Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 II. ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 II. ze dne"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 II. ze dne ) Zasedání zahájeno v: 18:05 hodin Přítomni: 15 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Ing. Zedník, Vais, Mgr. Pekařová, doc. MUDr. Horák, DrSc., Ing. Blecha, Baboráková, Fišer, Bc. Křížková, Mgr. Petráš, Macoun, MUDr. Stegerová, JUDr. Řípa) Nepřítomni: 0 Omluveni: 2 (MUDr. Čepelík, Mgr. Boubín) Volba návrhové komise Ing. Pavel Janeček Pro: 13 Zdržel se: 2 (Ing. Janeček, Ing. Zedník) Ing. Josef Zedník Pro: 13 Zdržel se: 2 (Ing. Janeček, Ing. Zedník) Volba ověřovatelů zápisu: JUDr. Ladislav Řípa Pro: 14 Zdržel se: 1 (JUDr. Řípa) MUDr. Martina Stegerová Pro: 14 Zdržel se: 1 (MUDr. Stegerová) Program zasedání: 1) Zahájení, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu 2) Odsouhlasení programu 3) Návrh ZM č. 16/2018 II. Založení obchodní společnosti 4) Návrh ZM č. 17/2018 II. Záměr prodeje pozemku (Správa nemovitostí MB, s. r. o.) 5) Návrh ZM č. 18/2018 II. Směnná smlouva, Smlouva o budoucí smlouvě kupní (DREAMland, s.r.o.) 6) Návrh ZM č. 19/2018 II. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na akci Rekonstrukce ulice Boleslavská v Kosmonosech 7) Návrh ZM č. 20/2018 II. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 8) Návrh ZM č. 21/2018 II. Žádost spolku Kuželkářský klub Kosmonosy, z. s. o finanční prostředky na výměnu drah 9) Návrh ZM č. 22/2018 II. Dotační programy na rok ) Návrh ZM č. 23/2018 II. Návrh rozpočtu města Kosmonosy na rok ) Návrh ZM č. 24/2018 II. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Kosmonosy na roky ) Záležitosti vzniklé po odeslání pozvánky 13) Informace starosty 1

2 14) Interpelace zastupitelů 15) Diskuse 16) Závěr 2) Odsouhlasení programu Hlasování o doplněném programu: Pro: 15 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Ing. Zedník, Vais, Mgr. Pekařová, doc. MUDr. Horák, DrSc., Ing. Blecha, Baboráková, Fišer, Bc. Křížková, Mgr. Petráš, Macoun, MUDr. Stegerová, JUDr. Řípa) Program zasedání byl schválen. 3) Návrh ZM č. 16/2018 II. Založení obchodní společnosti Důvodová zpráva návrhu: Zastupitelstvu města je v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích vyhrazeno rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách. V souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. c) a 23 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je obec oprávněna zakládat společnosti a to za účelem plnění úkolů nebo hospodářského využívání svého majetku. Podle požadavku vedení města, předkládá se k projednání založení společnosti s ručením omezeným, jejíž hlavní činností bude poskytování služeb spojených se správou vybraného městského majetku a výstavbou a následným provozem a správou sportovní haly. K založení společnosti je třeba schválit znění zakladatelské listiny v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, která je předkládána ke schválení. Součástí zakladatelské listiny je obchodní firma, určení výše základního kapitálu, sídlo obchodní korporace, osoby jednatelů a jiné skutečnosti upravované obvykle zakladatelskou listinou, s tím, že důraz je kladen na transparentnost obchodní korporace s ohledem na plnění veřejného zájmu. Návrh znění zakladatelské listiny je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Návrh neobsahuje personální obsazení orgánů společnosti, kandidáty je třeba navrhnout za předpokladu předchozího souhlasného stanoviska jednotlivých kandidátů na členy orgánů obchodní korporace. Přílohou č. 2 materiálu je postup založení s. r. o. Návrh byl projednání finančním výborem zastupitelstva města dne Zápis z jednání finančního výboru je přílohou č. 3 tohoto materiálu. Návrh byl projednáván již v minulém volebním období. Rada města tehdy návrh projednala na svém zasedání dne se souhlasným stanoviskem. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne schválilo odložení návrhu na příští jednání zastupitelstva a uložilo starostovi města předložit modelaci výhledových investic a výhod z toho vyplývajících při založení této společnosti. Na zasedání zastupitelstva města dne nebyl návrh na založení obchodní společnosti města schválen (viz příloha č. 4 tohoto materiálu. Vzhledem k tomu, že návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva obce, žádné usnesení nevzniklo; pouze se tato skutečnost zaznamenala do zápisu. Nepřijetí návrhu usnesení (nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva obce) neznamená schválení usnesení opačného významu. Vzhledem k tomu, že v letošním roce již není z časových důvodů možné realizovat navržené usnesení, tedy založit obchodní korporaci a operace není zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2019, který je zastupitelům dnes předkládán k projednání, bude nutné, v případě schválení tohoto materiálu, při projednání návrhu rozpočtu na příští rok (Návrh ZM 23/2018 II.) zahrnout do rozpočtu částku ve výši Kč na financování nákladů na založení společnosti. Rada města návrh projednala na svém zasedání dne se souhlasným stanoviskem. 2

