Super Hot Multiplayer Česky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Super Hot Multiplayer Česky"

Transkript

1 TENTO VÝROBEK BYL NAVRŢEN V SOULADU SE SMĚRNICÍ 73/23/EHS PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ S VYUŢITÍM BS EN JAKO OBECNÉ NORMY. Super Hot Multiplayer Česky FW762 Cabinet Manuál pro obsluhu a údrţbu Vydání číslo Astra Games Ltd 2010

2 ASTRA GAMES LTD Astra House 1 Kingsway Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3RY Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) POTŘEBUJETE TECHNICKOU POMOC NEBO NÁHRADNÍ DÍLY? OBRAŤTE SE PROSÍM NA ZÁKAZNICKÝ SERVIS Pracovní doba: Pondělí pátek 9:00 aţ 17:00. Nebo nám pošlete UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÉ PRÁVO Astra Games Ltd vlastní výhradné autorské právo k softwaru, který je obsaţen v tomto AWP automatu. Reprodukování kteréhokoliv z těchto softwarů je výslovně zakázáno, pokud k tomu nedá Astra Games Ltd písemný souhlas. Autorské právo také platí pro ilustrace a tabulky výher tohoto automatu. Ţádná z těchto ilustrací nesmí být reprodukována ţádným způsobem bez písemného povolení. NEAUTORIZOVANÉ POUŢITÍ KTERÉKOLIV Z CHRÁNĚNÝCH ČÁSTÍ STROJE MŮŢE MÍT ZA NÁSLEDEK PRÁVNÍ POSTIH. Výtisk VA strana 2 z 29 13/05/10

3 NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S ELEKTŘINOU... 5 PŘEHLED AUTOMATU... 6 PŘEHLED HRY... 7 SUPER HOT MULTIPLAYER (ČESKY)... 7 NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL (MASTER) NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL (SLAVE) DODATEČNÁ NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL MOŽNOSTI VÝPLATY PENĚZ: PŘEPÍNAČ D.I.L. BANK NASTAVENÍ HOPPERU POSTUP PLNĚNÍ VYPRÁZDNĚNÍ HOPPERU POMOCÍ DOPLŇOVACÍHO KLÍČE- OTEVŘENÍ SERVISNÍCH DVÍŘEK POSTUP VÝPLATY OBSLUHOU PROVÁDĚNÍ TESTŮ MOŽNOSTI MENU PŘI OTOČENÍ DOPLŇOVACÍHO KLÍČE A UZAVŘENÍ DVEŘÍ 22 ASTRA SPS SCHÉMA NAPÁJENÍ PROUDEM ASTRA SPS NAPÁJECÍ ZDROJ SCHÉMA PLUTO KÓDY CHYB ZÁRUKA Výtisk VA strana 3 z 29 13/05/10

4 INSTALACE OBECNÉ INFORMACE Naším cílem je zajistit, ţe všechny výrobky Astra budou navrţeny, vyrobeny a odzkoušeny tak, aby splňovaly všechny zákonné bezpečnostní poţadavky. Pokud zjistíte, ţe výrobek v některé oblasti nevyhovuje, ţádáme vás, abyste okamţitě vyrozuměli společnost Astra Customer Services, společně s uvedením příslušných detailů o svých zjištěních. VÝSTRAHA ZA ŢÁDNÝCH OKOLNOSTÍ BY SE ŢÁDNÉ OSOBY S VÝJIMKOU VHODNĚ KVALIFIKOVANÉHO NEBO ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM PROŠKOLENÉHO PERSONÁLU NEMĚLY POKOUŠET O ŢÁDNOU FORMU INSTALACE, NASTAVOVÁNÍ, ÚDRŢBY NEBO OPRAV. DŘÍVE NEŢ ZAHÁJÍTE INSTALACI NEBO NASTAVOVÁNÍ, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME, ABYSTE SI PROČETLI OBSAH TOHOTO NÁVODU A DODRŢOVALI VŠECHNY VÝSTRAŢNÉ NÁLEPKY NA STROJI. ZA ŢÁDNÝCH OKOLNOSTÍ BYSTE NEMĚLI ODSTRAŇOVAT ANI PŘEPOJOVAT ŢÁDNÉ KOLÍČKY ANI KONEKTORY, POKUD JE STROJ POD NAPĚTÍM. JAKÉKOLI POŠKOZENÍ V DŮSLEDKU NEDODRŢENÍ TÉTO VÝSTRAHY POVEDE K ZÁNIKU ZÁRUKY KE STROJI. TENTO PŘÍSTROJ NENÍ URČEN PRO OSOBY (VČETNĚ DĚTÍ) SE SNÍŢENOU FYZICKOU, SMYSLOVOU NEBO MENTÁLNÍ SCHOPNOSTÍ ANI PRO OSOBY S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ NEBO ZNALOSTÍ, POKUD NEJSOU POD DOZOREM OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA JEJICH BEZPEČNOST NEBO NEJSOU TOUTO OSOBOU PROŠKOLENY Z HLEDISKA POUŢÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE. DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOHLEDEM, ABY SE ZAJISTILO, ŢE SI SE SPOTŘEBIČEM NEBUDOU HRÁT. POKYNY K INSTALACI Instalaci přístroje vţdy provádějte na rovné ploše, aby se zajistil správný příjem mincí. Přístroj neinstalujte na místech s příliš nízkou/vysokou vlhkostí a teplotou. Nikdy nepřetěţujte elektrickou zásuvku připojením příliš velkého počtu zástrček. Přístroj vţdy umístěte do dostatečné vzdálenosti od neonového nebo podobného osvětlení, které můţe působit příliš vysoké elektrické rušení. Kolem přístroje ponechte dostatečný větrací prostor, abyste zabránili jeho přehřívání. Zkontrolujte, ţe přístroj má správný zdroj přívodního napětí a je bezpečně uzemněn. Před prvním zapojením po dodání důrazně doporučujeme, abyste zkontrolovali, ţe všechny elektrické přípojky a součásti jsou na místě, zajištěné a správně orientované. V případě výrobků Multi-Player, kde jsou horní části kabinetu těţké, důrazně doporučujeme, abyste věnovali zvýšenou pozornost zdvihání horní části kabinetu a zamezili tak úrazům. Nikdy neodpojujte elektrické konektory z ţádné části, pokud předem nevypnete napájení VŠECH připojených přístrojů. Výtisk VA strana 4 z 29 13/05/10

