Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu"

Transkript

1 Přílohy Příloha č. 1: Smlouva o pronájmu prostor Besedního domu v Brně Zdroj: Lucie Fišlová, referent majetkové správy, Filharmonie Brno Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu kterou s ohledem na ustanovení odst zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, uzavřely: I. 1. Organizace: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: 2. Organizace: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Smluvní strany Filharmonie Brno, příspěvková organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 16 Komenského nám. 8, BRNO PhDr. Marie Kučerová CZ na straně j e d n é (dále jen pronajímatel) zapsána a na straně d r u h é (dále jen nájemce) II. Předmět a účel nájmu 1

2 1. Pronajímateli byla statutem ze dne svěřena do správy a užívání budova na ulici Husova čp. 534, objekt občanské vybavenosti na parcele č. 589, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2232 m2 v katastrálním území Brno-město, zapsaná na listu vlastnictví č pro obec Brno, katastrální území Brno-město u Katastrálního úřadu Brno-město, obvykle označovaná jako Besední dům (dále jen Besední dům), která je nemovitou kulturní památkou dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 2. Pronajímatel touto Dohodou přenechává nájemci do užívání tyto nebytové prostory a vybavení v Besedním domě: 3. Předmětné nebytové prostory pronajímatel přenechává nájemci k užívání výhradně k účelu konání akce:, dne od do hod., příprava od do hod. III. Doba trvání nájmu 1. Pronajímatel přenechává nájemci k užívání předmětné nebytové prostory na dobu určitou, jak byla sjednána v článku II. bodu 3. této Dohody. Nájem skončí uplynutím této doby. IV. Nájemné 1. Pronajímatel a nájemce stanovili nájemné za pronajaté nebytové prostory dohodou v celkové výši Kč,- (slovy: Kč). Takto dohodnuté nájemné je bez 21% DPH, kterou je nájemce povinen zaplatit vedle dohodnutého nájemného. Takto dohodnuté nájemné včetně 21% DPH bude nájemcem připsáno na účet pronajímatele číslo /0300 vedený u ČSOB na základě vystaveného daňového dokladu nejpozději dva dny před konáním akce, jejíž začátek je sjednán v bodu 3 článku II. této Dohody, ve stejné lhůtě je nájemce povinen zaplacení nájmu pronajímateli doložit. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den vystavení daňového dokladu. 2. Pronajímatel a nájemce se dále dohodli, že v případě televizního nebo rozhlasového záznamu akce, pro kterou jsou nebytové prostory v Besedním domě touto Dohodou pronajímány, se dohodnuté nájemné automaticky zvyšuje o 25 %. Tuto skutečnost je nájemce povinen sdělit pronajímateli před podpisem této Dohody nebo ihned poté, co se o ní dozví. Rozdíl mezi původně zaplaceným a zvýšeným nájemným je splatný na výše uvedený účet pronajímatele nejpozději dva dny před konáním akce nebo do pěti dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví. Ve stejné lhůtě je nájemce povinen zaplacení zvýšeného nájemného doložit. V. Další ujednání 1. Vstup pro návštěvníky akce je hlavním vchodem z atria Besedního domu. 2. Vjíždět a parkovat s motorovými vozidly v atriu je zakázáno. 3. Není dovoleno provádět v sále ani na pódiu činnosti poškozující podlahu (parkety) jako např. stepování tanečníků či zabodávání podpěr hudebních nástrojů do podlahy. 4. Nájemce je povinen se řídit příslušnými předpisy a pokyny odpovědného pracovníka. 5. Nájemce bere na vědomí, že Besední dům je chráněný památkový objekt I. kategorie a že v něm není dovoleno zatloukat hřebíky či jinak poškozovat stěny, dveře, okna, podlahy 2

