Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: DIČ: CZ

2 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), Praha, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , vydává tyto Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování multihostingových služeb. 1.2 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. 1.3 Objednávkou služeb se rozumí uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem. K uzavření smlouvy dojde platnou registrací na webových stránkách provozovatele a zaplacení částky za služby dle aktuálního ceníku Provozovatele na jeho webových stránkách. 1.4 V momentě objednání služeb společnosti WVG Solution s.r.o., zákazník dává souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, rozumí jím a zavazuje dodržovat tyto podmínky stanovené Provozovatelem. 2. Základní pojmy 2.1 Provozovatel - Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), Praha, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen provozovatel ) 2.2 Zákazník Zákazníkem se stává jakákoliv svéprávná fyzická nebo právnická osoba, která provede objednávku služeb společnosti WVG Solution s.r.o.. (dále jen zákazník ) 2.3 Smlouva Smlouvou se rozumí dokumenty definující smluvní vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím 2.4 Webové stránky provozovatele Internetová prezentace včetně aktuálního ceníku na adrese 2.5 Služba multihostingu Tou se rozumí služba webhostingu, na které je možno provozovat více webových prezentací pod jedním účtem. Tato služba je poskytnuta provozovatelem zákazníkovi na základě smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a provozovatelem v souladu s těmito podmínkami, ceníkem služby a případně dalšími podmínkami a dokumenty, které jsou pro obě strany závazné. 2.6 Servery Hardwarové prostředky provozovatele, na kterých jsou provozovány webové prezentace zákazníka, umístěny soubory zákazníka apod. 2.7 Závadný obsah rozumí se obsah na serveru zákazníka, který je v rozporu s: 3. Předmět této smlouvy 3.1 Předmětem smlouvy se rozumí závazek provozovatele poskytnout zákazníkovi služby na základě objednávky. 3.2 Zákazník potvrzuje, že se s obsahem těchto podmínek seznámil a plně s jejich zněním souhlasí. 3.3 Odlišná ujednání v dodatečných dokumentech nebo ceníku mají přednost před těmito podmínkami. 3.4 Převod služeb na třetí osobu musí být schválen provozovatelem. 3.5 Smlouva se považuje za uzavřenou provedením objednávky zákazníkem elektronicky.

3 4. Předmět této smlouvy 4.1 Předmětem smlouvy se rozumí závazek provozovatele poskytnout zákazníkovi služby na základě objednávky a následném řádném zaplacení faktury. 4.2 Součástí smlouvy mohou být také další přílohy a dokumenty uzavřené po datu platnosti smlouvy, tímto se rozumí například změna nebo doplnění těchto obchodních podmínek. 4.3 Všechny skutečnosti uvedené ve smlouvě či dalších dokumentech a přílohách, jsou pro obě strany závazné. 5. Práva a povinnosti Provozovatele 5.1 Provozovatel má povinnost po řádně provedené objednávce a úhradě za objednané služby zajistit službu multihostingu dle objednávky Zákazníka. A to s řádnou péčí a dle svého nejlepšího svědomí. 5.2 Provozovatel se zavazuje písemně nebo telefonicky informovat zákazníka o všech událostech znemožňujících řádné užívání služby, ať už plánovaných (údržba serverů, přerušení dodávky elektrické energie, upgrade síťové infrastruktury, ) nebo neplánováných (havárie, výpadek). V případě plánovaných úkonů je Provozovatel povinen oznámit tuto skutečnost Zákazníkovi s dostatečným předstihem, kterým se rozumí 7 dní před plánovavnou odstávkou, aby mohl zákazník provést případná opatření. 5.3 Provozovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb v případech, kterým nebylo možné prokazatelně zabránit nebo předejít. Těmito případy se rozumí např. zásah třetích osob a dále v případech, jako zejména povodeň, vítr, zemětřesení, požár, válka atp. Dále v případech poruchy služeb třetích stran, čemuž Provozovatel nemohl předejít a nebyly způsobeny jeho nedbalostí. Tím se rozumí výpadek linek do internetu nebo dlouhodobý výpadek elektrické energie. 5.4 Provozovatel nezodpovídá za případnou škodu či ztrátu, která by mohla být Zákazníkovi způsobena v souvislosti s užíváním služeb Provozovatele. 5.5 Provozovatel není odpovědný za porušení práv chráněných obecně závaznými právními předpisy či porušení práv k ochranným známkám, kterého se zákazník může dopustit užíváním služeb.

