METODICKÝ POKYN Č. 1/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ POKYN Č. 1/2013"

Transkript

1 METODICKÝ POKYN Č. 1/2013 Projekt MŠMT-OP VK, reg. Číslo CZ 1.07/2.4.00/ Partnerství v jaderné energetice nové generace CENEN-NET Pokyny pro přípravu podkladů pro vyhotovení finanční části pravidelné monitorovací zprávy řešeného projektu

2 Úvod V současné době jsme příjemci dotace z prostředků MŠMT OP VK pro řešení projektu Partnerství v jaderné energetice nové generace, CENEN-NET. S tím je však spojena i povinnost 1x za 6 měsíců předložit řídicímu orgánu poskytovateli dotace monitorovací zprávu o průběhu projektu. Přesný harmonogram předkládání bude uveden v dalším textu. Vzhledem k množícím se nedostatkům a chybám v podkladech pro monitorovací zprávu a tím i v monitorovací zprávě a tedy i následné nutnosti řešit řadu náprav (zejména předchozí 3. Monitorovací zpráva obsahovala řadu chyb, které se řešili celkem 3mi výzvami k nápravám), nás vede k nutnosti proces přípravy monitorovacích zpráv zefektivnit a vyvarovat se mnohdy zbytečným problémům. Z tohoto důvodu jsem zpracoval tento metodický pokyn, který by Vás měl provést procesem přípravy podkladů zejména pro finanční část monitorovací zprávy. Děkuji za pochopení a spolupráci. S pozdravem Ing. Jaromír Štancl, finanční manažer ČVUT Stránka 2

3 Část 1 harmonogram předkládání monitorovacích zpráv Závazný harmonogram předkládání monitorovacích zpráv: Číslo monitorovací zprávy Monitorované období Datum předložení MZ Datum uzávěrky předložení podkladů Stav monitorovací zprávy Schváleno Schváleno Schváleno Plánovaná, aktuální plánovaná plánovaná ? Plánovaná, závěrečná Datum předložení monitorovací zprávy řídicímu orgánu je závazný a monitorovací zprávu nelze předložit se zpožděním ani o 1 den, jinak hrozí hlášení finančnímu úřadu, že monitorovací zpráva nebyla předložena. Aby byla možnost kontroly a případných korekcí, prosím o dodržení termínu předložení podkladů. Pokud tento termín nebude dodržen bez další odezvy, nemusejí být Vaše náklady za příslušné monitorovací období zahrnuty do aktuální žádosti o platbu. Stránka 3

4 Část 2 finanční část monitorovací zprávy 2.1 Osobní náklady projektu, vynaložené prostředky na mzdy Vyplňuje se v příslušném formuláři v ms excel pro všechny zaměstnance bez ohledu na druh pracovního poměru (tedy včetně zaměstnanců zaměstnaných na DPP a DPČ). U zaměstnanců, kteří mají více pracovních pozic v rámci projektu, které jsou vázány na různé položky rozpočtu, je nutné uvést tohoto zaměstnance pro každou pracovní pozici. Dokládá se: 1. Vyplněnou tabulku přehledu mzdových nákladů na standardizovaném formuláři v MS Excel a to po jednotlivých měsících na samostatných listech v ms excelu. Je tedy nutné ve formuláři vytvořit pro každý vykazovaný měsíc samostatný list, kde se příslušný formulář zkopíruje a vyplní. Uvádí se: Jméno zaměstnance Pracovní pozice v projektu (finanční manažer, manažer přípravy projekt. Kanceláře atp) Vazba na položku rozpočtu Druh pracovního poměru (ZS, DPP, DPČ) Hrubá mzda v daném měsíci Počet odpracovaných hodin musí odpovídat úvazku a počtu vykazovaných hodin na výkazu práce) pojistné sociální pojistné zdravotní FKSP (sociální fond) Nemocenská hrazená zaměstnavatelem Jiné zákonné odvody (např. zákonné pojištění atp.) Podkladem je sjetina ze mzdového systému účetnictví organizace. 2. Každý vykázaný měsíc ve formuláři rozpis mzdových nákladů je nutné vytisknout a podepsat oprávněnou osobou dle podpisového vzoru a dodat formou scanu. 3. Doložit sjetinu ze mzdového systému (scan) 4. Doložit čestná prohlášení všech vykazovaných zaměstnanců, že ve sledovaném období obdrželi mzdu (scan) 5. Doložit výpis z provozních účtů univerzity, kde se dokládá odvod na sociální a zdravotní pojištění (scan) Stránka 4

