PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice"

Transkript

1 PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho odstranění v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 1

2 Obsah: 1. Úvod 2. Legislativa 2.1 Evropské unie 2.2 České republiky 3. Krizové situace a úrovně 3.1 Plynárenská soustava 3.2 Možné příčiny vzniku stavu nouze 3.3 Krizové úrovně 4. Úloha a povinnosti plynárenských podniků a průmyslových odběratelů 4.1 Přeprava plynu 4.2 Distribuce plynu 4.3 Skladování plynu 4.4 Obchod s plynem 4.5 Průmysloví odběratelé 4.6 Ministerstvo průmyslu a obchodu 5. Opatření pro zmírnění dopadu narušení dodávek na dálkové vytápění 6. Krizové štáby a jejich úlohy 6.1 Krizové štáby plynárenských podniků 6.2 Centrální krizový štáb 7. Tržní opatření na úrovni výstrahy 8. Netržní opatření při stavu nouze a jejich účinky 9. Popis mechanizmů pro spolupráci se sousedními státy na všech krizových úrovních 9.1 Včasné varování 9.2 Výstraha 9.3 Stav nouze 10. Zpravodajské povinnosti plynárenských podniků 10.1 Výstraha 10.2 Stav nouze 11. Dodávky plynu ve stavu nouze 11.1 Regionální stav nouze 11.2 Celostátní stav nouze 11.3 Činnosti při stavu nouze 12. Scénáře narušení dodávek 12.1 Scénáře výjimečně vysoké poptávky po plynu 12.2 Porucha hlavních přepravních infrastruktur 12.3 Popis pravděpodobných důsledků podle jednotlivých scénářů 12.4 Simulační cvičení přerušení dodávek zemního plynu 12.5 Návrh na preventivní opatření ke snížení zjištěných rizik 13. Projednání s příslušnými úřady sousedních států 14. Závěr 2

3 1. Úvod Plán pro stavy nouze, které by mohly ovlivnit bezpečnost dodávek plynu v České republice, byl připraven na základě požadavků článků 4 a 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010, o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES (dále jen nařízení). Plán pro stavy nouze připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je Příslušným orgánem podle článku 2, odstavce 2 nařízení, a na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění. Stavy nouze v plynárenství a základní postupy při jejich řešení uvádí 73 energetického zákona. Podrobněji se činnostmi při předcházení stavu nouze a stavu nouze zabývá vyhláška č. 344/2012 Ministerstva průmyslu a obchodu o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, která rozděluje zákazníky do osmi skupin podle typu odběru plynu a dále stanovuje pět odběrových stupňů pro omezení dodávek plynu a pět odběrových stupňů pro přerušení dodávek jednotlivým skupinám zákazníků. Posledním odběrovým stupněm je havarijní stupeň, který znamená přerušení dodávek zemního plynu všem zákazníkům. Tato vyhláška prošla novelizací tak, aby podrobněji rozvedla ustanovení Nařízení EP a Rady (EU) č. 994/2010 a platného znění energetického zákona č. 458/2000 Sb. Seznam použitých zkratek: BR DOM DS ERÚ MO MPO OTE PDS PO PPS PZP SO VO VP ZP Bilanční rozdíl Domácnosti Distribuční soustava Energetický regulační úřad Maloodběr Ministerstvo průmyslu a obchodu Operátor trhu s energiemi Provozovatel distribuční soustavy Přímý odběr z přepravní soustavy Provozovatel přepravní soustavy Provozovatel zásobníku plynu Střední odběr Velkoodběr Výrobce plynu Zemní plyn 3

4 2. Legislativa 2.1 Legislativa Evropské unie Evropská unie věnovala zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu pozornost již ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a to v úvodních článcích 16 až 19, kde se uvádí: členské státy by měly přijmout a zveřejnit vnitrostátní předpisy pro stav nouze a dále tato směrnice stanoví pravidla použitelná v případě vážného narušení dodávek. Zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu je věnován celý dokument, který popisuje základní činnosti nutné pro bezpečné zásobování zákazníků zemním plynem. Historicky to byla první samostatná legislativa zabývající se zajištěním bezpečnosti dodávek zemního plynu. Otázce zajištění bezpečnosti dodávek byla věnována pozornost i ve třetím energetickém balíčku a to ve směrnici č. 2009/73/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES. Již v úvodním článku (22) se uvádí: Zajištění dodávek energie je zásadním prvkem veřejné bezpečnosti a nutně tedy souvisí s účinným fungováním vnitřního trhu se zemním plynem. Dále v článku 5) směrnice je uvedeno: Zajištění dodávek energie je zásadním prvkem veřejné bezpečnosti a nutně tedy souvisí s účinným fungováním vnitřního trhu se zemním plynem. Také nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005, které je primárně věnováno organizaci trhu s plynem v článku 1., odst. c) uvádí: Toto nařízení usnadňuje vytvoření dobře fungujícího a transparentního velkoobchodního trhu s vysokou úrovní bezpečnosti dodávek zemního plynu Když v roce 2009 vznikla první vážnější krize v dodávkách zemního plynu do států Evropské unie, bylo rozhodnuto o vydání nového podrobnějšího předpisu, kterým se stalo nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES, na jehož základě je tato zpráva vypracována. 2.2 Legislativa České republiky historie Národní legislativa se zabývala zajištěním bezpečnosti dodávek zemního plynu v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a to již v novele zákona č. 670/2004 Sb., kde měli všichni plynárenští podnikatelé zakotveny povinnosti pro případ stavu nouze a dále byl samotný stav nouze řešen v 73 zákona. Na základě zákona byla vydána prováděcí vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 375/2005 sb., o stavech nouze v plynárenství, která podrobněji rozváděla povinnosti plynárenských podnikatelů při předcházení stavu nouze a stavu nouze v plynárenství. Na základě nové legislativy Evropské unie prošel jak energetický zákon, tak i prováděcí vyhláška změnami a to v souvislosti s vydáním třetího balíčku energetické legislativy v roce Novelizován byl jak energetický zákon č. 458/2000 Sb., tak i vyhláška o stavech nouze v plynárenství, která poprvé rozdělila zákazníky podle typu a velikosti odběru do sedmi odběrových skupin, zavedla celkem dvanáct odběrových stupňů a zavedla povolenou denní spotřebu, vyšla pod č. 334/2009 Sb., jako novela vyhlášky o stavech nouze v plynárenství. Vzhledem k tomu, že se do energetického zákona v roce 2009 nepodařilo vtělit všechny změny a také i vydání nařízení EP a Rady č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu vyvolalo potřebu právních úprav energetického zákona i prováděcí vyhlášky, byla v roce 2011 vydána další novela zákona č. 458/2000 Sb., a to pod č. 211/2011 Sb., která již zohledňovala všechny požadavky třetího energetického balíčku a také nařízení EP a Rady č. 994/

5 2.2.2 Současný stav Následně bylo přistoupeno k novelizaci prováděcí vyhlášky o stavech nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu, která provedla úpravu zákaznických skupin tak, že původní skupinu C, v níž byla zařazena odběrná místa zákazníků s převažujícím otopovým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v příslušném roce nad MWh, rozdělila na skupiny C1 a C2. Zákazníci, kteří poskytují více jak 20% vyrobené tepelné energie z jejího celkového vyrobeného množství domácnostem, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb jsou zařazení do skupiny C1, v níž jsou zařazena odběrná místa zákazníků s převažujícím otopovým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v příslušném roce nad MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku. Nová vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu také definovala chráněné zákazníky, jimiž se stali zákazníci skupin C1, dále D, což jsou zákazníci s výrobou potravin pro obyvatelstvo, zdravotnická zařízení, sociální služby a další, a konečně zákazníci slupiny F, což jsou zákazníci s ročním odběrem do 630 MWh a domácnosti. Příloha č. 1 vyhlášky udává obsahové náležitosti havarijních plánů provozovatelů plynárenských zařízení. Vyhláška dále zohlednila požadavky nařízení EP a Rady 994/2010 o zpracování analýzy rizik, plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze a zajistila součinnost plynárenských podnikatelů, kde jim uložila rozsah předávaných materiálů v příloze č. 2. Nová vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu také definuje způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky pro chráněné zákazníky a jeho prokazování v 11, jeho rozsah a způsob výpočtu je pak dán přílohami č. 3 a 4. Tím nová vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu zohlednila všechny požadavky zákona č. 458/2000 Sb., i nařízení EP a Rady č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES. Další právní dokumenty vztahující se ke stavu nouze v plynárenství: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému stanovuje, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MPO č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy ČR, a o předávání údajů pro dispečerské řízení. Vyhláška MŽP č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Vyhláška MV č. 103/2006 Sb. o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. 5

6 Vyhláška MV č. 328/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. 3. Krizové situace a úrovně 3.1 Plynárenská soustava Plynárenská soustava je vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění plynu, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, které slouží k provozování těchto zařízení. Obr. č. 1 Plynárenská soustava České republiky Tento systém se skládá z: - přepravní soustavy (vzájemně propojený soubor vysokotlakých plynovodů a kompresních stanic a souvisejících technologických objektů včetně systému řídící a zabezpečovací techniky) - distribuční soustavy (vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, které nejsou přímo propojeny s kompresními stanicemi) - přímých plynovodů (nejsou součástí přepravní nebo distribuční soustavy dodatečně zřízeny pro dodávku plynu oprávněným zákazníkům) - plynovodních přípojek (zařízení začínající odbočením z plynovodu přepravní nebo distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu) - zásobníků plynu (podzemní plynové zařízení sloužící k uskladňování zemního plynu přímo propojené s českou nebo zahraniční plynárenskou soustavou) - výroben (zařízení na výrobu nebo těžbu plynu) - technických plynárenských dispečinků (pracoviště zabezpečující rovnováhu mezi zdroji a potřebou plynu a bezpečný a spolehlivý provoz plynárenské soustavy ČR) 6