3 V 18:18 přišel Mgr. Boubín. Je přítomno 16 zastupitelů. Diskuze: Ing. Blecha konstatuje, že založení společnosti je závažná věc a požaduje na příští jednání ZM předložit soupis majetku, který bude do společnosti vložen a dále také žádá informaci o tom, jak je to s technickou četou města, když dnes je pod nově zřízeným odborem MÚ a poté je v plánu přesunout četu městské společnosti. Místostarosta Masarčík vstupuje do diskuze s Ing. Blechou. Zastupitelé diskutují o transparentnosti městské společnosti a o jejích cílech, pro které bude založena - viz zvukový záznam. doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc., který byl osloven členstvím v dozorčí radě, se nyní funkce vzdal. Ing. Müller se dotazuje zastupitelů, zda má někdo návrh na člena dozorčí rady městské společnosti nemusí být zastupitel. Jediný návrh na člena dozorčí rady je MUDr. Martina Stegerová. I. schvaluje 1. založení obchodní společnosti se 100% majetkovou účastí města Kosmonosy Sportovní a městské areály Kosmonosy s. r. o. 2. zakladatelskou listinu obchodní společnosti Sportovní a městské areály Kosmonosy s. r. o., ve znění dle přílohy tohoto usnesení, se změnou člena dozorčí rady - doc. MUDr. Ladislava Horáka, DrSc. nahradí MUDr. Martina Stegerová II. pověřuje Ing. Jiřího Müllera, starostu města, k provedení veškerých nezbytných právních kroků k založení obchodní společnosti Sportovní a městské areály Kosmonosy s. r. o., zejména k podpisu příslušných notářských zápisů a dalších listin. Pro: 12 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Ing. Zedník, Vais, doc. MUDr. Horák, DrSc., Baboráková, Mgr. Petráš, Macoun, MUDr. Stegerová, JUDr. Řípa, Mgr. Boubín) Proti: 1 (Ing. Blecha) Zdržel se: 3 (Bc. Křížková, Fišer, Mgr. Pekařová) 4) Návrh ZM č. 17/2018 II. Záměr prodeje pozemku (Správa nemovitostí MB, s. r. o.) Důvodová zpráva návrhu: Správa nemovitostí MB, s. r. o. žádá o odkup pozemku p. č. 1752/53 o výměře 39 m 2 (ostatní plocha, jiná plocha) vznikajícího oddělením pozemku p. č. 1752/5 (ostatní plocha, silnice) v kat. území a obci Kosmonosy, dle GP č /2017, který je přílohou tohoto materiálu. Žadatelka je spoluvlastnicí podílu ve výši 5/6 na sousedním pozemku p. č. 1770/33 v kat. území a obci Kosmonosy. Žadatelka uvádí, že oplocení pozemku p. č. 1770/33 zasahuje na pozemek města Kosmonosy p.č. 1752/5 neoprávněně přeplocená část pozemku je nyní dle GP č /2017 vymezena jako pozemek p. č. 1752/53, který je předmětem této žádosti. 3

4 Záměr prodeje doporučujeme schválit. V letošním roce byla již část pozemku města p. č. 1752/5, která byla neoprávněně přeplocena manželi Boubínovými, majetkoprávně vypořádána a manželům Boubínovým odprodána (pozemek p.č. 1752/52, navazující na pozemek p. č. 1752/53, který je předmětem této žádosti). Cena tzv. zbytkových pozemků o výměře do 100 m 2 je obvykle v našem městě stanovena v částce 500,- Kč/m 2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je ze zákona kupující, který hradí i správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. EO: Prodej předmětného pozemku není ekonomickou činností města a nebude předmětem daně. Prodejem zbytkového pozemku dojde k zarovnání hranic pozemků se sousedními nemovitostmi. Rada města návrh projednala na svém zasedání dne se souhlasným stanoviskem. I. schvaluje záměr prodeje nově vznikajícího pozemku p. č. 1752/53 dle GP č /2017 (vyhotoveným Petrem Šrytrem, IČO: , Nezvalova 1330, Mnichovo Hradiště a ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Karlem Maděrou dne , pod č. 191/2018 se souhlasem příslušného katastrálního úřadu ze dne , č. PGP-579/ GP je přílohou tohoto usnesení) ost. plocha, jiná plocha o výměře 39m2 v kat. území a obci Kosmonosy (odděl. z pozemku p.č.1752/5) ve vlastnictví města Kosmonosy, Správě nemovitostí MB s. r. o., IČO: , se sídlem Štechova 165/7, Mladá Boleslav, za cenu 500,- Kč/m2 a připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje (tj. nákladů na správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení vkladového řízení ve výši 1000 Kč) II. ukládá starostovi města zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce městského úřadu. Termín: Pro: 16 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Mgr. Boubín, Ing. Zedník, Vais, Mgr. Pekařová, doc. MUDr. Horák, DrSc., Ing. Blecha, Baboráková, Fišer, Bc. Křížková, Mgr. Petráš, Macoun, MUDr. Stegerová, JUDr. Řípa) 5) Návrh ZM č. 18/2018 II. Směnná smlouva, Smlouva o budoucí smlouvě kupní (DREAMland, s.r.o.) Důvodová zpráva návrhu: Zastupitelstvo města Kosmonosy na svém zasedání dne usnesením č. 6/2018 schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 1810/51 (ostatní plocha) o výměře cca 14,59 m 2, vše v k. ú. Kosmonosy zapsané na LV č v majetku města Kosmonosy za část pozemku p.č. 1810/116 (ostatní plocha) o výměře cca 174,50 m 2 v k. ú. Kosmonosy zapsaného na LV č ve vlastnictví DREAMland, spol. s. r. o., IČO: , se sídlem Duhová 1013, Kosmonosy s tím, že technické náklady směny pozemků (tj. nákladů na zpracování GP, ZP a správního poplatku za přijetí návrhu na zahájení vkladového řízení) půjdou k tíži DREAMland, spol. s. r. o. a s tím, že vlastní směna pozemků bude provedena bez doplatku. Zastupitelstvo města Kosmonosy stejným usnesením současně schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlovuě kupní o prodeji části pozemku parc. č. 1810/116 (ostatní plocha) o výměře cca 86,3 m 2 v k. ú. Kosmonosy zapsaného na LV č pro kat. území a obec Kosmonosy za cenu dle znaleckého posudku mezi městem Kosmonosy, jako budoucím kupujícím a DREAMland, spol. s. r. o., IČO: , se sídlem Duhová 1013, Kosmonosy. Záměr směny pozemků byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Kosmonosy od do Žádné připomínky k záměru ani jiné nabídky nebyly doručeny. Proto nyní předkládáme návrh na 4

