Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu"

Transkript

1 Přílohy Příloha č. 1: Smlouva o pronájmu prostor Besedního domu v Brně Zdroj: Lucie Fišlová, referent majetkové správy, Filharmonie Brno Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu kterou s ohledem na ustanovení odst zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, uzavřely: I. 1. Organizace: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: 2. Organizace: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Smluvní strany Filharmonie Brno, příspěvková organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 16 Komenského nám. 8, BRNO PhDr. Marie Kučerová CZ na straně j e d n é (dále jen pronajímatel) zapsána a na straně d r u h é (dále jen nájemce) II. Předmět a účel nájmu 1

2 1. Pronajímateli byla statutem ze dne svěřena do správy a užívání budova na ulici Husova čp. 534, objekt občanské vybavenosti na parcele č. 589, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2232 m2 v katastrálním území Brno-město, zapsaná na listu vlastnictví č pro obec Brno, katastrální území Brno-město u Katastrálního úřadu Brno-město, obvykle označovaná jako Besední dům (dále jen Besední dům), která je nemovitou kulturní památkou dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 2. Pronajímatel touto Dohodou přenechává nájemci do užívání tyto nebytové prostory a vybavení v Besedním domě: 3. Předmětné nebytové prostory pronajímatel přenechává nájemci k užívání výhradně k účelu konání akce:, dne od do hod., příprava od do hod. III. Doba trvání nájmu 1. Pronajímatel přenechává nájemci k užívání předmětné nebytové prostory na dobu určitou, jak byla sjednána v článku II. bodu 3. této Dohody. Nájem skončí uplynutím této doby. IV. Nájemné 1. Pronajímatel a nájemce stanovili nájemné za pronajaté nebytové prostory dohodou v celkové výši Kč,- (slovy: Kč). Takto dohodnuté nájemné je bez 21% DPH, kterou je nájemce povinen zaplatit vedle dohodnutého nájemného. Takto dohodnuté nájemné včetně 21% DPH bude nájemcem připsáno na účet pronajímatele číslo /0300 vedený u ČSOB na základě vystaveného daňového dokladu nejpozději dva dny před konáním akce, jejíž začátek je sjednán v bodu 3 článku II. této Dohody, ve stejné lhůtě je nájemce povinen zaplacení nájmu pronajímateli doložit. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den vystavení daňového dokladu. 2. Pronajímatel a nájemce se dále dohodli, že v případě televizního nebo rozhlasového záznamu akce, pro kterou jsou nebytové prostory v Besedním domě touto Dohodou pronajímány, se dohodnuté nájemné automaticky zvyšuje o 25 %. Tuto skutečnost je nájemce povinen sdělit pronajímateli před podpisem této Dohody nebo ihned poté, co se o ní dozví. Rozdíl mezi původně zaplaceným a zvýšeným nájemným je splatný na výše uvedený účet pronajímatele nejpozději dva dny před konáním akce nebo do pěti dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví. Ve stejné lhůtě je nájemce povinen zaplacení zvýšeného nájemného doložit. V. Další ujednání 1. Vstup pro návštěvníky akce je hlavním vchodem z atria Besedního domu. 2. Vjíždět a parkovat s motorovými vozidly v atriu je zakázáno. 3. Není dovoleno provádět v sále ani na pódiu činnosti poškozující podlahu (parkety) jako např. stepování tanečníků či zabodávání podpěr hudebních nástrojů do podlahy. 4. Nájemce je povinen se řídit příslušnými předpisy a pokyny odpovědného pracovníka. 5. Nájemce bere na vědomí, že Besední dům je chráněný památkový objekt I. kategorie a že v něm není dovoleno zatloukat hřebíky či jinak poškozovat stěny, dveře, okna, podlahy 2

