OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY"

Transkript

1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zeleneč è. 1/2011/OOP ze dne 13. prosince 2011 ZMĚNA Č. 3 územního plánu zóny Zeleneč část Mstětice

2 OBEC ZELENE» ZASTUPITELSTVO OBCE Kasalova 467, Zeleneč v Čechách Telefon: ; fax: IČ: ; čj.: 191/2011 V Zelenči dne: 13. prosince 2011 Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o. tel , mobil Opatření obecné povahy č. 1/2011/OOP ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÓNY ZELENEČ ČÁST MSTĚTICE *************************************************************** Zastupitelstvo obce Zeleneč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška č. 500/2006 Sb. ), ve spojení s 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, svým usnesením č. 10 ze dne 12. prosince 2011 vydává změnu č. 3 územního plánu zóny Zeleneč část Mstětice ve formě opatření obecné povahy (dále také jen změna č. 3 ), jejíž územně plánovací dokumentaci zhotovila společnost PRISVICH, s.r.o., IČ , projektantem Ing. arch. Hynkem Vlachem, autorizovaným architektem ČKA 03731, kterou se mění závazná část územního plánu zóny Zeleneč část Mstětice, schváleného dne 30. května 1994, ve znění změny č. 1 a změny č. 2, vydané dne 30. listopadu 2009 a účinné dne 16. prosince 2009 (dále jen ÚPnZ Zeleneč část Mstětice ), takto: 1. Řešené území změny č. 3 tvoří část zastavitelného území dle ÚPnZ Zeleneč část Mstětice v segmentu severně od železnice a západně od silnice II/101 v katastrálním území Mstětice obce Zeleneč, jak je vymezeno ve výkresech č. B1 až B6 grafické části změny č. 3 (dále jen řešené území ). 2. Změnou č. 3 se mění funkční využití zastavitelných ploch vymezených ÚPnZ Zeleneč část Mstětice celkem v 9 lokalitách, a to Z6, Z7a, Z7b, Z8a, Z8b, Z9, Z12, Z13 a Z16 v rozsahu dle grafické části změny č Vymezuje se nová zastavitelná plocha v lokalitě Z19 s funkčním využitím TI technická infrastruktura pro umístění sběrného dvora a pro možné alternativní umístění čistírny odpadních vod v rozsahu dle grafické části změny č Funkční využití plochy přestavby P1 se mění z OM občanské vybavení komerční zařízení malá a střední na VK plochy výroby a skladování plochy skladování v rozsahu změny č Změna č. 3 vymezuje novou plochu přestavby v lokalitě P2 v rozsahu dle grafické části změny č. 3 a stanovuje pro ni novou funkční plochu VK plochy výroby a skladování plochy skladování, podmínky pro využití této plochy jsou uvedeny v kapitole II.G Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití textové části změny č. 3. 1

3 6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití platného ÚPnZ Zeleneč část Mstětice se mění v rozsahu kapitoly II.G Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití textové části změny č. 3 pro funkční plochy a) BH bydlení v bytových domech, b) BI bydlení v rodinných domech městské a příměstské, c) BI R bydlení v zóně rozptýlené zástavby (v pásu m od produktovodů a VVTL plynovodu), d) OS občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení, e) ZP zeleň přírodního charakteru, 7. Pro využití funkčních ploch neuvedených v předchozím odstavci platí nadále podmínky pro využití ploch stanovené textovou částí změny č. 2 ÚPnZ Zeleneč část Mstětice. 8. Změnou č. 3 se doplňují a upravují veřejně prospěšné stavby ÚPnZ Zeleneč část Mstětice a) WD1 změna průběhu páteřní komunikace obytným souborem sever, b) WD2 změna průběhu páteřní komunikace obytným souborem jih, c) WT1 rozšíření plochy pro ČOV (sever), d) WT5 plocha pro sběrný dvůr a alt. umístění ČOV na jihovýchod od komunikace II/101, jak jsou vymezeny v kapitole II.H textové části a ve výkrese B5 grafické části změny č Změnou č. 3 se doplňují a upravují veřejně prospěšná opatření ÚPnZ Zeleneč část Mstětice a) WR4 nová retenční nádrž sever 2, b) WU3 drobná korekce tvaru lokálního biokoridoru, c) PP1 změna tvaru veřejného prostranství, d) PP2 změna tvaru veřejného prostranství, e) PZ1a, b, c rozdělení zemního valu podél II/101 sever na 3 úseky umístěním vjezdů do území, f) PZ2a, b rozdělení veřejné zeleně jižně od křižovatky II/101 a III/10162 vložením nové plochy, g) PZ3 zmenšení plochy zeleně úpravou tvaru vnitřní obslužné komunikace, jak jsou vymezeny v kapitolách II.H a II.I textové části a ve výkrese B5 grafické části změny č Stanovuje se nově pořadí změn v území (etapizace), jak je uvedeno v kapitole II.N textové části změny č Nedílnou součástí změny č. 3 je textová část a tyto výkresy grafické části, kterými se mění a doplňuje grafická část ÚPnZ Zeleneč část Mstětice a) B1 Základního členění území, 1 : 5000, b) B2 Hlavní výkres, 1 : 5 000, c) B3 Koncepce dopravy, 1 : 5000, d) B4 Koncepce technické infrastruktury, 1 : 5000, e) B5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 1 : 5000, f) B6 Etapizace 12. Dnem účinnosti změny č. 3 ( 173 odst. 1 správního řádu) platí nadále ÚPnZ Zeleneč část Mstětice ve znění změny č. 2, pokud toto opatření obecné povahy nestanoví jinak. 2