5 schválení směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části uvedených nemovitých věcí v rozsahu dle GP č /2018, který je přílohou smlouvy. Vzhledem k tomu, že část pozemku parc. č. 1810/116 (ostatní plocha) o výměře cca 86,3 m 2 v kat. území Kosmonosy, která je dle shora citovaného usnesení zastupitelstva města předmětem budoucí koupě, již byla GP č /2018 oddělena, předkládáme zároveň ke schválení úplné znění smlouvy o budoucí smlouvě kupní o prodeji dle GP č /2018 vzniklého pozemku parc. č. 1810/349 o výměře 89 m 2 (ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. Kosmonosy zapsaného na LV č pro kat. území a obec Kosmonosy za cenu dle znaleckého posudku mezi městem Kosmonosy, jako budoucím kupujícím a DREAMland, spol. s. r. o., jako budoucím prodávajícím. Rada města návrh projednala na svém zasedání dne se souhlasným stanoviskem. I. souhlasí s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Kosmonosy, IČO: , se sídlem Debřská 223/1, Kosmonosy a DREAMland, spol. s. ro., IČO: , se sídlem Duhová 1013, Kosmonosy, ve znění dle přílohy tohoto usnesení II. souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Kosmonosy, IČO: , se sídlem Debřská 223/1, Kosmonosy, jako budoucím kupujícím a DREAMland, spol. s. ro., IČO: , se sídlem Duhová 1013, Kosmonosy, jako budoucím prodávajícím, ve znění dle přílohy tohoto usnesení III. ukládá starostovi města zajistit realizaci usnesení. Termín: Pro: 16 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Mgr. Boubín, Ing. Zedník, Vais, Mgr. Pekařová, doc. MUDr. Horák, DrSc., Ing. Blecha, Baboráková, Fišer, Bc. Křížková, Mgr. Petráš, Macoun, MUDr. Stegerová, JUDr. Řípa) 6) Návrh ZM č. 19/2018 II. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na akci Rekonstrukce ulice Boleslavská v Kosmonosech Důvodová zpráva návrhu: V rámci přípravy rekonstrukce ulice Boleslavská předložila Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje návrh Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci Rekonstrukce ulice Boleslavská v Kosmonosích. Návrh smlouvy doplněný o ustanovení týkající se nutné koordinace se zástupci správců sítí a jejich plánovaných investic v rámci předmětné akce byl projednán a schválen v Radě města Kosmonosy dne , pořadové číslo návrhu 73/2018 II. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci Rekonstrukce ulice Boleslavská v Kosmonosích mezi městem Kosmonosy a Středočeským krajem. Pro: 16 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Mgr. Boubín, Ing. Zedník, Vais, Mgr. Pekařová, doc. MUDr. Horák, DrSc., Ing. Blecha, Baboráková, Fišer, Bc. Křížková, Mgr. Petráš, Macoun, MUDr. Stegerová, JUDr. Řípa) 5

6 7) Návrh ZM č. 20/2018 II. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Důvodová zpráva návrhu: Předložený návrh obecně závazné vyhlášky ruší, na základě požadavku RM (usnesení 46/2018 II.) úlevu na místním poplatku za svoz směsného komunálního odpadu v intervalu 1x za 14 dní. RM návrh Obecně závazné vyhlášky projednala a schválila , pořadové číslo návrhu 54/2018 II. I. schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění Obecně závazné vyhlášky, č. 6/16, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro: 16 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Mgr. Boubín, Ing. Zedník, Vais, Mgr. Pekařová, doc. MUDr. Horák, DrSc., Ing. Blecha, Baboráková, Fišer, Bc. Křížková, Mgr. Petráš, Macoun, MUDr. Stegerová, JUDr. Řípa) 8) Návrh ZM č. 21/2018 II. Žádost spolku Kuželkářský klub Kosmonosy, z. s. o finanční prostředky na výměnu drah Důvodová zpráva: Spolek Kuželkářský klub Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , žádá o finanční prostředky na výměnu saduritových drah za dráhy segmentové v kuželně městského sportoviště. Žádost je postavená jako žádost o investiční dotaci, ale po konzultaci s Mgr. Petrášem a Jiřím Řehořem předsedou klubu by se jednalo o investici financovanou městem a její zařazení do rozpočtu města. Odůvodnění a rozpočet akce je přílohou návrhu. Ekonomický odbor vzhledem k návrhu rozpočtu na rok 2019, návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky a investičním prioritám v následujících letech doporučuje financování z jiných zdrojů, např. formou dotací. Rada města projednala předloženou zprávu dne a vyslovila nesouhlas se zařazením akce do rozpočtu na rok Diskuze: Mgr. Petráš informuje zastupitele o setkání se zástupci Kuželkářského klubu Kosmonosy, z. s. viz zvukový záznam. 6

