Centrální zadavatel. Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro. město Česká Lípa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrální zadavatel. Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro. město Česká Lípa"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Centrální zadavatel veřejné zakázky: Zadavatel: Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ Zastoupení: Mgr. Hanou Moudrou, starostkou IČ: DIČ: CZ (je plátcem DPH) (dále jen Centrální zadavatel ) Osoba zastupující centrálního zadavatele dle 151 zákona: Obchodní firma: ecentre, a.s. Sídlo: Praha 7, Jankovcova 1518/2, PSČ Korespondenční adresa: Brandlova 1243/8, Ostrava Moravská Ostrava IČ: DIČ: CZ Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9339 Jednající: Vítězslav Grygar, předseda představenstva Kontaktní osoba: Zdeněk Svoboda Tel.: (dále jen organizátor ) Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 1/10

2 PREAMBULE Centrální zadavatel realizuje druhem otevřeného řízení dle ust. 27 zákona veřejnou zakázku na dodávky na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro období od do , a to v rámci tzv. centralizovaného zadávání ve smyslu 3 zákona s tím, že centrální zadavatel ve smyslu 3 odst. 1 písm. b) zákona provádí zadávací řízení a zadává tuto veřejnou zakázku na účet pověřujících zadavatelů, jejichž seznam je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Jednotliví pověřující zadavatelé jsou tzv. oprávněnými zákazníky ve smysluzákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Tito oprávnění zákazníci budou následně s vybraným dodavatelem uzavírat za podmínek vzešlých z této veřejné zakázky smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od do pro každé odběrné místo u zadavatele zvlášť. Slova uvedená v této zadávací dokumentaci v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak, nevyplývá-li z kontextu této zadávací dokumentace jinak. Pakliže se v zadávací dokumentaci vyskytuje pojem zadavatel, resp. zadavatelé, má se na mysli centrální zadavatel a pověřující zadavatelé v rámci centrálního zadávaní, není-li výslovně stanoveno jinak. I. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ I.1 Předmět plnění veřejné zakázky: Dodávka elektrické energie Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi (dále jen zadavatel ) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, v následujícím členění: I.2 Předmět plnění veřejné zakázky: Název části: Dodávka elektřiny v hladině NN Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst stanovených v Příloze č. 6 této zadávací dokumentace (dále jen dodávka) zadavateli s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona a ve smyslu vyhlášky ERÚ o pravidlech a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny nízkého napětí (dále jen NN ). Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny NN v rámci veřejné zakázky, tj. pro 220 odběrných míst uvedených v Příloze č. 6, je v plánovaném celkovém množství 5 433,62 MWh za období od do Z tohoto celkového předpokládaného množství budou dodávky elektřiny realizovány do jednotlivých odběrných míst takto: (199 odběrných míst) jsou uvedena v Příloze č. 6a (12 odběrných míst) jsou uvedena v Příloze č. 6b (7 odběrných míst) jsou uvedena v Příloze č. 6b. Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 2/10

3 (1 odběrné místo) je uvedeno v Příloze č. 6b (1 odběrné místo) je uvedeno v Příloze č. 6b. I.3 Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb. I.4 Místem plnění veřejné zakázky je Česká Lípa. CPV kód: elektrická energie II. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE K prokázání kvalifikace jednotlivých uchazečů o uzavření veřejné zakázky - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro (dále jen dodávka ), jsou uchazeči o veřejnou zakázku povinni společně s nabídkou prokázat shodně pro veřejnou zakázku splnění níže uvedené kvalifikace, a to výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle 127 zákona pro splnění kvalifikace nebo s odkazem na 134 zákona certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, případně doložit splnění kvalifikace níže uvedeným způsobem. Dodavatel prokáže kvalifikaci podle 53 a násl. zákona následujícím způsobem: II.1 Základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona prokáže uchazeč v případě nedoložení výše uvedených výpisů rovněž tím, že předloží: - že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; toto uchazeč prokáže doložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, a to v kopii, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů; - že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 3/10

4 osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; toto uchazeč prokáže doložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, a to v kopii, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů; - že v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchodního zákoníku v platném znění); toto uchazeč prokáže doložením čestného prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace; - že vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek uchazeče nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; toto uchazeč prokáže doložením čestného prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace; - že není v likvidaci; toto uchazeč prokáže doložením čestného prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace; - že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; toto uchazeč prokáže doložením potvrzení příslušného finančního úřadu, a to v kopii, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, a ve vztahu ke spotřební dani doložením čestného prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace - že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; toto uchazeč prokáže doložením čestného prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace; - že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; toto dodavatel prokáže doložením potvrzení příslušného orgánu či instituce (Okresní správa sociálního zabezpečení), a to v kopii; - že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; toto uchazeč prokáže doložením čestného prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. II.2 K prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona uchazeč dále doloží - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele, - aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %, má-li formu akciové společnosti. Splnění kritérií uvedených v tomto odstavci prokáže uchazeč formou čestného prohlášení obsahujícího případně seznam požadovaných osob. Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 4/10