5 6. Doložit výkaz práce, kde bude správně uveden počet odpracovaných hodin, který se shoduje s údajem v rozpise mzdových nákladů s podpisy. U zaměstnanců, kteří jsou v projektu na více pracovních pozicích je nutné dodat výkaz práce pro každou pracovní pozici. O pracovních výkazech se bude hovořit v dalším textu. (scan) 7. U nových zaměstnanců je nutno doložit kopii pracovní smlouvy, na které musí být uvedeno, že pracuje v rámci projektu OP VK s příslušným registračním číslem projektu. U stávajících zaměstnanců se dokládá pouze v případě změny druhu pracovního poměru, změny výše pracovního úvazku, výše mzdy atp. (scan) 8. Údaje o mzdových nákladech se rovněž uvedou na soupisce účetních dokladu viz další kapitoly. Aby mohly být mzdové prostředky zahrnuty do nákladů projektu, je nutné je refundovat z projektového účtu. K tomu je nutné dále doložit doklad o proběhlé refundaci a výpis z projektového účtu viz kapitola týkající se soupisky účetních dokladů. Nejčastější chyby: 1. Neshodují se údaje o odpracovaných hodinách uváděné na rozpisce mzdových nákladů s výkazy práce. - Řešení: důsledná kontrola soupisky mzdových nákladů a výkazů práce. 2. Není doložen výkaz práce zaměstnance - Řešení: U všech vykazovaných zaměstnanců musí být doložen výkaz práce se všemi náležitostmi 3. Není doložena pracovní smlouva, nebo dodatek o změně pracovní smlouvy - Řešení: u všech zaměstnanců, kde došlo ke změně úvazku, ke změně pracovní smlouvy, ke změně mzdového výměru je nutné doložit příslušné dokumenty ve formě scanu. Stránka 5

6 Ukázka formuláře rozpis mzdových výdajů: Stránka 6

7 2.2 Cestovní náhrady, cestovní náhrady přímá podpora Cestovní náhrady zahraničních cest a per-diems Veškeré vynaložené cestovní náhrady v rámci projektu z kapitoly 2 je nutné vyplnit opět v excelovském formuláři rozpis cestovních náhrad. Zdrojem údajů jsou příslušné cestovní příkazy tzv. cesťáky. Týká se to všech pracovních cest v rámci projektu i nákladů v rámci per diems. Nutno doložit tyto doklady: 1. Vyplněnou tabulku rozpisu cestovních náhrad na standardizovaném formuláři v MS Excel souhrnně pro celé MO. Je nutné uvést všechny uskutečněné pracovní cesty bez ohledu na výši nákladů. Uvádí se: Pořadové číslo pracovní cesty mělo by odpovídat pořadovému číslu na soupisce účetních dokladů (blíže v kapitole soupiska účetních dokladů) Číslo dokladu v účetním systému Jméno zaměstnance Datum zahájení pracovní cesty Datum ukončení pracovní cesty Účel pracovní cesty Cestovné (jízdní náklady, náklady na letenky, MHD atp.) Náklady na ubytování dle vyúčtování cestovního příkazu Náklady na stravné dle vyúčtování cestovního příkazu Ostatní náklady spojené s pracovní cestou dle vyúčtování cestovního příkazu (např. parkovné atp.) Podkladem je vyúčtování pracovní cesty z účetnictví organizace. 2. U pracovních cest nad 10 tis. Kč doložit kopii vyúčtování pracovní cesty (scan) A s tím doložit i (formou scanu): - Náklady na cestovné doklad o zakoupení letenek, jízdenek atp., nejčastěji faktura společně s jejím likvidačním listem - U letenek doložit palubní lístky, které dokládají uskutečnění cesty - U osobního vozu doložit kopii technického průkazu vozidla - U ubytování doložit doklad o úhradě ubytování - U cest, kde bylo stravné hrazeno zahraničním partnerem (nebo jeho část) doložit čestné prohlášení, že zaměstnanec nenárokoval proplacení stravného po tu část období, kdy bylo stravné hrazeno zahraničním partnerem. - U pronajatého vozidla v zahraničí doložit smlouvu o zapůjčení vozidla a účtenky o nákupu paliva Stránka 7

8 - Nutné provést kontrolu, aby v pracovní cestě nebyly účtovány neoprávněné náklady (např. cigarety, taxi v čr atp.) U per diems (scan) Dokládá se smlouva se zahraničním expertem včetně českého (neúředního) překladu. Pokud byly náklady hrazeny z české strany tak prohlášení zahraničního partnera, že se vzdává per diems ve prospěch úhrady ubytování a stravného. Nutné je sledovat aktuální platnou výši per diems. Pokud ubytování a stravné nebylo hrazeno přímo zahraničním partnerem předložit společně s dokladem o vzdání se per diems doklad o úhradě ubytování popř. stravného. U cestovného zahraničních expertů doložit opět smlouvu se zahraničním expertem včetně českého neúředního překladu. Aby mohly být prostředky zahrnuty do nákladů projektu, je nutné je refundovat z projektového účtu. K tomu je nutné dále doložit doklad o proběhlé refundaci a výpis z projektového účtu viz kapitola týkající se soupisky účetních dokladů. Ukázka formuláře cestovních náhrad: Stránka 8