4 Odůvodnění Odůvodnění změny č. 3 obsahuje textovou a grafickou část. A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1. Textová část odůvodnění změny č. 3 zpracovaná projektantem v rozsahu části II odst. 1 písm. a) až e) přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., uvedená samostatně jako Odůvodnění změny č. 3 územního plánu zóny změny č. 3, je nedílnou součástí tohoto odůvodnění. 2. Postup při pořízení změny č. 3 Pořízení změny č. 3 schválilo Zastupitelstvo obce Zeleneč usnesením č. 28 ze dne 31. května 2010 podle 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Pořizovatelem změny č. 3 byl Obecní úřad Zeleneč, který zajistil v souladu s 6 odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle 24 stavebního zákona uzavřením smlouvy právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČ , jejíž pracovník, Ing. Ladislav Vich, má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., na pořízení a zhotovení změny č. 3 schválilo Zastupitelstvo obce Zeleneč usnesením č. 30 ze dne 2. srpna 2010 podle 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona. Současně Zastupitelstvo obce Zeleneč pověřilo usnesením č. 30 ze dne 2. srpna 2010 starostu obce, Ing. Michaela Husince, jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 3 ve smyslu stavebního zákona. Při rozhodování o pořizování a vydávání změny č. 3 bylo přihlédnuto k charakteru územně plánovací dokumentace územního plánu zóny z roku 1994 a protože se spíše podle charakteru jednalo o územní plán, než-li o regulační plán, bylo postupováno podle 55 odst. 2 a 188 odst. 3 stavebního zákona v etapách zadání a návrh. Zpracování konceptu změny č. 3 nebylo požadováno. Návrh zadání změny č. 3 byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od 22. září 2010 do 21. října 2010, a současně jej pořizovatel zaslal subjektům uvedeným v 47 odst. 2 stavebního zákona. Na základě vyhodnocení uplatněných požadavků, stanovisek, podnětů a připomínek pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Ing. Michaelem Husincem, nebylo třeba návrh zadání změny č. 3 upravovat a byl předložen přímo ke schválení Zastupitelstvu obce Zeleneč. Zadání změny č. 3 schválilo Zastupitelstvo obce Zeleneč usnesením č. 2 dne 13. prosince 2010 podle 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 stavebního zákona. Návrh změny č. 2 zhotovila v červnu 2011 společnost PRISVICH, s.r.o., IČ , projektantem Ing. arch. Hynkem Vlachem, autorizovaným architektem ČKA 03731, na základě schváleného zadání a přiměřeně podle stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. Společné jednání o návrhu změny č. 3 se podle 50 odst. 2 stavebního zákona uskutečnilo dne 11. července 2011 od 13 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Zeleneč, Kasalova 467, Zeleneč. Vyhodnocení společného jednání provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a na základě závěrů uvedených ve Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu zóny Zeleneč část Mstětice zpracoval pořizovatel Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 3 a předal je dne 23. srpna 2011 projektantovi k provedení úpravy návrhu změny č. 3. Návrh změny č. 3 byl podle 51 odst. 1 stavebního zákona spolu se zprávou o projednání návrhu změny č. 3 předložen pořizovatelem dne 22. srpna 2011 k posouzení Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, který ve stanovené lhůtě 30 dnů nevydal stanovisko; podle 51 odst. 3 stavebního zákona, pokud nesdělí krajský úřad své stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že s předloženým návrhem změny č. 3 souhlasí. 3

5 Upravený návrh změny č. 3 po společném jednání byl projektantem zpracován v září 2011 na základě Pokynů pro úpravu návrhu změny č. 3 ÚPnZ Zeleneč část Mstětice zpracovaných pořizovatelem po vyhodnocení společného jednání. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 3 podle 52 odst. 1 stavebního zákona s výkladem projektanta, Ing. arch. Hynka Vlacha, nařídil pořizovatel podle 22 odst. 1 stavebního zákona na den 21. listopadu 2011 od hodin v zasedací místnosti na hřišti SK Zeleneč v Zelenči. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, Ing. Michaelem Husincem, vyhodnotil výsledky veřejného projednání a konstatoval, že do jeho skončení bylo uplatněno celkem 5 námitek dotčených osob ( 52 odst. 2 stavebního zákona) a 2 připomínky. Stanoviska, které uplatnily dotčené orgány nebyly vyhodnoceny jako stanoviska k připomínkám a námitkám ve smyslu 52 odst. 3 stavebního zákona. Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání byly pořizovatelem stanoveny Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 3 po veřejném projednání a předány projektantovi k provedení úpravy návrhu změny č. 3 před jeho vydáním. Návrh na vydání změny č. 3 podal pořizovatel dne 5. prosince 2011 Zastupitelstvu obce Zeleneč podle 54 odst. 1 stavebního zákona. 3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 3 s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem [ 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona] Řešené území je dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008) schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, součástí rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností, města Brandýs nad Labem-Stará Boleslave, a leží mezi rozvojovými osami OS3 [vymezená koridorem rychlostní komunikace R10 Praha Liberec hranice ČR/Německo, Polsko ( Görlitz/Zgorzelec)] a OS4 [vymezená koridorem dálnice D11 Praha Hradec Králové/Pardubice Trutnov hranice ČR/Polsko ( Wroclaw)]. Pro řešení změny č. 3 nevyplývají z PÚR ČR 2008 žádné požadavky. Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, nebyla dosud podle 41 stavebního zákona vydána, soulad s touto dokumentací proto nelze posoudit. Řešené území je součástí územního plánu velkého územního celku Pražského regionu (ÚP VÚC Pražského regionu), schváleného dne 18. prosince 2006 usnesením č /2006/ZK Zastupitelstva Středočeského kraje (zpracovatel AURS, spol. s r.o., Ing. arch. M. Körner, CSc., a kol.). Veřejně prospěšné stavby ani jiné koncepční záměry stabilizované v ÚP VÚC Pražského regionu nejsou změnou č. 3 dotčeny. Pro řešené území změny č. 3 nevyplývají žádné konkrétní požadavky z těch částí ÚP VÚC Pražského regionu, které nepozbyly platnosti dle 187 odst. 7 stavebního zákona a jsou závazné pro pořizování územních plánů podle 189 odst. 2 stavebního zákona. Návrh změny č. 3 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a v souladu s ÚP VÚC Pražského regionu. 4. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 3 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území [ 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona] Změna č. 3 usiluje v řešených lokalitách o zajištění trvale udržitelného rozvoje všech složek území a osídlení při zachování a ochraně přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, zejména pak architektonických a urbanistických hodnot, při zajištění podmínek rozvoje obce a koordinaci veřejných i soukromých záměrů změn v území. Změnou č. 3 se nemění základní údaje o stavu obyvatel, sociální a ekonomické struktuře. Nově vymezenou zastavitelnou plochou v lokalitě Z19 pro technickou infrastrukturu k umístění sběrného dvora a alternativního umístění ČOV nedojde ke zvýšení počtu obyvatel obce a nárůstu požadavků na veřejnou infrastrukturu. Změnou č. 3 se nemění celková urbanistická koncepce ÚPnZ Zeleneč část Mstětice. 4

