ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY"

Transkript

1 PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická opatření objektu tělocvičny ve Zbraslavicích ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce mimo režim zákona podle 18 odst. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Evidenční číslo Zadavatele strana1

2 1. Preambule Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu podle principů zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na veřejnou zakázku na stavební práce. Veřejná zakázka není zadávána postupem podle zákona, ale v některých případech postupuje obdobným způsobem. Pouze v těch ustanoveních, kde je výslovně uveden odkaz na zákon, se bude zadavatel i uchazeči o veřejnou zakázku, respektive dodavatelé, řídit tímto ustanovením. Tato zadávací dokumentace (dále také ZD ) obsahuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Požadavky uvedené v této ZD jsou pro uchazeče při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 2. Identifikace zadavatele Obchodní jméno: Sídlo: Kontaktní adresa: Obec Zbraslavice Zbraslavice 7, Zbraslavice Zbraslavice 7, Zbraslavice IČ: Jednající: Ondřej Havlovic starosta obce Zbraslavice Telefon: Internetové stránky: Zástupce v organizačních věcech VZ Petr Jaroš Mobil: strana2

3 3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 3.1 Obecné vymezení předmětu plnění Název stavby: Účel stavby: Místo stavby: Vlastník objektu: Energetická opatření objektu tělocvičny ve Zbraslavicích Zateplení objektu tělocvičny Objekt tělocvičny umístěný na parcele č. 759 v k.ú. Zbraslavice Obec Zbraslavice Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce - opatření spojená s úsporami energie na objektu tělocvičny v obci Zbraslavice, okr. Kutná Hora. Uvedené stavební práce spočívají v zateplení obvodového pláště, střešní konstrukce a výměně výplní otvorů. Vše bude realizováno dle předložené projektové dokumentace zpracované firmou Vetom Zbraslavice s.r.o. IČ: , která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a další informace pro řádné provedení stavby, dále pak položkový soupis prací zpracovaný rovněž firmou Vetom Zbraslavice s.r.o. (dále také jako výkaz výměr ). Kompletní projektová dokumentace je součástí této zadávací dokumentace. Zakázka je přesně vymezena rozsahem a členěním podle projektové dokumentace, výkazu výměr (soupisu prací) a podmínek zadávací dokumentace. Součástí díla Energetická opatření objektu tělocvičny ve Zbraslavicích jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní provedení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen těmito zadávací podmínkami, projektem, soupisem prací a určenými standardy a obecně technickými požadavky. Součástí předmětu této veřejné zakázky jsou také činnosti specifikované v Obchodních podmínkách (příloha č. 1 této ZD) čl. 1 Předmět smlouvy, bod jedná se o: zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla; výrobu a instalaci pamětní desky 300x400 mm; provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, statických výpočtů apod. a jejich předání objednateli; provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; vypracování dokumentace pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a strana3

4 dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě; vybavení stavby podle požární zprávy; zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla na náklady Zhotovitele; zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla; účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku; likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů; zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím; provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele (budoucím uživatelem); Předmět plnění této veřejné zakázky je detailněji vymezen v Obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této ZD. 3.2 Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce Označení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací, podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství je následující (číselník Common Procurement Vocabulary = CPV): Stavební práce Tepelné izolace Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků V rámci tohoto zatřídění je předmět veřejné zakázky dále specifikován ve výkazu výměr (dále také soupis prací ), který tvoří přílohu č. 4 této ZD. Uchazeč ve své nabídce předloží vyplněný výkaz výměr, resp. vyplněný slepý rozpočet, dle požadavků uvedených v této ZD. 3.3 Technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky Předmět plnění bude realizován v souladu s platnými zákony ČR, s příslušnými normami ČSN, EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci (včetně příloh) definován určitými parametry nebo názvem nebo kódem strana4

