Super Hot Multiplayer Česky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Super Hot Multiplayer Česky"

Transkript

1 TENTO VÝROBEK BYL NAVRŢEN V SOULADU SE SMĚRNICÍ 73/23/EHS PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ S VYUŢITÍM BS EN JAKO OBECNÉ NORMY. Super Hot Multiplayer Česky FW762 Cabinet Manuál pro obsluhu a údrţbu Vydání číslo Astra Games Ltd 2010

2 ASTRA GAMES LTD Astra House 1 Kingsway Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3RY Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) POTŘEBUJETE TECHNICKOU POMOC NEBO NÁHRADNÍ DÍLY? OBRAŤTE SE PROSÍM NA ZÁKAZNICKÝ SERVIS Pracovní doba: Pondělí pátek 9:00 aţ 17:00. Nebo nám pošlete UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÉ PRÁVO Astra Games Ltd vlastní výhradné autorské právo k softwaru, který je obsaţen v tomto AWP automatu. Reprodukování kteréhokoliv z těchto softwarů je výslovně zakázáno, pokud k tomu nedá Astra Games Ltd písemný souhlas. Autorské právo také platí pro ilustrace a tabulky výher tohoto automatu. Ţádná z těchto ilustrací nesmí být reprodukována ţádným způsobem bez písemného povolení. NEAUTORIZOVANÉ POUŢITÍ KTERÉKOLIV Z CHRÁNĚNÝCH ČÁSTÍ STROJE MŮŢE MÍT ZA NÁSLEDEK PRÁVNÍ POSTIH. Výtisk VA strana 2 z 29 13/05/10

3 NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S ELEKTŘINOU... 5 PŘEHLED AUTOMATU... 6 PŘEHLED HRY... 7 SUPER HOT MULTIPLAYER (ČESKY)... 7 NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL (MASTER) NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL (SLAVE) DODATEČNÁ NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL MOŽNOSTI VÝPLATY PENĚZ: PŘEPÍNAČ D.I.L. BANK NASTAVENÍ HOPPERU POSTUP PLNĚNÍ VYPRÁZDNĚNÍ HOPPERU POMOCÍ DOPLŇOVACÍHO KLÍČE- OTEVŘENÍ SERVISNÍCH DVÍŘEK POSTUP VÝPLATY OBSLUHOU PROVÁDĚNÍ TESTŮ MOŽNOSTI MENU PŘI OTOČENÍ DOPLŇOVACÍHO KLÍČE A UZAVŘENÍ DVEŘÍ 22 ASTRA SPS SCHÉMA NAPÁJENÍ PROUDEM ASTRA SPS NAPÁJECÍ ZDROJ SCHÉMA PLUTO KÓDY CHYB ZÁRUKA Výtisk VA strana 3 z 29 13/05/10

4 INSTALACE OBECNÉ INFORMACE Naším cílem je zajistit, ţe všechny výrobky Astra budou navrţeny, vyrobeny a odzkoušeny tak, aby splňovaly všechny zákonné bezpečnostní poţadavky. Pokud zjistíte, ţe výrobek v některé oblasti nevyhovuje, ţádáme vás, abyste okamţitě vyrozuměli společnost Astra Customer Services, společně s uvedením příslušných detailů o svých zjištěních. VÝSTRAHA ZA ŢÁDNÝCH OKOLNOSTÍ BY SE ŢÁDNÉ OSOBY S VÝJIMKOU VHODNĚ KVALIFIKOVANÉHO NEBO ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM PROŠKOLENÉHO PERSONÁLU NEMĚLY POKOUŠET O ŢÁDNOU FORMU INSTALACE, NASTAVOVÁNÍ, ÚDRŢBY NEBO OPRAV. DŘÍVE NEŢ ZAHÁJÍTE INSTALACI NEBO NASTAVOVÁNÍ, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME, ABYSTE SI PROČETLI OBSAH TOHOTO NÁVODU A DODRŢOVALI VŠECHNY VÝSTRAŢNÉ NÁLEPKY NA STROJI. ZA ŢÁDNÝCH OKOLNOSTÍ BYSTE NEMĚLI ODSTRAŇOVAT ANI PŘEPOJOVAT ŢÁDNÉ KOLÍČKY ANI KONEKTORY, POKUD JE STROJ POD NAPĚTÍM. JAKÉKOLI POŠKOZENÍ V DŮSLEDKU NEDODRŢENÍ TÉTO VÝSTRAHY POVEDE K ZÁNIKU ZÁRUKY KE STROJI. TENTO PŘÍSTROJ NENÍ URČEN PRO OSOBY (VČETNĚ DĚTÍ) SE SNÍŢENOU FYZICKOU, SMYSLOVOU NEBO MENTÁLNÍ SCHOPNOSTÍ ANI PRO OSOBY S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ NEBO ZNALOSTÍ, POKUD NEJSOU POD DOZOREM OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA JEJICH BEZPEČNOST NEBO NEJSOU TOUTO OSOBOU PROŠKOLENY Z HLEDISKA POUŢÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE. DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOHLEDEM, ABY SE ZAJISTILO, ŢE SI SE SPOTŘEBIČEM NEBUDOU HRÁT. POKYNY K INSTALACI Instalaci přístroje vţdy provádějte na rovné ploše, aby se zajistil správný příjem mincí. Přístroj neinstalujte na místech s příliš nízkou/vysokou vlhkostí a teplotou. Nikdy nepřetěţujte elektrickou zásuvku připojením příliš velkého počtu zástrček. Přístroj vţdy umístěte do dostatečné vzdálenosti od neonového nebo podobného osvětlení, které můţe působit příliš vysoké elektrické rušení. Kolem přístroje ponechte dostatečný větrací prostor, abyste zabránili jeho přehřívání. Zkontrolujte, ţe přístroj má správný zdroj přívodního napětí a je bezpečně uzemněn. Před prvním zapojením po dodání důrazně doporučujeme, abyste zkontrolovali, ţe všechny elektrické přípojky a součásti jsou na místě, zajištěné a správně orientované. V případě výrobků Multi-Player, kde jsou horní části kabinetu těţké, důrazně doporučujeme, abyste věnovali zvýšenou pozornost zdvihání horní části kabinetu a zamezili tak úrazům. Nikdy neodpojujte elektrické konektory z ţádné části, pokud předem nevypnete napájení VŠECH připojených přístrojů. Výtisk VA strana 4 z 29 13/05/10

