténě v případě, že se ocitne v elektromagnetickém poli vyzařovaném terminálem/čtečkou (ve vzdálenosti max. 10cm od čtečky). S BČK DÚK se zachází jako s kteroukoli jinou bezkontaktní elektronickou kartou. Plastový nosič je relativně odolný, s ohledem na čipy je nicméně třeba s ním zacházet s jistými omezeními: karta smí být používána pouze k účelu, ke kterému byla vydána, karta se nesmí ohýbat, kroutit, lámat, upravovat její rozměry nebo jinak mechanicky poškozovat (například proděravění k zavěšení na krk by zcela jistě zničilo anténu čipu), dlouhodobě není bezpečné kartu vystavovat teplotám pod -10 C a vyšším než 40 C nebo působení střídavého elektrického pole nebo magnetického pole, 1

2 kartu se doporučuje nosit v obalu k tomu určeném, při komunikaci karty se čtečkou se nemusí karta z obalu vyjímat. Používání BČK DÚK je velmi jednoduché. Bezkontaktní předání údajů mezi čipem a snímačem se provádí přiložením BČK DÚK ke čtečce, optimálně na vzdálenost menší než cca čtyři centimetry. Nedovolená manipulace může zničit čip BČK DÚK, včetně veškerých nahraných údajů. Vydavatel BČK DÚK za svévolnou manipulaci s BČK DÚK nenese odpovědnost. 2. Držitel Držitel je fyzická osoba, pro kterou je na základě žádosti o vydání BČK DÚK vydána osobní BČK DÚK, nebo která oprávněně drží anonymní BČK DÚK. Jedna fyzická osoba může být současně Držitelem více osobních a/nebo anonymních BČK DÚK. Držitel je povinen řídit se při využívání BČK DÚK těmito Podmínkami. 3. Anonymní BČK DÚK Anonymní BČK DÚK je bezkontaktní čipová karta, na které není uveden žádný osobní údaj. Anonymní BČK DÚK není vydávána na základě písemné nebo elektronické žádosti, ale je zájemcům vydávána přímo ve vozidlech dopravce a v informačních kancelářích dopravce. Některé produkty nebo služby nemusí být držiteli anonymní BČK DÚK dostupné. Anonymní BČK DÚK může obsahovat pouze dva profily. Typ profilu: Přenosný - platnost profilu stejná jako platnost karty Dospělý platnost profilu stejná jako platnost karty 4. Osobní BČK DÚK Osobní BČK DÚK je bezkontaktní čipová karta, jejímž Držitelem je konkrétní fyzická osoba. Osobní BČK DÚK je vydávána na základě písemné nebo elektronické žádosti žadatele. Na potisku osobní BČK DÚK jsou uvedeny osobní údaje jejího držitele: jméno, příjmení, fotografie a datum narození Držitele. V čipu BČK DÚK je uloženo datum narození Držitele. V databázi dopravce nejsou žádné osobní údaje Držitele uloženy. Osobní BČK je nepřenosná, tzn. může s ní cestovat pouze její Držitel. Každá Osobní BČK DÚK obsahuje tzv. profil zákazníka. Dle nastaveného profilu na BČK DÚK je možné zakoupit jízdné určené pro daný profil. Každá osobní BČK DÚK může obsahovat max. 2 profily. Typy profilů: Dospělý platnost profilu stejná jako platnost karty Dítě 6-15 let - platnost profilu končí dnem 15. narozenin Žák 6-15 let - platnost profilu končí dnem 15. narozenin Student let - profil platí po dobu školního/akademického roku potvrzeného školou a nebo do dovršení věku 26 let Důchodce platnost profilu stejná jako platnost karty Důchodce platnost profilu stejná jako platnost karty Držitel ZTP - platnost profilu stejná jako platnost karty Držitel ZTP/P - platnost profilu stejná jako platnost karty Odboj/PTP - platnost profilu stejná jako platnost karty Změnu profilu Osobní BČK DÚK je možné provádět pouze u vydavatele dané BČK DÚK, a to v informačních kancelářích Dopravce. V průběhu platnosti Osobní BČK DÚK se mohou profily měnit na základě získání nebo ztráty nároku na slevu. Po uplynutí platnosti zlevněného profilu může držitel požádat o jeho prodloužení tím, že doloží doklady dle Tarifu DÚK. V případě, že tyto doklady nedoloží nebo držitel ztratí nárok na zlevněný profil, mění se profil BČK DÚK na Dospělý 15+. V případě, že držitel na své BČK DÚK nemá jiný platný slevový profil, přechod na Dospělý 15+ profil nemusí měnit fyzicky, proběhne automaticky. 2

