CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a zákona č. 275/1994 Sb. a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění a s přihlédnutím k ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno zákonem č. 109/2001 Sb. CENA PETRA 2010 PARLÉŘE 8. NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ 2010 a vydává k tomu tyto V Praze dne 15. března

2 OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE 2. PŘEDMĚT, ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE 3. DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ 4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY 6. ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 7. SPOLEČNÉ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 8. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 9. KRITÉRIA HODNOCENÍ 10. HODNOTITELSKÁ RADA A ODBORNÍ ZNALCI 11. CENY A ODMĚNY SOUTĚŽÍCÍM 12. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE 13. ŘEŠENÍ ROZPORŮ 14. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 15. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 16. ODSOUHLASENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ČLENY HODNOTITELSKÉ RADY A ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ 17. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 2

3 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p.s. Adresa: Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Zplnomocněná osoba Jiří Oberfalzer Předseda Správní rady Adresa: Senát ČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1 Tel.: (asistentka Lucie Sekerová) Zpracovatelé soutěžních podmínek PhDr. Allan Gintel Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s. Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: , fax: Ing. arch. Tomáš Hradečný Adresa: Grafická 831/20, Praha 5 Tel.: Sekretář soutěže PhDr. Allan Gintel Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s. Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: Přezkušovatel soutěžních návrhů Ing. Petra Lednická Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: Sekretariát soutěže Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: ová adresa pro registraci: 3

4 1.6. Spoluvyhlašovatelé STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Sídlo: Radniční 1, Most Osoba oprávněná jednat jménem vyhlašovatele: JUDr. Hana Jeníčková (náměstkyně primátora) Tel.: MĚSTO ODOLENA VODA Sídlo: Dolní náměstí 14, Odolena Voda Osoba oprávněná jednat jménem vyhlašovatele: Eva Odehnalová (starostka města) Tel.: MĚSTO ZNOJMO Sídlo: Obroková 1/12, Znojmo Osoba oprávněná jednat jménem vyhlašovatele: Ing. Petr Nezveda (starosta města) Tel.: PŘEDMĚT, ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE 2.1. Předmět soutěže Předmětem soutěže jsou ideová urbanisticko-architektonická řešení veřejných prostranství měst Most a Odolena Voda, dále barokního zámku a okolí Rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. Specifikace jednotlivých zadání se nachází v příloze těchto soutěžních podmínek. Soutěžící si mohou vybrat zadání, které jim bude nejlépe vyhovovat Účel a poslání soutěže Účelem a posláním soutěže je ocenit nejvhodnější a nejzajímavější řešení jednotlivých zadání uvedených v příloze těchto soutěžních podmínek a případně umožnit následně zadat realizaci některého z návrhů v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 3. DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ 3.1. Druh soutěže Podle předmětu řešení: urbanisticko-architektonická Podle okruhu účastníků: veřejná anonymní Podle počtu vyhlášených kol: jednokolová Podle záměru řešení: ideová 4

5 3.2. Den vyhlášení soutěže Vyhlášením soutěže se rozumí zpřístupnění soutěžních podmínek možným účastníkům soutěže. Dnem vyhlášení soutěže se rozumí datum uvedené v bodu soutěžních podmínek. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta Forma vyhlášení soutěže Soutěž se vyhlašuje veřejným oznámením v tisku a na internetových stránkách Ceny Petra Parléře (www.cenapp.cz) a České komory architektů (www.cka.cc). 4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 4.1. Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto další podmínky: a) nezúčastnily se definování předmětu soutěže a jejího vypsání, b) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže, c) nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedeni v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů, d) splňují základní kvalifikační kritéria podle 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (likvidace, konkurs, daňové nedoplatky, pravomocné odsouzení pro trestný čin nebo disciplinární opatření) Dotazy Soutěžící mohou ve lhůtě stanovené pod bodem soutěžních podmínek podávat dotazy, a to písemně nebo elektronicky na adresu Všechny dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na internetových stránkách Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz), a to ve lhůtě stanovené v bodu soutěžních podmínek Jazyk soutěže a právní řád Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce a podle právního řádu platného v České republice. 5

6 5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY 5.1. Poskytování soutěžních podkladů Soutěžní podklady poskytované soutěžícím Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu doc, grafické podklady ve formátech dxf, jpg, pdf) a budou poskytovány účastníkům prostřednictvím webových stránek Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz) po provedené registraci Přebírající se zavazuje používat předaná data výhradně pro účel své účasti v této urbanistické soutěži, nevydávat je dalším zájemcům a zabezpečit data proti zneužití třetí osobou. Po dohodě může dojít ke změně formátu vydaných dat Seznam poskytovaných podkladů: Veřejně dostupné: soutěžní podmínky včetně příloh (www.cenapp.cz) Jen pro zaregistrované účastníky: 1) Město Odolena Voda: a) soutěžní zadání (viz příloha soutěžních podmínek) b) výškopis a polohopis náměstí c) dopravní studie města Odolena Voda d) katastrální mapa prostoru náměstí a okolí e) popis využití budov (současný a zamýšlený) na náměstí f) dendrologická rešerše zeleně na náměstí g) digitální fotografie všech stran náměstí h) rozbor historického a stávajícího stavu náměstí grafická forma i) zakreslení inženýrských sítí do map j) letecká fotografie náměstí 2) Město Most: a) soutěžní zadání (viz příloha soutěžních podmínek) b) ortofotomapa s vyznačením řešeného území c) situace širších vztahů v měřítku 1:2000 (nebo 1:5000) d) katastrální mapa s okolím řešeného území 1:1000 e) ortofotomapy z let 1938, 1975, 2003, 2005, 2007 a 2008 f) celkové letecké snímky na řešené území g) dobové fotografie h) fotografie současného stavu i) orientační zákres vedení inženýrských sít j) plán města k) prezentace 3) Město Znojmo: a) soutěžní zadání (viz příloha soutěžních podmínek) b) situace širších vztahů v měřítku 1:2000 (nebo 1:5000) c) katastrální mapa s okolím řešeného území 1:1000 doplněná o vrstevnice 6