3 apod.. To platí zejména pro instalaci výzdoby v sále. O způsobu provedení výzdoby je nájemce povinen se předem dohodnout s pronajímatelem. 6. V prostorách Besedního domu je kouření zakázáno s výjimkou atria. 7. Vstup do prostoru suterénu a 3. podlaží je zakázán. 8. Zabudované varhany v sále Besedního domu nejsou předmětem této smlouvy. 9. V případě zájmu pronájmu varhan je nájemce povinen uzavřít smlouvu s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně, Komenského nám. 6, která je majitelem tohoto nástroje. Je zakázáno instalovat výzdobu na těleso varhan. 10. Nájemce je povinen předložit na žádost pronajímateli program akce ve formě stručného písemného sdělení. 11. Nájemce smí pronajatých místností použít jen sám a k účelu, pro který jsou touto smlouvou pronajímány. Nesmí je přenechat do podnájmu třetí osobě. 12. Smluvní strany nemají nárok na náhradu škody ani ušlého zisku v případě, že realizace předmětu této Dohody bude zmařena zásahem vyšší moci. 13. Nájemce odpovídá za veškeré škody, způsobené po dobu trvání nájmu na pronajatých prostorách nebo jejich vybavení a na ostatních prostorách nebo jejich vybavení Besedního domu nájemcem nebo návštěvníky jím pořádané akce a za uvedení těchto prostor a vybavení do původního stavu bezprostředně po skončení zkoušky a po skončení akce. V opačném případě je povinen nahradit pronajímateli skutečnou škodu a ušlý zisk. VI. Odstoupení a odstupné 1. Nezaplacením dohodnutého nájmu nebo rozdílu mezi původně zaplaceným a zvýšeným nájmem a nedoložení zaplacení nájmu ve lhůtách uvedených v článku IV. této Dohody nájemcem je na straně pronajímatele důvodem k odstoupení od této Dohody. Odstoupením se Dohoda ruší od počátku s tím, že smluvní strany jsou povinny se vzájemně vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady škody a ušlého zisku. 2. Porušení kterékoliv povinnosti nebo kteréhokoliv zákazu uvedených v článku V. této Dohody nájemcem je na straně pronajímatele důvodem k odstoupení od této Dohody. Odstoupením se Dohoda ruší od počátku s tím, že smluvní strany jsou povinny se vzájemně vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady škody a ušlého zisku. 3. Nájemce je oprávněn od této Dohody odstoupit bez udání důvodů. Odstoupením se Dohoda ruší od počátku s tím, že smluvní strany jsou povinny se vzájemně vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení. 4. Pro případ, že nájemce od této Dohody odstoupí v posledních třiceti dnech přede dnem konání akce, pro kterou jsou předmětné prostory touto Dohodou pronajímány, sjednávají smluvní strany odstupné ve výši jedné třetiny nájemného za celou akci a její zkoušku, jak je dohodnuto v článku IV. této Dohody. Takto sjednané odstupné je splatné následující den po odstoupení na účet pronajímatele uvedený v článku IV. této Dohody. 5. Účinky odstoupení nastávají ve všech případech dnem doručení písemného odstoupení od této Dohody nájemci. VII. Smluvní pokuta 1. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinnosti nájemce předat vyklizené nebytové prostory včetně vybavení Besedního domu pronajímateli v původním stavu do doby, která 3

4 pro něj vyplývá z bodu 13 článku V. této Dohody, smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je sjednána ve výši 8.000,-- Kč (slovy osmtisíc Kč ), a to za každou i jen započatou hodinu, o kterou bude nájemcem překročena sjednaná doba nájmu nebytových prostor ke zkoušce nebo k akci. Takto sjednaná dohodnutá pokuta je splatná následující den po obdržení výzvy k její úhradě na účet pronajímatele, uvedený v bodě IV. této Dohody. 2. Smluvní strany dále sjednávají pro případ porušení zákazu uvedeného v bodu 6 článku V. této Dohody nájemcem nebo návštěvníky jím pořádané akce, pro kterou jsou předmětné prostory pronajímány, dohodnutou pokutu ve výši 5.000,-- Kč (slovy pěttisíc Kč ). Takto sjednaná dohodnutá pokuta je splatná následující den po obdržení výzvy k její úhradě na účet pronajímatele, uvedený v článku IV. této Dohody. Tím není dotčeno právo pronajímatele požadovat vedle takto sjednané dohodnuté pokuty náhradu skutečné škody způsobené porušením tohoto zákazu a ušlého zisku. VIII. Závěrečná ujednání 1. Veškeré změny a doplňky této Dohody musí být učiněny v písemné formě na základě předchozí dohody obou smluvních stran. 2. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 3. Smluvní strany se seznámily s obsahem této Dohody a na důkaz svobodné, vážné a omylu prosté vůle připojují své podpisy. 4. Dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, pokud se strany nedohodnou jinak. V Brně dne pronajímatel (podpis a razítko) nájemce (podpis a razítko) 4

