ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ NÁKUP KANCELÁŘSKÉHO MATERIÁLU Identifikátor zakázky: P13V Zadavatel: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov BŘEZEN

2 Preambule Tato zadávací dokumentace je zpracována dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a v souladu s platnými právními předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem. Dodavatel je dle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace, příp. požadované v uvedeném oznámení zadávacího řízení. Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení v souladu s 60 odst. 1 zákona. Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se dle ustanovení 44 odst. 11 zákona má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům, pokud pro zadavatele nebude představovat uplatnění nabídnutého řešení nutnost vynaložení jakýchkoliv dalších nákladů. 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele Název zadavatele: Statutární město Přerov Sídlo: Bratrská 709/34, Přerov Právní forma: 801 obec Jednající: Ing. Jiří Lajtoch, primátor IČ: DIČ: CZ ZUJ obce: NUTS: CZ Kód právní formy zadavatele: 801 2

3 Kontaktní osoba zadavatele pověřená zadavatelskými činnostmi: Mgr. Drahomíra Dučáková, referent úseku veřejných zakázek Odbor vnitřní správy Telefon: Mobil: Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Petr Karola, vedoucí Odboru vnitřní správy Telefon: Mobil: E mail: 2. Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2.1. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,00 Kč bez DPH 2.2. OPČNÍ PRÁVO PODLE 99 ZÁKONA Zadavatel si opční právo nevyhrazuje KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 2023/2008: Kód/y CPV: Různé kancelářské zařízení a potřeby (rámcová kupní smlouva na dva roky) 2.4. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Základní popis předmětu zakázky: Cílem tohoto zadávacího řízení je, v souladu s 89 a násl. zákona, uzavření jediné rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky níže specifikovaného předmětu plnění na období 24 měsíců od podpisu rámcové kupní smlouvy podle potřeb zadavatele. Zadavatel zadáním předmětné rámcové smlouvy sleduje rovněž zájem maximalizovat výši uplatnitelného povinného plnění. 3

4 Zadavatel tímto oznamuje, že je na základě Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů, uzavřené dne (číslo smlouvy SML/022/2012), zástupcem sdružení a je oprávněn k veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáním veřejné zakázky. Každý člen Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů (dále jen člen Sdružení ) však podepíše rámcovou kupní smlouvu s dodavatelem samostatně. Smluvními stranami této rámcové smlouvy je člen Sdružení (na straně kupující) a dodavatel (na straně prodávající). Předmětem plnění rámcové smlouvy je dodávka kancelářského materiálu v obvyklém sortimentu, vše za podmínek stanovených závazným návrhem rámcové kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, v rozsahu specifikovaném zadavatelem (viz. příloha č. 1 Rámcová kupní smlouva), podle individuálních potřeb členů Sdružení a v jednotlivých objednávkách (výzvách k poskytnutí plnění). V průběhu plnění rámcové smlouvy je člen Sdružení oprávněn objednávat zboží v plné šíři sortimentu uvedeného uchazečem v příloze č. 1 Rámcové kupní smlouvy - viz čl této zadávací dokumentace. Po celou dobu trvání rámcové kupní smlouvy přitom, pro všechny nakupované položky, platí jako nejvýše přípustné jednotkové ceny, uvedené v nabídce uchazeče v příloze č. 2 Rámcové kupní smlouvy. Jednotkové ceny dle předchozí věty jsou v dalším textu označovány jako speciální ceny (platné) pro všechny členy Sdružení. Množství uvedené v zadávací dokumentaci a v rámcové kupní smlouvě má pouze informativní charakter. Z důvodů uvedených v předcházející větě tedy žádný člen Sdružení není povinen odebrat množství uvedené v zadávací dokumentaci a v rámcové kupní smlouvě. Člen Sdružení neuzavírá s dodavatelem výhradní smluvní vztah JINÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE NAVAZUJÍCÍ NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky pro podání nabídky. Tyto podmínky musí uchazeči zahrnout do svých nabídek (návrhů smluv), pokud již nejsou obsaženy v obchodních podmínkách. 2.5.a) Požadavky zadavatele na elektronický obchod V případě, že uchazeč disponuje elektronickým (internetovým) obchodem, prostřednictvím kterého by člen Sdružení mohl zasílat své výzvy/objednávky dodavateli, uvede tuto informaci uchazeč ve své nabídce. Zadavatel uvádí následující požadavky na vlastnosti elektronického (internetového) obchodu: možnost nastavení libovolného počtu účtů, zobrazení speciálních cen pro člena Sdružení (u všech produktů), možnost nastavení individuálního sortimentu v katalogu pro každý účet (pro účet samostatně i pro skupinu účtů hromadně), možnost vytvářet vlastní katalog nejoblíbenějších položek, možnost zveřejnění interních sdělení pouze pro uživatele, možnost zobrazit informaci o skladových zásobách dané položky, možnost nastavení ročního nákupního limitu pro každý účet, možnost nastavení limitu pro jednu objednávku pro každý účet, 4

