CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a zákona č. 275/1994 Sb. a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění a s přihlédnutím k ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno zákonem č. 109/2001 Sb. CENA PETRA 2010 PARLÉŘE 8. NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ 2010 a vydává k tomu tyto V Praze dne 15. března

2 OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE 2. PŘEDMĚT, ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE 3. DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ 4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY 6. ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 7. SPOLEČNÉ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 8. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 9. KRITÉRIA HODNOCENÍ 10. HODNOTITELSKÁ RADA A ODBORNÍ ZNALCI 11. CENY A ODMĚNY SOUTĚŽÍCÍM 12. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE 13. ŘEŠENÍ ROZPORŮ 14. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 15. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 16. ODSOUHLASENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ČLENY HODNOTITELSKÉ RADY A ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ 17. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 2

3 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p.s. Adresa: Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Zplnomocněná osoba Jiří Oberfalzer Předseda Správní rady Adresa: Senát ČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1 Tel.: (asistentka Lucie Sekerová) Zpracovatelé soutěžních podmínek PhDr. Allan Gintel Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s. Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: , fax: Ing. arch. Tomáš Hradečný Adresa: Grafická 831/20, Praha 5 Tel.: Sekretář soutěže PhDr. Allan Gintel Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s. Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: Přezkušovatel soutěžních návrhů Ing. Petra Lednická Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: Sekretariát soutěže Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: ová adresa pro registraci: 3

4 1.6. Spoluvyhlašovatelé STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Sídlo: Radniční 1, Most Osoba oprávněná jednat jménem vyhlašovatele: JUDr. Hana Jeníčková (náměstkyně primátora) Tel.: MĚSTO ODOLENA VODA Sídlo: Dolní náměstí 14, Odolena Voda Osoba oprávněná jednat jménem vyhlašovatele: Eva Odehnalová (starostka města) Tel.: MĚSTO ZNOJMO Sídlo: Obroková 1/12, Znojmo Osoba oprávněná jednat jménem vyhlašovatele: Ing. Petr Nezveda (starosta města) Tel.: PŘEDMĚT, ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE 2.1. Předmět soutěže Předmětem soutěže jsou ideová urbanisticko-architektonická řešení veřejných prostranství měst Most a Odolena Voda, dále barokního zámku a okolí Rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. Specifikace jednotlivých zadání se nachází v příloze těchto soutěžních podmínek. Soutěžící si mohou vybrat zadání, které jim bude nejlépe vyhovovat Účel a poslání soutěže Účelem a posláním soutěže je ocenit nejvhodnější a nejzajímavější řešení jednotlivých zadání uvedených v příloze těchto soutěžních podmínek a případně umožnit následně zadat realizaci některého z návrhů v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 3. DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ 3.1. Druh soutěže Podle předmětu řešení: urbanisticko-architektonická Podle okruhu účastníků: veřejná anonymní Podle počtu vyhlášených kol: jednokolová Podle záměru řešení: ideová 4

5 3.2. Den vyhlášení soutěže Vyhlášením soutěže se rozumí zpřístupnění soutěžních podmínek možným účastníkům soutěže. Dnem vyhlášení soutěže se rozumí datum uvedené v bodu soutěžních podmínek. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta Forma vyhlášení soutěže Soutěž se vyhlašuje veřejným oznámením v tisku a na internetových stránkách Ceny Petra Parléře (www.cenapp.cz) a České komory architektů (www.cka.cc). 4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 4.1. Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto další podmínky: a) nezúčastnily se definování předmětu soutěže a jejího vypsání, b) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže, c) nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedeni v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů, d) splňují základní kvalifikační kritéria podle 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (likvidace, konkurs, daňové nedoplatky, pravomocné odsouzení pro trestný čin nebo disciplinární opatření) Dotazy Soutěžící mohou ve lhůtě stanovené pod bodem soutěžních podmínek podávat dotazy, a to písemně nebo elektronicky na adresu Všechny dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na internetových stránkách Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz), a to ve lhůtě stanovené v bodu soutěžních podmínek Jazyk soutěže a právní řád Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce a podle právního řádu platného v České republice. 5

6 5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY 5.1. Poskytování soutěžních podkladů Soutěžní podklady poskytované soutěžícím Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu doc, grafické podklady ve formátech dxf, jpg, pdf) a budou poskytovány účastníkům prostřednictvím webových stránek Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz) po provedené registraci Přebírající se zavazuje používat předaná data výhradně pro účel své účasti v této urbanistické soutěži, nevydávat je dalším zájemcům a zabezpečit data proti zneužití třetí osobou. Po dohodě může dojít ke změně formátu vydaných dat Seznam poskytovaných podkladů: Veřejně dostupné: soutěžní podmínky včetně příloh (www.cenapp.cz) Jen pro zaregistrované účastníky: 1) Město Odolena Voda: a) soutěžní zadání (viz příloha soutěžních podmínek) b) výškopis a polohopis náměstí c) dopravní studie města Odolena Voda d) katastrální mapa prostoru náměstí a okolí e) popis využití budov (současný a zamýšlený) na náměstí f) dendrologická rešerše zeleně na náměstí g) digitální fotografie všech stran náměstí h) rozbor historického a stávajícího stavu náměstí grafická forma i) zakreslení inženýrských sítí do map j) letecká fotografie náměstí 2) Město Most: a) soutěžní zadání (viz příloha soutěžních podmínek) b) ortofotomapa s vyznačením řešeného území c) situace širších vztahů v měřítku 1:2000 (nebo 1:5000) d) katastrální mapa s okolím řešeného území 1:1000 e) ortofotomapy z let 1938, 1975, 2003, 2005, 2007 a 2008 f) celkové letecké snímky na řešené území g) dobové fotografie h) fotografie současného stavu i) orientační zákres vedení inženýrských sít j) plán města k) prezentace 3) Město Znojmo: a) soutěžní zadání (viz příloha soutěžních podmínek) b) situace širších vztahů v měřítku 1:2000 (nebo 1:5000) c) katastrální mapa s okolím řešeného území 1:1000 doplněná o vrstevnice 6

