Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 É

2 podkovn Jsou lid, kte umjenom kritizovat, že se všechno dl špatn. Jsou lid, kte umjenom poradit, jak se to nebo ono mlo udlat lp. A jsou naštst i lid, kte um i pomoci a t eba se i sami s nabdkou pomoci p ihls. Jeden takou zstupce t poslednskupiny m v lt oslovil s nabdkou, že by mohl nco pro obec ud at. V posledn dob mu zdrav zrovna dob e neslouža tak často posedv na lavičce u pomnku napoleonsk ch vojk na ulici U Ml, na. Lavičky jsou tam už nkolik rokrj a povtrnostn podmnky se na nich letos začaly velmi projevovat. Pan Živla se proto nabdl, že když mu nakoupme pot ebnou barvu, lavičky nat e, aby nm všem, ale t eba i p ležitostnlim nvštvnkrjm obce, co nejdle vydržely. A za pr dnri byly lavičky zase v po dku. Chtl bych mu proto touto cestou podkovat za jeho nezištnou prci, ze kter m jist dobrli pocit on sm, ale hlavn p inšužitek cel obci. Ale chtl bych touto cestou a p i tto tit-kť 1ttx p ležitostipodkovat i cel ad dalšch obtawch lid, kte podle svrich možnost pomhaj udržet v Kobylnicch pkn prost ed, po dek, nebo t eba i dobr společensk klima. Takov, ch lid je cel ada a mnohdy z stv jejich činnost nepovšimnuta. Jsou to všichni, kte maj t eba ve zvyku se zametnm chodnku uklidit i na p ilehl silnici, aby se celr t, den mn pršilo, nebo ti, kte p ijdou zjara na r]klidovou sobotu. Jsou to pnov, kte jsou ochotni jt si sednout do pokladny p i obecnch akcch nebo naše mil ženy z KLASu, vždycky p ipraven pomoci s roznosem Kobylnick, ch listrj. Podkovn si jist zaslouži všichni, kte se staraj o pohybov aktivity organizovan obc nebo se jakkoli zapojili do prce s dtmi a mldež. Tch, kter, m bych chtl takto podkovat, je skutečn ješt cel ada a nerad bych nkoho vynechal, tak se o rlpln, v, čet ani nebudu pokoušet. Ale když jsem se nad tmto tmatem zamlišlel, zjistil jsem, že njak, d vod kvysloven dk bych našel skoro pro každou domcnost v Kobylnicch, a jsem za to velmi rd. Myslm, že takovouto inventuru by si občas ml udlat každ, a pak bychom zjistili, že - ačkoli se taky občas nco nepovede v Kobylnicch funguje naše obecn společenstv velice dob e a že i dky tomu se nm tu dob e žije! Lubomr Šmd,starosta obce začtek školnho roku Je to pokažd stejn. Rodiče p ivedou svoje dti prvn den do školy ve slavnostn atmosf e. Dti maj ripln novou školn tašku a ve škole do n ješt nco dostanou. Ve t d na n Ček jejich panučitelka,editelka školy i starosta. A za hodinku za dv už zase odchzejdomri. Začtek školnho roku p inšprvňčk m spoustu emoc, Tšense i obav. Za pr dn si dti zvyknou a už jim to ani nep ijde. Koneckoncr] do mate sk školky musely rno vstvat taky. Vtšin z nich se ve škole začne brzy lbit. Jenom kdyby nebyly ty tikoly! Ale to si možn leckdy kajirodiče...