5 UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S ELEKTŘINOU DŮLEŢITÁ UPOZORNĚNÍ POZORNĚ ČTĚTE, NEŢ ZAČNETE S ÚDRŢBOU UPOZORNĚNÍ!! AUTOMAT JE PŘIPOJEN K NAPÁJECÍMU NAPĚTÍ 230 VOLTŮ, 50 Hz, KTERÉ MŮŢE POTENCIÁLNĚ ZPŮSOBIT I SMRTELNÝ ÚRAZ. ZA ŢÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NESMÍ BÝT PROVÁDĚNA INSTALACE, SEŘÍZENÍ, ÚDRŢBA NEBO OPRAVA JINÝMI OSOBAMI NEŢ PŘÍSLUŠNĚ KVALIFIKOVANÝMI, PŘIMĚŘENĚ VYŠKOLENÝMI A KONTROLOVANÝMI PRACOVNÍKY. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ: AUTOMAT MUSÍ BÝT Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ UZEMNĚN. EXISTUJE NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NENÍ-LI PŘÍVODNÍ KABEL SPRÁVNĚ PŘIPOJEN NEBO NENÍ-LI BEZVADNĚ UZEMNĚN. PŘÍVODNÍ VEDENÍ POUŢITÉ K NAPÁJENÍ AUTOMATU NESMÍ BÝT DELŠÍ NEŢ 2 METRY. VODIČE HLAVNÍHO PŘÍVODU JSOU BAREVNĚ OZNAČENY V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI KÓDY A POLARITOU: ZELENOŢLUTÝ : ZEMNĚNÍ HNĚDÝ : POD NAPĚTÍM MODRÝ : STŘEDNÍ VODIČ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU MUSÍ BÝT AUTOMAT PŘIPOJEN K ELEKTRICKÉ SÍTI SCHVÁLENÝM SÍŤOVÝM KABELEM IEC. KAŢDÝ KABEL MUSÍ MÍT KONEKTOR SCHVÁLENÝ IEC A SCHVÁLENOU 13 A ZÁSTRČKU S POJISTKOU MAX. 13 A. POKUD BY BYLO NUTNÉ NAHRADIT KTEROUKOLIV KOMPONENTU, JE NEVYHNUTELNÉ, ABY BYLY NAHRAZENY IDENTICKÝMI DÍLY STEJNÝCH PARAMETRŮ JAKO ORIGINÁLNÍ DÍLY DODÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ ASTRA GAMES. VŢDY DODRŢUJTE SPRÁVNOU POLARITU. ZEMNĚNÍ A IZOLACE VÝROBKY ASTRA SE KONTROLUJÍ Z HLEDISKA ZEMNĚNÍ A IZOLAČNÍHO STAVU PŘED EXPEDICÍ. TYTO KONTROLY MUSÍ BÝT PRAVIDELNĚ OPAKOVÁNY NEBO ZNOVU PROVEDENY PŘI KAŢDÉ VÝMĚNĚ NEBO NOVÉM PŘIPOJENÍ DÍLŮ OVLIVŇUJÍCÍCH BEZPEČNOST. NÁLEPKA S UPOZORNĚNÍM O PROVÁDĚNÍ DALŠÍCH KONTROL JE PŘIPEVNĚNA KE KAŢDÉMU VÝROBKU. TENTO AUTOMAT JE KONSTRUOVÁN K PROVOZOVÁNÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH, NESMÍ BÝT ČIŠTĚN OSTŘIKOVÁNÍM VODOU NEBO INSTALOVÁN V PROSTORÁCH, VE KTERÝCH MŮŢE BÝT OSTŘIKOVÁNÍ VODOU POUŢITO. Výtisk VA strana 5 z 29 13/05/10

6 PŘEHLED VÝROBKU NÁZEV AUTOMATU: STYL SKŘÍNĚ: Super Hot Multiplayer FW762 Cabinet ROZMĚRY SKŘÍNĚ: ŠÍŘKA: 540 VÝŠKA: 1354 VÝŠKA 1726 HLOUBKA: 413 VÁHA: 100 mm mm (včetně základu) mm mm kg MOŢNOSTI 2Kč/50,000Kč SÁZEK/JAKCKPOTU: MANIPULACE S MINCEMI: VÝROBCE: NRI TYP VÝROBKU: G40 PŘIJÍMANÉ MINCE: 2, 5, 10, 20, 50Kč VEDENÍ ZÁSTRČKY: Ţádné (ovládání cctalk) PŘÍJEMCE BANKOVEK: VÝROBCE: UBA Note Acceptor NOTES: 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 & 5000 VÝPLATA MINCÍ: METODA: VÝROBCE: VÝPLATA MINCÍ: KAPACITA: HOPPER Money Controls Mk4 DIL volitelné (str. 13) DIL volitelné (str. 13) TECHNOLOGIE: HEBER PLUTO 6 ASTRA SPS NAPÁJECÍ ZDROJ DISPLEJ TEČKOVÁ MATICE GAMESMAN GM2000 REEL MECHANISM (x3) KOMPAKTNÍ FLASH KARTA: DOPLŇOVACÍ KLÍČ: MECHANICKÁ POČÍTADLA: 256MB- 4GB Číslovaný INKASOVAT, VYPLÁCET, BANKOVKY Výtisk VA strana 6 z 29 13/05/10