3 apod.. To platí zejména pro instalaci výzdoby v sále. O způsobu provedení výzdoby je nájemce povinen se předem dohodnout s pronajímatelem. 6. V prostorách Besedního domu je kouření zakázáno s výjimkou atria. 7. Vstup do prostoru suterénu a 3. podlaží je zakázán. 8. Zabudované varhany v sále Besedního domu nejsou předmětem této smlouvy. 9. V případě zájmu pronájmu varhan je nájemce povinen uzavřít smlouvu s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně, Komenského nám. 6, která je majitelem tohoto nástroje. Je zakázáno instalovat výzdobu na těleso varhan. 10. Nájemce je povinen předložit na žádost pronajímateli program akce ve formě stručného písemného sdělení. 11. Nájemce smí pronajatých místností použít jen sám a k účelu, pro který jsou touto smlouvou pronajímány. Nesmí je přenechat do podnájmu třetí osobě. 12. Smluvní strany nemají nárok na náhradu škody ani ušlého zisku v případě, že realizace předmětu této Dohody bude zmařena zásahem vyšší moci. 13. Nájemce odpovídá za veškeré škody, způsobené po dobu trvání nájmu na pronajatých prostorách nebo jejich vybavení a na ostatních prostorách nebo jejich vybavení Besedního domu nájemcem nebo návštěvníky jím pořádané akce a za uvedení těchto prostor a vybavení do původního stavu bezprostředně po skončení zkoušky a po skončení akce. V opačném případě je povinen nahradit pronajímateli skutečnou škodu a ušlý zisk. VI. Odstoupení a odstupné 1. Nezaplacením dohodnutého nájmu nebo rozdílu mezi původně zaplaceným a zvýšeným nájmem a nedoložení zaplacení nájmu ve lhůtách uvedených v článku IV. této Dohody nájemcem je na straně pronajímatele důvodem k odstoupení od této Dohody. Odstoupením se Dohoda ruší od počátku s tím, že smluvní strany jsou povinny se vzájemně vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady škody a ušlého zisku. 2. Porušení kterékoliv povinnosti nebo kteréhokoliv zákazu uvedených v článku V. této Dohody nájemcem je na straně pronajímatele důvodem k odstoupení od této Dohody. Odstoupením se Dohoda ruší od počátku s tím, že smluvní strany jsou povinny se vzájemně vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady škody a ušlého zisku. 3. Nájemce je oprávněn od této Dohody odstoupit bez udání důvodů. Odstoupením se Dohoda ruší od počátku s tím, že smluvní strany jsou povinny se vzájemně vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení. 4. Pro případ, že nájemce od této Dohody odstoupí v posledních třiceti dnech přede dnem konání akce, pro kterou jsou předmětné prostory touto Dohodou pronajímány, sjednávají smluvní strany odstupné ve výši jedné třetiny nájemného za celou akci a její zkoušku, jak je dohodnuto v článku IV. této Dohody. Takto sjednané odstupné je splatné následující den po odstoupení na účet pronajímatele uvedený v článku IV. této Dohody. 5. Účinky odstoupení nastávají ve všech případech dnem doručení písemného odstoupení od této Dohody nájemci. VII. Smluvní pokuta 1. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinnosti nájemce předat vyklizené nebytové prostory včetně vybavení Besedního domu pronajímateli v původním stavu do doby, která 3

4 pro něj vyplývá z bodu 13 článku V. této Dohody, smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je sjednána ve výši 8.000,-- Kč (slovy osmtisíc Kč ), a to za každou i jen započatou hodinu, o kterou bude nájemcem překročena sjednaná doba nájmu nebytových prostor ke zkoušce nebo k akci. Takto sjednaná dohodnutá pokuta je splatná následující den po obdržení výzvy k její úhradě na účet pronajímatele, uvedený v bodě IV. této Dohody. 2. Smluvní strany dále sjednávají pro případ porušení zákazu uvedeného v bodu 6 článku V. této Dohody nájemcem nebo návštěvníky jím pořádané akce, pro kterou jsou předmětné prostory pronajímány, dohodnutou pokutu ve výši 5.000,-- Kč (slovy pěttisíc Kč ). Takto sjednaná dohodnutá pokuta je splatná následující den po obdržení výzvy k její úhradě na účet pronajímatele, uvedený v článku IV. této Dohody. Tím není dotčeno právo pronajímatele požadovat vedle takto sjednané dohodnuté pokuty náhradu skutečné škody způsobené porušením tohoto zákazu a ušlého zisku. VIII. Závěrečná ujednání 1. Veškeré změny a doplňky této Dohody musí být učiněny v písemné formě na základě předchozí dohody obou smluvních stran. 2. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 3. Smluvní strany se seznámily s obsahem této Dohody a na důkaz svobodné, vážné a omylu prosté vůle připojují své podpisy. 4. Dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, pokud se strany nedohodnou jinak. V Brně dne pronajímatel (podpis a razítko) nájemce (podpis a razítko) 4

5 Příloha č. 2: Parametry a schematické nákresy sálu a foyer Sálu Milosrdných bratří v Brně Zdroj: Sál Milosrdných bratří: Parametry sálu - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: 1