3 Ú č ž ž č š š ž ž č š ž č š č ž š ň š ž ž š š š ž š č č ž Š š ž č č Š š ňč š ž š ž č š Š ň š ž ž š š š ň č č žň š ž ž ň Ú ž ž ž ž ž š ž š ž š š š č č ž š ť ž č č ť š č č š š č č Č č č č ž č ž š ž š ž ž č č č ň š č Š š č č ž ž č ž ž č ž č ž č ž ť ž

4 č ů ž č ž ž ž ž č č ž č č ž č č ž ž č ž č ž ž ž č č ž č č Š č ů Ě ť č č č č č ž č ž č ů š č ž ť ž ž č ž ž č Š ž š š š ž š š ž ž ž š ž š š ž š ž š ž č š ž š š č ž ž ž š Ú ž ž ž ž ž ž ž ž ž š ž č ť ž žň ž š Ž š š ž ž ň ž š ť š š Š š č č č Č š š š č č š š š š š č š Š ž č č ň ž š š č č č ž ž ž š š č ž š

5 š ň ž č č ž š š š š š š č ž ž ž š š š š š š č Š š š ž š š č č š ž š Č č Ú č ž ž ť ž ž š Š ž š š š š ž š š ž š š ž č š É Š Š Š č č ž ť Ř š š Ř š š č č č č ť š č č č ů ž č č ž č š č š š š ť š Č ž č č ž š ť ž ň ť ž š č š š š ž š č č ž č č ž š č š š š ž č č š ž č ť č ň š š š ť š ť č ž č ť č č š š ž š ť š č š č ť š š ž ů š ž č č š š ž č č ž č č š ž š š ž ž š ž š š č č ž š č š č š š č ť ť č č

6 č š č š ť š č š č č ž š č š ť ž ž č ž ž š š ž ů č ž ž š ž š š ž ž ž č ó Ť ó Ť Ť ž ó Ťó ó ó š ž č š š ó ž č š Ť ó č Ť Ť š ž ó č ó ž ó Ť š ž Ťó š ó Ť ó ó ó Ť ž ž ó č Ť ó ó ó ďť ó ó ž ó č č ó Ť č ó ó ž Ť ž ó č š Ť ž ž š š č ž č Ťň Ť ó ď Ť š š š Ťó ž š š č ó č ž ó Ť ó ó š č óž Č ó Ť č čó čó č č ó ž č ó Ť č ó ó š Č č ž č č Ť ó ž žó Ť š š č Ť Ť č č ž ó š š ž ž ó č ó ó ž č ó ó š ó ó č ž Ťó č ó Ťó š Ť ž ó č ž Ť č ó ó Ť Ť Ť Ť ó Ť ó ž ó Č š ó ó ó š Ť š ó Ť š š ó ó ž ó ž Ť Ť Ť č ó ž ó ó ž š ž š Ť š č ó č ž č ž Ť š Ťó ž ž č Ť š ó Á ž Ť ó ó Ť š š ó ó š č ž š š ž Ť ž č č š č Á ó ó Ť š š ó š š ó šť ó č Ť ó ó ž ó óž ó š ó ó š ó ó š Ť Ť ó Ť ó Ťó Ť š š ó

