KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

2 KDO JSME I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Soběslavi v březnu Posláním sdružení je pomáhat vytvářet podmínky pro samostatný a důstojný život lidí s postižením. Pomáháme prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a jejich rodin, zejména podporovat všechny formy integrace, zasazovat se o vytváření podmínek pro samostatný a důstojný život lidí s postižením, podporovat činnost Diakonie ČCE - středisko Rolnička, pomáhat při zajišťování osobní asistence, pořádat setkání, besedy, kulturní a sportovní akce. Hlavní činností je poskytování služeb rané péče rodinám dětí s postižením. Občanské sdružení I MY je otevřené rodičům, odborníkům i všem dalším zájemcům o jeho činnost. Členem sdružení se může stát každý, kdo se chce na jeho činnosti podílet nebo ji podpořit. Členský příspěvek činí minimálně 120 Kč ročně. K mělo sdružení 30 členů. RADA Rada se v roce 2008 scházela pravidelně jednou za měsíc, jednání se účastnili její zvolení členové a ostatní zájemci z řad členů I MY. Na těchto setkáních se projednávaly organizační záležitosti sdružení. 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 9. výroční shromáždění členů se konalo v budově Rolničky v Bezděkově ulici. Zúčastnilo se ho 16 členů sdružení. Všichni přítomní se seznámili s výroční zprávou a finanční uzávěrkou za rok Dále byli seznámeni s programem shromáždění, plánem činnosti na rok 2008 a navrhovaným rozpočtem na rok Vše bylo řádným hlasování m schváleno. V tomto roce opět proběhly volby rady sdružení. Tajným hlasováním byly řádně zvoleny členky rady ve složení: Mgr. P. Šenová, K. Růžičková, R. Gargulová, R. Thótová, Mgr. D. Zvoníčková Másílková, Mgr. B. Žáková, L. Dvořáková. Z tohoto složení byla tajnou volbou zvolena předsedkyně sdružení Mgr. Pavla Šenová, místopředsedkyně Kateřina Růžičková. Revizorem byla zvolena Jitka Knotková.

3 RANÁ PÉČE Středisko rané péče pro jihočeský region Poslání: Středisko rané péče poskytuje pomoc a podporu rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo s opožděným vývojem od narození do sedmi let v celém jihočeském regionu. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientů. Během roku 2008 se nám dařilo zajišťovat služby rané péče, přestože jsme se potýkali s velkými finančními problémy. Ty se nám podařilo s přispěním sponzorů, nadací a díky úspěšné intervenci na Krajském úřadě překonat a mohli jsme pokračovat již třetím rokem v poskytování služby. Cílovou skupinou jsou rodiny dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo dětí s opožděným vývojem od narození do sedmi let. Ve středisku pracují dvě poradkyně rané péče, koordinátor střediska a pracovník PR. V roce 2008 využilo služeb rané péče 21 klientských rodin. Poradkyně uskutečnily 102 konzultací v rodinách a 4 konzultace v mateřské nebo speciální škole. V tomto roce byla raná péče zahájena u 7 rodin, ukončena u 5 rodin.

4 RANÁ PÉČE Během roku proběhly akce pro rodiny : 3. dubna Sociálně právní problematika seminář pořádaný střediskem SPRP v Českých Budějovicích. 26. dubna přednáška Postavení dítěte s handicapem v rodině a mezi sourozenci října Víkendový pobyt rodin v Lutové u Třeboně přednášky Alternativní komunikace a Možnosti relaxace pro rodiče. 29. listopadu Předvánoční odpoledne s výtvarným programem a přednáškou Dítě s postižením a jeho rodina. V roce 2008 jsme pokračovali v plnění projektu Chceme vědět víc!, který finančně podpořila Nadace O2. Projekt byl zaměřen na vzdělávání rodičů, pediatrů a poradců rané péče. Během roku jsme uspořádali: Přednášky pro pediatry z okresů Písek, Strakonice a Prachatice; přednášky a setkání pro rodiny a podzimní víkendový pobyt. Nechali jsme vytisknout letáky a plakát. Společně se střediskem Tamtam a střediskem SPRP v Českých Budějovicích jsme vytvořili leták poskytovatelů rané péče v Jihočeském kraji. Poradkyně rané péče absolvovaly kurzy a odborné semináře: Krizová intervence, Diagnostika dětí s PAS, Intuitivní rodičovství a jeho poruchy, Hra dítěte a interakce rodič dítě. V rámci dalšího vzdělávání se poradkyně zúčastnily cyklu přednášek o.s. APLA o problematice autismu. Podíleli jsme se na výstavě pořádané k Týdnu informací o rané péči na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské Univerzity.

