R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2"

Transkript

1 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Michael Grundler, člen rady, Jan Korseska, člen rady, Michaela Mazancová, zástupce starostky, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady, Ing. Alexandra Udženija, členka rady, Ing. Martin Víšek, člen rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jan Recman, uvolněný člen zastupitelstva, Ing. Michal Kopecký, tajemník, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Jan Korseska, člen rady Šárka Votánková, vedoucí oddělení organizačního Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva, Daniela Daňková, ředitelka MŠ Slovenská 27, Praha 2 Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. k dodatkům ke smlouvám o výpůjčce Mgr. Jana staženo mateřským školám zřizovaných městskou částí Praha 2 Černochová, starostka 2. k poskytnutí mimořádné odměny vedoucí Ing. Michal schváleno 170 ** odboru školství 3. k Memorandu o spolupráci mezi Klubem Dr. Milady Horákové a městskou částí Praha 2 4. k programu "Čistá dvojka" na území městské části Praha 2 v roce k výběru dodavatele veřejné zakázky "Ostraha parků Folimanka a Karlovo náměstí a veřejných dětských hřišť Riegrovy sady a U Vodárny" Kopecký, tajemník Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky schváleno 171 schváleno 172 schváleno 173 1

2 6. k pronájmu střední části nemovitosti parku Karlovo náměstí Československé obchodní bance, a.s. pro pořádání akce "Užijte si příchod jara s Erou" 7. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Letnímu domu, z.ú. pro pořádání akce "Dobročinný bazar Letního domu" 8. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru "České unii židovské mládeže" pro pořádání akce "JudaFest 2015" 9. ** k pronájmu části nemovitosti parku Riegrovy sady Mgr. Nikole Bartákové pro pořádání běhu "360 challenge" 10. k nominaci člena do Komise Rady hlavního města Prahy - Rady světové památky 11. k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině nízkého a vysokého napětí 12. k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci Vinobraní na Grébovce k působnostem členů Rady městské části Praha k působnostem členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů Rady městské části Praha ke jmenování předsedy a odvolání a jmenování člena komise výchovy a vzdělávání Rady městské části Praha k pověření předsednictvím, odvolání a jmenování členů Redakční rady Novin Prahy k odvolání a jmenování členů komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu Rady městské části Praha k odvolání a jmenování člena bytové komise Rady městské části Praha 2 Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jaroslav Šolc, člen rady Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michael Grundler, člen rady Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michael Grundler, člen rady Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michael Grundler, člen rady Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michael Grundler, člen rady schváleno 174 schváleno 175 schváleno 176 schváleno 177 schváleno 178 schváleno 179 schváleno 180 schváleno 181 schváleno 182 schváleno 183 schváleno 184 schváleno 185 schváleno 186 2

3 19. k odvolání a jmenování člena dopravní komise Rady městské části Praha k odvolání a jmenování člena kulturní komise Rady městské části Praha *** PP 22. *** PP 23. *** 24. *** 25. *** k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 4 dne k uzavření nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky k uzavření nájemní smlouvy a k novým žádostem o byt dle Pravidel pronájmu služebních bytů k uzavření nové nájemní smlouvy k bytu v Praze 2, Sázavská 1 ke společným nájmům bytů v Praze 2, Václavská 13, Balbínova 6, Žitná 16, Gorazdova 17, Kladská 3, Gorazdova 19 a Rubešova k žádostem projednávaným v majetkové *** komisi č. 4 dne k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu OI/2015/01 "Servisní podpora ICT infrastruktury" 28. k uzavření smlouvy o dílo - text historika k ** náletům na Prahu 29. k uzavření smlouvy na odprodej použité a ** nepotřebné výpočetní a komunikační techniky 30. k dohodě o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor Domu dětí a mládeže Praha 2, IČ k záměru zahájit otevřené řízení na veřejnou zakázku "Zajištění ostrahy objektu ÚMČ Praha 2 - nám. Míru 20/600, Praha 2" 32. ke změně Organizačního řádu Úřadu městské části Praha k dodatkům mandátních smluv na výkon správy nemovitého majetku 34. k právním jednáním při správě bytového a *** nebytového fondu 35. k uzavření Darovací smlouvy s panem Milanem Kratochvílem Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michael Grundler, člen rady Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michael Grundler, člen rady Michaela Mazancová, zástupce starostky Michaela Mazancová, zástupce starostky Michaela Mazancová, zástupce starostky Michaela Mazancová, zástupce starostky Michaela Mazancová, zástupce starostky Ing. Michael Grundler, člen rady Ing. Martin Víšek, člen rady Ing. Jaroslav Šolc, člen rady Ing. Martin Víšek, člen rady Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. Michael Grundler, člen rady Ing. Michael Grundler, člen rady Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky schváleno 187 schváleno 188 schváleno 189 schváleno 190 schváleno 191 schváleno 192 schváleno 193 schváleno 194 schváleno 195 schváleno 196 schváleno 197 schváleno 198 schváleno 199 schváleno 200 schváleno 201 schváleno 202 schváleno 203 3