3 5. Vydavatel BČK DÚK (dopravce, který BČK DÚK vydal) Pojmy vydavatel BČK DÚK a dopravce jsou v tomto dokumentu totožné. Dopravcem je vždy myšlen vydavatel BČK DÚK, tj. subjekt, který BČK DÚK vydal a se kterým řeší držitel BČK DÚK všechny situace, které mohou v životním cyklu BČK DÚK nastat. Vydavatelem BČK DÚK je ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, IČ ] 6. Žadatel Žadatel je fyzická osoba, která podala žádost o vydání osobní BČK DÚK podle těchto Podmínek. Převzetím vydané osobní BČK DÚK se ze žadatele stává držitel. 7. Certifikát o držení BČK Certifikát o držení BČK DÚK je pro držitele BČK DÚK dokument, kterým prokazuje držení BČK DÚK. Bez tohoto dokumentu není možné BČK DÚK např. blokovat, zrušit, aj. (Dopravce nevede evidenci osobních údajů, které žadatel uvede v žádosti o vydání BČK DÚK). Certifikát o držení BČK musí Držitel pečlivě uschovat po celou dobu její platnosti. 8. Kartová aplikace Kartová aplikace je soubor softwarových, hardwarových, personálních a dalších hmotných a nehmotných prostředků, umožňující využívat pomocí BČK služby poskytované Vydavatelem. 9. Informační kancelář dopravce Informační kancelář dopravce je místo určené pro sběr písemných žádostí o vydání BČK, pro osobní převzetí vyrobených BČK a vyřizování žádostí o jejich zablokování. Mimo jiné jsou informační kanceláře vybaveny tzv. informačními terminály, které slouží k poskytování informací o BČK jejich držitelů. 10. Podmínky pro vydání a užívání BČK Podmínky pro vydávání a užívání BČK stanovují práva a povinnosti Žadatele, Držitele a Vydavatele. Podmínky jsou dostupné v tištěné podobě v Informačních kancelářích dopravců a v elektronické podobě na webových stránkách dopravců, kteří jsou Vydavateli BČK. 11. Ceník Ceník je dokument, ve kterém je uvedena aktuální výše všech cen a poplatků hrazených na základě těchto Podmínek. Ceník vydávají dopravci a jeho znění je dostupné v tištěné podobě ve všech informačních kancelářích dopravců a na webových stránkách těch dopravců, kteří jsou Vydavateli BČK. 12. Smlouva o využívání BČK DÚK Podáním žádosti o vydání BČK DÚK vyjadřuje Žadatel souhlas s Podmínkami pro vydávání a užívaní karty a Ceníkem a podává návrh na uzavření smluvního vztahu o využívání BČK, jehož obsah se řídí těmito Podmínkami pro vydávání a užívání karty. Převzetím BČK DÚK dochází ke vzniku smluvního vztahu o využívání BČK DÚK mezi Vydavatelem a Držitelem, jehož obsah se řídí těmito Podmínkami. Převzetím BČK se rozumí její převzetí od Vydavatele či jiného subjektu, oprávněného k předání BČK. 13. Správce BČK DÚK Správce BČK DÚK je subjekt zajišťující na základě zvláštní smlouvy s provozovatelem vydávání BČK DÚK a správu a provoz Webu. Postavení Správce BČK DÚK je blíže vymezeno v další části těchto Podmínek. 3

4 14. Web Web jsou internetové stránky umožňující dálkový přístup k informacím o BČK DÚK a umožňující Držitelům provádění úkonů prostřednictvím dálkového přístupu. Provoz, obsah a funkce Webu závisí na volném uvážení Provozovatele a Držitel není oprávněn domáhat se provozu, určitého obsahu či určitých funkcí Webu. Web je dostupný na 15. Registrace Registrace je elektronická registrace Žadatele na Webu nutná pro pořízení BČK DÚK. 16. Zákaznický portál Zákaznický portál je internetový e-shop sloužící pro objednání osobní BČK DÚK. Zákaznický portál BČK DÚK mohou využít pouze držitelé BČK DÚK vydavatele ARRIVA TEPLICE s.r.o. Zákaznický portál poskytne návštěvníkům objednání BČK DÚK bez nutnosti návštěvy informační kanceláře ARRIVA TEPLICE s.r.o. Jde v podstatě o internetový e-shop doplněný o dodatkové služby určené uživatelům, kteří se zde registrují. III. Vydání BČK DÚK 1. Vydání BČK DÚK Žádost o vydání osobní BČK DÚK v informační kanceláři dopravce Žádost o vydání osobní BČK DÚK podává žadatel v informační kanceláři dopravce. Žadatel je povinen se před podáním žádosti seznámit s těmito Podmínkami a Ceníkem. Žádost je nutno předložit na formuláři dopravce, který je přílohou těchto Podmínek, spolu s fotografií o rozměrech 35 x 45 mm na výšku. Žadatel odpovídá za správnost údajů uvedených v žádosti o vydání osobní BČK DÚK. Žadatel je povinen při podání písemné žádosti o vydání osobní BČK DÚK prokázat svoji totožnost (občanským průkazem, cestovním pasem). Pokud Žadatel zažádal o vydání Osobní BČK s určitým slevovým profilem (žák, student, důchodce ), je potřeba, aby doložil příslušné doklady, prokazující nárok na slevu dle Tarifu DÚK. Jako potvrzení o podání žádosti o BČK DÚK bude žadateli předán kontrolní útržek, na jehož základě bude osobní BČK DÚK žadateli vydána. Na tomto ústřižku bude uvedeno datum, kdy si může žadatel kartu vyzvednout. Podáním Žádosti o vydání BČK DÚK vyjadřuje Žadatel souhlas s Podmínkami a Ceníkem a současně souhlasí s uzavřením smluvního vztahu o využívání BČK DÚK, jehož obsah se řídí těmito Podmínkami. Vztah mezi Žadatelem a Provozovatelem se řídí ustanoveními těchto Podmínek, na vydání BČK DÚK však není právní nárok. Žádost o vydání osobní BČK DÚK na zákaznickém portálu Žádost o vydání BČK DÚK podává Žadatel vyplněním potřebných údajů v prostředí zákaznického portálu. přihlášením uživatelským jménem a heslem (pro první přihlášení je nutná registrace), vyplněním potřebných údajů v prostředí tohoto portálu, připojením souboru s fotografií max. velikost souboru 500 kb (0,5 MB), optimální rozměry (v x š): 531 x 413 px, formát souboru: jpg nebo jpeg, výběrem způsobu doručení BČK DÚK, souhlasem a potvrzením elektronické objednávky, provedením úhrady platební kartou nebo bankovním převodem. 4

