pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec"

Transkript

1 Kontaktní centrum, Opletalova 22, Praha 1, tel.: , sevírka pekař holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce řidič cukrář řezník Název oboru: PEKAŘSTVÍ/CUKRÁŘSTVÍ kuchař Druh: ŘEMESLNÁ zubař restauratér kosmetička výčepní Začínáte? Příručka pražského podnikatele

2 Pekařství, cukrářství = přejímka, skladování a příprava surovin, výroba těst a hmot, jejich zpracování (například vyvalováním, lisováním, stříkáním, dělením, šleháním, modelováním, řezáním), tepelná úprava (například pečením, sušením, smažením, vařením, pražením, mikrovlnným ohřevem), plnění (před nebo po tepelné úpravě), povrchová úprava (například sypáním, poléváním, glazováním, potahováním, zdobením, mazáním) pekařských a cukrářských výrobků. Výroba zmrzlin. V rámci živnosti lze dále vyrábět směsi z obilovin, výrobky z různých směsí, expandované a extrudované výrobky, cukrovinky, čokolády a čokoládové bonbóny, dále provádět úpravu cukrářských a pekařských výrobků, zmrzlin a zmražených krémů a specialit, a prodej kávy, čaje a nealkoholických nápojů, a tyto podávat k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž je provozována předmětná živnost. Podmínky získání živnostenského oprávnění: U živnosti řemeslné je nutné splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. Věk 18 let, způsobilost k právním úkonům (platný průkaz totožnosti), bezúhonnost (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů, který si živnostenský úřad zajistí sám). Ohlášení této živnosti s sebou nese navíc prokázání odborné způsobilosti. Odbornou způsobilost prokazujeme: řádným ukončením středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, řádným ukončením středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, řádným ukončením vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, řádným ukončením vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo uznáním odborné kvalifikace, vydané uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, ověřením nebo uznáním dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Nebo můžeme doložit 6letou praxi v oboru či využít provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce. Tento odpovědný zástupce musí splňovat podmínky odborné způsobilosti a odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. ÁČKO radí... Všechny důležité informace k odborné způsobilosti naleznete v živnostenském zákoně v paragrafech 21 a 22. Paragraf 11 pak hovoří o odpovědném zástupci. 1. Zřízení živnostenského oprávnění K ohlášení živnosti řemeslné využijeme Jednotný registrační formulář, který naleznete na internetových stránkách MPO, nebo ho s vámi vyplní přímo na živnostenském úřadě či živnostenském odboru. Odkazy: Ohlášení a žádosti: Jednotný registrační formulář: Prohlášení odpovědného zástupce: /Prohlaseni_odpovedneho_zastupce.pdf ÁČKO radí... Potřebné dokumenty pro registraci jsou: platný průkaz totožnosti, 1000 Kč pro úhradu správního poplatku, doklad o odborné způsobilosti (výuční list, doklad o praxi), případně prohlášení odpovědného zástupce (úředně notářsky ověřené).

3 2. Registrace Prostřednictvím Jednotného registračního formuláře lze vyřídit na živnostenském úřadě také registraci k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, dále registraci k dani z příjmu, k dani z přidané hodnoty (DPH) a k dani silniční. 3. Povinné platby sociálního pojištění Sociální pojištění zahrnuje pojištění důchodové a nemocenské (důchodové 29,2 % a nemocenské 2,3 %). Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádějí pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu. Maximálním měsíčním vyměřovacím základem je částka Kč, tomuto základu odpovídá záloha na pojistné ve výši Kč. Minimálním měsíčním vyměřovacím základem je částka 6471 Kč, tomuto základu odpovídá záloha na pojištění ve výši 1890 Kč. Tyto platby záloh na pojistné na důchodové pojištění jsou v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti povinné. U vedlejší činnosti platby pojistného závisí na příjmech dosažených v předešlém kalendářním roce (podává se Přehled o příjmech a výdajích). Pokud je daňový základ alespoň Kč, musí být stanovena minimální záloha pro vedlejší činnost ve výši 756 Kč. Nemocenské pojištění je u OSVČ dobrovolné. Výhodou je, že v případě nemoci či mateřské dovolené jsou poskytovány peněžité dávky. Minimální vyměřovací základ pro stanovení minimální zálohy na nemocenské pojištění zůstává ve výši 5000 Kč. Nejnižší záloha na nemocenské se tedy v příštím roce nezmění, platit budeme stále 115 Kč. ÁČKO radí... Osoba samostatně výdělečně činná, která se rozhodne pro platbu nemocenského pojištění, je vždy posuzována jako osoba vykonávající hlavní činnost. Odkaz: OSVC_2013_web.pdf 4. Povinné platby zdravotního pojištění Pro výpočet záloh se používá průměrná mzda, která nyní činí Kč. Z průměrné mzdy odvodíme i maximální vyměřovací základ a z toho maximální zálohy. Podle stávajících norem činí maximum 72násobek průměrné mzdy, tedy Kč. Poslanecká sněmovna ale tento strop pro roky zcela zrušila. Odvod na zdravotní pojištění činí 13,5 % z poloviny průměrné měsíční mzdy. Minimálně tedy 1748 Kč. U vedlejší činnosti se zálohy na zdravotní pojištění platit nemusí. Samotné pojistné se vypočítává po podání Přehledu o příjmech a výdajích ze skutečně dosažených příjmů, ze kterých se případně určí i zálohy na další období.