4 36. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru obecně prospěšné společnosti DEJME ŠANCI DĚTEM o.p.s. pro pořádání akce "Dejme šanci dětem" 37. k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka společnosti Dálniční stavby Praha, a.s. z důvodu rekonstrukce a sanace Nuselského mostu pro umístění lešení a zázemí stavby 38. k výpůjčce jižní části nemovitosti parku Karlovo náměstí Sdružení studentů stomatologie České republiky pro pořádání akce "Ve zdravé ČR zdravý zub" 39. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 v oblasti životního prostředí (přesun finančních prostředků ze služeb na opravy dětských hřišť) Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky schváleno 204 schváleno 205 schváleno 206 schváleno 207 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 40. ke zprávě o dalším možném navýšení kapacit škol zřizovaných městskou částí Praha 2 Jana Duchková, zástupce starostky vzato na vědomí 41. ke spolupořadatelství akcí Lodě na vodě a Apetit Piknik Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jaroslav Šolc, člen rady vzato na vědomí Starostka zahájila 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 10:04 hodin. Radní schválili hlasováním (7:0:0) zápis z 5. řádného jednání Rady městské části Praha 2 a hlasováním (7:0:0) zápis z 1. mimořádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu byly zařazeny nové body č. 2, 17, 18, 19, 20 a původní bod č. 24 byl přečíslován jako bod 1. Takto upravený program radní schválili hlasováním (7:0:0). 4

5 K jednotlivým bodům programu: 1. k dodatkům ke smlouvám o výpůjčce mateřským školám zřizovaných městskou částí Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka K tomuto bodu byla přizvána ředitelka Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27, paní Daniela Daňková. Rada tento návrh usnesení stáhla. 2. ** k poskytnutí mimořádné odměny vedoucí odboru školství Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada schválila poskytnutí mimořádné odměny vedoucí odboru školství. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k Memorandu o spolupráci mezi Klubem Dr. Milady Horákové a městskou částí Praha 2 Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada vyjádřila podporu realizace dlouhodobého projektu Klubu Dr. Milady Horákové s názvem Památník obětem komunistické totality, jejichž symbolem je popravená Dr. Milada Horáková. Rada schválila návrh textu Memoranda o spolupráci mezi Klubem Dr. Milady Horákové a městskou částí Praha 2. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k programu "Čistá dvojka" na území městské části Praha 2 v roce 2015 Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s koncepcí programu městské části Praha 2 Čistá dvojka, který bude realizován v roce Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k výběru dodavatele veřejné zakázky "Ostraha parků Folimanka a Karlovo náměstí a veřejných dětských hřišť Riegrovy sady a U Vodárny" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatele dle doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku Ostraha parků Folimanka a Karlovo náměstí a veřejných dětských hřišť Riegrovy sady a U Vodárny. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k pronájmu střední části nemovitosti parku Karlovo náměstí Československé obchodní bance, a.s. pro pořádání akce "Užijte si příchod jara s Erou" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu střední části nemovitosti parku Karlovo náměstí s Československou obchodní bankou, a.s., 5

