Super Hot Multiplayer Česky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Super Hot Multiplayer Česky"

Transkript

1 TENTO VÝROBEK BYL NAVRŢEN V SOULADU SE SMĚRNICÍ 73/23/EHS PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ S VYUŢITÍM BS EN JAKO OBECNÉ NORMY. Super Hot Multiplayer Česky FW762 Cabinet Manuál pro obsluhu a údrţbu Vydání číslo Astra Games Ltd 2010

2 ASTRA GAMES LTD Astra House 1 Kingsway Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3RY Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) POTŘEBUJETE TECHNICKOU POMOC NEBO NÁHRADNÍ DÍLY? OBRAŤTE SE PROSÍM NA ZÁKAZNICKÝ SERVIS Pracovní doba: Pondělí pátek 9:00 aţ 17:00. Nebo nám pošlete UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÉ PRÁVO Astra Games Ltd vlastní výhradné autorské právo k softwaru, který je obsaţen v tomto AWP automatu. Reprodukování kteréhokoliv z těchto softwarů je výslovně zakázáno, pokud k tomu nedá Astra Games Ltd písemný souhlas. Autorské právo také platí pro ilustrace a tabulky výher tohoto automatu. Ţádná z těchto ilustrací nesmí být reprodukována ţádným způsobem bez písemného povolení. NEAUTORIZOVANÉ POUŢITÍ KTERÉKOLIV Z CHRÁNĚNÝCH ČÁSTÍ STROJE MŮŢE MÍT ZA NÁSLEDEK PRÁVNÍ POSTIH. Výtisk VA strana 2 z 29 13/05/10

3 NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S ELEKTŘINOU... 5 PŘEHLED AUTOMATU... 6 PŘEHLED HRY... 7 SUPER HOT MULTIPLAYER (ČESKY)... 7 NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL (MASTER) NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL (SLAVE) DODATEČNÁ NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL MOŽNOSTI VÝPLATY PENĚZ: PŘEPÍNAČ D.I.L. BANK NASTAVENÍ HOPPERU POSTUP PLNĚNÍ VYPRÁZDNĚNÍ HOPPERU POMOCÍ DOPLŇOVACÍHO KLÍČE- OTEVŘENÍ SERVISNÍCH DVÍŘEK POSTUP VÝPLATY OBSLUHOU PROVÁDĚNÍ TESTŮ MOŽNOSTI MENU PŘI OTOČENÍ DOPLŇOVACÍHO KLÍČE A UZAVŘENÍ DVEŘÍ 22 ASTRA SPS SCHÉMA NAPÁJENÍ PROUDEM ASTRA SPS NAPÁJECÍ ZDROJ SCHÉMA PLUTO KÓDY CHYB ZÁRUKA Výtisk VA strana 3 z 29 13/05/10

4 INSTALACE OBECNÉ INFORMACE Naším cílem je zajistit, ţe všechny výrobky Astra budou navrţeny, vyrobeny a odzkoušeny tak, aby splňovaly všechny zákonné bezpečnostní poţadavky. Pokud zjistíte, ţe výrobek v některé oblasti nevyhovuje, ţádáme vás, abyste okamţitě vyrozuměli společnost Astra Customer Services, společně s uvedením příslušných detailů o svých zjištěních. VÝSTRAHA ZA ŢÁDNÝCH OKOLNOSTÍ BY SE ŢÁDNÉ OSOBY S VÝJIMKOU VHODNĚ KVALIFIKOVANÉHO NEBO ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM PROŠKOLENÉHO PERSONÁLU NEMĚLY POKOUŠET O ŢÁDNOU FORMU INSTALACE, NASTAVOVÁNÍ, ÚDRŢBY NEBO OPRAV. DŘÍVE NEŢ ZAHÁJÍTE INSTALACI NEBO NASTAVOVÁNÍ, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME, ABYSTE SI PROČETLI OBSAH TOHOTO NÁVODU A DODRŢOVALI VŠECHNY VÝSTRAŢNÉ NÁLEPKY NA STROJI. ZA ŢÁDNÝCH OKOLNOSTÍ BYSTE NEMĚLI ODSTRAŇOVAT ANI PŘEPOJOVAT ŢÁDNÉ KOLÍČKY ANI KONEKTORY, POKUD JE STROJ POD NAPĚTÍM. JAKÉKOLI POŠKOZENÍ V DŮSLEDKU NEDODRŢENÍ TÉTO VÝSTRAHY POVEDE K ZÁNIKU ZÁRUKY KE STROJI. TENTO PŘÍSTROJ NENÍ URČEN PRO OSOBY (VČETNĚ DĚTÍ) SE SNÍŢENOU FYZICKOU, SMYSLOVOU NEBO MENTÁLNÍ SCHOPNOSTÍ ANI PRO OSOBY S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ NEBO ZNALOSTÍ, POKUD NEJSOU POD DOZOREM OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA JEJICH BEZPEČNOST NEBO NEJSOU TOUTO OSOBOU PROŠKOLENY Z HLEDISKA POUŢÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE. DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOHLEDEM, ABY SE ZAJISTILO, ŢE SI SE SPOTŘEBIČEM NEBUDOU HRÁT. POKYNY K INSTALACI Instalaci přístroje vţdy provádějte na rovné ploše, aby se zajistil správný příjem mincí. Přístroj neinstalujte na místech s příliš nízkou/vysokou vlhkostí a teplotou. Nikdy nepřetěţujte elektrickou zásuvku připojením příliš velkého počtu zástrček. Přístroj vţdy umístěte do dostatečné vzdálenosti od neonového nebo podobného osvětlení, které můţe působit příliš vysoké elektrické rušení. Kolem přístroje ponechte dostatečný větrací prostor, abyste zabránili jeho přehřívání. Zkontrolujte, ţe přístroj má správný zdroj přívodního napětí a je bezpečně uzemněn. Před prvním zapojením po dodání důrazně doporučujeme, abyste zkontrolovali, ţe všechny elektrické přípojky a součásti jsou na místě, zajištěné a správně orientované. V případě výrobků Multi-Player, kde jsou horní části kabinetu těţké, důrazně doporučujeme, abyste věnovali zvýšenou pozornost zdvihání horní části kabinetu a zamezili tak úrazům. Nikdy neodpojujte elektrické konektory z ţádné části, pokud předem nevypnete napájení VŠECH připojených přístrojů. Výtisk VA strana 4 z 29 13/05/10

