Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu"

Transkript

1 Přílohy Příloha č. 1: Smlouva o pronájmu prostor Besedního domu v Brně Zdroj: Lucie Fišlová, referent majetkové správy, Filharmonie Brno Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu kterou s ohledem na ustanovení odst zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, uzavřely: I. 1. Organizace: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: 2. Organizace: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Smluvní strany Filharmonie Brno, příspěvková organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 16 Komenského nám. 8, BRNO PhDr. Marie Kučerová CZ na straně j e d n é (dále jen pronajímatel) zapsána a na straně d r u h é (dále jen nájemce) II. Předmět a účel nájmu 1

2 1. Pronajímateli byla statutem ze dne svěřena do správy a užívání budova na ulici Husova čp. 534, objekt občanské vybavenosti na parcele č. 589, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2232 m2 v katastrálním území Brno-město, zapsaná na listu vlastnictví č pro obec Brno, katastrální území Brno-město u Katastrálního úřadu Brno-město, obvykle označovaná jako Besední dům (dále jen Besední dům), která je nemovitou kulturní památkou dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 2. Pronajímatel touto Dohodou přenechává nájemci do užívání tyto nebytové prostory a vybavení v Besedním domě: 3. Předmětné nebytové prostory pronajímatel přenechává nájemci k užívání výhradně k účelu konání akce:, dne od do hod., příprava od do hod. III. Doba trvání nájmu 1. Pronajímatel přenechává nájemci k užívání předmětné nebytové prostory na dobu určitou, jak byla sjednána v článku II. bodu 3. této Dohody. Nájem skončí uplynutím této doby. IV. Nájemné 1. Pronajímatel a nájemce stanovili nájemné za pronajaté nebytové prostory dohodou v celkové výši Kč,- (slovy: Kč). Takto dohodnuté nájemné je bez 21% DPH, kterou je nájemce povinen zaplatit vedle dohodnutého nájemného. Takto dohodnuté nájemné včetně 21% DPH bude nájemcem připsáno na účet pronajímatele číslo /0300 vedený u ČSOB na základě vystaveného daňového dokladu nejpozději dva dny před konáním akce, jejíž začátek je sjednán v bodu 3 článku II. této Dohody, ve stejné lhůtě je nájemce povinen zaplacení nájmu pronajímateli doložit. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den vystavení daňového dokladu. 2. Pronajímatel a nájemce se dále dohodli, že v případě televizního nebo rozhlasového záznamu akce, pro kterou jsou nebytové prostory v Besedním domě touto Dohodou pronajímány, se dohodnuté nájemné automaticky zvyšuje o 25 %. Tuto skutečnost je nájemce povinen sdělit pronajímateli před podpisem této Dohody nebo ihned poté, co se o ní dozví. Rozdíl mezi původně zaplaceným a zvýšeným nájemným je splatný na výše uvedený účet pronajímatele nejpozději dva dny před konáním akce nebo do pěti dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví. Ve stejné lhůtě je nájemce povinen zaplacení zvýšeného nájemného doložit. V. Další ujednání 1. Vstup pro návštěvníky akce je hlavním vchodem z atria Besedního domu. 2. Vjíždět a parkovat s motorovými vozidly v atriu je zakázáno. 3. Není dovoleno provádět v sále ani na pódiu činnosti poškozující podlahu (parkety) jako např. stepování tanečníků či zabodávání podpěr hudebních nástrojů do podlahy. 4. Nájemce je povinen se řídit příslušnými předpisy a pokyny odpovědného pracovníka. 5. Nájemce bere na vědomí, že Besední dům je chráněný památkový objekt I. kategorie a že v něm není dovoleno zatloukat hřebíky či jinak poškozovat stěny, dveře, okna, podlahy 2