6 Varianta AMFITEÁTR 1: divadelní uspořádání Varianta SEMINÁŘ 1: koncertní uspořádání Varianta JEDNÁNÍ 1 Až 94 míst pro posluchače 70 míst pro posluchače 16 míst 2

7 Varianta AMFITEÁTR 2: divadelní uspořádání Varianta SEMINÁŘ 2: koncertní uspořádání Varianta JEDNÁNÍ 2 64 míst pro posluchače (počet židlí lze upravovat) 27 míst pro posluchače 24 míst Varianta RODINNÉ 1: kruhové stoly (ø1600) Varianta SEMINÁŘ 3: koncertní uspořádání Varianta JADNÁNÍ 3 Až 60 míst k sezení (+ 16 na galerii) 72 míst pro posluchače 24 míst Varianta RODINNÉ 2: stůl ve tvaru písmene U Varianta SEMINÁŘ 4: školní uspořádání Varianta JADNÁNÍ 4 42 míst k sezení (+ 16 na galerii) 36 míst pro posluchače 42 míst 3

8 Příloha č. 3: Ceník pronájmu prostor a služeb Sálu Milosrdných bratří v Brně Zdroj: Sál Milosrdných bratří: Parametry sálu - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: 1

9 2

10 Příloha č. 4: Smlouva a předávací protokol o pronájmu prostor Koncertní síně Otakara Jeremiáše Zdroj: Magdalena Krchová, koncertní oddělení, Jihočeská komorní filharmonie ČB Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dle zákona 116/1990 Sb. Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice ( dále jen JKF ČB ) Kněžská 411/6, České Budějovice zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod číslem Pr. vl. 437 dne zastoupená (dále pronajímatel) a zastoupený (dále nájemce) Uzavírají tuto nájemní smlouvu o krátkodobém nájmu touto smlouvou vymezených prostor Koncertní síně Otakara Jeremiáše a poskytnutí souvisejících služeb v souladu se smluvními podmínkami pronájmu, které jsou obsahem odst. IV této smlouvy. Účel nájmu: I. Doba nájmu a cena nájemného Prostor : Datum: Od-do : Cena: Služby zajištěné pronajímatelem: - obsluha šatny - základní technické služby (osvětlení) - úklid - požární dozor - pořadatelská služba - zapůjčení klavíru II. III. Odpovědný zástupce nájemce: Technické podmínky, vybavení a služby zajištěné pronajímatelem - Přístup do objektu: - Návoz techniky : - Generální zkouška : - Doba konání akce : viz bod č. I. - Postavení sálu : - Sjednané prostory objektu : 1

11 IV. Smluvní podmínky pronájmu - Podle této smlouvy přenechá pronajímatel nájemci k dočasnému užívání sjednané prostory KSOJ. - Právo vstupu pronajímatele do pronajatých prostor není tímto nájmem omezeno. - Nájemce je oprávněn užívat pronajaté prostory pouze ke smluvnímu účelu. Jakoukoli další činnost, případně podnikatelské aktivity je povinen před zahájením nájmu s pronajímatelem dohodnout. - Nájemce je povinen před podpisem smlouvy, nejpozději však před začátkem nájmu, určit svého oprávněného zástupce, se kterým bude možno projednávat všechny otázky, související s tímto nájmem. - Zástupce nájemce bude za přítomnosti zodpovědného zástupce pronajímatele seznámen s technickým stavem objektu a převezme jej do užívání. Po ukončení akce bude objekt předán zpět za účasti zástupců obou smluvních stran. - Nájemce plně odpovídá za škody na majetku způsobené v době nájmu vymezený smlouvou, v prostorách KSOJ. K sepsání poškozeného majetku před a po akci slouží Předávací protokol příloha č. 1 ). Odpovědná osoba nájemce a jeden zaměstnanec JKF ČB pronajímatel, zkontrolují společné prostory a sepíšou shledané závady a škody, jak před zahájením akce, tak po skončení akce. Zjištěné škody se následně vyfakturují nájemci dle skutečných nákladů na jejich opravu. Nájemce se může nechat jednorázově pojistit na případné věcné škody u kterékoliv z pojišťoven, která za ně bude nést riziko náhrady poškozeného majetku pronajímatele. - Nájemce bere na vědomí, že povinnosti vyplývající z autorského zákon ( OSA ) i omezovací povinnost jsou na jeho straně. - Nájemce je povinen dodržovat v pronajatých prostorech bezpečností a požární předpisy a je povinen přijímat účinná opatření k předcházení škodám. - Pokud nájemce zabezpečuje přípravu a průběh akce svými nebo najatými pracovníky, odpovídá za jejich bezpečnost práce. - Zdravotní službu pronajímatel nezajišťuje. - K odkládání věcí, zejména svrchníků oděvů a ostatních obvyklých předmětů, jsou určeny výhradně šatny. Pronajímatel neodpovídá za ztrátu věcí jinde odložených. - Nájemce odpovídá za škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy nebo platných předpisů. Odpovídá dále i za škody, vyplývající z nepřiměřeného opotřebení nebo zničení pronajatých prostor a jejich vybavení i ostatního majetku a zdraví osob, ke kterým došlo v souvislosti s tímto nájmem. - Nájem začíná a končí smluvně sjednanou dobu. - Vyúčtování spolu s vystavením daňového dokladu provede pronajímatel po skončení nájmu bez zbytečného odkladu. ( viz Tato nájemní smlouva nabývá účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a může být změněna nebo doplněna písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran. Nedílnou součástí smlouvy je : Předávací protokol příloha č. 1 V Českých Budějovicích dne:. Nájemce Pronajímatel 2