6 pro uspořádání akce Užijte si příchod jara s Erou dne od 9:30 do 15:00 hodin a s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu. Hlasování: 6:0:2 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Letnímu domu, z.ú. pro pořádání akce "Dobročinný bazar Letního domu" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru s Letním domem, z.ú., pro uspořádání akce Dobročinný bazar Letního domu dne od 8:00 do 20:00 hodin a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru "České unii židovské mládeže" pro pořádání akce "JudaFest 2015" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada nesouhlasila s žádostí České unie židovské mládeže o stanovení výjimky z pravidel o užívání veřejného prostranství. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti nám. Míru s Českou unií židovské mládeže pro uspořádání akce JudaFest 2015 dne od 8:00 do 20:00 hodin a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č ** k pronájmu části nemovitosti parku Riegrovy sady Mgr. Nikole Bartákové pro pořádání běhu "360 challenge" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Riegrovy sady s Mgr. Nikolou Bartákovou pro uspořádání akce běh pro veřejnost 360 challenge dne od 5:00 do 20:00 hodin a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu. Hlasování: 7:0:0 Usnesení č k nominaci člena do Komise Rady hlavního města Prahy - Rady světové památky Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada vzala na vědomí dopis Jana Wolfa, radního pro kulturu, památkové péče, výstavnictví a cestovní ruch hl.m. Prahy a souhlasila s nominací Ing. arch. Václava Vondráška, zástupce starostky pro oblast životního prostředí, výstavby a územního rozvoje, do Rady světové památky. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině nízkého a vysokého napětí Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených službách 6

7 dodávky elektřiny na hladině nízkého a vysokého napětí mezi MČ Praha 2 a SYNERGY SOLUTION s.r.o. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci Vinobraní na Grébovce 2015 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jaroslav Šolc, člen rady Rada souhlasila s vypsáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na přípravu a realizaci Vinobraní na Grébovce 2015 a jmenovala komisi pro otevírání obálek došlých nabídek, která bude zároveň plnit funkci hodnotící komise. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k působnostem členů Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila s účinností od změnu působností členů Rady městské části Praha 2. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k působnostem členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila s účinností od působnosti členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů Rady městské části Praha 2. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č ke jmenování předsedy a odvolání a jmenování člena komise výchovy a vzdělávání Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michael Grundler, člen rady Rada schválila usnesení týkající se personálních změn v komisi Rady městské části Praha 2. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k pověření předsednictvím, odvolání a jmenování členů Redakční rady Novin Prahy 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michael Grundler, člen rady Rada schválila usnesení týkající se personálních změn v komisi Rady městské části Praha 2. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č

8 17. k odvolání a jmenování členů komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michael Grundler, člen rady Rada schválila usnesení týkající se personálních změn v komisi Rady městské části Praha 2. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k odvolání a jmenování člena bytové komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michael Grundler, člen rady Rada schválila usnesení týkající se personálních změn v komisi Rady městské části Praha 2. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k odvolání a jmenování člena dopravní komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michael Grundler, člen rady Rada schválila usnesení týkající se personálních změn v komisi Rady městské části Praha 2. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k odvolání a jmenování člena kulturní komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michael Grundler, člen rady Rada schválila usnesení týkající se personálních změn v komisi Rady městské části Praha 2. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 4 dne *** PP 10.5.e,f Předkladatelé: Michaela Mazancová, zástupce starostky Rada schválila návrh usnesení k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 4 dne Hlasování: 8:0:0 Usnesení č

9 22. k uzavření nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky *** PP 10.1., Předkladatelé: Michaela Mazancová, zástupce starostky Rada schválila návrh usnesení. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č *** k uzavření nájemní smlouvy a k novým žádostem o byt dle Pravidel pronájmu služebních bytů Předkladatelé: Michaela Mazancová, zástupce starostky Rada schválila návrh usnesení. Hlasování: 7:0:1 Usnesení č *** k uzavření nové nájemní smlouvy k bytu v Praze 2, Sázavská 1 Předkladatelé: Michaela Mazancová, zástupce starostky Rada schválila návrh usnesení. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č *** ke společným nájmům bytů v Praze 2, Václavská 13, Balbínova 6, Žitná 16, Gorazdova 17, Kladská 3, Gorazdova 19 a Rubešova 12 Předkladatelé: Michaela Mazancová, zástupce starostky Rada schválila návrh usnesení. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č *** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 4 dne Předkladatelé: Ing. Michael Grundler, člen rady Rada schválila návrh usnesení k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 4 dne Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu OI/2015/01 "Servisní podpora ICT infrastruktury" Předkladatelé: Ing. Martin Víšek, člen rady Rada souhlasila s výběrem dodavatele a s uzavřením smlouvy o poskytování služeb na zakázku malého rozsahu Servisní podpora ICT infrastruktury. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č