7 d) ortofotomapa e) zaměření objektu zámku v dgn, dwg a pdf (1:100, 1:200) f) dokumentace posledních stavebních úprav hradního domku v pdf (1:100) g) stavebně historický průzkum zámku h) fotodokumentace areálu 5.2. Registrace, vyzvednutí soutěžních dokumentů Žádosti o vstup do soutěže budou předloženy písemně a musí být doručeny sekretariátu soutěže nejpozději do 30. dubna poštou nebo em. Žádost musí obsahovat: plné jméno individuálního soutěžícího nebo představitele soutěžícího týmu, úplné kontaktní údaje obsahující čísla telefonu, ové a poštovní adresy. Soutěžní dokumenty si lze nechat zaslat poštou nebo stáhnout z webových stránek Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz). Soutěžní podklady (5.1.) budou zpřístupněny pouze registrovaným účastníkům na základě kódu, který bude poskytnut sekretariátem soutěže (viz 1.5. soutěžních podmínek). 6. ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 6.1. Grafická část Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat tři výkresy formátu A1: a) výkres širších vztahů v měřítku 1:1000, resp. 1:2000 (dle velikosti řešeného území), b) výkres komplexního urbanisticko-architektonického návrhu (parter), který obsahuje celkové řešení v měřítku 1:200, resp. 1:500 a rozvinuté pohledy 1:200, resp. 1:500 (v případě většího rozsahu území je možné tento výkres odevzdat na dvou formátech), c) prostorové zobrazení řešeného území (zákres do fotografie). Kromě výše uvedených závazných výkresů se připouští jeden další volný výkres, jímž bude doloženo hmotové a architektonické řešení návrhu, resp. detailnější řešení. Grafická část soutěžního návrhu bude odevzdána v jednom vyhotovení. Připouští se černobílé i barevné provedení. Výkresy budou nalepeny na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tlouš ky 5mm. Každý výkres bude označen způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek Textová část Textová část soutěžního návrhu bude dodána v rozsahu max. 3 stran formátu A4 a musí obsahovat: a) zásady řešení území v širších souvislostech, b) stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, zejména funkční náplně a urbanistických vazeb, vztahu k územnímu plánu, naplnění soutěžních podmínek, 7

8 c) zdůvodnění zvoleného urbanisticko-architektonického řešení, d) zhodnocení přínosu navrženého řešení, e) informaci o tom, jak byly naplněny požadavky zadání, f) seznam příloh. Textová část soutěžního návrhu bude odevzdána ve dvou tištěných vyhotoveních. Bude označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek Digitální část Soutěžící dodá 1x CD obsahující: a) grafickou část ve formátu pdf (300 dpi pro možné publikování soutěžního návrhu), b) textovou část ve formátu doc (bez použití caps lock). Nosič bude uložen v zalepené obálce a označen nadpisem CD. Obálka bude označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek Obálka nadepsaná Autor Obálka nadepsaná Autor bude obsahovat tituly, jména, data narození, čísla účtů, telefony, ové a kontaktní adresy s podpisy autorů, spoluautorů a dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně. Obálka bude zalepena, neporušena a označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek Obálka nadepsaná Zpáteční adresa Bude obsahovat titul, jméno a adresu, na kterou je možné zaslat protokol Hodnotitelské rady, popřípadě neoceněné a neodměněné návrhy. Obálka bude zalepena, neporušena a označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek. 7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 7.1. Závazné označení návrhu a jeho částí Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka CD, obálka Autor, obálka Zpáteční adresa ) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm pro vepsání identifikačního kódu Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka CD, obálka Autor, obálka Zpáteční adresa ) budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého soutěžící vepíše číslo dle seznamu příloh, který je součástí textové části Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka CD, obálka Autor, obálka Zpáteční adresa ) budou v dolní části uprostřed označeny textem Cena Petra Parléře

9 7.2. Podmínky anonymity soutěžního návrhu Celý soutěžní návrh bude předložen anonymně. Žádná část soutěžního návrhu nesmí obsahovat podpis, popis, heslo, grafickou značku nebo jiné označení ani na obalu, ani na průvodních dokladech, které by mohlo vést k porušení anonymity Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou nebo jinou veřejnou přepravou zasílaných soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele: Česká komora architektů Josefská Praha 1 - Malá Strana 7.3. Obal soutěžního návrhu Všechny části soutěžního návrhu (grafická část, textová část, obálka CD, obálka Autor, obálka Zpáteční adresa ) budou vloženy do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem,,cena Petra Parléře ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 8.1. Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů Soutěžní návrhy lze odevzdat před uplynutím lhůty v pracovní den od 9:00 hod. do 12:00 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě do sekretariátu soutěže (viz 1.5. soutěžních podmínek) V případě odeslání soutěžního návrhu poštou musí být soutěžní návrh doručen nejpozději do 14. června 2010, tj. poslední den lhůty pro odevzdání soutěžních návrhů dle čl. 12., odst soutěžních podmínek. 9. KRITÉRIA HODNOCENÍ 9.1. Závazná kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, jsou stanoveny bez pořadí významnosti takto: architektonická kvalita návrhu řešení komplexnost a úplnost řešení originálnost řešení hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení 9.2. Důvody pro vyloučení ze soutěže Hodnotitelská rada vyloučí z posuzování všechny návrhy, které: a) nesplňují obsahové požadavky vypsání, b) neodpovídají formálním požadavkům soutěžních podmínek, 9