7 Dále vystupuje pan Jiří Řehoř předseda Kuželkářského klubu Kosmonosy, z. s. viz zvukový záznam. Nakonec starosta Ing. Müller vyzval pana Řehoře, aby si klub podal žádost o dotaci na kraji, a nabídl pomoc rady města s administrativní činností. neschvaluje zařazení akce výměna saduritových drah za dráhy segmentové v kuželně městského sportoviště do návrhu rozpočtu města na rok Pro: 15 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Mgr. Boubín, Ing. Zedník, Vais, Mgr. Pekařová, doc. MUDr. Horák, DrSc., Ing. Blecha, Fišer, Bc. Křížková, Mgr. Petráš, Macoun, MUDr. Stegerová, JUDr. Řípa) Zdržel se: 1 (Baboráková) 9) Návrh ZM č. 22/2018 II. Dotační programy na rok 2019 Důvodová zpráva: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 10a až 10d upravuje poskytování dotací z rozpočtu územního samosprávného celku. Zákon rozlišuje 3 typy dotací, a to podle toho, kdo určuje účel dotace: programová dotace - účel určený poskytovatelem v programu (viz 10c), individuální dotace - účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace, na základě zvláštního zákona - účel stanovený zvláštním právním předpisem Program podle 10c zákona č. 250/2000 Sb. vyhlašuje územní samosprávný celek, pokud se rozhodne podpořit ze svého rozpočtu určitou oblast nebo činnost. Pro poskytnutí dotace stanoví podmínky ( 10c odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.) a program zveřejní způsobem uvedeným v 10c odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. O dotaci, jejíž účel určil poskytovatel v programu, může požádat každý, kdo splní stanovené podmínky. Kromě dotací poskytovaných na základě vypsaného programu, mohou být poskytovány i individuální dotace řešící konkrétní potřebu jednoho konkrétního subjektu žadatele. Účel takové dotace prvotně určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. Dále je možné poskytovat dotace na základě zvláštního zákona způsobem, který vyplývá ze zvláštního zákona jedná se zejména o zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění. Rada města projednala předloženou zprávu dne a doporučuje ke schválení ve znění přílohy tohoto návrhu a v následujícím objemu finančních prostředků: Návrh dotačních programů na rok 2019: Dotační program Podpora rozvoje aktivit pro děti a mládež a vzdělávání v roce 2019 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Dotační program Podpora rozvoje sportu v roce 2019 objem peněžních prostředků ve výši 1, ,- Kč Dotační program Podpora rozvoje kultury v roce 2019 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Dotační program Podpora sociálních služeb v roce 2019 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Individuální dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2019 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Vzhledem k časovému posunu schválení a dodržení zákonných lhůt vyvěšení se oproti původnímu návrhu se mění v bodě 5. jednotlivých dotačních programů a v bodě 4. individuálních dotací lhůta pro podání žádostí a to od 21. ledna 2019 do 8. února

8 Diskuze: doc. MUDr. Horák, DrSc. informuje o schůzi finančního výboru ze dne a na základě tohoto jednání navrhuje zvýšit Dotační program podpora sociálních služeb v roce 2019 o ,- Kč. Mgr. Petráš, jako předseda VŠKS, vysvětluje zastupitelům výši částek jednotlivých dotačních programů. Ing. Zedník navrhuje doplnit do Dotačního programu Podpora rozvoje sportu v roce 2019 bod 7. Kritéria pro hodnocení žádosti, podbod 4. počet aktivních členů s trvalým bydlištěm ve městě Kosmonosy a obci Horní Stakory. Zastupitelé diskutují o doplnění tohoto kritéria, viz zvukový záznam. schvaluje dotační programy na rok 2019, ve znění přílohy tohoto návrhu a to následovně: Dotační program Podpora rozvoje aktivit pro děti a mládež a vzdělávání v roce 2019 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Dotační program Podpora rozvoje sportu v roce 2019 objem peněžních prostředků ve výši 1, ,- Kč, s doplněním kritérií Dotačního programu k bodu 7. podbod 4. Velikost členské základny a počet aktivních členů s trvalým bydlištěm ve městě Kosmonosy a obci Horní Stakory Dotační program Podpora rozvoje kultury v roce 2019 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Dotační program Podpora sociálních služeb v roce 2019 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Individuální dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2019 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Pro: 16 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Mgr. Boubín, Ing. Zedník, Vais, Mgr. Pekařová, doc. MUDr. Horák, DrSc., Ing. Blecha, Baboráková, Fišer, Bc. Křížková, Mgr. Petráš, Macoun, MUDr. Stegerová, JUDr. Řípa) 10) Návrh ZM č. 23/2018 II. Návrh rozpočtu města Kosmonosy na rok 2019 Důvodová zpráva: Rozpočet je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Návrh rozpočtu navazuje na analýzu hospodaření v minulých obdobích a z požadavků na rok Rekapitulace předloženého návrhu rozpočtu: Rekapitulace: Předpokládané příjmy celkem 104, ,-- Kč Z toho: Daňové příjmy 92, ,-- Kč Nedaňové příjmy 6, ,-- Kč 8