3 apod.. To platí zejména pro instalaci výzdoby v sále. O způsobu provedení výzdoby je nájemce povinen se předem dohodnout s pronajímatelem. 6. V prostorách Besedního domu je kouření zakázáno s výjimkou atria. 7. Vstup do prostoru suterénu a 3. podlaží je zakázán. 8. Zabudované varhany v sále Besedního domu nejsou předmětem této smlouvy. 9. V případě zájmu pronájmu varhan je nájemce povinen uzavřít smlouvu s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně, Komenského nám. 6, která je majitelem tohoto nástroje. Je zakázáno instalovat výzdobu na těleso varhan. 10. Nájemce je povinen předložit na žádost pronajímateli program akce ve formě stručného písemného sdělení. 11. Nájemce smí pronajatých místností použít jen sám a k účelu, pro který jsou touto smlouvou pronajímány. Nesmí je přenechat do podnájmu třetí osobě. 12. Smluvní strany nemají nárok na náhradu škody ani ušlého zisku v případě, že realizace předmětu této Dohody bude zmařena zásahem vyšší moci. 13. Nájemce odpovídá za veškeré škody, způsobené po dobu trvání nájmu na pronajatých prostorách nebo jejich vybavení a na ostatních prostorách nebo jejich vybavení Besedního domu nájemcem nebo návštěvníky jím pořádané akce a za uvedení těchto prostor a vybavení do původního stavu bezprostředně po skončení zkoušky a po skončení akce. V opačném případě je povinen nahradit pronajímateli skutečnou škodu a ušlý zisk. VI. Odstoupení a odstupné 1. Nezaplacením dohodnutého nájmu nebo rozdílu mezi původně zaplaceným a zvýšeným nájmem a nedoložení zaplacení nájmu ve lhůtách uvedených v článku IV. této Dohody nájemcem je na straně pronajímatele důvodem k odstoupení od této Dohody. Odstoupením se Dohoda ruší od počátku s tím, že smluvní strany jsou povinny se vzájemně vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady škody a ušlého zisku. 2. Porušení kterékoliv povinnosti nebo kteréhokoliv zákazu uvedených v článku V. této Dohody nájemcem je na straně pronajímatele důvodem k odstoupení od této Dohody. Odstoupením se Dohoda ruší od počátku s tím, že smluvní strany jsou povinny se vzájemně vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady škody a ušlého zisku. 3. Nájemce je oprávněn od této Dohody odstoupit bez udání důvodů. Odstoupením se Dohoda ruší od počátku s tím, že smluvní strany jsou povinny se vzájemně vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení. 4. Pro případ, že nájemce od této Dohody odstoupí v posledních třiceti dnech přede dnem konání akce, pro kterou jsou předmětné prostory touto Dohodou pronajímány, sjednávají smluvní strany odstupné ve výši jedné třetiny nájemného za celou akci a její zkoušku, jak je dohodnuto v článku IV. této Dohody. Takto sjednané odstupné je splatné následující den po odstoupení na účet pronajímatele uvedený v článku IV. této Dohody. 5. Účinky odstoupení nastávají ve všech případech dnem doručení písemného odstoupení od této Dohody nájemci. VII. Smluvní pokuta 1. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinnosti nájemce předat vyklizené nebytové prostory včetně vybavení Besedního domu pronajímateli v původním stavu do doby, která 3

4 pro něj vyplývá z bodu 13 článku V. této Dohody, smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je sjednána ve výši 8.000,-- Kč (slovy osmtisíc Kč ), a to za každou i jen započatou hodinu, o kterou bude nájemcem překročena sjednaná doba nájmu nebytových prostor ke zkoušce nebo k akci. Takto sjednaná dohodnutá pokuta je splatná následující den po obdržení výzvy k její úhradě na účet pronajímatele, uvedený v bodě IV. této Dohody. 2. Smluvní strany dále sjednávají pro případ porušení zákazu uvedeného v bodu 6 článku V. této Dohody nájemcem nebo návštěvníky jím pořádané akce, pro kterou jsou předmětné prostory pronajímány, dohodnutou pokutu ve výši 5.000,-- Kč (slovy pěttisíc Kč ). Takto sjednaná dohodnutá pokuta je splatná následující den po obdržení výzvy k její úhradě na účet pronajímatele, uvedený v článku IV. této Dohody. Tím není dotčeno právo pronajímatele požadovat vedle takto sjednané dohodnuté pokuty náhradu skutečné škody způsobené porušením tohoto zákazu a ušlého zisku. VIII. Závěrečná ujednání 1. Veškeré změny a doplňky této Dohody musí být učiněny v písemné formě na základě předchozí dohody obou smluvních stran. 2. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 3. Smluvní strany se seznámily s obsahem této Dohody a na důkaz svobodné, vážné a omylu prosté vůle připojují své podpisy. 4. Dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, pokud se strany nedohodnou jinak. V Brně dne pronajímatel (podpis a razítko) nájemce (podpis a razítko) 4