5 konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo technologií parametrově srovnatelnou nebo vyšší a lepší. Veškeré použité výrobky musí splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 3.4 Odpovědnost dodavatele za plnění veřejné zakázky Dodavatel (dále také jako uchazeč) je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se ZD, Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce v OPŽP (Operační program životního prostředí) a všemi dalšími prováděcími předpisy OPŽP a směrnicemi MŽP (Ministerstvo životního prostředí) dostupnými na stránkách s vazbou na typ, charakter a rozsah projektu. Dodavatel je dále povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu s touto ZD, smlouvou o dílo podle závazných obchodních podmínek, se závaznými předpisy OPŽP a se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: ,- Kč bez DPH. V případě, že nejnižší nabídková cena podaná v rámci tohoto zadávacího řízení přesáhne výše uvedenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, vyhrazuje si zadavatel právo v obdobě 84 zákona zadávací řízení zrušit. 5. Doba plnění veřejné zakázky Předpokládané termíny: Zahájení provádění díla: Provedení výstupní kontroly díla dodavatelem: Řádné ukončení a předání díla s uvedením do zkušebního provozu (Dodavatelem Zadavateli bez vad a nedodělků bránících v užívání): Řádné ukončení a předání díla s uvedením do trvalého provozu (Dodavatelem Zadavateli bez všech zjevných vad a nedodělků): Uchazeč ve své nabídce doloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky (viz příloha č. 1 Obchodní podmínky) s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle výše strana5

6 uvedeného. Harmonogram musí respektovat povinnosti a termíny definované zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v této ZD. 6. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění předmětu díla Zbraslavice, stavební parcela č. 759 v k.ú. Zbraslavice. 7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 7.1. Obecně k požadavkům zadavatele na prokázání kvalifikace Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v obdobě zákona je předpokladem posouzení a hodnocení nabídek. Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v obdobě dle 53 zákona, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů v obdobě dle 54 zákona, c) předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, d) prokázání technických kvalifikačních předpokladů v obdobě dle 56 zákona Prokázání splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem v obdobě podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu v obdobě ustanovení 51 odst. 4 zákona prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu v obdobě podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu v obdobě podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem (tj. čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace v obdobě podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů v obdobě ustanovení 54 písm. a) zákona. strana6

7 Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v obdobě podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu v obdobě podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace v obdobě podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije obdobně 51 odst. 4 zákona. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn obdobně podle 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování /a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)/ a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a ového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii Prokázání splnění kvalifikace u zahraničního dodavatele Obdobně dle 51 odst. 7 zákona, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. strana7

8 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace Seznam kvalifikovaných dodavatelů V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v obdobě dle 125 a násl. zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokázání splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů v obdobě podle 53 odst. 1 nebo 2 zákona a b) profesních kvalifikačních předpokladů v obdobě podle 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel je povinen v obdobě dle 127 odst. 4 zákona přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Systém certifikovaných dodavatelů V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů v obdobě dle 133 a násl. zákona, který obsahuje náležitosti stanovené v obdobě 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace ( 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Zahraniční seznam dodavatelů Zadavatel přijme za podmínek stanovených v obdobě 143 odst. 4 zákona výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát vydán. Výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát nesmí být starší 3 měsíců a musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace. Výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraničním certifikátem dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, popřípadě splnění její příslušné části, v rozsahu stanoveném v obdobě dle 143 odst. 3 zákona Pravost a stáří dokladů Dodavatel předkládá v obdobě dle 57 odst. 1 zákona kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva do 15 dnů od doručení výzvy zadavatele k uzavření smlouvy, je strana8

9 povinen je před uzavřením smlouvy předložit. V případě jejich nepředložení se tato skutečnost považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy v obdobě a ve smyslu ustanovení 82 odst. 4. zákona. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v obdobě dle 57 odst. 2 zákona ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Pokud dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady v jiném než českém jazyce, musí být doloženy v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Změny v kvalifikaci dodavatele Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Povinnost podle předchozího odstavce se v obdobě dle 58 odst. 2 zákona vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele v obdobě dle 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace V tomto výběrovém řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 7.2 Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v obdobě dle 53 odst. 1 zákona. Dle 53 odst.1 zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její strana9