5 Registrace na webových stránkách zákaznického portálu BČK DÚK Registrace je prostředek k získání účtu do e-shopu. Prostřednictvím zaregistrovaného uživatelského jména a hesla máte možnost využívat zákaznický portál jako přihlášený uživatel. Na úvodní obrazovce zvolte volbu "registrace" a vyplňte registrační formulář: Uživatelské jméno Heslo Potvrzení hesla Vypsání znaků, které vidíte na obrázku Přihlášení na webové stránky zákaznického portálu BČK DÚK Na úvodní stránce e-shopu zvolte volbu "Přihlásit" (před prvním přihlášením do systému je nutná registrace), přihlaste se a po přihlášení zvolte volbu "Objednat BČK DÚK". Zákazník zadá uživatelské jméno a heslo. Pokud heslo zapomene, je možné požádat o jeho zaslání na registrovaný . Záložky pro přihlášení do zákaznického portálu 1. Nastavení uživatele o zákazník zde provádí změnu základních údajů 2. Vaše BČK DÚK o informace o BČK DÚK (profil, status, platnost BČK DÚK) o Název karty možnost si k dané kartě přiřadit jméno pro lepší identifikaci karet. Kliknete na tužku editace názvu karty vypíšete zvolený údaj a zelenou fajfkou potvrdíte. Pokud zákazník provede chybné označení karet, nebude brán zřetel na reklamaci. Objednání BČK DÚK KROK 1 Volba profilu Nejprve je zákazník vyzván k volbě profilu. Profil vyjadřuje tarifní kategorii, na kterou má nárok. Při volbě zlevněných profilů (děti, žáci, důchodci apod.) je nezbytné vyzvednout novou BČK DÚK na kontaktním místě osobně. Při převzetí BČK DÚK bude provedena kontrola nároku na patřičnou slevu, a to ověřením náležitých dokladů. Profil: Dospělý 15+ Dítě 6-15 let Žák 6-15 let Student let Důchodce 60+ Důchodce 70+ Držitel ZTP Držitel ZTP/P Odboj/PTP KROK 2 Údaje na BČK DÚK V tomto kroku je nutné vyplnit následující údaje: jméno (max. počet znaků je 26), příjmení (max. počet znaků je 26), datum narození načíst barevnou fotografii 35 x 45 mm zachycující aktuální podobu žadatele (dle formátu a zásad pro pořízení fotografie pro občanský průkaz nebo pas), min. 300 DPI, formát JPG. Maximální velikost souboru je 500kB. Fotografie musí být postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy. Musí ukazovat hlavu a ramena, současnou podobu občana, čelní pohled, bez brýlí 5

6 s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy. Pozadí za osobou je bílé až světle modré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Foto je bez odlesků. KROK 3 Způsob doručení Volba místa doručení BČK DÚK: na doručovací adresu, která musí být na území ČR (pouze u nezlevněných profilů BČK DÚK) na kontaktní místa, která jsou pro výdej BČK DÚK určena dle nabízeného seznamu v e-shopu. Aktivace BČK DÚK: V případě, že zákazník BČK DÚK obdrží poštou, musí před prvním nákupem elektronického kuponu provést jednorázovou aktivaci BČK DÚK (potvrzení, že BČK DÚK obdržel a vizuálně zkontroloval). Aktivace BČK DÚK se provádí po přihlášení uživatele v položce Vaše BČK DÚK kliknutím na symbol aktivace, který se nachází na řádku vybrané BČK DÚK. Aktivaci BČK DÚK lze provést pouze tehdy, pokud má BČK DÚK status Vyrobeno. Úspěšná aktivace se projeví zobrazením zeleného symbolu. Aktivaci BČK DÚK zaslané poštou nelze provést na kontaktním místě. Pokud BČK DÚK obdrží zákazník poštou, bude současně s BČK DÚK zaslán i Certifikát BČK DÚK, které bude obsahovat jedinečné číslo BČK DÚK, tzv. IDK. KROK 4 Souhlas se zpracováním osobních údajů V tomto kroku vyjadřuje zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. KROK 5 Objednávka BČK DÚK E-shop zrekapituluje zadané údaje. Následně musí zákazník potvrdit souhlas s Podmínkami pro vydávání a využívání BČK DÚK. Objednávka BČK DÚK je zkompletována a pokud se vším zákazník souhlasí, pokračuje dále tlačítkem Vložit do košíku. KROK 6 Dokončení objednávky Po potvrzení objednávky je uvedena znovu její rekapitulace. Dále e-shop dává uživateli následující možnosti volby: a. Tisk - budou vytištěny údaje objednávky b. Návrat na úvodní stránku - je možné pokračovat v další objednávce c. Zobrazit košík - zobrazí se obsah košíku a je možné dokončit nákup KROK 7 Dokončení nákupu v košíku 1 Košík V tomto kroku si uživatel zkontroluje provedené objednávky s tím, že také může vybrané objednávky - položky odstranit pomocí tlačítka (červený křížek). Dále e-shop dává uživateli následující možnosti volby: Pokračovat v objednávce - pro volbu nových objednávek, Dokončit nákup pro dokončení nákupu. 2 Způsob platby Zaplatit lze buď platební kartou nebo příkazem k úhradě. Platba kartou je rychlejší než bankovní převod. Na e-shopu je možné platit platebními kartami. Informujte se proto u své banky o možnosti používání vaší platební karty k placení na internetu. Při volbě platby prostřednictvím platebního příkazu se na konci objednávky zobrazuje předpis platby obsahující údaje potřebné pro bankovní převod včetně variabilního symbolu, jež je nezbytné zadat pro jednoznačnou identifikaci platby.pozn.: Pokud platba není připsána na účet Vydavatele do tří dnů od objednání, je objednávka stornována. Dále je em zaslána informace o zrušení objednávky. 6