9 Kapitálové příjmy Dotace Předpokládané výdaje celkem Z toho: Běžné výdaje Kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů 1, ,-- Kč 3, ,-- Kč 159, ,-- Kč 78, ,-- Kč 80, ,-- Kč - 55, ,- Kč Financování celkem Z toho: Změna stavu prostředků na běžných účtech 55, ,- Kč 55, ,- Kč Rozpočet je sestaven jako schodkový, výdaje převyšují příjmy o částku 55, ,- Kč. Na financování schodku bude použita rezerva finančních prostředků na běžných účtech z let minulých. Změna stavu prostředků na běžných účtech ve výši 55,26.500,- Kč představuje snížení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech. Zůstatek na běžných účtech k činil tis. Kč. Rada města projednala předloženou zprávu dne a doporučuje ke schválení dle přílohy tohoto návrhu a současně doporučuje zastupitelstvu města stanovit pravomoci pro uskutečnění rozpočtových změn schváleného rozpočtu na rok Diskuze o doplnění položek rozpočtu města viz zvukový záznam. doc. MUDr. Horák, DrSc. navrhuje zvýšení položky 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence ,- Kč (navýšení položek zajištění sociálních služeb a Dotačního programu Podpora sociálních služeb v roce 2019) Pro: 16 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Mgr. Boubín, Ing. Zedník, Vais, Mgr. Pekařová, doc. MUDr. Horák, DrSc., Ing. Blecha, Baboráková, Fišer, Bc. Křížková, Mgr. Petráš, Macoun, MUDr. Stegerová, JUDr. Řípa) PharmDr. Masarčík navrhuje zvýšení položky 5311 Městská policie, bezpečnost a veřejný pořádek ,- Kč (renovace služebny městské policie). Pro: 16 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Mgr. Boubín, Ing. Zedník, Vais, Mgr. Pekařová, doc. MUDr. Horák, DrSc., Ing. Blecha, Baboráková, Fišer, Bc. Křížková, Mgr. Petráš, Macoun, MUDr. Stegerová, JUDr. Řípa) JUDr. Řípa navrhuje zvýšení položky 3639 Nákup majetkových podílů (náklady spojené se vznikem městské společnosti) ,-Kč 9

10 Pro: 15 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Mgr. Boubín, Ing. Zedník, Vais, doc. MUDr. Horák, DrSc., Ing. Blecha, Baboráková, Fišer, Bc. Křížková, Mgr. Petráš, Macoun, MUDr. Stegerová, JUDr. Řípa) Zdržel se: 1 (Mgr. Pekařová) Ing. Blecha navrhuje zvýšení položky 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace Horní Stakory). + 10,5 mil. Kč Pro: 6 (doc. MUDr. Horák, DrSc., Ing. Blecha, Baboráková, Fišer, Bc. Křížková, Ing. Müller) Proti: 2 (Mgr. Boubín, JUDr. Řípa) Zdržel se: 8 (Ing. Janeček, PharmDr. Masarčík, Ing. Zedník, Vais, Mgr. Pekařová, Macoun, Mgr. Petráš, MUDr. Stegerová) Návrh nebyl přijat. Dále Ing. Blecha navrhuje snížení položky 3639 Provoz studie pro výstavbu polyfunkčního domu na náměstí) ,- Kč (Architektonická Pro: 2 (Ing. Blecha, Baboráková) Proti: 14 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Mgr. Boubín, Ing. Zedník, Vais, doc. MUDr. Horák, DrSc., Fišer, Bc. Křížková, Mgr. Petráš, Macoun, MUDr. Stegerová, JUDr. Řípa, Mgr. Pekařová) Návrh nebyl přijat. I. schvaluje rozpočet města Kosmonosy na rok 2019 takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 104, ,-- Kč běžné výdaje 79, ,-- Kč kapitálové výdaje 80, ,-- Kč celkové výdaje rozpočtu ve výši 159, ,-- Kč financování ve výši - 55, ,-- Kč Rozpočet, který je přílohou tohoto návrhu, je sestaven jako schodkový, na financování schodku bude použita rezerva finančních prostředků na běžných účtech z let minulých. II. schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím a transferů právnickým osobám ve výši uvedené v tabulkové části materiálu jako závazný ukazatel rozpočtu III. ukládá radě města provádět rozpočtová opatření: a. v rámci jednotlivých paragrafů výdajové části rozpočtu mimo kapitálových výdajů b. v případě rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů a zdrojů (transfery, dary, dotace) 10

11 c. v případě vyšších příjmů oproti rozpočtu, které nejsou určeny na rozpočtem nezajištěné výdaje IV. vyhrazuje si provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města V. ukládá vedoucí ekonomického odboru provést rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky 323/2002 Sb., a provádět třídění dle nástrojů, zdrojů a účelových znaků v průběhu roku Pro: 14 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Mgr. Boubín, Ing. Zedník, Vais, doc. MUDr. Horák, DrSc., Baboráková, Fišer, Bc. Křížková, Mgr. Petráš, Macoun, MUDr. Stegerová, JUDr. Řípa) Zdržel se: 2 (Mgr. Pekařová, Ing. Blecha) 11) Návrh ZM č. 24/2018 II. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Kosmonosy na roky Důvodová zpráva: Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu, jako nástroje sloužícího pro finanční plánování rozvoje hospodářství, vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je sestaven na 3 roky následující po roce, na který je sestaven rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu je podkladem pro zpracování rozpočtů na následující období. Rada města projednala předloženou zprávu dne a doporučuje ke schválení ve znění přílohy tohoto návrhu. Zastupitelé diskutují o budoucích plánech a výdajích viz zvukový záznam. Výhled rok 2020 výdaj kanalizace Horní Stakory -10,5 mil. Kč Pro: 15 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, JUDr. Řípa, MUDr. Stegerová, Mgr. Petráš, Bc. Křížková, Fišer, Baboráková, Ing. Blecha, doc. MUDr. Horák, DrSc., Mgr. Pekařová, Vais, Ing. Zedník, Mgr. Boubín, Ing. Janeček) Proti: 1 (Macoun) příjem Daně z nemovitosti +3,9 mil. Kč Pro: 16 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, JUDr. Řípa, MUDr. Stegerová, Mgr. Petráš, Bc. Křížková, Fišer, Baboráková, Ing. Blecha, doc. MUDr. Horák, DrSc., Mgr. Pekařová, Vais, Ing. Zedník, Mgr. Boubín, Ing. Janeček, Macoun) 11