12 Předávací protokol Termín akce :. Odpovědná osoba nájemce: Druh akce :. Shledané závady :.... Zápis provedl :... Dne : Čas :. Podpis zástupce pronajímatele:.. Podpis odpovědné osoby nájemce :

13 Příloha č. 5: Parametry jeviště sálu Filharmonie Hradec Králové Zdroj: Filharmonie Hradec Králové: Sál FHK. [online] [cit ]. Dostupné z: Rozměrové schéma jeviště Šířka portálu 14 m, výška portálu do výkrytu 6,5 m, šířka jeviště za portálem 13 m (s výkryty), 17,4 m (bez výkrytu), hloubka jeviště za portálem 8 m /za horizontem ulička 1 m), hloubka jeviště před portálem při zavřené jámě 6 m, po stranách jeviště 4 m, hloubka jeviště od portálu k jámě orchestřiště 3,8 m, 18 stavitelných praktikáblů 35 cm 1 m 1

14 Příloha č. 6: Ceník pronájmu prostor a služeb sálu Reduta a Mozartova sálu v Olomouci Zdroj: Moravská filharmonie Olomouc: Pronájem sálů. [online] [cit ]. Dostupné z: 1

15 Příloha č. 7: Smlouva o pronájmu prostor sálu Reduta v Olomouci Zdroj: Moravská filharmonie Olomouc: Pronájem sálů. [online] [cit ]. Dostupné z: SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM VYPŮJČENÍ REDUTY/MOZARTOVA SÁLU Půjčitel: Moravská filharmonie Olomouc (dále jen MFO) Zastoupený: Mgr. Vladislavem Kvapilem, ředitelem MFO Se sídlem: Horní náměstí 23, Olomouc IČ: Bankovní spojení: KB Olomouc, č. účtu: /0100 Vypůjčitel: Zastoupený: Se sídlem: IČ: Bankovní spojení: uzavřeli následující smlouvu: 1/ Vypůjčitel si od půjčitele vypůjčuje sál: Reduta / Mozartův sál nehodící se škrtněte v termínu: v čase: k uspořádání: časový rozvrh vlastní akce (koncert apod.): začátek: konec: Upozornění: Prostory nebudou přístupné dříve, než je objednáno! Při překročení objednané doby vypůjčení sálu bude objednavateli účtována příslušná částka navíc (tolerance 30 minut překročení objednané doby). 2/ Objednávané služby: uvaděči, pokladna, šatnářky nehodící se škrtněte 3/ Požadavky na zapůjčení: Dodatečné požadavky na zapůjčení (s výjimkou hudebních nástrojů) je nutno projednat s pověřeným pracovníkem MFO, který je na akci přítomen. 4/ Prostory převezme od pověřeného pracovníka MFO, který je na akci přítomen, a po ukončení akce mu tyto předá: tel.: Upozornění: Uvedený pracovník musí být přítomen od začátku doby objednání sálu bez jeho přítomnosti nebudou prostory MFO zpřístupněny! 5/ Vypůjčitel se zavazuje předat prostory v takovém stavu, v jakém byly převzaty, veškeré dodatečně zapůjčené věci po skončení akce vrátit dle pokynů pověřeného pracovníka MFO na původní místo a použitou výzdobu a jiný materiál odstranit ze sálu bezprostředně po skončení akce. V případě nedodržení stanoveného časového rámce vypůjčitel uhradí za blokování prostor MFO za každou započatou hodinu prodlení 1/10 z celkové částky za zapůjčení sálu. 1