5 UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S ELEKTŘINOU DŮLEŢITÁ UPOZORNĚNÍ POZORNĚ ČTĚTE, NEŢ ZAČNETE S ÚDRŢBOU UPOZORNĚNÍ!! AUTOMAT JE PŘIPOJEN K NAPÁJECÍMU NAPĚTÍ 230 VOLTŮ, 50 Hz, KTERÉ MŮŢE POTENCIÁLNĚ ZPŮSOBIT I SMRTELNÝ ÚRAZ. ZA ŢÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NESMÍ BÝT PROVÁDĚNA INSTALACE, SEŘÍZENÍ, ÚDRŢBA NEBO OPRAVA JINÝMI OSOBAMI NEŢ PŘÍSLUŠNĚ KVALIFIKOVANÝMI, PŘIMĚŘENĚ VYŠKOLENÝMI A KONTROLOVANÝMI PRACOVNÍKY. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ: AUTOMAT MUSÍ BÝT Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ UZEMNĚN. EXISTUJE NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NENÍ-LI PŘÍVODNÍ KABEL SPRÁVNĚ PŘIPOJEN NEBO NENÍ-LI BEZVADNĚ UZEMNĚN. PŘÍVODNÍ VEDENÍ POUŢITÉ K NAPÁJENÍ AUTOMATU NESMÍ BÝT DELŠÍ NEŢ 2 METRY. VODIČE HLAVNÍHO PŘÍVODU JSOU BAREVNĚ OZNAČENY V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI KÓDY A POLARITOU: ZELENOŢLUTÝ : ZEMNĚNÍ HNĚDÝ : POD NAPĚTÍM MODRÝ : STŘEDNÍ VODIČ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU MUSÍ BÝT AUTOMAT PŘIPOJEN K ELEKTRICKÉ SÍTI SCHVÁLENÝM SÍŤOVÝM KABELEM IEC. KAŢDÝ KABEL MUSÍ MÍT KONEKTOR SCHVÁLENÝ IEC A SCHVÁLENOU 13 A ZÁSTRČKU S POJISTKOU MAX. 13 A. POKUD BY BYLO NUTNÉ NAHRADIT KTEROUKOLIV KOMPONENTU, JE NEVYHNUTELNÉ, ABY BYLY NAHRAZENY IDENTICKÝMI DÍLY STEJNÝCH PARAMETRŮ JAKO ORIGINÁLNÍ DÍLY DODÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ ASTRA GAMES. VŢDY DODRŢUJTE SPRÁVNOU POLARITU. ZEMNĚNÍ A IZOLACE VÝROBKY ASTRA SE KONTROLUJÍ Z HLEDISKA ZEMNĚNÍ A IZOLAČNÍHO STAVU PŘED EXPEDICÍ. TYTO KONTROLY MUSÍ BÝT PRAVIDELNĚ OPAKOVÁNY NEBO ZNOVU PROVEDENY PŘI KAŢDÉ VÝMĚNĚ NEBO NOVÉM PŘIPOJENÍ DÍLŮ OVLIVŇUJÍCÍCH BEZPEČNOST. NÁLEPKA S UPOZORNĚNÍM O PROVÁDĚNÍ DALŠÍCH KONTROL JE PŘIPEVNĚNA KE KAŢDÉMU VÝROBKU. TENTO AUTOMAT JE KONSTRUOVÁN K PROVOZOVÁNÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH, NESMÍ BÝT ČIŠTĚN OSTŘIKOVÁNÍM VODOU NEBO INSTALOVÁN V PROSTORÁCH, VE KTERÝCH MŮŢE BÝT OSTŘIKOVÁNÍ VODOU POUŢITO. Výtisk VA strana 5 z 29 13/05/10

6 PŘEHLED VÝROBKU NÁZEV AUTOMATU: STYL SKŘÍNĚ: Super Hot Multiplayer FW762 Cabinet ROZMĚRY SKŘÍNĚ: ŠÍŘKA: 540 VÝŠKA: 1354 VÝŠKA 1726 HLOUBKA: 413 VÁHA: 100 mm mm (včetně základu) mm mm kg MOŢNOSTI 2Kč/50,000Kč SÁZEK/JAKCKPOTU: MANIPULACE S MINCEMI: VÝROBCE: NRI TYP VÝROBKU: G40 PŘIJÍMANÉ MINCE: 2, 5, 10, 20, 50Kč VEDENÍ ZÁSTRČKY: Ţádné (ovládání cctalk) PŘÍJEMCE BANKOVEK: VÝROBCE: UBA Note Acceptor NOTES: 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 & 5000 VÝPLATA MINCÍ: METODA: VÝROBCE: VÝPLATA MINCÍ: KAPACITA: HOPPER Money Controls Mk4 DIL volitelné (str. 13) DIL volitelné (str. 13) TECHNOLOGIE: HEBER PLUTO 6 ASTRA SPS NAPÁJECÍ ZDROJ DISPLEJ TEČKOVÁ MATICE GAMESMAN GM2000 REEL MECHANISM (x3) KOMPAKTNÍ FLASH KARTA: DOPLŇOVACÍ KLÍČ: MECHANICKÁ POČÍTADLA: 256MB- 4GB Číslovaný INKASOVAT, VYPLÁCET, BANKOVKY Výtisk VA strana 6 z 29 13/05/10