10 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, písmeno a) a b) uchazeč prokáže předložením výpisu z Rejstříku trestů (právnických i fyzických osob), c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, písmeno c) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, písmeno d) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, e) který není v likvidaci, písmeno e) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, písmeno f) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a pro spotřební daň prohlášením, strana10

11 g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, písmeno g) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, písmeno h) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, písmeno i) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, písmeno j) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, písmeno k) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v obdobně v rozsahu uvedeném v 53 odst. 3 zákona. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem Profesní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: a) V obdobě dle 54 písm. a) zákona výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního strana11

12 rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. lhůty pro podání nabídek) starší 90 kalendářních dnů. b) V obdobě dle 54 písm. b) zákona dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (tj. předložení výpisu ze živnostenského rejstříku). Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, to znamená předložení zejména následujících živnostenských oprávnění: - živnostenské oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování, popř. jiné oprávnění obdobného charakteru, které odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky. c) V obdobě dle 54 písm. d) zákona dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti předložením kopie níže požadovaných dokladů: - osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. (autorizovaný inženýr) Současně musí dodavatel uvést, v jakém pracovně právním vztahu je osoba prokazující tuto kvalifikaci k dodavateli (např. předložením prohlášení oprávněné osoby dodavatele o tom, že uvedená osoba je jeho zaměstnancem nebo doložením fotokopie dokladu o jiném pracovně právním vztahu). Není-li tato odpovědná osoba zaměstnancem dodavatele, musí být předložena smlouva o budoucí spolupráci v obdobě ve smyslu 51 odst. 4 zákona Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele Dodavatel v obdobě souladu s 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek ekonomické a finanční způsobilosti. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Zadavatel si od uchazeče, který je účetní jednotkou ve smyslu zákona 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo požadovat předložení kopie účetní závěrky za poslední vykazované období sestavenou podle 18 odst. 3 a výroční zprávu za totéž období dle 21 zákona 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud uchazeč nezveřejnil tyto strana12

13 údaje ve smyslu odst. 4 21a zákona 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu podle 66 zákona č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů nebo v případě, že zadavatel tyto údaje ve veřejně dostupných prostředcích nenalezl Technické kvalifikační předpoklady V obdobě souladu s 56 zákona zadavatel vymezuje tyto technické kvalifikační předpoklady: a) V obdobě dle 56 odst. 3 písm. a) zákona: Rozsah požadovaných informací a dokladů v obdobě dle 56 odst. 5 písm. a) zákona: Dodavatel předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v obdobě dle 56 odst. 5 písm. b) zákona: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného prohlášení včetně příslušných osvědčení objednatelů, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu, složitosti předmětu plnění veřejné zakázky v obdobě dle 56 odst. 5 písm. c) zákona: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud za posledních 5 let provedl alespoň: 3 předmětu této zakázky odpovídající stavební práce stejného či obdobného charakteru (zateplovací stavební práce a to ve finančním rozsahu min tis. Kč bez DPH za každou požadovanou stavební práci b) V obdobě dle 56 odst. 3 písm. c) zákona: Rozsah požadovaných informací a dokladů dle 56 odst. 5 písm. a) zákona: Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v obdobě dle 56 odst. 5 písm. b) zákona: strana13

