KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

2 KDO JSME I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Soběslavi v březnu Posláním sdružení je pomáhat vytvářet podmínky pro samostatný a důstojný život lidí s postižením. Pomáháme prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a jejich rodin, zejména podporovat všechny formy integrace, zasazovat se o vytváření podmínek pro samostatný a důstojný život lidí s postižením, podporovat činnost Diakonie ČCE - středisko Rolnička, pomáhat při zajišťování osobní asistence, pořádat setkání, besedy, kulturní a sportovní akce. Hlavní činností je poskytování služeb rané péče rodinám dětí s postižením. Občanské sdružení I MY je otevřené rodičům, odborníkům i všem dalším zájemcům o jeho činnost. Členem sdružení se může stát každý, kdo se chce na jeho činnosti podílet nebo ji podpořit. Členský příspěvek činí minimálně 120 Kč ročně. K mělo sdružení 30 členů. RADA Rada se v roce 2008 scházela pravidelně jednou za měsíc, jednání se účastnili její zvolení členové a ostatní zájemci z řad členů I MY. Na těchto setkáních se projednávaly organizační záležitosti sdružení. 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 9. výroční shromáždění členů se konalo v budově Rolničky v Bezděkově ulici. Zúčastnilo se ho 16 členů sdružení. Všichni přítomní se seznámili s výroční zprávou a finanční uzávěrkou za rok Dále byli seznámeni s programem shromáždění, plánem činnosti na rok 2008 a navrhovaným rozpočtem na rok Vše bylo řádným hlasování m schváleno. V tomto roce opět proběhly volby rady sdružení. Tajným hlasováním byly řádně zvoleny členky rady ve složení: Mgr. P. Šenová, K. Růžičková, R. Gargulová, R. Thótová, Mgr. D. Zvoníčková Másílková, Mgr. B. Žáková, L. Dvořáková. Z tohoto složení byla tajnou volbou zvolena předsedkyně sdružení Mgr. Pavla Šenová, místopředsedkyně Kateřina Růžičková. Revizorem byla zvolena Jitka Knotková.

3 RANÁ PÉČE Středisko rané péče pro jihočeský region Poslání: Středisko rané péče poskytuje pomoc a podporu rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo s opožděným vývojem od narození do sedmi let v celém jihočeském regionu. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientů. Během roku 2008 se nám dařilo zajišťovat služby rané péče, přestože jsme se potýkali s velkými finančními problémy. Ty se nám podařilo s přispěním sponzorů, nadací a díky úspěšné intervenci na Krajském úřadě překonat a mohli jsme pokračovat již třetím rokem v poskytování služby. Cílovou skupinou jsou rodiny dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo dětí s opožděným vývojem od narození do sedmi let. Ve středisku pracují dvě poradkyně rané péče, koordinátor střediska a pracovník PR. V roce 2008 využilo služeb rané péče 21 klientských rodin. Poradkyně uskutečnily 102 konzultací v rodinách a 4 konzultace v mateřské nebo speciální škole. V tomto roce byla raná péče zahájena u 7 rodin, ukončena u 5 rodin.

4 RANÁ PÉČE Během roku proběhly akce pro rodiny : 3. dubna Sociálně právní problematika seminář pořádaný střediskem SPRP v Českých Budějovicích. 26. dubna přednáška Postavení dítěte s handicapem v rodině a mezi sourozenci října Víkendový pobyt rodin v Lutové u Třeboně přednášky Alternativní komunikace a Možnosti relaxace pro rodiče. 29. listopadu Předvánoční odpoledne s výtvarným programem a přednáškou Dítě s postižením a jeho rodina. V roce 2008 jsme pokračovali v plnění projektu Chceme vědět víc!, který finančně podpořila Nadace O2. Projekt byl zaměřen na vzdělávání rodičů, pediatrů a poradců rané péče. Během roku jsme uspořádali: Přednášky pro pediatry z okresů Písek, Strakonice a Prachatice; přednášky a setkání pro rodiny a podzimní víkendový pobyt. Nechali jsme vytisknout letáky a plakát. Společně se střediskem Tamtam a střediskem SPRP v Českých Budějovicích jsme vytvořili leták poskytovatelů rané péče v Jihočeském kraji. Poradkyně rané péče absolvovaly kurzy a odborné semináře: Krizová intervence, Diagnostika dětí s PAS, Intuitivní rodičovství a jeho poruchy, Hra dítěte a interakce rodič dítě. V rámci dalšího vzdělávání se poradkyně zúčastnily cyklu přednášek o.s. APLA o problematice autismu. Podíleli jsme se na výstavě pořádané k Týdnu informací o rané péči na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské Univerzity.