7 Přehled hry Super Hot Multiplayer (Česky) Tabulka výher Horní sklo Spodní sklo Výtisk VA strana 7 z 29 13/05/10

8 Obecné. Super Hot je 3+1 válcový VHP určený pro trh v České republice. Automat přijímá mince v hodnotě 2, 5, 10, 20 a 50 Kč. Kredit se zobrazuje na displeji KREDIT v jednotkách po 1 Kč. VHP bude také disponovat moţností osazení akceptorem bankovek. Ten bude přijímat bankovky v hodnotě 100, 200, 500, 1 000, a Kč, všechny za kredit. Kredit lze navyšovat kdykoli při čekání na stisknutí tlačítka Start. První stisknutí tlačítka provede vyplacení kreditu. K dispozici jsou dvě moţnosti vyplacení, které se vybírají pomocí přepínačů DIL. Jde o tyto moţnosti: - 1. Jeden hopper, hodnota 10 Kč 2. Jeden hopper, hodnota 20 Kč Vyplácení obsluhou. VHP Super Hot je vybaven funkcí vyplácení obsluhou. Minimální výplata před aktivací Attendant Payout (výplata obsluhou) se aktivuje nastavením přepínačů DIL. Úrovně vyplácené obsluhou jsou zvoleny přepínači DIL slave a 2 přepínači DIL dávají moţnost výplaty 0,1000,3000,5000. DIL 1 banka 1 se pouţívá k zapnutí/vypnutí volby výplaty obsluhou. Je-li zapnut, pouţije úroveň výplaty zvolené 2 výše zmíněnými přepínači DIL. Délka hry. Minimální délka hry v případě základní hry hrané na jakoukoli sázku je 1 sekunda. Základní hra. 5 výherních linií je stále aktivních. Hráč můţe zvolit sázku na základní hru mezi 2 a 500 Kč. Sázky 2 a 5 Kč rozsvítí příslušný sloupec s výhrami. Sázky od 10 do 500 rozsvítí sdílený sloupec s výhrami SÁZKA a násobitel výhry X1, X2, X3 atd. ve sloupci násobitelů. Všechny výhry ze základní hry se automaticky přenášejí na displej kreditu. Zobrazení násobitele výhry Zobrazení násobitele výhry je uvedeno ve svislém sloupci napravo od tabulky výher. Zobrazení je grafickým znázorněním spojeno s tabulkou výher. Sázka Stisknutím tlačítka SÁZKA vyberete sázku hry od 2 do 500 Kč (se zvýšením sázky se rozsvítí příslušný sloupec výher). Příkaz k volbě sázky je tento: 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500. Při sázce 500 se vrátí na 2. Kdyţ se sázka takto změní, hodnota se zobrazí na bonusovém displeji. Bonusový displej. Bonusový displej zobrazuje poměr narůstající hodnoty uvedené na displeji Super Bonus, kterou hráč získá, pokud vyhraje Bonus na kotouči Hot Wheel. Celý Super Bonus se zobrazí při sázce 500 Kč, zatímco při sázce 2 Kč se na displeji Bonus zobrazí 2/500 celkové hodnoty Super Bonusu. Bonusový displej je k dispozici pro výhru v kaţdé hře. Proto je hlavní hra Hot Wheel k dispozici pro výhru v kaţdé hře při VŠECH sázkách od 2 Kč do 500 Kč. Výtisk VA strana 8 z 29 13/05/10

9 Odměny a ceny Výhry. Hráč získává všechny výhry na 5 výherních liniích. Výhra se zobrazí na displeji VÝHRA společně s výherní fanfárou. To se opakuje pro kaţdý výherní řádek. Kdyţ se všechny výhry nasčítají na displeji VÝHRA, výsledek bude k dispozici pro rizikovou sázku. Výhry, které docílily na sázkách 2 a 5 mohou být vsazeny na panelech x2 na skleněném válci, zatím co výhry, které docílily na sázkách 10, aţ 500 mohou být vsazeny s rizikem na ţebříčku násobitele výhry. Ţebříček rizikových sázek Riziková sázka je uvedena na displeji násobitele výhry. Toto 22 stupňový poanel násobitele výhry (včetně políčka ztráta ). Riziková sázka je určena níţe uvedenou tabulkou rizikových sázek. Hráč buď nasbírá, nebo dosáhne vrcholu nebo dna. Riziková sázka sází na násobiteli výhry uvedené na displeji VÝHRA. Na konci rizikové sázky se výhra na displeji VÝHRA vynásobí úrovní dosaţenou na ţebříčku rizikových sázek. Hráč můţe riskovat výhru stisknutím tlačítka SÁZKA / RIZIKO nebo převzít výhru stisknutím tlačítka VEZMI VÝHRU. Výtisk VA strana 9 z 29 13/05/10

10 Automatická hra. Automatická hra se aktivuje tlačítkem Autostart. Na bodovém displeji se zobrazí text AUTOPLAY. Při aktivaci jsou všechna ostatní tlačítka neaktivní a všechny výhry se sbírají automaticky. Hráč můţe automatické spuštění zrušit během animace výhry, pokud chce výhru riskovat. Hlavní výhra. Při dosaţení 3 symbolů Super Hot v criss-crossu se hráči aktivuje prvek Top Disk, kdy hraje při sázce 5+5 nebo více. Při sázkách 2 a 5 Kč získá po dosaţení tří symbolů Super Hot v criss-crossu malou odměnu. Při sázkách 2 a 5 Kč bude malá odměna k dispozici pouze pro riskování na panelech X2/Lose na dolním skle. Prvek Top Disku. Po získání odměny získá hráč moţnost jednou zatočit horním diskem. Hodnota, na které se disk zastaví, bude vynásobena hodnotou zobrazenou na displeji násobků a bude k dispozici ke vsazení jako normální ceny. Výtisk VA strana 10 z 29 13/05/10

11 Umístění svazků kotoučů a disku Rozvrţení tlačítek TLAČÍTKO 4 TLAČÍTKO 3 TLAČÍTKO 2 TLAČÍTKO 1 Výplata Autostart Sázka/Riziko Start/Vezmi Výhru Výtisk VA strana 11 z 29 13/05/10