7 Cyklozjezd k jezer m Soln komory 2012 Od ptku do nedle '12 se uskutečnil již čtvrt letn kobylnick cykloz4ezd, Tentokrt jsme vyrazili poznvat ze sedel Soln komory v Rakousku nedaleko Salzburgu. Odjezd autobusu s bicykl malebnou krajinu okolo jezer prvsem pro jzdnkola od hasičskzbrojnice byl tradičn stanoven na brzkou rann hodinu, takže dopoledne už jsme mohli z mstečka St. Wolfgang vyrazit na cestu okolo jezera Wolfgangsee. Postupn jsme se dostali až k jeho nejsevernjšmu v bžku, kde jsme se od nj odpoutali a okolo jezrka Krotensee p ejeli k dalšmujezeru Mondsee. Po jižnmokraji Mondsee jsme pokračovali k jezeru Attersee, na jehož b ehu, u WeiBenbachu jsme se na dv noci utbo ili v kempu Europacamp. Nejvtšm zžiikem prvnho dne pro ns byl pr jezd cyklotunelem skalnm masivem u Mondsee. Na sobotu byl v plnu uplnli objezd jezera Attersee. Vyrazilijsme po smru hodinovlich ručičeka bhem dne si užvali ndhern v hledy na pr zračnjezero obklopen vysok mi skalami. Po tyrkysov hladin klouzala v mrnmvtru spousta plachetnic, což p ipomnalo morskou ztoku. Ve velmi teplm dni byly b ehy jezera obsypny lidmi. Na nejsevernjšm mst našeho putovn v Schóďlingu, v mst, kde z jezera vytk eka Ager, jsme se pridali k mstnm a osvžili se v mlk, chladn a užasn čistvod. To jsme cestou zopakovali ješt jednou a p jemn unaven v podvečer dorazili do kempu. V nedli rno jsme počkali, než nm slunce trochu osušstany a po jejich sbalenjsme se vydali ukrojit dalškilometry k jezeru Mondsee. Cestou jsme mli navštvithrob Viktora Kaplana, vynlezce znm turbny, jenž v Unterachu strvil poslednch pr let svho života. K hrobu ns mla dovst Kaplanova stezka, na kterou jsme se vydali p esto, že vedla p mo do nebe..,,,p ece ta cesta nem že vst po d jen do kopce!" No, ješt pordnou chvli vedla, nkolikrt jsme museli i sesednout a tlačit, ale ke Kaplanovu hrobu jsme se nakonec dostali. Tuto nejnročnjš čst celho zjezdu jsme zakončili pardnm sjezdem louky a pak už jsme poklidn pokračovali dl p es msto Mondsee až do Gries-Plomberg, kde na ns čekal autobus. Po vyčvachtn v jeze e a zapózovn na společnfotce jsme navsili kola do p vsu a vyrazili dom Celkov jsme najezdili okolo t jezer cca 115 km, pevžn po silnicch v bžnm provozu. Rakoušt idiči byli vesms velmi trpliv a na klikat ch cestch za nmi vydrželi čekat i nkolik minut na p ležitost k bezpečnmup edjet. Dkujeme za prjemnli prodloužen cyklovkend a tšmese, kam ns hlavnorganiztor Milan Ulbrich pozve prštrok. žbnkovi. Naši senio i na nvštv v Tvflocentru Brno Pokusili jste se nkdy vžtdo situace slabozraklich či nevidom, ch spoluobčanťr?pokud ne, doporučujeme vm nvštvu TyfloCentra v Brn, Krlov Poli. Skupina 13 seniorrj z naš obce toto za zendne 28. kvtna 2012 navštvila.tyflocentrum Brno je obecn prospšn rikol p ipravit si mal občerstven, To znamen, ukrojit chleba, rozkrojit rohlk a namazat mslem a srirem. Dle si rozkrojit rajče, nakrjet okurku a nalt z varn konvice horkou vodu do hrnku na čaj. To vše v naprost tm. Problm nm dlalo ripln vše a nejsložitjšbylo dojt od stolu ke kuchyňsk lince a manipulovat s horkou vodou, Pan lektorka ns tak učila pohybovat