6 Cílem změny č. 3 je zlepšení aplikovatelnosti územního plánu zóny pro potřeby rozvoje lokality s velmi dobrou dopravní dostupností (žst. Mstětice) ve vazbě na nově vybudovaný sportovně rekreační areál golfového hřiště v souladu s koncepcí využití území pro bydlení. Změna č. 3 řeší dílčí změny funkčního využití území a koriguje hranice některých zastavitelných ploch a ploch infrastruktury. Upravuje zároveň podmínky etapizace rozvoje území a dílčím způsobem i některé závazné regulativy. Ochranu nezastavěného území nebylo třeba řešit, protože změna č. 3 do nezastavěného území nezasahuje, vyjma lokality Z19, a čerpá pouze z již vymezených zastavitelných ploch. Návrh změny č. 3 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 3 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů [ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona] Po schválení zadání změny č. 3 dne 13. prosince 2010 zajistil pořizovatel zpracování návrhu změny č. 3 přiměřeně v rozsahu přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Při projednání a vydání návrhu změny č. 3 bylo postupováno podle 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že změna č. 3 navazuje na změnu č. 2, která řešila celé území zóny Mstětice byla grafická část návrhu změny č. 3 a jeho odůvodnění přizpůsobena skladbou výkresů dokumentaci změny č. 2, která odpovídá příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Při členění řešeného území změny č. 3 na plochy s rozdílným způsobem využití podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, byly zachovány funkční plochy vymezené ve změně č. 2 ÚPnZ Zeleneč část Mstětice. Pro funkční plochu přestavby vymezenou změnou č. 3 v lokalitách P1 a P2 platí podmínky pro využití ploch VK výroba a skladování plochy skladování stanovené textovou částí změny č. 3. Návrh změny č. 3 je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 3 s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů [ 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona] Při pořizování návrhu změny č. 3 byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily ve svých stanoviscích, a to zejména při společném jednání. Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem, Ing. Michaelem Husincem, starostou obce, vyhodnotil uplatněné stanoviska a učinil závěry, které podle jejich charakteru promítl do Pokynů pro úpravu návrhu změny č. 3, a to po společném jednání i veřejném projednání. Podle těchto pokynů byl návrh změny č. 3 postupně upravován a dán do souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů a následně byl předložen zastupitelstvu obce k vydání. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentech označených jako Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 3, Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 3 po společném jednání, Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 3 a Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 3 po veřejném projednání, které jsou součástí dokladů o pořizování návrhu změny č. 3. Při pořizování návrhu změny č. 3 nebyly řešeny žádné rozpory postupem podle 136 odst. 6 správního řádu. Návrh změny č. 3 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 7. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona] Při projednávání návrhu zadání změny č. 3 Středočeský kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, v koordinovaném stanovisku čj /2010/KUSK-OŽP/Más ze dne 8. října 2010 jako příslušný dotčený orgán na úseku ochrany přírody a posuzování vlivů na životní prostředí, uvedl, že podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv předkládané koncepce samostatně i ve spojení s jinými projekty na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost 5

7 evropsky významných lokalit a ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. a dále, že nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 3 ÚPnZ Zeleneč část Mstětice z hlediska vlivů na životní prostředí.. Na základě výše uvedeného nebylo vyhodnocení vlivů změny č. 3 na udržitelný rozvoj území součástí návrhu změny č. 3 v souladu s 50 odst. 1 stavebního zákona, neboť zadání změny č. 3 nepožadovalo podle 47 odst. 3 stavebního zákona jeho zpracování. 8. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno [ 53 odst. 5 písm. c) stavebního zákona] Vyhodnocení vlivů změny č. 3 na životní prostředí, které je součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoje území, nebylo podle přílohy ke stavebnímu zákonu zpracováno. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo součástí návrhu změny č. 3, zadání neobsahovalo požadavek na jeho zpracování. 9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch [ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona] Obec Zeleneč, sestávající z částí Mstětice a Zeleneč, nemá územní plán obce, její jedinou platnou územně plánovací dokumentací je ÚPnZ Zeleneč část Mstětice, schválený dne 30. května Dle schváleného zadání nebylo předmětem změny č. 3 vymezení nových zastavitelných ploch, vyjma lokality Z19 pro sběrný dvůr a alternativu ČOV, ale změna využití již územním plánem zóny vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby tak, aby lépe vyhovovalo současným potřebám rozvoje obce a vlastníkům pozemků pro realizaci obytného souboru. Změna č. 3 neřeší využití zastavěného území sídla Mstětice a až na výjimku v lokalitě Z19 nevymezuje nové zastavitelné plochy nad rámec ÚPnZ Zeleneč část Mstětice. 