5 RANÁ PÉČE V září jsme s dalšími poskytovateli rané péče (Tamtam Praha a SPRP České Budějovice) vyvolali jednání se zástupci odboru zdravotnictví a sociálních věcí Jihočeského kraje, abychom pracovníkům Krajského úřadu přiblížili obor rané péče. V říjnu získalo naše středisko garanci kvality poskytovaných služeb, kterou uděluje Asociace pracovníků v rané péči. Spolupracující organizace a odborníci : Středisko SPRP v Č. Budějovicích, Středisko Tamtam Praha, Středisko rané péče Diakonie ČCE v Praze Stodůlkách, Diakonie ČCE středisko Rolnička, APLA Jižní Čechy o.s., Mgr. Jana Kliková, Mgr.Veronika Kopecká, PhDr. Iva Jungwirthová. Pracovní tým : Kateřina Růžičková, DiS. vedoucí střediska a poradce rané péče Mgr.Barbora Žáková poradce rané péče Mgr. Pavla Šenová koordinátorka střediska Ludmila Dvořáková pracovník PR Od dubna sídlí středisko v kanceláři v budově pošty v Soběslavi. Dárci a projekty : Během roku jsme obdrželi finanční dary od pana Evžena Wratislava, manželů Kašových, manželů Martínkových a firem - České houby a.s., FERT a.s., Zotepo s r. o., Strojírna Soběslav s r.o., Jihostav Soběslav s r.o., E.ON IS Czech Republic s r.o., CER s r.o.. Od pana Jakuba Šilara jsme získali osobní automobil Škoda Forman, který používáme jako služební. Nadace O2 - projekt Chceme vědět víc! Výbor dobré vůle - Nadace O. Havlové - cestovné poradců do rodin. Nadace OKD - projekt Jarní a podzimní pobyt rodin v roce Děkujeme všem sponzorům, jednotlivcům i firmám za finanční podporu našeho střediska. V těžké finanční situaci jsme se ocitli v polovině roku a finanční příspěvky sponzorů byly pro nás i povzbuzením k další práci. Podrobný seznam všech dárců je uveden ve finanční zprávě na posledních stránkách.

6 RANÁ PÉČE Středisko rané péče pro jihočeský region nabízí tyto služby : - informace - aktivní naslouchání, provázení a podpora rodin po narození a v prvních letech života dítěte s postižením - psychologické, pedagogické a sociální poradenství - pomoc při prosazování práv a zájmů rodičů a jejich dětí s postižením - poradenství v oblasti výchovy dítěte, komunikace a interakce s ním - půjčování speciálních pomůcek a hraček, literatury - pomoc při výběru předškolního nebo školního zařízení Forma poskytovaných služeb: - konzultace v domácím prostředí 75% služeb - skupinová setkání rodičů, semináře, přednášky - víkendová setkání pro celé rodiny - doprovod klientů na vyšetření, k jednání Dle Zákona 108/2006 Sb. jsou služby rané péče poskytovány rodinám bezplatně.