4 5. Daně, daňová evidence Povinná registrace plátce DPH Skutečnost, že podnikatel se stane povinně plátcem DPH při překročení limitu 1 mil. Kč za 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců je v široké veřejnosti dobře známa. Existují však situace, které zakládají povinnou registraci i na základě jiných skutečností. Jedná se o následující: účast ve sdružení, kdy se byť jedna jediná osoba stane plátcem, uzavření smlouvy o sdružení s osobou, která již je plátcem DPH, nabytí majetku pro podnikání na základě rozhodnutí o privatizaci, nabytí majetku na základě smlouvy o prodeji podniku, při přeměně obchodní společnosti na družstvo, uskutečnění zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku, která nemá sídlo v tuzemsku, dodání zboží do jiného členského státu osobou, která nemá sídlo v tuzemsku (např. německá firma odesílá zboží z ČR do Německa německému plátci DPH), pokračování v podnikání po zemřelém plátci DPH. Pro všechny tyto situace je plátce povinen podat přihlášku do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem. Dobrovolná registrace k DPH Registraci si můžeme zvolit dobrovolně. Vyplatí se podnikatelům, kteří mají mezi svými klienty osoby, které jsou plátci DPH. Při samostatné výdělečné činnosti má podnikatel několik možností prokazování svých příjmů a výdajů. Nejjednodušší a finančně nejméně nákladné je prokazování výdajů paušálem. Další možností je vedení daňové evidence. A nejnáročnější je vedení podvojného účetnictví. Výdaje paušálem Díky paušálu je celá evidence pro daňové potřeby mnohem jednodušší. OSVČ již nemusí vůbec schovávat výdajové doklady a lámat si hlavu, jestli jsou daně uznatelné, či nikoliv. Ze své evidence si sečte všechny dosažené příjmy a ze součtu spočítá výdaje procentem ze zákona stanoveným. 80 % pro osoby podnikající v zemědělství, 80 % u osob s příjmy z řemeslných živností, 60 % u ostatních živností, 40 % u ostatních osob s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (svobodná povolání aj.), 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. Daňová evidence Daňovou evidenci vede především podnikatel či živnostník, jehož obrat nepřesáhl za uplynulý kalendářní rok 25 mil. Kč a současně je pro něj uplatnění výdajů paušálem nevýhodné. Daňová evidence nahradila v minulosti používané jednoduché účetnictví a její forma není striktně stanovena. Hlavní podmínkou je správné zjištění všech povinných daňových odvodů. Je proto důležité správně evidovat: ÁČKO radí... příjmy a výdaje majetek a závazky. U daňové evidence, na rozdíl od výdajů stanovených paušálem, je potřeba evidovat všechny výdajové doklady (faktury, výdajové pokladní doklady aj.) pro možnou daňovou kontrolu.