12 Výhra Astra Výtisk VA strana 12 z 29 13/05/10

13 NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL (MASTER) Dbejte na to, aby byly přepínače D.I.L. správně nastavené pro místní podmínky. Zkontrolujte správný chod stroje podle pokynů v části Rutinní test automatu tohoto manuálu. SW1 & SW2 JSOU NA HLAVNÍ DESCE UMÍSTĚNY TAK, ŢE SW2 JE NAHOŘE A SW1 DOLE! Dbejte na to, aby byly přepínače D.I.L. správně nastaveny pro místní podmínky. Poz Přepínač SW 1 Přepínač SW 2 1 Zap Zákl. hodnota Bonusu poz. 0 zap. Max. hodnota Bonusu poz. 0 zap. Vyp Zákl. hodnota Bonusu poz. 0 vyp. Max. hodnota Bonusu poz. 0 vyp. 2 Zap Zákl. hodnota Bonusu poz. 1 zap. Max. hodnota Bonusu poz. 1 zap. Vyp Zákl. hodnota Bonusu poz. 1 vyp. Max. hodnota Bonusu poz. 1 vyp. 3 Zap Zákl. hodnota Bonusu poz. 2 zap. Max. hodnota Bonusu poz. 2 zap. Vyp Zákl. hodnota Bonusu poz. 2 vyp. Max. hodnota Bonusu poz. 2 vyp. 4 Zap Zákl. hodnota Bonusu poz. 3 zap. Max. hodnota Bonusu poz. 3 zap. Vyp Zákl. hodnota Bonusu poz. 3 vyp. Max. hodnota Bonusu poz. 3 vyp. 5 Zap Zvyšování Bonusu % poz. 0 zap. Ţádná funkce Vyp Zvyšování Bonusu % poz. 0 vyp. Ţádná funkce 6 Zap Zvyšování Bonusu % poz. 1 zap. Ţádná funkce Vyp Zvyšování Bonusu % poz. 1 vyp. Ţádná funkce 7 Zap Zvyšování Bonusu % poz. 2 zap. Ukázka předváděcího módu Vyp Zvyšování Bonusu % poz. 2 vyp. Normální mód hraní her 8 Zap Zvyšování Bonusu % poz. 3 zap. Zapněte oznámená ZCA Vyp Zvyšování Bonusu % poz. 3 vyp. Vypněte oznámení ZCA Hlavní tlačítka zleva. (umístěná na hlavní liště) Button 1: Cycle menu. Button 2: Select menu item. Button 3: Cycle value. Button 4: Decrement value. Button 5: Increment value. Výtisk VA strana 13 z 29 13/05/10

14 NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL (SLAVE) Přesvědčte se, ţe všechny přepínače DIL jsou správně nastavené na místní podmínky. Zkontrolujte správný chod stroje podle pokynů v části Rutinní test automatu tohoto manuálu. SW1 & SW2 JSOU NA HLAVNÍ DESCE UMÍSTĚNY TAK, ŢE SW2 JE NAHOŘE A SW1 DOLE! Přesvědčte se, ţe všechny přepínače DIL jsou vhodně nastaveny na podmínky automatu. Poz Přepínač banku 1 Přepínač banku 2 1 Zap Výplata obsluhou ZAPNUTO Rozšířený seznam počítadel povolen Vyp Výplata obsluhou VYPNUTO Rozšířený seznam počítadel zakázán 2 Zap Výplata mincemi 20 Kč POVOLENA Povolena vysoká úroveň hopperu Vyp Výplata mincemi 10 Kč POVOLENA Povolena nízká úroveň hopperu Zap Úroveň výplaty obsluhou (str. 18) Aktivovat vyplácení mincí Vyp Úroveň výplaty obsluhou (str. 18) Deaktivovat vyplácení mincí Zap Úroveň výplaty obsluhou (str. 18) Ţádná funkce Vyp Úroveň výplaty obsluhou (str. 18) Ţádná funkce Zap Ţádná funkce Odečíst minci u Power Cycle Vyp Ţádná funkce Neodečíst minci u Power Cycle Zap Ţádná funkce Zahájit zátěţový test Vyp Ţádná funkce Ţádný zátěţový test Zap Ţádná funkce Předváděcí reţim Vyp Ţádná funkce Normální herní reţim Zap Ţádná funkce Ţádná funkce Vyp Ţádná funkce Ţádná funkce Výtisk VA strana 14 z 29 13/05/10

15 Procento zvyšování Bonusu DODATEČNÁ NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL Nastavení DIL (ZAP) Nastavení základní hodnoty Bonusu Nastavení DIL (zap.) 1% Ţádné DIL zap 500 Ţádné DIL zap 2% DIL 1_8 600 DIL 1_4 3% DIL 1_7 700 DIL 1_3 4% DIL 1_7 & 1_8 800 DIL 1_3 & 1_4 5% DIL 1_6 900 DIL 1_2 6% Dil 1_6 & 1_ DIL 1_1 & 1_4 7% DIL 1_6 & 1_ DIL 1_2 & 1_3 8% DIL 1_6 & 1_7 & 1_ DIL 1_2 & 1_3 & 1_4 9% DIL 1_ DIL 1_1 10% DIL 1_5 & 1_ DIL 1_1 & 1_4 10% DIL 1_5 & 1_ DIL 1_1 & 1_3 10% DIL 1_5 & 1_7 & 1_ DIL 1_1 & 1_3 & 1_4 10% DIL 1_5 & 1_ DIL 1_1 & 1_2 10% DIL 1_5 & 1_6 & 1_ DIL 1_1 & 1_2 & 1_4 10% DIL 1_5 & 1_6 & 1_ DIL 1_1 & 1_2 & 1_3 10% DIL 1 5 & 1 6 & 1 7 & 1_ DIL 1_1 & 1_2 & 1_3 & 1_4 Nastavení Max hodnoty Bonusu Nastavení DIL (zap.) Ţádné DIL zap DIL 2_ DIL 2_ DIL 2_3 & 2_ DIL 2_ DIL 2_1 & 2_ DIL 2_2 & 2_ DIL 2_2 & 2_3 & 2_ DIL 2_ DIL 2_1 & 2_ DIL 2_1 & 2_ DIL 2_1 & 2_3 & 2_ DIL 2_1 & 2_ DIL 2_1 & 2_2 & 2_ DIL 2_1 & 2_2 & 2_ DIL 2_1 & 2_2 & 2_3, 2_4 Výtisk VA strana 15 z 29 13/05/10