10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Pořizovatel veřejně projednal upravený a posouzený návrh změny č. 3 podle 52 odst. 1 stavebního zákona a obdržel nejpozději při veřejném projednání dne 21. listopadu 2011 v souladu s 52 odst. 3 stavebního zákona 5 námitek dotčených osob vymezených v 52 odst. 2 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce Zeleneč jako příslušný správní orgán podle 172 odst. 5 správního řádu rozhodlo svým usnesením č. 10 ze dne 12. prosince 2011 o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 3 na podkladě návrhu rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění zpracovaného pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, Ing. Michaelem Husincem, starostou obce, takto: údaje o podateli* ) Michal Slavík, Bezručova 151, Zeleneč (č. 5; D ; čj. 167/2011) námitky úplné znění nebo významná část Jako majitel níže uvedených nemovitostí: budovy čp. 26 stojící na pozemku parc. č. 26, pozemků parc. č. 107/16, 107/17, 107/18 vše k. ú. Mstětice a pozemku parc. 1775/5 k. ú. Jirny, NESOUHLASÍM s jejich zařazením do změn, které souvisejí s výstavbou v obci Zeleneč část Mstětice, a to z důvodu: V článku II. A VYMEZENÉ 1.Výše uvedené nemovitosti jsou odděleny přirozenou hranicí, kterou tvoří strouha, potok. 2.Nemovitosti jsou v katastru (kromě st. parcely a domu) uvedeny jako ostatní plocha (manipulační plocha) a při schválení změny č. 3 by došlo k jejich znehodnocení. Nachází se v blízkosti nádraží Mstětice a v těsné blízkosti kolejí a z toho důvodu je jejich primární využití zamýšleno jako překladiště ze železnice, případně jako místo určené ke skladování a následné přepravě po železnici a až jako poslední parkoviště (pro nákl. automobily, dodávkové, nebo osobní vozy) pro následné využití i železniční dopravy. rozhodnutí o námitkách a odůvodnění Námitce se nevyhovuje. Odůvodnění: Pozemky parc. č. 107/16, 107/17, 107/18 a st. 26, k. ú. Mstětice, nejsou změnou č. 3 dotčeny, ale ani pozemek parc. č. 1775/5, k. ú. Jirny, který leží na území sousední obce Jirny. Řešené území změny č. 3 bylo srozumitelně vyznačeno již ve zveřejněném návrhu zadání změny č. 3, schváleném dne , který nebyl podatelem námitky připomínkován, a dále podrobně vymezeno v návrhu změny č. 3 předloženém při veřejném projednání dne Podle 172 odst. 5 správního řádu č. 500/ /2004 Sb., v platném znění, mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnických práv by mohly být opatřením obecné povahy, tj. změnou č. 3, přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odů- 6

8 údaje o podateli* ) Michal Slavík, Bezručova 151, Zeleneč (č. 5; D ; čj. 167/2011) (DOKONČENÍ) EUROSIGNAL a.s., IČ , Mstětice 34, Zeleneč (č. 6; D ; čj. 173/2011) Stavební firma HOBST a.s., IČ , Splavná 1250, Praha 9 (č. 7; D ; čj.??/2011) námitky úplné znění nebo významná část 3.Nejedná se o veřejné prostranství, ale o soukromý majetek a z tohoto důvodu nesouhlasím se zařazením výše uvedených pozemků do připravovaných změn jako např.: ve II.E.1, kde je uvedena parcela č. 107/18 č. LV 903, jako místní obslužná komunikace (DS dopravní infrastruktura silniční). 4. V žádném případě se nejedná o veřejně přístupné plochy! Dále požaduji vysvětlení, z jakého důvodu bylo do řízení o územním plánu zahrnuty tyto pozemky a vyloučena st. parcela č. 26 a parcela č. 107/16 a to vše bez jakékoliv konzultace s majiteli pozemků. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, navrhuji, aby výše uvedené nemovitosti v mém vlastnictví byly z veškerých změn územního plánu vyjmuty. V navržené změně plánu, v části II.G Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je u plochy Výroby a skladování VX výroba a skladování specifické využití (technologický park) uvedeno následující: VX TECHNOLOGICKÝ PARK Základní funkční využití: technologický park, výzkumné aj. provozy Zvláštní podmínky: nové realizovaný areál zahrnující stavební objekty. zpevněné plochy a malý rozsah areálové zeleně. V areálu nelze zvyšovat rozsah zastavěného území ani zpevněných ploch, přepouští se nástavby stávajících objektu max. o 1 nadzemní podlaží V tomto smyslu navrhujeme nové znění popisu v ÚP: VX TECHNOLOGICKÝ PARK Základní funkční využití: technologický park, výzkumné aj. provozy Zvláštní podmínky: nově realizovaný areál zahrnující stavební objekty, zpevněné plochy a malý rozsah areálové zeleně. V areálu lze zvyšovat rozsah zastavěného území nebo zpevněných ploch, připouští se nástavby stávajících objektů max. o 2 nadzemní podlaží Odůvodnění našeho návrhu: Celý projekt Vědecko-technického parku počítá s možným jeho rozšířením výhradně v rámci stávajícího areálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o výzkumné aktivity a měření, tak se do budoucna uvažuje s přístavbou jednopodlažní laboratoře a s nadzemní přístavbou stávajícího objektu VTP Mstětice. V rámci územního řízení na výstavbu VTP byly tyto záměry projednány a Vaše obec k tomuto záměru vydala kladné stanovisko. Umožnění možného rozšíření kapacity parku podpoří další vědeckotechnické aktivity v našem areálu. Předpokládané využití plochy P2 v k. ú. Mstětice Stávající budova čp. 23 na parcele 24 (778 m 2 ) bude opravena a využita jako ubytovna a byt správce areálu. Parcela č. 190/2 (2480 m 2 ) bude využita jako skladový areál Stavební firmy HOBST a.s. rozhodnutí o námitkách a odůvodnění vodněné námitky. Z podané námitky ovšem nevyplývá, že by práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnických práv k pozemkům parc. č. 107/16, 107/17, 107/18 a st. 26, k. ú. Mstětice, byly změnou č. 3 přímo či nepřímo dotčeny. Námitce