7 Přehled hry Super Hot Multiplayer (Česky) Tabulka výher Horní sklo Spodní sklo Výtisk VA strana 7 z 29 13/05/10

8 Obecné. Super Hot je 3+1 válcový VHP určený pro trh v České republice. Automat přijímá mince v hodnotě 2, 5, 10, 20 a 50 Kč. Kredit se zobrazuje na displeji KREDIT v jednotkách po 1 Kč. VHP bude také disponovat moţností osazení akceptorem bankovek. Ten bude přijímat bankovky v hodnotě 100, 200, 500, 1 000, a Kč, všechny za kredit. Kredit lze navyšovat kdykoli při čekání na stisknutí tlačítka Start. První stisknutí tlačítka provede vyplacení kreditu. K dispozici jsou dvě moţnosti vyplacení, které se vybírají pomocí přepínačů DIL. Jde o tyto moţnosti: - 1. Jeden hopper, hodnota 10 Kč 2. Jeden hopper, hodnota 20 Kč Vyplácení obsluhou. VHP Super Hot je vybaven funkcí vyplácení obsluhou. Minimální výplata před aktivací Attendant Payout (výplata obsluhou) se aktivuje nastavením přepínačů DIL. Úrovně vyplácené obsluhou jsou zvoleny přepínači DIL slave a 2 přepínači DIL dávají moţnost výplaty 0,1000,3000,5000. DIL 1 banka 1 se pouţívá k zapnutí/vypnutí volby výplaty obsluhou. Je-li zapnut, pouţije úroveň výplaty zvolené 2 výše zmíněnými přepínači DIL. Délka hry. Minimální délka hry v případě základní hry hrané na jakoukoli sázku je 1 sekunda. Základní hra. 5 výherních linií je stále aktivních. Hráč můţe zvolit sázku na základní hru mezi 2 a 500 Kč. Sázky 2 a 5 Kč rozsvítí příslušný sloupec s výhrami. Sázky od 10 do 500 rozsvítí sdílený sloupec s výhrami SÁZKA a násobitel výhry X1, X2, X3 atd. ve sloupci násobitelů. Všechny výhry ze základní hry se automaticky přenášejí na displej kreditu. Zobrazení násobitele výhry Zobrazení násobitele výhry je uvedeno ve svislém sloupci napravo od tabulky výher. Zobrazení je grafickým znázorněním spojeno s tabulkou výher. Sázka Stisknutím tlačítka SÁZKA vyberete sázku hry od 2 do 500 Kč (se zvýšením sázky se rozsvítí příslušný sloupec výher). Příkaz k volbě sázky je tento: 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500. Při sázce 500 se vrátí na 2. Kdyţ se sázka takto změní, hodnota se zobrazí na bonusovém displeji. Bonusový displej. Bonusový displej zobrazuje poměr narůstající hodnoty uvedené na displeji Super Bonus, kterou hráč získá, pokud vyhraje Bonus na kotouči Hot Wheel. Celý Super Bonus se zobrazí při sázce 500 Kč, zatímco při sázce 2 Kč se na displeji Bonus zobrazí 2/500 celkové hodnoty Super Bonusu. Bonusový displej je k dispozici pro výhru v kaţdé hře. Proto je hlavní hra Hot Wheel k dispozici pro výhru v kaţdé hře při VŠECH sázkách od 2 Kč do 500 Kč. Výtisk VA strana 8 z 29 13/05/10

9 Odměny a ceny Výhry. Hráč získává všechny výhry na 5 výherních liniích. Výhra se zobrazí na displeji VÝHRA společně s výherní fanfárou. To se opakuje pro kaţdý výherní řádek. Kdyţ se všechny výhry nasčítají na displeji VÝHRA, výsledek bude k dispozici pro rizikovou sázku. Výhry, které docílily na sázkách 2 a 5 mohou být vsazeny na panelech x2 na skleněném válci, zatím co výhry, které docílily na sázkách 10, aţ 500 mohou být vsazeny s rizikem na ţebříčku násobitele výhry. Ţebříček rizikových sázek Riziková sázka je uvedena na displeji násobitele výhry. Toto 22 stupňový poanel násobitele výhry (včetně políčka ztráta ). Riziková sázka je určena níţe uvedenou tabulkou rizikových sázek. Hráč buď nasbírá, nebo dosáhne vrcholu nebo dna. Riziková sázka sází na násobiteli výhry uvedené na displeji VÝHRA. Na konci rizikové sázky se výhra na displeji VÝHRA vynásobí úrovní dosaţenou na ţebříčku rizikových sázek. Hráč můţe riskovat výhru stisknutím tlačítka SÁZKA / RIZIKO nebo převzít výhru stisknutím tlačítka VEZMI VÝHRU. Výtisk VA strana 9 z 29 13/05/10

10 Automatická hra. Automatická hra se aktivuje tlačítkem Autostart. Na bodovém displeji se zobrazí text AUTOPLAY. Při aktivaci jsou všechna ostatní tlačítka neaktivní a všechny výhry se sbírají automaticky. Hráč můţe automatické spuštění zrušit během animace výhry, pokud chce výhru riskovat. Hlavní výhra. Při dosaţení 3 symbolů Super Hot v criss-crossu se hráči aktivuje prvek Top Disk, kdy hraje při sázce 5+5 nebo více. Při sázkách 2 a 5 Kč získá po dosaţení tří symbolů Super Hot v criss-crossu malou odměnu. Při sázkách 2 a 5 Kč bude malá odměna k dispozici pouze pro riskování na panelech X2/Lose na dolním skle. Prvek Top Disku. Po získání odměny získá hráč moţnost jednou zatočit horním diskem. Hodnota, na které se disk zastaví, bude vynásobena hodnotou zobrazenou na displeji násobků a bude k dispozici ke vsazení jako normální ceny. Výtisk VA strana 10 z 29 13/05/10

11 Umístění svazků kotoučů a disku Rozvrţení tlačítek TLAČÍTKO 4 TLAČÍTKO 3 TLAČÍTKO 2 TLAČÍTKO 1 Výplata Autostart Sázka/Riziko Start/Vezmi Výhru Výtisk VA strana 11 z 29 13/05/10

12 Výhra Astra Výtisk VA strana 12 z 29 13/05/10

13 NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL (MASTER) Dbejte na to, aby byly přepínače D.I.L. správně nastavené pro místní podmínky. Zkontrolujte správný chod stroje podle pokynů v části Rutinní test automatu tohoto manuálu. SW1 & SW2 JSOU NA HLAVNÍ DESCE UMÍSTĚNY TAK, ŢE SW2 JE NAHOŘE A SW1 DOLE! Dbejte na to, aby byly přepínače D.I.L. správně nastaveny pro místní podmínky. Poz Přepínač SW 1 Přepínač SW 2 1 Zap Zákl. hodnota Bonusu poz. 0 zap. Max. hodnota Bonusu poz. 0 zap. Vyp Zákl. hodnota Bonusu poz. 0 vyp. Max. hodnota Bonusu poz. 0 vyp. 2 Zap Zákl. hodnota Bonusu poz. 1 zap. Max. hodnota Bonusu poz. 1 zap. Vyp Zákl. hodnota Bonusu poz. 1 vyp. Max. hodnota Bonusu poz. 1 vyp. 3 Zap Zákl. hodnota Bonusu poz. 2 zap. Max. hodnota Bonusu poz. 2 zap. Vyp Zákl. hodnota Bonusu poz. 2 vyp. Max. hodnota Bonusu poz. 2 vyp. 4 Zap Zákl. hodnota Bonusu poz. 3 zap. Max. hodnota Bonusu poz. 3 zap. Vyp Zákl. hodnota Bonusu poz. 3 vyp. Max. hodnota Bonusu poz. 3 vyp. 5 Zap Zvyšování Bonusu % poz. 0 zap. Ţádná funkce Vyp Zvyšování Bonusu % poz. 0 vyp. Ţádná funkce 6 Zap Zvyšování Bonusu % poz. 1 zap. Ţádná funkce Vyp Zvyšování Bonusu % poz. 1 vyp. Ţádná funkce 7 Zap Zvyšování Bonusu % poz. 2 zap. Ukázka předváděcího módu Vyp Zvyšování Bonusu % poz. 2 vyp. Normální mód hraní her 8 Zap Zvyšování Bonusu % poz. 3 zap. Zapněte oznámená ZCA Vyp Zvyšování Bonusu % poz. 3 vyp. Vypněte oznámení ZCA Hlavní tlačítka zleva. (umístěná na hlavní liště) Button 1: Cycle menu. Button 2: Select menu item. Button 3: Cycle value. Button 4: Decrement value. Button 5: Increment value. Výtisk VA strana 13 z 29 13/05/10