7 Úloha zemního plynu v energetické bilanci ČR roste. Jeho podíl na spotřebě primárních energetických zdrojů v posledních letech dosahuje asi 20 %. Zdroje zemního plynu v ČR jsou velmi malé. Roční těžba zemního plynu na jižní Moravě okolo 100 mil. m³ představuje cca 1 % jeho celkové roční tuzemské spotřeby. ČR je tak téměř úplně závislá na dovozu zemního plynu, a to ze tří různých zdrojů Ruské federace, zemí Evropské unie a Norska. V současnosti se dovozem zemního plynu na liberalizovaném trhu zabývá cca 20 společností, přičemž největší podíl dovozu byl zajištěn zejména dlouhodobými kontrakty na dodávku zemního plynu typu take or pay. Smluvní stranou těchto kontraktů je v České republice převážně společnost RWE Supply & Trading CZ (dříve RWE Transgas, a. s.), Dlouhodobý kontrakt společnosti RWE Supply & Trading CZ se společností Gazprom export LTD. (dříve Gazexport) na dodávky zemního plynu původně uzavřený do konce roku 2013 byl prodloužen do roku 2035, kontrakt s norskými producenty je uzavřen do konce roku Tuzemská spotřeba zemního plynu se v posledních letech pohybuje mezi 8-9 mld. m³. Graf č.1: Průběh spotřeb zemního plynu 2004 až

8 Tabulka č. 1: Vývoj skutečných a přepočtených spotřeb plynu v letech 2004 až 2013 Rok Skutečná spotřeba zemního plynu Přepočtená spotřeba zemního plynu Průměr Normál Odchylka mil. m3 GWh změna mil. m3 GWh změna C C C , ,6-0,5% 9 822, ,2 1,2% 8,2 7,8 0, , ,6-1,3% 9 608, ,0-2,2% 8 7,8 0, , ,9-3,1% 9 312, ,5-3,1% 8,5 7,7 0, , ,2-6,7% 9 069, ,8-2,6% 9,4 8 1, , ,1 0,4% 9 177, ,1 1,2% 9,3 8 1, , ,2-6,0% 8 312, ,7-9,4% 8,8 8 0, , ,4 10,0% 8 668, ,6 4,3% 7,6 8-0, , ,6-10,0% 8 384, ,7-3,3% 8,9 8 0, , ,8 0,9% 8 252, ,1-1,6% 8,7 8 0, , ,6 1,5% 8 353, ,8 1,2% 8,3 7,9 0,4 Energetická přeměna (veřejná a závodní energetika) 14 % Energetický sektor (plyn pro rafinerie ropy) 2 % Průmysl (výroba ocele a železa, barevné kovy a zpracování ostatních nerostů, chemický průmysl vč. petrochemie, strojírenství, potravinářský průmysl) 40 % Obchod a veřejné služby 15 % Domácnosti 28 % Zemědělství 1 % Celkem 100 % 8

9 Graf č. 2: Dovoz plynu - podíl jednotlivých obchodníků v roce ,68% 0,18% 0,02% 0,89% 1,75% 0,92% 1,02% 1,03% 1,10% 5,64% 4,27% 0,61% 0,09% 0,00% 0,18% 0,21% 0,01% 0,00% 0,00% RWE Supply & Trading CZ, a.s. WINGAS GmbH MND a.s. Vattenfall Energy Trading GmbH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8,28% GDF SUEZ Prodej plynu s.r.o. 52,50% DufEnergy Trading SA Lumius, spol. s r.o. 20,62% E.ON Global Commodities SE LAMA energy a.s. ČEZ, a. s. Danske Commodities A/S 9

10 Graf č. 3: Dodávka plynu konečným zákazníkům podíly obchodníků 2013 Vzhledem k závislosti na dovozu je základem spolehlivého zásobování ČR zemním plynem zajištění diverzifikace zdrojů a uzavření dlouhodobých smluv s jeho producenty. V této souvislosti je třeba vzít na vědomí, že v případě nouzových situací mezinárodních rozměrů bude obtížné plyn dovézt z jiných blízkých teritorií (států EU), protože i u nich přes vlastní zdroje roste závislost na dovozech. Při posuzování dopadů případné technologické havárie je třeba zdůraznit dopady vážné technologické havárie tranzitního plynovodu, který kromě zdrojové funkce pro Českou republiku plní i funkci tranzitní. Přes území ČR je přepravováno cca 33 % plynu, spotřebovávaného v Německu a 13 % plynu z celkové spotřeby Francie. K přerušení dodávek plynu pro střední a západní Evropu by tak mohlo dojít narušením přepravní trasy na území Ruska, Ukrajiny nebo Slovenska. Určitou výhodu zemního plynu představuje možnost jeho skladování v zásobnících plynu. Někteří obchodníci s plynem uzavřeli kromě tuzemských smluv o uskladňování plynu i smlouvy v zahraničí. Celková uskladňovací kapacita dnes představuje cca 37 % tuzemské roční spotřeby plynu. 3.2 Možné příčiny vzniku stavu nouze Přírodní pohromy V závislosti na územním rozsahu a intenzitě působení přírodních pohrom může být narušen transport plynu mezi výrobcem, provozovatelem přepravní soustavy, provozovateli distribučních soustav, provozovateli zásobníků plynu a konečnými odběrateli. Jedná se o ohrožení především vrchních přechodů vodních toků záplavami v místech, kde dochází k odplavení nebo sesunutí zeminy. 10

11 Důsledné zajištění těchto kritických míst významným způsobem riziko snižuje. Přírodní pohromy mohou plynárenské společnosti způsobit jak přímé škody (poškozením nebo zničením zařízení), tak i škody nepřímé, způsobené následným výpadkem odběru plynu těch odběratelů, kteří byli rovněž postiženi. Technologické havárie Vznik poruchy nebo havárie technologického zařízení a podstatné změny provozního režimu plynárenské soustavy, který může vést k ohrožení, omezení nebo přerušení dodávky a přepravy zemního plynu, dále události ohrožující zdraví nebo život zaměstnanců, obyvatel a majetek se nazývají mimořádnými událostmi. Jedná se zejména o tyto situace: a) samovolné uzavření kulového kohoutu (kulových kohoutů) trasového uzávěru liniové části; b) samovolné uzavření regulátoru tlaku v důsledku poruchy automatiky nebo tlakové situace způsobující automatické uzavření; c) samovolné i vynucené odstavení úseku plynovodu v důsledku výronu zemního plynu nebo deformací na přechodech; d) ohrožení průchodnosti plynovodu v důsledku možnosti tvorby hydrátů; e) vniknutí vody a nečistot do plynovodů při opravách a následné ohrožení dodávek zemního plynu zákazníkům při zprovozňování plynovodů po opravě; f) ohrožení dodávek zemního plynu zákazníkům v důsledku přítomnosti jiných plynů než zemního plynu (vzduch, dusík apod.); g) havarijní odstavení a odtlakování kompresní stanice nebo její části (haly); h) přerušení dodávky elektrické energie a porucha v systému zajištění náhrady elektrické energie; i) skupinové odstavení turbosoustrojí; j) vynucené odstavení vstupních filtrů kompresní stanice; k) samovolné i vynucené odstavení plynovodu v kompresní stanici v důsledku výronu zemního plynu nebo deformace potrubí; l) snížení výkonu regulační stanice kompresní stanice; m) havarijní narušení jakéhokoliv zařízení plynárenské soustavy vylučující další provoz tohoto zařízení; n) únik ropných látek, trietylenglykolu, metanolu a případně dalších nebezpečných látek; o) poruchy na systému protipožárního zabezpečení znemožňující uvést systém do činnosti; p) požár jakéhokoliv zařízení plynárenské soustavy; q) poruchy na řídicím systému kompresní stanice nebo dispečinku přepravní soustavy; r) porucha na řídicím systému hraniční, vnitrostátní nebo předávací regulační stanice, porucha na měření kvality plynu (chromatograf); s) mimořádné změny přepravního režimu plynárenské soustavy v důsledku: živelné události; dlouhodobého nedostatku zdrojů zemního plynu; prudkého poklesu množství zemního plynu dodávaného do tranzitní soustavy; neúměrného odběru zemního plynu z plynárenské soustavy; omezení přepravní kapacity přepravní soustavy způsobené dlouhodobým havarijním odstavením zařízení kompresní stanice nebo celé kompresní stanice; 11