14 Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením strukturovaných profesních životopisů a dokladů o odborné způsobilosti osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují níže uvedené požadavky zadavatele, a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, dle níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat u každé uváděné osoby: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru předmětu veřejné zakázky, informace o poměru k dodavateli, podíl na realizaci této veřejné zakázky. Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu, složitosti předmětu plnění veřejné zakázky v obdobě dle 56 odst. 5 písm. c) zákona: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým splňující následující požadavky zadavatele: Stavbyvedoucí autorizace v oboru pozemní stavby, min. 5 let praxe v oboru, minimálně 1 dokončená stavba ve finančním objemu min tis. Kč bez DPH, jejímž předmětem byly stavební práce a dodávky, které odpovídaly předmětu této veřejné zakázky Ostatní požadavky pro splnění kvalifikačních předpokladů Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace a požadavků tak, jak jsou zadavatelem požadovány v čl. 7.2, 7.3, 7.4, a 7.5., je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídky. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude v obdobě podle ustanovení 60 odst. 1 zákona vyloučen ze zadávacího řízení. 8. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů Zadavatel připouští, aby uchazeč (dodavatel) zadal část veřejné zakázky subdodavateli. Zadavatel v souladu s ustanovením v obdobě 44 odst. 6 zákona požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením věcné specifikace, strana14

15 materiálového a technologického řešení subdodávek a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce (formou přehledné tabulky viz níže). Pořadové číslo subdodavatele Subdodavatel (obchodní firma nebo název/ obchodní firma nebo jméno a příjmení) IČ (identifikační číslo) Věcný podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky Finanční podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky (v %) 1 2 až x Dodavatel předloží zadavateli výše uvedený seznam subdodavatelů, ze kterého bude patrno, jakou část díla a v jakém objemu provádí pro dodavatele každý subdodavatel. Dodavatel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli ze smlouvy o dílo. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodá nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. V rámci tohoto bodu zadávací dokumentace důrazně upozorňujeme uchazeče, aby vzali na zvláštní zřetel povinnost průběžné vedení sezamu subdodavatelů vycházející z podmínek uvedených v čl Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ve verzi ke dni s účinností od Odkaz: zavazne_pokyny_pro_zadatele_a_prijemce_v_opzp_06_10_2014.pdf Detailní závazné povinnosti zhotovitele ve vztahu k podmínkám vedení seznamu subdodavatelů jsou uvedeny v čl. 8 Obchodních podmínek (příloha č. 1 ZD). Pro zajištění rizika, které je specifikováno v čl. 15 Obchodních podmínek, požaduje zadavatel bankovní záruku specifikovanou v čl. 19. Obchodních podmínek. Tato bankovní záruka bude představovat zajištění uvedeného rizika ve výši celkové poskytnuté dotace ve smyslu znění odstavce této zadávací dokumentace. Více viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace. strana15

16 9. Prohlášení uchazeče Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, v němž bude uveden výslovný odkaz na zadávací podmínky a zadávací dokumentaci s prohlášením o jejich úplné akceptaci a dále prohlášení o tom, že: Uchazeč si vyjasnil všechna případná sporná ustanovení a nesrovnalosti v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, a že všechny údaje uvedené v jeho nabídce jsou pravdivé a zadavatel má právo si všechny uvedené údaje ověřit. Uchazeč prohlášením jednoznačně potvrdí, že: Uchazeč je seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla, že předložená nabídka tyto okolnosti respektuje a nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení. Uchazeč se také zaváže, že: zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele subdodavatele uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel. 10. Obchodní podmínky Závazné obchodní podmínky formou vzorového znění smlouvy o dílo jsou uvedeny v příloze č. 1 této ZD. Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje (jiná ustanovení není uchazeč oprávněn měnit) a doplněnou smlouvu včetně požadovaných příloh podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče učiní součástí nabídky jako návrh smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky uchazeče. Vzor smlouvy o dílo nesmí být měněn. Při nedodržení těchto podmínek bude nabídka vyřazena ze soutěže. Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. Zadavatel v obdobě souladu s 46d odst. 2) zákona stanovuje, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokázal kvalifikaci, je možná jen ve výjimečných a oprávněných případech a za okolností, které dodavatel ani nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem zadavatele. Dodavatel před změnou subdodavatele předloží zadavateli všechny nezbytné doklady, požadované v ZD a kterými musel doložit kvalifikaci původní subdodavatel. I pro nového subdodavatele tedy platí kromě tohoto všechny podmínky uvedené výše. Zadavatel ověří strana16