5 UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S ELEKTŘINOU DŮLEŢITÁ UPOZORNĚNÍ POZORNĚ ČTĚTE, NEŢ ZAČNETE S ÚDRŢBOU UPOZORNĚNÍ!! AUTOMAT JE PŘIPOJEN K NAPÁJECÍMU NAPĚTÍ 230 VOLTŮ, 50 Hz, KTERÉ MŮŢE POTENCIÁLNĚ ZPŮSOBIT I SMRTELNÝ ÚRAZ. ZA ŢÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NESMÍ BÝT PROVÁDĚNA INSTALACE, SEŘÍZENÍ, ÚDRŢBA NEBO OPRAVA JINÝMI OSOBAMI NEŢ PŘÍSLUŠNĚ KVALIFIKOVANÝMI, PŘIMĚŘENĚ VYŠKOLENÝMI A KONTROLOVANÝMI PRACOVNÍKY. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ: AUTOMAT MUSÍ BÝT Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ UZEMNĚN. EXISTUJE NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NENÍ-LI PŘÍVODNÍ KABEL SPRÁVNĚ PŘIPOJEN NEBO NENÍ-LI BEZVADNĚ UZEMNĚN. PŘÍVODNÍ VEDENÍ POUŢITÉ K NAPÁJENÍ AUTOMATU NESMÍ BÝT DELŠÍ NEŢ 2 METRY. VODIČE HLAVNÍHO PŘÍVODU JSOU BAREVNĚ OZNAČENY V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI KÓDY A POLARITOU: ZELENOŢLUTÝ : ZEMNĚNÍ HNĚDÝ : POD NAPĚTÍM MODRÝ : STŘEDNÍ VODIČ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU MUSÍ BÝT AUTOMAT PŘIPOJEN K ELEKTRICKÉ SÍTI SCHVÁLENÝM SÍŤOVÝM KABELEM IEC. KAŢDÝ KABEL MUSÍ MÍT KONEKTOR SCHVÁLENÝ IEC A SCHVÁLENOU 13 A ZÁSTRČKU S POJISTKOU MAX. 13 A. POKUD BY BYLO NUTNÉ NAHRADIT KTEROUKOLIV KOMPONENTU, JE NEVYHNUTELNÉ, ABY BYLY NAHRAZENY IDENTICKÝMI DÍLY STEJNÝCH PARAMETRŮ JAKO ORIGINÁLNÍ DÍLY DODÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ ASTRA GAMES. VŢDY DODRŢUJTE SPRÁVNOU POLARITU. ZEMNĚNÍ A IZOLACE VÝROBKY ASTRA SE KONTROLUJÍ Z HLEDISKA ZEMNĚNÍ A IZOLAČNÍHO STAVU PŘED EXPEDICÍ. TYTO KONTROLY MUSÍ BÝT PRAVIDELNĚ OPAKOVÁNY NEBO ZNOVU PROVEDENY PŘI KAŢDÉ VÝMĚNĚ NEBO NOVÉM PŘIPOJENÍ DÍLŮ OVLIVŇUJÍCÍCH BEZPEČNOST. NÁLEPKA S UPOZORNĚNÍM O PROVÁDĚNÍ DALŠÍCH KONTROL JE PŘIPEVNĚNA KE KAŢDÉMU VÝROBKU. TENTO AUTOMAT JE KONSTRUOVÁN K PROVOZOVÁNÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH, NESMÍ BÝT ČIŠTĚN OSTŘIKOVÁNÍM VODOU NEBO INSTALOVÁN V PROSTORÁCH, VE KTERÝCH MŮŢE BÝT OSTŘIKOVÁNÍ VODOU POUŢITO. Výtisk VA strana 5 z 29 13/05/10

6 PŘEHLED VÝROBKU NÁZEV AUTOMATU: STYL SKŘÍNĚ: Super Hot Multiplayer FW762 Cabinet ROZMĚRY SKŘÍNĚ: ŠÍŘKA: 540 VÝŠKA: 1354 VÝŠKA 1726 HLOUBKA: 413 VÁHA: 100 mm mm (včetně základu) mm mm kg MOŢNOSTI 2Kč/50,000Kč SÁZEK/JAKCKPOTU: MANIPULACE S MINCEMI: VÝROBCE: NRI TYP VÝROBKU: G40 PŘIJÍMANÉ MINCE: 2, 5, 10, 20, 50Kč VEDENÍ ZÁSTRČKY: Ţádné (ovládání cctalk) PŘÍJEMCE BANKOVEK: VÝROBCE: UBA Note Acceptor NOTES: 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 & 5000 VÝPLATA MINCÍ: METODA: VÝROBCE: VÝPLATA MINCÍ: KAPACITA: HOPPER Money Controls Mk4 DIL volitelné (str. 13) DIL volitelné (str. 13) TECHNOLOGIE: HEBER PLUTO 6 ASTRA SPS NAPÁJECÍ ZDROJ DISPLEJ TEČKOVÁ MATICE GAMESMAN GM2000 REEL MECHANISM (x3) KOMPAKTNÍ FLASH KARTA: DOPLŇOVACÍ KLÍČ: MECHANICKÁ POČÍTADLA: 256MB- 4GB Číslovaný INKASOVAT, VYPLÁCET, BANKOVKY Výtisk VA strana 6 z 29 13/05/10

7 Přehled hry Super Hot Multiplayer (Česky) Tabulka výher Horní sklo Spodní sklo Výtisk VA strana 7 z 29 13/05/10

8 Obecné. Super Hot je 3+1 válcový VHP určený pro trh v České republice. Automat přijímá mince v hodnotě 2, 5, 10, 20 a 50 Kč. Kredit se zobrazuje na displeji KREDIT v jednotkách po 1 Kč. VHP bude také disponovat moţností osazení akceptorem bankovek. Ten bude přijímat bankovky v hodnotě 100, 200, 500, 1 000, a Kč, všechny za kredit. Kredit lze navyšovat kdykoli při čekání na stisknutí tlačítka Start. První stisknutí tlačítka provede vyplacení kreditu. K dispozici jsou dvě moţnosti vyplacení, které se vybírají pomocí přepínačů DIL. Jde o tyto moţnosti: - 1. Jeden hopper, hodnota 10 Kč 2. Jeden hopper, hodnota 20 Kč Vyplácení obsluhou. VHP Super Hot je vybaven funkcí vyplácení obsluhou. Minimální výplata před aktivací Attendant Payout (výplata obsluhou) se aktivuje nastavením přepínačů DIL. Úrovně vyplácené obsluhou jsou zvoleny přepínači DIL slave a 2 přepínači DIL dávají moţnost výplaty 0,1000,3000,5000. DIL 1 banka 1 se pouţívá k zapnutí/vypnutí volby výplaty obsluhou. Je-li zapnut, pouţije úroveň výplaty zvolené 2 výše zmíněnými přepínači DIL. Délka hry. Minimální délka hry v případě základní hry hrané na jakoukoli sázku je 1 sekunda. Základní hra. 5 výherních linií je stále aktivních. Hráč můţe zvolit sázku na základní hru mezi 2 a 500 Kč. Sázky 2 a 5 Kč rozsvítí příslušný sloupec s výhrami. Sázky od 10 do 500 rozsvítí sdílený sloupec s výhrami SÁZKA a násobitel výhry X1, X2, X3 atd. ve sloupci násobitelů. Všechny výhry ze základní hry se automaticky přenášejí na displej kreditu. Zobrazení násobitele výhry Zobrazení násobitele výhry je uvedeno ve svislém sloupci napravo od tabulky výher. Zobrazení je grafickým znázorněním spojeno s tabulkou výher. Sázka Stisknutím tlačítka SÁZKA vyberete sázku hry od 2 do 500 Kč (se zvýšením sázky se rozsvítí příslušný sloupec výher). Příkaz k volbě sázky je tento: 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500. Při sázce 500 se vrátí na 2. Kdyţ se sázka takto změní, hodnota se zobrazí na bonusovém displeji. Bonusový displej. Bonusový displej zobrazuje poměr narůstající hodnoty uvedené na displeji Super Bonus, kterou hráč získá, pokud vyhraje Bonus na kotouči Hot Wheel. Celý Super Bonus se zobrazí při sázce 500 Kč, zatímco při sázce 2 Kč se na displeji Bonus zobrazí 2/500 celkové hodnoty Super Bonusu. Bonusový displej je k dispozici pro výhru v kaţdé hře. Proto je hlavní hra Hot Wheel k dispozici pro výhru v kaţdé hře při VŠECH sázkách od 2 Kč do 500 Kč. Výtisk VA strana 8 z 29 13/05/10

9 Odměny a ceny Výhry. Hráč získává všechny výhry na 5 výherních liniích. Výhra se zobrazí na displeji VÝHRA společně s výherní fanfárou. To se opakuje pro kaţdý výherní řádek. Kdyţ se všechny výhry nasčítají na displeji VÝHRA, výsledek bude k dispozici pro rizikovou sázku. Výhry, které docílily na sázkách 2 a 5 mohou být vsazeny na panelech x2 na skleněném válci, zatím co výhry, které docílily na sázkách 10, aţ 500 mohou být vsazeny s rizikem na ţebříčku násobitele výhry. Ţebříček rizikových sázek Riziková sázka je uvedena na displeji násobitele výhry. Toto 22 stupňový poanel násobitele výhry (včetně políčka ztráta ). Riziková sázka je určena níţe uvedenou tabulkou rizikových sázek. Hráč buď nasbírá, nebo dosáhne vrcholu nebo dna. Riziková sázka sází na násobiteli výhry uvedené na displeji VÝHRA. Na konci rizikové sázky se výhra na displeji VÝHRA vynásobí úrovní dosaţenou na ţebříčku rizikových sázek. Hráč můţe riskovat výhru stisknutím tlačítka SÁZKA / RIZIKO nebo převzít výhru stisknutím tlačítka VEZMI VÝHRU. Výtisk VA strana 9 z 29 13/05/10