12 omezení přepravní kapacity plynárenské soustavy způsobené zanesením plynovodu hydráty, samovolným uzavřením většího počtu trasových uzávěrů resp. regulátorů tlaku či výronem zemního plynu, který má za následek havarijní odstavení plynovodu; snížení nebo přerušení přepravní kapacity přes HPS nebo VPS případně PRS; t) těžký, hromadný a smrtelný úraz. Při běžném provozu lze míru těchto rizik eliminovat důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů, technologických postupů, preventivními kontrolami a školením obsluhujícího personálu. Terorismus V případě mezinárodního napětí může být pro plynárenství závažným rizikem terorismus. Podle charakteru teroristické výhružky nebo dokonaného teroristického činu mohou být dodávky plynu omezeny nebo i přerušeny. Destrukce provozních objektů plynárenské soustavy má přímý vliv na spolehlivost zásobování ČR zemním plynem. Čím vyšší tlakový stupeň plynovodů je zasažen, tím větší plošné dopady na zásobování plynem havárie má. Havárie zásobníků plynu by měla podstatný dopad na zásobování zákazníků v zimních měsících. Dlouhodobé přerušení dodávek plynu od jednoho zahraničního dodavatele nepředstavuje v současné době pro plynárenství ČR ohrožení, i když jeho míra z pohledu prakticky plné závislosti našeho státu na dovozu je značná. Míru tohoto ohrožení snižuje možnost zajištění diverzifikace zdrojů a uzavření dlouhodobých smluv s producenty plynu. Zajištění plynu z více zdrojů a zajištění více než jedné dopravní cesty je i obranou vůči případnému politickému zneužívání a řešením při jakékoli mimořádné situaci. Evropský systém dálkové přepravy plynu se v posledních desetiletích rozvinul do zcela propojené podoby, což je významným předpokladem zajištění spolehlivosti a bezpečnosti dodávek. Plyn je dodáván do systému, přepravován přes území tranzitních států k místům, kde je dále dodáván do distribučních sítí. Plynulost dodávek ruského plynu může být negativně ovlivněna vývojem vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou, jak dokazuje současná situace s úplným přerušením dodávek ruského plynu pro zásobování Ukrajiny a následném omezení dodávek pro ostatní navazující státy (Polsko, Maďarsko, Slovensko). 3.3 Krizové úrovně Včasné varování Pokud existují konkrétní, závažné a spolehlivé informace, že může dojít k situaci, která pravděpodobně povede k podstatnému zhoršení situace v oblasti dodávek plynu a k vyhlášení úrovně výstrahy či stavu nouze; úroveň včasného varování může být spuštěna mechanismem včasného varování. - vznik mimořádné události mající bezprostřední vliv na plynárenství (např. přírodní katastrofa); - vznik mimořádné události v plynárenství (např. technická nebo technologická havárie zejména mimo území ČR); - zhoršení mezinárodně-politické situace; - zhoršení vnitropolitické a bezpečnostní situace na území států produkujících nebo tranzitujících zemní plyn; - získání zpravodajské informace naznačující ohrožení teroristickým útokem; 12

13 - nutnost regulovat spotřebu a dodávky plynu - předcházení vzniku stavu nouze. Výstraha Pokud dojde k narušení dodávek nebo vznikne výjimečně vysoká poptávka po plynu, která vede k podstatnému zhoršení situace v oblasti dodávek plynu, ale trh je stále schopen se vypořádat s tímto narušením dodávek nebo zvýšenou poptávkou, aniž by bylo potřeba přijmout jiná než tržní opatření. - omezení nebo přerušení dodávek plynu na části území státu při dlouhodobých extrémních teplotních podmínkách v zimním období; - vznik sekundárních krizových situací; - vyhrocení mezinárodně-politické situace; - vyhrocení vnitropolitické a bezpečnostní situace na území států produkujících nebo tranzitujících zemní plyn; - získání zpravodajské informace potvrzující, že ohrožení teroristickým útokem je reálné. Stav nouze V případě závažného narušení dodávek plynu nebo jiného podstatného zhoršení situace v oblasti dodávek plynu a v případě, že byla uplatněna veškerá vhodná tržní opatření, avšak dodávky plynu nepostačují k tomu, aby pokryly zbývající poptávku po plynu, takže je nutné dodatečně přistoupit k jiným než tržním opatřením přijatým zejména s cílem zajistit dodávky plynu chráněným zákazníkům - vyhlášení stavu nouze v plynárenství; - omezením nebo přerušením dodávek plynu je postižena značná část nebo celé území státu; - předpokládaná doba trvání likvidace vzniklého stavu přesahuje několik dnů až týdnů; - přetrvávající nebo zhoršující se teplotní podmínky; - vznik dalších sekundárních krizových situací, ohrožení základních funkcí státu a kritické infrastruktury; - omezení nebo přerušení dodávek plynu vlivem mezinárodně-politické situace na území států produkujících nebo tranzitujících zemní plyn. 13

14 4. Úloha a povinnosti plynárenských podniků a průmyslových odběratelů 4.1 Přeprava plynu Obr. č.2 Přepravní soustava Soustava je propojená s plynárenskými soustavami v zahraničí, na které zajišťuje přepravu plynu držitel licence na přepravu plynu; přepravní soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Povinnosti provozovatele přepravní soustavy jsou definovány v 58 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění. (1) Provozovatel přepravní soustavy má právo a) na přístup do zásobníků plynu za podmínek stanovených tímto zákonem pro zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím do plynárenské soustavy a množstvím plynu vystupujícím z plynárenské soustavy, b) na informace od ostatních účastníků trhu s plynem, nezbytné pro plnění svých povinností, c) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu plynárenské soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů, 14

15 d) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení, e) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním přepravní soustavy, f) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz přepravní soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel, g) vstupovat v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených prostor a zařízení sloužících k výkonu činnosti a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací, v rozsahu i způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti, h) při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynárenská zařízení zákazníků, pro něž přepravuje plyn, i) omezit nebo přerušit přepravu plynu v těchto případech: 1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, 2. při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku, 3. při provádění plánovaných stavebních úprav a plánovaných oprav na zařízení přepravní soustavy, 4. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přepravní soustavy, 5. při odběru plynu zařízeními, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob, 6. při neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné přepravě plynu, 7. při odběru plynu, kdy zákazník opakovaně bez vážného důvodu neumožnil přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného plynového zařízení, přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15 dnů předem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván, nebo 8. v důsledku omezení nebo přerušení přepravy plynu provozovateli propojených přepravních soustav, j) nakupovat a prodávat plyn pro krytí ztrát v přepravní soustavě nebo pro vlastní spotřebu nebo pro účely zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím a vystupujícím z plynárenské soustavy; toto není považováno za obchod s plynem. (2) Provozovatel přepravní soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. d), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu 4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele přepravní soustavy o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. (3) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele přepravní soustavy podle odstavce 1 písm. d) až i) majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti má právo na jednorázovou náhradu 5),10) včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele přepravní soustavy, který způsobil majetkovou újmu, nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl, jinak toto právo zanikne. 15

16 (4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) až i) je provozovatel přepravní soustavy povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího stavu nebo, není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. (5) V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) bodu 3 je provozovatel přepravní soustavy povinen oznámit zákazníkům, pro něž přepravuje plyn, započetí a skončení omezení nebo přerušení přepravy plynu, nejméně však 30 dnů předem. (6) V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) je provozovatel přepravní soustavy povinen obnovit přepravu plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení. (7) V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. To neplatí, nesplní-li provozovatel přepravní soustavy oznamovací povinnost uloženou podle odstavce 5 nebo poruchu prokazatelně zavinil provozovatel přepravní soustavy. (8) Provozovatel přepravní soustavy je dále povinen a) zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj přepravní soustavy, b) zajistit přepravu plynu na základě uzavřených smluv, c) připojit k přepravní soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení, d) poskytnout přepravu plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky přístupu k přepravní soustavě s výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity pro přepravu plynu nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přepravní soustavy; odmítnutí přístupu k přepravní soustavě musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno, e) zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro připojení a přístup třetích stran k přepravní soustavě za podmínek stanovených tímto zákonem, f) zajišťovat měření plynu v přepravní soustavě včetně vyhodnocování a předávat operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, kterým zajišťuje přepravu plynu, naměřené a vyhodnocené údaje, g) poskytovat provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné provozuschopnosti soustav, h) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality plynu a souvisejících služeb, i) zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí o cenách za přepravu plynu, j) vést samostatné účty za přepravu plynu, a to pro účely regulace, k) vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci přepravní soustavy, vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu, l) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na přepravu plynu havarijní plán přepravní soustavy, 16

17 zaslat jej ministerstvu a každoročně jej upřesňovat, m) oznamovat v dostatečném předstihu účastníkům trhu, jejichž plynárenská zařízení jsou přímo připojena k přepravní soustavě, rozsah a termíny odstávek zařízení pro přepravu plynu a upozorňovat na předpokládané snížení přepravní kapacity, n) zřídit a provozovat technický dispečink, který zajišťuje dispečerské řízení přepravní soustavy, o) zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu, p) vytvořit technické podmínky pro zajištění dovozu plynu z různých zdrojů, q) řídit plynárenskou soustavu České republiky za stavu nouze, r) zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství a dalších obchodně citlivých informací, které získává při výkonu své činnosti, s) každoročně zpracovávat plán rozvoje přepravní soustavy včetně plánu investičního v rozsahu podle 58k odst. 3 a po jeho schválení jej zveřejňovat; ustanovení 58l odst. 5 se použije obdobně, t) zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele přepravní soustavy, zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s Řádem provozovatele přepravní soustavy, u) vypracovat v součinnosti s provozovateli distribučních soustav a zásobníků plynu havarijní plán plynárenské soustavy, každoročně jej aktualizovat a předkládat ministerstvu, v) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení přepravní soustavy, w) budovat dostatečnou přeshraniční kapacitu v souladu s plánem rozvoje přepravní soustavy a zajišťovat standard infrastruktury podle přímo použitelného předpisu Evropské unie21), x) spolupracovat s jinými provozovateli přepravních soustav na regionální úrovni zahrnující dva nebo více členských států za účelem přidělování přepravních kapacit a výměny informací týkajících se bezpečnosti provozování přepravní soustavy, y) nabízet odděleně vstupní a výstupní kapacitu na jednotlivých vstupních bodech do přepravní soustavy a výstupních bodech z přepravní soustavy, z) účtovat odděleně platby za vstupní a výstupní kapacitu na jednotlivých vstupních bodech do přepravní soustavy a výstupních bodech z přepravní soustavy. (9) Právnická osoba založená za účelem spolupráce podle odstavce 8 písm. x) je povinna přijmout a provádět vnitřním předpisem program rovného zacházení, pokud se na založení nebo činnosti této právnické osoby účastní provozovatel přepravní soustavy, který je součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele. Ustanovení 58i a 58j se použijí obdobně. 17