17 relevantnost všech doložených dokladů a kvalifikačních předpokladů nového subdodavatele, zda splňuje podmínky ZD a zadavatele daného zadávacího řízení. V případě, že zadavatel nerozhodne kladně o této navrhované změně subdodavatele (např. z důvodů nedoložení relevantních kvalifikačních dokladů), není oprávněn dodavatel tohoto subdodavatele k plnění zakázky použít Další obchodní podmínky zadavatele Požadavek zadavatele na pojištění Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, stejně tak, jako požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností dodavatele na prováděném a ukončeném díle, stejně tak, jako požadavky na ostatní druhy pojištění jsou specifikovány v Obchodních podmínkách v příloze č. 1 této ZD. Výše pojištění podle čl. 11 Obchodních podmínek je požadována minimálně ve výši nabídkové ceny. Pokud pojistná smlouva nebude obsahovat i zajištění škod způsobené třetím osobám, je uchazeč povinen uzavřít zvláštní pojistnou smlouvu na tato pojištění ve výši minimálně 1 mil. Kč. Pojistné smlouvy platné po celou dobu realizace díla, tj. do jeho předání staveniště předloží vítězný uchazeč při podpisu smlouvy o dílo. Nesplnění výše uvedené povinnosti pojistných smluv v požadovaném rozsahu vybraným uchazečem se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy v obdobě a ve smyslu ustanovení 82 odst. 4. zákona Požadavek zadavatele na doložení bankovní záruky V rámci obchodních podmínek této zadávací dokumentace je vybranému uchazeči stanovena povinnost poskytnout zadavateli (budoucímu objednateli) na zajištění závazků vymezených v čl. 14. Obchodních podmínek (Smluvní pokuty, náhrada škody) bankovní záruku dle čl. 19 Obchodních podmínek ve výši 10% z ceny díla a dále pak zvlášť bankovní záruku na zajištění škody uvedené v čl. 15 Obchodních podmínek ve výši sankce stanovené v Rozhodnutí o přidělení dotace dle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů nebo ve výši ve smyslu odstavce 4c) a 7 44a zákona 218/2000 Sb., pokud v Rozhodnutí o přidělení dotace tato sankce konkrétně (výslovně) za tento případ vymezena nebude. Zhotovitel je povinen poskytnout uvedené bankovní záruky na své náklady ve prospěch objednatele (zadavatele) a to prostřednictvím banky zhotovitele, registrované v České republice ve smyslu zákona o bankách v platném znění. Obě bankovní záruky budou vystaveny s platností po dobu 36 celých měsíců ode dne vystavení. Jako nedílnou součást nabídky předloží uchazeč čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč zadavatelovy požadavky na doložení bankovních záruk dle tohoto bodu ZD splní. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva (15 dnů od doručení výzvy zadavatele k uzavření smlouvy), je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originál bankovní záruky ve výši rovnající se minimální výši 10% z ceny díla bez DPH pro strana17

18 zajištění závazků vyplývajících z čl. 14 Obchodních podmínek a originál bankovní záruky ve výši dle výpočtu uvedeného čl Obchodních podmínek, pro zajištění podmínky na zajištění škody uvedené v čl. 15 Obchodních podmínek. Nesplnění výše uvedené povinnosti následného předložení bankovních příslibů vybraným uchazečem do stanovené doby (15 dnů od doručení výzvy zadavatele k uzavření smlouvy) se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4. zákona. Vybraným uchazečem předkládané bankovní záruky musí zahrnovat podmínky dle přiloženého vzoru, který je součástí ZD jako příloha č. 5. Dále jsou Obchodní podmínky specifikovány v příloze č. 1 k této ZD. 11. Platební a další podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Dodavatel vystaví a zadavatel uhradí faktury za práce a dodávky za komplexně provedené dílo. Oprávněnost fakturace dodavateli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu provedených prací celého díla ze strany technického dozoru investora (TDI). Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Dodavatel je povinen doručit zadavateli fakturu prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení a odsouhlasení TDI. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč (CZK). Bližší specifikace platebních podmínek je uvedena v Obchodních podmínkách v příloze č. 1 této ZD Další podmínky Případné nejasnosti je nutné vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, nebo mylné chápání ustanovení a údajů neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo změnu nabídky. Požadavky a informace uvedené v této zadávací dokumentaci a v přílohách této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval parametry navrhované v projektové dokumentaci (dále také PD) zejména jak následuje: a) Konstrukce oken a dveří: Maximální součinitel prostupu tepla (rámu, skla, celého okna/dveří) Požadavek na ventilaci b) Zateplovací systém stěn: Technické i energetické parametry izolantu (materiál, λ apod.) Tloušťka izolantu strana18