10 Automatická hra. Automatická hra se aktivuje tlačítkem Autostart. Na bodovém displeji se zobrazí text AUTOPLAY. Při aktivaci jsou všechna ostatní tlačítka neaktivní a všechny výhry se sbírají automaticky. Hráč můţe automatické spuštění zrušit během animace výhry, pokud chce výhru riskovat. Hlavní výhra. Při dosaţení 3 symbolů Super Hot v criss-crossu se hráči aktivuje prvek Top Disk, kdy hraje při sázce 5+5 nebo více. Při sázkách 2 a 5 Kč získá po dosaţení tří symbolů Super Hot v criss-crossu malou odměnu. Při sázkách 2 a 5 Kč bude malá odměna k dispozici pouze pro riskování na panelech X2/Lose na dolním skle. Prvek Top Disku. Po získání odměny získá hráč moţnost jednou zatočit horním diskem. Hodnota, na které se disk zastaví, bude vynásobena hodnotou zobrazenou na displeji násobků a bude k dispozici ke vsazení jako normální ceny. Výtisk VA strana 10 z 29 13/05/10

11 Umístění svazků kotoučů a disku Rozvrţení tlačítek TLAČÍTKO 4 TLAČÍTKO 3 TLAČÍTKO 2 TLAČÍTKO 1 Výplata Autostart Sázka/Riziko Start/Vezmi Výhru Výtisk VA strana 11 z 29 13/05/10

12 Výhra Astra Výtisk VA strana 12 z 29 13/05/10

13 NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL (MASTER) Dbejte na to, aby byly přepínače D.I.L. správně nastavené pro místní podmínky. Zkontrolujte správný chod stroje podle pokynů v části Rutinní test automatu tohoto manuálu. SW1 & SW2 JSOU NA HLAVNÍ DESCE UMÍSTĚNY TAK, ŢE SW2 JE NAHOŘE A SW1 DOLE! Dbejte na to, aby byly přepínače D.I.L. správně nastaveny pro místní podmínky. Poz Přepínač SW 1 Přepínač SW 2 1 Zap Zákl. hodnota Bonusu poz. 0 zap. Max. hodnota Bonusu poz. 0 zap. Vyp Zákl. hodnota Bonusu poz. 0 vyp. Max. hodnota Bonusu poz. 0 vyp. 2 Zap Zákl. hodnota Bonusu poz. 1 zap. Max. hodnota Bonusu poz. 1 zap. Vyp Zákl. hodnota Bonusu poz. 1 vyp. Max. hodnota Bonusu poz. 1 vyp. 3 Zap Zákl. hodnota Bonusu poz. 2 zap. Max. hodnota Bonusu poz. 2 zap. Vyp Zákl. hodnota Bonusu poz. 2 vyp. Max. hodnota Bonusu poz. 2 vyp. 4 Zap Zákl. hodnota Bonusu poz. 3 zap. Max. hodnota Bonusu poz. 3 zap. Vyp Zákl. hodnota Bonusu poz. 3 vyp. Max. hodnota Bonusu poz. 3 vyp. 5 Zap Zvyšování Bonusu % poz. 0 zap. Ţádná funkce Vyp Zvyšování Bonusu % poz. 0 vyp. Ţádná funkce 6 Zap Zvyšování Bonusu % poz. 1 zap. Ţádná funkce Vyp Zvyšování Bonusu % poz. 1 vyp. Ţádná funkce 7 Zap Zvyšování Bonusu % poz. 2 zap. Ukázka předváděcího módu Vyp Zvyšování Bonusu % poz. 2 vyp. Normální mód hraní her 8 Zap Zvyšování Bonusu % poz. 3 zap. Zapněte oznámená ZCA Vyp Zvyšování Bonusu % poz. 3 vyp. Vypněte oznámení ZCA Hlavní tlačítka zleva. (umístěná na hlavní liště) Button 1: Cycle menu. Button 2: Select menu item. Button 3: Cycle value. Button 4: Decrement value. Button 5: Increment value. Výtisk VA strana 13 z 29 13/05/10

14 NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL (SLAVE) Přesvědčte se, ţe všechny přepínače DIL jsou správně nastavené na místní podmínky. Zkontrolujte správný chod stroje podle pokynů v části Rutinní test automatu tohoto manuálu. SW1 & SW2 JSOU NA HLAVNÍ DESCE UMÍSTĚNY TAK, ŢE SW2 JE NAHOŘE A SW1 DOLE! Přesvědčte se, ţe všechny přepínače DIL jsou vhodně nastaveny na podmínky automatu. Poz Přepínač banku 1 Přepínač banku 2 1 Zap Výplata obsluhou ZAPNUTO Rozšířený seznam počítadel povolen Vyp Výplata obsluhou VYPNUTO Rozšířený seznam počítadel zakázán 2 Zap Výplata mincemi 20 Kč POVOLENA Povolena vysoká úroveň hopperu Vyp Výplata mincemi 10 Kč POVOLENA Povolena nízká úroveň hopperu Zap Úroveň výplaty obsluhou (str. 18) Aktivovat vyplácení mincí Vyp Úroveň výplaty obsluhou (str. 18) Deaktivovat vyplácení mincí Zap Úroveň výplaty obsluhou (str. 18) Ţádná funkce Vyp Úroveň výplaty obsluhou (str. 18) Ţádná funkce Zap Ţádná funkce Odečíst minci u Power Cycle Vyp Ţádná funkce Neodečíst minci u Power Cycle Zap Ţádná funkce Zahájit zátěţový test Vyp Ţádná funkce Ţádný zátěţový test Zap Ţádná funkce Předváděcí reţim Vyp Ţádná funkce Normální herní reţim Zap Ţádná funkce Ţádná funkce Vyp Ţádná funkce Ţádná funkce Výtisk VA strana 14 z 29 13/05/10

15 Procento zvyšování Bonusu DODATEČNÁ NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIL Nastavení DIL (ZAP) Nastavení základní hodnoty Bonusu Nastavení DIL (zap.) 1% Ţádné DIL zap 500 Ţádné DIL zap 2% DIL 1_8 600 DIL 1_4 3% DIL 1_7 700 DIL 1_3 4% DIL 1_7 & 1_8 800 DIL 1_3 & 1_4 5% DIL 1_6 900 DIL 1_2 6% Dil 1_6 & 1_ DIL 1_1 & 1_4 7% DIL 1_6 & 1_ DIL 1_2 & 1_3 8% DIL 1_6 & 1_7 & 1_ DIL 1_2 & 1_3 & 1_4 9% DIL 1_ DIL 1_1 10% DIL 1_5 & 1_ DIL 1_1 & 1_4 10% DIL 1_5 & 1_ DIL 1_1 & 1_3 10% DIL 1_5 & 1_7 & 1_ DIL 1_1 & 1_3 & 1_4 10% DIL 1_5 & 1_ DIL 1_1 & 1_2 10% DIL 1_5 & 1_6 & 1_ DIL 1_1 & 1_2 & 1_4 10% DIL 1_5 & 1_6 & 1_ DIL 1_1 & 1_2 & 1_3 10% DIL 1 5 & 1 6 & 1 7 & 1_ DIL 1_1 & 1_2 & 1_3 & 1_4 Nastavení Max hodnoty Bonusu Nastavení DIL (zap.) Ţádné DIL zap DIL 2_ DIL 2_ DIL 2_3 & 2_ DIL 2_ DIL 2_1 & 2_ DIL 2_2 & 2_ DIL 2_2 & 2_3 & 2_ DIL 2_ DIL 2_1 & 2_ DIL 2_1 & 2_ DIL 2_1 & 2_3 & 2_ DIL 2_1 & 2_ DIL 2_1 & 2_2 & 2_ DIL 2_1 & 2_2 & 2_ DIL 2_1 & 2_2 & 2_3, 2_4 Výtisk VA strana 15 z 29 13/05/10