7 3 Potvrzení objednávky V tomto kroku e-shop zobrazí rekapitulaci údajů o objednaných položkách a jejích ceně. Objednávka je zkompletována. Pokud se vším souhlasíte, pokračujte dále tlačítkem Pokračovat v platbě. Zákazníkovi je současně odeslána informace o objednávce na zadaný . 4 Dokončení objednávky Po potvrzení objednávky je uvedena znovu její rekapitulace. Pokud uživatel v kroku 2 zvolil platbu bankovním převodem, zobrazí se mu na stránce předpis pro provedení platby. Stisknutím tlačítka Tisk je uživateli zobrazena faktura (není daňovým dokladem), kterou si uživatel může vytisknout. Uživatel nákup ukončí odhlášením ze systému nebo návratem na úvodní stránku e-shopu. Pokud uživatel v kroku 2 zvolil platbu platební kartou, bude odkazem přesměrován do rozhraní pro provedení platby platební kartou v systému GPwebpay. Po uskutečnění platby bude navrácen zpět ke kroku 4 Dokončení objednávky, kde si následně stiskem tlačítka Tisk může vytisknout Zjednodušený daňový doklad. Po zaplacení dané objednávky může zákazník zvolit záložku Vaše objednávky kde si k dané objednávce zjistí její stav (objednán, zaplacen, stornován). Pokud platba neproběhla, u dané objednávky je zobrazen stav objednán a vedle se zobrazí odkaz (link) zjistit stav platby a ten umožní provést znovu platbu bez nové objednávky. Pokud není objednávka uhrazena platební kartou do konce dne, ve kterém byla provedena, bude automaticky stornována. Pokud banky nepotvrdí platbu kartou, může to být z následujících důvodů: údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně, na účtu není dostatek finančních prostředků nebo je vyčerpán limit pro internetové transakce, platební karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nutné se obrátit na banku Informace k platbě platební kartou Pokud se rozhodnete za vybrané zboží/služby zaplatit platební kartou, budete přesměrováni do zabezpečeného webového platebního rozhraní GPwebpay, kde budete vyzváni k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku platební karty. O výsledku transakce jste informováni em. Přítomnost log Verified by Visa kartové asociace Visa a MasterCard Secure Code kartové asociace MasterCard zaručuje bezpečnou platbu v našem internetovém obchodě. Vystavení daňového dokladu V případě platby kartou umožňuje e-shop vystavení zjednodušeného daňového dokladu. V případě platby bankovním převodem e-shop umožňuje plátcům daně vystavení tzv. běžného daňového dokladu ve smyslu 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to za předpokladu, že zákazník při registraci v e-shopu uvede potřebné údaje (obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, daňové identifikační číslo) a potvrdí zatržítkem, že k datu zaplacení je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty. V případě, že zákazník není plátcem daně a platí bankovním převodem, má možnost vytištění faktury, která není daňovým dokladem. Tuto fakturu však zákazník může použít pro daňovou evidenci, případně pro účetnictví, pokud nakoupenou BČK DÚK používá pro svou ekonomickou činnost (podnikání). 7

8 Problematika osobních údajů při vydání osobní BČK DÚK Součástí Žádosti o vydání osobní BČK DÚK je souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu nutném pro vydání osobní BČK DÚK. Při vydání osobní karty dochází ze strany Vydavatele jako správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů Žadatelů BČK ve smyslu Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podmínkou vydání a využívání BČK je souhlas Žadatele o vydání osobní karty se zpracováním jeho osobních údajů, udělený Vydavateli pro účely vydání BČK. Pokud k žádosti o vydání osobní BČK DÚK není přiložen Žadatelem podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů, jedná se o neúplnou žádost, která nebude Vydavatelem akceptována. Poplatek za vydání BČK DÚK Poplatek za vydání BČK DÚK hradí Žadatel při podání žádosti o vydání karty. Žadatel je povinen při podání žádosti o osobní kartu, respektive při nákupu anonymní karty zaplatit poplatek za vydání BČK stanovený Ceníkem. Vydání anonymní BČK DÚK Anonymní BČK DÚK není dopravcem vydávána na základě písemné žádosti. Lze ji zakoupit ve vozidlech dopravce u řidiče a v informační kanceláři dopravce. 2. Předání BČK DÚK Vydání osobní BČK DÚK Osobní BČK DÚK bude vydána nejdéle do 21 dní od podání žádosti o vydání BČK DÚK žadatelem. Výdejní místo pro převzetí BČK DÚK bude uvedeno v Žádosti o vydání BČK DÚK. V případě, že žadatel zapsal do žádosti , na který chce dostat upozornění o tom, že je osobní BČK DÚK připravena k převzetí, bude ho dopravce o této skutečnosti informovat prostřednictvím ové zprávy. Předání osobní BČK DÚK v informační kanceláři dopravce Osobní BČK DÚK bude žadateli předána na základě předložení kontrolního útržku, jehož číslo se shoduje s číslem žádosti o vydání BČK DÚK a osobního dokladu. V případě objednávky BČK DÚK elektronicky a jejím vyzvednutí v informační kanceláři dopravce předloží žadatel pouze osobní doklad. Spolu s osobní BČK DÚK bude cestujícímu vrácena vyplněná žádost o vydání BČK DÚK a předán Certifikát o držení BČK DÚK. Převzetím osobní BČK DÚK se žadatel stává držitelem. Držitel je povinen při převzetí osobní BČK DÚK zkontrolovat, zda údaje uvedené na osobní BČK DÚK odpovídají údajům uvedeným v žádosti o vydání BČK DÚK. Na kontrolní útržek bude doplněno číslo BČK DÚK a žadatel podpisem stvrdí převzetí BČK DÚK. Kontrolní ústřižek si ponechá dopravce. Zaslání osobní BČK DÚK poštou Pokud Žadatel v Žádosti o vydání BČK DÚK označil jako způsob převzetí BČK DÚK její doručení poštou, bude mu BČK DÚK zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako obyčejná zásilka do vlastních rukou na korespondenční adresu uvedenou v Žádosti o vydání BČK DÚK. Zaslání osobní BČK DÚK prostřednictvím provozovatele poštovních služeb není možné, pokud Žadatel nesplnil všechny podmínky pro vydání BČK DÚK. Doručení zásilky se řídí obchodními podmínkami provozovatele poštovních služeb. Držitel je povinen co nejdříve po převzetí BČK DÚK zkontrolovat, zda údaje uvedené na osobní BČK DÚK souhlasí s údaji uvedenými v Žádosti o vydání BČK DÚK. Pokud údaje nejsou shodné, je držitel povinen do 5 pracovních dnů od převzetí osobní BČK DÚK uplatnit reklamaci způsobem uvedeným v článku IV. 3 těchto podmínek. Není-li výslovně uvedeno jinak, předání a převzetí BČK zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se řídí ostatními ustanoveními těchto Podmínek. 8