se nevyhovuje. Odůvodnění: Změna stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití pro plochu VX výroba a skladování specifické využití (technologický park) nebyla předmětem změny č. 3 a plochy s předmětným využitím neleží v řešeném území změny č. 3. Řešené území změny č. 3 bylo srozumitelně vyznačeno s uvedením požadavků na změnu č. 3 již ve zveřejněném návrhu zadání změny č. 3, schváleném dne , který nebyl podatelem námitky připomínkován, a dále podrobně vymezeno v návrhu změny č. 3 předloženém při veřejném projednání dne Podle 172 odst. 5 správního řádu č. 500/ /2004 Sb., v platném znění, mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnických práv by mohly být opatřením obecné povahy, tj. změnou č. 3, přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky. Z podané námitky ovšem nevyplývá, že by práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnických práv k pozemkům ležícím ve funkční ploše VX výroba a skladování specifické využití (technologický park) byly změnou č. 3 přímo či nepřímo dotčeny. Námitce se nevyhovuje. Odůvodnění: Podmínky pro využití plochy VK výroba a skladování plochy skladování kapitoly II.G Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití textové části návrhu změny č. 3 budou doplněny o plochu přestavby P2 viz Pokyny (bod VP*2). 7

9 údaje o podateli* ) Městys Zápy, Zápy 71, Brandýs nad Labem Stará Boleslav (č. 8; D ; čj. 158/2011) námitky úplné znění nebo významná část Připomínky městyse Zápy k návrhu změny č. 3 ÚPnZ Zeleneč část Mstětice podle 52 odst. 1 a 3 stavebního zákona Městys Zápy navazuje na již podané požadavky v rámci pořizováni předchozí změny č. 2 ÚPnZ a dále na požadavky městyse Zápy uplatněné k návrhu zadáni změny č. 3 ÚPnZ Zeleneč část Mstětice. Konstatuje opět, že v předkládaném upraveném návrhu z 06/2011 k nim nebylo žádným způsobem přihlédnuto. Proto městys Zápy znovu podává následující zásadní připomínky: 1. Do dokumentace požadujeme zahrnout podmíněnost rozvoje obytných území (všech zastavitelných ploch pro bydleni) předchozí realizaci dopravní infrastruktury nadmístního významu, tj. modernizace železniční tratě Praha Lysá n. L. včetně peronizace žst. Mstětice, vybudování přestupního terminálu a mimoúrovňového křížení železniční tratě se silnicí II/101 a dále celé rekonstrukce a výstavby, přeložek silnice II/101 v úseku mezi propojením této silnice na rychlostní silnici R10 (MÚK Zápy) a propojením na dálnici D11 (MÚK Jirny). Odůvodnění: Jedině realizací výše uvedeného souboru staveb nadřazené dopravní infrastruktury je možné eliminovat negativní důsledky realizace obytné zóny s cca 5000 novými obyvateli na území okolních obcí. Tyto akce by měly předcházet již první etapě rozvoje obytných souboru, neboť již současná dopravní situace v širším okolí řešeného území včetně městyse Zápy, je neúnosná a nelze připustit její další zhoršování v důsledku nových zdrojů a cílů dopravy. Současna intenzita železniční a silniční dopravy znamená při úrovňovém kříženi na železničním přejezdu ve Mstěticích i dále na křižovatce silnic II/101 a II/611 časté tvořeni kolon a dopravních kongescí. Důsledkem toho je větší využívání (směrem na Prahu) spojení na silnici R10 přes zcela nevyhovující průtah městysem Zápy. Proto je třeba rozvoj zóny Mstětice, a to již od první etapy výstavby, závazně podmínit realizací výše uvedených staveb. V rámci dopravního řešení celého systému se nelze spokojit pouze s tím, že navržené řešeni umožňuje mimo jiné realizovat nadřazené stavby a připojit se na ně. Je třeba trvat na tom, že pokud v daném místě má obytný soubor navržených rozměrů vůbec vzniknout nelze jej realizovat bez předchozí realizace podmiňujících dopravních staveb jejichž účelem je prioritně vyřešit současný neuspokojivý stav a teprve potom případné umožnit vedení další dopravní zátěže, která v území dosud není. Zavedení této podmíněnosti je zcela v souladu s nástroji, cíli a úkoly územního plánování. Současná dopravní infrastruktura nevyhovuje současnému stavu ani rozvojovým potřebám území. Proto jakékoli navyšování dopravní zátěže, které vyplývá z nových zastavitelných ploch musí být podmíněno předchozí realizací dostatečně kapacitní dopravní infrastruktury, a to celosystémově podobně jako není možný provoz obytných souboru bez dostatečná kapacitní technické infrastruktury, včetně zdrojů a vedení nadmístního významu. Opačný přístup tedy možnost realizace dopravní infrastruktury pouze obslužného charakteru, která by se napojila na kapacitně a technicky nedostatečnou infrastrukturu nadmístního významu, by vedl k prohlubování problému obyvatel okol- rozhodnutí o námitkách a odůvodnění Připomínku neuplatnil k tomu určený orgán, a to Zastupitelstvo městyse Zápy, jak je uvedeno v 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona, uplatněná připomínka sousední obce, městyse Zápy, podepsaná starostou Vladimírem Vlčkem, byla pořizovatelem vyhodnocena jako námitka dotčené osoby podaná podle 52 odst. 3 stavebního zákona. Námitce č. 1 se nevyhovuje. Odůvodnění: Hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu změny č. 3, včetně vymezení řešeného území, byly srozumitelně uvedeny již ve zveřejněném návrhu zadání změny č. 3, schváleném dne , jehož součástí bylo také vyhodnocení zmiňovaného podnětu městyse Zápy ze dne Tento podnět vzal pořizovatel na vědomí, protože jeho prostřednictvím byly uplatňovány irelevantní požadavky k návrhu zadání změny č. 3, kterými sousední obec, městys Zápy, nereagovala na obsah návrhu zadání změny č. 3, ale na změnu č. 2 ÚPnZ Zeleneč část Mstětice, která byla vydána Zastupitelstvem obce Zeleneč dne a je účinná od Současně s vydáním změny č. 2 rozhodlo Zastupitelstvo obce Zeleneč nevyhovět obdobným námitkám městyse Zápy, uplatněným při veřejném projednání návrhu změny č. 2. Stejný závěr jako u zadání změny č. 3 je třeba uvést i u námitky uplatněné k veřejnému projednání návrhu změny č. 3, kdy při společném jednání, uskutečněném podle 50 odst. 2 stavebního zákona, jehož se starosta městyse Vladimír Vlček osobně zúčastnil (viz listina přítomných) nebyla městysem Zápy uplatněna žádná připomínka, a to, že námitka nesměřuje proti změně č. 3, protože změna č. 3 nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro bydlení. Obec Zeleneč nemůže podmiňovat rozvoj obytných území předchozí realizaci dopravní infrastruktury nadmístního významu, protože jsou to investice Středočeského kraje a státu, jejichž realizaci obec Zeleneč nemůže ovlivnit ani zajistit. Je v kompetenci příslušného stavebního úřadu, aby v územním řízení posoudil, zda je záměr podle 90 stavebního zákona v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem 8