5 Příloha č. 2: Parametry a schematické nákresy sálu a foyer Sálu Milosrdných bratří v Brně Zdroj: Sál Milosrdných bratří: Parametry sálu - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: 1

6 Varianta AMFITEÁTR 1: divadelní uspořádání Varianta SEMINÁŘ 1: koncertní uspořádání Varianta JEDNÁNÍ 1 Až 94 míst pro posluchače 70 míst pro posluchače 16 míst 2

7 Varianta AMFITEÁTR 2: divadelní uspořádání Varianta SEMINÁŘ 2: koncertní uspořádání Varianta JEDNÁNÍ 2 64 míst pro posluchače (počet židlí lze upravovat) 27 míst pro posluchače 24 míst Varianta RODINNÉ 1: kruhové stoly (ø1600) Varianta SEMINÁŘ 3: koncertní uspořádání Varianta JADNÁNÍ 3 Až 60 míst k sezení (+ 16 na galerii) 72 míst pro posluchače 24 míst Varianta RODINNÉ 2: stůl ve tvaru písmene U Varianta SEMINÁŘ 4: školní uspořádání Varianta JADNÁNÍ 4 42 míst k sezení (+ 16 na galerii) 36 míst pro posluchače 42 míst 3

8 Příloha č. 3: Ceník pronájmu prostor a služeb Sálu Milosrdných bratří v Brně Zdroj: Sál Milosrdných bratří: Parametry sálu - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: 1

9 2

10 Příloha č. 4: Smlouva a předávací protokol o pronájmu prostor Koncertní síně Otakara Jeremiáše Zdroj: Magdalena Krchová, koncertní oddělení, Jihočeská komorní filharmonie ČB Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dle zákona 116/1990 Sb. Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice ( dále jen JKF ČB ) Kněžská 411/6, České Budějovice zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod číslem Pr. vl. 437 dne zastoupená (dále pronajímatel) a zastoupený (dále nájemce) Uzavírají tuto nájemní smlouvu o krátkodobém nájmu touto smlouvou vymezených prostor Koncertní síně Otakara Jeremiáše a poskytnutí souvisejících služeb v souladu se smluvními podmínkami pronájmu, které jsou obsahem odst. IV této smlouvy. Účel nájmu: I. Doba nájmu a cena nájemného Prostor : Datum: Od-do : Cena: Služby zajištěné pronajímatelem: - obsluha šatny - základní technické služby (osvětlení) - úklid - požární dozor - pořadatelská služba - zapůjčení klavíru II. III. Odpovědný zástupce nájemce: Technické podmínky, vybavení a služby zajištěné pronajímatelem - Přístup do objektu: - Návoz techniky : - Generální zkouška : - Doba konání akce : viz bod č. I. - Postavení sálu : - Sjednané prostory objektu : 1

