Výroční zpráva Základní školy ve Šťáhlavech v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2017/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy ve Šťáhlavech v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2017/2018"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy ve Šťáhlavech v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2017/ Základní údaje o škole 1.1. Název : Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, IČ: zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy, Masarykova 169,Šťáhlavy, vedení školy: Mgr. Lenny Dianová telefonní spojení: ové webové stránky školy:zsstahlavy.juhacr.net 1.2 Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení Č.J. 8679/ Rozhodnutí ze dne s účinností od dosud 1.3 Seznam pracovišť Adresa Počet tříd Počet žáků Hlavní budova, ředitelství Komenského 126, Šťáhlavy Místa poskytovaného vzdělání 3 oddělení 90 nebo školských služeb Komenského 126, Šťáhlavy ŠD 1 ŠJ Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských zařízení Popis oboru Kód oboru Kapacita oboru žáků Název ŠVP Č. j. V ročníku,, Okno do života,, 223/ Součásti školy Název součásti Počet žáků Počet tříd, oddělení, skupin 2017/ /2018 MŠ 0 0 ZŠ ŠD 90 3 ŠK Zařízení školního stravování Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků * Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců ,1 1

2 1.7 Zajištění dalšího stravování ano Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) * - - Projekt Mléko do škol x - Projekt Ovoce a zelenina do škol x - ne 1.8 Typ školy úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne ano které: ) neúplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne ano které: ) 1.9 Spádový školský obvod školy obec Šťáhlavy 1.10 Speciální třídy Počet tříd Počet zařazených žáků Poznámka Přípravná třída 0 0 Speciální třída 0 0 Dle výkazu M 3 S rozšířenou výukou 0 0 Jaký předmět: 1.11 Materiálně technické zajištění školy 2 Počítačová učebna 3 Velmi dobré vybavení pomůckami 4 Zapojená síť s internetem pro všechny PC 5 Polohovací nábytek 6 Interaktivní tabule 7 Funkční knihovna 8 Venkovní pergola 9 Zahrada v areálu školy 10 Školní pozemky 9.4 Školská rada Nově zvolena Celkový počet členů je 6. Poslední jednání proběhlo Personální zabezpečení činnosti školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Fyzický / přepočtený % Celkový počet pedagogických pracovníků 9 9,315 Z toho odborně kvalifikovaných 9 9, Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci počet: 5 2

3 2.6 Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let let více let 0 0 Celkem 0 6 Rodičovská dovolená Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy Název kurzu Počet zúčastněných pracovníků Čtenářská gramotnost na 1. st.zš 2 Matematická gramotnost na 1. st. ZŠ 2 Storytelling- metoda výuky v hodinách Aj 1 Matematika nemusí být vážná věc 1 Budíčky Cesta k motivaci aktivního učení aneb Jak využít. 1 Brána jazyků otevřena anglický kurz 1 Alternativní a suportivní způsoby výuky 1 GDPR jednoduše a srozumitelně 1 Microsoft Excel + Power point Ochrana člověka za běžných rizik a mim. situací 1 Vzdělávání žáků cizinců 1 Kurz anglického jazyka 3 Kurz anglické konverzace 1 Celkem Asistenti pedagoga Počet celkem (fyzický/přepočtený): 2 / 0,9 3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 Počet dětí u zápisu Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd Údaje o přijímacím řízení na střední školu Počet Přijatí na absolventů Gymnázia Gymnázia Gymnázia SOŠ SOU Jiné celkem (absolvent ZŠ = 9 let PŠD) 4letá 6letá 8letá

4 Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 5 - přijatých na víceletá gymnázia Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku 0 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2017/2018 Počet kurzů Počet absolventů Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1 Prospěch žáků (stav k ) Počet žáků Prospělo s celkem vyznamenáním (s pochvalou) Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť ( 38, 41, 42) 4.2 Chování žáků Snížený stupeň z chování Počet žáků 1. pololetí 2. pololetí - z toho 2. stupeň z toho 3. stupeň Docházka žáků (celkem za školní rok) Počet omluvených hodin celkem Počet neomluvených hodin celkem Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 0 Důvody: Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 2 Důvody: stěhování 5 Prevence rizikových jevů Pro primární preventivní působení je ve škole vypracován Minimální preventivní program, který obsahuje zásady primární prevence a metody práce s žáky. Primární 4