16 MOŢNOSTI VÝPLATY PENĚZ: D.I.L. SW 2, banky 1 a 2 Vysoký/nízký obsah zásobníku: 10 Kč zásobník Hopper 10 Kč Celkový obsah Bank 2 SW1 Horní max. 300*10Kč 3000Kč Zap Dolní min. 300*10Kč 3000Kč Vyp Vysoký/nízký obsah zásobníku: 20Kč zásobník Hopper 20 Kč Celkový obsah Bank 2 SW1 Horní max. 100*20Kč 2000Kč Zap Dolní min. 100*20Kč 2000Kč Vyp Nastavení hopperu V tomto automatu je 1 hopper. Jedná se o sériový hopper připojený k sériové sběrnici na různých adresách. Při pohledu zepředu automatu vypadá hopper takto: Hopper Výtisk VA strana 16 z 29 13/05/10

17 Postup plnění Pomocí nastavení vhodných přepínačů DIL (viz. str. 16) lze zvolit maximální náplň hopperu. Stroj se bude vţdy snaţit udrţovat jednu ze zvolených úrovní: Horní/dolní. Existují 2 metody naplnění stroje, které se provádí následovně: : Doplnění přes akceptor mincí. Servisní dvířka jsou otevřená nebo zavřená. Otočte doplňovacím klíčem. Mince vloţené do akceptoru mincí se budou zaznamenávat na doplňovacím počítadle po 1 Kč; doplněné mince se zobrazí na alfanumerickém displeji. Tento displej bude uvádět informace o stavu 10Kč hopperu. Doplnění pomocí doplňovacího tlačítka náplně. Servisní dvířka jsou otevřená. Otočte doplňovacím klíčem. Naplňte kaţdý hopper na maximální obsah. Stiskněte červený doplňovací přepínač hopperu umístěný na pravé straně skříně vpravo Vytáhněte doplňovací klíč a zavřete servisní dvířka. Stroj je nyní připraven k hernímu provozu. VYPRÁZDNĚNÍ HOPPERU POMOCÍ DOPLŇOVACÍHO KLÍČE Otevřete servisní nebo hotovostní dvířka Otočte doplňovacím klíčem. Dbejte na to, aby přepínač č. 3 na bloku přepínačů 2 byl nastaven v poloze 'Zapnuto'. Rozsvícené tlačítko 2 bude signalizovat, ţe je moţné provést vyprázdnění hopperu. Stiskem tlačítka 5 vyprázdníte hopper; Na displeji se zobrazí vyprázdněné mince a úroveň náplně hopperu. Výtisk VA strana 17 z 29 13/05/10

18 POSTUP VYPLACENÍ OBSLUHOU Hráč stiskne VÝPLATA. Na displeji se bude posouvat text K VYPLATE xxxx - ZAVOLEJTE OBSLUHU a současně bude blikat nápis ZAVOLEJTE OBSLUHU. (V případě, že je stroj nastaven tak, aby tuto částku nejprve vyplatil z hopperu a nemá dostatek náplně, bude se na displeji posouvat text HOPPER PRAZDNY ). Obsluha otočí doplňovacím klíčem. Na displeji se bude posouvat text ZAVOLEJTE OBSLUHU xxxx, kde xxxx je částka k výplatě. Obsluha stiskne jednou tlačítko VÝPLATA. Na displeji bude blikat xxxx (částka). Obsluha znovu stiskne tlačítko VÝPLATA. Částka se rychle sníží na nulu na důkaz, že postup vyplacení byl proveden správně, a na displeji se bude posouvat text VYPLATA KLICEM UKONCENA. Obsluha vyplatí hráči peníze a vyplacená částka se odečte na všech příslušných elektromechanických a elektronických počítadlech. (Výplata obsluhou je k dispozici vždy po otočení doplňovacím klíčem, a to i v případě, že nedošlo ke stisku tlačítka VYPLATA. ÚROVNĚ VYPLACENÍ OBSLUHOU. (Blok 1 Přepínač 1 ZAPNUTO) Vyplacení obsluhou Úroveň 0 Vyplacení obsluhou Úroveň 1 Úroveň Blok 1 přepínač 3 Blok 1 přepínač 4 VYPNUTO VYPNUTO Obsluha vyplácí všechny výhry VYPNUTO ZAPNUTO Obsluha vyplácí výhry nad 1000 Kč ZAPNUTO VYPNUTO Obsluha vyplácí výhry nad 3000 Kč ZAPNUTO ZAPNUTO Obsluha vyplácí výhry nad 5000 Kč Při nastavení Blok 1, přepínač 1 VYPNUTO se všechny výhry vyplácí z hopperu. Výtisk VA strana 18 z 29 13/05/10