5 Příloha č. 2: Parametry a schematické nákresy sálu a foyer Sálu Milosrdných bratří v Brně Zdroj: Sál Milosrdných bratří: Parametry sálu - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: 1

6 Varianta AMFITEÁTR 1: divadelní uspořádání Varianta SEMINÁŘ 1: koncertní uspořádání Varianta JEDNÁNÍ 1 Až 94 míst pro posluchače 70 míst pro posluchače 16 míst 2

7 Varianta AMFITEÁTR 2: divadelní uspořádání Varianta SEMINÁŘ 2: koncertní uspořádání Varianta JEDNÁNÍ 2 64 míst pro posluchače (počet židlí lze upravovat) 27 míst pro posluchače 24 míst Varianta RODINNÉ 1: kruhové stoly (ø1600) Varianta SEMINÁŘ 3: koncertní uspořádání Varianta JADNÁNÍ 3 Až 60 míst k sezení (+ 16 na galerii) 72 míst pro posluchače 24 míst Varianta RODINNÉ 2: stůl ve tvaru písmene U Varianta SEMINÁŘ 4: školní uspořádání Varianta JADNÁNÍ 4 42 míst k sezení (+ 16 na galerii) 36 míst pro posluchače 42 míst 3

8 Příloha č. 3: Ceník pronájmu prostor a služeb Sálu Milosrdných bratří v Brně Zdroj: Sál Milosrdných bratří: Parametry sálu - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: 1

9 2

10 Příloha č. 4: Smlouva a předávací protokol o pronájmu prostor Koncertní síně Otakara Jeremiáše Zdroj: Magdalena Krchová, koncertní oddělení, Jihočeská komorní filharmonie ČB Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dle zákona 116/1990 Sb. Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice ( dále jen JKF ČB ) Kněžská 411/6, České Budějovice zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod číslem Pr. vl. 437 dne zastoupená (dále pronajímatel) a zastoupený (dále nájemce) Uzavírají tuto nájemní smlouvu o krátkodobém nájmu touto smlouvou vymezených prostor Koncertní síně Otakara Jeremiáše a poskytnutí souvisejících služeb v souladu se smluvními podmínkami pronájmu, které jsou obsahem odst. IV této smlouvy. Účel nájmu: I. Doba nájmu a cena nájemného Prostor : Datum: Od-do : Cena: Služby zajištěné pronajímatelem: - obsluha šatny - základní technické služby (osvětlení) - úklid - požární dozor - pořadatelská služba - zapůjčení klavíru II. III. Odpovědný zástupce nájemce: Technické podmínky, vybavení a služby zajištěné pronajímatelem - Přístup do objektu: - Návoz techniky : - Generální zkouška : - Doba konání akce : viz bod č. I. - Postavení sálu : - Sjednané prostory objektu : 1