9 Důsledky nepřevzetí osobní BČK DÚK Dopravce je oprávněn osobní BČK DÚK zrušit, pokud si žadatel osobní BČK DÚK nepřevezme do 60 dnů od data pro převzetí osobní BČK DÚK, které bude uvedeno na kontrolním ústřižku (žádosti o vydání BČK DÚK), nebo do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy byla BČK DÚK dopravci vrácena provozovatelem poštovních služeb jako nedoručená. Nárok dopravce na zaplacený poplatek za vydání BČK DÚK není nepřevzetím osobní BČK DÚK žadatelem a následným zrušením osobní BČK DÚK nijak dotčen. Při rušení osobní BČK DÚK dojde i ke skartaci žádosti o vydání BČK DÚK. Předání anonymní BČK DÚK Anonymní BČK DÚK je předána zájemcům proti zaplacení poplatku za vydání anonymní BČK DÚK- viz Ceník. Spolu s anonymní BČK DÚK bude cestujícímu vydán i Certifikát o držení BČK DÚK. Vznik smluvního vztahu o využívání BČK DÚK Převzetím BČK DÚK dochází ke vzniku smluvního vztahu o využívání BČK DÚK mezi dopravcem a držitelem, jehož obsah se řídí těmito Podmínkami. Převzetím BČK DÚK se pro účely tohoto odstavce Podmínek rozumí její převzetí držitelem od dopravce nebo jiného subjektu oprávněného k předání BČK DÚK. IV. Používání BČK DÚK 1. Vlastnosti BČK DÚK Vybavení BČK DÚK BČK DÚK obsahuje bezkontaktní čip. Pro její použití je nutno BČK DÚK přiložit na označené čtecí části odbavovacího zařízení ve vozidle, příp. na předprodeji v informační kanceláři dopravce. Identifikační číslo BČK DÚK Každé BČK DÚK je přiděleno jedinečné identifikační číslo. Držitel BČK DÚK souhlasí s tím, aby identifikační číslo BČK DÚK a případně i další číselné identifikátory BČK DÚK byly zpracovávány dopravcem, a to pouze pro účely zajištění provozu spojeného s používáním BČK DÚK a vzájemného vyúčtování tržeb za služby zpřístupněné prostřednictvím kartových aplikací BČK DÚK a elektronických peněžních prostředků na BČK DÚK mezi dopravci, kteří uznávají BČK DÚK. Data uvedená na BČK DÚK Na potisku každé BČK DÚK je uvedeno identifikační číslo BČK DÚK - čárový kód a doba platnosti BČK DÚK. Na potisku osobní BČK DÚK je dále uvedeno jméno, příjmení, datum narození a podobenka držitele, přičemž maximální délka jména uvedeného na potisku osobní BČK DÚK je 12 znaků a maximální délka příjmení uvedeného na potisku osobní BČK DÚK je 24 znaků. V čipu osobní BČK DÚK je uloženo datum narození držitele. Platnost BČK DÚK Doba platnosti BČK DÚK je určována dopravcem a je vytištěna na BČK DÚK. Platnost BČK DÚK končí vždy k poslednímu dni uvedeného kalendářního měsíce a roku. 2. Blokace BČK DÚK Blokace BČK DÚK Blokací BČK DÚK se rozumí zařazení BČK DÚK na seznam blokovaných karet, které nejsou akceptovány pro provedení transakce či zpřístupnění služby. Dopravce neodpovídá držiteli za škodu, která mu vznikla v důsledku blokace BČK DÚK. 9

10 Blokace osobní i anonymní BČK DÚK Dopravce provede blokaci BČK DÚK na základě žádosti držitele. Tuto žádost podá osobně v informační kanceláři dopravce. Při podání žádosti je nutno předložit certifikát o držení BČK DÚK. Poplatek za blokaci BČK DÚK je uveden v Ceníku. Postup Vydavatele v případě žádosti Držitele o blokaci BČK DÚK Vydavatel je povinen do 48 hodin po obdržení žádosti o blokaci BČK DÚK zamezit akceptaci BČK DÚK pro provedení jakékoliv operace ve všech zařízeních akceptujících BČK DÚK. Blokace BČK DÚK bez souhlasu Držitele Vydavatel je oprávněn provést blokaci BČK DÚK i bez souhlasu Držitele. Vydavatel provede blokaci BČK DÚK zejména z důvodů nakládání s BČK DÚK v rozporu s těmito Podmínkami v případech zneužití BČK DÚK nebo z provozních, technických, bezpečnostních nebo jiných důvodů hodných zřetele. Žádost Držitele o odblokování BČK DÚK Držitel je oprávněn požádat Vydavatele o odblokování BČK DÚK. Žádost o odblokování podává držitel osobně v informační kanceláři dopravce. Při podání žádosti je nutno předložit certifikát o držení BČK DÚK. Poplatek za odblokování BČK DÚK je uveden v Ceníku. Postup Vydavatele v případě žádosti Držitele o odblokování BČK DÚK Vydavatel je povinen do 48 hodin po obdržení žádosti o odblokování BČK DÚK zajistit akceptaci BČK DÚK pro provedení jakékoliv operace ve všech zařízeních akceptujících BČK DÚK. 3. Přepravní kontrola V případě, že cestující předloží při přepravní kontrole jako jízdní doklad BČK DÚK, ke které bylo zakoupeno jízdné, musí tak učinit předáním BČK DÚK přepravnímu kontrolorovi. Přepravní kontrolor poté provede kontrolu platnosti přiložením BČK DÚK ke kontrolnímu zařízení (čtečce), a ověří tak platnost jízdního dokladu. Kontrola BČK DÚK obsluhou V případě kontroly BČK DÚK řidičem je cestující povinen ji přiložit na cca 2 vteřiny k čtecímu zařízení u kabiny řidiče. V případě, že při odbavení není možno přečíst již dříve zakoupenou jízdenku na kartě, která je v daný čas a v daném místě platná, má cestující možnost se odbavit předložením BČK DÚK a papírovým příjmovým dokladem o zakoupení elektronického jízdního dokladu uloženého na této kartě. V ostatních případech má povinnost zakoupit si nový jízdní doklad, nebo se odbavit jiným platným jízdním dokladem. 4. Reklamace BČK DÚK Odpovědnost za vady Za vady BČK DÚK odpovídá Vydavatel BČK DÚK pouze tehdy, vyplývá-li to z obecně závazných právních předpisů. Za vadu BČK DÚK se považuje pouze taková vada, která má vliv na funkčnost BČK DÚK. Rozsah odpovědnosti za vady Pokud je dána odpovědnost vydavatele BČK DÚK za vady podle předchozího odstavce těchto Podmínek, odpovídá Vydavatel BČK DÚK za to, že BČK DÚK je v době předání držiteli funkční a splňuje 10