5 RANÁ PÉČE V září jsme s dalšími poskytovateli rané péče (Tamtam Praha a SPRP České Budějovice) vyvolali jednání se zástupci odboru zdravotnictví a sociálních věcí Jihočeského kraje, abychom pracovníkům Krajského úřadu přiblížili obor rané péče. V říjnu získalo naše středisko garanci kvality poskytovaných služeb, kterou uděluje Asociace pracovníků v rané péči. Spolupracující organizace a odborníci : Středisko SPRP v Č. Budějovicích, Středisko Tamtam Praha, Středisko rané péče Diakonie ČCE v Praze Stodůlkách, Diakonie ČCE středisko Rolnička, APLA Jižní Čechy o.s., Mgr. Jana Kliková, Mgr.Veronika Kopecká, PhDr. Iva Jungwirthová. Pracovní tým : Kateřina Růžičková, DiS. vedoucí střediska a poradce rané péče Mgr.Barbora Žáková poradce rané péče Mgr. Pavla Šenová koordinátorka střediska Ludmila Dvořáková pracovník PR Od dubna sídlí středisko v kanceláři v budově pošty v Soběslavi. Dárci a projekty : Během roku jsme obdrželi finanční dary od pana Evžena Wratislava, manželů Kašových, manželů Martínkových a firem - České houby a.s., FERT a.s., Zotepo s r. o., Strojírna Soběslav s r.o., Jihostav Soběslav s r.o., E.ON IS Czech Republic s r.o., CER s r.o.. Od pana Jakuba Šilara jsme získali osobní automobil Škoda Forman, který používáme jako služební. Nadace O2 - projekt Chceme vědět víc! Výbor dobré vůle - Nadace O. Havlové - cestovné poradců do rodin. Nadace OKD - projekt Jarní a podzimní pobyt rodin v roce Děkujeme všem sponzorům, jednotlivcům i firmám za finanční podporu našeho střediska. V těžké finanční situaci jsme se ocitli v polovině roku a finanční příspěvky sponzorů byly pro nás i povzbuzením k další práci. Podrobný seznam všech dárců je uveden ve finanční zprávě na posledních stránkách.

6 RANÁ PÉČE Středisko rané péče pro jihočeský region nabízí tyto služby : - informace - aktivní naslouchání, provázení a podpora rodin po narození a v prvních letech života dítěte s postižením - psychologické, pedagogické a sociální poradenství - pomoc při prosazování práv a zájmů rodičů a jejich dětí s postižením - poradenství v oblasti výchovy dítěte, komunikace a interakce s ním - půjčování speciálních pomůcek a hraček, literatury - pomoc při výběru předškolního nebo školního zařízení Forma poskytovaných služeb: - konzultace v domácím prostředí 75% služeb - skupinová setkání rodičů, semináře, přednášky - víkendová setkání pro celé rodiny - doprovod klientů na vyšetření, k jednání Dle Zákona 108/2006 Sb. jsou služby rané péče poskytovány rodinám bezplatně.