10 28. k uzavření smlouvy o dílo - text historika k náletům na Prahu ** Předkladatelé: Ing. Jaroslav Šolc, člen rady 29. ** Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na text o náletech na Prahu s historikem Jiřím Rajlichem. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č. 196 k uzavření smlouvy na odprodej použité a nepotřebné výpočetní a komunikační techniky Předkladatelé: Ing. Martin Víšek, člen rady Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o koupi movité věci. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k dohodě o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor Domu dětí a mládeže Praha 2, IČ Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila dohodou o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi MČ Praha 2 a Domem dětí a mládeže Praha 2. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k záměru zahájit otevřené řízení na veřejnou zakázku "Zajištění ostrahy objektu ÚMČ Praha 2 - nám. Míru 20/600, Praha 2" Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada souhlasila se záměrem zahájit otevřené řízení na nadlimitní veřejnou zakázku zajištění ostrahy objektu ÚMČ Praha 2 a s textem Oznámení předběžných informací. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č ke změně Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada schválila s účinností od změnu Organizačního řádu ÚMČ Praha 2. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k dodatkům mandátních smluv na výkon správy nemovitého majetku Předkladatelé: Ing. Michael Grundler, člen rady Rada souhlasila s uzavřením dodatků k mandátním smlouvám na výkon správy nemovitého majetku s jednotlivými správními firmami. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č

11 34. k právním jednáním při správě bytového a nebytového fondu *** Předkladatelé: Ing. Michael Grundler, člen rady Rada schválila právní jednání. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k uzavření Darovací smlouvy s panem Milanem Kratochvílem Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením Darovací smlouvy s panem Milanem Kratochvílem. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru obecně prospěšné společnosti DEJME ŠANCI DĚTEM o.p.s. pro pořádání akce "Dejme šanci dětem" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti nám. Míru s obecně prospěšnou spol. DEJME ŠANCI DĚTEM o.p.s. pro uspořádání akce na podporu dětí z dětských domovů Dejme šanci dětem dne od 8:00 do 20:00 hodin a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka společnosti Dálniční stavby Praha, a.s. z důvodu rekonstrukce a sanace Nuselského mostu pro umístění lešení a zázemí stavby Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka se spol. Dálniční stavby Praha, a.s., v termínu od do a s vydáním pěti přenosných povolení. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k výpůjčce jižní části nemovitosti parku Karlovo náměstí Sdružení studentů stomatologie České republiky pro pořádání akce "Ve zdravé ČR zdravý zub" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce jižní části nemovitosti parku Karlovo nám. se Sdružením studentů stomatologie České republiky pro uspořádání akce Ve zdravé ČR zdravý zub dne od 8:00 hodin do 20:00 hodin. Hlasování: 8:0:0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 v oblasti životního prostředí (přesun finančních prostředků ze služeb na opravy dětských hřišť) Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada schválila rozpočet MČ Praha 2 na rok Hlasování: 8:0:0 Usnesení č

12 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s c h v a l u j e USNESENÍ č. 170 ze dne k poskytnutí mimořádné odměny vedoucí odboru školství R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 poskytnutí mimořádné odměny XX XXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX vedoucí odboru školství II. u k l á d á realizovat bod I. tohoto usnesení 1. K realizaci: Ing. Michal Kopecký, tajemník Termín: Předkladatel: Ing. Michal Kopecký, tajemník V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 12

13 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 USNESENÍ č. 171 ze dne k Memorandu o spolupráci mezi Klubem Dr. Milady Horákové a městskou částí Praha 2 I. b e r e n a v ě d o m í R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 dopis zástupců Klubu Dr. Milady Horákové starostce městské části Praha 2 ze dne , který je přílohou č. 1 tohoto usnesení II. v y j a d ř u j e podporu záměru realizace dlouhodobého projektu Klubu Dr. Milady Horákové s názvem Památník obětem komunistické totality, jejichž symbolem je popravená Dr. Milada Horáková III. s c h v a l u j e návrh textu Memoranda o spolupráci mezi Klubem Dr. Milady Horákové a městskou částí Praha 2, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení IV. u k l á d á starostce městské části Praha 2 Mgr. Janě Černochové podepsat Memorandum o spolupráci mezi Klubem Dr. Milady Horákové a městskou částí Praha 2 1. K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 13