11 IV. Smluvní podmínky pronájmu - Podle této smlouvy přenechá pronajímatel nájemci k dočasnému užívání sjednané prostory KSOJ. - Právo vstupu pronajímatele do pronajatých prostor není tímto nájmem omezeno. - Nájemce je oprávněn užívat pronajaté prostory pouze ke smluvnímu účelu. Jakoukoli další činnost, případně podnikatelské aktivity je povinen před zahájením nájmu s pronajímatelem dohodnout. - Nájemce je povinen před podpisem smlouvy, nejpozději však před začátkem nájmu, určit svého oprávněného zástupce, se kterým bude možno projednávat všechny otázky, související s tímto nájmem. - Zástupce nájemce bude za přítomnosti zodpovědného zástupce pronajímatele seznámen s technickým stavem objektu a převezme jej do užívání. Po ukončení akce bude objekt předán zpět za účasti zástupců obou smluvních stran. - Nájemce plně odpovídá za škody na majetku způsobené v době nájmu vymezený smlouvou, v prostorách KSOJ. K sepsání poškozeného majetku před a po akci slouží Předávací protokol příloha č. 1 ). Odpovědná osoba nájemce a jeden zaměstnanec JKF ČB pronajímatel, zkontrolují společné prostory a sepíšou shledané závady a škody, jak před zahájením akce, tak po skončení akce. Zjištěné škody se následně vyfakturují nájemci dle skutečných nákladů na jejich opravu. Nájemce se může nechat jednorázově pojistit na případné věcné škody u kterékoliv z pojišťoven, která za ně bude nést riziko náhrady poškozeného majetku pronajímatele. - Nájemce bere na vědomí, že povinnosti vyplývající z autorského zákon ( OSA ) i omezovací povinnost jsou na jeho straně. - Nájemce je povinen dodržovat v pronajatých prostorech bezpečností a požární předpisy a je povinen přijímat účinná opatření k předcházení škodám. - Pokud nájemce zabezpečuje přípravu a průběh akce svými nebo najatými pracovníky, odpovídá za jejich bezpečnost práce. - Zdravotní službu pronajímatel nezajišťuje. - K odkládání věcí, zejména svrchníků oděvů a ostatních obvyklých předmětů, jsou určeny výhradně šatny. Pronajímatel neodpovídá za ztrátu věcí jinde odložených. - Nájemce odpovídá za škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy nebo platných předpisů. Odpovídá dále i za škody, vyplývající z nepřiměřeného opotřebení nebo zničení pronajatých prostor a jejich vybavení i ostatního majetku a zdraví osob, ke kterým došlo v souvislosti s tímto nájmem. - Nájem začíná a končí smluvně sjednanou dobu. - Vyúčtování spolu s vystavením daňového dokladu provede pronajímatel po skončení nájmu bez zbytečného odkladu. ( viz Tato nájemní smlouva nabývá účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a může být změněna nebo doplněna písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran. Nedílnou součástí smlouvy je : Předávací protokol příloha č. 1 V Českých Budějovicích dne:. Nájemce Pronajímatel 2

12 Předávací protokol Termín akce :. Odpovědná osoba nájemce: Druh akce :. Shledané závady :.... Zápis provedl :... Dne : Čas :. Podpis zástupce pronajímatele:.. Podpis odpovědné osoby nájemce :

13 Příloha č. 5: Parametry jeviště sálu Filharmonie Hradec Králové Zdroj: Filharmonie Hradec Králové: Sál FHK. [online] [cit ]. Dostupné z: Rozměrové schéma jeviště Šířka portálu 14 m, výška portálu do výkrytu 6,5 m, šířka jeviště za portálem 13 m (s výkryty), 17,4 m (bez výkrytu), hloubka jeviště za portálem 8 m /za horizontem ulička 1 m), hloubka jeviště před portálem při zavřené jámě 6 m, po stranách jeviště 4 m, hloubka jeviště od portálu k jámě orchestřiště 3,8 m, 18 stavitelných praktikáblů 35 cm 1 m 1

14 Příloha č. 6: Ceník pronájmu prostor a služeb sálu Reduta a Mozartova sálu v Olomouci Zdroj: Moravská filharmonie Olomouc: Pronájem sálů. [online] [cit ]. Dostupné z: 1