11 IV. Smluvní podmínky pronájmu - Podle této smlouvy přenechá pronajímatel nájemci k dočasnému užívání sjednané prostory KSOJ. - Právo vstupu pronajímatele do pronajatých prostor není tímto nájmem omezeno. - Nájemce je oprávněn užívat pronajaté prostory pouze ke smluvnímu účelu. Jakoukoli další činnost, případně podnikatelské aktivity je povinen před zahájením nájmu s pronajímatelem dohodnout. - Nájemce je povinen před podpisem smlouvy, nejpozději však před začátkem nájmu, určit svého oprávněného zástupce, se kterým bude možno projednávat všechny otázky, související s tímto nájmem. - Zástupce nájemce bude za přítomnosti zodpovědného zástupce pronajímatele seznámen s technickým stavem objektu a převezme jej do užívání. Po ukončení akce bude objekt předán zpět za účasti zástupců obou smluvních stran. - Nájemce plně odpovídá za škody na majetku způsobené v době nájmu vymezený smlouvou, v prostorách KSOJ. K sepsání poškozeného majetku před a po akci slouží Předávací protokol příloha č. 1 ). Odpovědná osoba nájemce a jeden zaměstnanec JKF ČB pronajímatel, zkontrolují společné prostory a sepíšou shledané závady a škody, jak před zahájením akce, tak po skončení akce. Zjištěné škody se následně vyfakturují nájemci dle skutečných nákladů na jejich opravu. Nájemce se může nechat jednorázově pojistit na případné věcné škody u kterékoliv z pojišťoven, která za ně bude nést riziko náhrady poškozeného majetku pronajímatele. - Nájemce bere na vědomí, že povinnosti vyplývající z autorského zákon ( OSA ) i omezovací povinnost jsou na jeho straně. - Nájemce je povinen dodržovat v pronajatých prostorech bezpečností a požární předpisy a je povinen přijímat účinná opatření k předcházení škodám. - Pokud nájemce zabezpečuje přípravu a průběh akce svými nebo najatými pracovníky, odpovídá za jejich bezpečnost práce. - Zdravotní službu pronajímatel nezajišťuje. - K odkládání věcí, zejména svrchníků oděvů a ostatních obvyklých předmětů, jsou určeny výhradně šatny. Pronajímatel neodpovídá za ztrátu věcí jinde odložených. - Nájemce odpovídá za škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy nebo platných předpisů. Odpovídá dále i za škody, vyplývající z nepřiměřeného opotřebení nebo zničení pronajatých prostor a jejich vybavení i ostatního majetku a zdraví osob, ke kterým došlo v souvislosti s tímto nájmem. - Nájem začíná a končí smluvně sjednanou dobu. - Vyúčtování spolu s vystavením daňového dokladu provede pronajímatel po skončení nájmu bez zbytečného odkladu. ( viz Tato nájemní smlouva nabývá účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a může být změněna nebo doplněna písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran. Nedílnou součástí smlouvy je : Předávací protokol příloha č. 1 V Českých Budějovicích dne:. Nájemce Pronajímatel 2

12 Předávací protokol Termín akce :. Odpovědná osoba nájemce: Druh akce :. Shledané závady :.... Zápis provedl :... Dne : Čas :. Podpis zástupce pronajímatele:.. Podpis odpovědné osoby nájemce :

13 Příloha č. 5: Parametry jeviště sálu Filharmonie Hradec Králové Zdroj: Filharmonie Hradec Králové: Sál FHK. [online] [cit ]. Dostupné z: Rozměrové schéma jeviště Šířka portálu 14 m, výška portálu do výkrytu 6,5 m, šířka jeviště za portálem 13 m (s výkryty), 17,4 m (bez výkrytu), hloubka jeviště za portálem 8 m /za horizontem ulička 1 m), hloubka jeviště před portálem při zavřené jámě 6 m, po stranách jeviště 4 m, hloubka jeviště od portálu k jámě orchestřiště 3,8 m, 18 stavitelných praktikáblů 35 cm 1 m 1

14 Příloha č. 6: Ceník pronájmu prostor a služeb sálu Reduta a Mozartova sálu v Olomouci Zdroj: Moravská filharmonie Olomouc: Pronájem sálů. [online] [cit ]. Dostupné z: 1

15 Příloha č. 7: Smlouva o pronájmu prostor sálu Reduta v Olomouci Zdroj: Moravská filharmonie Olomouc: Pronájem sálů. [online] [cit ]. Dostupné z: SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM VYPŮJČENÍ REDUTY/MOZARTOVA SÁLU Půjčitel: Moravská filharmonie Olomouc (dále jen MFO) Zastoupený: Mgr. Vladislavem Kvapilem, ředitelem MFO Se sídlem: Horní náměstí 23, Olomouc IČ: Bankovní spojení: KB Olomouc, č. účtu: /0100 Vypůjčitel: Zastoupený: Se sídlem: IČ: Bankovní spojení: uzavřeli následující smlouvu: 1/ Vypůjčitel si od půjčitele vypůjčuje sál: Reduta / Mozartův sál nehodící se škrtněte v termínu: v čase: k uspořádání: časový rozvrh vlastní akce (koncert apod.): začátek: konec: Upozornění: Prostory nebudou přístupné dříve, než je objednáno! Při překročení objednané doby vypůjčení sálu bude objednavateli účtována příslušná částka navíc (tolerance 30 minut překročení objednané doby). 2/ Objednávané služby: uvaděči, pokladna, šatnářky nehodící se škrtněte 3/ Požadavky na zapůjčení: Dodatečné požadavky na zapůjčení (s výjimkou hudebních nástrojů) je nutno projednat s pověřeným pracovníkem MFO, který je na akci přítomen. 4/ Prostory převezme od pověřeného pracovníka MFO, který je na akci přítomen, a po ukončení akce mu tyto předá: tel.: Upozornění: Uvedený pracovník musí být přítomen od začátku doby objednání sálu bez jeho přítomnosti nebudou prostory MFO zpřístupněny! 5/ Vypůjčitel se zavazuje předat prostory v takovém stavu, v jakém byly převzaty, veškeré dodatečně zapůjčené věci po skončení akce vrátit dle pokynů pověřeného pracovníka MFO na původní místo a použitou výzdobu a jiný materiál odstranit ze sálu bezprostředně po skončení akce. V případě nedodržení stanoveného časového rámce vypůjčitel uhradí za blokování prostor MFO za každou započatou hodinu prodlení 1/10 z celkové částky za zapůjčení sálu. 1