14 14

15 Příloha č. 1 usnesení 15

16 Příloha č. 1 usnesení 16

17 MEMORANDUM o vzájemné spolupráci Městská část Praha 2 sídlem náměstí Míru 20/600, Praha 2, PSČ: IČ: zastoupená starostkou paní Mgr. Janou Černochovou (dále MČ Praha 2 ) a Klubem Dr. Milady Horákové sídlem Na Planině 1393/13, Praha 4 - Krč IČ: zastoupený předsedou Ing. Františkem Šedivým (dále KMH ) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku toto memorandum o spolupráci (dále jen memorandum ). Článek I. Cíl memoranda Memorandum slouží k podpoře realizace dlouhodobého projektu s názvem Památník obětem komunistické totality, jejichž symbolem je popravená dr. Milada Horáková (dále jen projekt ), který je přílohou memoranda. Oba účastníci tímto memorandem stvrzují společný zájem na vzájemné spolupráci při řešení realizace pocty obětem totalitního režimu formou realizace a instalace díla v rekonstruované zahradě Ztracenka na území a ve správě městské části Prahy 2. 1) Klub dr. Milady Horákové se zavazuje: Článek II. Obsah memoranda 1 17

18 a) po dobu trvání memoranda zajistit finanční zdroje pro naplnění cíle memoranda uvedeného výše a realizovat jej, pokud tyto finanční zdroje budou získány b) postupovat v přípravě projektu v souladu s vyjádřením městské části Praha 2 a dotčených orgánů, zejména orgánů památkové péče a) vypsat a zrealizovat veřejnou soutěž na výtvarné řešení Památníku. b) ve spolupráci s MČ Praha 2 navrhnout porotu pro hodnocení návrhů soutěže c) každoročně předkládat roční průběžnou zprávu o stavu přípravy realizace Památníku, případné žádosti o dotace směrem k hlavnímu městu Praze d) informovat o případných změnách v projektu na straně Klubu. 2) Městská část Praha 2 se zavazuje: a) pokládat projekt za dlouhodobou aktivitu ve smyslu schváleného záměru orgány MČ Praha 2 a KMH, který jej realizuje, za partnera v této strategii, b) poskytnout bezplatně jeden z kolaudovaných základů k umístění uměleckého díla ve smyslu záměru projektu KMH c) spolupracovat na realizaci projektu KMH, 3) KMH a MČ Praha 2 budou spolupracovat na propagaci projektu i memoranda. 4) K realizaci a instalaci Památníku na pozemku zahrady Ztracenka bude mezi účastníky Memoranda uzavřena zvláštní smlouva 5) KMH a MČ Prahy 2 se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z tohoto memoranda budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno jak KMH, tak i MČ Prahy 2 Článek 3 Doba účinnosti memoranda Memorandum se uzavírá na dobu určitou na dobu tří let ode dne podpisu memoranda oběma stranami. Po dohodě stran může být memorandum prodlouženo písemným dodatkem k memorandu. Článek 4 Ukončení memoranda 1) Platnost memoranda končí uplynutím doby uvedené v čl. 3. 2) Memorandum může být vypovězeno kteroukoliv ze stran, zejména pokud: a) jedna ze stran bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností podle tohoto memoranda, a to ani po písemné výzvě druhé strany, směřující k nápravě. b) je rozhodnuto o zrušení KHM a jeho vstupu do likvidace, c) je vůči KHM vedeno exekuční nebo insolvenční řízení, 2 18

19 d) má KHM závazky vůči státu po lhůtě splatnosti, e) se KHM dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání. Článek 5 Kontaktní osoby 1) Městská část Praha 2 určuje jako kontaktní osobu ve věcech memoranda Ing. arch. Václava Vondráška 2) Klub Dr. Milady Horákové určuje jako kontaktní osobu ve věcech memoranda Mgr. Jitku Titzlovou. 3) Kontaktní osoba je osoba oprávněná jednat za příslušnou stranu v záležitostech naplňování memoranda. Kontaktní osoba však není oprávněna měnit memorandum nebo jeho obsah. Článek 6 Závěrečná ustanovení 1) Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí memoranda. 2) Jakákoliv sdělení a oznámení stran budou činěna písemnou formou a předána osobně či odeslána dopisem nebo em, a to na adresu či ovou adresu kontaktní osoby strany, uvedené v tomto memorandu. 3) Toto memorandum se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá z obou stran obdrží jeden. 4) Memorandum je ujednáno na základě dobrovolné vůle obou stran, nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. V Praze dne Mgr. Jana Černochová, starostka MČ Praha 2 V Praze dne Ing. František Šedivý, předseda Klubu Dr. Milady Horákové 3 19

20 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 USNESENÍ č. 172 ze dne k programu "Čistá dvojka" na území městské části Praha 2 v roce 2015 I. s o u h l a s í R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 s koncepcí programu městské části Praha 2 - "Čistá dvojka", který bude realizován v roce 2015, uvedenou v příloze č. 1 a č. 2 tohoto usnesení II. u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: K realizaci: Bc. Josef Listík, vedoucí odboru informatiky Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 20