15 Příloha č. 7: Smlouva o pronájmu prostor sálu Reduta v Olomouci Zdroj: Moravská filharmonie Olomouc: Pronájem sálů. [online] [cit ]. Dostupné z: SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM VYPŮJČENÍ REDUTY/MOZARTOVA SÁLU Půjčitel: Moravská filharmonie Olomouc (dále jen MFO) Zastoupený: Mgr. Vladislavem Kvapilem, ředitelem MFO Se sídlem: Horní náměstí 23, Olomouc IČ: Bankovní spojení: KB Olomouc, č. účtu: /0100 Vypůjčitel: Zastoupený: Se sídlem: IČ: Bankovní spojení: uzavřeli následující smlouvu: 1/ Vypůjčitel si od půjčitele vypůjčuje sál: Reduta / Mozartův sál nehodící se škrtněte v termínu: v čase: k uspořádání: časový rozvrh vlastní akce (koncert apod.): začátek: konec: Upozornění: Prostory nebudou přístupné dříve, než je objednáno! Při překročení objednané doby vypůjčení sálu bude objednavateli účtována příslušná částka navíc (tolerance 30 minut překročení objednané doby). 2/ Objednávané služby: uvaděči, pokladna, šatnářky nehodící se škrtněte 3/ Požadavky na zapůjčení: Dodatečné požadavky na zapůjčení (s výjimkou hudebních nástrojů) je nutno projednat s pověřeným pracovníkem MFO, který je na akci přítomen. 4/ Prostory převezme od pověřeného pracovníka MFO, který je na akci přítomen, a po ukončení akce mu tyto předá: tel.: Upozornění: Uvedený pracovník musí být přítomen od začátku doby objednání sálu bez jeho přítomnosti nebudou prostory MFO zpřístupněny! 5/ Vypůjčitel se zavazuje předat prostory v takovém stavu, v jakém byly převzaty, veškeré dodatečně zapůjčené věci po skončení akce vrátit dle pokynů pověřeného pracovníka MFO na původní místo a použitou výzdobu a jiný materiál odstranit ze sálu bezprostředně po skončení akce. V případě nedodržení stanoveného časového rámce vypůjčitel uhradí za blokování prostor MFO za každou započatou hodinu prodlení 1/10 z celkové částky za zapůjčení sálu. 1

16 6/ Obecná ustanovení: Ve foyer Reduty není povoleno provozovat a podávat jakékoliv občerstvení. V Mozartově sále je povolen pouze bar provozovaný MFO. Vlastní občerstvení (studená kuchyně formou rautu apod.) je možné podávat pouze v Mozartově sále po předchozí písemné objednávce. Maximální přípustný počet osob na rautu je 200. Maximální povolená doba ukončení rautu je h. Překročení této doby je nepřípustné. Kouření je v prostorách MFO povoleno pouze v kuřárně. Bez předchozího povolení není možné používat v prostorách MFO otevřený oheň. Při jeho používání je nutné řídit se pokyny požární asistence přítomné na akci. Přístavky v sále lze umístit pouze po předchozí písemné objednávce. Vchod pro účinkující je bočním vchodem z Divadelní ulice. Příjezd k budově MFO je v čase h možný pouze Divadelní ulicí. Vozidlo nelze parkovat přímo v Divadelní ulici! Vjezd do Horního náměstí je v uvedeném čase možný pouze s povolením k vjezdu do pěší zóny, o které je třeba požádat příslušný odbor Statutárního města Olomouc. Požadavky na případné scénické osvětlení a ozvučení je nutné zvlášť domluvit s p. Bohuslavem Krausem tel.: Případné poškození prostor MFO bude uplatňováno jako škoda k náhradě u vypůjčitele. Transport materiálu potřebného k zajištění vystoupení v prostorách MFO je nutné realizovat pomocí transportních vozíků, které jsou k dispozici. Případné reklamní panely sponzorů není možno zavěšovat v sále, ale pouze ve foyer Reduty na stávající úchytky na zdech. 7/ Způsob úhrady: Vypůjčitel uhradí sjednanou cenu na základě faktury vystavené půjčitelem po uskutečnění akce. V ceně jsou obsaženy pouze režijní náklady s akcí spojené (mzdové náklady, spotřeba el. energie, provoz klimatizace, spotřeba tepla, prostředky na úklid, náklady na běžnou údržbu, vodné a stočné, servis výtahu, režijní náklady aj.), účtované dle příslušných sazeb na základě doby vypůjčení a předchozích ustanovení. 8/ Sjednaná cena: Datum, podpis a razítko vypůjčitele Datum, podpis a razítko půjčitele 2