7 DOBROVOLNICTVÍ Dobrovolnictví Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Co nám o dobrovolnictví řekla koordinátorka Renata Gargulová: Snažím se přesvědčovat lidi o tom, že normální je být dobrovolník! Projekty s dobrovolníky v roce 2008: Kamarád pro volný čas Kamarád v chráněném bydlení Asistent při integrovaných kroužcích Pomoc při jednorázových akcích Dobrovolnictví se v našem sdružení věnujeme od roku Od začátku spolupracujeme s Diakonií ČCE středisko Rolnička ze Soběslavi. Během let se spolupráce se střediskem Rolnička rozšířila natolik, že jsme se po oboustranné dohodě rozhodli přesunout dobrovolnický projekt od prosince 2008 přímo pod Diakonii ČCE - středisko Rolnička. Metodika práce s dobrovolníky vytvořená v průběhu několikaleté práce sdružení IMY zůstává nezměněna. Koordinátorkou dobrovolníků je i nadále Renata Gargulová. Výlet do ZOO v Praze

8 DOBROVOLNICTVÍ Kamarád pro volný čas Jedná se o projekt, ve kterém chceme podpořit děti a dospělé s postižením a jejich rodiny. Vyhledáváme dobrovolníky, studenty středních škol, kterým poskytujeme potřebné informace a kteří se stanou kamarády dětem či dospělým s postižením. S těmi pak tráví volný čas podle jejich přání, zpravidla dvě hodiny týdně. V roce 2008 se nám podařilo podpořit deset dětí a deset dospělých lidí s mentálním postižením z Tábora a okolí. Vyhledali jsme 30 studentů - dobrovolníků, které jsme v rámci projektu proškolili a připravili pro práci. Během projektu jsme uspořádali řadu společných setkání. Společný výlet do hudebního divadla Karlín v Praze na muzikál Limonádový Joe Kamarád v chráněném bydlení Dobrovolníci docházejí do chráněného bydlení střediska Rolničky v Soběslavi, kde pravidelně dospělé klienty navštěvují. Při setkání si povídají, učí se různé výtvarné techniky, nakupují, chodí na procházky, hrají společenské hry. V roce 2008 se takto zapojili tři dobrovolníci.

9 DOBROVOLNICTVÍ Jednorázové akce Jde o akce pro veřejnost, které pořádá naše sdružení a středisko Rolnička. Dobrovolníci zde většinou pomáhají s výtvarným programem pro děti nebo se samotnou realizací akce. V roce 2008 pomáhali dobrovolníci zajistit Vánoční a Jarní jarmark, akci Zkusme to spolu při Jarním jarmarku, oslavu Dne dětí Rolničkování, Podzimní tancovačku pro děti, sbírku Rolničkové dny, oslavy 15 let Rolničky, ČCErolniČCE. Asistent při integrovaných kroužcích Dobrovolníci pomáhají jedenkrát za týden při integrovaných kroužcích ve středisku Rolnička a o.s. Kaňka z Tábora. Kroužky jsou určené pro děti a dospělé s postižením a veřejnost. Konají se jedenkrát do týdne většinou dvě hodiny. Jde například o kroužky výtvarné, sportovní, hudební a kroužky praktických dovedností. Během roku 2008 se nám podařilo na tyto kroužky zajistit 13 dobrovolníků. Novinkou tohoto roku se stal sportovní kroužek bocci při ZŠ speciální a praktické v Rolničce, což je sport pro děti a dospělé s těžkým tělesným postižením. Zajišťování dobrovolníků Začátkem každého školního roku vyhledáváme nové studenty dobrovolníky. Navštěvujeme střední školy na Táborsku a prezentujeme dobrovolnictví v jednotlivých třídách. Školy, které s námi již několik let pravidelně spolupracují a podporují nás, jsou: soběslavské Gymnázium, Střední zdravotnická škola v Táboře a Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí z Veselí nad Lužnicí. Studenti z těchto škol pracují ve všech našich dobrovolnických projektech.