16 6/ Obecná ustanovení: Ve foyer Reduty není povoleno provozovat a podávat jakékoliv občerstvení. V Mozartově sále je povolen pouze bar provozovaný MFO. Vlastní občerstvení (studená kuchyně formou rautu apod.) je možné podávat pouze v Mozartově sále po předchozí písemné objednávce. Maximální přípustný počet osob na rautu je 200. Maximální povolená doba ukončení rautu je h. Překročení této doby je nepřípustné. Kouření je v prostorách MFO povoleno pouze v kuřárně. Bez předchozího povolení není možné používat v prostorách MFO otevřený oheň. Při jeho používání je nutné řídit se pokyny požární asistence přítomné na akci. Přístavky v sále lze umístit pouze po předchozí písemné objednávce. Vchod pro účinkující je bočním vchodem z Divadelní ulice. Příjezd k budově MFO je v čase h možný pouze Divadelní ulicí. Vozidlo nelze parkovat přímo v Divadelní ulici! Vjezd do Horního náměstí je v uvedeném čase možný pouze s povolením k vjezdu do pěší zóny, o které je třeba požádat příslušný odbor Statutárního města Olomouc. Požadavky na případné scénické osvětlení a ozvučení je nutné zvlášť domluvit s p. Bohuslavem Krausem tel.: Případné poškození prostor MFO bude uplatňováno jako škoda k náhradě u vypůjčitele. Transport materiálu potřebného k zajištění vystoupení v prostorách MFO je nutné realizovat pomocí transportních vozíků, které jsou k dispozici. Případné reklamní panely sponzorů není možno zavěšovat v sále, ale pouze ve foyer Reduty na stávající úchytky na zdech. 7/ Způsob úhrady: Vypůjčitel uhradí sjednanou cenu na základě faktury vystavené půjčitelem po uskutečnění akce. V ceně jsou obsaženy pouze režijní náklady s akcí spojené (mzdové náklady, spotřeba el. energie, provoz klimatizace, spotřeba tepla, prostředky na úklid, náklady na běžnou údržbu, vodné a stočné, servis výtahu, režijní náklady aj.), účtované dle příslušných sazeb na základě doby vypůjčení a předchozích ustanovení. 8/ Sjednaná cena: Datum, podpis a razítko vypůjčitele Datum, podpis a razítko půjčitele 2