12 Výhled rok 2021 výdaj - výstavba polyfunkčního domu na náměstí - 20 mil. Kč Pro: 16 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, JUDr. Řípa, MUDr. Stegerová, Mgr. Petráš, Bc. Křížková, Fišer, Baboráková, Ing. Blecha, doc. MUDr. Horák, DrSc., Mgr. Pekařová, Vais, Ing. Zedník, Mgr. Boubín, Ing. Janeček, Macoun) příjem Daně z nemovitosti +3,9 mil. Kč Pro: 16 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, JUDr. Řípa, MUDr. Stegerová, Mgr. Petráš, Bc. Křížková, Fišer, Baboráková, Ing. Blecha, doc. MUDr. Horák, DrSc., Mgr. Pekařová, Vais, Ing. Zedník, Mgr. Boubín, Ing. Janeček, Macoun) Výhled rok 2022 výdaj - přestavba sokolovny na společenský dům - 10 mil. Kč Pro: 16 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, JUDr. Řípa, MUDr. Stegerová, Mgr. Petráš, Bc. Křížková, Fišer, Baboráková, Ing. Blecha, doc. MUDr. Horák, DrSc., Mgr. Pekařová, Vais, Ing. Zedník, Mgr. Boubín, Ing. Janeček, Macoun) příjem Daně z nemovitosti + 3,9 mil. Kč Pro: 16 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, JUDr. Řípa, MUDr. Stegerová, Mgr. Petráš, Bc. Křížková, Fišer, Baboráková, Ing. Blecha, doc. MUDr. Horák, DrSc., Mgr. Pekařová, Vais, Ing. Zedník, Mgr. Boubín, Ing. Janeček, Macoun) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Kosmonosy na roky dle přílohy tohoto návrhu a schválených pozměňovacích návrhů. 12

13 Pro: 16 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, JUDr. Řípa, MUDr. Stegerová, Mgr. Petráš, Bc. Křížková, Fišer, Baboráková, Ing. Blecha, doc. MUDr. Horák, DrSc., Mgr. Pekařová, Vais, Ing. Zedník, Mgr. Boubín, Ing. Janeček, Macoun) 12) Záležitosti vzniklé po odeslání pozvánky / 13) Informace starosty - starosta informuje o ukončení činnosti spolku pro partnerství měst sdělení od pana Bašuse - starosta seznamuje zastupitele se situací v ZŠ, kterou sdělil radě města ředitel Mgr. Petráš nedostatek vyučovacích tříd pro žáky. Mgr. Petráš informuje zastupitele podrobně viz zvukový záznam. Starosta po tomto vyzívá zastupitele, aby se jednotlivě vyjádřili k variantě využití prostor Muzea pro potřeby školy. Jednotlivá vyjádření - viz zvukový záznam. Zastupitelé se shodují, že ZŠ by měla být přednost a proto souhlasí s využitím prostor Muzea v zámku pro potřeby ZŠ. Dále ale chtějí zachovat ve městě muzeum, je tedy potřeba pro toto najít prostor. Dále navrhují, aby byla odborníkem posouzena historická cena všech věcí, které v muzeu jsou. 14) Interpelace zastupitelů / 15) Diskuse Návrh ZM č. 25/2018 II: Po diskuzi (viz zvukový záznam) u návrhu ZM č. 23/2018 II. Návrh rozpočtu města na rok 2019, vzešlo usnesení ohledně financování sochy Černína spolku Památníku barokních Kosmonosy Zastupitelstvo města Kosmonosy projednalo zprávu a je připraveno dofinancovat památník Černína formou dotačního titulu, za předpokladu, že spolek Památník barokních Kosmonos dodá následující: a) doklad o vlastnictví památníku b) kompletní vyúčtování kupní ceny c) ocenění díla 13

14 d) vyúčtování poskytnutých dotací Termín pro splnění výše uvedených podmínek je do Pro: 14 (Ing. Müller, JUDr. Řípa, MUDr. Stegerová, Mgr. Petráš, Bc. Křížková, Fišer, Baboráková, Ing. Blecha, doc. MUDr. Horák, DrSc., Mgr. Pekařová, Vais, Ing. Zedník, Mgr. Boubín, Ing. Janeček) Proti: 2 (PharmDr. Masarčík, Macoun) - Mgr. Pekařová děkuje městu a Ing. Šimonovi za svolání schůzky ohledně rekonstrukce ul. Tyršova. - Na dotaz Ing. Blechy starosta města sděluje termíny pro jednání ZM v roce 2019: , , , , , ) Závěr Starosta přeje všem hezké svátky a mnoho zdraví a úspěchů v roce Jednání ZM skončilo: 22:02 hodin Zapsala: Lucie Šorejsová Ověřovatelé: Ing. Jiří Müller PharmDr. Eduard Masarčík.. JUDr. Ladislav Řípa.. MUDr. Martina Stegerová V Kosmonosech dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 8/2017 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 8/2017 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:02 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 8/2017 ze dne 25. 10. 2017 Přítomni: 12 (Ing. Müller, Macoun, Ing. Janeček, Štěpánek, Svárovský, Vaněk, Christov,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2019 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2019 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:03 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2019 ze dne 30.01.2019 Přítomni: 11 (Ing. Müller, JUDr. Řípa, MUDr. Stegerová, Macoun, Mgr. Petráš, Bc. Křížková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 10/2017 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 10/2017 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:01 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 10/2017 ze dne 20.12. 2017 Přítomni: 10 (Macoun, Ing. Müller, Mgr. Petráš, Mgr. Krčmářová, Fišer, Ing. Blecha, Štěpánek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 ze dne 28. 03. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:08 hodin Přítomni: 10 (Ing. Müller, Macoun, Bc. Křížková, Fišer, Ing. Blecha, Ing. Janeček, Svárovský,