7 d) ortofotomapa e) zaměření objektu zámku v dgn, dwg a pdf (1:100, 1:200) f) dokumentace posledních stavebních úprav hradního domku v pdf (1:100) g) stavebně historický průzkum zámku h) fotodokumentace areálu 5.2. Registrace, vyzvednutí soutěžních dokumentů Žádosti o vstup do soutěže budou předloženy písemně a musí být doručeny sekretariátu soutěže nejpozději do 30. dubna poštou nebo em. Žádost musí obsahovat: plné jméno individuálního soutěžícího nebo představitele soutěžícího týmu, úplné kontaktní údaje obsahující čísla telefonu, ové a poštovní adresy. Soutěžní dokumenty si lze nechat zaslat poštou nebo stáhnout z webových stránek Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz). Soutěžní podklady (5.1.) budou zpřístupněny pouze registrovaným účastníkům na základě kódu, který bude poskytnut sekretariátem soutěže (viz 1.5. soutěžních podmínek). 6. ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 6.1. Grafická část Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat tři výkresy formátu A1: a) výkres širších vztahů v měřítku 1:1000, resp. 1:2000 (dle velikosti řešeného území), b) výkres komplexního urbanisticko-architektonického návrhu (parter), který obsahuje celkové řešení v měřítku 1:200, resp. 1:500 a rozvinuté pohledy 1:200, resp. 1:500 (v případě většího rozsahu území je možné tento výkres odevzdat na dvou formátech), c) prostorové zobrazení řešeného území (zákres do fotografie). Kromě výše uvedených závazných výkresů se připouští jeden další volný výkres, jímž bude doloženo hmotové a architektonické řešení návrhu, resp. detailnější řešení. Grafická část soutěžního návrhu bude odevzdána v jednom vyhotovení. Připouští se černobílé i barevné provedení. Výkresy budou nalepeny na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tlouš ky 5mm. Každý výkres bude označen způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek Textová část Textová část soutěžního návrhu bude dodána v rozsahu max. 3 stran formátu A4 a musí obsahovat: a) zásady řešení území v širších souvislostech, b) stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, zejména funkční náplně a urbanistických vazeb, vztahu k územnímu plánu, naplnění soutěžních podmínek, 7

8 c) zdůvodnění zvoleného urbanisticko-architektonického řešení, d) zhodnocení přínosu navrženého řešení, e) informaci o tom, jak byly naplněny požadavky zadání, f) seznam příloh. Textová část soutěžního návrhu bude odevzdána ve dvou tištěných vyhotoveních. Bude označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek Digitální část Soutěžící dodá 1x CD obsahující: a) grafickou část ve formátu pdf (300 dpi pro možné publikování soutěžního návrhu), b) textovou část ve formátu doc (bez použití caps lock). Nosič bude uložen v zalepené obálce a označen nadpisem CD. Obálka bude označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek Obálka nadepsaná Autor Obálka nadepsaná Autor bude obsahovat tituly, jména, data narození, čísla účtů, telefony, ové a kontaktní adresy s podpisy autorů, spoluautorů a dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně. Obálka bude zalepena, neporušena a označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek Obálka nadepsaná Zpáteční adresa Bude obsahovat titul, jméno a adresu, na kterou je možné zaslat protokol Hodnotitelské rady, popřípadě neoceněné a neodměněné návrhy. Obálka bude zalepena, neporušena a označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek. 7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 7.1. Závazné označení návrhu a jeho částí Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka CD, obálka Autor, obálka Zpáteční adresa ) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm pro vepsání identifikačního kódu Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka CD, obálka Autor, obálka Zpáteční adresa ) budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého soutěžící vepíše číslo dle seznamu příloh, který je součástí textové části Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka CD, obálka Autor, obálka Zpáteční adresa ) budou v dolní části uprostřed označeny textem Cena Petra Parléře

9 7.2. Podmínky anonymity soutěžního návrhu Celý soutěžní návrh bude předložen anonymně. Žádná část soutěžního návrhu nesmí obsahovat podpis, popis, heslo, grafickou značku nebo jiné označení ani na obalu, ani na průvodních dokladech, které by mohlo vést k porušení anonymity Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou nebo jinou veřejnou přepravou zasílaných soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele: Česká komora architektů Josefská Praha 1 - Malá Strana 7.3. Obal soutěžního návrhu Všechny části soutěžního návrhu (grafická část, textová část, obálka CD, obálka Autor, obálka Zpáteční adresa ) budou vloženy do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem,,cena Petra Parléře ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 8.1. Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů Soutěžní návrhy lze odevzdat před uplynutím lhůty v pracovní den od 9:00 hod. do 12:00 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě do sekretariátu soutěže (viz 1.5. soutěžních podmínek) V případě odeslání soutěžního návrhu poštou musí být soutěžní návrh doručen nejpozději do 14. června 2010, tj. poslední den lhůty pro odevzdání soutěžních návrhů dle čl. 12., odst soutěžních podmínek. 9. KRITÉRIA HODNOCENÍ 9.1. Závazná kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, jsou stanoveny bez pořadí významnosti takto: architektonická kvalita návrhu řešení komplexnost a úplnost řešení originálnost řešení hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení 9.2. Důvody pro vyloučení ze soutěže Hodnotitelská rada vyloučí z posuzování všechny návrhy, které: a) nesplňují obsahové požadavky vypsání, b) neodpovídají formálním požadavkům soutěžních podmínek, 9