17 Příloha č. 8: Pravidla pro poskytnutí sálů MFO Zdroj: Moravská filharmonie Olomouc: Pronájem sálů. [online] [cit ]. Dostupné z: mfo MORAVSKÁ FILHARMONIE Nařízení ředitele č. 10/2008 ze dne V souladu se Zřizovací listinou MFO včetně všech dodatků nařizuji k poskytovat sál Reduta a Mozartův sál dalším subjektům za úhradu nákladů dle vyhlášky ředitele platné vždy na daný kalendářní rok. Tímto nařízením ředitele se ruší nařízení ředitele č. 10/2007. Pravidla pro poskytování sálů: I. Překročení pronajaté doby dle objednávky: do 30 minut sazba za půl hodiny nad 30 minut do jedné hodiny hodinová sazba každá další započatá hodina viz výše II. Základní povinnosti objednavatele Objednavatel je povinen objednat sál prostřednictvím formuláře MFO Dohoda o poskytnutí sálu Reduta a Mozartova sálu nejméně 1 měsíc před pořádáním akce. Tato dohoda je pak závazná pro MFO i pro objednavatele. V případě zrušení akce ze strany objednatele je tento povinen informovat neprodleně MFO. Objednavatel si může rezervovat sály bez použití formuláře pouze předběžně maximálně 6 měsíců před předpokládaným termínem akce na koncertním oddělení MFO osobně, telefonicky nebo em. V případě závažných změn provozu MFO nebo změny termínu akce ze strany objednatele 1 měsíc a více před termínem akce jsou obě strany povinny se navzájem informovat a dohodnout se na náhradním termínu. Poznámka včetně služeb ve formuláři objednávky sálů znamená, že objednatel může využít pouze služby uvedené v nabídce písemné objednávky. Nelze použít vlastní pořadatelskou službu atd Objednavatel je povinen bezpodmínečně dodržovat ustanovení dohody o poskytnutí sálu, dostavit se v určenou hodinu do MFO a řídit se pokyny služby MFO. III. Poskytnutí prostor MFO k pořádání rautů 1) Poskytuje se pouze Mozartův sál po dohodě s ředitelem. MFO 2) Objednatel má povinnost se v případě využití baru MFO dohodnout s jeho 3) provozovatelem. 1

18 4) Případné poškození prostor Mozartova sálu bude uplatňováno jako škoda 5) k náhradě u objednavatele 6) Rauty jsou pořádány jednak v souvislosti s akcí v Redutě nebo samostatně. 7) Maximální počet osob na rautu 200 osob. 8) Maximální povolená doba ukončení rautu je Překročení této doby je 9) nepřípustné. IV. Poskytnutí sálů za zvýhodněných podmínek Reduta (akce s publikem) 30% sleva z hodinové sazby nákladů spojených s poskytnutím sálu Reduta (akce bez publika např. natáčení) 50% sleva z hodinové sazby nákladů spojených s poskytnutím sálu Překročení pronajaté doby dle objednávky: do 30 minut sazba za půl hodiny nad 30 minut do jedné hodiny hodinová sazba každá další započatá hodina viz výše V. Podmínky pro poskytnutí sálů za zvýhodněných podmínek Sály MFO se poskytují za zvýhodněných podmínek na základě stálé smlouvy s objednavatelem nebo písemného povolení ředitele MFO. Na objednávce je třeba uvést buď zvýhodněný pronájem dle smlouvy, nebo zvýhodněný pronájem dle dohody s ředitelem MFO. Smluvní zvýhodněné poskytnutí sálů může být: (Dokládá se smlouvou s MFO) 1) Pro stálé objednavatele 2) Pro školní akce 3) Pro amatérské sbory 4) Pro akce SPKH, AHUV Ostatní zvýhodněné poskytnutí sálů může být: (Dokládá se parafou ředitele MFO na objednávce a razítkem č. 1) 1) Pro akce nadací. 2) Pro benefiční koncerty. 3) Pro akce neziskových organizací 4) Další neziskové akce dle dohody VI. Podmínky poskytnutí sálu Reduta bez publika Zvýhodněný pronájem na akce bez publika se vždy poskytuje formou množstevní slevy při pronájmu sálu na více jak 16 hodin v jednom měsíci jednomu nájemci a vždy na natáčení ČRo Olomouc, mediálního partnera Moravské filharmonie Olomouc. 2