5 Podvojné účetnictví Základem podvojného účetnictví je soupis vašeho majetku (obvykle pouze finančního) a vašich závazků. V podvojném účetnictví se veškeré transakce zapisují na dva různé účty, do dvou různých peněžních deníků. Ze zákona mají povinnost vést podvojné účetnictví: právnické osoby, fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, fyzické osoby s obratem za předcházející kalendářní rok 25 mil. Kč, ostatní fyzické osoby na základě svobodného rozhodnutí, ostatní fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden u účastníků tohoto sdružení je výše uvedenou osobou, ostatní fyzické osoby, kterým vedení účetnictví ukládá zvláštní předpis. Odkaz: 6. Základní informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby: prostory určené pro práci měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou, prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné, v prostorách výše uvedených byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění, pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím závodní preventivní péči prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby. Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení a nářadí musí být: vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

6 Základní povinnosti zaměstnavatele k provozování činnosti Stanovit rozsah činností (profesí) v rámci předmětu podnikání pekařství/cukrářství. Sestavit seznam právních předpisů, kterými jsou stanoveny požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro jím vykonávané činnosti, včetně požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců v dané profesi. Zajistit dostupnost těchto předpisů pro vedoucí zaměstnance. Soustavně vyhledávat rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, a přijímat opatření k jejich odstranění. Vypracovat na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce seznam osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), kterými musí být zaměstnanci chráněni v případech, kdy nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými nebo organizačními opatřeními. V souladu se zpracovaným seznamem přidělit OOPP zaměstnancům. Informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena. Zajistit zaměstnancům pracovně-lékařskou péči. Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které se týkají jejich práce a pracoviště. O školeních (vstupní školení, odborné a odborné periodické školení, školení při změně pracovních podmínek, při změně pracovního prostředí, při změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů), informacích a pokynech vést dokumentaci. Zavést knihu úrazů pro vedení evidence všech úrazů povinnost daná zákoníkem práce. Pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti práce a technických zařízení v organizaci a ověřovat znalosti zaměstnanců. Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovně-právního vztahu u zaměstnavatele. Podmínky provozování Zaměstnavatel provozující činnosti epidemiologicky závažné je povinen: dodržovat zásady provozní a osobní hygieny, kontrolovat uplatňování znalostí a zásad osobní hygieny a provozní hygieny, zajistit, aby výkonem uvedených činností nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním, k výkonu činností epidemiologicky závažných je zaměstnavatel, který je provozuje, povinen používat jen vodu pitnou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak nebo druh činnosti nevyžaduje nebo neumožňuje užití vody jiné jakosti, zaměstnavatel, který hodlá provozovat pekařství/cukrárnu, je povinen nejpozději v den zahájení provozu písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti, její předmět a rozsah a umístění provozoven, jakož i den ukončení provozu, k výrobě a přípravě pokrmů používat jen látky, suroviny, polotovary a potraviny, které vyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost, jakost, čistotu a značení, a skladovat je za stanovených podmínek, používat jen technologické a pracovní postupy, které zajistí zdravotní nezávadnost podávaných pokrmů, určit ve výrobě, přípravě, skladování, přepravě a uvádění do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o kritických bodech, termínech a závěrech jejich kontrol, dodržovat podmínky pro výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a zchlazených pokrmů, zajistit, aby podávané pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým a chemickým požadavkům, měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly výživové požadavky podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou určeny, provádět opatření proti vzniku a šíření infekčních onemocnění a otrav z podávaných pokrmů,

7 odebírat a uchovávat vzorky podávaných pokrmů podle ustanovení právních předpisů,v rozsahu a za podmínek upravených vyhláškou č. 450/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů vypočítat a označit výživovou hodnotu podávaných pokrmů, při výrobě, přípravě, balení, rozvozu, přepravě, skladování a uvádění pokrmů do oběhu používat pouze bezpečné materiály a předměty, zajistit, aby fyzické osoby činné při výrobě, přípravě, balení, rozvozu, přepravě a skladování pokrmů a při jejich uvádění do oběhu používaly po celou dobu výkonu práce čisté OOPP, zajistit dodržování zákazu kouření v rozsahu stanoveném zákonem č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7. Základní informace z oblasti požární ochrany (PO) Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí Zákon o PO (zákon č. 133/1985 Sb.) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám vykonávajícím podnikatelskou činnost pekařství / provoz cukrárny zabezpečovat plnění povinností, vyplývajících pro ně ze zákona o PO a předpisů vydaných na jeho základě (např. vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) a neodkladně odstraňovat zjištěné nedostatky. Rozsah povinností, stanovený zákonem o PO, je odlišný podle toho, jaké činnosti jsou konkrétním provozovatelem vykonávány. Je velice důležité si uvědomit, že povinnosti jsou směřovány k jednotlivým činnostem, a nikoli jako dříve k objektům. Činnosti jsou charakterizovány určitými konkrétními znaky, definovanými zákonem o PO. Proto musí být každá činnost posouzena individuálně, nelze jednotlivé činnosti začlenit tak říkajíc od stolu. Je nutné zhodnotit skutečně prováděnou činnost ze všech hledisek, uvedených v zákoně o PO, potažmo ve vyhlášce o požární prevenci. Tyto údaje mohou být pro jeden typ činnosti rozdílné, takže se může v praxi stát, že výrobní a obchodní činnosti obecně nazvané např. pekařství/cukrárna mohou být jedním provozovatelem vykonávány jako činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, u druhého provozovatele jako činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Provozovateli činnosti pekařství/cukrárna je dána možnost, aby si v rámci plnění svých povinností v závislosti na míře požárního nebezpečí upravil celkovou organizaci PO optimálním způsobem. Předpisy o PO nevyžadují žádné duplicitní dokumenty, dokumentaci apod. a dávají možnost zapracovat požadavky PO do celkového systému bezpečnosti. Dokumentací PO se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o PO. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku PO ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti (pekařství/cukrárna). Povinnosti jsou vždy směřovány provozovateli činnosti, a nikoli majiteli objektu. To znamená, že není rozhodující, zda je činnost provozována ve vlastním, nebo pronajatém prostoru. Existuje pouze jedna výjimka, a to, provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku PO na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku PO. Za plnění povinností na úseku PO u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikající fyzické osoby tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Plnění některých povinností vyplývajících ze zákona o PO musí být zabezpečeno osobou s odbornou způsobilostí podle zákona o PO.