10 c) nedošly v požadovaném termínu, d) zřetelně ukazují na porušení anonymity. Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v těchto soutěžních podmínkách, je Hodnotitelská rada povinna dle 10 odst. 6 Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny. 10. HODNOTITELSKÁ RADA A ODBORNÍ ZNALCI Řádní členové Hodnotitelské rady: Závislí vzhledem k vyhlašovateli: Ing. Martin Dvořák (Město Odolena Voda) JUDr. Hana Jeníčková (Město Most) Ing. Petr Nezveda (Město Znojmo) Ing. arch. Tomáš Hradečný Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli: Ing. arch. Pavel Hnilička Ing. et Ing. Tomáš Jiránek Ing. arch. Milan Körner Ing. arch. Osamu Okamura Ing. arch. Jaroslav Wertig Náhradníci Hodnotitelské rady: Závislí vzhledem k vyhlašovateli: Roman Straka (Město Odolena Voda) Ing. arch. Jiří Harant (Město Most) PhDr. Jiří Kacetl (Město Znojmo) Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli: Ing. arch. Eva Špačková Odborní znalci O případném přizvání odborných znalců rozhodne Hodnotitelská rada po projednání s vyhlašovatelem soutěže. 11. CENY A ODMĚNY SOUTĚŽÍCÍM Ceny a bonusy Soutěžní návrhy, které budou splňovat stanovená kritéria a budou současně nejlepším řešením zvoleného zadání, budou oceněny celkovou částkou ,- Kč (třista tisíc korun), která bude rozdělena takto: Cena Petra Parléře: ,- Kč (stopadesát tisíc korun), Cena za přínos k rozvoji města: ,- Kč (sto tisíc korun), 10

11 Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR: ,- Kč (padesát tisíc korun) Podmínky jiného rozdělení částek na hlavní ceny Za podmínek stanovených 10 odst. 8 a 12 odst. 1 Soutěžního řádu České komory architektů může Hodnotitelská rada rozhodnout o jiném rozdělení hlavních cen, popřípadě neudělení cen v plné výši. Toto své rozhodnutí musí Hodnotitelská rada podrobně zdůvodnit do protokolu Náležitosti zdanění cen ze soutěže Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám přesahující částku ,- Kč budou podle 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle 79 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně Ceny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání Termíny vyplacení udělených cen a odměn Ceny budou vyhlašovatelem vyplaceny do 30 dnů po oficiálním vyhlášení výsledků. 12. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE Datum vyhlášení soutěže se stanovuje na 15. březen Vyzvednutí soutěžních podkladů je možné průběžně, nejpozději však do 30. dubna 2010 a to na základě registrace Lhůta k podání dotazů soutěžícími Dotazy budou podávány písemně, nejlépe elektronicky na ovou adresu do 15. dubna Lhůta k zodpovězení dotazů Hodnotitelskou radou Všechny dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na webových stránkách Společnosti Ceny Petra Parléře (www.cenapp.cz) nejpozději do 30. dubna Termín pro odevzdání/doručení soutěžních návrhů vypisovateli 14. červen 2010 do 12:00 hod Datum závěrečného zasedání Hodnotitelské rady nejpozději 22. června Datum oznámení výsledků soutěže soutěžícím bude rozhodnutí Hodnotitelské rady oznámeno do 25. června Oficiální vyhlášení výsledků bude 22. září

12 13. ŘEŠENÍ ROZPORŮ Případné rozpory budou řešeny dle 13 Soutěžního řádu České komory architektů. 14. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců a znalců se soutěžními podmínkami Vypsáním soutěže a svou účastí v ní potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů, řádní členové a náhradníci Hodnotitelské rady a přizvaní znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou soutěžní podmínky dodržovat Souhlas soutěžících se soutěžními podmínkami Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže a s rozhodnutím Hodnotitelské rady. 15. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ Autorská práva soutěžících Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich, s výjimkou případů uvedených v odstavci 15.2., opět využít v jiném případě Svolení k užití díla pro účely soutěže Oceněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže stanovené v bodě 2.2. těchto soutěžních podmínek. Užití autorského díla pro jiné účely než byly uvedeny v soutěžních podmínkách, zejména pro následné zpracování projektových prací, je však vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy mohou být po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům, pokud o to požádají do 21 dnů po oficiálním vyhlášení výsledků soutěže Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a s vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků Souhlas s prezentací soutěžního návrhu v městě navrhovatele Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s osobní prezentací zpracované studie ve městě navrhovatele, jehož zadání bylo zařazeno do soutěže. Datum a podmínky prezentace závisí na dohodě mezi městem a zpracovatelem soutěžního návrhu Poskytnutí soutěžních návrhů příslušným městům a obcím Návrhy, které nezískaly ocenění v soutěži, mohou být poskytnuty městům a obcím jen se souhlasem autorů a jen v případě, že získaly doporučení Hodnotitelské rady. 12

13 15.6. Závazek vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů Vyhlašovatel uspořádá do čtyř měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v soutěžních podmínkách Protokol o jednání a rozhodnutí Hodnotitelské rady O zasedání a jednání Hodnotitelské rady, o průběhu soutěže a o jejích výsledcích se pořizuje protokol, který obsahuje zejména: a) zápisy z jednání Hodnotitelské rady včetně hlasování, b) rozhodnutí o vyloučení návrhu ze soutěže, c) seznam všech soutěžních návrhů přijatých do soutěže, d) hodnocení všech soutěžních návrhů, e) rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění, f) prezenční listiny členů Hodnotitelské rady a přítomných znalců z jednotlivých zasedání Hodnotitelské rady Správnost protokolu o jednání a rozhodnutí Hodnotitelské rady ověřují svým podpisem všichni členové poroty. Do protokolu se zaznamenávají odlišné názory členů Hodnotitelské rady, jestliže o to tito členové výslovně požádají. 16. ODSOUHLASENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ČLENY HODNOTITELSKÉ RADY A ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ Před vyhlášením soutěže byly soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy Hodnotitelské rady na jejím ustavujícím zasedání a následně Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou k nahlédnutí u vyhlašovatele soutěže. 17. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Tyto soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny Hodnotitelskou radou dne 10. března Tyto soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem 11. března Tyto soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů dopisem ze dne 12. března 2010 č.j Pr/Sl. 13