16 MOŢNOSTI VÝPLATY PENĚZ: D.I.L. SW 2, banky 1 a 2 Vysoký/nízký obsah zásobníku: 10 Kč zásobník Hopper 10 Kč Celkový obsah Bank 2 SW1 Horní max. 300*10Kč 3000Kč Zap Dolní min. 300*10Kč 3000Kč Vyp Vysoký/nízký obsah zásobníku: 20Kč zásobník Hopper 20 Kč Celkový obsah Bank 2 SW1 Horní max. 100*20Kč 2000Kč Zap Dolní min. 100*20Kč 2000Kč Vyp Nastavení hopperu V tomto automatu je 1 hopper. Jedná se o sériový hopper připojený k sériové sběrnici na různých adresách. Při pohledu zepředu automatu vypadá hopper takto: Hopper Výtisk VA strana 16 z 29 13/05/10

17 Postup plnění Pomocí nastavení vhodných přepínačů DIL (viz. str. 16) lze zvolit maximální náplň hopperu. Stroj se bude vţdy snaţit udrţovat jednu ze zvolených úrovní: Horní/dolní. Existují 2 metody naplnění stroje, které se provádí následovně: : Doplnění přes akceptor mincí. Servisní dvířka jsou otevřená nebo zavřená. Otočte doplňovacím klíčem. Mince vloţené do akceptoru mincí se budou zaznamenávat na doplňovacím počítadle po 1 Kč; doplněné mince se zobrazí na alfanumerickém displeji. Tento displej bude uvádět informace o stavu 10Kč hopperu. Doplnění pomocí doplňovacího tlačítka náplně. Servisní dvířka jsou otevřená. Otočte doplňovacím klíčem. Naplňte kaţdý hopper na maximální obsah. Stiskněte červený doplňovací přepínač hopperu umístěný na pravé straně skříně vpravo Vytáhněte doplňovací klíč a zavřete servisní dvířka. Stroj je nyní připraven k hernímu provozu. VYPRÁZDNĚNÍ HOPPERU POMOCÍ DOPLŇOVACÍHO KLÍČE Otevřete servisní nebo hotovostní dvířka Otočte doplňovacím klíčem. Dbejte na to, aby přepínač č. 3 na bloku přepínačů 2 byl nastaven v poloze 'Zapnuto'. Rozsvícené tlačítko 2 bude signalizovat, ţe je moţné provést vyprázdnění hopperu. Stiskem tlačítka 5 vyprázdníte hopper; Na displeji se zobrazí vyprázdněné mince a úroveň náplně hopperu. Výtisk VA strana 17 z 29 13/05/10

18 POSTUP VYPLACENÍ OBSLUHOU Hráč stiskne VÝPLATA. Na displeji se bude posouvat text K VYPLATE xxxx - ZAVOLEJTE OBSLUHU a současně bude blikat nápis ZAVOLEJTE OBSLUHU. (V případě, že je stroj nastaven tak, aby tuto částku nejprve vyplatil z hopperu a nemá dostatek náplně, bude se na displeji posouvat text HOPPER PRAZDNY ). Obsluha otočí doplňovacím klíčem. Na displeji se bude posouvat text ZAVOLEJTE OBSLUHU xxxx, kde xxxx je částka k výplatě. Obsluha stiskne jednou tlačítko VÝPLATA. Na displeji bude blikat xxxx (částka). Obsluha znovu stiskne tlačítko VÝPLATA. Částka se rychle sníží na nulu na důkaz, že postup vyplacení byl proveden správně, a na displeji se bude posouvat text VYPLATA KLICEM UKONCENA. Obsluha vyplatí hráči peníze a vyplacená částka se odečte na všech příslušných elektromechanických a elektronických počítadlech. (Výplata obsluhou je k dispozici vždy po otočení doplňovacím klíčem, a to i v případě, že nedošlo ke stisku tlačítka VYPLATA. ÚROVNĚ VYPLACENÍ OBSLUHOU. (Blok 1 Přepínač 1 ZAPNUTO) Vyplacení obsluhou Úroveň 0 Vyplacení obsluhou Úroveň 1 Úroveň Blok 1 přepínač 3 Blok 1 přepínač 4 VYPNUTO VYPNUTO Obsluha vyplácí všechny výhry VYPNUTO ZAPNUTO Obsluha vyplácí výhry nad 1000 Kč ZAPNUTO VYPNUTO Obsluha vyplácí výhry nad 3000 Kč ZAPNUTO ZAPNUTO Obsluha vyplácí výhry nad 5000 Kč Při nastavení Blok 1, přepínač 1 VYPNUTO se všechny výhry vyplácí z hopperu. Výtisk VA strana 18 z 29 13/05/10

19 Testování a tlačítka doplňování zásobníku DOPLŇOVACÍ TLAČÍTKO ZÁSOBNÍKU (vpravo z boku) TESTOVACÍ TLAČÍTKO (vlevo z boku) Jak je zobrazeno na diagramu, testovací a doplňovací tlačítka jsou umístěna na pravé straně vnitřního servisního prostoru skříně Postup testu Testovací reţim aktivujete otevřením servisních dvířek a stiskem testovacího tlačítka. Testovací tlačítko je červené tlačítko (levé) umístěné na pravé straně v horní části kabinetu. Stiskem tlačítka VÝPLATA můţete procházet jednotlivé dostupné testy. Stiskem tlačítka START vstoupíte do zobrazeného testu. Stiskem tlačítka SÁZKA aktuální test opustíte. Test 1.1 LED Displeje Po spuštění se LED displej rozsvítí podle předem nastaveného vzoru, stiskem tlačítka START test přerušíte, dokud tlačítko znovu neuvolníte. Test 1.2 Bodový displej Při spuštění se rozsvítí segmenty displeje s bodovou maticí. Stiskem tlačítka VÝPLATA se zobrazí všechny segmenty. Test 2 Vstupy Po stisku libovolného tlačítka se rozsvítí přidruţená ţárovka. Otočením doplňovacího klíče rozsvítíte symbol Prohra. Stiskem doplňovacího tlačítka hopperu se rozsvítí třetí symbol MELOUNU. Prvních 8 míst zobrazených na displeji s bodovou maticí představuje přepínače SW 1 a posledních 8 zobrazených míst představuje přepínače SW 2 _= VYPNUTO - = ZAPNUTO Test 3 Test ţárovek Při vstupu ţárovky zhasnou a přejdete do reţimu automatického procházení. Stiskem tlačítka START rozsvítíte všechny ţárovky. Stiskem tlačítka VÝPLATA můţete ručně procházet směrem vpřed. Stiskem tlačítka AUTOSTART můţete ručně procházet směrem zpět. Výtisk VA strana 19 z 29 13/05/10