10 údaje o podateli* ) Městys Zápy, Zápy 71, Brandýs nad Labem Stará Boleslav (č. 8; D ; čj. 158/2011) (POKRAČOVÁNÍ) námitky úplné znění nebo významná část ních obcí a podstatně by snižoval též kvalitu bydlení pro obyvatele nově navrhované zóny. V této souvislosti konstatujeme, že městys Zápy přistoupil při poslední změně svého ÚP k redukci zastavitelných ploch pro bydlení na svém území, a že tato změna byla v r vydána. 2. Požadujeme již v rámci návrhu změny územně plánovací dokumentace jednoznačně vyřešit otázku likvidace splaškových a dešťových vod. Předkládaný návrh změny v tomto ohledu připouští koncepční varianty řešení i ve vydané dokumentaci, což podle nás není přijatelné. V případě realizace ČOV při Zelenečském potoce znovu požadujeme, aby doprovodná dokumentace SEA prokázala zda navrhované umístění a parametry ČOV jsou z hlediska ochrany vod (Zelenečského potoka) funkce lokálního biokoridoru a eliminace nebezpečí záplav vyhovující a za jakých dalších podmínek. Odůvodnění: Vzhledem k funkci potoka na území městyse Zápy, včetně rekreační funkce vodní nádrže je tato otázka pro Zápy zásadní. Upozorňujeme rovněž na vyjádření správce Zelenečského potoka Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště Mladá Boleslav ze dne , ve kterém se praví že vyústění předčištěných odpadních vod a dešťových vod z velké obytné lokality by mělo rozsáhlý negativní vliv po celé délce toku až po zaústění do Labe, včetně reálného nebezpečí zaplavováni pozemků a nemovitostí a znehodnocení významu stávajícího biokoridoru. 3. Opakujeme již dříve vyjádřené pochybnosti ke způsobu pořizování změn územního plánu zóny, schváleného podle tehdy platných předpisů v květnu 1994, za situace, že obec Zeleneč dosud nemá žádnou platnou územně plánovací dokumentaci na úrovni celé obce (k. ú. Zeleneč, k. ú. Mstětíce) ani žádnou platnou územně plánovací dokumentaci pro jádrové sídelní území obce na k. ú. Zeleneč. Odůvodnění: Na základě 188 odst. 1 zák. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) je možné měnit platné územní plány zón až do postupy podle nového stavebního zákona ( 183 odst. 3 stavebního zákona). Pokud jde o způsob pořizování a projednávání měly by změny územních plánů zón vycházet ze současných předpisů pro regulační plány. Předkládaná změna územního plánu zóny odpovídá obsahem, měřítkem, regulativy i způsobem pořizovaní a projednávání územnímu plánu, tedy např. možné změně územního plánu sídelního útvaru, který ještě v době vzniku nemusel řešit cele území obce, ale pouze jeho část. Dokumentace však byla a dosud je pořizována a měněna jako územní plán zóny, nikoli územní plán sídelního útvaru, a z toho důvodu by její změny měly být pořizovány postupy podle regulačního plánu. Na uvedený rozpor upozornil městys Zápy již v rámci požadavků uplatněných k návrhu zadání změny č. 2 ÚPnZ ze dne Správnost této domněnky potvrdil Krajský úřad Středočeského kraje, rozhodnutí o námitkách a odůvodnění chráněných zájmů účastníků řízení. V případě, že záměr posouzení nevyhoví nebo jestliže by umístěním a realizací záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními právními předpisy, stavební úřad podle 92 odst. 2 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí zamítne, tzn., že žádná zastavitelná plocha nebude realizována. Námitce č. 2 se nevyhovuje. Odůvodnění: Likvidace dešťových vod a splaškových vod s ČOV při Zelenečském potoce s kapacitou 4000 EO byla z hlediska vlivů na životní prostředí posouzena v rámci vyhodnocení vlivů změny č. 2 na udržitelný rozvoj území. Návrhem změny č. 3 není ČOV při Zelenečském potoce dotčena, pouze došlo ke zvětšení výměry funkční plochy TI technická infrastruktura areálu ČOV a byla nově vymezena vodní plocha s využitím pro potřeby retence a jako dosazovací nádrž ČOV v severní části území v sousedství plochy Z16 (TI). Námitka nesměřuje proti návrhu změny č. 3, ale proti změně č. 2, kdy bylo o stejné námitce rozhodnuto při vydání změny č. 2 ÚPnZ Zeleneč část Mstětice Zastupitelstvem obce Zeleneč dne Námitce č. 3 se nevyhovuje. Odůvodnění: Z územně plánovací dokumentace ÚPnZ Zeleneč část Mstětice, schválené v květnu 1994, z vydané a účinné změny č. 2 a ze stanovisek dotčených orgánů vyplývá, že návrh změny č. 3 nemá uváděné obsahové, procesní a koncepční nedostatky a dopady na území sousedních obcí, nejsou zřejmě tak markantní, když připomínku (námitku) z deseti sousedních obcí uplatnil pouze městys Zápy. Citované stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, č.sp. SZ /2008/ /KUSK/ÚSŘ/Če ze dne , bylo již překonáno souhlasným stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje, čj / /2009/KUSK ze dne 14. srpna 2009, k posouzení návrhu změny č. 2, sdělením Krajského úřadu Středočeského kraje, čj /2011/ /KUSK ze dne k podnětu městyse Zápy na přezkumné řízení podle 174 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb., v platném znění, kde se uvádí, že nelze mít důvodně za to, že změna č. 2 byla vydána v rozporu s právními předpisy a posledním stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje, čj /2011/KUSK ze dne , kde se na základě metodické pomoci Ministerstva pro místní rozvoj uvádí, že původní ÚPnZ Zeleneč a předložená změna č. 3 svým 9