se s blou hol. Ale to nen všechno. Nevidomli mladk Martin nm p edvedl na počtačisoftware pro nevidom a tak braillsk, dek. Dalš nevidom, mladk Ji, kterli vtyflocentru pracuje jako lektor v početntechniky, ns seznmil s Pichtov m psacm strojem na Brailleovo bodov psmo. Mladk Petr, kterri tam prisobjako lektor počtačov techniky, nm p edstavil specilnsoftwary pro lidi slabozrak, Krom toho jsme si mohli prohldnout celou adu kompenzačnch pomricek pro nevidom, jako nap. mluvc kuchyňsk vha, speciln penženka s vtšmmnožstvmp ihrdek, provač ponožek a dalš.zvlšt ns zaujala karta, kter reaguje na svtlo, Vkld se do penženky, kde mus b,t jen neripln zasunut a když vm nkdo chce penženku ukrst z tašky, tak karta vyndan na svtlo, začne pskat. Všechny tyto pom cky jsou finančn nkladn, a proto p ikldme i letček pro zasln drcovsk, ch SMS, Nikdo z ns nevme, zda ns takov tživsituace se zrakem nepostihne. Proto prosme o tuto malou pomoc pro nevidom. Dkujeme. Kobylničtsenio i. ráhlm Khira, arabsky Al-Qhira, byla již ve 14, stolet prvnmi cestovateli pojmenovna,,matkou mst". Vroce 1969 slavila tiscvyiročsvho založen,je to velice skromn;i odhad str jednoho z nejstaršchkulturnch nrod na našplanet. Je nejvtšm mstem Afriky a duchovnm centrem celho arabskho svta. Khira m mnoho tv. P edevšm je to hektick hlučnmsto a pro Evropana špinav. Mstsk panorama charakterizuj p edevšm pyramidy v Gze (dnes již čst msta), bezbarv a ani nedokončen novostavby, ale tak modern v škovbudovy u b ehu Nilu, kde eka neprekvap sv m zbarvenm a obsahem. Nad uhynullimi koňmi a krvami v mstskl ch čnchkanlech spolu s odpady všeho druhu zťrstv rozum stt. Vedle toho existuje ovšem zcela jin Khira - msto kopul, minaretťr, muze, orientlnch tržišťvšeho druhu, spletit ch u iček s pomalovan;imi domy ukončen mi starymi mstskl7mi branami. S cestovn kancel navštvtepravdpodobn v robnu papyru, parfm, kobercťr apod. Stoj ale za to, vždy však s ohledem na bezpečnostn situaci, si naplnovat den i vce po svm. je sice chaotick a dv trasy metra nedostačujc,ale cestu napr. Egyptskmu muzeu, kter je pro každhonvštvnka Khiry absolutn povinnost, Mstsk doprava k bezpochyby najdete. Tatojedinečn sbrka umn starho Egypta, jež nem ve svt obdoby, obsahuje 1200 expontťt, p edevšm poklady z pyramid a hrobek, nejvtš z Tutanchamónovy společnost, kter pomh lidem s tžk, m postiženmzraku. Bylo nm vysvtleno, že hlavnm clem tto společnostije zvyšovat kvalitu života tchto lidve ztženlichpodmnkch zhoršenhovidnči tipln slepoty, Nabzejpomocnou ruku na cest tmou. Alespoň fiktivn jsme si po dobu 3 hodin vyzkoušeli svt nevidom ch, Dostali jsme simulačn br le, p es kter jsme pozorovali jenom tmu a ve cvičnkuchyňce jsme mli za hrobky. Pyramidy v Gze ležv zpadn čsti msta, tam kde Sahara hraničs Nilskou deltou, Jsou to snad nejslavnjš stavby cel ch djin lidstva. Postaveny byly dajn v 3. tiscilet p ed Kristem. Vchod s pokladnami je situovn z bočnstrany mrnhosvahu a doporučuje se po zaplacen vstupnho prkem opustit tento prostor, neboť prodavači Vs jen tak dl prost nepust, V samotn Gze na mrnnhorn plošin stoj t i hlavn, r zn velk pyramidy 10 11