5 prevence je na škole rozdělena do sedmi oblastí, které se vzájemně prolínají a doplňují. Pro případ diskrétní pomoci mohli žáci využít schránku důvěry pro důvěrná sdělení. Preventivní působení bylo funkční a splnilo svůj účel. Během školního roku objednáváme programy od agentur dle potřeby. 6 Nadstandardní aktivity 6.1 Zájmová činnost organizovaná školou Zájmová činnost organizovaná školou - zájmové vzdělávání ve školní družině v době od 6,00 do 16,00 hodin 3. oddělení od 12/13/-15 hodin - nabídka několika zájmových kroužků pro volný čas žáků Škola dále nabídla : - příznivé, podnětné, příkladné a přátelské pracovní prostředí pro žáky plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku - stravování žáků ve školní jídelně - odběr školního mléka - zapojení do akce Ovoce do škol - schránku důvěry pro důvěrná sdělení, náměty i připomínky žáků - novou počítačovou učebnu pro žáky s přístupem na internet, v každé třídě 2 počítače - možnost omluvy žáků pomocí u na adrese - nákup knih prostřednictvím Klubu mladých čtenářů a Fragment - pobyt žáků na školní zahradě v době hlavní přestávky - soutěže, kulturní a sportovní akce, divadelní představení, výstavy, exkurze a výlety v průběhu školního roku - společné školní oslavy s využitím lidových tradic : návštěva Mikuláše a čerta, oslava Vánoc, přání Tří králů, karnevaly, oslava Velikonoc, - odpolední školní akce organizované pro dvojice žák a rodič - fotodokumentaci školní práce - informovanost zákonných zástupců žáků o dění ve škole prostřednictvím aktuálních informačních letáků - spolupráci školy se Školskou radou při ZŠ Šťáhlavy - informační nástěnku pro zákonné zástupce žáků v hlavní budově ZŠ - internetové stránky základní školy na internetové adrese zsstahlavy.juhacr.net - informovanost veřejnosti o činnosti školy v pravidelných příspěvcích do - obecních novin Š+Š - pergolu k výuce i volnému času 6.2 Mimoškolní aktivity vystoupení na akcích, které pořádá obec a účast na programech institucí, sídlících v Plzni, účast v soutěžích plzeňského regionu. 6.3 Partnerství se školami v tuzemsku - ne 6.4 Partnerství se školami v zahraničí - ne 6.5 Zapojení do projektů Kliko inkluze v hodinách TV, Šablony II, školní projekty v rámci naší ZŠ 5

6 6.6 Výchovné poradenství nemáme, řešíme operativně s učiteli a vedením ZŠ Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů Spolupráce s PPP - ano Spolupráce s rodiči, policií, obcí.-ano 6.7 Účast v soutěžích Soutěž Název soutěže Počet Umístění 1. místo 2. místo 3. místo zúčastněných žáků mezinárodní - republiková - regionální Basic Mladý zdravotník okresní Hasiči Mc Donald s cup Matematický Klokánek Matematický Cvrček Zapojení do soutěže Noc Kostelů pouze ve Šťáhlavech 7 Údaje o zapojení školy do: a) rozvojových programů - ne b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) - ne 8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Kliko - inkluze v hodinách Tv Šablony II napříč celým spektrem / nadaní, integrovaní / 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2017/2018 a) termín inspekční činnosti: ne b) závěry inspekční činnosti: ne 10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ne 11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ne 6

7 1 Údaje o zaměstnancích Hospodaření školy za kalendářní rok 2017 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017 (fyzický stav / přepočtený stav) Pedagogů Ostatní Počet zaměstnanců 9 / 9,315 3 / 3,532 Dosažený průměrný měsíční plat , ,- 2 Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Příspěvek zřizovatele na investice 110 Příspěvek zřizovatele na provoz Státní rozpočet příspěvek na přímé vzdělávání Vlastní tržby a výnosy 716 Finanční prostředky z dotací a grantů 67 Příjmy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek 46 Datum: Podpis ředitele školy Razítko organizace 7