Více

Usnesení z jednání RM č. 29/2019 ze dne

Usnesení z jednání RM č. 29/2019 ze dne Usnesení z jednání RM č. 29/2019 ze dne 15.8.2019 Návrh č. 228/2019 Návrh OZV č. 1/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí I. doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2018 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2018 ze dne 27. 06. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:05 hodin Přítomni: 9 (Macoun, Bc. Křížková, Ing. Müller, Mgr. Boubín, Ing. Blecha, Fišer, Christov,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2017 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2017 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2017 ze dne 31. 5. 2017 1) Zasedání zahájeno v: 18:07 hodin Přítomni: 9 (Macoun, Ing. Janeček, Štěpánek, Christov, Ing. Blecha, Fišer, Mgr. Krčmářová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2018 II. ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2018 II. ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2018 II. ze dne 21. 11. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:09 hodin Přítomni: 13 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, JUDr. Řípa, MUDr. Stegerová, Bc. Křížková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2019 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2019 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:04 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2019 ze dne 28.8.2019 Přítomni: 11 (PharmDr. Masarčík, Macoun, Bc. Křížková, MUDr. Stegerová, Ing. Blecha, Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne 20. 9. 2017 Návrh ZM č. 69/2017 - Nabídky koupi nemovitosti pozemku p. č. 1810/1 v k. ú. Kosmonosy na základě zveřejnění záměru prodeje

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 36/2017 ze dne

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 36/2017 ze dne Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 36/2017 ze dne 16.11.2017 Návrh č. 296/2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 2020 Usnesení: Rada města Kosmonosy

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 13/2018 ze dne

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 13/2018 ze dne Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 13/2018 ze dne 19. 4. 2018 Návrh č. 111/2018 Úprava terénu na jihozápadní straně zámku, úprava příjezdové cesty, vč. ozeleněných ploch technický stavební dozor

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis a usnesení z jednání RM č. 13/2016 ze dne

Zápis a usnesení z jednání RM č. 13/2016 ze dne Zápis a usnesení z jednání RM č. 13/2016 ze dne 13. 04. 2016 Začátek jednání v: 8.25 hodin Místo konání zasedání: Městský úřad Kosmonosy Přítomni: Ing. Jiří Müller, Martin Macoun, Ing. Pavel Janeček, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2019 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2019 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2019 ze dne 29.5.2019 1) Zasedání zahájeno v: 18:11 hodin Přítomni: 12 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Mgr. Boubín, Ing. Zedník, Macoun, Nepřítomni:

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 10/2017 ze dne

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 10/2017 ze dne Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 10/2017 ze dne 23.3.2017 Návrh č. 78/2017- klidu Návrh Obecně závazné vyhlášky města Kosmonosy č. 2/2017 o nočním Usnesení: Rada města Kosmonosy na svém zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 12. prosince 2016 na Obecním úřadě Šenov u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.12.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 694. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti Vak - Vodovody

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 6/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 6/2018 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:08 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 6/2018 ze dne 19. 09. 2018 Přítomni: 13 (Macoun, Mgr. Boubín, Klouček, Ing. Blecha, Svárovský, Christov, Müller,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2018 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2018 ze dne 25. 04. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:04 hodin Zasedání ZM zahájil místostarosta Macoun, který také povede celé jednání. Přítomni: 14

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 32 ze dne

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 32 ze dne Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 32 ze dne 27.11.2017 č. 454 Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnu části pozemku p. č. 523/5 o celkové výměře 1 192 m 2 orná půda -

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2018 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2018 ze dne 30. 05. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:07 hodin Přítomni: 12 (Ing. Müller, Macoun, Ing. Janeček, Mgr. Boubín, Štěpánek, Svárovský, Mgr.

Více

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2019 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2019 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:03 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2019 ze dne 27.03.2019 Přítomni: 13 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, JUDr. Řípa, MUDr. Stegerová, Macoun, Bc. Křížková,

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 12. prosince 2017, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp.

z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp. U s n e s e n í z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 13.12.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 19/1.1 Program

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy, které se uskutečnilo dne 31. března 2015 v době od 17:00 do 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Nivy Přítomno: Omluveni: Neomluveni:

Více

z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň Přítomni: Omluveni: 9 členů zastupitelstva města: Marek

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 1 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 10. 12. 2018 Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Radek Mydlář, Ing. Miroslav Čížek, Mgr. Vladimír Knížek, Ing. Jaroslava Kořínková, p.

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne 23.05.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Informace o přijatých usneseních. z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016

Informace o přijatých usneseních. z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016 z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo: a) zvolit návrhovou komisi

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2019 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2019 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2019 ze dne 24.4.2019 Návrh ZM č. 18/2019 Smlouva o vybudování veřejné infrastruktury (VINTEX s. r. o.) Zastupitelstvo města Kosmonosy projednalo

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Přítomni: Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 12. 2017 Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Karel Valenta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2018 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2018 ze dne 28. 2. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:04 hodin Přítomni: 13 (Ing. Müller, Macoun, Ing. Blecha, Bc. Křížková, Mgr. Krčmářová, Fišer, Christov,

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 27.11.2018 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 20. 12. 2017 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda, Pavel Šedivý Omluveni: Ing. Stanislav Kužel

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 16. 12. 2015 USNESENÍ č. 84/07-15 Z 1. Změnu č. 25 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) zahájil zasedání

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 26. 04. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2017 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2017 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2017 ze dne 26. 4. 2017 Návrh ZM č. 20/2017 - Delegování zástupce akcionáře na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Třemešná konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Třemešná konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Třemešná konaného dne 13. 12. 2018 Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, J. Kománek, P. Baron, Z. Pecháček, M. Peterová, F. Pašas, T. Salvet, Omluveni: paní L. Králová

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne 10. 12. 2018 Č.j.: 29933/2018 66/2018 Hlasování pomocí elektronického systému Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly

Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly Přítomni: Zápis zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 11.12.2018 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny členů zastupitelstva obce, která

