Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka."

Transkript

1 Kontaktní centrum, Opletalova 22, Praha 1, tel.: , sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce řidič řezník kuchař zubař restauratér kosmetička výčepní Název oboru: OBCHOD Druh: SLUŽBA se spotřebním zbožím Začínáte? Příručka pražského podnikatele

2 Definice: Obchod se spotřebním zbožím Činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti (velkoobchod) a činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží (maloobchod). Obsahem činnosti není nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, toxických a vysoce toxických látek a přípravků, použitého zboží, zastavárenská činnost.

3 1. Podmínky získání živnostenského oprávnění 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost, daňová bezdlužnost v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a bezdlužnost vůči zdravotní pojišťovně. V případě této živnosti nejsou stanoveny žádné požadavky na vzdělání ani prokázání délky praxe. 2. Zřízení oprávnění K zřízení živnostenského oprávnění postačí Jednotný registrační formulář, který naleznete na internetu nebo přímo na živnostenském úřadě. Spolu s vyplněným formuláři (který Vám pomohou vyplnit na úřadě) předkládáte: průkaz totožnosti, doklad o zaplacení správního poplatku (za vydání živnostenského listu: 1 000,- Kč). Jednotný registrační formulář: Ohlášení a žádosti: Jak vyplnit formulář: jak-vyplnit-jednotny-registracni-formular-pro-fo/ 3. Pracoviště, provozovna Provozovna musí být označena obchodním jménem a identifikačním číslem (IČ). U provozovny musí být na dveřích vchodu nebo na jiném viditelném místě uvedeno: jméno a příjmení odpovědné osoby za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobu pro styk se spotřebiteli. Zahájení provozu živnosti v provozovně musíme písemně oznámit živnostenskému úřadu aspoň 3 dny předem. Provozovny uvedené přímo v ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi oznamovat nemusíme. Ukončení činnosti musíme pak oznámit do 15 dní. K provozovně musíme mít užívací nebo vlastnické právo. Máme li provozovnu v bytě a nejsme vlastníkem, můžeme v něm provozovat živnost jen se souhlasem vlastníka, spoluvlastníka nebo správce (pokud má k tomu správce zmocnění). Základní náležitosti provozovny ÁČKO radí... V provozovně musí být v době pro styk se spotřebiteli přítomna osoba znalá českého nebo slovenského jazyka. Šatna musí být zřízena pro zaměstnance, který musí nosit pracovní oděv, musí být vybavena uzamykatelnými skříňkami, výsledná teplota 20 C. Počet zaměstnanců na 1 umyvadlo je 10, počet zaměstnanců na 1 sprchu je 25, pokud nevzniká znečištění kůže a oděvu, 15 pokud znečištění vzniká. Minimální počet záchodů se stanoví dle nejpočetnější zastoupené směny takto: 1 sedadlo 10 žen, 2 sedadla 11 až 30 žen, 3 sedadla 31 až 50 žen, a na každých dalších 30 žen 1 další sedadlo. 1 sedadlo na 10 mužů, 2 sedadla na 11 až 50 mužů a na každých dalších 50 mužů 1 další sedadlo.

4 4. Hygienické předpisy Tato podnikatelská činnost nemá svá specifická pravidla na hygienické předpisy, a proto je řeší Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, která je souhrnem právních, organizačních, technologických, zdravotních, hygienických a vzdělávacích opatření, jejichž cílem je dosažení takového stavu pracovišť, při němž nebude docházet k pracovním úrazům, nemocem z povolání ani k jinému ohrožení zdraví a škodám na majetku. Hygienické podmínky při práci upravují zejména: zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 5. Požární ochrana/prevence Povinnosti provozovatele činnosti (právnických a podnikajících fyzických osob): obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy; vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení; dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností; označovat pracoviště a ostatní místa bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení; pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady; umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření; v objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí jednou za rok, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popřípadě v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností; v prostorách, kde nebylo projektově (dle Požárně bezpečnostní řešení) stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany, zajistit alespoň 1 hasicí přístroj (s vhodným hasivem a potřebnou hasicí schopností dle druhu provozu) na každých započatých 200 m 2 půdorysné plochy podlaží;

5 bezodkladně oznamovat na operační středisko Hasičského záchranného sboru (tel.: 150) každý (i uhašený) požár při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za tyto povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby, nebo jejich odpovědný zástupce. Pokud činnost v prostorách provozuje více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, pokud není smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany. 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP je souhrn právních a organizačních, technologických, zdravotních, hygienických a vzdělávacích opatření, jejichž cílem je dosažení takového stavu pracovišť, kde nebude docházet k pracovním úrazům, nemocem z povolání ani k jinému ohrožení zdraví a škodám na majetku. Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení, zajistit proškolení nového zaměstnance odborně způsobilou osobou při nástupu do zaměstnání a toto školení nejlépe jednou za rok opakovat, odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti má vždy zaměstnavatel; zaměstnavatel je dále povinen zjišťovat a odstraňovat (minimalizovat) možná rizika na pracovišti, uchovávat doklady pro případné doložení dokumentace o provádění školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 7. Česká obchodní inspekce (ČOI) ÁČKO radí... Frekvence proškolení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je jedenkrát za rok. Ke spokojenosti zákazníka nám může pomoci orientace v právech kupujícího. Doporučujeme tedy pravidelně sledovat aktuality České obchodní inspekce. Prodejce zboží či poskytovatel služby má vůči spotřebiteli podle zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, řadu povinností, kterých si ne vždy musí být vědom. To se vztahuje i na prodejce na tržištích či prodejce nabízející zboží či služby mimo prostory obvyklé k podnikání. Mezi ty nejdůležitější povinnosti prodejců vůči spotřebitelům patří: informační povinnost: Prodejce je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, charakteru poskytovaných služeb, jejich cenách, rizicích s nimi spojených apod. záruka a odpovědnost za vady: Odpovědnost za vady věci je založena na principu tzv. zákonné záruky navazující na povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věc ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc je bez vad a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. vyřizování reklamací: Ve smyslu zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně uplatnění rozporu s kupní smlouvou spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.

6 Pro Vaše poznámky

7 Začínáte? Průvodce pražského podnikatele Název oboru: Obchod se spotřebním zbožím Druh: SLUŽBA Srpen, 2013 Verze: 1.0 Právní výhrada Veškerý obsah v tomto dokumentu má pouze informativní charakter, neslouží jako podklad pro úřady státní správy, např. pro vyplnění daňového přiznání atd. Tento materiál obsahuje odkazy na stránky jiných subjektů, jejichž obsah a funkčnost se může v čase měnit. Tvůrce nenese zodpovědnost za obsah, aktuálnost nebo případnou nefunkčnost těchto stránek.

8 Rozvojové projekty Praha, a.s. Opletalova 929/ Praha 1