9 2.2.2 Cestovní náhrady přímá podpora Veškeré vynaložené cestovní náhrady v rámci projektu z kapitoly 7 přímá podpora je rovněž nutné vyplnit v excelovském formuláři rozpis cestovních náhrad přímá podpora. Zdrojem údajů jsou příslušné cestovní příkazy tzv. cesťáky. Nutno doložit tyto doklady: 1. Vyplněnou tabulku rozpisu cestovních náhrad přímá podpora na standardizovaném formuláři v MS Excel souhrnně pro celé MO. Je nutné uvést všechny uskutečněné cesty bez ohledu na výši nákladů. Uvádí se: Pořadové číslo cesty mělo by odpovídat pořadovému číslu na soupisce účetních dokladů (blíže v kapitole soupiska účetních dokladů) Číslo dokladu v účetním systému Jméno zaměstnance / studenta Datum zahájení cesty Datum ukončení cesty Účel cesty (stáž, exkurze atp.) Cestovné (jízdní náklady, náklady na letenky, MHD atp.) Náklady na ubytování dle vyúčtování cestovního příkazu Náklady na stravné dle vyúčtování cestovního příkazu Ostatní náklady spojené s cestou dle vyúčtování cestovního příkazu (např. parkovné atp.) Podkladem je vyúčtování pracovní cesty z účetnictví organizace. 2. U cest nad 10 tis. Kč doložit kopii vyúčtování pracovní cesty (scan) A s tím doložit i (formou scanu): - Náklady na cestovné doklad o zakoupení letenek, jízdenek atp., nejčastěji faktura společně s jejím likvidačním listem - U letenek doložit palubní lístky, které dokládají uskutečnění cesty - U osobního vozu doložit kopii technického průkazu vozidla - U ubytování doložit doklad o úhradě ubytování - U cest, kde bylo stravné hrazeno zahraničním partnerem (nebo jeho část) doložit čestné prohlášení, že zaměstnanec nenárokoval proplacení stravného po tu část období, kdy bylo stravné hrazeno zahraničním partnerem. - U pronajatého vozidla v zahraničí doložit smlouvu o zapůjčení vozidla a účtenky o nákupu paliva Stránka 9

10 - Nutné provést kontrolu, aby v pracovní cestě nebyly účtovány neoprávněné náklady (např. cigarety, taxi v čr atp.). Aby mohly být prostředky zahrnuty do nákladů projektu, je nutné je refundovat z projektového účtu. K tomu je nutné dále doložit doklad o proběhlé refundaci a výpis z projektového účtu viz kapitola týkající se soupisky účetních dokladů. Ukázka formuláře cestovních náhrad přímá podpora: Stránka 10

11 Nejčastější chyby: 1. Není doložen rozpis cestovních náhrad v ms excel. - Řešení: doložit soupis cestovních náhrad. 2. Není doloženo vyúčtování pracovní cesty se všemi náležitostmi - Řešení: doložit řádné vyúčtování pracovní cesty a s ním i nutné přílohy dokládající úhradu letenek, jízdenek, paliv, ubytování, event. Stravného, palubní lístky u letenek, jízdenky, technický průkaz vozidla, vízové poplatky, přepočet cizí měny 3. Ve vyúčtování pracovní cesty jsou zaúčtovány neoprávněné náklady (např. cigarety, taxi po čr atp.) - Řešení: důsledná kontrola vyúčtování pracovní cesty a odúčtování neoprávněných nákladů. 2.3 Ostatní náklady zařízení a vybavení, služby (nad 10tis. Kč) Vypisuje se pouze na formuláři soupiska účetních dokladů v ms excel viz další kapitola. Dokládá se: 1. Faktura za nákup položky, popř. služby a to včetně dokladu o zaúčtování (likvidačního listu). Na faktuře i likvidačním listu je nutné vyznačit pořadové číslo výdaje dle soupisky účetních dokladů a totéž číslo vyznačit i na výpisu z projektového účtu u položky, která dokladuje úhradu příslušné faktury. (scan) Pokud byl náklad prvně uskutečněn z provozního účtu, je nutné doložit i výpis z provozního účtu, kde se daný výdaj opět označí shodným pořadovým číslem jako na soupisce účetních dokl. (scan) Pozor! Zařízení a vybavení (drobný hmotný majetek) je limitován metodickým dopisem MŠMT OPVK č. 23, který stanovuje běžné ceny těchto zařízení a je nutné jej respektovat. Samozřejmě lze pořídit i dražší zařízení, které je však nutné nad limit dofinancovat z vlastních zdrojů (ale na výpisu z PÚ se musí objevit jen povolená část těchto nákladů, ne celá částka). Stránka 11