19 Testování a tlačítka doplňování zásobníku DOPLŇOVACÍ TLAČÍTKO ZÁSOBNÍKU (vpravo z boku) TESTOVACÍ TLAČÍTKO (vlevo z boku) Jak je zobrazeno na diagramu, testovací a doplňovací tlačítka jsou umístěna na pravé straně vnitřního servisního prostoru skříně Postup testu Testovací reţim aktivujete otevřením servisních dvířek a stiskem testovacího tlačítka. Testovací tlačítko je červené tlačítko (levé) umístěné na pravé straně v horní části kabinetu. Stiskem tlačítka VÝPLATA můţete procházet jednotlivé dostupné testy. Stiskem tlačítka START vstoupíte do zobrazeného testu. Stiskem tlačítka SÁZKA aktuální test opustíte. Test 1.1 LED Displeje Po spuštění se LED displej rozsvítí podle předem nastaveného vzoru, stiskem tlačítka START test přerušíte, dokud tlačítko znovu neuvolníte. Test 1.2 Bodový displej Při spuštění se rozsvítí segmenty displeje s bodovou maticí. Stiskem tlačítka VÝPLATA se zobrazí všechny segmenty. Test 2 Vstupy Po stisku libovolného tlačítka se rozsvítí přidruţená ţárovka. Otočením doplňovacího klíče rozsvítíte symbol Prohra. Stiskem doplňovacího tlačítka hopperu se rozsvítí třetí symbol MELOUNU. Prvních 8 míst zobrazených na displeji s bodovou maticí představuje přepínače SW 1 a posledních 8 zobrazených míst představuje přepínače SW 2 _= VYPNUTO - = ZAPNUTO Test 3 Test ţárovek Při vstupu ţárovky zhasnou a přejdete do reţimu automatického procházení. Stiskem tlačítka START rozsvítíte všechny ţárovky. Stiskem tlačítka VÝPLATA můţete ručně procházet směrem vpřed. Stiskem tlačítka AUTOSTART můţete ručně procházet směrem zpět. Výtisk VA strana 19 z 29 13/05/10

20 Test 4 Test zvuků Stiskem tlačítka AUTOSTART přehrajete aktuální zvuk. Stiskem tlačítka WIN/ZERO zrušíte aktuální zvuk a zobrazíte zvuk s předchozím číslem. Stiskem tlačítka VÝPLATA zrušíte aktuální zvuk a zobrazíte zvuk s následujícím číslem. Test 5 Elektronická počítadla Na displeji se zobrazí číslo a obsah počítadla, jak je ukázáno dále. Stisknutím START se přepíná mezi zobrazeným číslem počítadla a jeho popisem. Stisknutím VÝPLATA se zobrazí následující počítadlo. Stisknutím AUTOSTART se zobrazí předcházející počítadlo. Poznámka: Aby byl zobrazen rozšířený seznam počítadel, musí být přepínač DIL nastaven takto: Přepínač 1 banku 2 musí být zapojený. DLOUHODOBÁ POČÍTADLA Počítadlo 1 Revize programu Počítadlo Kč do pokladny Počítadlo 2 Cíl & skutečná % Počítadlo Kč vyplaceno Počítadlo 3 Celkem vloţeno Počítadlo Kč doplněno Počítadlo 4 Bankovek 5000 Kč vloţeno Počítadlo Kč do pokladny Počítadlo 5 Bankovek 2000 Kč vloţeno Počítadlo 30 Celková hladina Počítadlo 6 Bankovek 1000 Kč vloţeno Počítadlo 31 Přední hladina Počítadlo 7 Bankovek 500 Kč vloţeno Počítadlo 32 Celkem v pokladně Počítadlo 8 Bankovek 200 Kč vloţeno Počítadlo Kč v pokladně Počítadlo 9 Bankovek 100 Kč vloţeno Počítadlo Kč v pokladně Počítadlo 10 Bankovek 50 Kč vloţeno Počítadlo Kč v pokladně Počítadlo 11 Mincí 50 Kč vloţeno Počítadlo 36 5 Kč v pokladně Počítadlo 12 Mincí 20 Kč vloţeno Počítadlo 37 2 Kč v pokladně Počítadlo 13 Mincí 10 Kč vloţeno Počítadlo 38 Výplata < 100 Počítadlo 14 Mincí 5 Kč vloţeno Počítadlo 39 Výplata < 200 Počítadlo 15 Mincí 2 Kč vloţeno Počítadlo 40 Výplata < 400 Počítadlo 16 Celkem vloţeno bankovek Počítadlo 41 Výplata < 600 Počítadlo 17 Celkem vyplaceno Počítadlo 42 Výplata < 1000 Počítadlo Kč vyplaceno Počítadlo 43 Výplata < 1500 Počítadlo 19 Výplata klíčem Počítadlo 44 Výplata < 2000 Počítadlo 20 Celkem doplněno Počítadlo 45 Výplata < 3000 Počítadlo Kč doplněno Počítadlo 46 Výplata < 4000 Počítadlo 22 Celkem vsazeno Počítadlo 47 Výplata < 5000 Počítadlo 23 Celkově vyhráno Počítadlo 48 Výplata < Počítadlo 24 Celkem her Počítadlo 49 Výplata < Počítadlo 25 Celkem Bonus Počítadlo 50 Výplata < Počítadlo 51 Výplata > Výtisk VA strana 20 z 29 13/05/10

21 Test 6 Test mincí Hodnota vloţené mince nebo bankovky se zobrazí na displeji. Stisknutím AUTOSTART lze přepnout mezi převést mince a bez převádění mincí. Stisknutím a drţením SÁZKA se zablokují všechny mince a bankovky. ** Prosím, vezměte na vědomí, ţe všechny mince a bankovky jsou ponechané v automatu, nejsou tímto módem testu načteny počítadly. Test 7 Vyplácení Stisknutím AUTOSTART se vyplatí obsah hopperu. Test 8 Mechanická počítadla Stiskem tlačítka VÝPLATA otočíte mechanická počítadla 5x v následujícím pořadí: NOTES IN -CASH IN CASH OUT Test 9 Hlasitost Na displeji se zobrazuje aktuální úroveň hlasitosti. Stiskem tlačítka VÝPLATA hlasitost zvýšíte. Stiskem tlačítka AUTOSTART hlasitost sníţíte. Test 10 Válce Při zahájení jsou válce automatu inicializovány. Stisknutím START se natočí válce do své původní polohy. Ke změně polohy symbolu válce: Stisknutím SÁZKA vyberte válec, který má být nastaven. Stisknutím AUTOSTART otáčíte válcem v krocích dokola. Je-li jednou kombinace kroky nastavena na střed výherní linky, názvy a symboly jsou zobrazeny na displeji. Test 11 Disk Stisknutím START vrátíte polohu disku do výchozí polohy. Stisknutím AUTOSTART postupuje disk po krocích ve směru hodinových ručiček zatím, co se zobrazuje vyhraná částka. Test 12 Foto Mód Stisknutím START se rozsvítí veškeré herní osvětlení a displeje pro fotografické účely. Test 13 Chybový záznam Na displeji se zobrazí řada aţ 15 kódů chyb, které se vyskytly. Chyba 1 bude nejnovější. Stiskem tlačítka VÝPLATA můţete procházet jednotlivé chybové kódy. Přidrţením tlačítka START na 3 sekundy vymaţete všechny počítadla. Výtisk VA strana 21 z 29 13/05/10