14 PŘÍLOHA: PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE ZADÁNÍ SOUTĚŽE REVITALIZACE CENTRÁLNÍHO VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OBCE MOST, VTELNO PŘEDMĚT SOUTĚŽE Předmětem soutěže je zpracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu úprav veřejného prostranství návsi obce Most, Vtelno, včetně návrhu funkčního využití případné dostavby tak, aby vzniklo kvalitní městské prostředí navazující na stávající zástavbu s přihlédnutím k jejímu využití. První zmínku o této vsi máme z listiny k roku Od té doby se značně střídali její majitelé. Většinou jimi byli církevní feudálové. Zpočátku patřilo Vtelno pražskému biskupovi, později arcibiskupovi. Určitý podíl na něm měl i bílinský arcijáhen. Okolo roku 1418 se Vtelno zástavou dostalo do majetku Vřesovců, a po té patřilo k panství Nový Hrad. V roce 1573 jej koupil Bohuslav Felix z Lobkovic, ale kolem roku 1600 patřila ves Hruškům z Března. K podstatným změnám došlo v roce Tehdy se Vtelno stalo majetkem cisterciáckého kláštera v Oseku. V roce 1713 je uvedeno 256 obyvatel a 32 hospodářských usedlostí. Vtelno náleželo k typickým zemědělským vsím, jejichž zemědělský charakter se nezměnil ani během 2. poloviny 19. století. Vedle klášterního velkostatku zde na počátku 20. století působilo 7 velkých hospodářství, kde práci nacházela řada zemědělských dělníků, přicházejících na český sever za prací. Přes různé zásahy do stavebního členění obce si dodnes uchovala řadu typických zemědělských usedlostí, charakteristických pro jižní část Mostecka. Obec Vtelno se stalo v 70. letech 20. století součástí města Mostu. V závislosti na probíhající výstavbě rodinných domů se obec postupně propojuje s městem Most. V současné době má obec Vtelno 663 obyvatel. VYUŽITÍ ÚZEMÍ Využití území je polyfunkční: bydlení, obchod, restaurace, administrativa, park, volný čas. Řešeným územím prochází ulice Mostecká, hlavní příjezdová komunikace do obce, na kterou se kolmo napojuje ulice Ke Kostelu lemující stávající park. Na řešeném území se nachází jak stavby historické, tak stavby socialistické výstavby. Celý prostor je v zanedbaném stavu a působí poněkud nesourodě. Řešené území se nachází v ochranném pásmu kulturních památek. Na řešeném území na ulici Mostecká se nachází konečná zastávka MHD. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území se nachází na jihovýchodním okraji města Most. Obec je v těsném sousedství města, oddělena tříproudovou komunikací ulice Pražská. Vymezené území je definováno převážně hlavní příjezdovou komunikací do obce ulicí Mosteckou a přiléhajícím parkem ze západní strany lemovaným ulicí Ke Kostelu. Území by mělo být řešeno na parcelách, 887/32, 49/1, 49/2, 932/1, 887/20, 908/11, 306/3, 887/38 a na části parcel 932/1, 887/17, 887/50, 908/4, 306/4. PŘÍLOHA 14

15 ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE V současné době nastal zvýšený rozvoj části obce Vtelno, jak na pozemcích v majetku města, tak na soukromých pozemcích. Vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu obyvatel je vznik společensko-kulturního prostoru nutným vývojový aspektem dané lokality. V rámci návrhu zadavatel požaduje: 1. Vymezit plochy, které mohou/nemohou a mají/nesmí být v tomto území zastavěny. 2. Vymezit plochy zeleně. 3. Navrhnout hlavní komunikační trasy jak pro pěší, tak automobilovou dopravu s ohledem na zklidnění dopravy. 4. Navrhnout úpravy stávajících a materiálové řešení nově vzniklých ploch. 5. Navrhnout základní hmotové architektonické řešení případných novostaveb ve vymezeném území. 6. V současném systému dopravy navrhnout vjezdy k případným novým objektům včetně návrhu dopravy v klidu. 7. Navrhnout materiálovou skladbu povrchu komunikací a chodníků, do návrhu zahrnout klidové zóny, plochu pro shromaž ování a pořádání kulturně-společenských akcí. 8. V souladu s konceptem řešení navrhnout rehabilitaci, případně posílení významu zeleně na náměstí. 9. Zeleň by měla mít jak funkční, tak oddechový charakter a měla by vhodně prostorově dotvářet náměstí. 10. Navrhnout vhodné rozmístění mobiliáře lavičky, koše, koše na tříděný odpad, stojany na kola, veřejné osvětlení. 11. Studie by měla respektovat objekty v soukromém vlastnictví. PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE Studie by měla být zpracována v realizovatelných intencích města. Investiční náklady na realizaci veřejného prostranství by neměly přesáhnout částku 30 mil. Kč. PŘÍLOHA 15

16 REVITALIZACE DOLNÍHO NÁMĚSTÍ, KOMPLETNÍ PŘESTAVBA PROSTORU NÁMĚSTÍ V ODOLENĚ VODĚ ÚČEL: Celková úprava náměstí, veřejného prostoru, zeleně a městského mobiliáře včetně řešení dopravy v klidu i pohybu. POPIS ZADÁNÍ: Účelem soutěže je celková radikální přestavba a reorganizace Dolního náměstí v OV. Stávající náměstí je z velké části využito komunikacemi a parkovišti, plocha zeleně a prostoru pro pobyt obyvatel je minimální. Záměrem je plochy pro dopravu minimalizovat a vytvořit dostatečně reprezentativní prostor v kombinaci s prostory relaxačními a zelení. Motto: Proměnit asfaltovou pouš plnou aut v zelenou oázu klidu plnou lidí. SOUČASNÝ STAV: OBJEKTY: objekty městské vybavenosti městský úřad, stavební úřad, samoobsluha, pošta, optika, diskotéka a cukrárna historické a pietní objekty renesanční tvrz, mariánský sloup, dva pomníky několik rodinných domů esteticky kvalitní ulička Pod Farou vedoucí k dominantě města kostelu sv. Klimenta od K. I. Diezenhofera DOPRAVA: komunikace druhé třídy z ulice Květnová do ulice Velkoveská a na ní napojené místní komunikace v ulicích Postřižínská, Úžická, Pod Tvrzí a Nad Štolami na náměstí se nacházejí zastávky MHD (v ulici Květnová a to v obou směrech), které jsou využívány 3 linkami autobusů, jež vedou jednotlivě ulicemi Postřižínská, Úžická a Velkoveská a společně pak ulicí Květnovou doprava v klidu cca 45 stání ZELEŇ: zeleň na náměstí reprezentuje několik vzrostlých stromů a živé ploty mezi komunikacemi a parkovištěm NÁVRH: Vytvořit architektonicko-urbanistickou koncepci náměstí a bezprostředního okolí tak, aby vzniklo kvalitní městské prostředí navazující na stávající zástavbu s přihlédnutím k jejímu využití. Navrhnout materiálovou skladbu povrchu komunikací a chodníků. Navrhnout klidové zóny. Na vhodném místě navrhnout plochu pro shromaž ování a pořádání kulturně-společenských akcí. Volitelně lze navrhnout umístění vhodného vodního prvku (jezírko, umělé koryto s přepady, fontána apod.). PŘÍLOHA 16