12 2.4 Soupiska účetních dokladů Všechny vynaložené náklady v rámci projektu se sepisují na formuláři v ms excel soupiska účetních dokladů. Zde se uvádějí mzdové náklady dle jednotlivých položek rozpočtu, cestovní náhrady, náklady na zařízení a vybavení, náklady na služby a náklady na přímou podporu. V soupisce je nutné uvést všechny přímé náklady, které v rámci sledovaného období odešly z projektového účtu bez ohledu na jejich výši. Tato soupiska potom supluje doklady do 10tis kč, které není nutné dále dokládat, (nad 10tis kč je však nutné doložit i kopii příslušného dokladu). Na soupisku účetních dokladů se neuvádějí náklady, které doposud neodešly z projektového účtu, nebo nebyly z projektového účtu refundovány. Je důležité, aby suma přímých nákladů uváděná na soupisce účetních dokladů souhlasila se sumou přímých nákladů na výpisech z projektových účtů, ze kterých bylo čerpáno. Nutno doložit tyto doklady: 1. Vyplněnou tabulku soupiska účetních dokladů na standardizovaném formuláři v MS Excel souhrnně pro celé MO. Je nutné uvést všechny uskutečněné přímé výdaje čerpané z projektového účtu, bez ohledu na výši nákladů. Uvádí se: Pořadové číslo výdaje každý výdaj je nutné očíslovat dle klíče uvedeného níže a tímto číslem označit i příslušný doklad a položku na výpisu z projektového účtu a dokladu o případné refundaci. Je to požadavek MŠMT, aby bylo možné tyto výdaje kontrolovat. Číslo kapitoly rozpočtu uvádí se, ke které položce v rozpočtu výdaj náleží Typ účetního dokladu (mzdový list, vyúčt. Prac. Cesty, faktura ) Označení prvotního dokladu (např. číslo faktury od dodavatele) Popis výdaje Název dodavatele Částka uvedená na dokladu Částka zahrnutá k proplacení v rámci projektu Částka na investiční výdaje v našem případě vždy 0 Označení dokladu v účetnictví organizace Datum uskutečnění výdaje uvádí se datum, kdy částka odešla z projektového účtu. Pokud byla prvně uhrazena z provozního účtu a následně refundována, uvede se datum skutečné úhrady dodavateli do závorky za datum uskutečnění výdaje z projektového účtu. Stránka 12

13 2. Tabulku je nutné vytisknout, opatřit podpisem oprávněné osoby dle podpisového vzoru a zaslat formou scanu, prosím o zaslání i ve formátu ms excel 3. Dále se dokládají výpisy z projektového účtu, kde je nutné příslušné výdaje označit shodným pořadovým číslem výdaje jako v soupisce (tabulce). Pokud byl náklad prvně uskutečněn z provozního účtu je nutné doložit i výpis z provozního účtu, kde se daný výdaj opět označí shodným pořadovým číslem. (scan) 4. Doložit kopii dokladu nad 10tis. Kč včetně dokladu o zaúčtování, kde se rovněž vyznačí pořadové číslo výdaje dle soupisky, kterého se tento doklad týká (scan) Aby mohly být prostředky zahrnuty do nákladů projektu, je nutné je refundovat z projektového účtu. K tomu je nutné dále doložit doklad o proběhlé refundaci a výpis z projektového účtu viz kapitola týkající se soupisky účetních dokladů. Klíč k označování pořadového čísla výdaje: Partner projektu ČVUT všechny součásti VUT Brno všechny součásti VŠCHT TU v Liberci ZČU v Plzni VŠB Ostrava Označování pořadového čísla výdaje Pořadové číslo (1 xx) P1/ pořadové číslo (P1/1 xx) P2/pořadové číslo (P2/1 xx) P3/pořadové číslo (P3/1 xx) P4/pořadové číslo (P4/1 xx) P5/pořadové číslo (P5/1 xx) Nejčastější chyby: 1. Není shodně označeno pořadovým číslem nákladu náklad v soupisce, výpisu z projektového účtu a dokladu. - Řešení: každý uváděný náklad označit pořadovým číslem v soupisce a shodně označit i náklad na výpisu z projektového účtu a dokladu 2. V soupisce účetních dokladů je uveden náklad, který neodešel z projektového účtu - Řešení: takovýto náklad nelze do soupisky zahrnout. Všechny uváděné náklady musejí být čerpány z projektového účtu. 3. Nesouhlasí částky na účetním dokladu, v soupisce účetních dokladů, výpisu z projektového účtu - Řešení: důsledná kontrola údajů uváděných v soupisce. Stránka 13