16 6/ Obecná ustanovení: Ve foyer Reduty není povoleno provozovat a podávat jakékoliv občerstvení. V Mozartově sále je povolen pouze bar provozovaný MFO. Vlastní občerstvení (studená kuchyně formou rautu apod.) je možné podávat pouze v Mozartově sále po předchozí písemné objednávce. Maximální přípustný počet osob na rautu je 200. Maximální povolená doba ukončení rautu je h. Překročení této doby je nepřípustné. Kouření je v prostorách MFO povoleno pouze v kuřárně. Bez předchozího povolení není možné používat v prostorách MFO otevřený oheň. Při jeho používání je nutné řídit se pokyny požární asistence přítomné na akci. Přístavky v sále lze umístit pouze po předchozí písemné objednávce. Vchod pro účinkující je bočním vchodem z Divadelní ulice. Příjezd k budově MFO je v čase h možný pouze Divadelní ulicí. Vozidlo nelze parkovat přímo v Divadelní ulici! Vjezd do Horního náměstí je v uvedeném čase možný pouze s povolením k vjezdu do pěší zóny, o které je třeba požádat příslušný odbor Statutárního města Olomouc. Požadavky na případné scénické osvětlení a ozvučení je nutné zvlášť domluvit s p. Bohuslavem Krausem tel.: Případné poškození prostor MFO bude uplatňováno jako škoda k náhradě u vypůjčitele. Transport materiálu potřebného k zajištění vystoupení v prostorách MFO je nutné realizovat pomocí transportních vozíků, které jsou k dispozici. Případné reklamní panely sponzorů není možno zavěšovat v sále, ale pouze ve foyer Reduty na stávající úchytky na zdech. 7/ Způsob úhrady: Vypůjčitel uhradí sjednanou cenu na základě faktury vystavené půjčitelem po uskutečnění akce. V ceně jsou obsaženy pouze režijní náklady s akcí spojené (mzdové náklady, spotřeba el. energie, provoz klimatizace, spotřeba tepla, prostředky na úklid, náklady na běžnou údržbu, vodné a stočné, servis výtahu, režijní náklady aj.), účtované dle příslušných sazeb na základě doby vypůjčení a předchozích ustanovení. 8/ Sjednaná cena: Datum, podpis a razítko vypůjčitele Datum, podpis a razítko půjčitele 2

17 Příloha č. 8: Pravidla pro poskytnutí sálů MFO Zdroj: Moravská filharmonie Olomouc: Pronájem sálů. [online] [cit ]. Dostupné z: mfo MORAVSKÁ FILHARMONIE Nařízení ředitele č. 10/2008 ze dne V souladu se Zřizovací listinou MFO včetně všech dodatků nařizuji k poskytovat sál Reduta a Mozartův sál dalším subjektům za úhradu nákladů dle vyhlášky ředitele platné vždy na daný kalendářní rok. Tímto nařízením ředitele se ruší nařízení ředitele č. 10/2007. Pravidla pro poskytování sálů: I. Překročení pronajaté doby dle objednávky: do 30 minut sazba za půl hodiny nad 30 minut do jedné hodiny hodinová sazba každá další započatá hodina viz výše II. Základní povinnosti objednavatele Objednavatel je povinen objednat sál prostřednictvím formuláře MFO Dohoda o poskytnutí sálu Reduta a Mozartova sálu nejméně 1 měsíc před pořádáním akce. Tato dohoda je pak závazná pro MFO i pro objednavatele. V případě zrušení akce ze strany objednatele je tento povinen informovat neprodleně MFO. Objednavatel si může rezervovat sály bez použití formuláře pouze předběžně maximálně 6 měsíců před předpokládaným termínem akce na koncertním oddělení MFO osobně, telefonicky nebo em. V případě závažných změn provozu MFO nebo změny termínu akce ze strany objednatele 1 měsíc a více před termínem akce jsou obě strany povinny se navzájem informovat a dohodnout se na náhradním termínu. Poznámka včetně služeb ve formuláři objednávky sálů znamená, že objednatel může využít pouze služby uvedené v nabídce písemné objednávky. Nelze použít vlastní pořadatelskou službu atd Objednavatel je povinen bezpodmínečně dodržovat ustanovení dohody o poskytnutí sálu, dostavit se v určenou hodinu do MFO a řídit se pokyny služby MFO. III. Poskytnutí prostor MFO k pořádání rautů 1) Poskytuje se pouze Mozartův sál po dohodě s ředitelem. MFO 2) Objednatel má povinnost se v případě využití baru MFO dohodnout s jeho 3) provozovatelem. 1