11 údaje o podateli* ) Městys Zápy, Zápy 71, Brandýs nad Labem Stará Boleslav (č. 8; D ; čj. 158/2011) (POKRAČOVÁNÍ) námitky úplné znění nebo významná část Námitce č. 4 se nevyhovuje. Odůvodnění: Zastupitelstvo obce Zeleneč svým usnesením ze dne o vydáním změny č. 2 ověřilo, že změna č. 2 není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, s územním plánem velkého územního celku Pražského regionu, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje, čj / /2009/KUSK ze dne 14. srpna 2009, ve kterém se uvádí, že z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem krajský úřad konstatuje, že neshledal žádné rozpory. Platný stav po změně č. 2 ÚPnZ Zeleneč část Mstětice i stav navrhovaný změnou č. 3 je zákonný a není důvod tuto územně plánovací dokumentaci rušit (záměrně uváděno v úvozovkách, protože platné právní předpisy nestanovují proces zrušení územně plánovací dokumentace). Ve věci namítaného nadmístního významu ÚPnZ Zeleneč část Mstětice, která není vyznačena v nadřazené územně plánovací dokumentaci, a její srovnání se zrušeným územním plánem Vysoké nad Labem nutno podotknout, že ÚPnZ Zeleneč část Mstětice byl schválen v květnu 1994, ale územní plán velkého územního celku Pražského regionu až v prosinci 2006, a pokud v něm není území zóny Zeleneč část Mstětice vymezeno jako nadmístní význam, nejedná se o nedostatek ÚPnZ Zeleneč část Mstětice. Dále je třeba přihlédnout k tomu, že území obce Zeleneč je dle Politiky územního rozvoje České republiky součástí rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha sevřené mezi rozvojovými osami OS3 a OS4, kde je už v republikovém územním plánu konstatováno, že se jedná o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v České repuodbor územního a stavebního řízeni dopisem č. sp. SZ /2008/KUSK/ÚSŘ/Če ze dne , ze kterého k uvedené věci vyjímáme: Ustanovení 188 odst. 4 zák. 183/2006 Sb. umožňuje provádět změny ÚPnZ, ovšem s ohledem na výše uvedené je třeba při pořizování změny postupovat dle ustanovení 61 odst. 4, 64, 65 a 71 tohoto zákona a dle ust. 17 a příslušných příloh vyhl. č. 500/2006 Sb. Uvedené odkazy z dopisu krajského úřadu se tykají jednoznačně procesu pořizovaní regulačního plánu. Absence platné územně plánovací dokumentace na úrovni celé obce je v souvislosti s řešenou změnou ostatně velmi markantní a závažná, neboť v jejím důsledku nejsou nijak řešeny vazby navrhované obytné části Mstětice na jádrové území obce, zejména po stránce veřejného občanského vybavení. Možné důsledky realizace takto rozsáhlého obytného souboru pak nutně ponesou okolní obce. V těchto souvislostech považuje městys Zápy za pochybení, pokud krajský úřad vydal k předložené dokumentace souhlasné stanovisko podle 51 stavebního zákona. 4. Jsme přesvědčeni, že platný stav i stav navrhovaný 3. změnou dokumentace ÚPnZ Zeleneč část Mstětice je napadnutelný pro nezákonnost v celém rozsahu, a že nejvhodnějším řešením pro zastupitelstvo obce Zeleneč by bylo tuto dokumentaci zcela zrušit. Odůvodnění: Důvodem nezákonnosti je podle mínění městyse Zápy nesoulad s platnou nadřazenou dokumentací územním plánem velkého územního celku Pražského regionu. Navrhovaný rozsah obytné zástavby, která představuje v podstatě vznik nového sídla střední velikost mimo stávající sídelní strukturu i mimo přímou vazbu na stávající obytnou zástavbu obce Zeleneč (blíže navrhované zóně je zástavba městyse Zápy!), naplňuje bezpochyby charakter rozvojové plochy nadmístního významu, kterou nemůže vymezit obec ve svém územním plánu, natož v územním plánu zóny, ale musela by být vymezena v nadřazené územně plánovací dokumentaci (územní plán velkého územního celku, zásady územního rozvoje). Jelikož tomu tak není, lze tuto dokumentaci úspěšné napadnout u Nejvyššího správního soudu NSS a navrhnout její zrušení soudem. Přitom není limitována lhůta, po kterou lze dokumentaci napadnout. Může to být kdykoliv v době její platnosti a za opatření obecné povahy jsou přitom považovány i dřívější obecné závazné vyhlášky o závazných částech územně plánovací dokumentace (viz např. rozsudek NSS č. 9 Ao 3/ ). NSS řešil velmi podobný případ viz rozsudek NSS č. 1 Ao 1/ kap IV.c) Soulad územního plánu s nadřazenou územně plánovací dokumentaci čl , který zrušit cely napadený územní plán obce Vysoká nad Labem (mimo jiné) pro nesoulad s nadřazenou územně plánovací dokumentaci, která zde nevymezila v tomto rozsahu rozvojovou plochu nadmístního významu, přičemž bylo konstatováno, že územním plánem určená plocha tento charakter naplňuje. V případě obytné zóny Mstětice je rozsah rozvojových ploch ještě větší a její územní důsledky ještě výraznější než v případě soudem zrušeného územního plánu Vysoké n. L. Na základě této judikatury lze s jistotou předvídat, že návrh na zrušení ÚPnZ Zeleneč část Mstětice by byl úspěšný. rozhodnutí o námitkách a odůvodnění charakterem odpovídá spíše územnímu plánu. Postup pořizovatele s pořízením změny č. 3 podle 188 odst. 3 a 55 odst. 2 stavebního zákona jako změny územního plánu je v souladu s právními předpisy. 10