20 Test 4 Test zvuků Stiskem tlačítka AUTOSTART přehrajete aktuální zvuk. Stiskem tlačítka WIN/ZERO zrušíte aktuální zvuk a zobrazíte zvuk s předchozím číslem. Stiskem tlačítka VÝPLATA zrušíte aktuální zvuk a zobrazíte zvuk s následujícím číslem. Test 5 Elektronická počítadla Na displeji se zobrazí číslo a obsah počítadla, jak je ukázáno dále. Stisknutím START se přepíná mezi zobrazeným číslem počítadla a jeho popisem. Stisknutím VÝPLATA se zobrazí následující počítadlo. Stisknutím AUTOSTART se zobrazí předcházející počítadlo. Poznámka: Aby byl zobrazen rozšířený seznam počítadel, musí být přepínač DIL nastaven takto: Přepínač 1 banku 2 musí být zapojený. DLOUHODOBÁ POČÍTADLA Počítadlo 1 Revize programu Počítadlo Kč do pokladny Počítadlo 2 Cíl & skutečná % Počítadlo Kč vyplaceno Počítadlo 3 Celkem vloţeno Počítadlo Kč doplněno Počítadlo 4 Bankovek 5000 Kč vloţeno Počítadlo Kč do pokladny Počítadlo 5 Bankovek 2000 Kč vloţeno Počítadlo 30 Celková hladina Počítadlo 6 Bankovek 1000 Kč vloţeno Počítadlo 31 Přední hladina Počítadlo 7 Bankovek 500 Kč vloţeno Počítadlo 32 Celkem v pokladně Počítadlo 8 Bankovek 200 Kč vloţeno Počítadlo Kč v pokladně Počítadlo 9 Bankovek 100 Kč vloţeno Počítadlo Kč v pokladně Počítadlo 10 Bankovek 50 Kč vloţeno Počítadlo Kč v pokladně Počítadlo 11 Mincí 50 Kč vloţeno Počítadlo 36 5 Kč v pokladně Počítadlo 12 Mincí 20 Kč vloţeno Počítadlo 37 2 Kč v pokladně Počítadlo 13 Mincí 10 Kč vloţeno Počítadlo 38 Výplata < 100 Počítadlo 14 Mincí 5 Kč vloţeno Počítadlo 39 Výplata < 200 Počítadlo 15 Mincí 2 Kč vloţeno Počítadlo 40 Výplata < 400 Počítadlo 16 Celkem vloţeno bankovek Počítadlo 41 Výplata < 600 Počítadlo 17 Celkem vyplaceno Počítadlo 42 Výplata < 1000 Počítadlo Kč vyplaceno Počítadlo 43 Výplata < 1500 Počítadlo 19 Výplata klíčem Počítadlo 44 Výplata < 2000 Počítadlo 20 Celkem doplněno Počítadlo 45 Výplata < 3000 Počítadlo Kč doplněno Počítadlo 46 Výplata < 4000 Počítadlo 22 Celkem vsazeno Počítadlo 47 Výplata < 5000 Počítadlo 23 Celkově vyhráno Počítadlo 48 Výplata < Počítadlo 24 Celkem her Počítadlo 49 Výplata < Počítadlo 25 Celkem Bonus Počítadlo 50 Výplata < Počítadlo 51 Výplata > Výtisk VA strana 20 z 29 13/05/10

21 Test 6 Test mincí Hodnota vloţené mince nebo bankovky se zobrazí na displeji. Stisknutím AUTOSTART lze přepnout mezi převést mince a bez převádění mincí. Stisknutím a drţením SÁZKA se zablokují všechny mince a bankovky. ** Prosím, vezměte na vědomí, ţe všechny mince a bankovky jsou ponechané v automatu, nejsou tímto módem testu načteny počítadly. Test 7 Vyplácení Stisknutím AUTOSTART se vyplatí obsah hopperu. Test 8 Mechanická počítadla Stiskem tlačítka VÝPLATA otočíte mechanická počítadla 5x v následujícím pořadí: NOTES IN -CASH IN CASH OUT Test 9 Hlasitost Na displeji se zobrazuje aktuální úroveň hlasitosti. Stiskem tlačítka VÝPLATA hlasitost zvýšíte. Stiskem tlačítka AUTOSTART hlasitost sníţíte. Test 10 Válce Při zahájení jsou válce automatu inicializovány. Stisknutím START se natočí válce do své původní polohy. Ke změně polohy symbolu válce: Stisknutím SÁZKA vyberte válec, který má být nastaven. Stisknutím AUTOSTART otáčíte válcem v krocích dokola. Je-li jednou kombinace kroky nastavena na střed výherní linky, názvy a symboly jsou zobrazeny na displeji. Test 11 Disk Stisknutím START vrátíte polohu disku do výchozí polohy. Stisknutím AUTOSTART postupuje disk po krocích ve směru hodinových ručiček zatím, co se zobrazuje vyhraná částka. Test 12 Foto Mód Stisknutím START se rozsvítí veškeré herní osvětlení a displeje pro fotografické účely. Test 13 Chybový záznam Na displeji se zobrazí řada aţ 15 kódů chyb, které se vyskytly. Chyba 1 bude nejnovější. Stiskem tlačítka VÝPLATA můţete procházet jednotlivé chybové kódy. Přidrţením tlačítka START na 3 sekundy vymaţete všechny počítadla. Výtisk VA strana 21 z 29 13/05/10

22 Test 14 Vymazání RAM Stiskem tlačítka START spustíte odpočet. Po dosaţení nuly provede stroj VYMAZÁNÍ PAMĚTI. Stiskem tlačítka SÁZKA předtím, neţ dojde k odpočítání na nulu, se vymazání paměti zruší. Celkové vymazání RAM: Stiskněte START a uvolněte je, potom stiskněte START znovu a drţte je stisknuté, dokud se neobjeví zpráva ALL RAM CLEARED. Výtisk VA strana 22 z 29 13/05/10

23 Otočte doplňovacím klíčem a dveřmi zavřete menu volby. > Servisní dveře jsou zavřeny > Otočte doplňovacím klíčem. > Představí se menu: Tlačítkem AUTOSTART se jde nazpět, tlačítkem VÝPLATA se jde po krocích kupředu seznamem menu. Stisknutím tlačítka 1 se vybere volba v menu. > Stisknutím tlačítka SÁZKA se opustí vybrané menu. Menu Refill coins Volume Reel spin sound Game history Short term meters - Moţnosti dovolující operátorovi doplňovat mince. - Dovoluje operátorovi nastavit hlasitost hry. Stisknutím VÝPLATA se hlasitost zvyšuje a stisknutím AUTOSTART se sniţuje. - Stisknutím VÝPLATA se zapíná a vypíná zvuk při otáčení válců. - Objeví se submenu historie. Stisknutím START vstoupíte do historie hry. K prohlíţení seznamu stiskněte VÝPLATA a AUTOSTART ke kroku dopředu, resp. dozadu - Umoţňuje obsluze nahlédnout do seznamu krátkých počítadel. K prohlíţení seznamu stiskněte VÝPLATA a AUTOSTART ke krokům dopředu, resp. dozadu. Stisknutím START se přepíná mezi zobrazeným číslem počítadla a jeho popisem. Clear (CLR)Short term meters 1 Zaplaceno hotově 22 Celková hladina 2 Kč 5000 v bankovkách 23 Správná hladina 3 Kč 2000 v bankovkách 24 Celková hotovost v pokladně 4 Kč 1000 v bankovkách 25 50Kč v pokladně 5 Kč 500 v bankovkách 26 20Kč v pokladně 6 Kč 200 v bankovkách 27 10Kč v pokladně 7 Kč 100 v bankovkách 28 5Kč v pokladně 8 Kč 5 v bankovkách 29 2Kč v pokladně 9 50 Kč vloţeno 30 Reflex Kč vloţeno 31 Výplata < Kč vloţeno 32 Výplata < Kč vloţeno 33 Výplata < Kč vloţeno 34 Výplata < Vyplaceno 35 Výplata < Kč vyplaceno 36 Výplata < Výplata klíčem 37 Výplata < Celkem doplněno 38 Výplata < Kč doplněno 39 Výplata < Celkem vsazeno 40 Výplata < Celkově vyhráno 41 Výplata < Kč do pokladny - K vymazání krátkodobých počítadel stiskněte START a uvolněte a potom stiskněte VÝPLATA a drţte je. Výtisk VA strana 23 z 29 13/05/10

24 ASTRA SPS SCHÉMA NAPÁJENÍ Hlavní pomocný výstup Hlavní vstup Hlavní vypínač Zap/Vyp Připojení zemnění Umístění výstupního pinu 9 +36V DC 0v (24V, 5V, -12V) V DC 0v (24V, 5V, -12V) V (48V Return) 0v (24V, 5V, -12V) V (48V Return) 0v (24V, 5V, -12V Return) 9 5 0V (48V Return) +12V DC 8 4 0V (48V Return) +12V DC V DC +12V DC V DC +12V DC V DC +12V DC 4 +12V DC 3 +5V DC Dobře zjištěno 2 Chybí detekce impulsu (O/P) 1 Výtisk VA strana 24 z 29 13/05/10