5 možnost okamžitě zjistit celkovou cenu objednávky, možnost vytvářet objednávky zadáním katalogového čísla a množství, možnost uvádět vlastní čísla objednávek a pojmenování objednávky, možnost uložení rozpracované objednávky, možnost vytisknout si objednávku před jejím odesláním, možnost zpětného potvrzení přijetí objednávky, možnost sledování stavu objednávky, možnost zobrazit historii objednávek, možnost znovu načítání starších objednávek, administrátorský účet správa uživatelů a položek katalogu, pro administrátora možnost zobrazení kompletního katalogu s vyznačením položek zařazených do zúženého rozsahu sortimentu pro daný účet, vyobrazení vybrané položky, přednastavené údaje pro jednotlivé účty (jméno kontaktní osoby, místo dodání, fakturační adresa apod.) s možností provedení změny. Uchazeč v nabídce popíše hlavní funkcionality elektronického obchodu a potvrdí akceptaci požadavků zadavatele na elektronický obchod. Dispozice elektronickým (internetovým) obchodem nezvýhodňuje uchazeče a zadavatel tuto skutečnost nebude posuzovat ani hodnotit. 2.5.b) Požadavky zadavatele na elektronický a tištěný katalog Součástí nabídky bude speciální elektronický katalog (s kompletním sortimentem kancelářského materiálu nabízených uchazečem tedy nikoliv pouze v rozsahu položek dle přílohy č. 2 Rámcové kupní smlouvy s uvedením cen platných pro členy Sdružení ve všech položkách katalogu. Tento speciální elektronický katalog uchazeče, bude přílohou č. 3 Rámcové kupní smlouvy (v elektronické podobě na datovém nosiči CD nebo DVD). Obsah katalogu: o označení a popis zboží; o katalogové číslo; o cena pro členy sdružení bez DPH (+ informace o výši DPH); o vyobrazené zboží; o velikost balení a další Dále uchazeč jako součást nabídky předloží tištěný katalog. Tištěný katalog v rozsahu elektronického katalogu. Nemusí obsahovat cenové údaje, případně ceny uvedené v tištěném katalogu nemusí odpovídat speciálním cenám pro zadavatele, uvedeným v elektronickém katalogu. Podmínkou však je, aby byla zachována vazba mezi katalogovým číslem produktu v tištěné a elektronické formě katalogu. 2.5.c) Požadavky zadavatele na komunikaci a informační podporu ze strany dodavatele Konzultační servis dodavatelem bude určen pracovník/pracoviště pro operativní komunikaci s pracovníky členů sdružení, a to po celý průběh plnění veřejné zakázky a v rámci obvyklé pracovní doby (telefonické konzultace nejasností v objednávce, opoždění dodávky/náhradní termín dodání, reklamace, realizace mimořádných požadavků apod.). Zpětné potvrzení přijetí výzvy/objednávky zadavatele. Uchazeč v nabídce popíše, jak bude zajištěna komunikace a informační podpora ze strany dodavatele. 5

