CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a zákona č. 275/1994 Sb. a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění a s přihlédnutím k ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno zákonem č. 109/2001 Sb. CENA PETRA 2010 PARLÉŘE 8. NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ 2010 a vydává k tomu tyto V Praze dne 15. března

2 OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE 2. PŘEDMĚT, ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE 3. DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ 4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY 6. ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 7. SPOLEČNÉ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 8. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 9. KRITÉRIA HODNOCENÍ 10. HODNOTITELSKÁ RADA A ODBORNÍ ZNALCI 11. CENY A ODMĚNY SOUTĚŽÍCÍM 12. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE 13. ŘEŠENÍ ROZPORŮ 14. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 15. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 16. ODSOUHLASENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ČLENY HODNOTITELSKÉ RADY A ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ 17. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 2

3 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p.s. Adresa: Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Zplnomocněná osoba Jiří Oberfalzer Předseda Správní rady Adresa: Senát ČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1 Tel.: (asistentka Lucie Sekerová) Zpracovatelé soutěžních podmínek PhDr. Allan Gintel Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s. Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: , fax: Ing. arch. Tomáš Hradečný Adresa: Grafická 831/20, Praha 5 Tel.: Sekretář soutěže PhDr. Allan Gintel Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s. Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: Přezkušovatel soutěžních návrhů Ing. Petra Lednická Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: Sekretariát soutěže Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: ová adresa pro registraci: 3

4 1.6. Spoluvyhlašovatelé STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Sídlo: Radniční 1, Most Osoba oprávněná jednat jménem vyhlašovatele: JUDr. Hana Jeníčková (náměstkyně primátora) Tel.: MĚSTO ODOLENA VODA Sídlo: Dolní náměstí 14, Odolena Voda Osoba oprávněná jednat jménem vyhlašovatele: Eva Odehnalová (starostka města) Tel.: MĚSTO ZNOJMO Sídlo: Obroková 1/12, Znojmo Osoba oprávněná jednat jménem vyhlašovatele: Ing. Petr Nezveda (starosta města) Tel.: PŘEDMĚT, ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE 2.1. Předmět soutěže Předmětem soutěže jsou ideová urbanisticko-architektonická řešení veřejných prostranství měst Most a Odolena Voda, dále barokního zámku a okolí Rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. Specifikace jednotlivých zadání se nachází v příloze těchto soutěžních podmínek. Soutěžící si mohou vybrat zadání, které jim bude nejlépe vyhovovat Účel a poslání soutěže Účelem a posláním soutěže je ocenit nejvhodnější a nejzajímavější řešení jednotlivých zadání uvedených v příloze těchto soutěžních podmínek a případně umožnit následně zadat realizaci některého z návrhů v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 3. DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ 3.1. Druh soutěže Podle předmětu řešení: urbanisticko-architektonická Podle okruhu účastníků: veřejná anonymní Podle počtu vyhlášených kol: jednokolová Podle záměru řešení: ideová 4

5 3.2. Den vyhlášení soutěže Vyhlášením soutěže se rozumí zpřístupnění soutěžních podmínek možným účastníkům soutěže. Dnem vyhlášení soutěže se rozumí datum uvedené v bodu soutěžních podmínek. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta Forma vyhlášení soutěže Soutěž se vyhlašuje veřejným oznámením v tisku a na internetových stránkách Ceny Petra Parléře (www.cenapp.cz) a České komory architektů (www.cka.cc). 4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 4.1. Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto další podmínky: a) nezúčastnily se definování předmětu soutěže a jejího vypsání, b) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže, c) nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedeni v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů, d) splňují základní kvalifikační kritéria podle 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (likvidace, konkurs, daňové nedoplatky, pravomocné odsouzení pro trestný čin nebo disciplinární opatření) Dotazy Soutěžící mohou ve lhůtě stanovené pod bodem soutěžních podmínek podávat dotazy, a to písemně nebo elektronicky na adresu Všechny dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na internetových stránkách Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz), a to ve lhůtě stanovené v bodu soutěžních podmínek Jazyk soutěže a právní řád Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce a podle právního řádu platného v České republice. 5