21 Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 172 ze dne KONCEPCE PROGRAMU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 - ČISTÁ DVOJKA 2015 Program Čistá dvojka je součástí Programového prohlášení RMČ Praha 2 na roky Program je založen na souhrnu přehledných a velmi snadno dostupných informací pro občany a podnikatele. Jedním ze základních požadavků je předání informací i těm rezidentům a návštěvníkům, kteří běžně informace tohoto typu nevyhledávají. A/ cíle programu 1) Informovat a vzdělávat občany Prahy 2, povzbudit je k většímu zájmu o životní prostředí 2) Zapojit a motivovat je k aktivnímu přístupu při udržování čistoty a úklidu 3) Dlouhodobě podporovat aktivity zaměřené na zlepšování čistoty životního prostředí a kvality života 4) Zlepšit informování obyvatel o systému nakládání s odpady na území městské části a omezit volné odhazování odpadů (antilitteringová kampaň) B/ základní komunikační směry programu interaktivní akce webová aplikace Létající sběrné dvory Den s Komwagem Vinobraní Sběr potravinářských olejů a tuků Exkurze dětí ZŠ do vybraných parků další akce blízké programu Čistá dvojka propagační materiály drobné propagační předměty C/ jednotlivé prvky programu Ceny jsou uvedeny vč. DPH 1/ WEBOVÁ APLIKACE A ČLÁNKY DO NOVIN 1/1 Webová aplikace ---- aktualizace webové aplikace (informace o programu,fotodokumentace) ---- aktualizace mapy čistoty 1/2 Články do novin ---- tvorba textů a článků pro Noviny Prahy 2 a na web Prahy závěrečná zpráva o programu Č2 termín: celoročně cena: 0 Kč 21

22 2/ AKCE 2/1 Létající sběrný dvůr ---- jedná se o akci, která navazuje na předchozí roky, ve kterých se Létající sběrné dvory na Praze 2 velice osvědčily ---- létající sběrné dvory budou realizovány od dubna do listopadu, vždy od 13 do 19 hodin. Jednotlivá stanoviště (celkem 12 stanovišť) budou volena tak, aby byl tento mobilní sběrný dvůr postupně v dosahu pro všechny obyvatele Prahy dvůr bude obsahovat 2 velkoobjemové kontejnery, které budou sloužit pro objemný odpad, dřevěný odpad, chladící zařízení a velké elektrické spotřebiče (např. sporáky). Dále zde bude umístěno 5 sběrných nádob o objemu 240l, určených na stavební odpad, 2 klece o objemu 3 m3, z nichž jedna bude určena na drobné elektrospotřebiče a druhá na PC komponenty, monitory a televize. Dvůr bude rovněž osazen sběrnými nádobami o objemu 1100l určenými pro sběr papíru, plastu a skla a nádobou o objemu 240l na sběr šatstva pro Diakonii Broumov ---- létající sběrný dvůr bude řízen obsluhou dvora, která povede veškerou evidenci přijímaného odpadu. Bude zajištěna služba donášky objemného odpadu od nemocných občanů a občanů s handicapem z okolních domů do přistavených kontejnerů termín: duben-listopad cena: Kč (MČ) Kč (Eko-Kom), Kč ( Asekol) Létající sběrný dvůr (LSD) informace a propagace ---- informace letáčky s termíny jednotlivých LSD, roznos přes Českou poštu a.s propagační akce noviny, web ---- propagace na místě termín: duben-listopad cena: Kč 2/2 Outdoorové akce Den s Komwagem ---- tradiční prezentace čistící techniky, pořádá Komwag, a.s spolupráce Eko-Kom soutěže pro děti s odpadovou tématikou, zaměřenou na propagaci programu a vzdělávání občanů v oblasti prevence, redukce a recyklace odpadů ---- akce a soutěže pro děti a dospělé ---- aktivní účast a prezentace Č2 v rámci stánku MČ termín: květen cena: Kč (Eko-Kom) Vinobraní ---- aktivní účast a prezentace Č 2 v rámci stánku MČ ---- rozdávání materiálů o Č informování veřejnosti o programu Č2 termín: cena: Kč Účast na akcích se zaměřením blízkým programu Č aktivní účast a prezentace Č 2 v rámci stánku MČ ---- rozdávání materiálů o Č2 22