25 ASTRA SPS NAPÁJECÍ ZDROJ UPOZORNĚNÍ V této jednotce je vysoké napětí! Odpojte hlavní přívod před zahájením opravy. Napájecí jednotka připojená k tomuto VHP je konstruována tak, aby obsahovala pokročilou technologii přepínačů navrţenou tak, aby vyhovovala přesně potřebám technologii VHP společnosti Astra. Napájecí jednotka obsahuje uvnitř zapečetěnou jednotku, která NESMÍ být demontována. Neobsahuje pouţitelné díly pro uţivatele. Musí být pouţívána POUZE přiměřeně kvalifikovanou a vyškolenou osobou nebo pod jejím dohledem. Kromě pouţití jediné primární vstupní pojistky, neobsahuje pokročilá konstrukce ţádné další výstupní pojistkami jištěné výstupy. Obsahuje vnitřní ochranné prvky, které neustále sledují nadproud, přepětí, nedostatečné napětí a podmínky zkratu, které jsou monitorovány, a automaticky se přizpůsobují vznikajícím podmínkám. Vstupní poţadavky: Výstupní charakteristiky: Ochranné obvody: Bezpečnost výrobku: Nominální vstupní napětí AC 230V Rozsah vstupního napětí: AC180V aţ AC264V Nominální frekvence: 50/60Hz Rozsah změn frekvence: 47Hz aţ 63Hz Fáze: Jednofázový Rozsah provozní teploty: 0 aţ 50 C Rozsah vlhkosti: 5% aţ 85% Podmínky chlazení: Přirozené chlazení vzduchem Váha: asi 232 kg Výstupní obvod + 5V DC + 12V DC +24V DC -12V DC +36 VD AC Out Nadproud: Přepětí: Podpětí: Nominální napětí (V) +5.1V +12V +24V -12V +36V 230V AC +5V, +12V, +24V,-12V, +36V +12V, +36V +12V, Automat musí být uzemněn pouţitím upevněného zemnícího kolíku. Pouţité bezpečnostní normy: Navrţené, aby vyhovovaly poţadavkům EN60950 Pouţité normy EMI/RFI: Navrţené, aby vyhovovaly poţadavkům EN Výtisk VA strana 25 z 29 13/05/10

26 SCHÉMA PLUTO 6 Válce DIL Přepínač banku 1 Tlačítka Zdroje pro světla Alfanumerické Reproduktor Elektrický proud LEDky cctalk Rs232 Sklopná světla Kompaktní flash karta DIL Přepínač banku 2 Světlo Aurora/LED panel ovladačů Poznámka: Panel je připojen sklopným světlem a konektory LED. Výtisk VA strana 26 z 29 13/05/10

27 Chybové kódy Kód Popis chyby Příčina 1.0 Bad Coin Input Mechanická závada mincovníku 1.1 2Kc Coin Input Error Mechanické zaseknutí mincovníku 1.2 5Kc Coin Input Error Mechanické zaseknutí mincovníku Kc Coin Input Error Mechanické zaseknutí mincovníku Kc Coin Input Error Mechanické zaseknutí mincovníku Kc Coin Input Error Mechanické zaseknutí mincovníku 1.6 Note Jam/Bad I.P. Akceptor bankovek 1.7 Hopper Switch Výstupní optočlen hopperu zakrývá mince 1.9 Strim Alarm Porucha toku mincí / mechanicky odpojen 1.9 Note Acceptor - Invalid Output Výstraha manipulace s akceptorem bankovek 1.9 Note Acceptor - Tamper Výstraha manipulace s akceptorem bankovek 2.1 Reel 1 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděný válec 2.2 Reel 2 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděny válec 2.3 Reel 3 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděný válec 2.4 Reel 4 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděny válec 2.5 Reel 5 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděný válec 2.6 Reel 6 Opto Alarm Porucha optočlenu válce nebo zabrzděny válec 3.2 Hopper Signal Error Chyba přepínače mincí v hopperu 4.8 Power Fail Přerušení proudu ze sítě / CPU (s kreditem) Kc Note Input Error Problém s akceptorem bankovek Kc Note Input Error Problém s akceptorem bankovek Kc Note Input Error Problém s akceptorem bankovek 5.6 Strim Alarm Porucha toku mincí / mechanicky odpojen 6.1 Hardware Meter 1 Error Chyba počítadla vloţené hotovosti 6.2 Hardware Meter 2 Error Chyba počítadla vydané hotovosti 6.3 Hardware Meter 3 Error Chyba počítadla doplněné hotovosti 6.4 Hardware Meter 4 Error Chyba počítadla hotovosti 7.1 E.D.C. Time-out Error Chyba komunikace E.D.C. 7.2 Black Box Parity Error Chyba komunikace E.D.C. 7.3 CCT Bus Fail Chyba CC Talk 7.3 CCT Coin Fail Chyba CC Talk 7.3 CCT Hopper Fail Chyba CC Talk 7.3 CCT note Fail Chyba CC Talk 7.5 Hopper Signal Error Chyba přepínače mincí v hopperu 7.7 Note Acceptor - Tamper Výstraha manipulace s akceptorem bankovek 7.8 No Note Stacker Ţádná bankovka ve štosovači 8.4 HSF File missing Scházející zvukový soubor 8.6 R.A.M. Cleared podle popisu 9.0 Hopper Status Error Odpojený hopper 9.1 Illegal Switch Setting Nebylo rozpoznáno nastavení přepínačů 9.2 CCTalk Fail Pokud se vyskytne chyba hopperu 1.7, musí se odpojit/připojit servisní dvířka a servisní dvířka je nutno otevřít, aby se chyba odstranila. Výtisk VA strana 27 z 29 13/05/10

MEGA BONUS Popis a funkce systému

MEGA BONUS Popis a funkce systému Popis a funkce systému Příručka je členěna do 13 kapitol: Kapitola 1 - Instalace 2 1. 1 - Pokyny k instalaci 2 1. 2 - Důležitá upozornění 3 1. 3 - Elektrické připojení 3 1. 4 - Zemnění a izolace 3 Kapitola

Více

FeelingHot 750 Česky

FeelingHot 750 Česky TENTO VÝROBEK BYL NAVRŽEN V SOULADU SE SMĚRNICÍ 73/23/EHS PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ S VYUŽITÍM BS EN 60335-1 1995 JAKO OBECNÉ NORMY. FeelingHot 750 Česky Skříň FW762 Návod k obsluze Vydání A Číslo dílu 1218977

Více

Game Station Super Club Duo SERVISNÍ MENU

Game Station Super Club Duo SERVISNÍ MENU SERVISNÍ MENU Pro vstup do tohoto menu sepněte spodní (technický) klíč. Stiskem tlačítka 5 nebo dotykem na tlačítko SERVICE ve spodní části obrazovky. SERVISNÍ MENU je rozděleno do 5-ti sekcí. Pomocí tlačítek

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

BLUE GAMES 300 MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

BLUE GAMES 300 MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí: 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 2 Kč (2 kredity) max. výhra: 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře výherní podíl:

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

Herní plán MYSTIC MONEY MAX POWER VIDEO

Herní plán MYSTIC MONEY MAX POWER VIDEO 1. Základní popis Herní plán MYSTIC MONEY MAX POWER VIDEO MYSTIC MONEY je 4 válcová hra hraná na 7 linií a s moţností získání 81 linií skrze speciální symbol 81. Tento symbol je zároveň symbol divoký.