10 c) nedošly v požadovaném termínu, d) zřetelně ukazují na porušení anonymity. Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v těchto soutěžních podmínkách, je Hodnotitelská rada povinna dle 10 odst. 6 Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny. 10. HODNOTITELSKÁ RADA A ODBORNÍ ZNALCI Řádní členové Hodnotitelské rady: Závislí vzhledem k vyhlašovateli: Ing. Martin Dvořák (Město Odolena Voda) JUDr. Hana Jeníčková (Město Most) Ing. Petr Nezveda (Město Znojmo) Ing. arch. Tomáš Hradečný Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli: Ing. arch. Pavel Hnilička Ing. et Ing. Tomáš Jiránek Ing. arch. Milan Körner Ing. arch. Osamu Okamura Ing. arch. Jaroslav Wertig Náhradníci Hodnotitelské rady: Závislí vzhledem k vyhlašovateli: Roman Straka (Město Odolena Voda) Ing. arch. Jiří Harant (Město Most) PhDr. Jiří Kacetl (Město Znojmo) Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli: Ing. arch. Eva Špačková Odborní znalci O případném přizvání odborných znalců rozhodne Hodnotitelská rada po projednání s vyhlašovatelem soutěže. 11. CENY A ODMĚNY SOUTĚŽÍCÍM Ceny a bonusy Soutěžní návrhy, které budou splňovat stanovená kritéria a budou současně nejlepším řešením zvoleného zadání, budou oceněny celkovou částkou ,- Kč (třista tisíc korun), která bude rozdělena takto: Cena Petra Parléře: ,- Kč (stopadesát tisíc korun), Cena za přínos k rozvoji města: ,- Kč (sto tisíc korun), 10

11 Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR: ,- Kč (padesát tisíc korun) Podmínky jiného rozdělení částek na hlavní ceny Za podmínek stanovených 10 odst. 8 a 12 odst. 1 Soutěžního řádu České komory architektů může Hodnotitelská rada rozhodnout o jiném rozdělení hlavních cen, popřípadě neudělení cen v plné výši. Toto své rozhodnutí musí Hodnotitelská rada podrobně zdůvodnit do protokolu Náležitosti zdanění cen ze soutěže Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám přesahující částku ,- Kč budou podle 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle 79 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně Ceny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání Termíny vyplacení udělených cen a odměn Ceny budou vyhlašovatelem vyplaceny do 30 dnů po oficiálním vyhlášení výsledků. 12. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE Datum vyhlášení soutěže se stanovuje na 15. březen Vyzvednutí soutěžních podkladů je možné průběžně, nejpozději však do 30. dubna 2010 a to na základě registrace Lhůta k podání dotazů soutěžícími Dotazy budou podávány písemně, nejlépe elektronicky na ovou adresu do 15. dubna Lhůta k zodpovězení dotazů Hodnotitelskou radou Všechny dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na webových stránkách Společnosti Ceny Petra Parléře (www.cenapp.cz) nejpozději do 30. dubna Termín pro odevzdání/doručení soutěžních návrhů vypisovateli 14. červen 2010 do 12:00 hod Datum závěrečného zasedání Hodnotitelské rady nejpozději 22. června Datum oznámení výsledků soutěže soutěžícím bude rozhodnutí Hodnotitelské rady oznámeno do 25. června Oficiální vyhlášení výsledků bude 22. září

12 13. ŘEŠENÍ ROZPORŮ Případné rozpory budou řešeny dle 13 Soutěžního řádu České komory architektů. 14. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců a znalců se soutěžními podmínkami Vypsáním soutěže a svou účastí v ní potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů, řádní členové a náhradníci Hodnotitelské rady a přizvaní znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou soutěžní podmínky dodržovat Souhlas soutěžících se soutěžními podmínkami Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže a s rozhodnutím Hodnotitelské rady. 15. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ Autorská práva soutěžících Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich, s výjimkou případů uvedených v odstavci 15.2., opět využít v jiném případě Svolení k užití díla pro účely soutěže Oceněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže stanovené v bodě 2.2. těchto soutěžních podmínek. Užití autorského díla pro jiné účely než byly uvedeny v soutěžních podmínkách, zejména pro následné zpracování projektových prací, je však vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy mohou být po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům, pokud o to požádají do 21 dnů po oficiálním vyhlášení výsledků soutěže Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a s vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků Souhlas s prezentací soutěžního návrhu v městě navrhovatele Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s osobní prezentací zpracované studie ve městě navrhovatele, jehož zadání bylo zařazeno do soutěže. Datum a podmínky prezentace závisí na dohodě mezi městem a zpracovatelem soutěžního návrhu Poskytnutí soutěžních návrhů příslušným městům a obcím Návrhy, které nezískaly ocenění v soutěži, mohou být poskytnuty městům a obcím jen se souhlasem autorů a jen v případě, že získaly doporučení Hodnotitelské rady. 12