19 c) Zateplovací systém střech (podlah): Technické i energetické parametry izolantu (materiál, λ apod.) Tloušťka izolantu 12. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky, dodatečné informace, náležitosti korespondence se zadavatelem a poskytování zadávací dokumentace Prohlídka místa plnění veřejné zakázky Prohlídku místa plnění je možné uskutečnit dne od 9:00 do 14:00 po individuální dohodě se starostou obce Zbraslavice. Pokud při prohlídce místa budoucího provádění prací vzniknou nejasnosti a budou směřovat k vyjasňování zadávací dokumentace, je dodavatel povinen své dotazy k technickým nebo zadávacím podmínkám uplatnit písemně u zástupce zadavatele - zástupce v organizačních věcech veřejné zakázky Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci (zadávacím podmínkám) za účelem její konkretizace, příp. vyjasnění sporných záležitostí. Případné rozpory je nutné vyjasnit si ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci obdobně způsobem definovaným v ustanovení 49 zákona. Žádost musí být písemná a musí být doručena zadavateli, resp. jeho zástupci - zástupci v organizačních věcech veřejné zakázky, nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace budou všem zájemcům poskytnuty nejpozději do 4 pracovních dnů od doručení žádosti a to uveřejněním na elektronické úřední desce nebo profilu zadavatele. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti Náležitosti korespondence se zadavatelem Dodavatel je povinen pro veškerou korespondenci se zadavatelem užívat identifikaci název veřejné zakázky. Konkrétní korespondence bude pro rychlejší orientaci označena druhem písemnosti, to znamená např. ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM nebo ZDŮVODNĚNÍ MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY, PÍSEMNÉ VYSVĚTLENÍ NABÍDKY, NÁMITKY, a podobně Poskytování zadávací dokumentace Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh je v elektronické podobě k dispozici na úřední desce zadavatele strana19

20 13. Nabídková cena a podmínky 13.1 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné a kompletní realizaci díla. Mimo jiné tedy náklady, které objektivně v souvislosti s realizací stavby vznikají. Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v době určené pro celou realizaci díla. Nabídková cena díla musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a obchodními podmínkami, které jsou součástí ZD. Nabídkový rozpočet bude součástí uzavřené smlouvy o dílo. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky a lze jí měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě o dílo. Uchazeč (dodavatel) stanoví nabídkovou cenu za celé plnění zakázky celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek ve výkazu výměr soupisu prací (příloha č. 4 této ZD), projektové dokumentace a zadávacích podmínek, včetně obchodních. Oceněný výkaz výměr (soupis prací) bude součástí nabídky. Nabídková cena bude uvedena v CZK. V krycím listu bude nabídková cena uvedena v Kč (CZK) v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ), sazba DPH, která se vztahuje k celkové nabídkové ceně (v %), výše DPH, nabídková cena včetně DPH. Nabídkovou cenu je uchazeč povinen uvést v návrhu smlouvy o dílo v členění dle Obchodních podmínek (příloha č. 1) a dále v krycím listu nabídky (příloha č. 5). V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti ve výkazu výměr soupisu prací (který jsou všichni uchazeči povinni zpracovat jednotně dle dodaného výkazu výměr v elektronické podobě), případně v ostatních částech projektové dokumentace, je oprávněn obdobně v souladu s ustanovením 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, požádat písemně o dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Nabídková cena musí být uchazečem garantována nejméně po dobu zadávací lhůty Způsob doložení a prokázání nabídkové ceny Uchazeč v nabídce prokáže svou nabídkovou cenu předložením dále uvedených údajů povinnou cenovou přílohou, celkovou rekapitulací tj. soupisem všech objektů s uvedením jejich celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny celkem a s uvedením celkové nabídkové ceny strana20