5 II.3 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže v souladu s 54 zákona tím, že doloží: - kopii rozhodnutí o udělení licence na obchod s elektřinou dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 426/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích; - kopii výpisu z obchodního rejstříku, výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. II.4 Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže v souladu s 56 odst. 1 písm. a) zákona tím, že doloží: - seznam min. pěti významných dodávek elektřiny v období posledních třech let s objemem v hodnotách nad 5 mil. Kč a určení doby plnění s tím, že přílohou k tomuto referenčnímu seznamu musí být: osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byla elektřina dodána veřejnému zadavateli, osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla elektřina dodána jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo čestné prohlášení uchazeče, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně; uchazeč je povinen v tomto případě zadavateli sdělit kontaktní údaje dodavatelů, o nichž nebylo možno získat osvědčení, za účelem ověření. II.5 Forma předložení kvalifikace uchazečem: Veškeré informace o kvalifikaci, včetně požadovaných dokladů, uchazeč předloží ve dvou vyhotoveních ve lhůtě pro podání nabídek v uzavřené obálce, označené v souladu s odst. VI.1.4. této zadávací dokumentace. III. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY III.1 Pro odběr ze sítě NN bude uváděna nabídková cena za jednotku silové elektřiny v Kč/MWh zpracovaná zvlášť pro VT a zvlášť pro NT, a to pro: - jednotarifovou sazbu, - dvoutarifovou sazbu v nízkém a vysokém tarifu. Cena bude zahrnovat i stálou platbu za odběrné místo, jehož nabídková hodnota v Kč (bez DPH) bude násobena koeficientem vyčísleným jako součin počtu odběrných míst v NN a počtu kalendářních měsíců v plánovaném období dodávek. Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 5/10

6 III.2 III.3 III.4 III.5 Jednotkové ceny za dodávku silové elektřiny budou, spolu s položkou stálá platba za odběrné místo (za odběrná místa NN), součástí nabídky jakožto ceny soutěžící a závazné. Jednotkové ceny budou stanoveny bez DPH a musí obsahovat veškeré náklady na realizaci veřejné zakázky v místě plnění. Zadavatelé nebudou hradit žádné zvláštní poplatky ani jiné platby v souvislosti s uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem, vyjma poplatků a daní stanovených právním předpisem. Nabídková cena bez DPH pro veřejnou zakázku bude stanovena jako součet součinu nabídkových cen za jednotku (MWh) v síti NN, s ohledem na distribuční sazby a tarify, a plánovaného množství jednotek, v těchto distribučních sazbách a tarifech, a ceny stálých plateb za všechny odběrná místa v síti NN. Tato celková nabídková cena bude předmětem hodnocení veřejné zakázky. IV. ČASOVÝ REŽIM PLNĚNÍ IV.1 Odběry ze sítě NN Odběry se zavazuje dodavatel definovat v návrhu smlouvy na sdružené služby dodávek elektřiny pro odběry NN. V. OBCHODNÍ A JINÉ PODMÍNKY V.1 Zadavatel požaduje, aby dodavatelské smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem byly v souladu s níže uvedenými obchodními podmínkami. V.2 Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku: V.2.1 Jednotlivý zadavatel uzavře s dodavatelem dané části veřejné zakázky jedinou dodavatelskou smlouvu pro svá odběrná místa spadající do rozsahu veřejné zakázky. V.2.2 Smlouvy s dodavatelem se uzavírají na dobu určitou od do bez možnosti automatického prodlužování. V.2.3 Cena za sdružené služby dodávky elektřiny v hladině NN bude hrazena v režimu dle návrhu dodavatele. V.2.4 Dodavatel bude vystavovat jednotlivému zadavateli souhrnnou fakturu i předpis zálohových plateb za všechna jeho odběrná místa s přiloženým vyúčtováním jednotlivých odběrných míst. V.2.5 Zadavatel může požadovat a dodavatel se pro tento případ zavazuje zasílat veškeré vyúčtování a fakturaci formou písemných nebo elektronických prostředků. V.2.6 V případech zrušení odběrného místa, zejména z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému místu, odstranění odběrného místa, demolice, zničení živelnou pohromou, je zadavatel oprávněn ukončit smluvní vztah s dodavatelem k danému odběrnému místu Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 6/10