6 5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY 5.1. Poskytování soutěžních podkladů Soutěžní podklady poskytované soutěžícím Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu doc, grafické podklady ve formátech dxf, jpg, pdf) a budou poskytovány účastníkům prostřednictvím webových stránek Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz) po provedené registraci Přebírající se zavazuje používat předaná data výhradně pro účel své účasti v této urbanistické soutěži, nevydávat je dalším zájemcům a zabezpečit data proti zneužití třetí osobou. Po dohodě může dojít ke změně formátu vydaných dat Seznam poskytovaných podkladů: Veřejně dostupné: soutěžní podmínky včetně příloh (www.cenapp.cz) Jen pro zaregistrované účastníky: 1) Město Odolena Voda: a) soutěžní zadání (viz příloha soutěžních podmínek) b) výškopis a polohopis náměstí c) dopravní studie města Odolena Voda d) katastrální mapa prostoru náměstí a okolí e) popis využití budov (současný a zamýšlený) na náměstí f) dendrologická rešerše zeleně na náměstí g) digitální fotografie všech stran náměstí h) rozbor historického a stávajícího stavu náměstí grafická forma i) zakreslení inženýrských sítí do map j) letecká fotografie náměstí 2) Město Most: a) soutěžní zadání (viz příloha soutěžních podmínek) b) ortofotomapa s vyznačením řešeného území c) situace širších vztahů v měřítku 1:2000 (nebo 1:5000) d) katastrální mapa s okolím řešeného území 1:1000 e) ortofotomapy z let 1938, 1975, 2003, 2005, 2007 a 2008 f) celkové letecké snímky na řešené území g) dobové fotografie h) fotografie současného stavu i) orientační zákres vedení inženýrských sít j) plán města k) prezentace 3) Město Znojmo: a) soutěžní zadání (viz příloha soutěžních podmínek) b) situace širších vztahů v měřítku 1:2000 (nebo 1:5000) c) katastrální mapa s okolím řešeného území 1:1000 doplněná o vrstevnice 6

7 d) ortofotomapa e) zaměření objektu zámku v dgn, dwg a pdf (1:100, 1:200) f) dokumentace posledních stavebních úprav hradního domku v pdf (1:100) g) stavebně historický průzkum zámku h) fotodokumentace areálu 5.2. Registrace, vyzvednutí soutěžních dokumentů Žádosti o vstup do soutěže budou předloženy písemně a musí být doručeny sekretariátu soutěže nejpozději do 30. dubna poštou nebo em. Žádost musí obsahovat: plné jméno individuálního soutěžícího nebo představitele soutěžícího týmu, úplné kontaktní údaje obsahující čísla telefonu, ové a poštovní adresy. Soutěžní dokumenty si lze nechat zaslat poštou nebo stáhnout z webových stránek Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz). Soutěžní podklady (5.1.) budou zpřístupněny pouze registrovaným účastníkům na základě kódu, který bude poskytnut sekretariátem soutěže (viz 1.5. soutěžních podmínek). 6. ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 6.1. Grafická část Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat tři výkresy formátu A1: a) výkres širších vztahů v měřítku 1:1000, resp. 1:2000 (dle velikosti řešeného území), b) výkres komplexního urbanisticko-architektonického návrhu (parter), který obsahuje celkové řešení v měřítku 1:200, resp. 1:500 a rozvinuté pohledy 1:200, resp. 1:500 (v případě většího rozsahu území je možné tento výkres odevzdat na dvou formátech), c) prostorové zobrazení řešeného území (zákres do fotografie). Kromě výše uvedených závazných výkresů se připouští jeden další volný výkres, jímž bude doloženo hmotové a architektonické řešení návrhu, resp. detailnější řešení. Grafická část soutěžního návrhu bude odevzdána v jednom vyhotovení. Připouští se černobílé i barevné provedení. Výkresy budou nalepeny na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tlouš ky 5mm. Každý výkres bude označen způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek Textová část Textová část soutěžního návrhu bude dodána v rozsahu max. 3 stran formátu A4 a musí obsahovat: a) zásady řešení území v širších souvislostech, b) stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, zejména funkční náplně a urbanistických vazeb, vztahu k územnímu plánu, naplnění soutěžních podmínek, 7