10 DOBROVOLNICTVÍ Vzdělávání dobrovolníků Každý student, který se chce zapojit do projektů Kamarád pro volný čas a Kamarád v chráněném bydlení, musí projít výcvikem dobrovolníků. Náplní výcviku jsou přednášky, psychologické testy, modelové situace, motivační hry. Součástí dvoudenního výcviku je také rozhovor s psychologem. Dobrovolníci, kteří se nezapojují do přímé práce s klienty, absolvují pouze motivační rozhovor s koordinátorkou. V roce 2008 jsme při výcviku připravili 13 dobrovolníků. Během roku jsme pro studenty uspořádali besedy o typech postižení, první pomoci, seznámení s videotréninkem a kurz prožitkových technik. Poděkování Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pracují v našich projektech. V letošním roce jich bylo téměř 70! Děkujeme učitelům a ředitelům ze spolupracujících středních škol. Děkujeme panu MUDr. Janu Chabrovi, který již několik let pracuje jako dobrovolník. Děkujeme Radimovi Jindrovi, Bohdance Břízové, Janě Klikové, Draze Blažkové za spolupráci. Podporují nás: Nadace ADRA, ČT/NROS Pomozte dětem! a Nadace Dětský mozek.

11 KLUBOVÁ DOPOLEDNE V tomto roce jsme se pětkrát sešly na klubovém dopoledni, kde jsme vytvářely výrobky do tomboly a k prodeji na jarmark. Musíme přiznat, že je nás stále více, které mají pracovní povinnosti, a tak o tuto aktivitu je menší zájem. Do budoucna bychom chtěly oslovit další maminky, které rády vyplní jednou za čas dopoledne společným setkáním. JARNÍ JARMARK Jarní rolničkovský jarmark se konal 15. března, tradičně byl spojen s akcí našeho sdružení nazvanou Zkusme to spolu. Návštěvníci si mohli nakoupit rozmanité výrobky u mnoha zajímavých stánků, ochutnat různé velikonoční pochoutky. Děti si za pomoci dobrovolníků upletly pomlázku, ozdobily vajíčko a mnoho dalšího. Počasí nám přálo, a tak každý odcházel z jarmarku s příjemnou jarní a velikonoční náladou.

12 ZKUSME TO SPOLU II. ročník akce Zkusme to spolu probíhal na soběslavském náměstí při Jarním jarmarku Rolničky. Hlavním cílem bylo přiblížit veřejnosti život lidí s postižením a ukázat možnosti k jeho zkvalitnění. Akce probíhala ve třech liniích. Hlavní prožitková, kdy si lidé na vlastní kůži vyzkoušeli záludnosti, které vznikají při každodenním pohybu s invalidním vozíkem po ulicích. Tyfloservis z Č.B. ve svém denním programu učil zájemce se zavázanýma očima uvařit si čaj, najít bavlněné tričko mezi ostatním prádlem na věšáku a obrátit ho na líc, vyhodit odpadky do koše a další obyčejné denní úkony. Další částí akce Zkusme to spolu bylo představení různých sportů a aktivit uzpůsobených pro lidi s postižením. Ze sportů se tu objevila boccia, florbal, jízda na speciálně upraveném kole, monolyžování. Canistarapeutické sdružení Hafík představilo alternativní terapii se cvičenými psy. A v neposlední řadě se zájemci na informačních panelech dozvěděli o činnosti sportovních klubů pro handicapované. Hlavním garantem akce byli pan senátor Mgr. P. Eybert a starosta Soběslavi Ing. J. Bláha, kterým za jejich účast a podporu děkujeme. Oba pánové nejprve sehráli zápas ve florbalu na vozících s reprezentantkou paralympijského týmu Janou Fesslovou a s jejím prvoligovým spoluhráčem Františkem Šindelářem a poté se aktivně zajímali o další stanoviště. Toto vše by se nemohlo uskutečnit bez pomoci dobrovolníků z místního gymnázia. Velmi také děkujeme za podporu ze strany Města Soběslav, Spartaku, Technických služeb, Diakonie ČCE - střediska Rolnička a všech zúčastněných hostů.