7 nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení dodavateli o zrušení odběrného místa, a to bez nároku na finanční kompenzaci ze strany dodavatele. V.2.7 Dodavatel se zavazuje jménem a na účet zadavatele učinit veškeré potřebné právní kroky vedoucí k ukončení všech stávajících smluvních vztahů týkajících se dodávek elektrické energie do odběrných míst, které započnou po termínu , a to tak, aby odběr elektrické energie od stávajícího dodavatele skončil u jednotlivých odběrných míst, která jsou uvedena v Příloze č. 6b. Podmínkou splnění povinnosti uvedené v tomto ustanovení je vystavení písemného zplnomocnění zadavatelem, a to neprodleně po podpisu dodavatelské smlouvy. V.2.8 Z důvodu provozních potřeb se může v průběhu smluvního období počet měřících nebo odběrných míst zadavatele změnit, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových odběrných míst. Dodavatel bude i pro tyto případy garantovat nabídnuté jednotkové ceny a neprodleně po oznámení o zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku sdružených služeb za podmínek sjednaných v rámci předmětné veřejné zakázky. V.2.9 Dodavatel poskytne po skončení období plnění této veřejné zakázky centrálnímu zadavateli na základě jeho požadavku soubor dat v elektronické podobě, obsahující kompletní údaje o realizované dodávce elektřiny v rozsahu fakturačních dokladů za celé období dodávky. V.2.10 Dodavatel si nebude nárokovat jakékoli sankce za překročení či neodebrání předpokládaného množství odběru silové elektřiny. Sankcí se rozumí rovněž navýšení smluvní ceny sjednané v dodavatelské smlouvě na základě výsledku elektronické aukce. V.2.11 U odběrných míst, kde je to technicky možné, na žádost jednotlivého zadavatele bude dodavatel provádět fakturaci v měsíčních intervalech. VI. PODMÍNKY PRO JEDNOTNÉ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VI.1 Požadavky na jednotné zpracování nabídky v listinné podobě VI.1.1 VI.1.2 Uchazeč je povinen doložit v samostatné uzavřené obálce (odděleně od dokumentů prokazujících splnění kvalifikace dle čl. II. této zadávací dokumentace) centrálnímu zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek tyto dokumenty týkající se veřejné zakázky: - Vzorový návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie podepsaný oprávněnou osobou (oprávněnými osobami) pro hladinu NN, v počtu dvou vyhotovení (originál a kopie), v němž budou uvedeny nabídkové ceny zpracované v souladu s čl. III. které budou následně zadány jako vstupní ceny do elektronické aukce. - Identifikační údaje uchazeče - Vyplněnou tabulku s uvedením nabídkových cen jednotlivých položek platných pro všechna odběrná místa (tabulka k vyplnění nabídkových cen je Přílohou č. 3 zadávací dokumentace). - Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek zadavatele, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (jeho znění je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace). V případě, že uchazeč v nabídce doloží dále v závorce uvedené dokumenty (nabídka, návrhy smluv a prokázání kvalifikačních předpokladů) podepsané jinou než osobou Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 7/10

8 VI.1.3 uvedenou v platném výpisu z obchodního rejstříku, doloží do své nabídky také oprávnění této osoby k podpisu (např. plnou moc). Varianty nabídky se nepřipouštějí. VI.1.4 Uzavřená obálka obsahující kvalifikaci, musí být označena nápisem: NEOTVÍRAT Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro a jemu podřízené organizace - KVALIFIKACE. VI.1.5 Uzavřená obálka obsahující nabídku, musí být označena nápisem: NEOTVÍRAT Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro město Česká Lípa a jemu podřízené organizace - NABÍDKA. Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce. VI.1.6 Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá do VI.1.7 Nabídku a kvalifikaci v listinné podobě podává uchazeč v samostatných uzavřených obálkách (dle odst. VI.1.4) doporučeně poštou nebo osobně, v pracovních dnech od 09:00 do hodin, na korespondenční adresu pobočky organizátora této veřejné zakázky, ecentre, a.s., Brandlova 1243/8, Ostrava Moravská Ostrava. Obálka s nabídkou bude označena v souladu s článkem VI.1.4. zadávací dokumentace. VI.1.8 Lhůta pro podání nabídek končí ve 14:00. VI.1.9 Termín pro otevírání obálek centrální zadavatel stanovil na den ve 13:00 hodin, v sídle pobočky zadavatele této veřejné zakázky, město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, PSČ VI.2 Požadavky na jednotné zpracování následné nabídky v elektronické podobě V souladu se Systémovým dokumentem pro účast v elektronické aukci (v Příloze č. 5 zadávací dokumentace) uchazeč, jehož nabídka nebyla v rámci předběžného hodnocení vyřazena, podá do elektronického nástroje jednotkové ceny zpracované podle čl. III. této zadávací dokumentace. VI.3 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám VI.3.1 VI.3.2 VI.3.3 Uchazeč je oprávněn po centrálním zadavateli požadovat do konce lhůty pro podání nabídek písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena osobě zastupující centrálního zadavatele dle 151 zákona, a to na korespondenční adresu: ecentre, a.s., Brandlova 8, Ostrava, PSČ Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí centrální zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Odstavec VI.3.2 se použije obdobně. Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 8/10