21 ve shodném členění jako byly předané výkazy výměr soupisy prací, tzn. položkovými rozpočty na jednotlivé stavební objekty vč. dílčích rekapitulací objektů. Uchazeč v nabídce dále doloží elektronickou formu oceněných položkových rozpočtů na CD. Obsah a struktura předloženého ocenění v elektronické formě musí mít strukturu a obsah shodný s výkazem výměr (soupisem prací) poskytnutým zadavatelem Oceněné výkazy výměr (soupisy prací) obsahuje v souladu se zákonem výkaz výměr požadovaných prací, konstrukcí a dodávek. Výkaz výměr musí být vyplněný ve všech položkách a musí být datován, orazítkován a podepsán osobou, oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Výkaz výměr poskytnutý zadavatelem v příloze č. 3 této ZD je ve své struktuře závazný a nesmí být jakkoliv dodatečně upravován! Součástí cenové nabídky budou zhotovitelem zpracované a oceněné výkazy výměr na všechny objekty, všechny práce a dodávky uvedené ve výkazu výměr a budou oceněny v požadovaném členění. Uchazeč je povinen podle svých odborných znalostí předložit kompletní cenu díla a ověřit si soulad předloženého výkazu výměr s ostatními částmi zadávací dokumentace, tzn. zejména mezi textovou a výkresovou částí projektu. Výkazy výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace, jsou z hlediska stanovení nabídkové ceny uchazečem závazné, jimi zadavatel definuje kvalitativní standard a také vymezuje použité položky s ohledem na předpokládanou technologii provádění díla. Položkové rozpočty doložené v nabídce na jednotlivé objekty budou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo. Ve vztahu ke sjednané celkové ceně díla jsou však nepodstatné, zhotovitel nebude mít právo domáhat se zvýšení ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho nabídkovém rozpočtu. Položkové rozpočty slouží výhradně k prokazování finančního objemu provedených prací v návaznosti na soupis provedených prací za dané období a dále pro ocenění objednatelem požadovaných víceprací a odpočet neprovedených prací na základě uvedených jednotkových cen. Nedodržení požadavků na jednotné zpracování nabídkové ceny uvedených v této zadávací dokumentaci bude důvodem k vyřazení nabídky v obdobě v souladu s ustanovením 76 odst. 1 zákona a vyloučení uchazeče v obdobě v souladu s ustanovením 76 odst. 6 zákona. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů akreditovaných společností např. ÚRS, a. s., Praha, nebo RTS, a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky Změna ceny díla Nabídková cena může být překročena pouze z důvodu legislativních změn týkajících se změny procentuální sazby DPH. strana21

22 14. Záruka a záruční podmínky Zadavatel požaduje záruční dobu na provedení předmětu plnění (stavby) ve výši 60 měsíců. Více viz Obchodní podmínky v příloze č. 1 této ZD. 15. Sankční podmínky Závazné sankční podmínky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách příloha č. 1 této ZD. 16. Variantní řešení Zadavatel variantní řešení nepřipouští. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 17. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Výše nabídkových cen bude posuzována též ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí být od uchazeče vyžádáno písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. 18. Jistota K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši ,- Kč (slovy: osmdesáttisíckorunčeských) a to buď poukázáním peněžní částky (dále jen peněžní jistota ) na níže uvedený účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, která bude platná po celou dobu zadávací lhůty v obdobě podle 43 zákona. Výše uvedené formy poskytnutí jistoty se řídí obdobně ustanovením 67 zákona. Bankovní spojení pro případ poskytnutí peněžní jistoty: Číslo účtu zadavatele: Kód banky: 0800 Název banky: Česká spořitelna a.s. Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly: strana22