17 Respektovat stávající architektonické dominanty OBJEKTY: zachování a obnova stavební čáry původní fronty náměstí vepsané do nepravidelného obdélníkového půdorysu navrhnout obecné pojetí hmotového konceptu (urbanistická a výtvarně-architektonická stránka řešení) východně před objektem nefunkční kotelny (parc. č. 32) jižně od městského úřadu (parc. č.1112/1) jižně od ulice Nad štolami (parc. č. 906/1 a 906/2) jižně od zastávky MHD a trafiky (parc.č. 30/3) přestavby samoobsluhy DOPRAVA: celková reorganizace komunikací a křižovatek, jejich racionalizace a minimalizace ploch, které zabírají navrhnout na náměstí funkční sí pěších komunikací nově navrhnout optimální průběh komunikací s ohledem na zklidnění dopravy a trasy a zastávky hromadné dopravy parkování na náměstí se předpokládá pouze krátkodobé v počtu 35 stání (přímo v prostoru náměstí umístit pro městský úřad 10 stání, pro poštu 3 stání, pro samoobsluhu, cukrárnu, diskotéku a optiku 22 stání) v nejbližším okolí náměstí umístit dalších 20 stání stávající odstavné stání autobusů bude přesunuto mimo náměstí (není součástí soutěže) ZELEŇ: v souladu s konceptem řešení navrhnout rehabilitaci, případně posílení významu zeleně na náměstí MOBILIÁŘ: navrhnout vhodné rozmístění mobiliáře lavičky, koše, koše na tříděný odpad, stojany na kola, veřejné osvětlení. PŘÍPUSTNÉ ZMĚNY: Přemístění zastávek MHD, při zachování schématu 3 linky autobusů, které vedou jednotlivě ulicemi Postřižínská, Úžická a Velkoveská a společně pak ulicí Květnovou. Změnit pozici vyústění ulice Nad štolami v rámci pozemku mezi jejím stávajícím ústím a městským úřadem. Přesunutí mariánského sloupu na důstojnější místo. Manipulace s pomníky a kácení stávajících stromů pouze v ojedinělých a náležitě odůvodněných případech. NEPŘÍPUSTNÉ ZMĚNY: Dopravní obchvat náměstí mimo jeho plochu není přípustný. Odhadované náklady na rekonstrukci: 30 mil. Kč. PŘÍLOHA 17

18 REVITALIZACE BAROKNÍHO ZÁMKU A OKOLÍ ROTUNDY SV. KATEŘINY VE ZNOJMĚ Záměrem Města Znojma je zvýšení atraktivity znojemského zámku (včetně nádvoří, hradního domku prostoru před rotundou) pro jeho návštěvníky. Jedním z možných řešení je přeměna zámeckého areálu na kulturně-společenské centrum, které by představovalo možnost pořádání přednášek, koncertů, rautů a svatebních obřadů. Součástí by byl i prohlídkový okruh expozic muzea. NÁMĚTY NA VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTOR: 1. ZÁMEK a) podzemí podzemní prostory-sklepy:instalace vinařské expozice a vinotéky b) 1.NP zvážit zachování zámecké restaurace; prostory stávajícího lapidária je možno využít na zázemí císařského sálu; c) 2.NP sál předků, propojovací místnost a císařský sál využít prioritně v turistické sezoně ke kulturní turistice, v zimním období pro konferenční a společenské účely; v zámecké kapli je možno přizpůsobit její vybavení konání svatebních obřadů; v prostoru stávající průvodcovské místnosti řešit šatnu a WC personálu; zmodernizovat stávající pokladnu; ve zbývajících místnostech uvažovat umístění expozice; vyřešit snadné komunikační propojení na sociální zázemí pro konferenční a společenské programy v sále předků a v císařském sále v optimální docházkové vzdálenosti od těchto místností; d) 3.NP 10 místností využít k rozšíření expozic; vyřešit zázemí pro průvodce (alternativně s ohledem na provozní návaznosti); zvážit vhodné využití všech půdních prostor; V objektu zámku vyřešit bezbariérový pohyb osob. 2. NÁDVOŘÍ ZÁMKU V současné době se zde v letních měsících konají koncerty. Bude třeba zvážit, do jaké míry je vhodné využívat tento uzavřený prostor pro pořádání takových akcí (možnost event. sadové úpravy do podoby barokní zahrady). PŘÍLOHA 18

19 3. PROSTOR PŘED ROTUNDOU Prostor pro konání koncertů. Navrhnout umístění jeviště a hlediště, úpravu povrchů. 4. HRADNÍ DOMEK Prostory hradního domku je možno využít k umístění provozního zázemí. PŘÍLOHA 19

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE MĚSTO KOLÍN v y h l a š u j e v souladu se soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, ARCHITEKTONICKOU

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR. KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR. KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE vyhlašuje IDEOVOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH ŘEŠENÍ

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

SPORTOVNÍ AREÁL BLANICE VODŇANY

SPORTOVNÍ AREÁL BLANICE VODŇANY MĚSTO VODŇANY NÁM. SVOBODY 18/I 389 01 VODŇANY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH - VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V následujícím vzoru se texty psanými

Více

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA TECHMANIA SCIENCE CENTER, obecně prospěšná společnost, Plzeň v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE vyhlašuje IDEOVOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ

Více

VYZVANOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ

VYZVANOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ nadace PROMĚNY a Město Česká Třebová v y h l a š u j í v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Nový domov roku 2007

Nový domov roku 2007 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlašují v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ve znění ze dne 28. dubna 2007 vydaného podle zákona č. 360/1992

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Město Písek Velké náměstí 114 397 19 Písek

Město Písek Velké náměstí 114 397 19 Písek Město Písek Velké náměstí 114 397 19 Písek v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

URBANISTICKOU SOUTĚŽ OBNOVA ZÁSTAVBY A PARKU STROMOVKA V HUMPOLCI

URBANISTICKOU SOUTĚŽ OBNOVA ZÁSTAVBY A PARKU STROMOVKA V HUMPOLCI MĚSTO HUMPOLEC v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ PŘEMĚNA ČÁSTI BÝVALÉ NEMOCNICE NA MĚSTO. v y h l a š u j e. a vydává k tomu tyto. s o u t ě ž n í p o d m í n k y

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ PŘEMĚNA ČÁSTI BÝVALÉ NEMOCNICE NA MĚSTO. v y h l a š u j e. a vydává k tomu tyto. s o u t ě ž n í p o d m í n k y MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA Město Klatovy vyhlašuje s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. v y h l a š u j e

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. v y h l a š u j e MĚSTO KROMĚŘÍŽ v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

ABF, a.s. Architect Award ABF 2009

ABF, a.s. Architect Award ABF 2009 ABF, a.s. pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstva kultury Ministerstva pro místní rozvoj České komory architektů Obce architektů Českého vysokého

Více

3. Vyhlašovatel soutěže, sekretariát soutěže, přezkušovatel soutěžní dokumentace

3. Vyhlašovatel soutěže, sekretariát soutěže, přezkušovatel soutěžní dokumentace 3. ročník studentské architektonické soutěže Cena architekta Antonína Raymonda pro studenty oboru architektura vysokých škol na území ČR 1. Účastníci soutěže Soutěž je vyhlášena pro studenty architektury,

Více

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

IDEOVOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI OBCHODNÍMI DOMY. OD Labe a OC Forum

IDEOVOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI OBCHODNÍMI DOMY. OD Labe a OC Forum Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona

Více

v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů,

v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH INTERIÉRŮ SÍDLA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ a vydává

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM v y h l a š u j e v souladu se zákonem č.

Více

MĚSTO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY

MĚSTO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY MĚSTO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

DUPONT CZ, S.R.O. v y h l a š u j e

DUPONT CZ, S.R.O. v y h l a š u j e DUPONT CZ, S.R.O. v y h l a š u j e s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb, o výkonu

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY studentská urbanistickoarchitektonická soutěž LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Městská část Praha 8 v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

v rámci soutěže POROTHERM DŮM 2010

v rámci soutěže POROTHERM DŮM 2010 Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení Českou komorou architektů, Českou

Více

SOUTĚŽNÍCH PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH. pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

SOUTĚŽNÍCH PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH. pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách SOUTĚŽNÍCH PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách MĚSTO NEPOMUK v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH město Kolín zastoupené Odborem regionálního rozvoje a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 v y h l a š u j e v souladu se

Více

PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI

PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 vyhlašuje PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI a vydává k tomu tyto Soutěžní podmínky Městská část Praha 5 vyhlašuje tuto soutěž v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne

Více

katastrální území Žamberk, ulice Kostelní, na pozemcích parc.č.894,895/1,896,887/1,893/1

katastrální území Žamberk, ulice Kostelní, na pozemcích parc.č.894,895/1,896,887/1,893/1 Město Žamberk se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk IČO: 00 279 846 vyhlašuje na základě usnesení ZM 3/2007-ZAST/59 ze dne 6.3.2007 a v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ LOKALITY SLUNEČNÍ MĚSTO V PRAZE-ZBRASLAVI VEŘEJNOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ LOKALITY SLUNEČNÍ MĚSTO V PRAZE-ZBRASLAVI VEŘEJNOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ LOKALITY SLUNEČNÍ MĚSTO V PRAZE-ZBRASLAVI MČ PRAHA-ZBRASLAV vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH A STRUKTURU WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH A STRUKTURU WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH A STRUKTURU WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, NÁM. 14. ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5, ZASTOUPENÁ STAROSTOU MUDR. RADKEM KLÍMOU v y h l a

Více

BETONOVÝ DŮM A BYT 2014

BETONOVÝ DŮM A BYT 2014 BETONOVÝ DŮM A BYT 2014 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY KE STUDENTSKÉ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI (Příloha A) VYHLAŠOVATELÉ SOUTĚŽE Název: Fakulta stavební VŠB TU v Ostravě Sídlo: H 606/3, L. Podéště 1875, Ostrava - Poruba

Více

3. Vyhlašovatel soutěže, sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů

3. Vyhlašovatel soutěže, sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů 4. ročník studentské architektonické soutěže Cena architekta Antonína Raymonda pro studenty oboru architektura a krajinářská architektura vysokých škol na území České republiky 1. Účastníci soutěže Soutěž

Více

OTEVŘENOU, PROJEKTOVOU, JEDNOFÁZOVOU, ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

OTEVŘENOU, PROJEKTOVOU, JEDNOFÁZOVOU, ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH MĚSTO HLUČÍN VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O VÝTVARNĚ-PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOHO SÁLU EXPOZICE JIHOČESKÉHO MUZEA S NÁZVEM PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O VÝTVARNĚ-PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOHO SÁLU EXPOZICE JIHOČESKÉHO MUZEA S NÁZVEM PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O VÝTVARNĚ-PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOHO SÁLU EXPOZICE JIHOČESKÉHO MUZEA S NÁZVEM PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Společnost SNEO, a.s. s Katedrou urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze. Městské části Praha 6

Společnost SNEO, a.s. s Katedrou urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze. Městské části Praha 6 Společnost SNEO, a.s. ve spolupráci s Katedrou urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze za podpory a účasti Městské části Praha 6 v y h l a š u j e ARCHITEKTONICKOU STUDENTSKOU SOUTĚŽ DOSTAVBA SPORTOVNĚ-REKREAČNÍHO