14 NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL (SLAVE) Přesvědčte se, ţe všechny přepínače DIL jsou správně nastavené na místní podmínky. Zkontrolujte správný chod stroje podle pokynů v části Rutinní test automatu tohoto manuálu. SW1 & SW2 JSOU NA HLAVNÍ DESCE UMÍSTĚNY TAK, ŢE SW2 JE NAHOŘE A SW1 DOLE! Přesvědčte se, ţe všechny přepínače DIL jsou vhodně nastaveny na podmínky automatu. Poz Přepínač banku 1 Přepínač banku 2 1 Zap Výplata obsluhou ZAPNUTO Rozšířený seznam počítadel povolen Vyp Výplata obsluhou VYPNUTO Rozšířený seznam počítadel zakázán 2 Zap Výplata mincemi 20 Kč POVOLENA Povolena vysoká úroveň hopperu Vyp Výplata mincemi 10 Kč POVOLENA Povolena nízká úroveň hopperu Zap Úroveň výplaty obsluhou (str. 18) Aktivovat vyplácení mincí Vyp Úroveň výplaty obsluhou (str. 18) Deaktivovat vyplácení mincí Zap Úroveň výplaty obsluhou (str. 18) Ţádná funkce Vyp Úroveň výplaty obsluhou (str. 18) Ţádná funkce Zap Ţádná funkce Odečíst minci u Power Cycle Vyp Ţádná funkce Neodečíst minci u Power Cycle Zap Ţádná funkce Zahájit zátěţový test Vyp Ţádná funkce Ţádný zátěţový test Zap Ţádná funkce Předváděcí reţim Vyp Ţádná funkce Normální herní reţim Zap Ţádná funkce Ţádná funkce Vyp Ţádná funkce Ţádná funkce Výtisk VA strana 14 z 29 13/05/10

15 Procento zvyšování Bonusu DODATEČNÁ NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL Nastavení DIL (ZAP) Nastavení základní hodnoty Bonusu Nastavení DIL (zap.) 1% Ţádné DIL zap 500 Ţádné DIL zap 2% DIL 1_8 600 DIL 1_4 3% DIL 1_7 700 DIL 1_3 4% DIL 1_7 & 1_8 800 DIL 1_3 & 1_4 5% DIL 1_6 900 DIL 1_2 6% Dil 1_6 & 1_ DIL 1_1 & 1_4 7% DIL 1_6 & 1_ DIL 1_2 & 1_3 8% DIL 1_6 & 1_7 & 1_ DIL 1_2 & 1_3 & 1_4 9% DIL 1_ DIL 1_1 10% DIL 1_5 & 1_ DIL 1_1 & 1_4 10% DIL 1_5 & 1_ DIL 1_1 & 1_3 10% DIL 1_5 & 1_7 & 1_ DIL 1_1 & 1_3 & 1_4 10% DIL 1_5 & 1_ DIL 1_1 & 1_2 10% DIL 1_5 & 1_6 & 1_ DIL 1_1 & 1_2 & 1_4 10% DIL 1_5 & 1_6 & 1_ DIL 1_1 & 1_2 & 1_3 10% DIL 1 5 & 1 6 & 1 7 & 1_ DIL 1_1 & 1_2 & 1_3 & 1_4 Nastavení Max hodnoty Bonusu Nastavení DIL (zap.) Ţádné DIL zap DIL 2_ DIL 2_ DIL 2_3 & 2_ DIL 2_ DIL 2_1 & 2_ DIL 2_2 & 2_ DIL 2_2 & 2_3 & 2_ DIL 2_ DIL 2_1 & 2_ DIL 2_1 & 2_ DIL 2_1 & 2_3 & 2_ DIL 2_1 & 2_ DIL 2_1 & 2_2 & 2_ DIL 2_1 & 2_2 & 2_ DIL 2_1 & 2_2 & 2_3, 2_4 Výtisk VA strana 15 z 29 13/05/10

16 MOŢNOSTI VÝPLATY PENĚZ: D.I.L. SW 2, banky 1 a 2 Vysoký/nízký obsah zásobníku: 10 Kč zásobník Hopper 10 Kč Celkový obsah Bank 2 SW1 Horní max. 300*10Kč 3000Kč Zap Dolní min. 300*10Kč 3000Kč Vyp Vysoký/nízký obsah zásobníku: 20Kč zásobník Hopper 20 Kč Celkový obsah Bank 2 SW1 Horní max. 100*20Kč 2000Kč Zap Dolní min. 100*20Kč 2000Kč Vyp Nastavení hopperu V tomto automatu je 1 hopper. Jedná se o sériový hopper připojený k sériové sběrnici na různých adresách. Při pohledu zepředu automatu vypadá hopper takto: Hopper Výtisk VA strana 16 z 29 13/05/10

17 Postup plnění Pomocí nastavení vhodných přepínačů DIL (viz. str. 16) lze zvolit maximální náplň hopperu. Stroj se bude vţdy snaţit udrţovat jednu ze zvolených úrovní: Horní/dolní. Existují 2 metody naplnění stroje, které se provádí následovně: : Doplnění přes akceptor mincí. Servisní dvířka jsou otevřená nebo zavřená. Otočte doplňovacím klíčem. Mince vloţené do akceptoru mincí se budou zaznamenávat na doplňovacím počítadle po 1 Kč; doplněné mince se zobrazí na alfanumerickém displeji. Tento displej bude uvádět informace o stavu 10Kč hopperu. Doplnění pomocí doplňovacího tlačítka náplně. Servisní dvířka jsou otevřená. Otočte doplňovacím klíčem. Naplňte kaţdý hopper na maximální obsah. Stiskněte červený doplňovací přepínač hopperu umístěný na pravé straně skříně vpravo Vytáhněte doplňovací klíč a zavřete servisní dvířka. Stroj je nyní připraven k hernímu provozu. VYPRÁZDNĚNÍ HOPPERU POMOCÍ DOPLŇOVACÍHO KLÍČE Otevřete servisní nebo hotovostní dvířka Otočte doplňovacím klíčem. Dbejte na to, aby přepínač č. 3 na bloku přepínačů 2 byl nastaven v poloze 'Zapnuto'. Rozsvícené tlačítko 2 bude signalizovat, ţe je moţné provést vyprázdnění hopperu. Stiskem tlačítka 5 vyprázdníte hopper; Na displeji se zobrazí vyprázdněné mince a úroveň náplně hopperu. Výtisk VA strana 17 z 29 13/05/10