6 2.5.d) Všeobecné obchodní podmínky dodavatele Vztahy výslovně neupravené rámcovou smlouvou se řídí obchodním zákoníkem a platnými všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele. Úprava smluvních vztahů sjednaná v rámcové smlouvě má přednost před úpravou obsaženou ve všeobecných obchodních podmínkách dodavatele. Uchazeč jako součást nabídky předloží vlastní všeobecné obchodní podmínky (včetně reklamačního řádu), je-li tento požadavek relevantní SPECIFIKACE DALŠÍCH POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DALŠÍCH PODMÍNEK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zadavatel požaduje, aby uchazeč, resp. dodavatel, po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky disponoval, na vlastní náklady sjednaným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 1 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Uchazeč je povinen předat zadavateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu smlouvy PODMÍNKY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY Na základě rámcové smlouvy, uzavřené v tomto zadávacím řízení, budou zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky. Člen Sdružení zadá jednotlivé dílčí veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy tak, že dodavateli, se kterým je uzavřena rámcová kupní smlouva, zašle výzvu k poskytnutí plnění ve smyslu 92 odst. 1 písm. a) zákona. Tuto výzvu nahrazuje i běžná objednávka. Tuto výzvu/objednávku je dodavatel povinen vždy písemně potvrdit, což se považuje za její přijetí. Dodavatel je povinen plnit dodávky pouze na základě výzvy/objednávky, která mu bude zaslána členem Sdružení, a to okamžikem doručení takové výzvy/objednávky, nebude-li ve výzvě/objednávce stanoveno jinak. Výzva/objednávka bude vždy obsahovat podrobnou specifikaci obchodních a technických podmínek plnění konkrétní veřejné zakázky, zejména: požadované zboží; požadovanou jakost dodávaného zboží; poptávané množství uvedené v odpovídajících měrných jednotkách; požadované datum dodávky; požadované místo dodání zboží (dle seznamu lokalit kupujícího viz. příloha č. 4 rámcové kupní smlouvy). 3. LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ 6

7 3.1. TERMÍNY PLNĚNÍ Zadavatel pro rozhodování uchazečů o účasti v zadávacím řízení stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: Doba plnění veřejné zakázky - s vybraným uchazečem bude po skončení zadávacího řízení uzavřena rámcová kupní smlouva ve smyslu 89 a násl. zákona, a to na dobu 24 měsíců ode dne podpisu smlouvy. Od podpisu smlouvy po dobu následujících 24 měsíců, tj. nejpozději poslední den platnosti smlouvy, může každý člen Sdružení zaslat dodavateli výzvu k poskytnutí plnění dle 92 odst. 1 písm. a) zákona. Během platnosti smlouvy je člen Sdružení oprávněn předmět plnění veřejné zakázky průběžně objednávat a prodávající je povinen průběžně dodávat MÍSTO PLNĚNÍ Místem plnění předmětu veřejné zakázky je seznam lokalit kupujícího - viz. příloha č. 4 Rámcové kupní smlouvy. 4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu 44 odst. 3 písm. a) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu rámcové kupní smlouvy. Všechny obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Podrobnější specifikaci obchodních podmínek pro konkrétní veřejnou zakázku vždy uvede zadavatel v objednávce. V případě rozporu podmínek rámcové kupní smlouvy a objednávky, platí ustanovení rámcové kupní smlouvy. Uchazeč je povinen bezvýhradně akceptovat obchodní podmínky zadavatele definované v závazném návrhu rámcové kupní smlouvy. V případě, že nebude tato podmínka uchazečem respektována, nabídka uchazeče bude vyřazena a uchazeč bude zadavatelem vyloučen z důvodů nedodržení zadávacích podmínek definovaných v zadávací dokumentaci ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele (nabídkou se ve smyslu 68 odst. 2 zákona rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu se zadavatelem stanovenými obchodními podmínkami. Obchodní podmínky rámcová kupní smlouva je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Zadavatel výslovně požaduje použití závazného návrhu smlouvy uvedeného v příloze této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit v závazném návrhu smlouvy jakékoliv změny v neprospěch zadavatele. Uchazeč je oprávněn doplňovat návrh smlouvy pouze v místech k tomu určených. Návrh smlouvy musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění příslušné veřejné zakázky. 7

8 Návrh smlouvy bude ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy nebude považováno za předložení návrhu. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. Nedodržení obchodních podmínek může být důvodem k vyřazení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení VYJASNĚNÍ OBSAHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v 49 zákona PLATEBNÍ PODMÍNKY Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. 5. NABÍDKOVÁ CENA A POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 5.1. NABÍDKOVÁ CENA Nabídkovou cenou se pro účely řízení rozumí celková cena za všechny jednotlivé položky, bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady atp.). V rámci nabídky dodavatele je údaj o nabídkové ceně uváděn na několika místech nabídky. Je povinností dodavatele, aby veškeré jím uváděné cenové údaje byly ve všech částech nabídky shodné. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při otevírání obálek s nabídkami, nebo při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky. Hodnotící komise má právo v takovém případě dodavatele vyzvat k vyjasnění nabídky postupem podle 76 odst. 3 zákona. V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce dodavatele, se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený na krycím listu nabídky PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Pro hodnocení nabídek bude využita nabídková cena stanovená uchazečem za každou položku jednotlivě, dle seznamu uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Zadavatel sestavil položkový seznam na základě vyhodnocení dosavadních nákupních potřeb členů Sdružení, který zahrnuje nejvýznamnější nakupované položky. Předpokládaná množství uvedená v tabulce pro jednotlivé položky zahrnuté v seznamu vycházejí z vyhodnocení nákupů provedených v minulých letech a slouží pouze pro orientaci. Reálná množství zboží, odebraná na základě rámcové smlouvy, uzavřené v tomto zadávacím řízení, se mohou od uvedených předpokládaných množství lišit, to však nesmí mít vliv na jednotkovou cenu za předmět plnění. 8