18 4.2 Distribuce plynu Obr. č.3 Distribuční soustava (DS) a Legenda: DS RWE GasNet DS E.ON, Distribuce DS Pražská plynárenská Distribuce Povinnosti provozovatele distribuční soustavy jsou definovány v 59 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění. (1) Provozovatel distribuční soustavy má právo a) na připojení k přepravní soustavě nebo k jiné distribuční soustavě, pokud jsou splněny podmínky připojení, b) na informace od ostatních účastníků trhu s plynem nezbytné pro plnění svých povinností, c) na přístup do přepravní soustavy, jiné distribuční soustavy a zásobníků plynu za podmínek stanovených tímto zákonem a pro zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícího do distribuční soustavy a množstvím plynu vystupujícího z distribuční soustavy, 18

19 d) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, e) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení, f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel, h) vstupovat v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených prostor a zařízení sloužících k výkonu činnosti a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací, v rozsahu i způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti, i) při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynová zařízení zákazníků, pro něž provádí distribuci plynu, j) omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu distribuci plynu v těchto případech: 1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, 2. při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku, 3. při provádění plánovaných stavebních úprav, přeložek a plánovaných oprav na zařízení distribuční soustavy, 4. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční soustavy, 5. při odběru plynu zařízeními, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob, 6. při neoprávněném odběru nebo neoprávněné distribuci plynu nebo při neoprávněné přepravě plynu, 7. při odběru plynu, kdy zákazník opakovaně bez vážného důvodu neumožnil přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného plynového zařízení, přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15 dnů předem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván, 8. v důsledku omezení nebo přerušení přepravy plynu provozovatelem přepravní soustavy, 9. v případě dodávky plynu z výroben plynu, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz plynových zařízení, k) nakupovat plyn pro krytí ztrát v distribuční soustavě nebo pro vlastní spotřebu; toto není považováno za obchod s plynem, l) uzavřít hlavní uzávěr plynu při odvracení nebezpečí bezprostředního ohrožení života. (2) Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele distribuční soustavy o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. 19

20 (3) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 1 písm. d) až i) majetková újma nebo je-li omezen v užívání nemovitosti, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu5) včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele distribuční soustavy, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl. (4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) až i) je provozovatel distribuční soustavy povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. (5) V případech uvedených v odstavci 1 písm. j) bod 3 je provozovatel distribuční soustavy povinen oznámit účastníkům trhu, pro něž provádí distribuci plynu, započetí a skončení omezení nebo přerušení distribuce plynu, nejméně však 15 dnů předem, pokud se s dotčenými účastníky trhu nedohodne na lhůtě kratší. Plánované stavební úpravy, přeložky a opravy v období od 1. září do 31. května následujícího kalendářního roku lze provádět výhradně po písemném oznámení dotčeným zákazníkům. (6) V případech uvedených v odstavci 1 písm. j) bodě 6 je provozovatel distribuční soustavy povinen obnovit distribuci plynu nejpozději po úhradě náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem nebo neoprávněnou distribucí bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení. (7) V případech uvedených v odstavci 1 písm. j) je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. To neplatí, nesplní-li provozovatel distribuční soustavy oznamovací povinnost podle odstavce 5 nebo v případech, kdy poruchu podle písmene b) bodu 4 prokazatelně zaviní provozovatel distribuční soustavy. (8) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen a) zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, b) zajistit distribuci plynu na základě uzavřených smluv a ve stanovené kvalitě, c) uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli jiné distribuční soustavy stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení k přepravní nebo distribuční soustavě, d) připojit k distribuční soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení, e) poskytnout distribuci plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky přístupu k distribuční soustavě, s výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity zařízení pro distribuci plynu nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přepravní soustavy; odmítnutí distribuce plynu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno, f) zajistit neznevýhodňující podmínky pro připojení a přístup třetích stran k distribuční soustavě za podmínek stanovených tímto zákonem, 20

21 g) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb, h) poskytovat provozovateli přepravní soustavy a provozovatelům distribučních soustav, provozovatelům zásobníků plynu a výrobcům plynu informace nezbytné k zajištění vzájemné provozuschopnosti, i) zajišťovat měření plynu v distribuční soustavě, včetně vyhodnocování a předávat operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, který zajišťuje distribuci plynu, naměřené a vyhodnocené údaje, j) zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí o cenách za distribuci plynu, k) vést samostatné účty za distribuci plynu pro účely regulace, l) zajistit přepravu plynu a distribuci plynu pro provozovatele distribuční soustavy nepřipojené přímo k přepravní soustavě v rozsahu spotřeby plynu účastníků trhu s plynem, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě, m) vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci distribuční soustavy, vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy, n) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na distribuci plynu havarijní plány distribuční soustavy, zaslat ministerstvu a každoročně je upřesňovat, o) oznamovat rozsah a termíny odstávek zařízení distribuční soustavy a upozorňovat na snížení distribuční kapacity, p) zřídit a provozovat technický dispečink, který zajišťuje dispečerské řízení distribuční soustavy, q) zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu, pokud nebudou pro sledování kvality plynu dostačovat místa zřízená a provozovaná provozovatelem přepravní soustavy, r) poskytnout na vyžádání dodavateli poslední instance údaje o zákazníkovi a jeho odběrném místě v rozsahu nezbytném pro zajištění dodávky poslední instance, s) vyhlašovat stav nouze v rámci své distribuční soustavy, t) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj distribuční soustavy, a to na období nejméně 5 let, u) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k jiné distribuční soustavě, v) zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství a dalších obchodně citlivých informací, které získává při výkonu své činnosti včetně zajištění ochrany údajů předávaných operátorovi trhu, w) zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele distribuční soustavy, zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s Řádem provozovatele distribuční soustavy, x) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční 21

22 soustavy, y) zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za konkurenceschopné ceny energetických služeb, z) na základě žádosti obchodníka s plynem nebo výrobce plynu přerušit v případě neoprávněného odběru dodávku plynu. 4.3 Skladování plynu Obr. č. 4 Podzemní zásobníky zemního plynu 22

23 Povinnosti provozovatele zásobníku plynu jsou definovány v 60 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění. (1) Provozovatel zásobníku plynu má právo a) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu zásobníku plynu a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů, b) v souladu se zvláštním právním předpisem zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení, c) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zásobníku plynu, d) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zásobníku plynu v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel, e) vstupovat v souladu se zvláštními právními předpisy do uzavřených prostor a zařízení sloužících k výkonu činností a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva spravedlnosti a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací, v rozsahu a způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti, f) omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu činnosti spojené s uskladňováním plynu v těchto případech: 1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, 2. při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku, 3. při provádění plánovaných rekonstrukcí a plánovaných oprav na zařízení pro uskladňování plynu, 4. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních pro uskladňování plynu, 5. při neoprávněném odběru nebo neoprávněném uskladnění plynu, g) připojit své zařízení k přepravní soustavě nebo k distribuční soustavě za stanovených podmínek připojení, h) nakupovat plyn pro krytí vlastních ztrát v zásobníku plynu nebo pro vlastní spotřebu nebo za účelem vytváření a udržování základní náplně zásobníku plynu a prodávat plyn v rozsahu povinností uložených tímto zákonem; toto není považováno za obchod s plynem, i) na informace nezbytné pro plnění svých povinností od ostatních účastníků trhu s plynem. (2) Provozovatel zásobníku plynu je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. b), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu 4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele zásobníku plynu o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. (3) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele zásobníku plynu podle odstavce 1 písm. a) až e) majetková újma nebo je-li omezen v užívání nemovitosti, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu5) včetně úhrady nákladů na 23

24 vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele zásobníku plynu, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl. (4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až e) je provozovatel zásobníku plynu povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitosti jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost bezprostředně vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. (5) V případech uvedených v odstavci 1 písm. f) bodu 3 je provozovatel zásobníku plynu povinen písemně oznámit zákazníkům, pro něž uskladňuje plyn, započetí a skončení omezení nebo přerušení činností spojených s uskladňováním plynu, nejméně však 30 dnů předem. (6) V případech uvedených v odstavci 1 písm. f) je provozovatel zásobníku plynu povinen obnovit činnosti spojené s uskladňováním plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení. (7) V případech uvedených v odstavci 1 písm. f) je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. To neplatí, nesplní-li provozovatel zásobníku plynu oznamovací povinnost podle odstavce 5 nebo poruchu prokazatelně zavinil provozovatel zásobníku plynu. (8) Provozovatel zásobníku plynu je dále povinen a) zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj zásobníku plynu, b) zajistit uskladňování plynu na základě uzavřených smluv, c) uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení svého zařízení k této soustavě, d) poskytovat provozovateli přepravní nebo provozovateli distribuční soustavy, na kterou jsou jeho zařízení pro uskladňování plynu napojena, informace nutné k zajištění vzájemné provozuschopnosti, e) zajistit měření množství předávaného a přebíraného plynu a předávat data nezbytná pro zúčtovaní odchylek operátorovi trhu a účastníkovi trhu s plynem, pro kterého zajišťuje uskladnění plynu, f) vést samostatné účty za uskladňování plynu, g) vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci kapacit a výkonů zásobníku plynu, vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy, h) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na uskladňování plynu havarijní plán zásobníku plynu podle tohoto zákona, zaslat jej ministerstvu a každoročně upřesňovat, i) zveřejňovat rozsah a termíny odstávek zařízení pro uskladňování plynu a upozorňovat na předpokládané snížení uskladňovací kapacity, j) zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení zásobníku plynu, 24