18 4) Případné poškození prostor Mozartova sálu bude uplatňováno jako škoda 5) k náhradě u objednavatele 6) Rauty jsou pořádány jednak v souvislosti s akcí v Redutě nebo samostatně. 7) Maximální počet osob na rautu 200 osob. 8) Maximální povolená doba ukončení rautu je Překročení této doby je 9) nepřípustné. IV. Poskytnutí sálů za zvýhodněných podmínek Reduta (akce s publikem) 30% sleva z hodinové sazby nákladů spojených s poskytnutím sálu Reduta (akce bez publika např. natáčení) 50% sleva z hodinové sazby nákladů spojených s poskytnutím sálu Překročení pronajaté doby dle objednávky: do 30 minut sazba za půl hodiny nad 30 minut do jedné hodiny hodinová sazba každá další započatá hodina viz výše V. Podmínky pro poskytnutí sálů za zvýhodněných podmínek Sály MFO se poskytují za zvýhodněných podmínek na základě stálé smlouvy s objednavatelem nebo písemného povolení ředitele MFO. Na objednávce je třeba uvést buď zvýhodněný pronájem dle smlouvy, nebo zvýhodněný pronájem dle dohody s ředitelem MFO. Smluvní zvýhodněné poskytnutí sálů může být: (Dokládá se smlouvou s MFO) 1) Pro stálé objednavatele 2) Pro školní akce 3) Pro amatérské sbory 4) Pro akce SPKH, AHUV Ostatní zvýhodněné poskytnutí sálů může být: (Dokládá se parafou ředitele MFO na objednávce a razítkem č. 1) 1) Pro akce nadací. 2) Pro benefiční koncerty. 3) Pro akce neziskových organizací 4) Další neziskové akce dle dohody VI. Podmínky poskytnutí sálu Reduta bez publika Zvýhodněný pronájem na akce bez publika se vždy poskytuje formou množstevní slevy při pronájmu sálu na více jak 16 hodin v jednom měsíci jednomu nájemci a vždy na natáčení ČRo Olomouc, mediálního partnera Moravské filharmonie Olomouc. 2

19 VII. Poskytnutí sálů zdarma Výjimečně na základě písemné žádosti objednatele a písemného potvrzení ředitele MFO (podpis + razítko č. 1) lze poskytnout sál i služby s tím spojené ZDARMA. V tomto případě je objednatel povinen uvést na všech tiskovinách souvisejících s touto akcí Moravskou filharmonii jako spolupořadatele nebo jako partnera akce a tím ji propagovat. Vladislav Kvapil Ředitel Dodatek k Nařízení ředitele č. 10/2008 ze dne (dále jen dodatek ) Tímto dodatkem dochází k doplnění Nařízení ředitele č. 10/2008 ze dne , a to následovně: Článek I. 1.) Tímto dodatkem dochází ke změně bodu I Nařízení ředitele č. 10/2008 zde dne , Překročení pronajaté doby dle objednávky, kdy dochází k následující změně: do 30 minut sazba za půl hodiny nad 30 minut do jedné hodiny hodinová sazba každá další započatá hodina dle stejného klíče 2.) Tímto dodatkem dochází ke změně bodu IV Nařízení ředitele č. 10/2008 zde dne , Poskytnutí sálů za zvýhodněných podmínek, kdy dochází k následující změně: Překročení pronajaté doby dle objednávky: do 30 minut sazba za půl hodiny nad 30 minut do jedné hodiny hodinová sazba každá další započatá hodina dle stejného klíče Závěrečná ustanovení Článek II. 1.) Dodatek nabývá účinnosti dnem ) Dodatek se nevztahuje na Smlouvy o zapůjčení Reduty/Mozartova sálu uvedené v platnost před tímto datem. V Olomouci dne Mgr. Vladislav Kvapil ředitel MFO 3

20 Příloha č. 9: Znázornění podílů celkové návštěvnosti dle sálů za rok 2013 v Domě kultury města Ostravy Zdroj: Ing. Roman Grzegorz, místopředseda představenstva, Dům kultury města Ostravy 1