13 15.6. Závazek vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů Vyhlašovatel uspořádá do čtyř měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v soutěžních podmínkách Protokol o jednání a rozhodnutí Hodnotitelské rady O zasedání a jednání Hodnotitelské rady, o průběhu soutěže a o jejích výsledcích se pořizuje protokol, který obsahuje zejména: a) zápisy z jednání Hodnotitelské rady včetně hlasování, b) rozhodnutí o vyloučení návrhu ze soutěže, c) seznam všech soutěžních návrhů přijatých do soutěže, d) hodnocení všech soutěžních návrhů, e) rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění, f) prezenční listiny členů Hodnotitelské rady a přítomných znalců z jednotlivých zasedání Hodnotitelské rady Správnost protokolu o jednání a rozhodnutí Hodnotitelské rady ověřují svým podpisem všichni členové poroty. Do protokolu se zaznamenávají odlišné názory členů Hodnotitelské rady, jestliže o to tito členové výslovně požádají. 16. ODSOUHLASENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ČLENY HODNOTITELSKÉ RADY A ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ Před vyhlášením soutěže byly soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy Hodnotitelské rady na jejím ustavujícím zasedání a následně Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou k nahlédnutí u vyhlašovatele soutěže. 17. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Tyto soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny Hodnotitelskou radou dne 10. března Tyto soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem 11. března Tyto soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů dopisem ze dne 12. března 2010 č.j Pr/Sl. 13

14 PŘÍLOHA: PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE ZADÁNÍ SOUTĚŽE REVITALIZACE CENTRÁLNÍHO VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OBCE MOST, VTELNO PŘEDMĚT SOUTĚŽE Předmětem soutěže je zpracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu úprav veřejného prostranství návsi obce Most, Vtelno, včetně návrhu funkčního využití případné dostavby tak, aby vzniklo kvalitní městské prostředí navazující na stávající zástavbu s přihlédnutím k jejímu využití. První zmínku o této vsi máme z listiny k roku Od té doby se značně střídali její majitelé. Většinou jimi byli církevní feudálové. Zpočátku patřilo Vtelno pražskému biskupovi, později arcibiskupovi. Určitý podíl na něm měl i bílinský arcijáhen. Okolo roku 1418 se Vtelno zástavou dostalo do majetku Vřesovců, a po té patřilo k panství Nový Hrad. V roce 1573 jej koupil Bohuslav Felix z Lobkovic, ale kolem roku 1600 patřila ves Hruškům z Března. K podstatným změnám došlo v roce Tehdy se Vtelno stalo majetkem cisterciáckého kláštera v Oseku. V roce 1713 je uvedeno 256 obyvatel a 32 hospodářských usedlostí. Vtelno náleželo k typickým zemědělským vsím, jejichž zemědělský charakter se nezměnil ani během 2. poloviny 19. století. Vedle klášterního velkostatku zde na počátku 20. století působilo 7 velkých hospodářství, kde práci nacházela řada zemědělských dělníků, přicházejících na český sever za prací. Přes různé zásahy do stavebního členění obce si dodnes uchovala řadu typických zemědělských usedlostí, charakteristických pro jižní část Mostecka. Obec Vtelno se stalo v 70. letech 20. století součástí města Mostu. V závislosti na probíhající výstavbě rodinných domů se obec postupně propojuje s městem Most. V současné době má obec Vtelno 663 obyvatel. VYUŽITÍ ÚZEMÍ Využití území je polyfunkční: bydlení, obchod, restaurace, administrativa, park, volný čas. Řešeným územím prochází ulice Mostecká, hlavní příjezdová komunikace do obce, na kterou se kolmo napojuje ulice Ke Kostelu lemující stávající park. Na řešeném území se nachází jak stavby historické, tak stavby socialistické výstavby. Celý prostor je v zanedbaném stavu a působí poněkud nesourodě. Řešené území se nachází v ochranném pásmu kulturních památek. Na řešeném území na ulici Mostecká se nachází konečná zastávka MHD. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území se nachází na jihovýchodním okraji města Most. Obec je v těsném sousedství města, oddělena tříproudovou komunikací ulice Pražská. Vymezené území je definováno převážně hlavní příjezdovou komunikací do obce ulicí Mosteckou a přiléhajícím parkem ze západní strany lemovaným ulicí Ke Kostelu. Území by mělo být řešeno na parcelách, 887/32, 49/1, 49/2, 932/1, 887/20, 908/11, 306/3, 887/38 a na části parcel 932/1, 887/17, 887/50, 908/4, 306/4. PŘÍLOHA 14

15 ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE V současné době nastal zvýšený rozvoj části obce Vtelno, jak na pozemcích v majetku města, tak na soukromých pozemcích. Vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu obyvatel je vznik společensko-kulturního prostoru nutným vývojový aspektem dané lokality. V rámci návrhu zadavatel požaduje: 1. Vymezit plochy, které mohou/nemohou a mají/nesmí být v tomto území zastavěny. 2. Vymezit plochy zeleně. 3. Navrhnout hlavní komunikační trasy jak pro pěší, tak automobilovou dopravu s ohledem na zklidnění dopravy. 4. Navrhnout úpravy stávajících a materiálové řešení nově vzniklých ploch. 5. Navrhnout základní hmotové architektonické řešení případných novostaveb ve vymezeném území. 6. V současném systému dopravy navrhnout vjezdy k případným novým objektům včetně návrhu dopravy v klidu. 7. Navrhnout materiálovou skladbu povrchu komunikací a chodníků, do návrhu zahrnout klidové zóny, plochu pro shromaž ování a pořádání kulturně-společenských akcí. 8. V souladu s konceptem řešení navrhnout rehabilitaci, případně posílení významu zeleně na náměstí. 9. Zeleň by měla mít jak funkční, tak oddechový charakter a měla by vhodně prostorově dotvářet náměstí. 10. Navrhnout vhodné rozmístění mobiliáře lavičky, koše, koše na tříděný odpad, stojany na kola, veřejné osvětlení. 11. Studie by měla respektovat objekty v soukromém vlastnictví. PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE Studie by měla být zpracována v realizovatelných intencích města. Investiční náklady na realizaci veřejného prostranství by neměly přesáhnout částku 30 mil. Kč. PŘÍLOHA 15