17 Příloha č. 8: Pravidla pro poskytnutí sálů MFO Zdroj: Moravská filharmonie Olomouc: Pronájem sálů. [online] [cit ]. Dostupné z: mfo MORAVSKÁ FILHARMONIE Nařízení ředitele č. 10/2008 ze dne V souladu se Zřizovací listinou MFO včetně všech dodatků nařizuji k poskytovat sál Reduta a Mozartův sál dalším subjektům za úhradu nákladů dle vyhlášky ředitele platné vždy na daný kalendářní rok. Tímto nařízením ředitele se ruší nařízení ředitele č. 10/2007. Pravidla pro poskytování sálů: I. Překročení pronajaté doby dle objednávky: do 30 minut sazba za půl hodiny nad 30 minut do jedné hodiny hodinová sazba každá další započatá hodina viz výše II. Základní povinnosti objednavatele Objednavatel je povinen objednat sál prostřednictvím formuláře MFO Dohoda o poskytnutí sálu Reduta a Mozartova sálu nejméně 1 měsíc před pořádáním akce. Tato dohoda je pak závazná pro MFO i pro objednavatele. V případě zrušení akce ze strany objednatele je tento povinen informovat neprodleně MFO. Objednavatel si může rezervovat sály bez použití formuláře pouze předběžně maximálně 6 měsíců před předpokládaným termínem akce na koncertním oddělení MFO osobně, telefonicky nebo em. V případě závažných změn provozu MFO nebo změny termínu akce ze strany objednatele 1 měsíc a více před termínem akce jsou obě strany povinny se navzájem informovat a dohodnout se na náhradním termínu. Poznámka včetně služeb ve formuláři objednávky sálů znamená, že objednatel může využít pouze služby uvedené v nabídce písemné objednávky. Nelze použít vlastní pořadatelskou službu atd Objednavatel je povinen bezpodmínečně dodržovat ustanovení dohody o poskytnutí sálu, dostavit se v určenou hodinu do MFO a řídit se pokyny služby MFO. III. Poskytnutí prostor MFO k pořádání rautů 1) Poskytuje se pouze Mozartův sál po dohodě s ředitelem. MFO 2) Objednatel má povinnost se v případě využití baru MFO dohodnout s jeho 3) provozovatelem. 1

18 4) Případné poškození prostor Mozartova sálu bude uplatňováno jako škoda 5) k náhradě u objednavatele 6) Rauty jsou pořádány jednak v souvislosti s akcí v Redutě nebo samostatně. 7) Maximální počet osob na rautu 200 osob. 8) Maximální povolená doba ukončení rautu je Překročení této doby je 9) nepřípustné. IV. Poskytnutí sálů za zvýhodněných podmínek Reduta (akce s publikem) 30% sleva z hodinové sazby nákladů spojených s poskytnutím sálu Reduta (akce bez publika např. natáčení) 50% sleva z hodinové sazby nákladů spojených s poskytnutím sálu Překročení pronajaté doby dle objednávky: do 30 minut sazba za půl hodiny nad 30 minut do jedné hodiny hodinová sazba každá další započatá hodina viz výše V. Podmínky pro poskytnutí sálů za zvýhodněných podmínek Sály MFO se poskytují za zvýhodněných podmínek na základě stálé smlouvy s objednavatelem nebo písemného povolení ředitele MFO. Na objednávce je třeba uvést buď zvýhodněný pronájem dle smlouvy, nebo zvýhodněný pronájem dle dohody s ředitelem MFO. Smluvní zvýhodněné poskytnutí sálů může být: (Dokládá se smlouvou s MFO) 1) Pro stálé objednavatele 2) Pro školní akce 3) Pro amatérské sbory 4) Pro akce SPKH, AHUV Ostatní zvýhodněné poskytnutí sálů může být: (Dokládá se parafou ředitele MFO na objednávce a razítkem č. 1) 1) Pro akce nadací. 2) Pro benefiční koncerty. 3) Pro akce neziskových organizací 4) Další neziskové akce dle dohody VI. Podmínky poskytnutí sálu Reduta bez publika Zvýhodněný pronájem na akce bez publika se vždy poskytuje formou množstevní slevy při pronájmu sálu na více jak 16 hodin v jednom měsíci jednomu nájemci a vždy na natáčení ČRo Olomouc, mediálního partnera Moravské filharmonie Olomouc. 2