21 Příloha č. 10: Smlouva o pronájmu prostor Domu kultury města Ostravy Zdroj: Ing. Roman Grzegorz, místopředseda představenstva, Dům kultury města Ostravy Smlouva č. /2014 o krátkodobém nájmu nebytových prostor uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ společností Dům kultury města Ostravy a.s., se sídlem ul. 28. října 124/2556, Ostrava- Moravská Ostrava, IČ: DIČ:CZ zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 515, Bankovní spojení: KB Ostrava č.úč /0100, jednající Ing. Janem Voglem, předsedou představenstva a Ing.Romanem Grzegorzem, místopředsedou představenstva na straně jedné jakožto pronajímatelem a společností se sídlem IČ: DIČ: Bankovní spojení: jednající na straně druhé jakožto nájemcem I. Předmět smlouvy 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele umožnit za úplatu nájemci krátkodobý nájem nebytových prostor v Domě kultury města Ostravy a.s., a dále závazek pronajímatele poskytnout nájemci veškeré služby s tímto nájmem spojené za účelem konání., vše v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1, která se po podpisu oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. 1.2 Nájemce může užívat tyto nebytové prostory: 1

22 II. Cena, doba plnění 2.1 Tato smlouva se sjednává na dobu určitou /datum, hodina/ od do hodin s tím, že nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli za nájem nebytových prostor vymezených v čl. I. smlouvy nájemné a úhradu za služby, které činí: a/ nájemné za pronajaté prostory b/ služby s nájmem spojené + 20 % DPH Celkem vč. DPH Nájemné a služby jsou dále nazývány smluvní cena. 2.2 Smluvní strany se dohodly na zaplacení nájemného a služeb s nájmem spojených ve výši uvedené v článku II., odst. 2.1 této smlouvy. Jako způsoby úhrady zálohy a nájemného se sjednávají: v hotovosti do pokladny pronajímatele bezhotovostním převodem na účet pronajímatele a to na základě faktury vystavené k tomuto účelu. Následné fakturace proběhne do 10 dnů po skončení nájmu, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Tato fakturovaná částka je splatná v termínu uvedeném na této faktuře nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení této faktury nájemci. Za každý den prodlení s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % smluvní ceny. 2.3 Nájemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno pronajímateli. Odstoupí-li nájemce od smlouvy: a/ do 30 dnů před započetím nájmu dle čl.ii., odst 2. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 40 % celkové smluvní ceny, b/ do 14 dnů před započetím nájmu dle čl. II., odst. 2.1 této smlouvy, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 60 % celkové smluvní ceny, c/v období kratším než 14 dnů před započetím nájmu dle čl. II., odst. 2.1 této smlouvy, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 80 % celkové smluvní ceny. 2.4 Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě nedodržení smluvních podmínek ze strany nájemce. Nájemce je povinen v tomto případě uhradit smluvní pokutu ve výši 80% celkové smluvní ceny. 2

23 2.5 V případě tzv. vyšší moci /výpadek elektrické energie, povětrnostní podmínky a pod./a dalších skutečností, které nevznikly z viny pronajímatele, není pronajímatel povinen hradit náhradu škody s tím vzniklou nájemci. 2.6 V případě využití předprodeje Domu kultury města Ostravy, a. s. se stanovuje provize z prodaných vstupenek 10 % + DPH. V předprodeji DKMO je možnost úhrady také platební kartou (VISA, Maestro)a dárkovou poukázkou DKMO. V případě vstupenek hrazených platební kartou sníží pronajímatel odvod tržby o částku za účtování transakce bankou ve výši 2,8 % do 1.999,95 Kč a 2,4% nad 2000,-Kč. V případě zrušení akce budou objednavateli fakturovány transakční poplatky banky za vstupenky, které byly uhrazeny prostřednictvím platebního terminálu do doby zrušení dané akce. V případě úhrady vstupenek dárkovou poukázkou DKMO je tržba za tyto vstupenky chápána jako tržba hotovostní. Vyúčtování tržby ze vstupného a provize bude odeslána do 3 pracovních dnů po akci na účet nájemce (pořadatele). V dohodnutém termínu provede pokladní (p.židková tel.: , s nájemcem (pořadatelem uzávěrku a celkové vyúčtování neprodaných vstupenek. 2.7 Pronajímatel upozorňuje nájemce, že má uzavřenou smlouvu s firmou Anton Doboš Prima (tel.: , , ) ohledně poskytování gastronomických služeb v prostorách DKMO, u kterého si může v případě zájmu tyto služby objednat. Nájemce toto bere na vědomí. 2.8 V případě, že nájemce nebude v pronajatých prostorách poskytovat gastroslužby, ať již sám, nebo prostřednictvím smluvního partnera, je pronajímatel oprávněn poskytovat po dobu trvání smlouvy tyto gastroslužby sám nebo zajistit jejich poskytování prostřednictvím třetí osoby. 2.9 Nájemce je povinen dodržovat prokazatelným způsobem předepsané maximální kapacity pronajímaných sálů. V případě jejich překročení je pronajimatel oprávněn konání akce zastavit do té doby,než bude počet osob v příslušném sále odpovídat předepsané maximální kapacitě. Maximální kapacita pronajatých prostor je uvedena v příloze č.2. III. 3.1 Nájemce je povinen oznámit a uhradit příslušné poplatky z vyplývající z druhu konání akce v případě hudební produkce učinit oznámení na Ochranný svaz autorský a v případě divadelního vystoupení poplatky Dilia. 3