9 Uchazeč je povinen vyplnit jednotkovou cenu u všech položek zahrnutých v seznamu uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. V případě, že u některé z položek nebude vyplněna nabídková cena, je to považováno za nedodržení zadávacích podmínek a taková nabídka bude vyřazena pro neúplnost. Uchazeč uvede celkovou výslednou nabídkovou cenu seznamu položek do Krycího listu, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace (struktura obsahu nabídky). Vyplněná tabulka seznamu položek zboží, uvedená v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, bude povinnou součástí nabídky uchazeče, a to jak v listinné, tak elektronické podobě. Elektronická podoba bude umístěna na CD/DVD. Vyplněná tabulka seznamu položek bude tvořit přílohu rámcové kupní smlouvy. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky, včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V průběhu plnění rámcové smlouvy je každý člen Sdružení oprávněn výzvou objednávat zboží v plné šíři sortimentu a v uvedených cenách. Jednotková nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH pro každou položku v příloze č. 2 zadávací dokumentace zvlášť. Uchazeč při zpracování nabídkové ceny odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky. 6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena podle 78 odst. 1 písm. b) zákona. Nejnižší nabídková cena bez DPH 100 % Hodnocení nabídek proběhne v souladu s 79 zákona. 7. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 7.1. PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v tomto řízení. Splněním kvalifikace se rozumí podle 50 odst.1 zákona: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, 9

10 b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle ustanovení 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit dle 51 odst. 4 zákona: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d). Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ustanovení 54 písm. a) zákona. Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec 4 paragrafu ( ) 51 zákona použije obdobně. Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky ROZSAH KVALIFIKACE ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DLE 53 Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona v plném rozsahu. Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o 10

11 přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného 11

12 zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů, před podpisem smlouvy, předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu odst. 1 písm. a) a b) zákona, b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení odst. 1 písm. f) zákona, c) potvrzení příslušného orgánu či instituce odst. 1 písm. h) zákona, d) čestného prohlášení odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DLE 54 Zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona v plném rozsahu. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který, před podpisem smlouvy, předloží: a) dle 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, b) dle 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, c) dle 54 písm. c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů d) dle 54 písm. d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DLE 56 Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 1 zákona seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech. Rozsah požadovaných informací a dokladů dle 56 odst. 5 písm. a) a c) zákona: 12

13 Dodavatel splňuje uvedený technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech, předcházejících konci lhůty pro podání nabídky, realizoval alespoň 2 významné dodávky obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky. Za poskytnutí významné dodávky zadavatel považuje plnění spočívající v dodávkách kancelářského materiálu jednomu odběrateli, kdy celkový objem fakturace za dodávky jednomu odběrateli za období posledních 36 kalendářních měsíců předcházejících konci lhůty pro podání nabídek činil nejméně ,- Kč bez DPH. Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 5 písm. b) zákona: Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu, před podpisem smlouvy, předložením výše uvedeného seznamu dodávek za poslední tři roky; přílohou tohoto seznamu musí být dle 56 odst. 1 písm. a) 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Seznam bude mít formu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele. Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout. 8. ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 8.1. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PŘI PODÁNÍ NABÍDKY V rámci podávané nabídky prokazuje uchazeč kvalifikaci dle 62 odst. 3 zákona, resp. formou předložení originálu čestného prohlášení o splnění kvalifikace (tedy základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů) podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče (viz. Příloha č. 3 Zadávací dokumentace struktura obsahu nabídky) PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PŘED PODPISEM SMLOUVY K prokázání kvalifikace předkládá dodavatel (resp. vybraný uchazeč) doklady požadované v článku 7. této zadávací dokumentace před podpisem smlouvy. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝPISEM ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 13