19 VII. Poskytnutí sálů zdarma Výjimečně na základě písemné žádosti objednatele a písemného potvrzení ředitele MFO (podpis + razítko č. 1) lze poskytnout sál i služby s tím spojené ZDARMA. V tomto případě je objednatel povinen uvést na všech tiskovinách souvisejících s touto akcí Moravskou filharmonii jako spolupořadatele nebo jako partnera akce a tím ji propagovat. Vladislav Kvapil Ředitel Dodatek k Nařízení ředitele č. 10/2008 ze dne (dále jen dodatek ) Tímto dodatkem dochází k doplnění Nařízení ředitele č. 10/2008 ze dne , a to následovně: Článek I. 1.) Tímto dodatkem dochází ke změně bodu I Nařízení ředitele č. 10/2008 zde dne , Překročení pronajaté doby dle objednávky, kdy dochází k následující změně: do 30 minut sazba za půl hodiny nad 30 minut do jedné hodiny hodinová sazba každá další započatá hodina dle stejného klíče 2.) Tímto dodatkem dochází ke změně bodu IV Nařízení ředitele č. 10/2008 zde dne , Poskytnutí sálů za zvýhodněných podmínek, kdy dochází k následující změně: Překročení pronajaté doby dle objednávky: do 30 minut sazba za půl hodiny nad 30 minut do jedné hodiny hodinová sazba každá další započatá hodina dle stejného klíče Závěrečná ustanovení Článek II. 1.) Dodatek nabývá účinnosti dnem ) Dodatek se nevztahuje na Smlouvy o zapůjčení Reduty/Mozartova sálu uvedené v platnost před tímto datem. V Olomouci dne Mgr. Vladislav Kvapil ředitel MFO 3

20 Příloha č. 9: Znázornění podílů celkové návštěvnosti dle sálů za rok 2013 v Domě kultury města Ostravy Zdroj: Ing. Roman Grzegorz, místopředseda představenstva, Dům kultury města Ostravy 1

21 Příloha č. 10: Smlouva o pronájmu prostor Domu kultury města Ostravy Zdroj: Ing. Roman Grzegorz, místopředseda představenstva, Dům kultury města Ostravy Smlouva č. /2014 o krátkodobém nájmu nebytových prostor uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ společností Dům kultury města Ostravy a.s., se sídlem ul. 28. října 124/2556, Ostrava- Moravská Ostrava, IČ: DIČ:CZ zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 515, Bankovní spojení: KB Ostrava č.úč /0100, jednající Ing. Janem Voglem, předsedou představenstva a Ing.Romanem Grzegorzem, místopředsedou představenstva na straně jedné jakožto pronajímatelem a společností se sídlem IČ: DIČ: Bankovní spojení: jednající na straně druhé jakožto nájemcem I. Předmět smlouvy 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele umožnit za úplatu nájemci krátkodobý nájem nebytových prostor v Domě kultury města Ostravy a.s., a dále závazek pronajímatele poskytnout nájemci veškeré služby s tímto nájmem spojené za účelem konání., vše v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1, která se po podpisu oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. 1.2 Nájemce může užívat tyto nebytové prostory: 1

22 II. Cena, doba plnění 2.1 Tato smlouva se sjednává na dobu určitou /datum, hodina/ od do hodin s tím, že nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli za nájem nebytových prostor vymezených v čl. I. smlouvy nájemné a úhradu za služby, které činí: a/ nájemné za pronajaté prostory b/ služby s nájmem spojené + 20 % DPH Celkem vč. DPH Nájemné a služby jsou dále nazývány smluvní cena. 2.2 Smluvní strany se dohodly na zaplacení nájemného a služeb s nájmem spojených ve výši uvedené v článku II., odst. 2.1 této smlouvy. Jako způsoby úhrady zálohy a nájemného se sjednávají: v hotovosti do pokladny pronajímatele bezhotovostním převodem na účet pronajímatele a to na základě faktury vystavené k tomuto účelu. Následné fakturace proběhne do 10 dnů po skončení nájmu, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Tato fakturovaná částka je splatná v termínu uvedeném na této faktuře nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení této faktury nájemci. Za každý den prodlení s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % smluvní ceny. 2.3 Nájemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno pronajímateli. Odstoupí-li nájemce od smlouvy: a/ do 30 dnů před započetím nájmu dle čl.ii., odst 2. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 40 % celkové smluvní ceny, b/ do 14 dnů před započetím nájmu dle čl. II., odst. 2.1 této smlouvy, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 60 % celkové smluvní ceny, c/v období kratším než 14 dnů před započetím nájmu dle čl. II., odst. 2.1 této smlouvy, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 80 % celkové smluvní ceny. 2.4 Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě nedodržení smluvních podmínek ze strany nájemce. Nájemce je povinen v tomto případě uhradit smluvní pokutu ve výši 80% celkové smluvní ceny. 2