7 DOBROVOLNICTVÍ Dobrovolnictví Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Co nám o dobrovolnictví řekla koordinátorka Renata Gargulová: Snažím se přesvědčovat lidi o tom, že normální je být dobrovolník! Projekty s dobrovolníky v roce 2008: Kamarád pro volný čas Kamarád v chráněném bydlení Asistent při integrovaných kroužcích Pomoc při jednorázových akcích Dobrovolnictví se v našem sdružení věnujeme od roku Od začátku spolupracujeme s Diakonií ČCE středisko Rolnička ze Soběslavi. Během let se spolupráce se střediskem Rolnička rozšířila natolik, že jsme se po oboustranné dohodě rozhodli přesunout dobrovolnický projekt od prosince 2008 přímo pod Diakonii ČCE - středisko Rolnička. Metodika práce s dobrovolníky vytvořená v průběhu několikaleté práce sdružení IMY zůstává nezměněna. Koordinátorkou dobrovolníků je i nadále Renata Gargulová. Výlet do ZOO v Praze

8 DOBROVOLNICTVÍ Kamarád pro volný čas Jedná se o projekt, ve kterém chceme podpořit děti a dospělé s postižením a jejich rodiny. Vyhledáváme dobrovolníky, studenty středních škol, kterým poskytujeme potřebné informace a kteří se stanou kamarády dětem či dospělým s postižením. S těmi pak tráví volný čas podle jejich přání, zpravidla dvě hodiny týdně. V roce 2008 se nám podařilo podpořit deset dětí a deset dospělých lidí s mentálním postižením z Tábora a okolí. Vyhledali jsme 30 studentů - dobrovolníků, které jsme v rámci projektu proškolili a připravili pro práci. Během projektu jsme uspořádali řadu společných setkání. Společný výlet do hudebního divadla Karlín v Praze na muzikál Limonádový Joe Kamarád v chráněném bydlení Dobrovolníci docházejí do chráněného bydlení střediska Rolničky v Soběslavi, kde pravidelně dospělé klienty navštěvují. Při setkání si povídají, učí se různé výtvarné techniky, nakupují, chodí na procházky, hrají společenské hry. V roce 2008 se takto zapojili tři dobrovolníci.

9 DOBROVOLNICTVÍ Jednorázové akce Jde o akce pro veřejnost, které pořádá naše sdružení a středisko Rolnička. Dobrovolníci zde většinou pomáhají s výtvarným programem pro děti nebo se samotnou realizací akce. V roce 2008 pomáhali dobrovolníci zajistit Vánoční a Jarní jarmark, akci Zkusme to spolu při Jarním jarmarku, oslavu Dne dětí Rolničkování, Podzimní tancovačku pro děti, sbírku Rolničkové dny, oslavy 15 let Rolničky, ČCErolniČCE. Asistent při integrovaných kroužcích Dobrovolníci pomáhají jedenkrát za týden při integrovaných kroužcích ve středisku Rolnička a o.s. Kaňka z Tábora. Kroužky jsou určené pro děti a dospělé s postižením a veřejnost. Konají se jedenkrát do týdne většinou dvě hodiny. Jde například o kroužky výtvarné, sportovní, hudební a kroužky praktických dovedností. Během roku 2008 se nám podařilo na tyto kroužky zajistit 13 dobrovolníků. Novinkou tohoto roku se stal sportovní kroužek bocci při ZŠ speciální a praktické v Rolničce, což je sport pro děti a dospělé s těžkým tělesným postižením. Zajišťování dobrovolníků Začátkem každého školního roku vyhledáváme nové studenty dobrovolníky. Navštěvujeme střední školy na Táborsku a prezentujeme dobrovolnictví v jednotlivých třídách. Školy, které s námi již několik let pravidelně spolupracují a podporují nás, jsou: soběslavské Gymnázium, Střední zdravotnická škola v Táboře a Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí z Veselí nad Lužnicí. Studenti z těchto škol pracují ve všech našich dobrovolnických projektech.