8 c) zdůvodnění zvoleného urbanisticko-architektonického řešení, d) zhodnocení přínosu navrženého řešení, e) informaci o tom, jak byly naplněny požadavky zadání, f) seznam příloh. Textová část soutěžního návrhu bude odevzdána ve dvou tištěných vyhotoveních. Bude označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek Digitální část Soutěžící dodá 1x CD obsahující: a) grafickou část ve formátu pdf (300 dpi pro možné publikování soutěžního návrhu), b) textovou část ve formátu doc (bez použití caps lock). Nosič bude uložen v zalepené obálce a označen nadpisem CD. Obálka bude označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek Obálka nadepsaná Autor Obálka nadepsaná Autor bude obsahovat tituly, jména, data narození, čísla účtů, telefony, ové a kontaktní adresy s podpisy autorů, spoluautorů a dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně. Obálka bude zalepena, neporušena a označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek Obálka nadepsaná Zpáteční adresa Bude obsahovat titul, jméno a adresu, na kterou je možné zaslat protokol Hodnotitelské rady, popřípadě neoceněné a neodměněné návrhy. Obálka bude zalepena, neporušena a označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek. 7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 7.1. Závazné označení návrhu a jeho částí Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka CD, obálka Autor, obálka Zpáteční adresa ) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm pro vepsání identifikačního kódu Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka CD, obálka Autor, obálka Zpáteční adresa ) budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého soutěžící vepíše číslo dle seznamu příloh, který je součástí textové části Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka CD, obálka Autor, obálka Zpáteční adresa ) budou v dolní části uprostřed označeny textem Cena Petra Parléře

9 7.2. Podmínky anonymity soutěžního návrhu Celý soutěžní návrh bude předložen anonymně. Žádná část soutěžního návrhu nesmí obsahovat podpis, popis, heslo, grafickou značku nebo jiné označení ani na obalu, ani na průvodních dokladech, které by mohlo vést k porušení anonymity Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou nebo jinou veřejnou přepravou zasílaných soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele: Česká komora architektů Josefská Praha 1 - Malá Strana 7.3. Obal soutěžního návrhu Všechny části soutěžního návrhu (grafická část, textová část, obálka CD, obálka Autor, obálka Zpáteční adresa ) budou vloženy do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem,,cena Petra Parléře ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 8.1. Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů Soutěžní návrhy lze odevzdat před uplynutím lhůty v pracovní den od 9:00 hod. do 12:00 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě do sekretariátu soutěže (viz 1.5. soutěžních podmínek) V případě odeslání soutěžního návrhu poštou musí být soutěžní návrh doručen nejpozději do 14. června 2010, tj. poslední den lhůty pro odevzdání soutěžních návrhů dle čl. 12., odst soutěžních podmínek. 9. KRITÉRIA HODNOCENÍ 9.1. Závazná kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, jsou stanoveny bez pořadí významnosti takto: architektonická kvalita návrhu řešení komplexnost a úplnost řešení originálnost řešení hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení 9.2. Důvody pro vyloučení ze soutěže Hodnotitelská rada vyloučí z posuzování všechny návrhy, které: a) nesplňují obsahové požadavky vypsání, b) neodpovídají formálním požadavkům soutěžních podmínek, 9

10 c) nedošly v požadovaném termínu, d) zřetelně ukazují na porušení anonymity. Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v těchto soutěžních podmínkách, je Hodnotitelská rada povinna dle 10 odst. 6 Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny. 10. HODNOTITELSKÁ RADA A ODBORNÍ ZNALCI Řádní členové Hodnotitelské rady: Závislí vzhledem k vyhlašovateli: Ing. Martin Dvořák (Město Odolena Voda) JUDr. Hana Jeníčková (Město Most) Ing. Petr Nezveda (Město Znojmo) Ing. arch. Tomáš Hradečný Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli: Ing. arch. Pavel Hnilička Ing. et Ing. Tomáš Jiránek Ing. arch. Milan Körner Ing. arch. Osamu Okamura Ing. arch. Jaroslav Wertig Náhradníci Hodnotitelské rady: Závislí vzhledem k vyhlašovateli: Roman Straka (Město Odolena Voda) Ing. arch. Jiří Harant (Město Most) PhDr. Jiří Kacetl (Město Znojmo) Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli: Ing. arch. Eva Špačková Odborní znalci O případném přizvání odborných znalců rozhodne Hodnotitelská rada po projednání s vyhlašovatelem soutěže. 11. CENY A ODMĚNY SOUTĚŽÍCÍM Ceny a bonusy Soutěžní návrhy, které budou splňovat stanovená kritéria a budou současně nejlepším řešením zvoleného zadání, budou oceněny celkovou částkou ,- Kč (třista tisíc korun), která bude rozdělena takto: Cena Petra Parléře: ,- Kč (stopadesát tisíc korun), Cena za přínos k rozvoji města: ,- Kč (sto tisíc korun), 10