Více

BLUE GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

BLUE GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 88

Více

HERNÍ PLÁN - VIDEO GAMES II - verze 750

HERNÍ PLÁN - VIDEO GAMES II - verze 750 HERNÍ PLÁN - VIDEO GAMES II - verze 750 Technická specifikace výherního hracího přístroje, dále jen VHP : jedno alternativně dvou monitorový LCD s možností připojení touchscreenu možná konfigurace varianty

Více

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750)

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ HRY: HOT COINS ULTRA HEAT CRYSTAL FRUITS SPARKLING HOT WATER WORLD JOKERS DELUXE ROYAL POKER EUROPEAN POKER DELUXE FRUIT POKER TUTTI FRUTTI + HI LO

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

POPIS HRY. American Hot Slot. Verze: CS 1.00 KAT 5. Play & Win s.r.o. Skuherského 67 370 01 České Budějovice

POPIS HRY. American Hot Slot. Verze: CS 1.00 KAT 5. Play & Win s.r.o. Skuherského 67 370 01 České Budějovice POPIS HRY American Hot Slot Verze: CS 1.00 KAT 5 Play & Win s.r.o. Skuherského 67 370 01 České Budějovice Tel.: (0042) 038/7424604 Fax: (0042) 038/7424604 1. POPIS HRY...3 1.1 ZÁKLADNÍ HRA...3 1.1.1 Výherní

Více

GOLD GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

GOLD GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

KAJOT MULTI GAME V.CZ-300 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

KAJOT MULTI GAME V.CZ-300 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY KAJOT MULTI GAME V.CZ-300 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: SIMPLY GOLD THE FROG KING CASINO POKER SIMPLY THE BEST JOKER MANIA II RING OF FIRE XL MOKO MANIA KAJOT CARD HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Verze:

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

ACCOUNTING - správa "krátkodobého/dlouhodobého účetnictví" PREFERENCES - předvolby (nastavení hopperu, akceptoru atd.) STATISTICS - statistiky

ACCOUNTING - správa krátkodobého/dlouhodobého účetnictví PREFERENCES - předvolby (nastavení hopperu, akceptoru atd.) STATISTICS - statistiky ACCOUNTING - správa "krátkodobého/dlouhodobého účetnictví" PREFERENCES - předvolby (nastavení hopperu, akceptoru atd.) STATISTICS - statistiky MULTIGAMES - zapnutí/vypnutí jednotlivých her resp. nastavení

Více

HERNÍ PLÁN. Případné reklamace hráče budou řešeny provozovatelem.

HERNÍ PLÁN. Případné reklamace hráče budou řešeny provozovatelem. HERNÍ PLÁN 1. Max. sázka na jednu hru: 5 Kč (50 kreditů.) 2. Max. výhra z jedné hry: 750 Kč(750 kreditů.) 3. Výherní podíl je minimálně 90%. 4. Přístroj přijímá bankovky v hodnotě 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč

Více

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů.

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů. Admiral Ultimate 10 C obsahuje 10 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Xtra Hot Fruits n Royals Joker Fruits Plenty on Twenty Hot Roaring Forties American Colors Hot Chip Runner deluxe Sizzling Hot

Více

Herní plán MEGA GEMS - DIAMOND LINE DOUBLE MAX POWER

Herní plán MEGA GEMS - DIAMOND LINE DOUBLE MAX POWER Herní plán MEGA GEMS - DIAMOND LINE DOUBLE MAX POWER 1. Úvod MEGA GEMS je 4 válcová hra hraná na 9 liniích pro všechny sázky. Výhry jsou uděleny za 3 nebo 4 stejné symboly na výherní linii. 2. Pravidla

Více

INTERACTIVE GAMES 750 CZK

INTERACTIVE GAMES 750 CZK POPIS HRY INTERACTIVE GAMES II 750 je mincový výherní hrací přístroj, jehož náhodný herní průběh je řízen mikroprocesorem. Hra je opticky znázorněna na obrazovce, která je umístěna na hlavní desce přístroje.

Více

Emotion 750. 1. Technická charakteristika

Emotion 750. 1. Technická charakteristika 1. Technická charakteristika Výherní hrací přístroj je elektronicky řízené zařízení umožňující sázky do interaktivních her (dále jen VHP). VHP je přímo obsluhováno sázejícím. Okolnost, jež určuje výhru,

Více

Herní plán FREE PLAY MAX POWER

Herní plán FREE PLAY MAX POWER Herní plán FREE PLAY MAX POWER FREE PLAY MAX POWER 1. Úvod Free Play Max Power je 3 válcová hra s 5 liniemi. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře FREE PLAY MAX POWER může hráč nastavit sázky v následujících

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

Admiral Lions CZK. Struktura:

Admiral Lions CZK. Struktura: Admiral Lions CZK Struktura: Všeobecně: Jedná se o výherní hrací přístroj, který opticky znázorňuje válcovou hru. Válcová hra zahrnuje 5 válců, přičemž z každého válce zobrazuje monitor vždy 3 symboly.

Více

DEMON REELS DIAMOND LINE MAX POWER

DEMON REELS DIAMOND LINE MAX POWER 1. Úvod DEMON REELS DIAMOND LINE MAX POWER DEMON REELS je 5 válcová hra hraná na 5 linií pro všechny sázky. Výhry jsou vypláceny za 3, 4 a 5 stejných symbolů. Hra obsahuje expanzní divoké symboly a symboly

Více

PBF GAMES. Popis hry. - při vkladu bankovek 50 až 5000 Kč se připíše na kredit 50 až 5000 bodů.

PBF GAMES. Popis hry. - při vkladu bankovek 50 až 5000 Kč se připíše na kredit 50 až 5000 bodů. PBF GAMES PBF GAMES je obrazovkový výherní hrací přístroj řízený mikroprocesorem. - hráč může volitelně získat nebo vyplatit kredit také prostřednictvím obsluhy pomocí klíče. - nejvyšší sázka na jednu

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

STEJNOSMĚRNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ AX-3003L-3 AX-3005L-3. Návod k obsluze

STEJNOSMĚRNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ AX-3003L-3 AX-3005L-3. Návod k obsluze STEJNOSMĚRNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ AX-3003L-3 AX-3005L-3 Návod k obsluze Tato řada zahrnuje dvoukanálové a tříkanálové stejnosměrné nastavitelné napájecí zdroje. Tříkanálový zdroj má výstupy s velkou přesností,

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

Auto Games CZ, s.r.o.

Auto Games CZ, s.r.o. VIDEO GAMES kat. II - HERNÍ PLÁN Druh VHP: Nejvyšší sázka na jednu hru: Nejvyšší výhra z jedné hry: obrazovkový LCD 5 Kč 750 Kč Nastavený výherní podíl : min. 89 % Vložení kreditu : - akceptované mince:

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

KAJOT MULTI GAME V.CZ-kat.3 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

KAJOT MULTI GAME V.CZ-kat.3 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY KAJOT MULTI GAME V.CZ-kat.3 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: SIMPLY GOLD THE FROG KING CASINO POKER SIMPLY THE BEST JOKER MANIA II RING OF FIRE XL MOKO MANIA KAJOT CARD CASINO ROULETTE SUPER

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

Užitečné informace pro obsluhu a získání podrobných informací o činnosti výherního automatu Golden Bank multihra II v kabinetu VHA03

Užitečné informace pro obsluhu a získání podrobných informací o činnosti výherního automatu Golden Bank multihra II v kabinetu VHA03 Užitečné informace pro obsluhu a získání podrobných informací o činnosti výherního automatu Golden Bank multihra II v kabinetu VHA03 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož součástí je

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE M U L T I G A M E K A J O T G A M E S 2 v.300 v.750

CZ NÁVOD K OBSLUZE M U L T I G A M E K A J O T G A M E S 2 v.300 v.750 CZ NÁVOD K OBSLUZE MULTIGAME KAJOT GAMES 2 v.00 v.750 OBSAH OBSAH 2 Určení a popis výrobku Podmínky pro bezpečný provoz a transport Transport Umístění hracího přístroje návod k instalaci Používání a provoz

Více

Power Games UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FV-637

Power Games UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FV-637 Power Games FV-637 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Všechny technické údaje v této příručce uvedené byly firmou Austrian Gaming Industries vypracovány popř. sestaveny s největší pečlivostí a s využitím účinných kontrolních

Více

Admiral SUPERIA GAMES 1 DEV obsahuje 7 různých her (Průběh hry viz popis hry)

Admiral SUPERIA GAMES 1 DEV obsahuje 7 různých her (Průběh hry viz popis hry) Admiral SUPERIA GAMES 1 DEV obsahuje 7 různých her (Průběh hry viz popis hry) Disco Party Lady X Fast Lap Royal Towers Triple Force Sparkling Gems Lord of Dragons Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Admiral Super V+ Gaminator 54 CZ obsahuje 14 různých her (Průběh hry viz popis hry)