4 6. Práva a povinnosti zákazníka 6.1 Objednávkou služeb Provozovatele a řádným zaplacením objednaných služeb vzniká Zákazníkovi právo využívat objednané služby Provozovatele dle smlouvy na uhrazené období. 6.2 Zákazník je povinen využívat služby Provozovatele pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a ustanoveními uvedenými v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. 6.3 Zákazníkovi je zakázáno využívat služby pro účely, které jsou v rozporu se zákonem, nebo slouží pro veřejné sdílení datových i jiných souborů (share servery). Tyto účely jsou např. provozovat weby spojené s warez tématikou, rozesílání nevyžádané pošty, šíření závadného obsahu apod. 6.4 Přístupové údaje do administrace, FTP účtů, apod. se považují za vysoce důvěrné. Zákazník se zavazuje provést veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití těchto údajů a zároveň i poskytovaných služeb. Dále se zavazuje udržovat všechny výše uvedené údaje v tajnosti tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití třetí stranou. Za veškeré následky škody takového zneužití je zodpovědný Zákazník a zavazuje se nahradit případnou škodu v plné výši. 6.5 Zákazníkovi je zakázáno pokoušet se o narušení chodu služeb, čímž se rozumí záměrné přetěžování serverů a využívání služeb v rozporu s těmito podmínkami. Takovéto jednání je považováno za hrubé porušení smlouvy a je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy bez jakékoli náhrady či vrácení peněžních prostředků. 6.6 Multihostingové služby objednané Zákazníkem má právo využívat pouze Zákazník. Je zakázáno tyto služby dále přeprodávat, či umisťovat na Zákazníkův uživatelský účet weby třetích stran. Stejně jako je zakázáno objednané služby Provozovatele využívat pro hostingové služby. Takovéto jednání je považováno za hrubé porušení smlouvy a je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy bez jakékoli náhrady či vrácení peněžních prostředků. 6.7 Zákazník se zavazuje včas a řádně hradit faktury za objednané služby. Nejpozději k datu splatnosti, uvedeném na faktuře. Řádnou platbou faktury se rozumí připsání platby na účet provozovatele do data splatnosti a v plné výši dle faktury. V případě prodlení s platbou je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní úrok z prodlení. 6.8 Zákazník se zavazuje řádně a v předstihu prodlužovat své služby. Do kdy má zákazník služby uhrazeny, naleznete v administraci. V případě, že si zákazník služby neprodlouží, dojde k expiraci a služby budou pozastaveny. V případě, že úhrada nebude provedena do 14 dní ode dne pozastavení, zákazníkův účet bude deaktivován. 6.9 Zákazník zodpovídá za správnost uvedených údajů při registraci Přenos dat je sice neomezený, zákazník však souhlasí a bere na vědomí, že v případě rozsáhlých prezentací a provozování webů, které jsou vysoce náročné na přenos dat a využívají v nadměrné míře výkon serverů, je zapotřebí individuální dohoda mezi Provozovatelem a zákazníkem písemnou formou Porušení některého z ustanovení v těchto podmínkách zákazníkem může být důvodem k přerušení poskytování služby. V případě porušení některého z ustanovení této smlouvy se bere jako možný důvod pro odstoupení od smlouvy provozovatelem bez náhrady či vrácení peněžních prostředků.

5 6.12 Zákazník má povinnost: Využívat služby provozovatele pouze způsobem, který je v souladu s těmito podmínkami, se smlouvou, s platnými zákony České republiky a zákony země, ve které se zákazník nachází Chránit oprávněné zájmy provozovatele a dalších osob. Zákazník nesmí dále šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy, nebo těmito podmínkami V případě přenechání služby třetí osobě, má zákazník povinnost seznámit tuto osobu s těmito podmínkami a zodpovídá za jejich dodržení V případě chybného poskytnutí multihostingových služeb je zákazník povinen neprodleně nahlásit tuto skutečnost co nejdříve a bez zbytečného odkladu. V případě chybného vyúčtovaní částky za služby je zákazník povinen tuto skutečnost oznámit do dvou měsíců od obdržení tohoto chybného vyúčtování, v opačném případě toto právo zaniká. Reklamace se uplatňuje elektronicky, na ovou adresu uživatelské podpory a musí obsahovat detailní popis chyby. Provozovatel má na vyřízení této reklamace 30 kalendářních dnů, dle složitosti závady nebo technické náročnosti řešení. Na základě kladně vyřízené reklamace má zákazník právo na vrácení přeplatku, nebo na snížení ceny za služby v následujícím vyúčtování Zákazník bere na vědomí, že některé jim poskytnuté údaje provozovateli v souvislosti s objednávkou služeb mohou být veřejně přístupné. Tím se rozumí například odpověď na dotaz služby WHOIS, která poskytne základní informace o majiteli domény. 7. Doba platnosti smlouvy 7.1 Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo pokud není jinak stanoveno v těchto podmínkách. 7.2 Smlouva může zaniknout z následujících důvodů: Písemnou dohodou smluvních stran Uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána Odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran Uplynutím sjednané výpovědní lhůty, byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou Odstoupení od smlouvy provozovatelem, v případě závažného porušení těchto podmínek zákazníkem. 7.3 Službu lze vypovědět nejdříve ke konci započatého fakturačního období. 7.4 Veškeré peněžité pohledávky a závazky v souladu s těmito podmínkami budou vyrovnány po skončení smlouvy. A to nejpozději do 30 kalendářních dnů. 7.5 Ustanovení uvedená v těchto podmínkách zůstávají v platnosti i po případném ukončení smlouvy se zákazníkem. A to z jakéhokoliv důvodu.