9 VII.1 VII. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDKY Centrální zadavatel se rozhodl hodnotit nabídky uchazečů podle kritéria nejnižší nabídkové ceny, s využitím elektronické aukce v souladu s 96 a 97 zákona. Pravidla průběhu e-aukce, jsou upraveny v Systémovém dokumentu pro účast v e-aukci, který je Přílohou č. 5 této zadávací dokumentace. - Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena zpracovaná v souladu s článkem III. této zadávací dokumentace. - Informace o průběhu elektronické aukce budou dále dodavatelům, kteří nebyli vyloučeni v rámci tzv. předběžného hodnocení nabídek, poskytnuty elektronicky na uvedenou ovou adresu dle bodu VII.2.3. této zadávací dokumentace v tzv. výzvě k účasti v e- aukci. - Soutěžní kolo e-aukce bude probíhat 30 minut s tím, že pokud v posledních dvou minutách soutěžního kola podá soutěžící dodavatel nabídku nižší než doposud nejnižší nabídka, bude soutěžní kolo prodlouženo vždy o 5 minut. - Minimální rozdíl pro jednotlivá podání aukčních hodnot v průběhu elektronické aukce činí 10,- Kč u jednotkové ceny. - Maximální snížení vlastní nabídnuté ceny pro jednotlivá podání aukčních hodnot v průběhu elektronické aukce činí 50% dosavadní vlastní nabídnuté ceny (pro omezení možnosti překlepu při zadávání nové hodnoty). - Podávané aukční hodnoty při zahájení e-aukce je dodavatel povinen podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vystavovaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Ukončení účasti dodavatele v e- aukci je rovněž dodavatel povinen stvrdit zaručeným elektronickým podpisem. - Informace, které budou uchazečům poskytnuty: Uchazeč vidí mimo své nabídky ještě nabídku nejnižší a svou cenovou nabídku může jen snižovat s ohledem na stanovený minimální a maximální krok (viz výše). Změna cenové nabídky směrem nahoru nebude systémem akceptována. - Po tzv. předběžném hodnocení nabídek rozešle centrální zadavatel všem uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, elektronickými prostředky v zákonem stanovené lhůtě min. dvou pracovních dnů předem výzvu k podání elektronických nabídek do e-aukce - aukčních hodnot. Veškeré informace o průběhu vlastní elektronické aukce budou uchazečům poskytnuty na ovou adresu uvedenou v nabídce dle čl. VII.2.3 této zadávací dokumentace. - Výzva bude obsahovat: 1. termín konání e-aukce 2. kontakt na administrátora e-aukce 3. technické přístupy do e-aukce, tzn. přesná internetová adresa e-aukce, přístupové jméno a přístupové heslo uchazeče do e-aukce od okamžiku rozeslání výzvy k podání nových aukčních hodnot doby zahájení aukčního kola e-aukce proběhne tzv. indikativní přístup, tzn. centrální zadavatel umožní přístup všem účastníkům do testovacího prostředí e-aukce, kde je možné přímo v systému e-aukce vyzkoušet potřebné operace. - Uchazeč musí před zahájením soutěžního tzv. aukčního kola zadat do aukční síně svou zadávací cenovou nabídku, přičemž takto učiněná nabídka musí být rovna nebo nižší než je jeho zadávací cena podaná v písemné nabídce. Až do zahájení soutěžního kola není uchazeč touto svou indikativní nabídkou vázán a má možnost tuto svou indikativní nabídku zrušit, měnit (směrem dolů) případně ze systému vymazat. Pokud uchazeč svou indikativní nabídku do okamžiku zahájení soutěžního kola nezruší, je tato nabídka považována za platně učiněnou při zahájení soutěžního kola a stává se pro uchazeče závaznou. Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 9/10