16 REVITALIZACE DOLNÍHO NÁMĚSTÍ, KOMPLETNÍ PŘESTAVBA PROSTORU NÁMĚSTÍ V ODOLENĚ VODĚ ÚČEL: Celková úprava náměstí, veřejného prostoru, zeleně a městského mobiliáře včetně řešení dopravy v klidu i pohybu. POPIS ZADÁNÍ: Účelem soutěže je celková radikální přestavba a reorganizace Dolního náměstí v OV. Stávající náměstí je z velké části využito komunikacemi a parkovišti, plocha zeleně a prostoru pro pobyt obyvatel je minimální. Záměrem je plochy pro dopravu minimalizovat a vytvořit dostatečně reprezentativní prostor v kombinaci s prostory relaxačními a zelení. Motto: Proměnit asfaltovou pouš plnou aut v zelenou oázu klidu plnou lidí. SOUČASNÝ STAV: OBJEKTY: objekty městské vybavenosti městský úřad, stavební úřad, samoobsluha, pošta, optika, diskotéka a cukrárna historické a pietní objekty renesanční tvrz, mariánský sloup, dva pomníky několik rodinných domů esteticky kvalitní ulička Pod Farou vedoucí k dominantě města kostelu sv. Klimenta od K. I. Diezenhofera DOPRAVA: komunikace druhé třídy z ulice Květnová do ulice Velkoveská a na ní napojené místní komunikace v ulicích Postřižínská, Úžická, Pod Tvrzí a Nad Štolami na náměstí se nacházejí zastávky MHD (v ulici Květnová a to v obou směrech), které jsou využívány 3 linkami autobusů, jež vedou jednotlivě ulicemi Postřižínská, Úžická a Velkoveská a společně pak ulicí Květnovou doprava v klidu cca 45 stání ZELEŇ: zeleň na náměstí reprezentuje několik vzrostlých stromů a živé ploty mezi komunikacemi a parkovištěm NÁVRH: Vytvořit architektonicko-urbanistickou koncepci náměstí a bezprostředního okolí tak, aby vzniklo kvalitní městské prostředí navazující na stávající zástavbu s přihlédnutím k jejímu využití. Navrhnout materiálovou skladbu povrchu komunikací a chodníků. Navrhnout klidové zóny. Na vhodném místě navrhnout plochu pro shromaž ování a pořádání kulturně-společenských akcí. Volitelně lze navrhnout umístění vhodného vodního prvku (jezírko, umělé koryto s přepady, fontána apod.). PŘÍLOHA 16

17 Respektovat stávající architektonické dominanty OBJEKTY: zachování a obnova stavební čáry původní fronty náměstí vepsané do nepravidelného obdélníkového půdorysu navrhnout obecné pojetí hmotového konceptu (urbanistická a výtvarně-architektonická stránka řešení) východně před objektem nefunkční kotelny (parc. č. 32) jižně od městského úřadu (parc. č.1112/1) jižně od ulice Nad štolami (parc. č. 906/1 a 906/2) jižně od zastávky MHD a trafiky (parc.č. 30/3) přestavby samoobsluhy DOPRAVA: celková reorganizace komunikací a křižovatek, jejich racionalizace a minimalizace ploch, které zabírají navrhnout na náměstí funkční sí pěších komunikací nově navrhnout optimální průběh komunikací s ohledem na zklidnění dopravy a trasy a zastávky hromadné dopravy parkování na náměstí se předpokládá pouze krátkodobé v počtu 35 stání (přímo v prostoru náměstí umístit pro městský úřad 10 stání, pro poštu 3 stání, pro samoobsluhu, cukrárnu, diskotéku a optiku 22 stání) v nejbližším okolí náměstí umístit dalších 20 stání stávající odstavné stání autobusů bude přesunuto mimo náměstí (není součástí soutěže) ZELEŇ: v souladu s konceptem řešení navrhnout rehabilitaci, případně posílení významu zeleně na náměstí MOBILIÁŘ: navrhnout vhodné rozmístění mobiliáře lavičky, koše, koše na tříděný odpad, stojany na kola, veřejné osvětlení. PŘÍPUSTNÉ ZMĚNY: Přemístění zastávek MHD, při zachování schématu 3 linky autobusů, které vedou jednotlivě ulicemi Postřižínská, Úžická a Velkoveská a společně pak ulicí Květnovou. Změnit pozici vyústění ulice Nad štolami v rámci pozemku mezi jejím stávajícím ústím a městským úřadem. Přesunutí mariánského sloupu na důstojnější místo. Manipulace s pomníky a kácení stávajících stromů pouze v ojedinělých a náležitě odůvodněných případech. NEPŘÍPUSTNÉ ZMĚNY: Dopravní obchvat náměstí mimo jeho plochu není přípustný. Odhadované náklady na rekonstrukci: 30 mil. Kč. PŘÍLOHA 17