14 Možnosti prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu se řídí 127 zákona PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CERTIFIKÁTEM ZE SYSTÉMU CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ Možnosti prokazování kvalifikace certifikátem se řídí 133 zákona PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ Doklady předkládá dodavatel (resp. vybraný uchazeč) ve formě originálů nebo úředně ověřených kopií. Stáří předkládaných dokladů se řídí 57 odst. 2 zákona. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpisy z obchodních rejstříků nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky, tzn. k datu 10. dubna 2013.!!! Upozornění pro uchazeče: Uchazeči si musí u dotčených orgánů a institucí ZAJISTIT VYDÁNÍ požadovaných kvalifikačních dokumentů PŘED PODÁNÍM NABÍDKY. Doklady vystavené po tomto datu budou DŮVODEM PRO NEPODEPSÁNÍ SMLOUVY ZMĚNY V KVALIFIKACI Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Další postup prokázání kvalifikace se následně řídí NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, bude podle 60 odst. 1 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení zadavatel bezodkladně písemně oznámí v souladu s 60 odst. 2 zákona. 9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 9.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě (s výjimkou přílohy č. 2 rámcové kupní smlouvy), podepsána oprávněným zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena ve 2 výtiscích (originál a kopie), vytištěna nesmazatelnou formou a 1x v elektronické formě na datovém nosiči (CD, DVD). Posledním listem každého svazku musí být podepsané prohlášení uchazeče, v němž uvede celkový počet všech listů ve svazku. 14

15 Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a na přední straně obálky zřetelně označených Neotvírat VZ: CENTRÁLNÍ NÁKUP KANCELÁŘSKÉHO MATERIÁLU Na obálce bude dále uvedena čitelně adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit. Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů (pokud jsou vyžadovány zadavatelem) musí být zařazeny do svazku označeného jako originál, v kopii svazku postačí jejich neověřená kopie. V případě rozporů mezi originálem a kopií jednotlivých výtisků se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení příslušného svazku. Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Příloha č. 2 rámcové kupní smlouvy bude zpracována v elektronické podobě, v českém jazyce, v jednom provedení (na datovém nosiči CD nebo DVD), ve formátu MS Office nebo kompatibilním formátu. Datový nosič bude označen názvem/jménem uchazeče, názvem veřejné zakázky a popisem Příloha č. 2 rámcové kupní smlouvy Ceník kompletního sortimentu POŽADAVKY NA STRUKTURU NABÍDKY UCHAZEČ SESTAVÍ SVAZEK NABÍDKY DO FORMULÁŘE PŘÍLOHY č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (struktura obsahu nabídky), v následující struktuře: - Krycí list nabídky - Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle 62 zákona - Čestné prohlášení dle 68 zákona - Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle 50 odst. 1 písm. c) zákona - Nabídková cena - Obchodní podmínky - podepsaný návrh smlouvy - Prohlášení o subdodavatelích (více společných dodavatelích) - Ceník kompletního sortimentu (příloha č. 2 RS) v elektronické podobě - Doklady prokazující splnění jiných požadavků zadavatele dle čl zadávací dokumentace - Prohlášení o počtu stran nabídkového svazku 9.3. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. dubna 2013 do 10:00 hod ADRESA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK 15

16 Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do 10:00 hodin) na adresu: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov, podatelna (přízemí, dveře č. 5), tel.: PODÁNÍ NABÍDKY POŠTOU Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené. 10. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10. dubna 2013 od 10:00 hod., v budově zadavatele na na adrese: Bratrská 709/34, Přerov, dvorní trakt v přízemí, zasedací místnost stavebního úřadu, dveře č. D11. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele a zástupci uchazečů (max. 1 osoba za jednoho dodavatele), kteří ve stanovené lhůtě podali nabídku a projevili o účast zájem. Zástupce uchazeče je povinen při vstupu prokázat svoji totožnost a předložit pověření opravňující jej k účasti, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat, resp. jednat. 11. JISTOTA POSKYTNUTÍ JISTOTY Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v řízení poskytl jistotu ve smyslu 67 zákona. 12. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 90 dní. Zadavatel zároveň stanovuje, že uchazeč smí podat pouze jednu nabídku. Nedodržení stanovených podmínek bude důvodem pro vyloučení nabídky uchazeče ze zadávacího řízení. Všichni uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni. 16