19 VII. Poskytnutí sálů zdarma Výjimečně na základě písemné žádosti objednatele a písemného potvrzení ředitele MFO (podpis + razítko č. 1) lze poskytnout sál i služby s tím spojené ZDARMA. V tomto případě je objednatel povinen uvést na všech tiskovinách souvisejících s touto akcí Moravskou filharmonii jako spolupořadatele nebo jako partnera akce a tím ji propagovat. Vladislav Kvapil Ředitel Dodatek k Nařízení ředitele č. 10/2008 ze dne (dále jen dodatek ) Tímto dodatkem dochází k doplnění Nařízení ředitele č. 10/2008 ze dne , a to následovně: Článek I. 1.) Tímto dodatkem dochází ke změně bodu I Nařízení ředitele č. 10/2008 zde dne , Překročení pronajaté doby dle objednávky, kdy dochází k následující změně: do 30 minut sazba za půl hodiny nad 30 minut do jedné hodiny hodinová sazba každá další započatá hodina dle stejného klíče 2.) Tímto dodatkem dochází ke změně bodu IV Nařízení ředitele č. 10/2008 zde dne , Poskytnutí sálů za zvýhodněných podmínek, kdy dochází k následující změně: Překročení pronajaté doby dle objednávky: do 30 minut sazba za půl hodiny nad 30 minut do jedné hodiny hodinová sazba každá další započatá hodina dle stejného klíče Závěrečná ustanovení Článek II. 1.) Dodatek nabývá účinnosti dnem ) Dodatek se nevztahuje na Smlouvy o zapůjčení Reduty/Mozartova sálu uvedené v platnost před tímto datem. V Olomouci dne Mgr. Vladislav Kvapil ředitel MFO 3

20 Příloha č. 9: Znázornění podílů celkové návštěvnosti dle sálů za rok 2013 v Domě kultury města Ostravy Zdroj: Ing. Roman Grzegorz, místopředseda představenstva, Dům kultury města Ostravy 1

21 Příloha č. 10: Smlouva o pronájmu prostor Domu kultury města Ostravy Zdroj: Ing. Roman Grzegorz, místopředseda představenstva, Dům kultury města Ostravy Smlouva č. /2014 o krátkodobém nájmu nebytových prostor uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ společností Dům kultury města Ostravy a.s., se sídlem ul. 28. října 124/2556, Ostrava- Moravská Ostrava, IČ: DIČ:CZ zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 515, Bankovní spojení: KB Ostrava č.úč /0100, jednající Ing. Janem Voglem, předsedou představenstva a Ing.Romanem Grzegorzem, místopředsedou představenstva na straně jedné jakožto pronajímatelem a společností se sídlem IČ: DIČ: Bankovní spojení: jednající na straně druhé jakožto nájemcem I. Předmět smlouvy 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele umožnit za úplatu nájemci krátkodobý nájem nebytových prostor v Domě kultury města Ostravy a.s., a dále závazek pronajímatele poskytnout nájemci veškeré služby s tímto nájmem spojené za účelem konání., vše v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1, která se po podpisu oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. 1.2 Nájemce může užívat tyto nebytové prostory: 1

22 II. Cena, doba plnění 2.1 Tato smlouva se sjednává na dobu určitou /datum, hodina/ od do hodin s tím, že nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli za nájem nebytových prostor vymezených v čl. I. smlouvy nájemné a úhradu za služby, které činí: a/ nájemné za pronajaté prostory b/ služby s nájmem spojené + 20 % DPH Celkem vč. DPH Nájemné a služby jsou dále nazývány smluvní cena. 2.2 Smluvní strany se dohodly na zaplacení nájemného a služeb s nájmem spojených ve výši uvedené v článku II., odst. 2.1 této smlouvy. Jako způsoby úhrady zálohy a nájemného se sjednávají: v hotovosti do pokladny pronajímatele bezhotovostním převodem na účet pronajímatele a to na základě faktury vystavené k tomuto účelu. Následné fakturace proběhne do 10 dnů po skončení nájmu, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Tato fakturovaná částka je splatná v termínu uvedeném na této faktuře nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení této faktury nájemci. Za každý den prodlení s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % smluvní ceny. 2.3 Nájemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno pronajímateli. Odstoupí-li nájemce od smlouvy: a/ do 30 dnů před započetím nájmu dle čl.ii., odst 2. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 40 % celkové smluvní ceny, b/ do 14 dnů před započetím nájmu dle čl. II., odst. 2.1 této smlouvy, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 60 % celkové smluvní ceny, c/v období kratším než 14 dnů před započetím nájmu dle čl. II., odst. 2.1 této smlouvy, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 80 % celkové smluvní ceny. 2.4 Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě nedodržení smluvních podmínek ze strany nájemce. Nájemce je povinen v tomto případě uhradit smluvní pokutu ve výši 80% celkové smluvní ceny. 2