14 Ukázka formuláře soupiska účetních dokladu: 2.5 Výpisy z projektového účtu Dokládají se výpisy z projektových účtů (kopie formou scanu), na kterých je každá položka, která odcházela z tohoto projektového účtu označena shodným pořadovým číslem výdaje, jak je uvedeno na soupisce účetních dokladů. V případě souhrnné refundace je nutné dodat kopii dokladu o refundaci, kde budou jednotlivé nárokované položky rovněž označeny pořadovým číslem výdaje dle soupisky účetních dokladů. Nutné je doložit kopie výpisů z banky, ne z účetního systému. Vyznačení pořadového čísla výdaje se provádí nejčastěji ručně propisovací tužkou, tak aby po scanu bylo toto označení čitelné. Nepřímé náklady čerpané z projektového účtu se označí označením NN. Bankovní poplatky v souvislosti s vedením účtu jsou v našem případě řazeny mezi nepřímé náklady, nemáme alokovány prostředky na náklady vyplývající ze smlouvy. Výdaje, které byly hrazeny prvně z provozního účtu a následně refundovány, je nutné doložit i výpisem z provozního účtu organizace a řádně označit pořadovým číslem výdaje. (scan) Stránka 14

15 Dále je nutné doložit: 1. Soupis všech úroků vzniklých na projektovém účtu ve sledovaném období ve formě jednoduché tabulky v excelu, kde bude datum příjmu úroku a výše úroku. 2. Celková suma nepřímých nákladů, která skutečně odcházela z projektového účtu opět ve formě jednoduché tabulky v excelu, kde se uvede datum výdaje příslušného nepřímého nákladu a částka tohoto nepřímého nákladu. 2.6 Výkazy práce Každý zaměstnanec bez ohledu na druh pracovního poměru, na nějž jsou nárokovány mzdové náklady, je povinen vypracovat výkaz práce za každý měsíc činnosti. Pokud má zaměstnanec v rámci projektu více pracovních pozic (např. finanční manažer a zpracovatel dat), vyplní výkaz práce pro každou pracovní pozici (2 pracovní pozice = 2 výkazy práce). Odpracované hodiny uváděné na výkazu práce (včetně započtené dovolené, odpovídající projektu) musejí odpovídat sjednanému úvazku a musejí se shodovat s údajem na rozpisce mzdových nákladů. Výkaz práce musí být podepsán zaměstnancem a jeho nadřízeným pracovníkem. Dokládá se formou scanu a to vždy po měsících všichni zaměstnanci v daném měsíci se naskenují do jednoho pdf souboru s označením odpovídajícího měsíce. Prosím skenujte po měsících ne po zaměstnancích. Nejčastější chyby: 1. Neshoduje se počet odpracovaných hodin uváděných na výkazu práce s údajem uváděným v rozpisce mzdových nákladů. Toto je vůbec nejčastější nedostatek. - Řešení: důsledná kontrola a oprava příslušných číselných hodnot 2. Chybné údaje ve výkazu práce (měsíc, špatné registrační číslo projektu ) nebo chybějící údaje (údaje o dalších úvazcích v organizaci, chybějící podpisy ) - Řešení: důsledná kontrola výkazů práce a oprava chybných, popř. doplnění chybějících hodnot Stránka 15

16 Část 3 slovo na závěr Vím, že to vypadá dosti hrůzostrašně a je s tím spojeno i poměrně dost práce, ale na druhou stranu výše uvedenými postupy dosáhneme jednak lepší kontroly uváděných nákladů, minimalizujeme chyby, které následně vedou k porušení rozpočtové kázně a hlášení na finanční úřady a zkvalitníme tím i požadované výstupy. Navíc v závěru projektu nás čeká finanční audit, tak na něj budeme pořádně připraveni. Dodržování výše uvedených postupů a dokladování všech požadovaných dokladů navíc minimalizuje množství náprav k monitorovací zprávě, které se pak řeší v době, kdy se to nejméně hodí a navíc je na ně pouze 5 pracovních dnů. V Praze Sestavil: Ing. Jaromír Štancl Schválil: doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. Stránka 16

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Vyplňujte pouze bílé buňky PŘEHLED ČERPÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY - "Český přechodný rámec - State aid N

Vyplňujte pouze bílé buňky PŘEHLED ČERPÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY - Český přechodný rámec - State aid N Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce finanční podpory Pořadové číslo Monitorovací zprávy Vyplňujte pouze bílé buňky PŘEHLED ČERPÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY - "Český přechodný rámec - State