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZZVZ),

Více

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Soutěžní podmínky Vysoké učení technické v Brně vyhlašuje v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění platném ke dni vyhlášení soutěže, v souladu se zákonem č.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II., č. 1,2 370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE. v y h l a š u j e

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II., č. 1,2 370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE. v y h l a š u j e STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II., č. 1,2 370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších

Více

REVITALIZACE PARKU DLÁŽDĚNKA

REVITALIZACE PARKU DLÁŽDĚNKA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také Zákon), v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů

Více

5.roč ník. Architektonické soutě že BRNO JUNDROV

5.roč ník. Architektonické soutě že BRNO JUNDROV vyhlašuje 5.roč ník Architektonické soutě že pro vysokoškolské studenty architektonických oborů a pro absolventy těchto oborů s názvem NÁVRH VYSOKOŠKOLSKÉHO OBJEKTU STING BRNO JUNDROV a vydává k tomu tyto

Více

Park na Moravském náměstí v Brně

Park na Moravském náměstí v Brně Statutární město Brno Městská část Brno-střed v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

VARIABILNÍ KONFERENČNÍ SÁL ČKAIT

VARIABILNÍ KONFERENČNÍ SÁL ČKAIT STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 1 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vyhlašuje SOUTĚŽ O NÁVRH a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky. V Praze dne 17.9.2015 2 Obsah soutěžních

Více

SEVERNÍ TERASY HRADEC KRÁLOVÉ

SEVERNÍ TERASY HRADEC KRÁLOVÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SEVERNÍ TERASY HRADEC KRÁLOVÉ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ v y h l a š u j e dle ustanovení

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH REVITALIZACE CENTRA OBCE ŽÁDOVICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH REVITALIZACE CENTRA OBCE ŽÁDOVICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH REVITALIZACE CENTRA OBCE ŽÁDOVICE 1 OBEC ŽÁDOVICE v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STÁLÉ EXPOZICE V HUSOVĚ DOMĚ V KOSTNICI (SRN)

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STÁLÉ EXPOZICE V HUSOVĚ DOMĚ V KOSTNICI (SRN) v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Soutěžním

Více

MĚSTO SEMILY. v y h l a š u j e

MĚSTO SEMILY. v y h l a š u j e MĚSTO SEMILY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Sance pro vnitroblok v Plzni na Borech SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Sance pro vnitroblok v Plzni na Borech SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY " Sance pro vnitroblok v Plzni na Borech SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ - MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 3 vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Nadační fond Stránský v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH ROZEBÍRATELNÉ BUDOVY V ZÁTOPOVÉ OBLASTI

NÁVRH ROZEBÍRATELNÉ BUDOVY V ZÁTOPOVÉ OBLASTI KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. vyhlašuje 2.ročník Architektonické soutěže pro vysokoškolské studenty oborů architektura a pozemní stavby s názvem NÁVRH ROZEBÍRATELNÉ BUDOVY V ZÁTOPOVÉ OBLASTI a vydává

Více

v y h l a š u j e ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky

v y h l a š u j e ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ v y h l a š u j e v souladu s 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Rodinný dům budoucnosti

Rodinný dům budoucnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a ČVUT v Praze, Fakulta architektury a Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta architektury TU Liberec, Fakulta umění a architektury ve spolupráci s časopisem Stavebnictví,

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KLATOVY IDEOVÝ NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KLATOVY IDEOVÝ NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KLATOVY IDEOVÝ NÁVRH Stránka 1 z 12 MĚSTO KLATOVY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a ÚP V Písku dne: 17.04.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhlášení architektonické soutěže o návrh architektonicky výtvarného řešení pravobřežního

Více

SOUTĚŽ O NÁVRH Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary

SOUTĚŽ O NÁVRH Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY v y h l a š u j e přiměřeně podle ustanovení 103 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), v souladu se

Více

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S OKOL B RNO I

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S OKOL B RNO I T.J. SOKOL BRNO I Kounicova 20/22 602 00, Brno www.tjsokolbrno1.cz TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S OKOL B RNO I vyhlašuje VÝTVARNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH NA ZTVÁRNĚNÍ PROPAGAČNÍHO PLAKÁTU K VÝSTAVĚ SLETOVÝCH PLAKÁTŮ Z LET

Více

Nadace The Bakala Foundation. ve spolupráci. s Design Museum, London. vyhlašuje. 2. ročník architektonické studentské soutěže. Kaplicky Internship

Nadace The Bakala Foundation. ve spolupráci. s Design Museum, London. vyhlašuje. 2. ročník architektonické studentské soutěže. Kaplicky Internship Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 2. ročník architektonické studentské soutěže Kaplicky Internship V Praze dne 1. dubna 2016 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE ZÁSTAVBA ÚZEMÍ POD CVRČKOVEM V PRACHATICÍCH MĚSTO PRACHATICE v y h l a š u j e podle ustanovení čl. 1 odst. 2 Směrnice města Prachatice č. 5/2011

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ve spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ. vyhlašuje

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ve spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ. vyhlašuje MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ve spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ vyhlašuje 3. ročník přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže pro architekty, projektanty, investory, dodavatele a developery NOVÝ

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

Young Architect Award 2010

Young Architect Award 2010 ABF, a.s. pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Ministerstva kultury Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstva pro místní rozvoj České komory architektů České komory autorizovaných

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

NÁVRH MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

NÁVRH MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. vyhlašuje 3.ročník Architektonické soutěže pro vysokoškolské studenty oborů architektura a pozemní stavby s názvem NÁVRH MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY a vydává k tomu tyto soutěžní

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

REVITALIZACE PŘÍJEZDOVÝCH A VSTUPNÍCH PROSTOR LÁZNÍ AURORA V TŘEBONI

REVITALIZACE PŘÍJEZDOVÝCH A VSTUPNÍCH PROSTOR LÁZNÍ AURORA V TŘEBONI Město Třeboň v y h l a š u j e URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ REVITALIZACE PŘÍJEZDOVÝCH A VSTUPNÍCH PROSTOR LÁZNÍ AURORA V TŘEBONI SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY V Třeboni dne 10. října 2016 Urbanisticko-architektonická