11 Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR: ,- Kč (padesát tisíc korun) Podmínky jiného rozdělení částek na hlavní ceny Za podmínek stanovených 10 odst. 8 a 12 odst. 1 Soutěžního řádu České komory architektů může Hodnotitelská rada rozhodnout o jiném rozdělení hlavních cen, popřípadě neudělení cen v plné výši. Toto své rozhodnutí musí Hodnotitelská rada podrobně zdůvodnit do protokolu Náležitosti zdanění cen ze soutěže Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám přesahující částku ,- Kč budou podle 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle 79 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně Ceny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání Termíny vyplacení udělených cen a odměn Ceny budou vyhlašovatelem vyplaceny do 30 dnů po oficiálním vyhlášení výsledků. 12. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE Datum vyhlášení soutěže se stanovuje na 15. březen Vyzvednutí soutěžních podkladů je možné průběžně, nejpozději však do 30. dubna 2010 a to na základě registrace Lhůta k podání dotazů soutěžícími Dotazy budou podávány písemně, nejlépe elektronicky na ovou adresu do 15. dubna Lhůta k zodpovězení dotazů Hodnotitelskou radou Všechny dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na webových stránkách Společnosti Ceny Petra Parléře (www.cenapp.cz) nejpozději do 30. dubna Termín pro odevzdání/doručení soutěžních návrhů vypisovateli 14. červen 2010 do 12:00 hod Datum závěrečného zasedání Hodnotitelské rady nejpozději 22. června Datum oznámení výsledků soutěže soutěžícím bude rozhodnutí Hodnotitelské rady oznámeno do 25. června Oficiální vyhlášení výsledků bude 22. září

12 13. ŘEŠENÍ ROZPORŮ Případné rozpory budou řešeny dle 13 Soutěžního řádu České komory architektů. 14. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců a znalců se soutěžními podmínkami Vypsáním soutěže a svou účastí v ní potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů, řádní členové a náhradníci Hodnotitelské rady a přizvaní znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou soutěžní podmínky dodržovat Souhlas soutěžících se soutěžními podmínkami Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže a s rozhodnutím Hodnotitelské rady. 15. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ Autorská práva soutěžících Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich, s výjimkou případů uvedených v odstavci 15.2., opět využít v jiném případě Svolení k užití díla pro účely soutěže Oceněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže stanovené v bodě 2.2. těchto soutěžních podmínek. Užití autorského díla pro jiné účely než byly uvedeny v soutěžních podmínkách, zejména pro následné zpracování projektových prací, je však vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy mohou být po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům, pokud o to požádají do 21 dnů po oficiálním vyhlášení výsledků soutěže Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a s vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků Souhlas s prezentací soutěžního návrhu v městě navrhovatele Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s osobní prezentací zpracované studie ve městě navrhovatele, jehož zadání bylo zařazeno do soutěže. Datum a podmínky prezentace závisí na dohodě mezi městem a zpracovatelem soutěžního návrhu Poskytnutí soutěžních návrhů příslušným městům a obcím Návrhy, které nezískaly ocenění v soutěži, mohou být poskytnuty městům a obcím jen se souhlasem autorů a jen v případě, že získaly doporučení Hodnotitelské rady. 12

13 15.6. Závazek vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů Vyhlašovatel uspořádá do čtyř měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v soutěžních podmínkách Protokol o jednání a rozhodnutí Hodnotitelské rady O zasedání a jednání Hodnotitelské rady, o průběhu soutěže a o jejích výsledcích se pořizuje protokol, který obsahuje zejména: a) zápisy z jednání Hodnotitelské rady včetně hlasování, b) rozhodnutí o vyloučení návrhu ze soutěže, c) seznam všech soutěžních návrhů přijatých do soutěže, d) hodnocení všech soutěžních návrhů, e) rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění, f) prezenční listiny členů Hodnotitelské rady a přítomných znalců z jednotlivých zasedání Hodnotitelské rady Správnost protokolu o jednání a rozhodnutí Hodnotitelské rady ověřují svým podpisem všichni členové poroty. Do protokolu se zaznamenávají odlišné názory členů Hodnotitelské rady, jestliže o to tito členové výslovně požádají. 16. ODSOUHLASENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ČLENY HODNOTITELSKÉ RADY A ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ Před vyhlášením soutěže byly soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy Hodnotitelské rady na jejím ustavujícím zasedání a následně Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou k nahlédnutí u vyhlašovatele soutěže. 17. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Tyto soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny Hodnotitelskou radou dne 10. března Tyto soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem 11. března Tyto soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů dopisem ze dne 12. března 2010 č.j Pr/Sl. 13