Admiral Super V+ Gaminator 54 CZ obsahuje 14 různých her (Průběh hry viz popis hry) Admiral Super V+ Gaminator 54 CZ obsahuje 14 různých her (Průběh hry viz popis hry) American Colors Book of Ra deluxe Buffalo Thunder Dolphins Pearl deluxe Lord of the Ocean Lucky Lady s Charm deluxe Mariella

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

S U P E R G A M E S HERNÍ PLÁN

S U P E R G A M E S HERNÍ PLÁN Zadávání kreditů : S U P E R G A M E S HERNÍ PLÁN Přístroj přijímá mince v hodnotě 5, 10 a 20 Kč. Akceptor bankovek přijímá bankovky dle nastavení provozovatele v hodnotách : 50,100, 200, 500, 1000 a 2000

Více

HERNÍ PLÁN PRO HERNÍ SYSTÉM ROYAL GAMES

HERNÍ PLÁN PRO HERNÍ SYSTÉM ROYAL GAMES HERNÍ PLÁN PRO HERNÍ SYSTÉM ROYAL GAMES Specifikace a společné funkční vlastnosti herního terminálu v herním systému ROYAL GAMES (dále jen HS-RG) 1. Jedná se soubor technických a programových zařízení,

Více

CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207

CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU 81 MAGIC CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.0.0 CZ 1 / 7 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah Historie

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 16. 4. 2012 1.0 První naplnění Karel Kyovský OBSAH Historie revizí... 2 Obsah... 3 Úvod... 4 Rozsah

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Herní plán BREAK THE BANK

Herní plán BREAK THE BANK Herní plán BREAK THE BANK Break The Bank 1. Úvod Break The Bank je hra se třemi válci a 5 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů-včetně bonusového symbolu. 2. Pravidla hry a její

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

VDPCRGB2. DMX ovladač pro LED pásky 3 kanály. Návod pro uživatele

VDPCRGB2. DMX ovladač pro LED pásky 3 kanály. Návod pro uživatele VDPCRGB2 DMX ovladač pro LED pásky 3 kanály Návod pro uživatele A výběr adresy B DMX vstup C DMX výstup D výstupy DMX IN DMX OUT 1=GND 2= SIG (-) 3= SIG (+) 1. Úvod Důleţité informace o tomto produktu

Více

Admiral SUPERIA GAMES 3 DEV obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz popis hry)

Admiral SUPERIA GAMES 3 DEV obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz popis hry) Admiral SUPERIA GAMES 3 DEV obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz popis hry) Legend of Empire Sun of Africa 2 Ice Land Disco Party Multi Fruity Sparkling Gems 2 Fruit Fall Magic Flood Pro všechny herní

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

HERNÍ PLÁN. Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál.

HERNÍ PLÁN. Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál. HERNÍ PLÁN Systém: MULTI LOTTO Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál. Super Fruit Je to 3 -kotoučová hra s pěti výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 500 CZK dle

Více

CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU

CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU Sizzling Money CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.0.0 CZ 1 / 7 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY Systém : Sada her : Min. sázka na jednu hru (dle nastavení): Max. sázka na jednu hru (dle nastavení): CLS - GAMES SYSTÉM Channel 1 Kč 1.000 Kč Nastavený výherní podíl: 89-97 % Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč POPIS HRY Apex Multi Magic APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč Pravidla hry APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Výherní přístroj /dále jen VHP/ APEX Multi Magic

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2

Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2 Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2 UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Proffé SWH-2 je určen k transferovým přenosům na

Více

Admiral SUPERIA GAMES 2 DEV obsahuje 7 různých her (Průběh hry viz popis hry)

Admiral SUPERIA GAMES 2 DEV obsahuje 7 různých her (Průběh hry viz popis hry) Admiral SUPERIA GAMES 2 DEV obsahuje 7 různých her (Průběh hry viz popis hry) Pharaoh s Night Ice Land Bugs Buck$ Sun of Africa Sea Hunter Fruit Fall Smart Robots Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

HERNÍ PLÁN BONUS JOKER II APOLLO GAMES APOLLO SOFT k. s.

HERNÍ PLÁN BONUS JOKER II APOLLO GAMES APOLLO SOFT k. s. HERNÍ PLÁN BONUS JOKER II APOLLO GAMES HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 10.7.2014 1.0 První naplnění Miroslav Lazarek 20.4.2015 1.1 Úprava textu Miroslav Lazarek 20.10.2015 1:2 Doplnění

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY Systém : Sada her : Min. sázka na jednu hru (dle nastavení): Max. sázka na jednu hru (dle nastavení): CLS - GAMES SYSTÉM Emotion 1 Kč 1.000 Kč Nastavený výherní podíl: 89-97 % Vložení

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

I Úvod 1. Rozměry 2. Ovládací prvky

I Úvod 1. Rozměry 2. Ovládací prvky I Úvod 1. Rozměry 2. Ovládací prvky 1. Rozměry 2. Ovládací prvky 1 3 6 4 2 5 7 1. otvor pro mince mincovník 2. otvor pro bankovky akceptor bankovek 3. elektronický key-systém 5. zámek předních dveří 6.

Více

NEOSOLAR. Phoenix měnič uživatelská příručka 12 800 12 1200 24 800 24 1200 48 800 48 1200. Neosolar, spol. s r.o., Váš distributor pro ČR

NEOSOLAR. Phoenix měnič uživatelská příručka 12 800 12 1200 24 800 24 1200 48 800 48 1200. Neosolar, spol. s r.o., Váš distributor pro ČR EN CZ NEOSOLAR Phoenix měnič uživatelská příručka 12 800 12 1200 24 800 24 1200 48 800 48 1200 Neosolar, spol. s r.o., Váš distributor pro ČR Autorská práva 2008 Victron Energy B.V. Všechna práva vyhrazena

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

5.1 Multimediální reproduktory

5.1 Multimediální reproduktory 5.1 Multimediální reproduktory Bezpečnostní opatření Funkce a výkon 1. Napájení: lze použít pouze napájení specifikované v návodu k použití nebo na štítku hlavní jednotky reproduktoru. 2. Ochrana napájecích

Více

Herní plán EXTRA MAX POWER

Herní plán EXTRA MAX POWER Herní plán EXTRA MAX POWER EXTRA MAX POWER 1. Úvod Extra Max Power je 3 válcová hra s 5 liniemi. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře EXTRA MAX POWER může hráč nastavit sázky v následujících krocích: 2,

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci

Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Handsfree videotelefon (pro digitální systém VX2200 Videx video BUS6) Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci Tlačítka a ovládání S1 - Servisní tlačítko Po stisknutí se propojí

Více

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY Systém : Min. sázka na jednu hru: Max. sázka na jednu hru: Max. výhra z jedné hry: VLT VIDEO GAMES 1 Kč 1.000 Kč 1.000.000 Kč Nastavený výherní podíl: 89-96 % Vložení kreditu ( dle

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

SYSTÉM VIDEOVRÁTNÝCH DPM-451 UŢIVATELSKÝ MANUÁL

SYSTÉM VIDEOVRÁTNÝCH DPM-451 UŢIVATELSKÝ MANUÁL SYSTÉM VIDEOVRÁTNÝCH DPM-451 UŢIVATELSKÝ MANUÁL IN USE MESG MONITOR UNLOCK CALL 1. Popis přístroje TALK boční pohled spodní pohled 8. SPECIFIKACE 1) Napájení monitoru: DC 15~18V 2) Napájení telefonu: DC

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

MT /2 Měřič Kapacity

MT /2 Měřič Kapacity MT-5110 3 1/2 Měřič Kapacity Provozní Manuál 1. VLASTNOSTI Snadné a přesné odečtení hodnoty. Vysoká přesnost měření. Měření je možno uskutečnit i v přítomnosti silných magnetických polí. LSI-obvod poskytuje

Více

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici č. 89/336/EEC je-li instalován a pouţíván v souladu s relevantními návody a předpisy. Servis a technická podpora SPOJTE SE PROSÍM S

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 16. 04. 2012 1.0 První naplnění Karel Kyovský 23. 10. 2015 1.1 Změna v riziku Radoslav Hrčka 08. 01.

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více