18 POSTUP VYPLACENÍ OBSLUHOU Hráč stiskne VÝPLATA. Na displeji se bude posouvat text K VYPLATE xxxx - ZAVOLEJTE OBSLUHU a současně bude blikat nápis ZAVOLEJTE OBSLUHU. (V případě, že je stroj nastaven tak, aby tuto částku nejprve vyplatil z hopperu a nemá dostatek náplně, bude se na displeji posouvat text HOPPER PRAZDNY ). Obsluha otočí doplňovacím klíčem. Na displeji se bude posouvat text ZAVOLEJTE OBSLUHU xxxx, kde xxxx je částka k výplatě. Obsluha stiskne jednou tlačítko VÝPLATA. Na displeji bude blikat xxxx (částka). Obsluha znovu stiskne tlačítko VÝPLATA. Částka se rychle sníží na nulu na důkaz, že postup vyplacení byl proveden správně, a na displeji se bude posouvat text VYPLATA KLICEM UKONCENA. Obsluha vyplatí hráči peníze a vyplacená částka se odečte na všech příslušných elektromechanických a elektronických počítadlech. (Výplata obsluhou je k dispozici vždy po otočení doplňovacím klíčem, a to i v případě, že nedošlo ke stisku tlačítka VYPLATA. ÚROVNĚ VYPLACENÍ OBSLUHOU. (Blok 1 Přepínač 1 ZAPNUTO) Vyplacení obsluhou Úroveň 0 Vyplacení obsluhou Úroveň 1 Úroveň Blok 1 přepínač 3 Blok 1 přepínač 4 VYPNUTO VYPNUTO Obsluha vyplácí všechny výhry VYPNUTO ZAPNUTO Obsluha vyplácí výhry nad 1000 Kč ZAPNUTO VYPNUTO Obsluha vyplácí výhry nad 3000 Kč ZAPNUTO ZAPNUTO Obsluha vyplácí výhry nad 5000 Kč Při nastavení Blok 1, přepínač 1 VYPNUTO se všechny výhry vyplácí z hopperu. Výtisk VA strana 18 z 29 13/05/10

19 Testování a tlačítka doplňování zásobníku DOPLŇOVACÍ TLAČÍTKO ZÁSOBNÍKU (vpravo z boku) TESTOVACÍ TLAČÍTKO (vlevo z boku) Jak je zobrazeno na diagramu, testovací a doplňovací tlačítka jsou umístěna na pravé straně vnitřního servisního prostoru skříně Postup testu Testovací reţim aktivujete otevřením servisních dvířek a stiskem testovacího tlačítka. Testovací tlačítko je červené tlačítko (levé) umístěné na pravé straně v horní části kabinetu. Stiskem tlačítka VÝPLATA můţete procházet jednotlivé dostupné testy. Stiskem tlačítka START vstoupíte do zobrazeného testu. Stiskem tlačítka SÁZKA aktuální test opustíte. Test 1.1 LED Displeje Po spuštění se LED displej rozsvítí podle předem nastaveného vzoru, stiskem tlačítka START test přerušíte, dokud tlačítko znovu neuvolníte. Test 1.2 Bodový displej Při spuštění se rozsvítí segmenty displeje s bodovou maticí. Stiskem tlačítka VÝPLATA se zobrazí všechny segmenty. Test 2 Vstupy Po stisku libovolného tlačítka se rozsvítí přidruţená ţárovka. Otočením doplňovacího klíče rozsvítíte symbol Prohra. Stiskem doplňovacího tlačítka hopperu se rozsvítí třetí symbol MELOUNU. Prvních 8 míst zobrazených na displeji s bodovou maticí představuje přepínače SW 1 a posledních 8 zobrazených míst představuje přepínače SW 2 _= VYPNUTO - = ZAPNUTO Test 3 Test ţárovek Při vstupu ţárovky zhasnou a přejdete do reţimu automatického procházení. Stiskem tlačítka START rozsvítíte všechny ţárovky. Stiskem tlačítka VÝPLATA můţete ručně procházet směrem vpřed. Stiskem tlačítka AUTOSTART můţete ručně procházet směrem zpět. Výtisk VA strana 19 z 29 13/05/10