11 technické parametry pro využití v rámci integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen DÚK). Dopravce dále nenese žádnou odpovědnost za vady BČK DÚK, které vzniknou až po jejím převzetí držitelem. Podmínky uplatnění reklamace Držitel je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí BČK DÚK zkontrolovat, zda je BČK DÚK funkční a nemá jiné vady, které by bránily jejímu využití v rámci systému DÚK. Držitel může vadu BČK DÚK reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby, která činí 24 měsíců ode dne převzetí BČK DÚK; neuplatní-li vadu v uvedené lhůtě, jeho právo z odpovědnosti Vydavatele za vady zanikne. Způsob uplatnění reklamace Případné vady BČK DÚK uplatní držitel vůči dopravci, a to osobně v informační kanceláři dopravce. Při podání žádosti je nutno předložit BČK DÚK a certifikát o držení BČK DÚK. V případě reklamace BČK DÚK s platným časovým předplatným kupónem má cestující možnost využít platný časový kupón nahraný na reklamované BČK DÚK i po dobu řešení reklamace, a to použitím tzv. náhradního dokladu. Náhradní doklad se skládá z Protokolu o reklamaci BČK DÚK (dále jen protokol) a příjmového dokladu o zakoupení platného časového kupónu na reklamované BČK DÚK. Pokud cestující doklad o zaplacení (papírový doklad) kupónu nahraného na reklamované BČK DÚK nemá, může na kontaktním místě vydavatele BČK DÚK získat opis. Za vyhotovení opisu je účtován manipulační poplatek dle Ceníku. V případě, že na kartě existuje více platných kuponů, vystaví se pro každý kupon samostatný Protokol o reklamaci. Na všech protokolech vztahujících se k jedné reklamované kartě musí být uveden jak celkový počet těchto protokolů, tak i pořadové číslo jednotlivých protokolů. Platnost náhradního dokladu je omezena buď uplynutím časové platnosti kupónu, nebo lhůtou pro vyřízení reklamace BČK DÚK- doplní se datum, které vyprší dříve (tato lhůta je vyznačena na protokolu). Je-li časový kupón platný i po vyřízení reklamace, je tento kupón přenesen na novou BČK DÚK. V případě reklamace BČK DÚK s prostředky nahranými v elektronické peněžence nemá držitel BČK DÚK tyto elektronické prostředky možnost po dobu řešení reklamace využít. V případě, že je reklamace uznána, je Držiteli karty bezplatně vydaná nová karta. Je-li na kartě platný časový kupon, jehož platnost překračuje datum vyřízení reklamace, je tento kupón přenesen na novou bezkontaktní čipovou kartu (duplikát kuponu). Elektronické prostředky uložené na reklamované kartě vydavatel karty vyplatí držiteli karty nejpozději do 30 dnů (nejdříve však 10. den po podání žádosti o reklamaci karty). Původní karta je zrušena přestřižením karty. Pokud není reklamace uznána, ale Držitel karty požádá o vydání nové bezkontaktní čipové karty, jsou časové kupony, jejichž platnost překračuje datum vyřízení reklamace, přeneseny na novou kartu. Elektronické prostředky uložené na reklamované kartě vydavatel karty vyplatí držiteli karty nejpozději do 30 dnů (nejdříve však 10. den po podání žádosti o reklamaci karty). Původní karta je zrušena přestřižením karty. Vydání nové karty je zpoplatněno dle Ceníku. Pokud není reklamace uznána a Držitel nepodá žádost o vydání nové bezkontaktní čipové karty, je původní karta zrušena - více viz kapitola Zrušení BČK DÚK. O zrušení karty musí držitel karty požádat. Za rozhodující pro výpočet vratky se považuje den po datu, kdy cestující požádal o zrušení karty. Povinnosti Vydavatele Vydavatel při uplatnění reklamace vystaví držiteli potvrzení o tom, kdy držitel reklamaci uplatnil a co je předmětem reklamace. O reklamaci samotné rozhodne Vydavatel pokud možno ihned, jinak do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace; v takovém případě dopravce o posouzení reklamace Držitele informuje zasláním zprávy na kontaktní údaj sdělený Držitelem. 11