18 REVITALIZACE BAROKNÍHO ZÁMKU A OKOLÍ ROTUNDY SV. KATEŘINY VE ZNOJMĚ Záměrem Města Znojma je zvýšení atraktivity znojemského zámku (včetně nádvoří, hradního domku prostoru před rotundou) pro jeho návštěvníky. Jedním z možných řešení je přeměna zámeckého areálu na kulturně-společenské centrum, které by představovalo možnost pořádání přednášek, koncertů, rautů a svatebních obřadů. Součástí by byl i prohlídkový okruh expozic muzea. NÁMĚTY NA VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTOR: 1. ZÁMEK a) podzemí podzemní prostory-sklepy:instalace vinařské expozice a vinotéky b) 1.NP zvážit zachování zámecké restaurace; prostory stávajícího lapidária je možno využít na zázemí císařského sálu; c) 2.NP sál předků, propojovací místnost a císařský sál využít prioritně v turistické sezoně ke kulturní turistice, v zimním období pro konferenční a společenské účely; v zámecké kapli je možno přizpůsobit její vybavení konání svatebních obřadů; v prostoru stávající průvodcovské místnosti řešit šatnu a WC personálu; zmodernizovat stávající pokladnu; ve zbývajících místnostech uvažovat umístění expozice; vyřešit snadné komunikační propojení na sociální zázemí pro konferenční a společenské programy v sále předků a v císařském sále v optimální docházkové vzdálenosti od těchto místností; d) 3.NP 10 místností využít k rozšíření expozic; vyřešit zázemí pro průvodce (alternativně s ohledem na provozní návaznosti); zvážit vhodné využití všech půdních prostor; V objektu zámku vyřešit bezbariérový pohyb osob. 2. NÁDVOŘÍ ZÁMKU V současné době se zde v letních měsících konají koncerty. Bude třeba zvážit, do jaké míry je vhodné využívat tento uzavřený prostor pro pořádání takových akcí (možnost event. sadové úpravy do podoby barokní zahrady). PŘÍLOHA 18

19 3. PROSTOR PŘED ROTUNDOU Prostor pro konání koncertů. Navrhnout umístění jeviště a hlediště, úpravu povrchů. 4. HRADNÍ DOMEK Prostory hradního domku je možno využít k umístění provozního zázemí. PŘÍLOHA 19

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE MĚSTO KOLÍN v y h l a š u j e v souladu se soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, ARCHITEKTONICKOU

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR. KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR. KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE vyhlašuje IDEOVOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH ŘEŠENÍ

Více

VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH - VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V následujícím vzoru se texty psanými

Více

SPORTOVNÍ AREÁL BLANICE VODŇANY

SPORTOVNÍ AREÁL BLANICE VODŇANY MĚSTO VODŇANY NÁM. SVOBODY 18/I 389 01 VODŇANY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA TECHMANIA SCIENCE CENTER, obecně prospěšná společnost, Plzeň v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE vyhlašuje IDEOVOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ

Více

VYZVANOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ

VYZVANOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ nadace PROMĚNY a Město Česká Třebová v y h l a š u j í v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Město Písek Velké náměstí 114 397 19 Písek

Město Písek Velké náměstí 114 397 19 Písek Město Písek Velké náměstí 114 397 19 Písek v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ PŘEMĚNA ČÁSTI BÝVALÉ NEMOCNICE NA MĚSTO. v y h l a š u j e. a vydává k tomu tyto. s o u t ě ž n í p o d m í n k y

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ PŘEMĚNA ČÁSTI BÝVALÉ NEMOCNICE NA MĚSTO. v y h l a š u j e. a vydává k tomu tyto. s o u t ě ž n í p o d m í n k y MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Nový domov roku 2007

Nový domov roku 2007 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlašují v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ve znění ze dne 28. dubna 2007 vydaného podle zákona č. 360/1992

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. v y h l a š u j e

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. v y h l a š u j e MĚSTO KROMĚŘÍŽ v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA Město Klatovy vyhlašuje s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

Více

IDEOVOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI OBCHODNÍMI DOMY. OD Labe a OC Forum

IDEOVOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI OBCHODNÍMI DOMY. OD Labe a OC Forum Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů,

v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH INTERIÉRŮ SÍDLA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ a vydává

Více

ABF, a.s. Architect Award ABF 2009

ABF, a.s. Architect Award ABF 2009 ABF, a.s. pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstva kultury Ministerstva pro místní rozvoj České komory architektů Obce architektů Českého vysokého

Více

DUPONT CZ, S.R.O. v y h l a š u j e

DUPONT CZ, S.R.O. v y h l a š u j e DUPONT CZ, S.R.O. v y h l a š u j e s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb, o výkonu

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM v y h l a š u j e v souladu se zákonem č.

Více

SOUTĚŽNÍCH PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH. pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

SOUTĚŽNÍCH PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH. pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách SOUTĚŽNÍCH PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách MĚSTO NEPOMUK v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY studentská urbanistickoarchitektonická soutěž LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Městská část Praha 8 v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI

PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 vyhlašuje PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI a vydává k tomu tyto Soutěžní podmínky Městská část Praha 5 vyhlašuje tuto soutěž v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne

Více

v rámci soutěže POROTHERM DŮM 2010

v rámci soutěže POROTHERM DŮM 2010 Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení Českou komorou architektů, Českou

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

BETONOVÝ DŮM A BYT 2014

BETONOVÝ DŮM A BYT 2014 BETONOVÝ DŮM A BYT 2014 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY KE STUDENTSKÉ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI (Příloha A) VYHLAŠOVATELÉ SOUTĚŽE Název: Fakulta stavební VŠB TU v Ostravě Sídlo: H 606/3, L. Podéště 1875, Ostrava - Poruba

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II., č. 1,2 370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE. v y h l a š u j e