25 k) zajistit neznevýhodňující podmínky pro přístup do zásobníku plynu za podmínek stanovených tímto zákonem a umožnit přístup k zásobníku plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky přístupu, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku volné kapacity zařízení pro uskladňování plynu nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu zásobníků plynu; případné odmítnutí přístupu k zásobníku plynu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno, l) prodat plyn účastníka trhu s plynem, nebyl-li takto uskladněný plyn z důvodů na straně tohoto účastníka trhu s plynem vytěžen ze zásobníku plynu do skončení účinnosti smlouvy, m) vyhlašovat stav nouze v rámci zásobníku plynu, n) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj zásobníku plynu, a to na období nejméně 5 let, o) zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství a dalších obchodně citlivých informací, které získává při výkonu své činnosti, p) zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele zásobníku plynu, po schválení zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s Řádem provozovatele zásobníku plynu, q) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení zásobníku plynu, r) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb, s) zveřejňovat informace týkající se provozování zásobníku plynu, jež jsou nezbytné pro účinnou hospodářskou soutěž a účinné fungování trhu s plynem a které nejsou předmětem obchodního tajemství; tím není dotčena povinnost podle písmene o). 4.4 Obchod s plynem Povinnosti obchodníka s plynem jsou definovány v 61 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění. (1) Obchodník s plynem má právo a) nakupovat plyn a prodávat jej ostatním účastníkům trhu s plynem, b) nakupovat plyn z jiných států a prodávat plyn do jiných států, c) na přístup do těžebního plynovodu, přepravní soustavy, distribučních soustav, zásobníků plynu za podmínek stanovených tímto zákonem, d) ukončit nebo přerušit dodávku plynu zákazníkovi při neoprávněném odběru plynu, e) na poskytnutí informací od operátora trhu, provozovatele přepravní soustavy a provozovatelů distribučních soustav nezbytných k vyúčtování dodávek plynu zákazníkům, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě, 25

26 f) na poskytnutí nezbytných informací pro plnění svých povinností od ostatních účastníků trhu s plynem. (2) Obchodník s plynem je povinen a) vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou obchodní bilanci, a to včetně údajů o vývozech plynu z České republiky a dovozech plynu do České republiky s uvedením zdrojů plynu, vyhodnocovat je a předávat společně s měsíčními údaji o počtech svých zákazníků s roční spotřebou nižší než 400 tis. m3, kteří změnili dodavatele plynu operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy, b) řídit se v případě vyhlášení stavu nouze pokyny dispečinků příslušných provozovatelů, c) dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu, který je mu do plynárenské soustavy dodáván, a množstvím plynu, který z plynárenské soustavy odebírá, d) zajistit zákazníkům, kterým dodává plyn, jeho bezpečnou a spolehlivou dodávku při dodržení bezpečnostního standardu, e) poskytovat provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli zásobníku plynu informace nezbytné pro zajištění provozu a rozvoje plynárenské soustavy, f) vykonávat činnost dodavatele poslední instance podle 12a, g) účtovat odděleně za dodávku plynu poslední instance, h) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb, i) předávat operátorovi trhu nezbytné informace pro plnění povinností operátora trhu podle 20a, j) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na obchod s plynem u operátora trhu; zaregistrováním se obchodník s plynem stává registrovaným účastníkem trhu, k) zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za konkurenceschopné ceny energetických služeb, l) zajistit svým zákazníkům informaci, způsobem umožňujícím dálkový přístup, o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie vypracovaném Komisí a zveřejněném Energetickým regulačním úřadem, m) v případě uplatnění práva zákazníka na změnu dodavatele plynu sdělit zákazníkovi, který podal výpověď ze smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu, datum ukončení této smlouvy, pokud informace o začátku a délce výpovědní doby není uvedena v jeho obchodních podmínkách. Způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky pro chráněné zákazníky udává 11 vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky. (1) Rozsah bezpečnostního standardu pro chráněné zákazníky pro případy podle přímo použitelného právního předpisu 1) se stanovuje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce. 1 ) Čl. 8 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES. 26

27 (2) Operátor trhu k 1. květnu daného roku aktualizuje a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup vstupní údaje pro výpočet bezpečnostního standardu. Vzor vstupních údajů pro výpočet bezpečnostního standardu uveřejňovaných operátorem trhu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. (3) V období od 30. září do 1. dubna je bezpečnostní standard minimálně z 20 % zajišťován uskladněním plynu v zásobnících plynu na území Evropské unie. (4) Obchodník s plynem a výrobce plynu dodávající plyn chráněným zákazníkům, prokazuje nejpozději do 15. dne následujícího měsíce operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu rozsah bezpečnostního standardu stanovený podle odstavce 1 a jeho zajištění; zajištění bezpečnostního standardu prokazuje následujícími způsoby: a) u plynu uloženého v zásobnících plynu na území České republiky, potvrzením o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu a současně dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity na vstupním bodě virtuálního zásobníku plynu, b) u plynu uloženého v zásobnících plynu mimo území České republiky kopií smlouvy o uskladnění plynu nebo potvrzením o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu a současně dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do České republiky, c) u diverzifikovaných zdrojů plynu kopií smlouvy na příslušný objem plynu nebo potvrzením od zahraničního dodavatele na tento objem plynu a současně dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity z bodu dodávky do České republiky, d) u zvýšení objemu výroby plynu kopií smlouvy nebo potvrzením od příslušného výrobce plynu, e) potvrzením dotčeného chráněného zákazníka, že má možnost využití alternativních paliv, a kopií smlouvy o dodávce plynu, podle které lze dodávku plynu přerušit, f) potvrzením o zajištění bezpečnostního standardu jiným účastníkem trhu s plynem. (5) Účastník trhu s plynem, který přebírá zajištění bezpečnostního standardu podle odstavce 4 písm. f), musí do rozsahu svého bezpečnostního standardu dodávek plynu zahrnout rozsah bezpečnostního standardu obchodníka s plynem nebo výrobce plynu, pro kterého vydal potvrzení o zajištění bezpečnostního standardu. (6) Bezpečnostní standard uvedený v příloze č. 3 odst. 1 písm. c) musí být zajištěn jinak než plynárenskou infrastrukturou, prostřednictvím které obchodník s plynem realizuje největší část svých dodávek v měsíci, pro který se rozsah bezpečnostního standardu stanovuje. Pokud obchodník s plynem realizuje největší část svých dodávek prostřednictvím virtuálního prodejního bodu, prokazuje tento bezpečnostní standard podle odstavce 4 písm. f). 4.5 Průmysloví odběratelé Povinnosti a práva zákazníků jsou obecně definovány v 62 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění. (1) Zákazník má právo na a) připojení svého odběrného plynového zařízení k přepravní nebo distribuční soustavě při dodržení podmínek připojení, pokud má k připojení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti, b) volbu a bezplatnou změnu dodavatele plynu, c) dopravu dohodnutého množství plynu, pokud jej má smluvně zajištěn a pokud má na tuto činnost uzavřenu smlouvu s provozovatelem přepravní soustavy nebo distribuční soustavy a pokud to technické podmínky přepravní nebo distribuční soustavy umožňují, d) zřízení přímého plynovodu za podmínek stanovených tímto zákonem, 27

28 e) přístup do přepravní soustavy, distribuční soustavy, k zásobníku plynu za podmínek stanovených tímto zákonem. (2) Zákazník je povinen a) uhradit výrobci plynu nebo provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení, b) umožnit instalaci měřicího zařízení provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je připojen, c) zajistit přístup k měřicím zařízením provozovateli příslušné soustavy, ke které je připojen, d) řídit se pokyny technických dispečinků provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, e) předávat operátorovi trhu měsíční údaje o dodávce plynu, kterou si zajišťuje v zahraničí nebo u výrobce plynu, f) udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit, g) při stavebních úpravách distribuční soustavy nebo její části včetně přípojek umožnit změnu místa připojení, včetně změny umístění hlavního uzávěru plynu a měřicího zařízení na veřejně přístupná místa; náklady na provedené změny hradí provozovatel distribuční soustavy, h) v případě, že si zajišťuje dodávku plynu sám a nejedná se o domácnost, poskytovat provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli zásobníku plynu informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy, i) uhradit dodavateli poslední instance dodávku plynu podle 12a, a to od okamžiku zahájení této dodávky, j) při uplatnění práva na volbu dodavatele podle odstavce 1 písm. d) dodržovat sjednanou délku výpovědní doby, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou. (3) Zákazník, který si obstarává plyn sám, je povinen a) dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu, které si do plynárenské soustavy dodává, a množstvím plynu, které z plynárenské soustavy odebírá, b) předávat operátorovi trhu nezbytné informace pro plnění povinnosti operátora trhu podle 20a. (4) Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn na základě smlouvy, je povinen a) tuto dodávku zákazníkům umožnit, b) udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v 28

29 případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit, c) umožnit provozovateli distribuční soustavy přístup k tomuto odběrnému zařízení a zajistit údržbu tohoto zařízení. (5) Společné odběrné plynové zařízení pro dodávku plynu v jedné nemovitosti je součástí této nemovitosti. Průmysloví odběratelé se dále musejí řídit platnou vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu a omezit spotřebu dle vyhlášeného regulačního stupně při předcházení stavu nouze nebo vyhlášení stavu nouze. 4.6 Ministerstvo průmyslu a obchodu Úkoly Ministerstva průmyslu a obchodu jsou dány ustanovením 16 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění a dále Nařízením EP a Rady č. 994/2010. Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku informuje Komisi EU o: 1. opatřeních přijatých ke splnění dodávky poslední instance, ochrany zákazníků a ochrany životního prostředí a o jejich vlivu na hospodářskou soutěž, 2. přijatých ochranných opatřeních v případě náhlé krize na trhu s energií, v případě ohrožení bezpečnosti osob a zařízení a ohrožení celistvosti energetických soustav; informuje rovněž všechny členské státy Evropské unie, 3. dovozech elektrické energie z hlediska fyzikálních toků, ke kterým došlo během předchozích 3 měsíců ze třetích zemí, a to jednou za 3 měsíce, 4. důvodech zamítnutí žádostí o udělení státní autorizace, 5. skutečnostech, týkajících se kombinované výroby elektřiny a tepla, 6. roční statistice výkonu v kombinované výrobě a k tomu užitých palivech a o primárních energetických úsporách dosažených uplatněním kombinované výroby; k tomu jsou povinni účastníci trhu s elektřinou, operátor trhu a Energetický regulační úřad poskytnout ministerstvu potřebné údaje, 7. schopnosti elektrizační soustavy zajišťovat dodávky pokrývající současnou a předpokládanou poptávku po elektřině, 8. provozním zabezpečení přenosové soustavy a distribučních soustav, 9. předpokládané rovnováze nabídky a poptávky během období příštích 5 let, 10. vyhlídkách na zabezpečení dodávek elektřiny v období 5 až 15 let ode dne informování Komise, 11. investičních záměrech provozovatele přenosové soustavy a záměrech jiných osob, které jsou mu známy a které se týkají poskytování přeshraniční propojovací kapacity během následujících 5 nebo více kalendářních let, 12. investičních projektech do energetické infrastruktury, MPO je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených Nařízením o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu 994/