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

OÚ Vysoká u Příbramě

OÚ Vysoká u Příbramě Obec Vysoká u Příbramě Zápis č 13/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě Datum: 13 9 2017 Místo: Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: OÚ Vysoká u Příbramě Lucie Šímová Ivo Chleboun, Jaroslav

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Konané dne: 02.02.2017 Materiál číslo: 20/6/2 Název materiálu a návrh usnesení: 20/6/2 Prodej pozemku parc. č. 3289/11 k. ú. Příbor Povodí Odry

Více

Zápis č. 8/2018. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 18. prosince 2018 v zasedací města Proseč

Zápis č. 8/2018. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 18. prosince 2018 v zasedací města Proseč Zápis č. 8/2018 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 18. prosince 2018 v zasedací města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 8. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2018 proběhlo v

Více

Z jednání omluven: Beran Miroslav, Mgr. (04), Hrda David (06), Šiko Pavel (10) Z části jednání omluven: Tóth Ladislav, Ing. (03)

Z jednání omluven: Beran Miroslav, Mgr. (04), Hrda David (06), Šiko Pavel (10) Z části jednání omluven: Tóth Ladislav, Ing. (03) MĚSTO KRÁLÍKY Zastupitelstvo města Králíky Číslo jednací: MUKR/2750/2018/OOS/JPr Evidenční číslo: 2944 Spis. znak: 101.2.1 Skart. zn./skart. lhůta: A/10 Poč. listů: 5 Počet příloh/listů příloh: 0/0 V Králíkách:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 29. listopadu 2017 od v Lupenické hospodě

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 29. listopadu 2017 od v Lupenické hospodě Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 29. listopadu 2017 od 19.00 v Lupenické hospodě Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno dle zákona o obcích číslo 128/2000 sb..

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov

Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 11. 12. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.05 hodin starosta obce p. Tesař, který

Více

Usnesení z jednání Rady města Kosmonosy č. 24/2016 ze dne

Usnesení z jednání Rady města Kosmonosy č. 24/2016 ze dne Usnesení z jednání Rady města Kosmonosy č. 24/2016 ze dne 27. 7. 2016 Návrh č. 234/2016 - Žádost o povolení rozšíření vjezdu na pozemek parc. č. 1341 P.M. Charvátce 72. Usnesení: Rada města Kosmonosy nesouhlasí

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 7/2015. konaného dne 21. prosince 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu. České Meziříčí

Zápis č. 7/2015. konaného dne 21. prosince 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu. České Meziříčí Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 21. prosince 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo Zasedání bylo zahájeno v 17.35

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 2/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu. 4.

3. Schválení programu Usnesení č. 2/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu. 4. Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 2 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 28. listopadu 2018 ve vzdělávacím centru

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

3. jednání ZM Březová dne 26. března 2018

3. jednání ZM Březová dne 26. března 2018 3. jednání ZM Březová dne 26. března 2018 USNESENÍ ze 3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.3.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Členové zastupitelstva 1.Volí: Návrhovou

Více

Zapisovatelkou dnešního zastupitelstva jmenoval předsedající Helenu Sokolovou.

Zapisovatelkou dnešního zastupitelstva jmenoval předsedající Helenu Sokolovou. Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

ZÁPIS č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva města ze dne

ZÁPIS č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva města ze dne ZÁPIS č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 18. 11. 2015 Přítomni: Omluven: Flek (od 19.30 hod.), Frindtová, Hadraba, Huk, Chržová, Jungwirthová (do 21.40 hod.), Ing. Novotný, Jakob, Jandík,

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 7/2018 ze dne

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 7/2018 ze dne Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 7/2018 ze dne 17. 12. 2018 Přítomni: A. Frühaufová, G. Ptáčková, V. Štich, J. Pazdera, P. Procházka L. Jindrová, P. Leksa Ověřovatelé zápisu: L. Jindrová,

Více

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 14.12.2018 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

3/17/ZM/ Schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/17/ZM/ Schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 17. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 14. 12. 2016 1/17/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Robert Plzák. Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 29.11. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:10 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne 20. 9. 2017 Přítomni: 13 (MUDr. Čepelík, Bc. Křížková, Fišer, Ing. Blecha, Christov, Mgr. Pekařová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 12. 12. 2012 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Procházka J., Řepa O., Pachovská M., Vildová V. Ederová D. Omluveni: Neomluveni: Čapek

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOZKOV dne 13. března 2014 od 19. hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bozkově

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOZKOV dne 13. března 2014 od 19. hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bozkově Přítomni: Omluveni: Program: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOZKOV dne 13. března 2014 od 19. hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bozkově Blanka Babcová, Karel Čermák, Stanislav Doubek ml.,

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 24.11.2016 na svém zasedání dne 24.11.2016 přijalo následující usnesení

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 08.06.2017, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 2/2017. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 12. června 2017 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 2/2017. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 12. června 2017 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 2/2017 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 12. června 2017 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 2. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2017 proběhlo

Více

Zápis a usnesení z jednání RM č. 10/2019 ze dne

Zápis a usnesení z jednání RM č. 10/2019 ze dne Zápis a usnesení z jednání RM č. 10/2019 ze dne 21.3.2019 Návrh č. 63/2019 Výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě pod zámkem, Kosmonosy, I. etapa I.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 30. 3. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise 2. Kontrola usnesení

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne OBEC STAROVIČKY Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 18. 12. 2012 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 8 členů ZO 1.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na léta

Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na léta Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na léta 2019-2022 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo Svazek obcí pro hospodaření

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin Přítomní: Milan

Více

6. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne

6. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA 6. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne 10.12.2018 125. bere na vědomí složení slibu 2 členů zastupitelstva města, Dany Lamačové a Věry Vlasákové

Více