6 8. Platební podmínky 8.1 Úhrada částky za služby je možná pouze bezhotovostním převodem na účet provozovatele. 8.2 Po řádně provedené platbě faktury za služby bude zákazníkovi vystaven daňový doklad v elektronické podobě, který bude k dispozici v kategorii Fakturace v administraci. 9. Podmínky spojené s registrací domén 9.1 Objednávkou doménového jména poskytuje Zákazník výslovný souhlas se zprostředkováním objednávky požadovaného doménového jména Provozovatelem, který zprostředkuje objednávku u příslušných registračních autorit. Doménové jméno si volí sám zákazník dle vlastních požadavků. Jako registrační údaje pro objednávku domény budou použity fakturační údaje Zákazníka uvedené při registraci uživatelského účtu na webových stránkách Provozovatele. Vlastníkem domény se stává vždy zákazník, nikoliv provozovatel. 9.2 Provozovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv k registrovaným ochranným známkám Zákazníkem. Tímto se rozumí užití názvu domény, která je registrovanou obchodní známkou či obchodním jménem. 9.3 Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených v žádosti o registraci domény. 9.4 Zákazník souhlasí s uhrazením všech poplatků spojených s registrací domény. 10. Nakládání s důvěrnými informacemi 10.1 Dle 271 obchodního zákoníku se veškeré informace, které plynou z uzavřené smlouvy, nebo případně dalších dokumentů o smluvních stranách považují za důvěrné. Smluvní strany se zavazují, že tyto informace za žádných okolností nesdělí, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Toto ustanovení je v platnosti i po ukončení smluvního vztahu. Za důvěrné se považují také nahrané soubory zákazníkem na jeho serveru. Na tato zákazníkem nahraná data se vztahuje Autorský zákon (121/2000 Sb.) 10.2 Závazek uvedený v bodu 9.1 se nevztahuje na informace veřejně přístupné, dále na informace které slouží jako identifikační údaje a provozní doklady, které jsou nebo mohou být předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi poskytovatelem a zákazníkem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci smluvních stran Zákazník bere na vědomí, že si provozovatel vyhrazuje právo uvést základní informace o zákazníkovi pro své marketingové účely (reference na webu provozovatele) Smluvní strany potvrzují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nebudou používat názvy, obchodní značky, loga, ochranné známky a podobně. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak V případě požadavku ze strany zákazníka na zvýšené zabezpečení, které není provozovatel schopen z technických či jiných důvodů zajistit a je to mimo jeho možnosti, je záležitostí zákazníka učinit veškerá potřebná opatření na takové zabezpečení. Tím se rozumí například šifrování, vlastní firewall a podobně.

7 Závěrečná ustanovení 10.6 Tyto podmínky nabývají platnosti dnem Tyto podmínky jsou nepřetržitě dostupny na internetové URL adrese https://www.virtufy.cz/vop Tyto podmínky pozbývají platnosti v případě vydání nových obchodních podmínek Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek za účelem zlepšení poskytovaných služeb či modernizaci Veškeré smluvní vztahy mezi oběma smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, obchodním zákoníkem, za použití 262 obchodního zákoníku V případě vzniknutí rozporu mezi ustanoveními smlouvy a těchto podmínek, mají přednost ustanovení uvedené ve smlouvě před těmito podmínkami.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Pravidla o poskytování služeb webhostingu, elektronické pošty a dalších služeb.

Pravidla o poskytování služeb webhostingu, elektronické pošty a dalších služeb. Pravidla o poskytování služeb webhostingu, elektronické pošty a dalších služeb. Níže uvedená Pravidla poskytování služeb mají povahu všeobecných smluvních podmínek pro poskytování služeb vydané v souladu

Více

Všeobecné smluvní podmínky NETIO.CZ

Všeobecné smluvní podmínky NETIO.CZ NETIO Solutions s.r.o. Přecechtělova 2238/1 15500, Praha 5 - Česká republika IČ: 24318027, DIČ: CZ24318027 Všeobecné smluvní podmínky NETIO.CZ (aktuální a platné ke dni 05. 04. 2013) 1. Smluvní strany

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ I. Úvod Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "subreg.cz") je provozována společností, se sídlem, Praha 3, 13000,, IČO 28087755,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING 1.1 PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Ujednáním Všeobecných podmínek se v obecné rovině upravuje způsob a rozsah poskytování služeb elektronických komunikací na základě provedené

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA Platné od 22.10.2014 Squelle Group, s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Poskytovatel: Společnost: Squelle Group, s.r.o Se sídlem: Nad Palatou 2801/48, Praha 5 - Smíchov,

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 1. Předmět VP 1.1 Tyto VP stanovují pravidla, podle nichž společnost sledovanitv.cz s.r.o., společnost zapsaná v

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů 1.1 Definice některých pojmů 1.1.1 Systém Kuchaři do domu

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více