30 5. Opatření pro zmírnění dopadu narušení dodávek pro dálkové vytápění Činnostmi při předcházení stavu nouze a stavu nouze se podrobněji zabývá vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 344/2009 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu, která rozděluje zákazníky do osmi skupin podle typu odběru plynu a dále stanovuje pět odběrových stupňů pro omezení dodávek plynu a pět odběrových stupňů pro přerušení dodávek jednotlivým skupinám zákazníků. Posledním odběrovým stupněm je havarijní stupeň, který znamená přerušení dodávek zemního plynu všem zákazníkům. Zákazníci (odběratelé zemního plynu), kteří poskytují více jak 20% vyrobené tepelné energie z jejího celkového vyrobeného množství domácnostem, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb jsou zařazeni do skupiny C1, v níž jsou zařazena odběrná místa zákazníků s převažujícím otopovým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v příslušném roce nad MWh a nespadají do skupiny A nebo D. Tato odběrná místa náležejí do uvedené skupiny (C1), pokud součet spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku. Zákazníci, kteří poskytují teplo domácnostem, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb nejsou při předcházení stavu nouze omezováni, vyjma situace, kdy jejich obchodník vlivem nedodání plynu nebo významné odchylky způsobil oznámení předcházení stavu nouze. Z důvodů zajišťování dodávek tepla výše uvedeným skupinám zákazníků, nejsou zákazníci skupiny C1 omezování ve spotřebě ani při odběrových stupních pro omezení dodávky plynu, k jejich omezení dochází teprve při 8. a 9. odběrovém stupni, kdy jsou zákazníci skupiny C1 omezování v dodávkách plnu o 20% resp. 40%. Poté následuje již jen havarijní stupeň, který znamená přerušení dodávky plynu do všech odběrných míst zákazníků všech skupin. Důležitým opatřením pro zmírnění dopadu narušení dodávek plynu na dálkové vytápění se stalo zařazení dodavatelů tepelné energie, tedy zákazníků slupiny C1, mezi chráněné zákazníky dle nové vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu. 6. Krizové štáby a jejich úlohy 6.1 Krizové štáby plynárenských podniků Provozovatel přepravní soustavy Zákon č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů uděluje provozovateli přepravní soustavy zmocnění v 58, odst. 1, písm. q), řídit plynárenskou soustavu České republiky za stavu nouze. K provedení této činnosti slouží jednak Decentralizovaný krizový štáb provozovatele přepravní soustavy a dále Centrální krizový štáb složený ze zástupců provozovatelů jednotlivých distribučních soustav, provozovatelů zásobníků plynu, výrobců plynu a Ministerstva průmyslu a obchodu. Decentralizovaný krizový štáb provozovatele přepravní soustavy slouží ke zdolání krizové situace na plynárenské přepravní soustavě a to zejména: řešení mimořádných situací na plynárenské přepravní soustavě v důsledku živelných událostí; stanovení opatření pro předcházení stavu nouze; likvidace rozsáhlých havárií plynárenské soustavy s následkem stavu nouze; dlouhodobý nedostatek zdrojů zemního plynu; řešení stavu nouze, včetně opatření pro jeho likvidaci; ohrožení celistvosti plynárenské soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti; 30

31 identifikace, měření, řízení a vykazování rizik, kterým je společnost vystavena. Řízení rizik je řešeno samostatným dokumentem a výbor pro Řízení rizik se za krizové situace stává poradním orgánem Decentralizovaného krizového štábu; vyhrožování teroristickým činem. Úkolem Decentralizovaného krizového štábu provozovatele plynárenské přepravní soustavy je co nejrychlejší obnovení bezpečné přepravy a dodávky zemního plynu. Decentralizovaný krizový štáb přímo zodpovídá za zdolání krizové situace a je nadřízený havarijním komisím. Havarijní komise provozovatele přepravní soustavy je odborný poradní orgán Decentralizovaného krizového štábu pro: řešení mimořádných událostí na plynárenské soustavě; druhou fázi likvidace havárií a poruch při vyhlášení havarijního stavu; stanovení opatření pro předcházení stavu nouze. Úkolem havarijní komise, je co nejrychlejší obnovení bezpečné dodávky a přepravy zemního plynu. Předsedou havarijní komise je jmenován Head of Asset Operation. Havarijní komisi svolává předseda Havarijní komise nebo přímo předseda Decentralizovaného krizového štábu prostřednictvím technického dispečinku PPS neprodleně při vzniku těchto mimořádných situací: je-li vyhlášen havarijní stav pro celou plynárenskou soustavu; při činnostech zamezujících vzniku stavu nouze a stavu nouze; samovolné i vynucené odstavení úseku plynovodu v důsledku výronu zemního plynu nebo deformací na přechodech; samovolné i vynucené odstavení potrubních rozvodů zemního plynu na KS v důsledku výronu nebo deformace potrubí; havarijní narušení jakéhokoliv zařízení plynárenské soustavy vylučující další provoz tohoto zařízení Provozovatelé distribučních soustav Havarijní komise Havarijní komise se zřizuje za účelem rychlého a efektivního řešení mimořádných událostí majících dopad na zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení a zabezpečení dodávek zemního plynu zákazníkům. Havarijní komise koordinuje práce při likvidaci následků mimořádných událostí na plynárenských zařízení provozovaných provozovateli distribučních soustav a práce zajišťující urychlené obnovení dodávky zemního plynu. Havarijní komise zjišťuje příčinu vzniku těchto mimořádných událostí, vydává stanovisko ke zjištěným skutečnostem. Mimořádná událost musí být důkladně prošetřena a vypracován z ní havarijní protokol (protokol o mimořádné události). Svolání havarijní komise O svolání havarijní komise rozhoduje její předseda po vyhodnocení informací o mimořádné události. Svolání havarijní komise na pokyn jejího předsedy zajišťuje Poskytovatel služeb v oblasti technického dispečinku. Členové havarijní komise jsou povinni na vyzvání se neprodleně dostavit na určené místo a zapojit se do činností havarijní komise. 31

32 Havarijní komise je svolávána telefonicky. Jmenovité složení členů havarijní komise včetně jejich spojení je uvedeno v havarijním plánu příslušného provozovatele distribuční soustavy. Všichni členové havarijní komise jsou povinni bezodkladně oznámit vedoucímu legislativy provozovatele distribuční soustavy změny v údajích uvedených v havarijním plánu. Povinnosti a práva předsedy havarijní komise rozhoduje o svolání havarijní komise neprodleně po vyhodnocení informací o vzniku mimořádné události, rozhoduje taktéž o ukončení činnosti havarijní komise, stanovuje program jednání havarijní komise, zajišťuje vyšetření mimořádné události příslušnými orgány v případě zranění či usmrcení osob v souladu s Nařízením vlády č.494/ 2001 Sb., rozhoduje o vyhlášení havárie na PZ, navrhuje vyhlášení, příp. ukončení předcházení stavu nouze, stavu nouze a vyhlášení, případně změnu příslušného odběrového stupně, řídí činnost havarijní komise, jmenuje vedoucího likvidace havárie (jmenování je dodatečně písemně zaznamenáno), koordinuje organizaci prací (ve spolupráci s ostatními členy havarijní komise) při likvidaci následků havárie nebo při předcházení vzniku stavu nouze, stavu nouze, popř. při vyhlášení krizové situace, koordinuje vyžádání pomoci od cizích plynárenských podnikatelů ( 73 zák. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), složek integrovaného záchranného systému, apod., rozhoduje o rozšíření havarijní komise o další pracovníky Poskytovatele služby, provozovatele distribuční soustavy nebo externích společností k jednání havarijní komise, informuje jednatele provozovatele distribuční soustavy, jednatele Poskytovatele služby (nebo představenstvo Poskytovatele služby) a centrální krizový štáb o průběhu řešení mimořádné události, v případě své pracovní nepřítomnosti určuje prokazatelným způsobem svého zástupce a dává o tom zprávu Poskytovateli technického dispečinku, vypracování souhrnného vyhodnocení všech řešených mimořádných událostí vzniklých v příslušném roce, včetně vyhodnocení přijatých nápravných opatření (vyhodnocení bude zasláno Řediteli správy distribučních služeb provozovatele distribuční soustavy do následujícího roku). Povinnosti a práva místopředsedy havarijní komise v případě nepřítomnosti předsedy havarijní komise přebírá plně jeho práva a povinnosti v případě své pracovní nepřítomnosti určuje prokazatelným způsobem svého zástupce a dává o tom zprávu Poskytovateli TD. Povinnosti a práva tajemníka havarijní komise zajišťuje zápis z jednání komise a zabezpečuje jeho distribuci, vede administrativní a dokumentační náležitosti komise k projednávané mimořádné události (v případě nepřítomnosti tajemníka tyto činnosti zajišťuje jiný člen havarijní komise určený jejím předsedou), prověřuje formální a věcnou správnost a úplnost podkladů k projednání v komisi, upravuje a vrací je k přepracování, odpovídá za nutné zpřístupnění materiálů komise přizvaným zaměstnancům, v případě své pracovní nepřítomnosti určuje prokazatelným způsobem svého zástupce. Povinnosti a práva členů havarijní komise seznamuje se podrobně se všemi podklady k projednávanému problému, 32