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II., č. 1,2 370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE. v y h l a š u j e STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II., č. 1,2 370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších

Více

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STÁLÉ EXPOZICE V HUSOVĚ DOMĚ V KOSTNICI (SRN)

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STÁLÉ EXPOZICE V HUSOVĚ DOMĚ V KOSTNICI (SRN) v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Soutěžním

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O VÝTVARNĚ-PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOHO SÁLU EXPOZICE JIHOČESKÉHO MUZEA S NÁZVEM PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O VÝTVARNĚ-PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOHO SÁLU EXPOZICE JIHOČESKÉHO MUZEA S NÁZVEM PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O VÝTVARNĚ-PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOHO SÁLU EXPOZICE JIHOČESKÉHO MUZEA S NÁZVEM PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Soutěžní podmínky Vysoké učení technické v Brně vyhlašuje v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění platném ke dni vyhlášení soutěže, v souladu se zákonem č.

Více

OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Nadační fond Stránský v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů

Více

Sance pro vnitroblok v Plzni na Borech SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Sance pro vnitroblok v Plzni na Borech SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY " Sance pro vnitroblok v Plzni na Borech SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ - MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 3 vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

5.roč ník. Architektonické soutě že BRNO JUNDROV

5.roč ník. Architektonické soutě že BRNO JUNDROV vyhlašuje 5.roč ník Architektonické soutě že pro vysokoškolské studenty architektonických oborů a pro absolventy těchto oborů s názvem NÁVRH VYSOKOŠKOLSKÉHO OBJEKTU STING BRNO JUNDROV a vydává k tomu tyto

Více

NÁVRH ROZEBÍRATELNÉ BUDOVY V ZÁTOPOVÉ OBLASTI

NÁVRH ROZEBÍRATELNÉ BUDOVY V ZÁTOPOVÉ OBLASTI KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. vyhlašuje 2.ročník Architektonické soutěže pro vysokoškolské studenty oborů architektura a pozemní stavby s názvem NÁVRH ROZEBÍRATELNÉ BUDOVY V ZÁTOPOVÉ OBLASTI a vydává

Více

Rodinný dům budoucnosti

Rodinný dům budoucnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a ČVUT v Praze, Fakulta architektury a Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta architektury TU Liberec, Fakulta umění a architektury ve spolupráci s časopisem Stavebnictví,

Více

SOUTĚŽ O NÁVRH Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary

SOUTĚŽ O NÁVRH Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY v y h l a š u j e přiměřeně podle ustanovení 103 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), v souladu se

Více

Young Architect Award 2010

Young Architect Award 2010 ABF, a.s. pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Ministerstva kultury Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstva pro místní rozvoj České komory architektů České komory autorizovaných

Více

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S OKOL B RNO I

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S OKOL B RNO I T.J. SOKOL BRNO I Kounicova 20/22 602 00, Brno www.tjsokolbrno1.cz TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S OKOL B RNO I vyhlašuje VÝTVARNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH NA ZTVÁRNĚNÍ PROPAGAČNÍHO PLAKÁTU K VÝSTAVĚ SLETOVÝCH PLAKÁTŮ Z LET

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ve spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ. vyhlašuje

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ve spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ. vyhlašuje MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ve spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ vyhlašuje 3. ročník přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže pro architekty, projektanty, investory, dodavatele a developery NOVÝ

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zoologická zahrada hl. m. Prahy Zoologická zahrada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů

Více

NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY

NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY Obec Psáry vyhlašuje podle ustanovení 103 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura

2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura 2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura Kampus lékařské university - GHANA, HO 1/ VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE HELIKA, a. s., Beranových 65, 199 21 Praha 9, www.helika.cz

Více

CENTRUM SLUŽEB LUDGEŘOVICE

CENTRUM SLUŽEB LUDGEŘOVICE Podmínky developerské soutěže DEVELOPERSKÁ SOUTĚŽ CENTRUM SLUŽEB LUDGEŘOVICE vyhlášená obcí Ludgeřovice na vyhledání zájemce o koupi nebo pronájem pozemku v Katastrálním území Ludgeřovice, za účelem jejich

Více

Salesiánská provincie Praha a Nadace pro radost. Novostavbu farního kostela Seslání Ducha Svatého se zázemím v Brně Líšni.

Salesiánská provincie Praha a Nadace pro radost. Novostavbu farního kostela Seslání Ducha Svatého se zázemím v Brně Líšni. Salesiánská provincie Praha a Nadace pro radost v y h l a š u j í s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Soutěžním

Více

Rodinný dům pro více generací

Rodinný dům pro více generací Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a ČVUT v Praze - Fakulta stavební a Fakulta architektury ve spolupráci s časopisem Stavebnictví jako mediálním partnerem vyhlašují v souvislosti s vyhlášením soutěže

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Město Sezimovo Ústí Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006

Více

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ. www.studentiprodrevojas.cz

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ. www.studentiprodrevojas.cz STUDENTSKÁ SOUTĚŽ www.studentiprodrevojas.cz Dřevojas, v. d. v souladu se Soutěžním řádem ČKA ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a Univerzitou J. E. Purkyně Ústí nad Labem vyhlašuje ve Svitavách

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA Slezská diakonie, ELIADA Brno, středisko pro děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením vyhlašuje dobročinnou soutěž: Vizuální styl ELIADA Brno 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE NA VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU KULTURNÍHO CENTRA LÍŠEŇ P.O.