22 Test 14 Vymazání RAM Stiskem tlačítka START spustíte odpočet. Po dosaţení nuly provede stroj VYMAZÁNÍ PAMĚTI. Stiskem tlačítka SÁZKA předtím, neţ dojde k odpočítání na nulu, se vymazání paměti zruší. Celkové vymazání RAM: Stiskněte START a uvolněte je, potom stiskněte START znovu a drţte je stisknuté, dokud se neobjeví zpráva ALL RAM CLEARED. Výtisk VA strana 22 z 29 13/05/10

23 Otočte doplňovacím klíčem a dveřmi zavřete menu volby. > Servisní dveře jsou zavřeny > Otočte doplňovacím klíčem. > Představí se menu: Tlačítkem AUTOSTART se jde nazpět, tlačítkem VÝPLATA se jde po krocích kupředu seznamem menu. Stisknutím tlačítka 1 se vybere volba v menu. > Stisknutím tlačítka SÁZKA se opustí vybrané menu. Menu Refill coins Volume Reel spin sound Game history Short term meters - Moţnosti dovolující operátorovi doplňovat mince. - Dovoluje operátorovi nastavit hlasitost hry. Stisknutím VÝPLATA se hlasitost zvyšuje a stisknutím AUTOSTART se sniţuje. - Stisknutím VÝPLATA se zapíná a vypíná zvuk při otáčení válců. - Objeví se submenu historie. Stisknutím START vstoupíte do historie hry. K prohlíţení seznamu stiskněte VÝPLATA a AUTOSTART ke kroku dopředu, resp. dozadu - Umoţňuje obsluze nahlédnout do seznamu krátkých počítadel. K prohlíţení seznamu stiskněte VÝPLATA a AUTOSTART ke krokům dopředu, resp. dozadu. Stisknutím START se přepíná mezi zobrazeným číslem počítadla a jeho popisem. Clear (CLR)Short term meters 1 Zaplaceno hotově 22 Celková hladina 2 Kč 5000 v bankovkách 23 Správná hladina 3 Kč 2000 v bankovkách 24 Celková hotovost v pokladně 4 Kč 1000 v bankovkách 25 50Kč v pokladně 5 Kč 500 v bankovkách 26 20Kč v pokladně 6 Kč 200 v bankovkách 27 10Kč v pokladně 7 Kč 100 v bankovkách 28 5Kč v pokladně 8 Kč 5 v bankovkách 29 2Kč v pokladně 9 50 Kč vloţeno 30 Reflex Kč vloţeno 31 Výplata < Kč vloţeno 32 Výplata < Kč vloţeno 33 Výplata < Kč vloţeno 34 Výplata < Vyplaceno 35 Výplata < Kč vyplaceno 36 Výplata < Výplata klíčem 37 Výplata < Celkem doplněno 38 Výplata < Kč doplněno 39 Výplata < Celkem vsazeno 40 Výplata < Celkově vyhráno 41 Výplata < Kč do pokladny - K vymazání krátkodobých počítadel stiskněte START a uvolněte a potom stiskněte VÝPLATA a drţte je. Výtisk VA strana 23 z 29 13/05/10

24 ASTRA SPS SCHÉMA NAPÁJENÍ Hlavní pomocný výstup Hlavní vstup Hlavní vypínač Zap/Vyp Připojení zemnění Umístění výstupního pinu 9 +36V DC 0v (24V, 5V, -12V) V DC 0v (24V, 5V, -12V) V (48V Return) 0v (24V, 5V, -12V) V (48V Return) 0v (24V, 5V, -12V Return) 9 5 0V (48V Return) +12V DC 8 4 0V (48V Return) +12V DC V DC +12V DC V DC +12V DC V DC +12V DC 4 +12V DC 3 +5V DC Dobře zjištěno 2 Chybí detekce impulsu (O/P) 1 Výtisk VA strana 24 z 29 13/05/10

25 ASTRA SPS NAPÁJECÍ ZDROJ UPOZORNĚNÍ V této jednotce je vysoké napětí! Odpojte hlavní přívod před zahájením opravy. Napájecí jednotka připojená k tomuto VHP je konstruována tak, aby obsahovala pokročilou technologii přepínačů navrţenou tak, aby vyhovovala přesně potřebám technologii VHP společnosti Astra. Napájecí jednotka obsahuje uvnitř zapečetěnou jednotku, která NESMÍ být demontována. Neobsahuje pouţitelné díly pro uţivatele. Musí být pouţívána POUZE přiměřeně kvalifikovanou a vyškolenou osobou nebo pod jejím dohledem. Kromě pouţití jediné primární vstupní pojistky, neobsahuje pokročilá konstrukce ţádné další výstupní pojistkami jištěné výstupy. Obsahuje vnitřní ochranné prvky, které neustále sledují nadproud, přepětí, nedostatečné napětí a podmínky zkratu, které jsou monitorovány, a automaticky se přizpůsobují vznikajícím podmínkám. Vstupní poţadavky: Výstupní charakteristiky: Ochranné obvody: Bezpečnost výrobku: Nominální vstupní napětí AC 230V Rozsah vstupního napětí: AC180V aţ AC264V Nominální frekvence: 50/60Hz Rozsah změn frekvence: 47Hz aţ 63Hz Fáze: Jednofázový Rozsah provozní teploty: 0 aţ 50 C Rozsah vlhkosti: 5% aţ 85% Podmínky chlazení: Přirozené chlazení vzduchem Váha: asi 232 kg Výstupní obvod + 5V DC + 12V DC +24V DC -12V DC +36 VD AC Out Nadproud: Přepětí: Podpětí: Nominální napětí (V) +5.1V +12V +24V -12V +36V 230V AC +5V, +12V, +24V,-12V, +36V +12V, +36V +12V, Automat musí být uzemněn pouţitím upevněného zemnícího kolíku. Pouţité bezpečnostní normy: Navrţené, aby vyhovovaly poţadavkům EN60950 Pouţité normy EMI/RFI: Navrţené, aby vyhovovaly poţadavkům EN Výtisk VA strana 25 z 29 13/05/10