17 12.2. PRÁVA ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s 84 zákona. Pokud tohoto práva využije, nevznikají uchazečům vůči zadavateli žádné nároky VARIANTY NABÍDEK PODLE 70 ZÁKONA Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ZADÁVÁNÍ ČÁSTÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE 98 ZÁKONA Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELŮ Zadavatel připouští, aby uchazeč zadal část této veřejné zakázky subdodavateli. Dle 44 odst. 6 zákona - předloží uchazeč seznam případných subdodavatelů s uvedením jejich identifikačních údajů a specifikací části veřejné zakázky, kterou jim má v úmyslu zadat. Uchazeč doloží požadované informace prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém, společně s uvedením druhu služeb a finančním podílem subdodavatele na celkovém plnění. V případě že uchazeč nehodlá část veřejné zakázky plnit prostřednictvím subdodavatele, předloží zadavateli negativní prohlášení. Informace uvede uchazeč do Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace (struktura obsahu nabídky). Požadavek na uvedení identifikačních údajů a specifikací částí veřejné zakázky s uvedením druhu služeb a finančním podílem, v jakém budou části zakázky realizovat platí i pro případ podání nabídky více dodavateli společně. V případě změny se uchazeč zavazuje oznámit zadavateli změny oproti seznamu subdodavatelů uvedeném v předložené nabídce. V rámci plnění veřejné zakázky je dodavatel povinen předložit zadavateli seznam subdodavatelů podle ustanovení 147a, odst. 4. a odst. 5 zákona PROHLÁŠENÍ DLE 68 ZÁKONA Jako nedílnou součást nabídky předloží uchazeč originál Čestného prohlášení dle 68 odst. 3 zákona podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče viz. Příloha č. 3 Zadávací dokumentace (struktura obsahu nabídky) ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Zadavatel si vyhrazuje právo: - oznámit rozhodnutí o případném vyloučení uchazeče/ů ze zadávacího řízení uveřejněním rozhodnutí na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele ( 76, odst. 6 zákona). - uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dní po rozhodnutí na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru 17

18 nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele ( 81, odst. 4 zákona) Dodavatel bere na vědomí aktuální požadavky na zveřejňování informací podle 147a zákona, které platí od , akceptuje veškeré povinnosti, které mu v návaznosti na požadavky dle výše uvedeného paragrafu vůči zadavateli vznikají, a souhlasí se zveřejňováním všech informací týkajících se smluvního vztahu v plném rozsahu. V případě požadavku na omezení rozsahu zveřejňovaných informací je dodavatel povinen tento požadavek sdělit zadavateli písemně. V případě, že takto neučiní, nevznikají dodavateli, v souvislosti se zveřejňováním informací, vůči zadavateli žádné nároky DODATEČNÉ INFORMACE V SOULADU S 49 ZÁKONA Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podal-li uchazeč žádost o dodatečné informace, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Přílohy: Příloha č. 1 ZD - Rámcová kupní smlouva (dále jen RS ) příloha č. 1 RS - sortiment zboží příloha č. 2 RS - nabídková cena (Ceník kompletního sortimentu v elektr. podobě) předloží uchazeč příloha č. 3 RS - speciální elektronický katalog, předloží uchazeč příloha č. 4 RS - seznam lokalit kupujícího Příloha č. 2 ZD - Nabídková cena dle jednotlivých položek, předloží uchazeč Příloha č. 3 ZD Struktura obsahu nabídky V Přerově dne Ing. Jiří Lajtoch primátor 18

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE l ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu na služby podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), kdy se nejedná o zadávací řízení

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NABÍDKY Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby: Za tajemstvím pána hor Program: Podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemcefinanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka notebooků, počítače

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul.družstevní č.p.370, Sokolovská č.p.121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků č.p.195 v Letohradě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) Název zakázky: Přístroj pro měření vrtného odporu Zadavatel se sídlem: Ústav geoniky AV ČR, v. v.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Chodník podél silnice II/320, Voděrady

Chodník podél silnice II/320, Voděrady Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané v souladu se směrnicí obce Voděrady č. 1/2015 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

C H L A D Í C Í V I T R Í N Y

C H L A D Í C Í V I T R Í N Y Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: C H L A D Í

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Dodávka učebnic pro ZŠVD 2015 II. část Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 IČ: 47858354

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení Zjednodušené

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání zakázky OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY LISTOPAD 2011 1 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Část 1 Pokyny pro uchazeče Projektová dokumentace Výkazy výměr Část 2 Smlouva

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Kanalizace a ČOV Stříbrnice

Kanalizace a ČOV Stříbrnice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO UŽŠÍ ŘÍZENÍ PODLE 28 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝVH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE Kanalizace a ČOV Stříbrnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Linka na zpracování plastového odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Vsetín výměna vybavení kuchyňských provozů Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou formou otevřeného řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) v otevřeném řízení

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více