20 Test 4 Test zvuků Stiskem tlačítka AUTOSTART přehrajete aktuální zvuk. Stiskem tlačítka WIN/ZERO zrušíte aktuální zvuk a zobrazíte zvuk s předchozím číslem. Stiskem tlačítka VÝPLATA zrušíte aktuální zvuk a zobrazíte zvuk s následujícím číslem. Test 5 Elektronická počítadla Na displeji se zobrazí číslo a obsah počítadla, jak je ukázáno dále. Stisknutím START se přepíná mezi zobrazeným číslem počítadla a jeho popisem. Stisknutím VÝPLATA se zobrazí následující počítadlo. Stisknutím AUTOSTART se zobrazí předcházející počítadlo. Poznámka: Aby byl zobrazen rozšířený seznam počítadel, musí být přepínač DIL nastaven takto: Přepínač 1 banku 2 musí být zapojený. DLOUHODOBÁ POČÍTADLA Počítadlo 1 Revize programu Počítadlo Kč do pokladny Počítadlo 2 Cíl & skutečná % Počítadlo Kč vyplaceno Počítadlo 3 Celkem vloţeno Počítadlo Kč doplněno Počítadlo 4 Bankovek 5000 Kč vloţeno Počítadlo Kč do pokladny Počítadlo 5 Bankovek 2000 Kč vloţeno Počítadlo 30 Celková hladina Počítadlo 6 Bankovek 1000 Kč vloţeno Počítadlo 31 Přední hladina Počítadlo 7 Bankovek 500 Kč vloţeno Počítadlo 32 Celkem v pokladně Počítadlo 8 Bankovek 200 Kč vloţeno Počítadlo Kč v pokladně Počítadlo 9 Bankovek 100 Kč vloţeno Počítadlo Kč v pokladně Počítadlo 10 Bankovek 50 Kč vloţeno Počítadlo Kč v pokladně Počítadlo 11 Mincí 50 Kč vloţeno Počítadlo 36 5 Kč v pokladně Počítadlo 12 Mincí 20 Kč vloţeno Počítadlo 37 2 Kč v pokladně Počítadlo 13 Mincí 10 Kč vloţeno Počítadlo 38 Výplata < 100 Počítadlo 14 Mincí 5 Kč vloţeno Počítadlo 39 Výplata < 200 Počítadlo 15 Mincí 2 Kč vloţeno Počítadlo 40 Výplata < 400 Počítadlo 16 Celkem vloţeno bankovek Počítadlo 41 Výplata < 600 Počítadlo 17 Celkem vyplaceno Počítadlo 42 Výplata < 1000 Počítadlo Kč vyplaceno Počítadlo 43 Výplata < 1500 Počítadlo 19 Výplata klíčem Počítadlo 44 Výplata < 2000 Počítadlo 20 Celkem doplněno Počítadlo 45 Výplata < 3000 Počítadlo Kč doplněno Počítadlo 46 Výplata < 4000 Počítadlo 22 Celkem vsazeno Počítadlo 47 Výplata < 5000 Počítadlo 23 Celkově vyhráno Počítadlo 48 Výplata < Počítadlo 24 Celkem her Počítadlo 49 Výplata < Počítadlo 25 Celkem Bonus Počítadlo 50 Výplata < Počítadlo 51 Výplata > Výtisk VA strana 20 z 29 13/05/10

21 Test 6 Test mincí Hodnota vloţené mince nebo bankovky se zobrazí na displeji. Stisknutím AUTOSTART lze přepnout mezi převést mince a bez převádění mincí. Stisknutím a drţením SÁZKA se zablokují všechny mince a bankovky. ** Prosím, vezměte na vědomí, ţe všechny mince a bankovky jsou ponechané v automatu, nejsou tímto módem testu načteny počítadly. Test 7 Vyplácení Stisknutím AUTOSTART se vyplatí obsah hopperu. Test 8 Mechanická počítadla Stiskem tlačítka VÝPLATA otočíte mechanická počítadla 5x v následujícím pořadí: NOTES IN -CASH IN CASH OUT Test 9 Hlasitost Na displeji se zobrazuje aktuální úroveň hlasitosti. Stiskem tlačítka VÝPLATA hlasitost zvýšíte. Stiskem tlačítka AUTOSTART hlasitost sníţíte. Test 10 Válce Při zahájení jsou válce automatu inicializovány. Stisknutím START se natočí válce do své původní polohy. Ke změně polohy symbolu válce: Stisknutím SÁZKA vyberte válec, který má být nastaven. Stisknutím AUTOSTART otáčíte válcem v krocích dokola. Je-li jednou kombinace kroky nastavena na střed výherní linky, názvy a symboly jsou zobrazeny na displeji. Test 11 Disk Stisknutím START vrátíte polohu disku do výchozí polohy. Stisknutím AUTOSTART postupuje disk po krocích ve směru hodinových ručiček zatím, co se zobrazuje vyhraná částka. Test 12 Foto Mód Stisknutím START se rozsvítí veškeré herní osvětlení a displeje pro fotografické účely. Test 13 Chybový záznam Na displeji se zobrazí řada aţ 15 kódů chyb, které se vyskytly. Chyba 1 bude nejnovější. Stiskem tlačítka VÝPLATA můţete procházet jednotlivé chybové kódy. Přidrţením tlačítka START na 3 sekundy vymaţete všechny počítadla. Výtisk VA strana 21 z 29 13/05/10

22 Test 14 Vymazání RAM Stiskem tlačítka START spustíte odpočet. Po dosaţení nuly provede stroj VYMAZÁNÍ PAMĚTI. Stiskem tlačítka SÁZKA předtím, neţ dojde k odpočítání na nulu, se vymazání paměti zruší. Celkové vymazání RAM: Stiskněte START a uvolněte je, potom stiskněte START znovu a drţte je stisknuté, dokud se neobjeví zpráva ALL RAM CLEARED. Výtisk VA strana 22 z 29 13/05/10

23 Otočte doplňovacím klíčem a dveřmi zavřete menu volby. > Servisní dveře jsou zavřeny > Otočte doplňovacím klíčem. > Představí se menu: Tlačítkem AUTOSTART se jde nazpět, tlačítkem VÝPLATA se jde po krocích kupředu seznamem menu. Stisknutím tlačítka 1 se vybere volba v menu. > Stisknutím tlačítka SÁZKA se opustí vybrané menu. Menu Refill coins Volume Reel spin sound Game history Short term meters - Moţnosti dovolující operátorovi doplňovat mince. - Dovoluje operátorovi nastavit hlasitost hry. Stisknutím VÝPLATA se hlasitost zvyšuje a stisknutím AUTOSTART se sniţuje. - Stisknutím VÝPLATA se zapíná a vypíná zvuk při otáčení válců. - Objeví se submenu historie. Stisknutím START vstoupíte do historie hry. K prohlíţení seznamu stiskněte VÝPLATA a AUTOSTART ke kroku dopředu, resp. dozadu - Umoţňuje obsluze nahlédnout do seznamu krátkých počítadel. K prohlíţení seznamu stiskněte VÝPLATA a AUTOSTART ke krokům dopředu, resp. dozadu. Stisknutím START se přepíná mezi zobrazeným číslem počítadla a jeho popisem. Clear (CLR)Short term meters 1 Zaplaceno hotově 22 Celková hladina 2 Kč 5000 v bankovkách 23 Správná hladina 3 Kč 2000 v bankovkách 24 Celková hotovost v pokladně 4 Kč 1000 v bankovkách 25 50Kč v pokladně 5 Kč 500 v bankovkách 26 20Kč v pokladně 6 Kč 200 v bankovkách 27 10Kč v pokladně 7 Kč 100 v bankovkách 28 5Kč v pokladně 8 Kč 5 v bankovkách 29 2Kč v pokladně 9 50 Kč vloţeno 30 Reflex Kč vloţeno 31 Výplata < Kč vloţeno 32 Výplata < Kč vloţeno 33 Výplata < Kč vloţeno 34 Výplata < Vyplaceno 35 Výplata < Kč vyplaceno 36 Výplata < Výplata klíčem 37 Výplata < Celkem doplněno 38 Výplata < Kč doplněno 39 Výplata < Celkem vsazeno 40 Výplata < Celkově vyhráno 41 Výplata < Kč do pokladny - K vymazání krátkodobých počítadel stiskněte START a uvolněte a potom stiskněte VÝPLATA a drţte je. Výtisk VA strana 23 z 29 13/05/10