33 uplatňuje iniciativně své znalosti a zkušenosti při řešení mimořádných událostí, zajišťuje úkoly uložené předsedou havarijní komise, v případě nepřítomnosti na jednání předává na vyžádání tajemníkovi havarijní komise písemné stanovisko, o výsledcích jednání komise jsou vázáni mlčenlivostí, o výsledcích jednání komise jsou vázáni mlčenlivostí i osoby k jednání havarijní komise přizvané, povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na zákonem stanovenou informační povinnost, spolupracuje při zpracování havarijního protokolu, jsou oprávněni přizvat příslušného odborně způsobilého pracovníka z jím řízeného útvaru, v případě své pracovní nepřítomnosti určuje prokazatelným způsobem svého zástupce a dává o tom zprávu Poskytovateli technického dispečinku. Povinnosti a práva vedoucího likvidace havárie zodpovídá za kvalitní a rychlé provedení všech prací spojených s likvidací havárie, a to při dodržování všech platných právních předpisů, technických norem a technických pravidel, po klasifikování závady jako havárie postupuje dle této směrnice, podle charakteru a rozsahu havárie uplatňuje a zajišťuje potřebné kapacity pro rychlé odstranění jejích následků, určuje a odvolává vedoucího zásahu (v souladu s příslušným interním předpisem Poskytovatele služby), který přímo řídí pracovníky v místě havárie podílející se na její likvidaci, vyžádají-li si to okolnosti, požaduje samostatně nebo ve spolupráci s předsedou spolupráci složek integrovaného záchranného systému včetně pomoci od cizích plynárenských podnikatelů, podle závažnosti havárie neodkladně zajišťuje všemi dostupnými prostředky opatření k záchraně ohrožených osob a majetku a k zabránění dalších škod, organizuje nutná opatření v provozu plynárenského zařízení, v případě, kdy havárie je takového rozsahu, že prodlením by byla ohrožena bezpečnost osob, majetku nebo provozu PZ zajišťuje odstavení příslušného plynárenského zařízení z provozu bez předchozího souhlasu dispečinku při zvážení všech z toho vyplývajících důsledků, je oprávněn požádat havarijní komisi o vystřídání v případě, že by z jakéhokoliv důvodu nebyl schopen momentálně vykonávat svoji funkci. V takovém případě provádí zápis o předání funkce s uvedením data a hodiny předání a podrobně informuje svého nástupce o všech opatřeních a příkazech, které provedl, podává průběžné informace o odstraňování následků havárie předsedovi nebo místopředsedovi havarijní komise, je trvale dosažitelný pro komunikaci s havarijní komisí, je povinen zajistit vedení podrobných záznamů o průběhu celé akce, evidovat všechny obdržené a vydané příkazy, dále zajistit informace a dokumenty nezbytné pro určení příčin havárie, vyhotovuje návrh Havarijního protokolu a předává jej předsedovi havarijní komise v termínu stanoveném předsedou havarijní komise. Do doby jmenování vedoucího likvidace havárie předsedou havarijní komise vykonává všechny jeho činnosti v mimopracovní době vedoucí pohotovosti a v pracovní době vedoucí provozní oblasti Poskytovatele služby nebo jeho zástupce. Havarijní protokol Po skončení prací na likvidaci následků havárie, příp. jiné mimořádné události, vypracuje komise havarijní protokol (protokol o mimořádné události). 33

34 Protokol musí obsahovat zejména tyto údaje: Místo havárie (mimořádné události), čas vzniku havárie (mimořádné události), čas nahlášení havárie (mimořádné události), vedoucí likvidace havárie, čas ukončení likvidačních prací, popis havárie (mimořádné události, popis průběhu prací při likvidaci následků, příčiny vzniku havárie (mimořádné události), přijatá nápravná opatření, vyčíslení vzniklé škody, podpisy předsedy a místopředsedy havarijní komise a člena havarijní komise Provozovatelé zásobníků plynu Základní povinnosti a práva předsedy a členů havarijní komise stejně jako vedoucího likvidace havárie jsou obdobná jako u provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy. Vyhlašování předcházení stavu nouze, vyhlášení stavu nouze Cílem vyhlašování činností zamezujících vzniku stavu nouze a vyhlášení stavu nouze je zajištění rovnováhy mezi zdroji a spotřebou zemního plynu v důsledku mimořádné situace. K tomuto účelu jsou určeny odběrové stupně omezující odběr zemního plynu. Podrobnosti jsou stanoveny ve vyhlášce MPO č. 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu. Při vyhlášení předcházení stavu nouze je zajištěn provoz technologických zařízení zásobníku plynu tak, aby nebyl omezen pohotový výkon a byly připraveny k případné těžbě. Stav nouze je stav, který vznikl na skladovací soustavě nebo v její části v důsledku mimořádných situaci. Stav nouze vyhlašuje a odvolává dle zákona č.458/2000 (energetický zákon), 60, odstavec 8, písm. m): Na základě rozhodnutí decentralizovaného krizového štábu, jeho předseda v souladu s havarijním plánem. Vyhlášení havarijního stavu Cílem vyhlášení havarijního stavu je mobilizovat zaměstnance, záchrannou službu, dodavatelské organizace a provést opatření pro likvidaci havárie a obnovení provozu skladování zemního plynu. a) Havarijní stav na celé skladovací soustavě vyhlašuje předseda Decentralizovaného krizového štábu nebo jeho zástupce. O podání informace koordinátorovi Centrálního krizového štábu, rozhoduje předseda Decentralizovaného krizového štábu nebo jeho zástupce. V případě svolání Centrálního krizového štábu je další postup stanoven ve směrnici Centrálního krizového štábu. Vyhlášení havarijního stavu se provádí prostřednictvím koordinátora Decentralizovaného krizového štábu. Při vyhlášení musí být zabezpečena vzájemná informovanost mezi Decentralizovanými krizovými štáby provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, provozovatele zásobníku plynu, popřípadě Centrálního krizového štábu. b) Začátek a konec havárie na zásobníku plynu stanovuje vedoucí likvidace havárie dle vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 34

35 6.2 Centrální krizový štáb plynárenské soustavy České republiky Pro řešení situace vzniklé při vyhlášení stavu nouze na plynárenské soustavě České republiky je ustanoven centrální krizový štáb. Členové centrálního krizového štábu jsou zástupci: - Provozovatele přepravní soustavy - Provozovatelů distribučních soustav - Provozovatelů podzemních zásobníků plynu - Výrobců plynu - Ministerstva průmyslu a obchodu. Členové Centrálního krizového štábu jsou osoby, které mají vůči své společnosti rozhodovací pravomoci. Centrální krizový štáb je ustanoven na základě souhlasů provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů podzemních zásobníků plynu, výrobců plynu a Ministerstva průmyslu a obchodu. Stvrzení souhlasu se vznikem Centrálního krizového štábu je přílohou Havarijního plánu plynárenské soustavy České republiky, kde jednotlivé plynárenské společnosti jmenují své zástupce do Centrálního krizového štábu ČR. Centrální krizový štáb (dále CKŠ) je zodpovědný za co nejrychlejší obnovení dodávek plynu v plynárenské soustavě ČR při vyhlášení stavu nouze například z důvodů: - Přerušení dodávek plynu do ČR - Přírodních katastrof - Teroristických útoků - Havárií značného rozsahu V případě přerušení dodávek plynu na všech vstupech do ČR a následného vyhlášení stavu nouze v celé plynárenské soustavě ČR je centrální krizový štáb zodpovědný za bezpečné odstavení plynárenské soustavy ČR. V případě stavu nouze je CKŠ svoláván automaticky dle přílohy. P.5. V případě předcházení stavu nouze rozhoduje o svolání CKŠ jeho předseda. Každý člen CKŠ má právo požádat předsedu o svolání CKŠ i mimo stavu nouze, v takovéto situaci rozhoduje o svolání předseda. Mimořádné svolání CKŠ může nastat v případech lokálních stavů nouze, havárií značného rozsahu, živelných pohrom apod. na přepravní soustavě, distribučních soustavách, podzemním uskladňování plynu a u výrobců plynu, a to v případě, kdy vzniklou mimořádnou situaci nemohou příslušné plynárenské společnosti zvládnout / vyřešit vlastními silami. V tomto případě může Předseda CKŠ svolat pouze část CKŠ s vybranými zástupci společností nezbytných k řešení vzniklé situace. Zásady fungování CKŠ Každý člen CKŠ musí vykonávat všechna opatření ve své oblasti, která jsou nutná pro zvládnutí krizové situace. Opatření mohou mít podobu informativní, strategickou, operativní, technickou či organizační. Opatření musí být dokumentována a jejich realizace musí být kontrolována a reportována CKŠ. Svolání CKŠ Svolání členů CKŠ při vyhlášení stavu nouze zajišťuje dispečink provozovatele přepravní soustavy. Jména a telefonické spojení jsou uvedeny v příloze P.1. Prvotní posouzení situace (přerušené dodávky plynu do ČR na všech vstupech) provede dispečink provozovatele přepravní soustavy. Zjištěná a ověřená informace je okamžitě předána předsedovi Decentralizovaného krizového štábu provozovatele přepravní soustavy. V souladu s havarijním plánem plynárenské přepravní soustavy zajistí předseda svolání CKŠ, v jeho nepřítomnosti veškerou agendu zajišťuje jeho zástupce. Při vyhodnocování krizové situace je nutné zvážit a prověřit: 35