12 Práva z odpovědnosti za vady V případě důvodné reklamace BČK DÚK má Držitel právo na bezplatnou výměnu BČK DÚK standardním postupem podle článku 4 části IV. těchto Podmínek - Výměna BČK DÚK. 5. Výměna BČK DÚK Výměna BČK DÚK Výměnu BČK DÚK provádí Vydavatel na základě žádosti Držitele zrušením původní BČK DÚK a vydáním nové BČK DÚK. Pokud se jedná o důvodnou reklamaci, je zdarma přehrán zůstatek elektronické peněženky na novou BČK DÚK. Pokud je důvodná reklamace vyřízena dříve, než končí platnost náhradního dokladu (tvořeného Protokolem o reklamaci BČK DÚK a příjmového dokladu o zakoupení časového kupónu na reklamované BČK DÚK), je tento kupón přenesen na novou BČK DÚK. Pokud se jedná o výměnu BČK DÚK na základě uznané reklamace osobní BČK DÚK, je nutné znovu vyplnit žádost o vydání BČK DÚK. Pokud se jedná o jiný důvod výměny BČK DÚK, použije se část III. těchto Podmínek Vydání BČK DÚK. Žádost o výměnu BČK DÚK Držitel může podat žádost o výměnu BČK DÚK z libovolného důvodu. A to v informační kanceláři dopravce. Je nutno předložit původní BČK DÚK, certifikát o držení BČK DÚK a mít vyplněnou žádost o vydání BČK DÚK. Viz část III. těchto Podmínek Vydání BČK DÚK. Poplatek za výměnu BČK DÚK. Pokud se nejedná o důvodnou reklamaci, je tato výměna zpoplatněna dle Ceníku. 6. Zrušení BČK DÚK Zrušení BČK DÚK Zrušením BČK DÚK se rozumí trvalá a nezrušitelná blokace BČK DÚK pro jakékoliv použití, kdy BČK DÚK přestává být funkční bez možnosti opětovného použití. Má-li Vydavatel zrušenou BČK DÚK k dispozici, fyzicky ji zničí. Zrušením BČK DÚK zaniká smluvní vztah o využívání BČK DÚK mezi Vydavatelem a Držitelem; uvedené neplatí, pokud je BČK DÚK zrušena z důvodu výměny BČK DÚK podle článku 4 části IV. těchto Podmínek. Vydavatel neodpovídá držiteli za škodu, která mu případně vznikne v důsledku zrušení BČKD ÚK podle těchto Podmínek, s výjimkou případů důvodné reklamace BČK DÚK. Zrušení BČK DÚK na Žádost Držitele Držitel je oprávněn požádat Vydavatele o zrušení osobní i anonymní BČK DÚK. Žádost o zrušení osobní i anonymní BČK DÚK podává držitel v informační kanceláři dopravce. Žádost o zrušení BČK DÚK je stvrzena podpisem držitele na certifikát o držení BČK DÚK a předáním BČK DÚK a tohoto certifikátu pověřené osobě dopravce. Zrušení BČK DÚK v jiných případech Vydavatel zruší BČK DÚK i bez žádosti držitele v následujících případech: - Nepřevzetí vydané BČK DÚK v souladu s odstavcem Důsledky nepřevzetí osobní BČK DÚK - Podání žádosti o výměnu BČK DÚK podle těchto Podmínek a následné nepřevzetí BČK DÚK v případě výměny BČK DÚK. 12

13 V. Práva a povinnosti Držitele a Vydavatele 1. Práva a povinnosti Držitele Právo využívat BČK DÚK Držitel je oprávněn využívat BČK DÚK pouze v rámci DÚK. Držitel je při využívání BČK DÚK povinen postupovat v souladu s těmito Podmínkami. Držitel je povinen nesdělovat třetím osobám identifikační číslo BČK DÚK pro jiné účely, než je využívání BČK DÚK pro DÚK. Osobní BČK DÚK Držitel osobní BČK DÚK nesmí svoji osobní BČK DÚK poskytnout k užívání třetím osobám. Povinnost chránit BČK DÚK Držitel je povinen chránit BČK DÚK před mechanickým poškozením, elektromagnetickým polem, nečistotami, chemikáliemi a před působením jakéhokoliv vlivu, v jehož důsledku by mohlo dojít k porušení záznamu v čipu nebo na těle BČK DÚK. Držitel je povinen ukládat BČK DÚK na bezpečném místě a přijmout opatření k zabránění zneužití, poškození, zničení, ztráty nebo odcizení BČK DÚK. Informační povinnost Držitel je povinen dopravce neprodleně informovat o podstatném poškození, zničení, ztrátě či odcizení BČK DÚK. Současně je držitel povinen požádat dopravce o blokaci BČK DÚK. Držitel je dále oprávněn požádat dopravce o výměnu osobní BČK DÚK podle těchto Podmínek nebo o zrušení osobní BČK DÚK podle těchto Podmínek. Držitel je povinen Dopravce informovat též o změně údajů, které jsou uvedeny na potisku osobní BČK DÚK; současně je držitel povinen požádat dopravce o výměnu osobní BČK DÚK podle těchto Podmínek nebo o zrušení osobní BČK DÚK podle těchto Podmínek. Držitel plní informační povinnost prostřednictvím informační kanceláře dopravce. Povinnost zjišťování informací Držitel je povinen pravidelně sledovat informace a oznámení Vydavatele, která Vydavatel uveřejňuje na svém webu a v informační kanceláři dopravce. Za tímto účelem se držitel zavazuje navštívit webové stránky Vydavatele nebo informační kancelář dopravce alespoň jednou za každý kalendářní měsíc. Zacházení s certifikátem o držení BČK DÚK Držitel je povinen certifikát o držení BČK DÚK uložit na bezpečném místě a nezpřístupnit ho žádné třetí osobě. Držitel vždy zodpovídá za jakoukoliv transakci či úkon, při kterých bude použit certifikát o držení BČK DÚK. 2. Práva a povinnosti Vydavatele Povinnost vést evidenci Vydavatel je povinen vést evidenci vydaných karet, a to pouze tyto údaje: číslo BČK DÚK, platnost od, platnost do. Vydavatel vede osobní údaje konkrétních žadatelů a držitelů po dobu 90 kalendářních dnů od data podání žádosti. Po uplynutí 90 kalendářních dnů budou osobní údaje Žadatelů a Držitelů z evidence vymazány. Změna Podmínek Vydavatel je oprávněn kdykoli navrhnout změnu těchto Podmínek. O navrhované změně bude Vydavatel informovat prostřednictvím informační kanceláře dopravce a na svých webových stránkách minimálně dva měsíce před datem účinnosti navržených změn. Jestliže držitel s navrhovanou změnou 13