Více

2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura

2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura 2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura Kampus lékařské university - GHANA, HO 1/ VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE HELIKA, a. s., Beranových 65, 199 21 Praha 9, www.helika.cz

Více

Protokol z hodnotícího zasedání poroty. veřejné architektonické soutěže. Vodňany obnova kulturního domu

Protokol z hodnotícího zasedání poroty. veřejné architektonické soutěže. Vodňany obnova kulturního domu Protokol z hodnotícího zasedání poroty veřejné architektonické soutěže Vodňany obnova kulturního domu Datum a místo konání: Řádní závislí členové poroty: Řádní nezávislí členové poroty: Náhradník poroty:

Více

ABF, a.s. Young Architect Award 2015

ABF, a.s. Young Architect Award 2015 ABF, a.s. vyhlašuje 7. ročník architektonické soutěžní přehlídky Young Architect Award 2015 V Praze, dne 5. 12. 2014 1 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 1.1. Vyhlašovatel soutěžní přehlídky Název: ABF,

Více

SPOLEČNOST JANA KAŠPARA SPOLEČNOST JANA KAŠPARA, O.S. VYHLAŠUJE

SPOLEČNOST JANA KAŠPARA SPOLEČNOST JANA KAŠPARA, O.S. VYHLAŠUJE SPOLEČNOST JANA KAŠPARA, O.S. VYHLAŠUJE podle 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA OBNOVU HROBKY JANA KAŠPARA a vydává k

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zoologická zahrada hl. m. Prahy Zoologická zahrada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů

Více

NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY

NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY Obec Psáry vyhlašuje podle ustanovení 103 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za odborné spolupráce České komory architektů, vypisuje 5.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KROMĚŘÍŽ

ÚZEMNÍ PLÁN KROMĚŘÍŽ v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM S.R.O. v y h l a š u j e STUDENTSKOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ

ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM S.R.O. v y h l a š u j e STUDENTSKOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM S.R.O. v y h l a š u j e STUDENTSKOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky V Praze dne 20. 2. 2017 OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE 2. PŘEDMĚT

Více

CENTRUM SLUŽEB LUDGEŘOVICE

CENTRUM SLUŽEB LUDGEŘOVICE Podmínky developerské soutěže DEVELOPERSKÁ SOUTĚŽ CENTRUM SLUŽEB LUDGEŘOVICE vyhlášená obcí Ludgeřovice na vyhledání zájemce o koupi nebo pronájem pozemku v Katastrálním území Ludgeřovice, za účelem jejich

Více

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Soutěžní podmínky architektonicko urbanistické soutěže o návrh obnovy lesoparku v Zátiší

Soutěžní podmínky architektonicko urbanistické soutěže o návrh obnovy lesoparku v Zátiší Soutěžní podmínky architektonicko urbanistické soutěže o návrh obnovy lesoparku v Zátiší Město Vodňany s podporou nadace Proměny vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

seznam příloh 1. grafická část širší vztahy komplexní návrh řešení zákres do fotografie 2. textová část průvodní zpráva

seznam příloh 1. grafická část širší vztahy komplexní návrh řešení zákres do fotografie 2. textová část průvodní zpráva Cena Petra Parléře seznam příloh 1. grafická část širší vztahy komplexní návrh řešení zákres do fotografie 2. textová část průvodní zpráva 3. náležitosti CD obálka Autor obálka Zpáteční adresa PRŮVODNÍ

Více

VZOROVÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY S METODICKÝMI POZNÁMKAMI A DOPORUČENÍMI

VZOROVÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY S METODICKÝMI POZNÁMKAMI A DOPORUČENÍMI VZOROVÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY OTEVŘENÉ PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE O NÁVRH PRO OBLAST ARCHITEKTURY, URBANISMU A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY pro potřeby zadavatelů podle zákona č. 1342016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ. www.studentiprodrevojas.cz

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ. www.studentiprodrevojas.cz STUDENTSKÁ SOUTĚŽ www.studentiprodrevojas.cz Dřevojas, v. d. v souladu se Soutěžním řádem ČKA ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a Univerzitou J. E. Purkyně Ústí nad Labem vyhlašuje ve Svitavách

Více

Salesiánská provincie Praha a Nadace pro radost. Novostavbu farního kostela Seslání Ducha Svatého se zázemím v Brně Líšni.

Salesiánská provincie Praha a Nadace pro radost. Novostavbu farního kostela Seslání Ducha Svatého se zázemím v Brně Líšni. Salesiánská provincie Praha a Nadace pro radost v y h l a š u j í s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Soutěžním

Více

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků Centrem stavebního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN. v y h l a š u j e. podle 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN. v y h l a š u j e. podle 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN v y h l a š u j e podle 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU POMNÍKU JANA

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 vyhlašuje přiměřeně podle ustanovení 103 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZVZ) v souladu s ustanovením zákona

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA Slezská diakonie, ELIADA Brno, středisko pro děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením vyhlašuje dobročinnou soutěž: Vizuální styl ELIADA Brno 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

Více

Rodinný dům pro více generací

Rodinný dům pro více generací Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a ČVUT v Praze - Fakulta stavební a Fakulta architektury ve spolupráci s časopisem Stavebnictví jako mediálním partnerem vyhlašují v souvislosti s vyhlášením soutěže

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Město Litvínov Sídlo: Městský úřad Litvínov,

Více

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zoologická zahrada hl. m. Prahy Zoologická zahrada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon ), a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna

Více

O B E C B Ř E Z Í. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu

O B E C B Ř E Z Í. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu O B E C B Ř E Z Í Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Březí platné od 28.1.2010 pro zadávání zakázek

Více

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Město Sezimovo Ústí Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006

Více

vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM H55

KOMUNITNÍ CENTRUM H55 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH KOMUNITNÍ CENTRUM H55 Městská část Praha 14 vyhlašuje podle ustanovení 103 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více