36 - Pravdivost informací - Aktuální ohrožení - Věrohodnost oznamovatele (v případě nahlášení teroristických útoků) - Národní/mezinárodní vliv Úkoly centrálního krizového štábu plynárenské soustavy ČR - Analýza a zdokumentování situace, posouzení možného vývoje - Realizace všech opatření a rozhodnutí, která v případě stavu nouze omezí škody na nevyhnutelné minimum - Odsouhlasení nebo zamítnutí základních dispozic pro likvidaci mimořádných situací, poruch a havárií na plynárenské soustavě, které mají z následku vyhlášení stavu nouze celé plynárenské soustavy ČR - Projednání a schválení havarijních protokolů - Stanovení komunikační strategie nutné pro zvládnutí krize a nastavení pravidel interní a externí komunikace - Informování veřejnosti vhodným způsobem (hromadné sdělovací prostředky) při vyhlášení stavu nouze a odvolání stavu nouze - Spolupráce se státní správou 36

37 7. Tržní opatření na úrovni výstrahy Vzhledem k tomu, že Česká republika je z 99% závislá na dovozu zemního plynu nemůže na straně nabídky použít zvýšenou flexibilitu těžby ani některá další opatření. Z tržních opatření na straně nabídky lze použít zvýšenou flexibilitu dovozu, kterou mohou být zajištěny dodávky plynu ze spotového trhu na virtuálních obchodních bodech ve státech Evropské unie. Dalším z tržních opatření může být zvýšená těžba ze zásobníků plynu, jejichž kapacita činí 37% roční spotřeby a těžební kapacita se blíží hodnotám spotřeby v zimním období. Využití zpětného toku plynu je jedním z opatření, v nichž má Česká republika komparativní výhodu, neboť má zajištěnu možnost zpětného toku na všech přeshraničních bodech. Již v současné době je možno využít diverzifikovaných tras a dodávek plynu právě ve spojení s vybudovaným reverzním tokem plynu v přepravní soustavě, především již dokončeného plynovodu Gazela, který propojil hraniční předávací stanice Brandov a Waidhaus/Rozvadov. Plynovod Gazela (viz obr. č. 4 - vyznačen červeně) je na několika místech propojen se stávající přepravní soustavou České republiky a je z něj tedy možno částečně zajistit i dodávky koncovým zákazníkům v ČR. Obr. č. 5 Plynárenská přepravní soustava společnosti NET4GAS Na straně poptávky nemá Česká republika tak velké množství nástrojů, neboť jen velmi málo zákazníků má možnost přechodu na jiné palivo, v případě nedostatku zemního plynu. Na straně poptávky může být využito uzavřených přerušitelných smluv a dále vyjednání dobrovolného snížení odběru některých odběratelů v závislosti na ročním období a době trvání výstrahy. Dále se postupuje podle ustanovení vyhlášky MPO č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu, konkrétně dle 3, předcházení stavu nouze. 37

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

ČÁST PRVNĺ PODMĺNKY PODNIKÁNĺ A VÝKON STÁTNĺ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVĺCH

ČÁST PRVNĺ PODMĺNKY PODNIKÁNĺ A VÝKON STÁTNĺ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVĺCH ZÁKON 458 ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Plynárenství v ČR v roce 2012 Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec, 4.10.2012 První

Více

Vyhláška 62/2011 Sb.

Vyhláška 62/2011 Sb. Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárensk renské krize v důsledku situace na Ukrajině Trendy Evropské Energetiky 11. listopadu 2014 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK

Více

Předmět úpravy. (3) zrušen

Předmět úpravy. (3) zrušen 365/2009 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 15. října 2009 o Pravidlech trhu s plynem ve znění vyhlášek č. 370/2010 Sb., č. 442/2011 Sb., č. 436/2012 Sb. a č. 291/2014 Sb. Energetický

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

Energetická legislativa, trh s elektřinou

Energetická legislativa, trh s elektřinou Energetická legislativa, trh s elektřinou Jan Švec 2006 LS X15PES - 9 1 Energetický zákon zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvícha ozměně některých

Více

Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu. za rok 2009

Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu. za rok 2009 Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu za rok 2009 podávaná členským státem dle článku 5 směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s plynem a směrnice 2004/67/ES o opatřeních na zajištění

Více

Pozměňovací a jiné návrhy

Pozměňovací a jiné návrhy Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

Pozměňovací a jiné návrhy

Pozměňovací a jiné návrhy Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

číslo zákazníka: uzavřená mezi

číslo zákazníka: uzavřená mezi SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

PLÁN PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ. nezbytných k odstranění nebo ke zmírnění. zjištěných rizik pro zajištění dodávek. zemního plynu v České republice

PLÁN PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ. nezbytných k odstranění nebo ke zmírnění. zjištěných rizik pro zajištění dodávek. zemního plynu v České republice PLÁN PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ nezbytných k odstranění nebo ke zmírnění zjištěných rizik pro zajištění dodávek zemního plynu v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 351/10

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 351/10 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 351/10 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 1 11 odst. 1 Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu Je celkový rozsah BSD součtem jednotlivých variant a), b) a c) podle přílohy č.

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : 314. Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Datum přijetí: Datum účinnosti od: 30. prosince 2004

Datum přijetí: Datum účinnosti od: 30. prosince 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá

Více

O zemním plynu část 1

O zemním plynu část 1 Co je zemní plyn O zemním plynu část 1 1) Vznik zemního plynu Na vznik zemního plynu existuje více teorií. Jelikož se zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo s uhlím (karbonský

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 69, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 69, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 75 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 69, O B S A H : 211. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Bezpečnost dodávek plynu v ČR

Bezpečnost dodávek plynu v ČR Bezpečnost dodávek plynu v ČR Institut pro veřejnou diskuzi: Energetická bezpečnost Evropy v kontextu ruskoukrajinského konfliktu Hotel Jalta Praha, 13. května 2014 Plyn, důležitá součást národního energetického

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

458/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. listopadu 2000. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

458/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. listopadu 2000. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Změna: 262/2002 Sb. Změna: 151/2002

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa:

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 540/2005 Sb. VZOR ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY - NEPODNIKATELE o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb

Více

RWE Gas Storage, s.r.o.

RWE Gas Storage, s.r.o. PROGRAM ROVNÉHO ZACHÁZENÍ, KTERÝM SE STANOVÍ OPATŘENÍ K VYLOUČENÍ DISKRIMINAČNÍHO JEDNÁNÍ PROVOZOVATELE ZÁSOBNÍKU PLYNU VE VZTAHU K ÚČASTNÍKŮM TRHU S PLYNEM A PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ PROVOZOVATELE

Více

458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000

458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů Změna: 262/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 278/2003

Více

458/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. listopadu 2000. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

458/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. listopadu 2000. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) se změnami: 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 26. 11. 2014 ČÁSTKA 7/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, o regulovaných

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 %

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % Ceny zemního plynu vzrostly v průběhu června a července u většiny dodavatelů v průměru o 7,6 %, některé tarify zdražily až o 10 %. 14

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 3 únor 2012 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1. Formulář pro stanovení počáteční výšefinančního zajištění... Chyba! Záložka není definována.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 56 Rozeslána dne 5. června 2015 Cena Kč 136, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 56 Rozeslána dne 5. června 2015 Cena Kč 136, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 56 Rozeslána dne 5. června 2015 Cena Kč 136, O B S A H : 131. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

Více

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011. RWE Gas Storage, s.r.o.

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011. RWE Gas Storage, s.r.o. ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011 RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, dne 24. dubna 2012 1. Úvod Zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení

Více

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 Systém ASPI - stav k 5.1.2009 do částky 1/2009 Sb. a 34/2008 Sb.m.s. Obsah a text 541/2005 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších

Více

Proč se nebát převést elektřinu a plyn

Proč se nebát převést elektřinu a plyn Proč se nebát převést elektřinu a plyn Přečtěte si následující důvody, proč se nebát změnit dodavatele elektřiny nebo plynu. Přijdete na to, že je to úplná hračka a nepodstupujete žádné riziko. Navíc výrazně

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb.

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb. VYHLÁŠKA č. 541/2005 Sb. ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Plyn zdražuje, změna dodavatele je výhodnější

Plyn zdražuje, změna dodavatele je výhodnější zdražuje, změna dodavatele je výhodnější Zemní plyn pro domácnosti zdražil od června až o 10 %. Dodavatelé plynu však nezvýšili cenu o stejnou částku, proto se zároveň zvýšily rozdíly mezi nabídkami. Pokud

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU ČíSLO SMLOUVY - OBCHODNiK:12512216 ČíSLO SMLOUVY - ZÁKAZNíK: SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají "Smluvní strany" "OBCHODNíK" obchodní firma: ČEZ Prodej,

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25 Ceník u feelecoenergy@fosfa.cz zákaznická linka: 519 306 300 www.feelecoenergy.cz STANDARD (ceník u) cena za Kč/MWh měsíční poplatek VAŘENÍ s roční spotřebou do 1,89 MWh 861 OHŘEV VODY s roční spotřebou

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 03. dubna 2012 1 Výroční

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Předmět úpravy. Předmět úpravy

Předmět úpravy. Předmět úpravy Platné znění části vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010 Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ

DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ OBSAH CESTY ENERGIE OD ZDROJE K ODBĚRATELI 4 Představujeme společnost ČEZ Distribuce, a. s. 8 Bezpečná distribuce a spolehlivé dodávky

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/11/12/002/4 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 9.11.2012

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/11/12/002/4 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 9.11.2012 ZÁVĚRKOVÝ LIST Závěrkový list burzovního shromáždění realizovaném na Komoditní burze PROFIT,, IČ: 293 98 762 Dodavatel Obchodní jméno: Pragoplyn, a.s. Sídlo: Jungmanova 36/31, 11000 Praha 1 - Nové Město

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více