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová Finanční část monitorovací zprávy Ing. Petra Kalinová Obsah Přímé a nepřímé náklady Přílohy monitorovací zprávy Zadání žádosti o platbu Podezření na porušení rozpočtové kázně Přímé a nepřímé náklady Přímé

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Petr Hlavík

Finanční část monitorovací zprávy. Petr Hlavík Finanční část monitorovací zprávy Petr Hlavík Obsah 1. Přímé a nepřímé náklady projektu 2. Přílohy monitorovací zprávy 3. Zadání žádosti o platbu 4. Podezření na porušení rozpočtové kázně 5. Praktický

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 19. 4. 2013 Přílohy monitorovací zprávy ex ante dokument doložit 1 Podpisové vzory 1 x originál 2 Soupiska účetních dokladů s nepřímými náklady 1 x originál

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010 Seminář pro příjemce OP LZZ Praha 2. 2. 2010 MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část Přílohy MZ B2. Finanční část MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR Přílohy

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK Registrační číslo projektu Název projektu Pořadové číslo Monitorovací zprávy Stav ke dni MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Výstupy a výsledky Kód indikátoru Název indikátoru

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 k MZ OP VK Monitorovací Vyplňujte pouze bílé buňky MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Identifikace operačního programu a výzvy Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo operačního programu: Název

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3.

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3. Setkání členů konsorcia SLARA Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 3. 2014 Obsah prezentace Úvodní představení

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 29 a 30. 7. 2. 2012 Bc. Pavlína Vodenková

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 29 a 30. 7. 2. 2012 Bc. Pavlína Vodenková Seminář pro příjemce finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 29 a 30 7. 2. 2012 Bc. Pavlína Vodenková Obsah Finanční část ELMZ v aplikaci Benefit7+ Přímé a nepřímé náklady Způsobilost

Více

Vyplňujte pouze bílé buňky

Vyplňujte pouze bílé buňky Příloha č. 1 k MZ OP VK Mon Vyplňujte pouze bílé buňky MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Identifikace operačního programu a výzvy Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo operačního programu: Název operačního

Více

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 27.1.2010 Struktura semináře Struktura semináře Způsobilé

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Způsobilé výdaje projektů

Způsobilé výdaje projektů Způsobilé výdaje projektů Apolena Karasová Ministerstvo financí ČR CFCU - Zprostředkovatel programu Způsobilé výdaje projektů Zahrnutí výdaje do rozpočtu projektu Účel výdaje Datum uskutečnění výdaje Evidence

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 27. 9. 2011, Praha Obsah prezentace: Typy monitorovacích zpráv (dále MZ) a jejich náležitosti Pravidla předkládání MZ podoba zpráv a lhůty Žádost o platbu Zpráva

Více

Dodatek k Metodické pomůcce pro uzavírání projektů podporovaných z OP RLZ. Archivace

Dodatek k Metodické pomůcce pro uzavírání projektů podporovaných z OP RLZ. Archivace Dodatek k Metodické pomůcce pro uzavírání projektů podporovaných z OP RLZ. Archivace Dodatek vychází z následujících závazných dokumentů: Prováděcí směrnice MŠMT pro OP RLZ /kapitola 2.2 - vztahuje se

Více

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy 5. 1. 2016 M E T O D I K A pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK Registrační číslo projektu Název projektu Pořadové číslo Monitorovací zprávy Stav ke dni MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Výstupy a výsledky Kód indikátoru Název indikátoru

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

Přehled nejčastějších chyb a nesrovnalostí v rámci realizace grantových projektů OP VK

Přehled nejčastějších chyb a nesrovnalostí v rámci realizace grantových projektů OP VK Přehled nejčastějších chyb a nesrovnalostí v rámci realizace grantových projektů OP VK Před zahájením realizace GP doporučujeme nastudovat všechny dostupné příručky a metodiky, které souvisí s realizací

Více

n e w s l e t t e r p r o I P o

n e w s l e t t e r p r o I P o n e w s l e t t e r p r o I P o č e r v e n 2 0 1 0 Vážení příjemci Individuálních projektů ostatních, problematika osobních výdajů souvisejících s realizací projektu je řešena nejen na seminářích, v příručkách,

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola. Ing. Tomáš Kolář

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola. Ing. Tomáš Kolář PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola Ing. Tomáš Kolář Žádost o proplacení výdajů projektu pouze 22. kolo Pravidla - Žádost o proplacení

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Seminář pro konečné uživatele. Finanční řízení. MPSV - Odbor sociálních služeb

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Seminář pro konečné uživatele. Finanční řízení. MPSV - Odbor sociálních služeb OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Seminář pro konečné uživatele Finanční řízení MPSV - Odbor sociálních služeb 8. 2. 2006 Finanční řízení projektů 1) Uznaletné výdaje 2) Vedení samostatného bankovního