12 údaje o podateli* ) Městys Zápy, Zápy 71, Brandýs nad Labem Stará Boleslav (č. 8; D ; čj. 158/2011) (DOKONČENÍ) Obec Zeleneč, Kasalova 467, Zeleneč (č. 9; D ; čj. 178/2011) námitky úplné znění nebo významná část Pro srovnání případu Vysoké n. L. a Zelenče, část Mstětice dále uvádíme: Vysoká n. L. Mstětice celková rozloha rozvojové lokality (ha) 87,5 127,7 rozloha navrhovaných ploch pro bydlení 50,5 57,8 očekávaný přírůstek obyvatel vzdálenost ke stav. zástavbě obce (km) 0 1,64 (Zeleneč) vzdálenost k okraji zástavby sousední obce (km) 1,31 (Zápy) Městys Zápy proto znovu a důrazně upozorňuje na obsahové, procesní a především koncepční nedostatky předkládaného návrhu, který negativně ovlivňuje území okolních obcí, a vyslovuje s ním zásadní nesouhlas. Negativní důsledky na území okolních obcí včetně městyse Zápy lze podle našeho mínění eliminovat pouze splněním výše uvedených požadavků (body 1) a 2). V případě neakceptování našich připomínek (požadavků) jsme rozhodnuti podat k NSS návrh na zrušení územního plánu Zeleneč část Mstětice. K předložené změně uvádíme následující námitku: V kapitole II.E.2 vodní hospodářství je uvedeno V rámci změny Z3 se uvažuje s maximální kapacitou ČOV Zeleneč do 5000 EO. V návrhu zadáni změny č. 3 nebylo s navýšením kapacity uvažováno. Platí tedy kapacita ČOV 4000 EO schválená ve změně č. 2 ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice s tím, že maximální počet obyvatel v zastavitelných plochách zóny byl zastupitelstvem schválen na Rozdíl 500 je určen pro stávající objekty k bydlení a podnikání ve Mstěticích. rozhodnutí o námitkách a odůvodnění blice, jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části i mezinárodní význam; zřetelným rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní silnice a tranzitní železniční koridory a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy. Tyto aspekty rozvoje území nelze v případě obce Vysoká nad Labem, ležící v rozvojové oblasti OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice porovnat. Upozornění městyse Zápy na obsahové, procesní a především koncepční nedostatky návrhu změny č. 3 a negativní důsledky byly řešeny výše. Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Předposlední věta třetího odstavce kapitoly II.E.2. Vodní hospodářství textové části návrhu změny č. 3 bude vypuštěna a v následující větě bude doplněno za slovo Parametry slovo ČOV viz Pokyny (bod VP*3). Použité zkratky: *) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) námitky dle Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 3 ÚPnZ Zeleneč část Mstětice (viz příloha č. 7 usnesení č. 10 Zastupitelstva obce Zeleneč ze dne 12. prosince 2011), dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.). Pokyny (bod VP*x) = pokyny pro úpravu návrhu změny č. 3 ÚPnZ Zeleneč část Mstětice po veřejném projednání (+ číslo bodu) viz příloha č. 8 usnesení č. 10 Zastupitelstva obce Zeleneč ze dne 12. prosince 2011 Poučení: Proti rozhodnutí o námitce se nelze odvolat ani podat rozklad ( 172 odst. 5 správního řádu). 11. Vyhodnocení připomínek Pořizovatel veřejně projednal upravený a posouzený návrh změny č. 3 podle 52 odst. 1 stavebního zákona a obdržel do skončení veřejném projednání dne 21. listopadu 2011 v souladu s 52 odst. 3 stavebního zákona, 2 připomínky osob, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem změny č. 3 přímo dotčeny podle 172 odst. 4 správního řádu. Obecní úřad Zeleneč, jako pořizovatel příslušný podle 6 odst. 2 stavebního zákona, se připomínkami zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem, Ing. Michaelem Husincem, starostou obce, je vyhodnotil a učinil k nim závěry, který jsou uvedeny v příloze č. 7 Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 3 ÚPnZ Zeleneč část Mstětice usnesení č. 10 Zastupitelstva obce Zeleneč ze dne 12. prosince 2011 pro připomínku pod poř. č. 4 a 10 takto: 11

13 údaje o podateli připomínky*) Obec Zeleneč, Kasalova 467, Zeleneč (č. 4; D ; čj. 178/2011) Hlavní město Praha, Útvar rozvoje hlavního města Prahy, IČ Vyšehradská 2077/57, Praha 2 (č. 10; D ; čj. 165/2011) úplné znění nebo významná část připomínky Připomínka obce, pro kterou se změna pořizuje 4 K předložené změně uvádíme následující připomínku: V kapitole II.D.I urbanistická koncepce došlo pravděpodobně k písařské chybě ve větě Proto je v rámci Změny č. 3 jako přípustné využití v rámci plochy VK na ploše P2 správně P1 uvedena i funkce malých a středních komerčních zařízení. Připomínky právnických osob a fyzických osob podnikajících 10 K předloženému návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Zeleneč část Mstětice sdělujeme: Z hlediska územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme k předloženému návrhu změny žádné připomínky. Naše stanovisko zůstává neměnné viz dopis čj. 6565/11 (uplatněno ke společnému jednání bez připomínek). Navrhovaný rozvoj ploch bydlení, považujeme za příliš kapacitní. Doporučujeme zvážit omezení rozvoje v plochách Z10 a Z11, které jsou v I. třídě ochrany ZPF. ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE Připomínka byla akceptována. Text poslední věty třetího odstavce kapitoly II.D.1. Urbanistická koncepce textové části návrhu změny č. 3 bude opraven viz Pokyny (bod VP*1). Připomínka byla vzata na vědomí. Plochy Z10 a Z11 nebyly předmětem změny č. 3 a jejich omezení nebylo v zadání změny č. 3 požadováno. Použité zkratky: *) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) připomínky dle Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 3 ÚPnZ Zeleneč část Mstětice (viz příloha č. 7 usnesení č. 10 Zastupitelstva obce Zeleneč ze dne 12. prosince 2011), dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.). Pokyny (bod VP*x) = pokyny pro úpravu návrhu změny č. 3 ÚPnZ Zeleneč část Mstětice po veřejném projednání (+ číslo bodu) viz příloha č. 8 usnesení č. 10 Zastupitelstva obce Zeleneč ze dne 12. prosince 2011 B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Grafickou část odůvodnění změny č. 3 pro řešené území tvoří a) D1 Koordinační výkres, 1 : 5000 b) D2 Širší vztahy, 1 : c) D3 Výkres záborů půdního fondu, 1 : 5000, které jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č. 3. Poučení: Proti opatření obecné povahy č. 1/2011/OOP, tj. proti změně č. 3 územního plánu zóny Zeleneč část Mstětice, nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 správního řádu). * * * Ing. Michael Husinec v. r. starosta obce Stanislav Sládek v. r. místostarosta obce 12