14 těchto Podmínek nesouhlasí, je povinen přede dnem účinnosti navržené změny požádat Vydavatele o zrušení BČK DÚK dle těchto Podmínek. Před tímto je držitel povinen si vypořádat případné pohledávky za Vydavatelem. Vydavatel neodpovídá držiteli BČK DÚK za škodu, která mu vznikne z důvodu nevypořádání pohledávek před zrušením BČK DÚK podle tohoto odstavce. Závaznost změn Pokud držitel nepožádá o zrušení BČK DÚK podle předchozího odstavce těchto Podmínek před datem účinnosti navržených změn těchto Podmínek, má se za to, že s navrženými změnami Podmínek souhlasí a nové znění Podmínek se pro něj stává závazné. 3. Správce BČK DÚK Oprávnění Správce BČK DÚK Na základě smlouvy uzavřené mezi Vydavatelem a Správcem BČK DÚK je Správce BČK DÚK oprávněn vykonávat určitá práva a plnit určité povinnosti Vydavatele dle těchto Podmínek. Pokud je v těchto Podmínkách uvedena činnost, právo či povinnost Správce BČK DÚK, rozumí se tím činnost, právo či povinnost Vydavatele, kterou Správce BČK DÚK vykonává či plní jménem Vydavatele; pro odstranění pochybností platí, že Vydavatel takovou činnost, právo či povinnost může na základě svého uvážení vykonat či plnit sám. Pokud je tak výslovně uvedeno v těchto Podmínkách nebo pokud Správce BČK DÚK vykonává jiné činnosti, práva či povinnosti než ty, které jsou v Podmínkách uvedeny jako činnosti, práva či povinnosti Správce BČK DÚK, platí, že tyto činnosti, práva či povinnosti jsou Správcem BČK DÚK vykonávány vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, bez jakýchkoli důsledků pro Vydavatele; uvedené neplatí, pokud Vydavatel Správci BČK DÚK k výkonu takové činnosti, práva či povinnosti udělil písemnou plnou moc nebo jednání Správce BČK DÚK dodatečně písemně schválil. Oznámení osoby Správce BČK DÚK, její změna Osoba Správce BČK DÚK spolu s kontaktními údaji Správce BČK DÚK je uvedena na Webu. Vydavatel je oprávněn rozhodnout o změně osoby Správce BČK DÚK. Zamýšlenou změnu osoby Správce BČK DÚK uveřejní Vydavatel prostřednictvím Webu nejméně 14 dnů předem. VI. Ostatní ujednání 1. Ostatní Zastoupení Pokud je žadatel či držitel fyzickou osobou mladší 15 let, fyzickou osobou, která byla soudem zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo fyzickou osobou, jejíž způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena v rozsahu, který této osobě neumožňuje učinit potřebný úkon, činí úkony uvedené v těchto Podmínkách jeho zákonný zástupce, který věrohodně prokáže, že je zákonným zástupcem uvedené osoby. Osobní údaje Dopravce zpracovává osobní údaje žadatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pouze po dobu nezbytně nutnou pro vyrobení osobní BČK DÚK. Při předání osobní BČK DÚK Držiteli je mu vrácena i žádost o vydání BČK DÚK, která obsahuje jeho osobní údaje. Vydavatel vede osobní údaje konkrétních žadatelů a držitelů po dobu 90 kalendářních dnů od data podání žádosti. Po uplynutí 90 kalendářních dnů budou osobní údaje Žadatelů a Držitelů z elektronické evidence vymazány. 14

15 2. Odpovědnost Vydavatele vůči Držiteli Vyšší moc Vydavatel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku jednání orgánů veřejné správy nebo soudů, odepření nebo pozdního vydání úředního povolení ani za škodu vzniklou za okolností vylučujících odpovědnost za škodu. Omezení odpovědnosti za škodu Odpovědnost Vydavatele za škodu vzniklou porušením povinností podle těchto Podmínek je vůči držiteli omezena na skutečnou škodu do výše Kč (slovy: pět tisíc korun českých). V případě porušení navzájem souvisejících se taková porušení považují za porušení jediné. Vydavatel neodpovídá za ušlý zisk držitele ani za nehmotnou újmu či jinou škodu vzniklou držiteli nepřímo. Škoda způsobená úmyslně Omezení odpovědnosti dopravce za škodu podle předchozího odstavce těchto Podmínek neplatí v případě škody, která byla způsobena úmyslně osobami jednajícími jménem dopravce. 3. Započtení Započtení vzájemných pohledávek Držitel souhlasí s tím, že Vydavatel je oprávněn kdykoli započíst své splatné i nesplatné pohledávky za držitelem bez ohledu na měnu, ve které jsou denominovány a na právní vztah, ze kterého vznikají, zejména nároky na náhradu škody, na smluvní pokuty nebo na jiná peněžitá plnění, proti jakýmkoli pohledávkám Držitele za Vydavatelem, splatným i dosud nesplatným. Započtení pohledávek denominovaných v zahraniční měně bude provedeno podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vydání oznámení o započtení Vydavatelem. Bez předchozího písemného souhlasu Vydavatele není držitel oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za Vydavatelem vznikající v souvislosti s vydáním a využíváním BČK DÚK proti pohledávkám Vydavatele, nehledě na to, zda jsou tyto splatné či nikoli. VII. Zánik smluvního vztahu o využívání BČK DÚK 1. Důvody zániku smluvního vztahu o využívání BČK DÚK Uplynutím doby Smluvní vztah o využívání BČK DÚK mezi Vydavatelem a Držitelem zaniká uplynutím doby platnosti BČK DÚK bez výměny BČK DÚK. Zrušením BČK DÚK Smluvní vztah o využívání BČK DÚK mezi Vydavatelem a Držitelem zaniká v důsledku zrušení BČK DÚK dle článku 5 části IV. těchto Podmínek; uvedené neplatí, pokud je BČK DÚK zrušena z důvodu výměny BČK DÚK podle článku 4 části IV. těchto Podmínek. VIII. Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Účinnost Účinnost Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem, (dále jen Banka ) vydává v souladu s ustanovením 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a v souladu se zákonem

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Chodov. Základní ustanovení

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Chodov. Základní ustanovení KNIHOVNÍ ŘÁD Městská knihovna Chodov Základní ustanovení čl. 1 1. Městská knihovna Chodov (dále též jen MK Chodov) je zřízena jako příspěvková organizace města Chodova Zřizovací listinou Městské knihovny

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více