24 ASTRA SPS SCHÉMA NAPÁJENÍ Hlavní pomocný výstup Hlavní vstup Hlavní vypínač Zap/Vyp Připojení zemnění Umístění výstupního pinu 9 +36V DC 0v (24V, 5V, -12V) V DC 0v (24V, 5V, -12V) V (48V Return) 0v (24V, 5V, -12V) V (48V Return) 0v (24V, 5V, -12V Return) 9 5 0V (48V Return) +12V DC 8 4 0V (48V Return) +12V DC V DC +12V DC V DC +12V DC V DC +12V DC 4 +12V DC 3 +5V DC Dobře zjištěno 2 Chybí detekce impulsu (O/P) 1 Výtisk VA strana 24 z 29 13/05/10

25 ASTRA SPS NAPÁJECÍ ZDROJ UPOZORNĚNÍ V této jednotce je vysoké napětí! Odpojte hlavní přívod před zahájením opravy. Napájecí jednotka připojená k tomuto VHP je konstruována tak, aby obsahovala pokročilou technologii přepínačů navrţenou tak, aby vyhovovala přesně potřebám technologii VHP společnosti Astra. Napájecí jednotka obsahuje uvnitř zapečetěnou jednotku, která NESMÍ být demontována. Neobsahuje pouţitelné díly pro uţivatele. Musí být pouţívána POUZE přiměřeně kvalifikovanou a vyškolenou osobou nebo pod jejím dohledem. Kromě pouţití jediné primární vstupní pojistky, neobsahuje pokročilá konstrukce ţádné další výstupní pojistkami jištěné výstupy. Obsahuje vnitřní ochranné prvky, které neustále sledují nadproud, přepětí, nedostatečné napětí a podmínky zkratu, které jsou monitorovány, a automaticky se přizpůsobují vznikajícím podmínkám. Vstupní poţadavky: Výstupní charakteristiky: Ochranné obvody: Bezpečnost výrobku: Nominální vstupní napětí AC 230V Rozsah vstupního napětí: AC180V aţ AC264V Nominální frekvence: 50/60Hz Rozsah změn frekvence: 47Hz aţ 63Hz Fáze: Jednofázový Rozsah provozní teploty: 0 aţ 50 C Rozsah vlhkosti: 5% aţ 85% Podmínky chlazení: Přirozené chlazení vzduchem Váha: asi 232 kg Výstupní obvod + 5V DC + 12V DC +24V DC -12V DC +36 VD AC Out Nadproud: Přepětí: Podpětí: Nominální napětí (V) +5.1V +12V +24V -12V +36V 230V AC +5V, +12V, +24V,-12V, +36V +12V, +36V +12V, Automat musí být uzemněn pouţitím upevněného zemnícího kolíku. Pouţité bezpečnostní normy: Navrţené, aby vyhovovaly poţadavkům EN60950 Pouţité normy EMI/RFI: Navrţené, aby vyhovovaly poţadavkům EN Výtisk VA strana 25 z 29 13/05/10

26 SCHÉMA PLUTO 6 Válce DIL Přepínač banku 1 Tlačítka Zdroje pro světla Alfanumerické Reproduktor Elektrický proud LEDky cctalk Rs232 Sklopná světla Kompaktní flash karta DIL Přepínač banku 2 Světlo Aurora/LED panel ovladačů Poznámka: Panel je připojen sklopným světlem a konektory LED. Výtisk VA strana 26 z 29 13/05/10

27 Chybové kódy Kód Popis chyby Příčina 1.0 Bad Coin Input Mechanická závada mincovníku 1.1 2Kc Coin Input Error Mechanické zaseknutí mincovníku 1.2 5Kc Coin Input Error Mechanické zaseknutí mincovníku Kc Coin Input Error Mechanické zaseknutí mincovníku Kc Coin Input Error Mechanické zaseknutí mincovníku Kc Coin Input Error Mechanické zaseknutí mincovníku 1.6 Note Jam/Bad I.P. Akceptor bankovek 1.7 Hopper Switch Výstupní optočlen hopperu zakrývá mince 1.9 Strim Alarm Porucha toku mincí / mechanicky odpojen 1.9 Note Acceptor - Invalid Output Výstraha manipulace s akceptorem bankovek 1.9 Note Acceptor - Tamper Výstraha manipulace s akceptorem bankovek 2.1 Reel 1 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděný válec 2.2 Reel 2 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděny válec 2.3 Reel 3 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděný válec 2.4 Reel 4 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděny válec 2.5 Reel 5 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděný válec 2.6 Reel 6 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděny válec 3.2 Hopper Signal Error Chyba přepínače mincí v hopperu 4.8 Power Fail Přerušení proudu ze sítě / CPU (s kreditem) Kc Note Input Error Problém s akceptorem bankovek Kc Note Input Error Problém s akceptorem bankovek Kc Note Input Error Problém s akceptorem bankovek 5.6 Strim Alarm Porucha toku mincí / mechanicky odpojen 6.1 Hardware Meter 1 Error Chyba počítadla vloţené hotovosti 6.2 Hardware Meter 2 Error Chyba počítadla vydané hotovosti 6.3 Hardware Meter 3 Error Chyba počítadla doplněné hotovosti 6.4 Hardware Meter 4 Error Chyba počítadla hotovosti 7.1 E.D.C. Time-out Error Chyba komunikace E.D.C. 7.2 Black Box Parity Error Chyba komunikace E.D.C. 7.3 CCT Bus Fail Chyba CC Talk 7.3 CCT Coin Fail Chyba CC Talk 7.3 CCT Hopper Fail Chyba CC Talk 7.3 CCT note Fail Chyba CC Talk 7.5 Hopper Signal Error Chyba přepínače mincí v hopperu 7.7 Note Acceptor - Tamper Výstraha manipulace s akceptorem bankovek 7.8 No Note Stacker Ţádná bankovka ve štosovači 8.4 HSF File missing Scházející zvukový soubor 8.6 R.A.M. Cleared podle popisu 9.0 Hopper Status Error Odpojený hopper 9.1 Illegal Switch Setting Nebylo rozpoznáno nastavení přepínačů 9.2 CCTalk Fail Pokud se vyskytne chyba hopperu 1.7, musí se odpojit/připojit servisní dvířka a servisní dvířka je nutno otevřít, aby se chyba odstranila. Výtisk VA strana 27 z 29 13/05/10

FeelingHot 750 Česky

FeelingHot 750 Česky TENTO VÝROBEK BYL NAVRŽEN V SOULADU SE SMĚRNICÍ 73/23/EHS PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ S VYUŽITÍM BS EN 60335-1 1995 JAKO OBECNÉ NORMY. FeelingHot 750 Česky Skříň FW762 Návod k obsluze Vydání A Číslo dílu 1218977

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750)

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ HRY: HOT COINS ULTRA HEAT CRYSTAL FRUITS SPARKLING HOT WATER WORLD JOKERS DELUXE ROYAL POKER EUROPEAN POKER DELUXE FRUIT POKER TUTTI FRUTTI + HI LO

Více

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů.