23 variabilní symbol: IČO (identifikační číslo osoby) uchazeče specifický symbol: evidenční číslo veřejné zakázky: Peněžní jistota musí být připsána na stanovený účet nejpozději ke dni a konci lhůty pro podání nabídek. Peněžní jistotu nelze zadavateli poskytovat v hotovosti na pokladnu obecního úřadu Zbraslavice. Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není v žádném případě pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti. Pokud bude výpis současně obsahovat další platby, než jen úhradu jistoty, doporučujeme uchazeči provést trvalé zneprůhlednění údajů o ostatních platbách, a to včetně výše počátečního stavu a konečného zůstatku na účtu uchazeče. V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál listiny bankovní záruky. Nebude-li doklad o poskytnutí jistoty vystaven v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do tohoto jazyka. V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobu, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v 67 odst. 7 zákona pojistné plnění, originál tohoto prohlášení je dokladem o poskytnutí jistoty. Nedodržení tohoto požadavku bude důvodem k vyřazení nabídky v obdobě souladu s ustanovením 76 odst. 1 zákona a vyloučení uchazeče v obdobě souladu s ustanovením 76 odst. 6 zákona. Zadavatel uvolní jistotu v obdobě souladu s ustanovením 67 zákona. V případě, kdy uchazeč chybně zadá příslušné platební symboly pro úhradu jistoty nebo k platbě neuvede veškeré stanovené platební symboly, a ta z tohoto důvodu vůbec nebude připsána na účet zadavatele, neodpovídá zadavatel za jakékoliv dopady takové chybné peněžní transakce. V případě poskytnutí peněžní jistoty zadavatel vyžaduje od uchazeče v nabídce předložit prohlášení podepsané osobou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební symboly pro vrácení jistoty v následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa pobočky, variabilní symbol. strana23

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

Splašková kanalizace Písečná I. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle Pravidel České republiky Ministerstva zemědělství, č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Veřejná zakázka Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Evidenční číslo veřejné zakázky: 60056282 Údaje ze zadávací dokumentace

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce Název výběrového řízení: Povodňové škody v obci Hodslavice most M1 u Č.P. 99 Dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadavatel. Povodí Odry, státní podnik. Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 26. www.stavebnionline.cz/profil/pod

Zadavatel. Povodí Odry, státní podnik. Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 26. www.stavebnionline.cz/profil/pod Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Sídlo: Hroznová 227/17, Brno-střed-Pisárky, 603 00 Brno 3 Zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE OBEC CHOMUTICE vypisuje v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění (ZVZ) výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Kanalizační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Vsetín výměna vybavení kuchyňských provozů Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Datum: 21.dubna 2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE Výzva k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Sběrný dvůr Kožichovice stavební část

Sběrný dvůr Kožichovice stavební část VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen Závazné pokyny OPŽP) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Zadávací dokumentace REALIZACE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ A REALIZACE EXPOZICE

Zadávací dokumentace REALIZACE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ A REALIZACE EXPOZICE Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: Energetické úspory objektu OÚ Luboměř

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: Energetické úspory objektu OÚ Luboměř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: Energetické úspory objektu OÚ Luboměř Název veřejné zakázky Energetické úspory objektu OÚ Luboměř Identifikační údaje zadavatele Název Obec Luboměř IČ 00298158 Adresa sídla

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Povodí Odry, státní podnik. www.stavebnionline.cz/profil/pod. Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel. Ing.Eva Hrubá, hruba@pod.cz. hruba@pod.

Povodí Odry, státní podnik. www.stavebnionline.cz/profil/pod. Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel. Ing.Eva Hrubá, hruba@pod.cz. hruba@pod. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více