8 š ž ť šš š ž ž ž ž ž ž š š š š š ž ň š č č č ž č š č šť ň č ň š š č č č ť č š š č č č č č š žť š š ž ž š č ž č ž š ť ž ž č š ž ž č ž ž ž č ž ť ž ó š č šť š č š Í Á ŘÁ Á É Í š Í Ě č Á ó Ť č č ž č č č č č Šó ó É Í š š ž č š ž ď č č ó č É č Ť ó ó č č č č č š ó ó ž č Č Í Á Ó ž č ó ó ž ó č č č č ž č ž č č č čó ó ž š ó ó č š ó ú

9 ř ý š ř č š ř ž ý š č ý ř ý č ž č ž ř č č č ř ý š ř š ž č ú žů č ž š š ó č š ů š ž č š ú š ř ř ž ž ž š ů š ů ž ř ř š ř č č ř ž č š ř ř

10 š ř ý ž č č š č ůž č ř č ř ý č š ý ů š ž ž ý ř š š ů č ý čů š šč š Č ý č řů š ý š č ý ř š š řš č Š

11 Č Í Ž č Ť ž Ť ó č óč ó č Ť Ř š Á š Ť ž ó č ď ó š š ž ó Ť č č Ť ž šó ó ó č ó č č ž š č Š č š Š č š ž ž č š č ž ž š ž ž š š š š ž Ž š ž š č č č š ž ž š ž š š č č Š ó ž ó č Ť Ť ň š ó žš ó ó č ó ó ó ó ž ó Ú Ť ó ž Š ó č č Ť Ř Á Í š č č š č š š š č š šť č ž ž ž š š ž ť ž č č č Ž Á

12 Á š Ň š č š ž ó č ó Ř ó ž Ť č š ž š ž č č č ň č ó ž ó ž č óš č ó ó ó ó č č č ž š č ó č ž č š č š č č ž č č ž Ť ó š č ó ž ó ó ó ó š č č č ž č ž ó ť ž ž ď ó č č ž šť ó č č ó č č č

13 óš š č č óš č óš ó ž č ó č č ó š ó ť ó ž ž ž č ž č č š č č Č š č č č ť č ň Š ž ž Č ž ň ž ž ž ž ž č ž č ž ž ň ž ž ž č ž ž ž š č š Š č š š š Š ž š č š č š š š č ň ž š š š ž Í š č š č č č š ť č č č č ž č č č č š č š š ň š ž š ž ž č ů č ž č

14 ú č č Č č Š ž ž č š ň š č ť ž ž ž č Č š č š ť ž š ž ž č ž ž ž ň ť ž š ť ž ž ž úč Č ž č ž č ž ť č ť š ť š ž č ž š ž š ť ž ť č ž ž ž ž ň č š č ň ž ž žš č ž č ť č ž ň č šš ť ů ž č ž č ž ň č ť š š ž ň č žš š č ž č č š ž ž č č š ž ž č č š č č č č č ť č č š č ž š ž ž ž ž č ť č č Á ž č š ň ť čť ž ť č ť ž ú

15 ž ž č č ť č č š ž ž É Á ď ť č Č Č ú č š Ž ň č

16 @ I)iako ( (,lllrllnl rl ie El rcl o}r!artr&d sdruen Iu zrrov lt,t itiltttt lt,!tt:, tt lit,,ttttltt:,.lt :. rl! tt,t itillltt,lt :ltt.t,l, l!,i, t, Í't,tlt,t Broumov 25.7,2a12 Vžen pani starostko, Vžen pane starosto, skončily svozy sbrek použitho ošaceni v prvnm polo et roku 2012, a tak mi dovote, abych Vm a Vašim občanťrm co nejsrdečnji podkovalza uspo dn sbirky použithoclšacen pro naši orgalrizaui. Zejmna chceme vyzdvihnout obtavou pomoc Vašich občanů,kte v znamnou mrou podpo ili naši činnost a pomohli tak zajistlt dostatek humanitrnho materilu pro lidi v tiživ ch životnlch situacch. Vmi darovan vci posloužily sociln poťebn m občanťrma daly prci cca 60 klientťrm z na ich azylovych dom, Tšime e, že naše vzjemn spoluprce bude pokračovat i nadle. Proto si dovolujeme v p loze zaslat p ehledy termnťrsvozťt v druhm pololet roku 2012 a V ročni zprvu za rok2011. s pozdravem phdr. vitzslav krlik editel I:l I l.i;r!,, i/ard lt}llrrltrlll,?lrlte,'ť/rm 24 ťuljrat' I} tb.,.nl h l, i, 'Tfi;?rr,,.reTn,,.ňfir,. I {i'r:lr r}lltllr/rl!}rirlirnl l: 3ť Jr;rÍr,/( i, jjtr:ai9,i,rr,r*l,{l