10 - V průběhu e-aukce spolu centrální zadavatel a uchazeči komunikují výlučně prostředky elektronické komunikace, proto pro účast v elektronické aukci musí mít uchazeč přístup k internetu a internetový prohlížeč typu Mozzila Firefox 3.0 nebo vyšší, anebo Microsoft Internet Explorer verze 7.0 nebo vyšší. VII.2 Podmínky a rozsah elektronické aukce: VII.2.1 VII.2.2 VII.2.3 Veškeré další informace k účasti v elektronické aukci podle 96 nalezne dodavatel v Systémovém dokumentu centrálního zadavatele - pravidlech pro e-aukce. Elektronická aukce proběhne v souladu s 97 zákona. Výzva do elektronické aukce bude dodavatelům zaslána elektronickými prostředky na kontaktní ovou adresu, kterou je povinen dodavatel uvést v nabídce. VIII. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1: Čestné prohlášení Česká Lípa_Elektřina2011_Příloha č. 1_Čestné prohlášení_ Příloha č. 2: Seznam zadavatelů v rámci centralizovaného zadávání Česká Lípa_Elektřina2011_Příloha č. 2_Seznam pověřujících zadavatelů_ Příloha č. 3: Tabulka pro zadání nabídkových cen Česká Lípa_Elektřina2011_Příloha č. 3_Tabulka pro zadání nabídkových cen_ Příloha č. 4: Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek zadavatele Česká Lípa_Elektřina2011_Příloha č. 4_Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek zadavatele_ Příloha č. 5: Systémový dokument pro účast v e-aukci Česká Lípa_Elektřina2011_Příloha č. 5_Systémový dokument pro účast v e-aukci_ Příloha č. 6: Seznam odběrných míst NN Česká Lípa_Elektřina2011_Příloha č. 6_Seznam všech odběrných míst NN_ Příloha č. 6a: Seznam odběrných míst NN s odběrem od Česká Lípa_Elektřina2011_Příloha č. 6a_Seznam odběrných míst NN s odběrem od _ Příloha č. 6b: Seznam odběrných míst NN s odběrem od roku 2012 Česká Lípa_Elektřina2011_Příloha č. 6b_Seznam odběrných míst NN s odběrem od roku 2012_ Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 10/10

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne TAMERO INVEST s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ 24781452, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 173747,

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne TAMERO INVEST s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ 24781452, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle C, číslo vložky 173747,

Více

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa ODBORNÉ PORADENSTVÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST POVODŇOVÉ PLÁNY PROJEKČNÍ PRÁCE EKO - ENERGIE PRÁVNÍ SLUŽBY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka souboru stavebních prací pro úpravu prostor za účelem vzniku centra volnočasových aktivit, jejíž součástí je vznik prostoru

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY I. VYHLAŠOVATEL O PRODEJI ZVĚŘINY 1) Vojenské lesy a statky ČR, s. p., se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6, IČ 00000205, zapsané v obchodním

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

VÝSLEDKY e-aukcí PRO KOMERČNÍ SEKTOR ČESKÁ REPUBLIKA

VÝSLEDKY e-aukcí PRO KOMERČNÍ SEKTOR ČESKÁ REPUBLIKA VÝSLEDKY e-aukcí PRO KOMERČNÍ SEKTOR ČESKÁ REPUBLIKA VÝSLEDEK e-aukce PRO PODNIKATELE - 26.3.2013 3,04 mil. Kč 1,331 milionů Kč 0,362 milionů Kč v % 29,6 % 1,713 milionů Kč 0,441 milionů Kč v % 28 % VÝSLEDEK

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ..07/.4.00/2.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace. Název zakázky: Dodávka

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY"

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

Zadání veřejné zakázky. Likvidace odpadů 180103* Domova u fontány 2015

Zadání veřejné zakázky. Likvidace odpadů 180103* Domova u fontány 2015 Zadání veřejné zakázky Zadavatel: Domov u fontány zastoupený PhDr. Danuší Fomiczewovou, ředitelkou Domova u fontány Libušina 1060, 535 16 Přelouč IČ 711 76 225 Předmět veřejné zakázky malého rozsahu mimo

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 Datum zahájení zadávacího řízení: prosinec 2010 2 Obsah 1. Název veřejné zakázky 2. Zadavatel 3. Druh

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více