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Ing. Petr Hlavík 1 Oblast podpory 1.1 výzva č. 54 Výše finanční podpory na 1 IPo pro podporované aktivity jsou podrobně upraveny v bodě 10.Finanční

Více

působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem zajištění jejich krizové připravenosti (dále

působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem zajištění jejich krizové připravenosti (dále 5. 1. 2016 B. Metodika pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem

Více

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Ústí nad Labem, 12.6.2014 Petra Grygarová, Mgr. Alena Michálková Monitoring projektu Předkládá se jeden typ monitorovacího hlášení a dva

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finančníčást projektu (rozpočet grantových projektů) (seminář pro žadatele 1. výzva prioritní osa 1, 2. GG) 4. 5. 2011 Rozpočet projektu Přímé výdaje

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková

Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Rozpočet projektu Celkový schválený rozpočet

Více

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21.

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Popis procesu a termínů předkládání Žádosti o platbu Žádost

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení. Ing. Jana Feireislová

Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení. Ing. Jana Feireislová Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení Ing. Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky

Více

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně:

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně: Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 2013, verze 4.0 Tímto metodickým pokynem s účinností od 20. 3. 2012 se doplňují postupy uvedené v kapitole 5.1.7 Financování ex-ante a 5.4 Monitorování

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Martina Čapková, DiS. 1 Oblast podpory 1.2 výzva č. 47 Výše finanční podpory na 1 IPo pro podporované aktivity jsou podrobně upraveny v bodě 10.Finanční

Více

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, vážení koordinátoři, vážení partneři projektu Dotkněme se budoucnosti,

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, vážení koordinátoři, vážení partneři projektu Dotkněme se budoucnosti, Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, vážení koordinátoři, vážení partneři projektu Dotkněme se budoucnosti, blíží se konec prvního monitorovacího období (1. 10-31. 12. 2014), tudíž nás čeká tvorba

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

PŘÍLOHA č. 15h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ výzva 6.3

PŘÍLOHA č. 15h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ výzva 6.3 PŘÍLOHA č. 15h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ výzva 6.3 Verze č. 1.1 Účinnost od 1. 9. 2014 NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD 1. 9. 2014 l ČÍSLO VERZE 1.1 l 1 / 9

Více

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1 Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 3/2007

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora sociální

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ)

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2. 2. 2010, Praha Typy monitorovacích zpráv zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací zpráva (ZMP)

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/1663/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní

Více

Usnesení č. 33/1457 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 33/1457 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 33/1457 - Příloha č. 1 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 2/2005

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála na podporu spolků č. S2016/N

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála na podporu spolků č. S2016/N Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála na podporu spolků č. S2016/N uzavřená dle 1746 zák. č. 89/2012, občanský zákoník a podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

ŘO IROP SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SC Centrum pro regionální rozvoj

ŘO IROP SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SC Centrum pro regionální rozvoj ŘO IROP SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SC 4.2 12. 10. 2017 Centrum pro regionální rozvoj 6. VÝZVA IROP PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS SC 4.2 datum vyhlášení

Více

Finanční část. 18. ledna 2012 Hradec Králové

Finanční část. 18. ledna 2012 Hradec Králové Finanční část 18. ledna 2012 Hradec Králové 1) Rozdělení činností a kompetencí realizačního týmu a uzavření pracovně-právních vztahů. 2) Prostudování a případné úpravy vnitřních směrnic organizace (např.

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.10.2014 Bod pořadu jednání: 37. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Klíč k příležitostem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU. "Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016"

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU. Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016 Příloha č. 1d VZOROVÝ FORMULÁŘ Označení příjemce dotace: Číslo poskytovatele: název a adresa organizace dle registrace služby služby 10) Čl. II. bod 6) název služby 0 Kč #DIV/0! #DIV/0! Popis postupu realizace

Více

Dodatek č. 1 dotačního Programu na podporu kultury - kulturní oživení města Tábor v letech

Dodatek č. 1 dotačního Programu na podporu kultury - kulturní oživení města Tábor v letech Dodatek č. 1 dotačního Programu na podporu kultury - kulturní oživení města Tábor v letech 2016-2020 Tímto dodatkem č. 1 se upravuje a doplňuje dotační Program na podporu kultury - kulturní oživení městě

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Centrum podpory inovací

Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Centrum podpory inovací Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Centrum podpory inovací 5. Setkání s řešiteli projektů Ukončování projektů OP VK, sčítání veřejných zakázek, řešení nesrovnalostí

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

Seminář pro příjemce podpory v rámci 1. výzvy PO1 GG II a 3. výzvy v oblasti podpory 3.2. 19. března 2012