23 2.5 V případě tzv. vyšší moci /výpadek elektrické energie, povětrnostní podmínky a pod./a dalších skutečností, které nevznikly z viny pronajímatele, není pronajímatel povinen hradit náhradu škody s tím vzniklou nájemci. 2.6 V případě využití předprodeje Domu kultury města Ostravy, a. s. se stanovuje provize z prodaných vstupenek 10 % + DPH. V předprodeji DKMO je možnost úhrady také platební kartou (VISA, Maestro)a dárkovou poukázkou DKMO. V případě vstupenek hrazených platební kartou sníží pronajímatel odvod tržby o částku za účtování transakce bankou ve výši 2,8 % do 1.999,95 Kč a 2,4% nad 2000,-Kč. V případě zrušení akce budou objednavateli fakturovány transakční poplatky banky za vstupenky, které byly uhrazeny prostřednictvím platebního terminálu do doby zrušení dané akce. V případě úhrady vstupenek dárkovou poukázkou DKMO je tržba za tyto vstupenky chápána jako tržba hotovostní. Vyúčtování tržby ze vstupného a provize bude odeslána do 3 pracovních dnů po akci na účet nájemce (pořadatele). V dohodnutém termínu provede pokladní (p.židková tel.: , s nájemcem (pořadatelem uzávěrku a celkové vyúčtování neprodaných vstupenek. 2.7 Pronajímatel upozorňuje nájemce, že má uzavřenou smlouvu s firmou Anton Doboš Prima (tel.: , , ) ohledně poskytování gastronomických služeb v prostorách DKMO, u kterého si může v případě zájmu tyto služby objednat. Nájemce toto bere na vědomí. 2.8 V případě, že nájemce nebude v pronajatých prostorách poskytovat gastroslužby, ať již sám, nebo prostřednictvím smluvního partnera, je pronajímatel oprávněn poskytovat po dobu trvání smlouvy tyto gastroslužby sám nebo zajistit jejich poskytování prostřednictvím třetí osoby. 2.9 Nájemce je povinen dodržovat prokazatelným způsobem předepsané maximální kapacity pronajímaných sálů. V případě jejich překročení je pronajimatel oprávněn konání akce zastavit do té doby,než bude počet osob v příslušném sále odpovídat předepsané maximální kapacitě. Maximální kapacita pronajatých prostor je uvedena v příloze č.2. III. 3.1 Nájemce je povinen oznámit a uhradit příslušné poplatky z vyplývající z druhu konání akce v případě hudební produkce učinit oznámení na Ochranný svaz autorský a v případě divadelního vystoupení poplatky Dilia. 3

24 IV. 4.1 V případě, že nájemce uplatní v průběhu nájemního vztahu založeného touto smlouvou, nebo bezprostředně před jeho vznikem požadavek na rozšíření nájmu a služeb, je povinen písemně prohlásit, že se zavazuje uhradit náklady spojené se změnou - rozšířením. V. Závěrečná ustanovení 5.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran s tím, že pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, platí v ostatním ustanovení zákona č. 116/1999 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor a příslušná obecná ustanovení o nájmu obsažená v občanském zákoníku. 5.2 Nájemce potvrzuje, že byl seznámen s technickými a požárně bezpečnostními předpisy a parametry pronajatých a s nimi souvisejících prostor, rozumí jim a zavazuje se k jejich dodržování. 5.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V Ostravě dne Pronajímatel Ing. Jan Vogl předseda představenstva Ing. Roman Grzegorz místopředseda představenstva Nájemce 4

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. Centrum kultury a vzdělávání Blatná PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 15 Schváleno usnesením rady města č. 160/14 ze dne 19. 5. 2014

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9, 602 00 Brno Jednající

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. OBNP 3/76/2010/746/Svob. 2010/00810/11.2 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. 1) Pronajímatel: I. Smluvní strany Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN Příloha usnesení č. R-426 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen smlouva ) mezi Městskou částí Praha 15

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí uzavřená v souladu s ustanovením 139 odst. 2 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). I. Účastníci

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Číslo smlouvy. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obchodní společností.., IČ:.., sídlo zapsané v obchodním rejstříku,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Obchodní podmínky stěhování

Obchodní podmínky stěhování Obchodní podmínky stěhování Tyto Obchodní podmínky (dále také jen Podmínky nebo OP ) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také zákazník ) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování,

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více