17 ú

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

HOROLEZE A CKÝ KLUB C RAČ PRAHA

HOROLEZE A CKÝ KLUB C RAČ PRAHA RAC Y2K Račenka 2000 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN P 3 10 17 24 31 7 14 21 28 13 20 27 3 10 17 24 Ú 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 S 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Č 6 13 20 27 3

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

BOJOVÁ DRÁHA TROCHU JINAK

BOJOVÁ DRÁHA TROCHU JINAK 2/2010 P Á S O V E C SLOVO VELITELE ZAPOMENUTÍ TANKISTÉ NÁVRAT TANKISTICKÉ LEGENDY DOMŮ RAKETY ODVETNÉHO OPATŘENÍ KDYŽ SE ŘEKNE MARATHÓN BESEDA O VÝŽIVĚ OHLÉDNUTÍ ZA NRF 14 VÝROČNÍ PŘEZKOUŠENÍ NAŠI MALÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Bakalářská práce Edukativní možnosti pom cek vyrobených z odpadních a p írodních materiál v environmentální výchov a vzd lávání

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

BOBR NO. 4. !íjen 2010 OBČASNÍK TURISTICKÉHO ODDÍLU KADAO BOBR INFORMUJE

BOBR NO. 4. !íjen 2010 OBČASNÍK TURISTICKÉHO ODDÍLU KADAO BOBR INFORMUJE !íjen 2010 BOBR INFORMUJE OBČASNÍK TURISTICKÉHO ODDÍLU KADAO BOBR NO. 4 Milí rodi"e, milí oddíloví kamarádi, prázdniny jsou za námi, léto už asi taky. Oddílové léto ale bylo velmi pestré, plné nových zážitků.

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 LISTY OBCE POHO Í Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 1 Jedno z dvanácti apích hnízd máme v Poho í! Letos se na hnízd za místním kostelem op t usadili ápi. V lo ském roce p ilet l

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

SLOVO STAROSTY AKTUALITY

SLOVO STAROSTY AKTUALITY SLOVO STAROSTY Vážení obané, chtl bych Vás informovat o nejzávažnjších problémech, které eší naše obec. V prvé ad je to znovuotevení školy. V souasné dob je stav následující: Zastupitelstvo obce odvolalo

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

po čtvrt roce se k v{m opět dost{v{ n{š věstník, tentokr{t vydaný ku příležitosti sv{tku Beltain. Dny jsou poř{d delší a delší, slunce začín{ pěkně

po čtvrt roce se k v{m opět dost{v{ n{š věstník, tentokr{t vydaný ku příležitosti sv{tku Beltain. Dny jsou poř{d delší a delší, slunce začín{ pěkně 1 VĚSTNÍK MEZINÁRODÍ POHANSKÉ FEDERACE Č. 11 BELTAINE 2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI, po čtvrt roce se k v{m opět dost{v{ n{š věstník, tentokr{t vydaný ku příležitosti sv{tku Beltain. Dny jsou poř{d delší a delší,

Více

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

Vůně Vánoc ČTĚTE. Přeji mnoho úspěchů. Škola jede na plný plyn

Vůně Vánoc ČTĚTE. Přeji mnoho úspěchů. Škola jede na plný plyn Číslo / prosinec Vůně Vánoc Když byl náš starší syn hodně malý, měl jednu velmi oblíbenou knížku. Byla v ní ří kadla, která měla dětem přiblížit různá povolání. Vzpomínám si, že řidič se v ní předsta voval

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více