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE NA VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU KULTURNÍHO CENTRA LÍŠEŇ P.O. VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE NA VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU KULTURNÍHO CENTRA LÍŠEŇ P.O. Kulturní centrum Líšeň p.o. vyhlašuje soutěž na vytvoření logo organizace. 1. Identifikační údaje vyhlašovatele Název

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 Město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou, jednokolovou, neanonymní soutěž na vytvoření loga (logotypu)

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM H55

KOMUNITNÍ CENTRUM H55 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH KOMUNITNÍ CENTRUM H55 Městská část Praha 14 vyhlašuje podle ustanovení 103 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Nová budova Národní knihovny České Republiky v Praze

Nová budova Národní knihovny České Republiky v Praze Mezinárodni architektonická soutěž na zpracování návrhu nové stavby Nová budova Národní knihovny České Republiky v Praze Třída Milady Horákové, Praha 7 - Letná A. Soutěžní podmínky 1 Národní knihovna České

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n.

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/914/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Slezská 7, 120 56 Praha 2 227 010 111, 227 010 114 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039 IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují opakované

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE ČESKÝ AEROHOLDING, a. s. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ vyhlašuje SOUTĚŽ NA IDEOVÉ ŘEŠENÍ PROSTORU ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE s přihlédnutím

Více

Rezidence PARK KAVČÍ HORY

Rezidence PARK KAVČÍ HORY CENTRAL GROUP a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I. Název zakázky Název zakázky Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž II. Údaje o oznámení výběrového řízení Číslo zakázky Forma zadání Předmět

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. VEŘEJNOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ podle 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. VEŘEJNOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ podle 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA v y h l a š u j e VEŘEJNOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ podle 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů NA ZTVÁRNĚNÍ NÁVRHU VÝTVARNÉHO DÍLA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Identifikační údaje zadavatele Lázně Velké Losiny s.r.o. Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny IČ: 285 61 813 Zastoupená Ing. Martinem Plachým a Zdeňkem

Více

PŘÍLOHA B SOUTÉŽNÍ PODMÍNKY (CZ) 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

PŘÍLOHA B SOUTÉŽNÍ PODMÍNKY (CZ) 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE OTEVŘENÝ DOPIS ARCHITEKTŮ MINISTRU KULTURY ČR VE VĚCI MEZINÁRNODNÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA STAVU NÁRODNÍ KNIHOVNY V PRAZE PŘÍLOHA SOUTÉŽNÍ PODMÍNKY (CZ) 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE 1.1 Zplnomocněný zástupce

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

METODICKÝ POKYN PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚZEMNÍHO PLÁNU S UPLATNĚNÍM SOUTĚŽE O NÁVRH A NAVAZUJÍCÍHO JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

METODICKÝ POKYN PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚZEMNÍHO PLÁNU S UPLATNĚNÍM SOUTĚŽE O NÁVRH A NAVAZUJÍCÍHO JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů METODICKÝ POKYN PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚZEMNÍHO PLÁNU S UPLATNĚNÍM SOUTĚŽE O NÁVRH A NAVAZUJÍCÍHO JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ Metodický pokyn je určen zejména

Více

VYBAVENÍ INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU TRHOVÉ SVINY

VYBAVENÍ INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU TRHOVÉ SVINY 1 Poptávka vypsaná v souladu s ustanovením 18 odst. 3, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o z n a m u j e z a h á j e n í VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH NA ZTVÁRNĚNÍ SOCHY VĚNOVANÉ BÁSNÍKU, SPISOVATELI A PŘEKLADATELI JANU SKÁCELOVI podle 102 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Malování prostor školní kuchyně

Malování prostor školní kuchyně Střední průmyslová škola na Proseku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1531/2013 Haniš/286 028 366 24.5.2013 Výzva k podání cenové nabídky k účasti na zakázce malého rozsahu podle 12, odstavce

Více

T A L E N T D E S I G NU 7. ročník mezinárodní ceny designu

T A L E N T D E S I G NU 7. ročník mezinárodní ceny designu Nadační fond Martiny a Martina Růžičkových vypisuje veřejnou neanonymní soutěž, v odborné spolupráci s FMK UTB Zlín Preambule T A L E N T D E S I G NU 7. ročník mezinárodní ceny designu PROPOZICE SOUTĚZE

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN Statutární město Děčín v y h l a š u j e veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN 1.Identifikační údaje vyhlašovatele Název vyhlašovatele statutární město Děčín Sídlo Mírové náměstí 5, Děčín

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují výběrové

Více

Územní studie 25 SZ. 30 odst. 1 SZ

Územní studie 25 SZ. 30 odst. 1 SZ Územní studie Územní studie: patří mezi územně plánovací podklady, ověřuje možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, slouží jako podklad k pořizování

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlem: Blanická 1 ČR Ministerstvo zemědělství, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Želechovice u Uničova Spisová značka

Více

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů pro obchodní veřejnou soutěž Nájem kancelářských prostor pro TA ČR (dále jen Soutěž ) Soutěž je vyhlášena podle 281 a násl.

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH / ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH / ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH / ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION nová škola chýně / new school chýně CCEA Zaměřujeme se na současné město. CCEA se podílí na definování středoevropské kultury. [Centre

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2233/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz www.soaplzen.cz DATUM: 2011-09-29

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

K O M A M O D U L A R s. r. o.

K O M A M O D U L A R s. r. o. K O M A M O D U L A R s. r. o. vyhlašuje 7. r o č n í k A r c h i t e k t o n i c k é s o u t ě ž e pro vysokoškolské studenty architektonických oborů a pro absolventy těchto oborů s názvem N Á V R H S

Více