26 SCHÉMA PLUTO 6 Válce DIL Přepínač banku 1 Tlačítka Zdroje pro světla Alfanumerické Reproduktor Elektrický proud LEDky cctalk Rs232 Sklopná světla Kompaktní flash karta DIL Přepínač banku 2 Světlo Aurora/LED panel ovladačů Poznámka: Panel je připojen sklopným světlem a konektory LED. Výtisk VA strana 26 z 29 13/05/10

27 Chybové kódy Kód Popis chyby Příčina 1.0 Bad Coin Input Mechanická závada mincovníku 1.1 2Kc Coin Input Error Mechanické zaseknutí mincovníku 1.2 5Kc Coin Input Error Mechanické zaseknutí mincovníku Kc Coin Input Error Mechanické zaseknutí mincovníku Kc Coin Input Error Mechanické zaseknutí mincovníku Kc Coin Input Error Mechanické zaseknutí mincovníku 1.6 Note Jam/Bad I.P. Akceptor bankovek 1.7 Hopper Switch Výstupní optočlen hopperu zakrývá mince 1.9 Strim Alarm Porucha toku mincí / mechanicky odpojen 1.9 Note Acceptor - Invalid Output Výstraha manipulace s akceptorem bankovek 1.9 Note Acceptor - Tamper Výstraha manipulace s akceptorem bankovek 2.1 Reel 1 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděný válec 2.2 Reel 2 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděny válec 2.3 Reel 3 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděný válec 2.4 Reel 4 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděny válec 2.5 Reel 5 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděný válec 2.6 Reel 6 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděny válec 3.2 Hopper Signal Error Chyba přepínače mincí v hopperu 4.8 Power Fail Přerušení proudu ze sítě / CPU (s kreditem) Kc Note Input Error Problém s akceptorem bankovek Kc Note Input Error Problém s akceptorem bankovek Kc Note Input Error Problém s akceptorem bankovek 5.6 Strim Alarm Porucha toku mincí / mechanicky odpojen 6.1 Hardware Meter 1 Error Chyba počítadla vloţené hotovosti 6.2 Hardware Meter 2 Error Chyba počítadla vydané hotovosti 6.3 Hardware Meter 3 Error Chyba počítadla doplněné hotovosti 6.4 Hardware Meter 4 Error Chyba počítadla hotovosti 7.1 E.D.C. Time-out Error Chyba komunikace E.D.C. 7.2 Black Box Parity Error Chyba komunikace E.D.C. 7.3 CCT Bus Fail Chyba CC Talk 7.3 CCT Coin Fail Chyba CC Talk 7.3 CCT Hopper Fail Chyba CC Talk 7.3 CCT note Fail Chyba CC Talk 7.5 Hopper Signal Error Chyba přepínače mincí v hopperu 7.7 Note Acceptor - Tamper Výstraha manipulace s akceptorem bankovek 7.8 No Note Stacker Ţádná bankovka ve štosovači 8.4 HSF File missing Scházející zvukový soubor 8.6 R.A.M. Cleared podle popisu 9.0 Hopper Status Error Odpojený hopper 9.1 Illegal Switch Setting Nebylo rozpoznáno nastavení přepínačů 9.2 CCTalk Fail Pokud se vyskytne chyba hopperu 1.7, musí se odpojit/připojit servisní dvířka a servisní dvířka je nutno otevřít, aby se chyba odstranila. Výtisk VA strana 27 z 29 13/05/10

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek.

Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili pokladnu od firmy jejíž součástí je i příručka uživatele, kterou právě držíte v ruce. Příručka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potřebujete znát k pohodlné a

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

SP6 SP6 BOX verze 2.20

SP6 SP6 BOX verze 2.20 EA SP6 SP6 BOX verze 2.20 Uživatelský návod Verze 2.04 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo Logo a název Alcatel jsou obchodními známkami firmy Alcatel a jsou pouţívány na základě licence poskytnuté firmou Thomson Telecom. ÚVOD Děkujeme vám

Více

Návod k použití 07.06.2010

Návod k použití 07.06.2010 07.06.2010 Návod k použití Obsah 1 Úvodní slovo...6 1.1 Účelové použití...6 2 Všeobecná upozornění...7 2.1 Vysvětlivky symbolů v příručce...7 2.1.1 Legenda...7 2.2 Bezpečnostní předpisy...7 2.2.1 Zásady

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Fermax IP DP. dveřní telefon pro připojení na VoIP. Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA. Návod k obsluze a instalaci

Fermax IP DP. dveřní telefon pro připojení na VoIP. Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA. Návod k obsluze a instalaci ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz Fermax IP DP dveřní telefon pro připojení na VoIP Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA Návod k obsluze

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001

Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001 Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001 20.5.2011 Všechna práva vyhrazena! Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačního vyhledávacího systému a nesmí se vysílat žádným způsobem,

Více

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1 ESIM264/364 VERZE 2.1 Uživatelský manuál v2.1 Platný pro ESIM264/364 Bezpečnostní instrukce: Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka.

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite Elite Model číslo S600 Pro diagnostické použití in vitro Copyright 2013 Leica Biosystems - Všechna práva vyhrazena

Více