14 PŘÍLOHA: PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE ZADÁNÍ SOUTĚŽE REVITALIZACE CENTRÁLNÍHO VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OBCE MOST, VTELNO PŘEDMĚT SOUTĚŽE Předmětem soutěže je zpracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu úprav veřejného prostranství návsi obce Most, Vtelno, včetně návrhu funkčního využití případné dostavby tak, aby vzniklo kvalitní městské prostředí navazující na stávající zástavbu s přihlédnutím k jejímu využití. První zmínku o této vsi máme z listiny k roku Od té doby se značně střídali její majitelé. Většinou jimi byli církevní feudálové. Zpočátku patřilo Vtelno pražskému biskupovi, později arcibiskupovi. Určitý podíl na něm měl i bílinský arcijáhen. Okolo roku 1418 se Vtelno zástavou dostalo do majetku Vřesovců, a po té patřilo k panství Nový Hrad. V roce 1573 jej koupil Bohuslav Felix z Lobkovic, ale kolem roku 1600 patřila ves Hruškům z Března. K podstatným změnám došlo v roce Tehdy se Vtelno stalo majetkem cisterciáckého kláštera v Oseku. V roce 1713 je uvedeno 256 obyvatel a 32 hospodářských usedlostí. Vtelno náleželo k typickým zemědělským vsím, jejichž zemědělský charakter se nezměnil ani během 2. poloviny 19. století. Vedle klášterního velkostatku zde na počátku 20. století působilo 7 velkých hospodářství, kde práci nacházela řada zemědělských dělníků, přicházejících na český sever za prací. Přes různé zásahy do stavebního členění obce si dodnes uchovala řadu typických zemědělských usedlostí, charakteristických pro jižní část Mostecka. Obec Vtelno se stalo v 70. letech 20. století součástí města Mostu. V závislosti na probíhající výstavbě rodinných domů se obec postupně propojuje s městem Most. V současné době má obec Vtelno 663 obyvatel. VYUŽITÍ ÚZEMÍ Využití území je polyfunkční: bydlení, obchod, restaurace, administrativa, park, volný čas. Řešeným územím prochází ulice Mostecká, hlavní příjezdová komunikace do obce, na kterou se kolmo napojuje ulice Ke Kostelu lemující stávající park. Na řešeném území se nachází jak stavby historické, tak stavby socialistické výstavby. Celý prostor je v zanedbaném stavu a působí poněkud nesourodě. Řešené území se nachází v ochranném pásmu kulturních památek. Na řešeném území na ulici Mostecká se nachází konečná zastávka MHD. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území se nachází na jihovýchodním okraji města Most. Obec je v těsném sousedství města, oddělena tříproudovou komunikací ulice Pražská. Vymezené území je definováno převážně hlavní příjezdovou komunikací do obce ulicí Mosteckou a přiléhajícím parkem ze západní strany lemovaným ulicí Ke Kostelu. Území by mělo být řešeno na parcelách, 887/32, 49/1, 49/2, 932/1, 887/20, 908/11, 306/3, 887/38 a na části parcel 932/1, 887/17, 887/50, 908/4, 306/4. PŘÍLOHA 14

15 ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE V současné době nastal zvýšený rozvoj části obce Vtelno, jak na pozemcích v majetku města, tak na soukromých pozemcích. Vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu obyvatel je vznik společensko-kulturního prostoru nutným vývojový aspektem dané lokality. V rámci návrhu zadavatel požaduje: 1. Vymezit plochy, které mohou/nemohou a mají/nesmí být v tomto území zastavěny. 2. Vymezit plochy zeleně. 3. Navrhnout hlavní komunikační trasy jak pro pěší, tak automobilovou dopravu s ohledem na zklidnění dopravy. 4. Navrhnout úpravy stávajících a materiálové řešení nově vzniklých ploch. 5. Navrhnout základní hmotové architektonické řešení případných novostaveb ve vymezeném území. 6. V současném systému dopravy navrhnout vjezdy k případným novým objektům včetně návrhu dopravy v klidu. 7. Navrhnout materiálovou skladbu povrchu komunikací a chodníků, do návrhu zahrnout klidové zóny, plochu pro shromaž ování a pořádání kulturně-společenských akcí. 8. V souladu s konceptem řešení navrhnout rehabilitaci, případně posílení významu zeleně na náměstí. 9. Zeleň by měla mít jak funkční, tak oddechový charakter a měla by vhodně prostorově dotvářet náměstí. 10. Navrhnout vhodné rozmístění mobiliáře lavičky, koše, koše na tříděný odpad, stojany na kola, veřejné osvětlení. 11. Studie by měla respektovat objekty v soukromém vlastnictví. PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE Studie by měla být zpracována v realizovatelných intencích města. Investiční náklady na realizaci veřejného prostranství by neměly přesáhnout částku 30 mil. Kč. PŘÍLOHA 15