13 PODZIMNÍ TANCOVAČKA Již sedmým rokem se v sobotu zaplnil sál řípecké hospody. Tancovačku zahájili naši známí, neúnavní a všehoschopní moderátoři MUDr. Libor Macák a Mgr. Martin Čech. Na programu byly hry a soutěže pro děti i dospělé, tombola, dražba a samozřejmě tanec. Hlavní téma bylo v duchu podmořského světa, a tak se dražila mořská panna, vodník, ryby a další mořští živočichové. V letošním roce měla velký úspěch dětská dražba a to hlavně zásluhou paní Gregorovičové, která našila krásné výrobky. Moc za ně děkujeme. Celkově bylo vybráno 5681 Kč. Tato částka byla věnována Ondrovi Kubíčkovi jako příspěvek na speciální notebook. V pozdějších hodinách nás díky našim moderátorům navštívila laň, která se přišla napít ke Sládkově Křišťálové studánce. Děti si ji mohly pohladit a ve tmě jsme si celou báseň vyslechli a prožili krásu a tajemnost lesní studánky. Velký úspěch měla tombola, letos zpestřená o krásné dřevěné hračky a výrobky, věnované firmou Dřevovýroba Vaněk. Dalšími partnery letošní tancovačky byly firma Fert a.s. Soběslav a Řeznictví a uzenářství Jiří Čáp. Po tombole se proměnilo složení návštěvníků. Menší děti odcházely a parket patřil těm starším, kteří vydrželi tančit až do jedenácté hodiny večerní. Moderátorům, organizátorům a sponzorům patří náš velký dík!

14 VÁNOČNÍ JARMARK Každoroční vánoční rolničkovský jarmark proběhl v sobotu 13. prosince Na přípravě se od 7 hodin velkou měrou podíleli dobrovolníci z řad studentů i členové sdružení. Návštěvníci mohli celé dopoledne vychutnávat vánoční atmosféru, nakupovat dobrůtky a vybírat dárky pro své blízké. Možností bylo mnoho - od Rolničky, Fokusu, Kaňky až po ty nejmenší děti, které již poněkolikáté prodávaly své výrobky v tzv. dětské tržnici. IMY jsme prodali značnou část výrobků připravovaných na klubových dopoledních. Atmosféru jarmarku zpříjemnily dva koncerty soběslavských souborů. Pod vedením dobrovolníků si děti krátily čas výrobou vánočních ozdob a dárečků. Jarmark nás příjemně vánočně naladil a nikdo neodcházel domů s prázdnou. KALENDÁRIUM 2008 Leden: rada, klubové dopoledne, společné setkání s dobrovolníky (OAVČ). Únor: rada, klubové dopoledne (příprava na jarní jarmark a akci Zkusme to spolu), společná schůzka koordinátora s dobrovolníky, příprava výtvarného programu na trhu (OAVČ). Březen: rada, klubové dopoledne, Jarní rolničkovský jarmark spojený s akcí Zkusme to spolu, schůzka koordinátora s dobrovolníky s odborným programem (OAVČ). Duben: rada, klubové dopoledne, 9. výroční shromáždění členů I MY, seminář pro rodiče střediska rané péče Sociálně právní problematika ve středisku SPRP Č.Budějovice, přednášky pro poradce rané péče Terapie zdravých sourozenců dětí s autismem a MŠ pro děti s autismem APLA Jižní Čechy, přednáška pro rodiče střediska rané péče Mgr. Jany Klikové: Postavení dítěte v rodině a mezi sourozenci, pomoc při sbírce Rolničkový den (OAVČ).

15 KALENDÁRIUM 2008 Květen: rada, klubové dopoledne, přednášky o rané péči pro pediatry okresů Písek, Strakonice a Prachatice, kurzy pro poradce rané péče Krizová intervence Remedium Praha a Diagnostika dětí s PAS APLA Praha, společný výlet do divadla Karlín na představení Limonádový Joe (OAVČ), prožitková exkurze studentů ze soběslavského gymnázia v Rolničce (OAVČ). Červen: rada, klubové dopoledne, Rolničkování (OAVČ), společný předprázdninový výlet na plovárnu (OAVČ). Červenec: společný výlet koupání (OAVČ). Srpen: příprava projektů (OAVČ). Září: rada, klubové dopoledne, schůzka zástupců poskytovatelů rané péče se zástupci odboru sociálních věcí a zdravotnictví na KÚ Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, nábory nových dobrovolníků (OAVČ), pomoc při oslavách 15let Rolničky (OAVČ). Říjen: rada, klubové dopoledne (příprava výrobků do tomboly na tancovačku), udělení garance APRP středisku rané péče v Soběslavi, víkendové setkání rodin střediska rané péče v Lutové u Třeboně, nábory nových dobrovolníků (OAVČ). Listopad: rada, klubové dopoledne (příprava výrobků do tomboly na tancovačku), Podzimní tancovačka v Řípci, předvánoční setkání rodin střediska rané péče s výtvarným programem a přednáškou Mgr. Veroniky Kopecké Dítě s postižením a jeho rodina, výcvik nových dobrovolníků (OAVČ), přesun všech projektů s dobrovolníky pod Diakonii ČCE - středisko Rolnička (OAVČ). Prosinec: rada, klubové dopoledne (příprava výrobků na Vánoční jarmark), odborné semináře pro poradce rané péče Intuitivní rodičovství a jeho poruchy a Hra-rodičdítě a komunikace SPIN Praha, společná schůzka koordinátora s dobrovolníky, příprava výtvarného programu na trh (OAVČ), koordinace dobrovolníků přechází pod Diakonii ČCE - středisko Rolnička, Vánoční rolničkovský jarmark.