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů. Admiral Ultimate 10 C obsahuje 10 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Xtra Hot Fruits n Royals Joker Fruits Plenty on Twenty Hot Roaring Forties American Colors Hot Chip Runner deluxe Sizzling Hot

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

S U P E R G A M E S HERNÍ PLÁN

S U P E R G A M E S HERNÍ PLÁN Zadávání kreditů : S U P E R G A M E S HERNÍ PLÁN Přístroj přijímá mince v hodnotě 5, 10 a 20 Kč. Akceptor bankovek přijímá bankovky dle nastavení provozovatele v hodnotách : 50,100, 200, 500, 1000 a 2000

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY Systém : Sada her : Min. sázka na jednu hru (dle nastavení): Max. sázka na jednu hru (dle nastavení): CLS - GAMES SYSTÉM Emotion 1 Kč 1.000 Kč Nastavený výherní podíl: 89-97 % Vložení

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K IVT. KAJOT DOUBLE TRONIC, varianta APOLLO GAMES C.S.G. Software Group limited organizační složka

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K IVT. KAJOT DOUBLE TRONIC, varianta APOLLO GAMES C.S.G. Software Group limited organizační složka UŽIVATELSKÝ MANUÁL K IVT KAJOT DOUBLE TRONIC, varianta APOLLO GAMES C.S.G. Software Group limited organizační složka Kajot Double Matic 2 Obsah........................................................................3

Více

HERNÍ PLÁN. Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál.

HERNÍ PLÁN. Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál. HERNÍ PLÁN Systém: MULTI LOTTO Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál. Super Fruit Je to 3 -kotoučová hra s pěti výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 500 CZK dle

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč POPIS HRY Apex Multi Magic APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč Pravidla hry APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Výherní přístroj /dále jen VHP/ APEX Multi Magic

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

KAJOT GG V.CZ-kat.3. Česká republika OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY:

KAJOT GG V.CZ-kat.3. Česká republika OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: KAJOT GG V.CZ-kat.3 Česká republika OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: AZTECS EMPIRE BIG APPLE GOLD MACHINE HAPPY FORTY JOKER DREAM JOKER STAR 81 LONDON PUB MACAU MAX WILD NITRO 81 RING OF FIRE XL SIMPLY THE BEST

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27 Joker 27 Joker 27 Popis a pravidla Joker 27 je hra se třemi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po třech symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem.

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem. Magic Games CZK Magic Games obsahuje 12 různých her ( herní průběh viz. herní plán ). Z následujících her je možné si sestavit herní mix s maximálně 7 hrami, přičemž HI-LO není považována za extra hru.

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Herní plán DIRTY MONEY

Herní plán DIRTY MONEY Herní plán DIRTY MONEY Dirty Money 1. Úvod Dirty Money je hra s pěti válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Dirty Money může hráč nastavit sázky

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker Area

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker Area Joker Area Joker Area Popis a pravidla Joker Area je hra se čtyřmi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po čtyřmi symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

PLAY IT AGAIN: POPIS HRY Strana 1 z 10 PLAY IT AGAIN : POPIS HRY. Pohled na obrazovku při sázce 2

PLAY IT AGAIN: POPIS HRY Strana 1 z 10 PLAY IT AGAIN : POPIS HRY. Pohled na obrazovku při sázce 2 PLAY IT AGAIN: POPIS HRY Strana 1 z 10 PLAY IT AGAIN : POPIS HRY Pohled na obrazovku při sázce 2 PLAY IT AGAIN: POPIS HRY Strana 2 z 10 Pohled na obrazovku při losování PLAY IT AGAIN: POPIS HRY Strana

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

MOD PLAY VLT - Všeobecný herní plán

MOD PLAY VLT - Všeobecný herní plán MOD PLAY VLT - Všeobecný herní plán 1. Popis zařízení Videoloterní systém MOD PLAY VLT se skládá z centrální jednotky (serveru) a více než dvou koncových stanic (terminálů). Koncové stanice (terminály)

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK TOTAL HOT DELUXE VLT CZK Typ hry: válcová video hra s 4 otáčejícími se válci a 25 výherními liniemi Maximální sázka na 1 hru: 1000 Kč Maximální výhra z jedné hry: 200 000 Kč Maximální výhra s double up

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

H.T.V. Hodiny, Teploměr, Vlhkoměr. Realizace 11.2012 až 2.2013. Pavel Janík - PaJa-trb. Stručný uživatelský manuál a seznámení s výrobkem

H.T.V. Hodiny, Teploměr, Vlhkoměr. Realizace 11.2012 až 2.2013. Pavel Janík - PaJa-trb. Stručný uživatelský manuál a seznámení s výrobkem H.T.V. Hodiny, Teploměr, Vlhkoměr Realizace 11.2012 až 2.2013 Pavel Janík - PaJa-trb www.paja-trb.cz paja@paja-trb.cz Stručný uživatelský manuál a seznámení s výrobkem Tyto kapesní hodiny s rozměry 50x6x5cm

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590

NÁVOD K OBSLUZE. Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590 NÁVOD K OBSLUZE Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590 6.4 Zadání velikosti kol s automatickým pravítkem Na obrázcích vedle textu jsou znázorněna automatická zadání tří nutných parametrů pro dynamický, statický

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Magic Power Popis a funkce systému

Magic Power Popis a funkce systému Popis a funkce systému Návod k obsluze: Příručka je členěna do deseti kapitol: Kapitola 1 - Úvod 4 1. 1 - Přehled výrobků 5 1. 2 - Základní ovládací prvky 6 1. 3 - Součásti jednotlivých terminálů 7 1.

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více