8 Základní povinnosti provozovatelů činností Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích věcné prostředky PO (hasicí přístroje) a požárně bezpečnostní zařízení (např. elektrickou požární signalizaci, požární uzávěry otvorů, nouzové osvětlení a další) se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení instalovat a používat pouze schválené druhy. (Potřebné množství a druhy věcných prostředků PO nebo požárně bezpečnostních zařízení vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace, ověřené stavebním úřadem podle stavebního zákona). Zabezpečovat jednou za rok kontrolu provozuschopnosti (revizi) věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení (pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace nestanoví lhůty kratší). (Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí být tato skutečnost na zařízení zřetelně vyznačena. Provozovatel provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu). Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a k věcným prostředkům PO a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení. Zřetelně označit číslo tísňového volání 150 hasiči, 112, 155 zdravotnická záchranná služba, 158 Policie ČR. (Umožnit přístup ke spojovacím prostředkům a zabezpečit jejich provozuschopnost a použitelnost pro účely tísňového volání). Zajistit trvalou použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest, např. požární výtahy, požární žebříky, a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou. Označit rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, uzávěry rozvodů ústředního topení. K provedení evakuace osob a materiálu označit únikové východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech prostorách/objektech, kde se při provozovaných činnostech pekařství/cukrárna může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu. Zajistit trvale volně průchodné komunikační prostory např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce. Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení. Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby dodržování předpisů o PO a neprodleně odstraňovat zjištěné závady. Zabezpečit školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO. Začínáte? Průvodce pražského podnikatele Název oboru: PEKAŘSTVÍ/CUKRÁŘSTVÍ Druh: ŘEMESLNÁ Červen, 2013 Verze: 1.0 Mediálním partnerem projektu Akcelerace je Právní výhrada Veškerý obsah v tomto dokumentu má pouze informativní charakter, neslouží jako podklad pro úřady státní správy, např. pro vyplnění daňového přiznání atd. Tento materiál obsahuje odkazy na stránky jiných subjektů, jejichž obsah a funkčnost se může v čase měnit. Tvůrce nenese zodpovědnost za obsah, aktuálnost nebo případnou nefunkčnost těchto stránek.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost SKLADOVÁNÍ POTRAVINAŘSKÉHO ZBOŢÍ A MANIPULACE S NÁKLADEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Název oboru: MŠ / DĚTSKÝ KOUTEK Druh: SLUŽBA zedník zelinář masér zubař řezník barman pekař instalatér

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Název oboru: MŠ / DĚTSKÝ KOUTEK Druh: SLUŽBA zedník zelinář masér zubař řezník barman pekař instalatér

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP 103 (1) Zaměstnavatel je povinen a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, b) informovat zaměstnance

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost AKTUALIZACE

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost AKTUALIZACE Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost UBYTOVACÍ SLUŽBY AKTUALIZACE Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů.

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů. Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velkou noční můrou všech, kdo mají na starosti nějaké zaměstnance, zaměstnanců samotných, a v našem

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více