16 REVITALIZACE DOLNÍHO NÁMĚSTÍ, KOMPLETNÍ PŘESTAVBA PROSTORU NÁMĚSTÍ V ODOLENĚ VODĚ ÚČEL: Celková úprava náměstí, veřejného prostoru, zeleně a městského mobiliáře včetně řešení dopravy v klidu i pohybu. POPIS ZADÁNÍ: Účelem soutěže je celková radikální přestavba a reorganizace Dolního náměstí v OV. Stávající náměstí je z velké části využito komunikacemi a parkovišti, plocha zeleně a prostoru pro pobyt obyvatel je minimální. Záměrem je plochy pro dopravu minimalizovat a vytvořit dostatečně reprezentativní prostor v kombinaci s prostory relaxačními a zelení. Motto: Proměnit asfaltovou pouš plnou aut v zelenou oázu klidu plnou lidí. SOUČASNÝ STAV: OBJEKTY: objekty městské vybavenosti městský úřad, stavební úřad, samoobsluha, pošta, optika, diskotéka a cukrárna historické a pietní objekty renesanční tvrz, mariánský sloup, dva pomníky několik rodinných domů esteticky kvalitní ulička Pod Farou vedoucí k dominantě města kostelu sv. Klimenta od K. I. Diezenhofera DOPRAVA: komunikace druhé třídy z ulice Květnová do ulice Velkoveská a na ní napojené místní komunikace v ulicích Postřižínská, Úžická, Pod Tvrzí a Nad Štolami na náměstí se nacházejí zastávky MHD (v ulici Květnová a to v obou směrech), které jsou využívány 3 linkami autobusů, jež vedou jednotlivě ulicemi Postřižínská, Úžická a Velkoveská a společně pak ulicí Květnovou doprava v klidu cca 45 stání ZELEŇ: zeleň na náměstí reprezentuje několik vzrostlých stromů a živé ploty mezi komunikacemi a parkovištěm NÁVRH: Vytvořit architektonicko-urbanistickou koncepci náměstí a bezprostředního okolí tak, aby vzniklo kvalitní městské prostředí navazující na stávající zástavbu s přihlédnutím k jejímu využití. Navrhnout materiálovou skladbu povrchu komunikací a chodníků. Navrhnout klidové zóny. Na vhodném místě navrhnout plochu pro shromaž ování a pořádání kulturně-společenských akcí. Volitelně lze navrhnout umístění vhodného vodního prvku (jezírko, umělé koryto s přepady, fontána apod.). PŘÍLOHA 16