24 IV. 4.1 V případě, že nájemce uplatní v průběhu nájemního vztahu založeného touto smlouvou, nebo bezprostředně před jeho vznikem požadavek na rozšíření nájmu a služeb, je povinen písemně prohlásit, že se zavazuje uhradit náklady spojené se změnou - rozšířením. V. Závěrečná ustanovení 5.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran s tím, že pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, platí v ostatním ustanovení zákona č. 116/1999 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor a příslušná obecná ustanovení o nájmu obsažená v občanském zákoníku. 5.2 Nájemce potvrzuje, že byl seznámen s technickými a požárně bezpečnostními předpisy a parametry pronajatých a s nimi souvisejících prostor, rozumí jim a zavazuje se k jejich dodržování. 5.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V Ostravě dne Pronajímatel Ing. Jan Vogl předseda představenstva Ing. Roman Grzegorz místopředseda představenstva Nájemce 4

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

Žádost o krátkodobý pronájem

Žádost o krátkodobý pronájem Žádost o krátkodobý pronájem Pořadatel odpovědná osoba : Příjmení : Adresa: Jméno: E-mail Název a adresa právnické osoby : IČ: DIČ: E-mail: Požadovaný termín : Datum : Od do hod. Požadavaná místnost k

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. Centrum kultury a vzdělávání Blatná PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 15 Schváleno usnesením rady města č. 160/14 ze dne 19. 5. 2014

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Fa. Jana Jankovičová IČO : 697 154 67 sídlo: Důl Josef 828, 696 03, Dubňany dále jen pronajímatel a

Fa. Jana Jankovičová IČO : 697 154 67 sídlo: Důl Josef 828, 696 03, Dubňany dále jen pronajímatel a Fa. Jana Jankovičová IČO : 697 154 67 sídlo: Důl Josef 828, 696 03, Dubňany dále jen a Jméno: sídlo: IČO: zast. osoba odpovědná za průběh akce: tel: Zápsána v Živnostenském rejstříku dále jen uzavřeli

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O NÁJMU SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smlouva číslo 2015-0003

SMLOUVA O NÁJMU SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smlouva číslo 2015-0003 SMLOUVA O NÁJMU SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smlouva číslo 2015-0003 Tato smlouva byla uzavřena mezi: Pronajímatelem: Společenství vlastníků Vlnařská 688-693 Vlnařská 688, Liberec 6, PSČ 460 06 IČ : 02397421

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: MULA 13676/2012 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o nájmu reklamní plochy

Smlouva o nájmu reklamní plochy Smlouva o nájmu reklamní plochy Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 1. společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíl, vložka sídlem IČ jednající (dále jen pronajímatel

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 8. zasedání dne 2. 11. 2015 USNESENÍ č. 64/15/ZMČ Ke smlouvě o nájmu sportovního areálu Zastupitelstvo MČ po projednání I. souhlasí s uzavřením

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A evid. č. /KD uzavřená na základě zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník, mezi: Obec Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou 57, 788 11 Loučná nad Desnou, IČO 00302953, zastoupená

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

Smlouva č. o nájmu hrobového místa

Smlouva č. o nájmu hrobového místa Smlouva č. o nájmu hrobového místa uzavřená podle 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví ). Čl. I Smluvní strany

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více