Seminář pro příjemce podpory v rámci 1. výzvy PO1 GG II a 3. výzvy v oblasti podpory 3.2. 19. března 2012 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci 1. výzvy PO1 GG II a 3. výzvy v oblasti podpory 3.2 19. března 2012

Více

Věc: Oznámení o schválení Vámi předložené závěrečné monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu

Věc: Oznámení o schválení Vámi předložené závěrečné monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu Další část dotace Vyúčtování Číslo výzvy: 63 Název globálního grantu: Název oblasti podpory: Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu Posílení aktivních politik zaměstnanosti Vyhlašovatel:

Více

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu)

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd V Praze dne Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Jméno a příjmení zaměstnance: Telefon/E-mail: Cesta

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.10.2014 Bod pořadu jednání: 36. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Rozvoj žákovských

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 18. února 2014 Principy finančního

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN 1. Podpis smlouvy Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu (dále jen grantová smlouva ) zajištuje Grantové oddělení FF UK

Více

smlouvu o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji Článek I. Předmět a účel smlouvy

smlouvu o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji Článek I. Předmět a účel smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3089/2016 schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce XIII. Pravidla čerpání dotací v ČFK (ze dne 22.2.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení 2. Dotační program v ČFK 3. Podmínky poskytnutí dotace 4. Projektová dokumentace

Více

Příručka pro řešitele grantových projektů. Zahájení čerpání získaných prostředků

Příručka pro řešitele grantových projektů. Zahájení čerpání získaných prostředků Příručka pro řešitele grantových projektů Administrativní zabezpečení projektů má na starosti oddělení vědy FSV UK. S dotazy ohledně řešení projektů se proto obracejte nejdříve na jeho pracovníky (E. Horníčková,

Více

ZAHRANIČNÍ CESTY ZAMĚSTNANCŮ. A/ Postup PŘED zahájením zahraniční služební cesty:

ZAHRANIČNÍ CESTY ZAMĚSTNANCŮ. A/ Postup PŘED zahájením zahraniční služební cesty: ZAHRANIČNÍ CESTY ZAMĚSTNANCŮ A/ Postup PŘED zahájením zahraniční služební cesty: 1. Před každou zahraniční cestou je zaměstnanec povinen vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

NEJČASTEJŠÍ NEDOSTATKY V MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH

NEJČASTEJŠÍ NEDOSTATKY V MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH NEJČASTEJŠÍ NEDOSTATKY V MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH Název projektu - vždy vyplnit Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina individuální projekt, nejedná se tedy o název Vaší služby, či

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO ČERPÁNÍ GRANTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO ČERPÁNÍ GRANTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO ČERPÁNÍ GRANTOVÝCH PROSTŘEDKŮ Seminář pro schválené Výzva 2012 14. 9. 2012, Praha UŽITEČNÉ DOKUMNETY Grantová smlouva: Příloha II Schválený rozpočet Příloha IV Pravidla pro výpočet

Více

Přehled hlavních změn v metodice OP LZZ v platnosti od

Přehled hlavních změn v metodice OP LZZ v platnosti od Přehled hlavních změn v metodice OP LZZ v platnosti od 1. 11. 2012 V následujícím přehledu naleznete hlavní změny v metodice OP LZZ, které jsou obsaženy v jednotlivých příručkách vydaných s platností od

Více

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.:

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.: Vážení příjemci, přestože většina projektů již běží naplno a samotné vykazování nákladů k proplacení v rámci předkládaných finančních zpráv je na mnohem lepší úrovni, existují stále nedostatky v oblasti

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK

Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK Oblast podpory 3.2, 4. výzva Finanční část Krajský úřad Jihočeského kraje 14.1.2014 Ing. Zdeňka Přibylová Obsah Způsob poskytnutí podpory Účetnictví Projektový

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová Finanční řízení Ing. Jana Čandová 1 Obsah Rozpočet projektu Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje 2 Základní pravidla přiměřenost hospodárnost účelnost efektivnost prokazatelnost časová způsobilost Rozpočet

Více

Informace pro zaměstnavatele

Informace pro zaměstnavatele Informace pro zaměstnavatele Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000031 V rámci projektu je možné ze strany zaměstnavatelů využít tyto klíčové aktivity: Název klíčové

Více

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Audity finančních prostředků poskytovaných EU Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Hlavní město Praha Řídící orgán pro dva operační programy Operační program Praha Konkurenceschopnost

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVY. PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková. Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR

MONITOROVACÍ ZPRÁVY. PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková. Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR MONITOROVACÍ ZPRÁVY PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR Projekt: Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o platbu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o platbu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o platbu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 20. 1. 2016 v. 1.0 Obsah 1. Úvod... 2 2. Žádost o platbu (ŽoP)... 3 2.1.1. Založení

Více