16 FINANČNÍ UZÁVĚRKA Příjmy ČT/NROS Pomozte Dětem! Nadace Dětský mozek Nadace Adra Nadace o Město Soběslav VDV Úřad práce Tábor MPSV Tržby jarmarky Tancovačka Členské příspěvky Převod z fondu OAVČ Dary Příjmy celkem Výdaje Materiál - kanc. pot ř., pomůcky, notebook Služby - cestovné, telefony, kursy, poštovné Osobní náklady Výdaje celkem Hospodářský výsledek... 0 Fond rezerv Fond darů k DĚKUJEME V roce 2008 podpořili středisko rané péče: Jihostav Soběslav s.r.o 2000Kč, Strojírna Soběslav s.r.o. 5000Kč, Zotepo s.r.o. 3000Kč, pan Evžen Vratislav Kč, Manželé Kašovi 7000 Kč, České houby a.s Kč, EON Kč, pan Jakub Šilar (auto), CER. a.s, (2000 Kč), manželé Martínkovi (500 Kč), VDV (11448 Kč), Úřad práce tábor ( Kč), MPSV ( Kč). Činnost sdružení: Město Soběslav ( Kč), FERT a.s. (2000 Kč), Dřevovýroba Václav Vaněk (věcný dar), Jiří Čáp Řeznictví a uzenářství (věcný dar). Děkujeme!!!

17 KONTAKTY IMY Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. Bechyňská 50/III, Soběslav tel: Středisko rané péče pro jihočeský region Kontaktní adresa: Dr. E. Beneše 286, Soběslav (v budově České pošty) tel: Číslo účtu: /0300

18

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením)

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Činnost sdružení v roce 2001

Činnost sdružení v roce 2001 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků Občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Velikonoční sbírka....3 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2011.....6 Podporují nás...

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. uzavřelo třetí rok své činnosti. Ve výroční zprávě máte možnost nahlédnout do aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Závěrečná zpráva o konání letních integrační pobytů o.s. Zajíček na koni 2011

Závěrečná zpráva o konání letních integrační pobytů o.s. Zajíček na koni 2011 Závěrečná zpráva o konání letních integrační pobytů o.s. Zajíček na koni 2011 Celkem pobytů: 3+1 + 1 pobyt u moře. Všechny pobyty se povedly a sklidily úspěch! Termíny konání pobytů: I. turnus 9. 16. 7.

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty. Klub dvojčat a vícerčat

Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty. Klub dvojčat a vícerčat Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Uplynulý rok 2014 byl pro nás náročnou zkouškou vše kompletně zvládnout, starosti o chráněnou dílnu, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a též i o pokračující projekty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 MĚSTSKÁ PRAHA PRAHA 14 14 Představení městské části Praha 14 Městská část Praha 14 je jednou z 57 městských části

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 OBSAH 3 - Mateřské centrum - právní postavení sdružení, jeho cíle a poslání

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. Statutární orgány společnosti Mela o.p.s. je řízena: Členové dozorčí rady společnosti Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2015 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více