23 2.5 V případě tzv. vyšší moci /výpadek elektrické energie, povětrnostní podmínky a pod./a dalších skutečností, které nevznikly z viny pronajímatele, není pronajímatel povinen hradit náhradu škody s tím vzniklou nájemci. 2.6 V případě využití předprodeje Domu kultury města Ostravy, a. s. se stanovuje provize z prodaných vstupenek 10 % + DPH. V předprodeji DKMO je možnost úhrady také platební kartou (VISA, Maestro)a dárkovou poukázkou DKMO. V případě vstupenek hrazených platební kartou sníží pronajímatel odvod tržby o částku za účtování transakce bankou ve výši 2,8 % do 1.999,95 Kč a 2,4% nad 2000,-Kč. V případě zrušení akce budou objednavateli fakturovány transakční poplatky banky za vstupenky, které byly uhrazeny prostřednictvím platebního terminálu do doby zrušení dané akce. V případě úhrady vstupenek dárkovou poukázkou DKMO je tržba za tyto vstupenky chápána jako tržba hotovostní. Vyúčtování tržby ze vstupného a provize bude odeslána do 3 pracovních dnů po akci na účet nájemce (pořadatele). V dohodnutém termínu provede pokladní (p.židková tel.: , s nájemcem (pořadatelem uzávěrku a celkové vyúčtování neprodaných vstupenek. 2.7 Pronajímatel upozorňuje nájemce, že má uzavřenou smlouvu s firmou Anton Doboš Prima (tel.: , , ) ohledně poskytování gastronomických služeb v prostorách DKMO, u kterého si může v případě zájmu tyto služby objednat. Nájemce toto bere na vědomí. 2.8 V případě, že nájemce nebude v pronajatých prostorách poskytovat gastroslužby, ať již sám, nebo prostřednictvím smluvního partnera, je pronajímatel oprávněn poskytovat po dobu trvání smlouvy tyto gastroslužby sám nebo zajistit jejich poskytování prostřednictvím třetí osoby. 2.9 Nájemce je povinen dodržovat prokazatelným způsobem předepsané maximální kapacity pronajímaných sálů. V případě jejich překročení je pronajimatel oprávněn konání akce zastavit do té doby,než bude počet osob v příslušném sále odpovídat předepsané maximální kapacitě. Maximální kapacita pronajatých prostor je uvedena v příloze č.2. III. 3.1 Nájemce je povinen oznámit a uhradit příslušné poplatky z vyplývající z druhu konání akce v případě hudební produkce učinit oznámení na Ochranný svaz autorský a v případě divadelního vystoupení poplatky Dilia. 3

24 IV. 4.1 V případě, že nájemce uplatní v průběhu nájemního vztahu založeného touto smlouvou, nebo bezprostředně před jeho vznikem požadavek na rozšíření nájmu a služeb, je povinen písemně prohlásit, že se zavazuje uhradit náklady spojené se změnou - rozšířením. V. Závěrečná ustanovení 5.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran s tím, že pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, platí v ostatním ustanovení zákona č. 116/1999 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor a příslušná obecná ustanovení o nájmu obsažená v občanském zákoníku. 5.2 Nájemce potvrzuje, že byl seznámen s technickými a požárně bezpečnostními předpisy a parametry pronajatých a s nimi souvisejících prostor, rozumí jim a zavazuje se k jejich dodržování. 5.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V Ostravě dne Pronajímatel Ing. Jan Vogl předseda představenstva Ing. Roman Grzegorz místopředseda představenstva Nájemce 4