17 Respektovat stávající architektonické dominanty OBJEKTY: zachování a obnova stavební čáry původní fronty náměstí vepsané do nepravidelného obdélníkového půdorysu navrhnout obecné pojetí hmotového konceptu (urbanistická a výtvarně-architektonická stránka řešení) východně před objektem nefunkční kotelny (parc. č. 32) jižně od městského úřadu (parc. č.1112/1) jižně od ulice Nad štolami (parc. č. 906/1 a 906/2) jižně od zastávky MHD a trafiky (parc.č. 30/3) přestavby samoobsluhy DOPRAVA: celková reorganizace komunikací a křižovatek, jejich racionalizace a minimalizace ploch, které zabírají navrhnout na náměstí funkční sí pěších komunikací nově navrhnout optimální průběh komunikací s ohledem na zklidnění dopravy a trasy a zastávky hromadné dopravy parkování na náměstí se předpokládá pouze krátkodobé v počtu 35 stání (přímo v prostoru náměstí umístit pro městský úřad 10 stání, pro poštu 3 stání, pro samoobsluhu, cukrárnu, diskotéku a optiku 22 stání) v nejbližším okolí náměstí umístit dalších 20 stání stávající odstavné stání autobusů bude přesunuto mimo náměstí (není součástí soutěže) ZELEŇ: v souladu s konceptem řešení navrhnout rehabilitaci, případně posílení významu zeleně na náměstí MOBILIÁŘ: navrhnout vhodné rozmístění mobiliáře lavičky, koše, koše na tříděný odpad, stojany na kola, veřejné osvětlení. PŘÍPUSTNÉ ZMĚNY: Přemístění zastávek MHD, při zachování schématu 3 linky autobusů, které vedou jednotlivě ulicemi Postřižínská, Úžická a Velkoveská a společně pak ulicí Květnovou. Změnit pozici vyústění ulice Nad štolami v rámci pozemku mezi jejím stávajícím ústím a městským úřadem. Přesunutí mariánského sloupu na důstojnější místo. Manipulace s pomníky a kácení stávajících stromů pouze v ojedinělých a náležitě odůvodněných případech. NEPŘÍPUSTNÉ ZMĚNY: Dopravní obchvat náměstí mimo jeho plochu není přípustný. Odhadované náklady na rekonstrukci: 30 mil. Kč. PŘÍLOHA 17

18 REVITALIZACE BAROKNÍHO ZÁMKU A OKOLÍ ROTUNDY SV. KATEŘINY VE ZNOJMĚ Záměrem Města Znojma je zvýšení atraktivity znojemského zámku (včetně nádvoří, hradního domku prostoru před rotundou) pro jeho návštěvníky. Jedním z možných řešení je přeměna zámeckého areálu na kulturně-společenské centrum, které by představovalo možnost pořádání přednášek, koncertů, rautů a svatebních obřadů. Součástí by byl i prohlídkový okruh expozic muzea. NÁMĚTY NA VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTOR: 1. ZÁMEK a) podzemí podzemní prostory-sklepy:instalace vinařské expozice a vinotéky b) 1.NP zvážit zachování zámecké restaurace; prostory stávajícího lapidária je možno využít na zázemí císařského sálu; c) 2.NP sál předků, propojovací místnost a císařský sál využít prioritně v turistické sezoně ke kulturní turistice, v zimním období pro konferenční a společenské účely; v zámecké kapli je možno přizpůsobit její vybavení konání svatebních obřadů; v prostoru stávající průvodcovské místnosti řešit šatnu a WC personálu; zmodernizovat stávající pokladnu; ve zbývajících místnostech uvažovat umístění expozice; vyřešit snadné komunikační propojení na sociální zázemí pro konferenční a společenské programy v sále předků a v císařském sále v optimální docházkové vzdálenosti od těchto místností; d) 3.NP 10 místností využít k rozšíření expozic; vyřešit zázemí pro průvodce (alternativně s ohledem na provozní návaznosti); zvážit vhodné využití všech půdních prostor; V objektu zámku vyřešit bezbariérový pohyb osob. 2. NÁDVOŘÍ ZÁMKU V současné době se zde v letních měsících konají koncerty. Bude třeba zvážit, do jaké míry je vhodné využívat tento uzavřený prostor pro pořádání takových akcí (možnost event. sadové úpravy do podoby barokní zahrady). PŘÍLOHA 18

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA Město Klatovy vyhlašuje s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

Více

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Město Sezimovo Ústí Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM v y h l a š u j e v souladu se zákonem č.

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY studentská urbanistickoarchitektonická soutěž LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Městská část Praha 8 v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna

Více

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů

Více

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11 B21 2O11 Soutěžní přehlídka studentských prací Bytový dům v 21. století v roce 2011 Program je inovací již 4. ročníku soutěže Bytový dům v 21. století vypisovaného SFRB a Nadací pro rozvoj architektury

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1 zákona č. 104/2000

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Obchodní veřejná soutěž. Obec Hukvaldy vyhlašuje ve smyslu 281 Obchodního zákoníku Obchodní veřejnou soutěž. Soutěžní podmínky

Obchodní veřejná soutěž. Obec Hukvaldy vyhlašuje ve smyslu 281 Obchodního zákoníku Obchodní veřejnou soutěž. Soutěžní podmínky Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Obchodní veřejná soutěž. Obec Hukvaldy vyhlašuje ve smyslu 281 Obchodního zákoníku Obchodní veřejnou soutěž. Soutěžní podmínky Obchodní veřejné

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby ve vztahu

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více