10 DOBROVOLNICTVÍ Vzdělávání dobrovolníků Každý student, který se chce zapojit do projektů Kamarád pro volný čas a Kamarád v chráněném bydlení, musí projít výcvikem dobrovolníků. Náplní výcviku jsou přednášky, psychologické testy, modelové situace, motivační hry. Součástí dvoudenního výcviku je také rozhovor s psychologem. Dobrovolníci, kteří se nezapojují do přímé práce s klienty, absolvují pouze motivační rozhovor s koordinátorkou. V roce 2008 jsme při výcviku připravili 13 dobrovolníků. Během roku jsme pro studenty uspořádali besedy o typech postižení, první pomoci, seznámení s videotréninkem a kurz prožitkových technik. Poděkování Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pracují v našich projektech. V letošním roce jich bylo téměř 70! Děkujeme učitelům a ředitelům ze spolupracujících středních škol. Děkujeme panu MUDr. Janu Chabrovi, který již několik let pracuje jako dobrovolník. Děkujeme Radimovi Jindrovi, Bohdance Břízové, Janě Klikové, Draze Blažkové za spolupráci. Podporují nás: Nadace ADRA, ČT/NROS Pomozte dětem! a Nadace Dětský mozek.

11 KLUBOVÁ DOPOLEDNE V tomto roce jsme se pětkrát sešly na klubovém dopoledni, kde jsme vytvářely výrobky do tomboly a k prodeji na jarmark. Musíme přiznat, že je nás stále více, které mají pracovní povinnosti, a tak o tuto aktivitu je menší zájem. Do budoucna bychom chtěly oslovit další maminky, které rády vyplní jednou za čas dopoledne společným setkáním. JARNÍ JARMARK Jarní rolničkovský jarmark se konal 15. března, tradičně byl spojen s akcí našeho sdružení nazvanou Zkusme to spolu. Návštěvníci si mohli nakoupit rozmanité výrobky u mnoha zajímavých stánků, ochutnat různé velikonoční pochoutky. Děti si za pomoci dobrovolníků upletly pomlázku, ozdobily vajíčko a mnoho dalšího. Počasí nám přálo, a tak každý odcházel z jarmarku s příjemnou jarní a velikonoční náladou.

12 ZKUSME TO SPOLU II. ročník akce Zkusme to spolu probíhal na soběslavském náměstí při Jarním jarmarku Rolničky. Hlavním cílem bylo přiblížit veřejnosti život lidí s postižením a ukázat možnosti k jeho zkvalitnění. Akce probíhala ve třech liniích. Hlavní prožitková, kdy si lidé na vlastní kůži vyzkoušeli záludnosti, které vznikají při každodenním pohybu s invalidním vozíkem po ulicích. Tyfloservis z Č.B. ve svém denním programu učil zájemce se zavázanýma očima uvařit si čaj, najít bavlněné tričko mezi ostatním prádlem na věšáku a obrátit ho na líc, vyhodit odpadky do koše a další obyčejné denní úkony. Další částí akce Zkusme to spolu bylo představení různých sportů a aktivit uzpůsobených pro lidi s postižením. Ze sportů se tu objevila boccia, florbal, jízda na speciálně upraveném kole, monolyžování. Canistarapeutické sdružení Hafík představilo alternativní terapii se cvičenými psy. A v neposlední řadě se zájemci na informačních panelech dozvěděli o činnosti sportovních klubů pro handicapované. Hlavním garantem akce byli pan senátor Mgr. P. Eybert a starosta Soběslavi Ing. J. Bláha, kterým za jejich účast a podporu děkujeme. Oba pánové nejprve sehráli zápas ve florbalu na vozících s reprezentantkou paralympijského týmu Janou Fesslovou a s jejím prvoligovým spoluhráčem Františkem Šindelářem a poté se aktivně zajímali o další stanoviště. Toto vše by se nemohlo uskutečnit bez pomoci dobrovolníků z místního gymnázia. Velmi také děkujeme za podporu ze strany Města Soběslav, Spartaku, Technických služeb, Diakonie ČCE - střediska Rolnička a všech zúčastněných hostů.

13 PODZIMNÍ TANCOVAČKA Již sedmým rokem se v sobotu zaplnil sál řípecké hospody. Tancovačku zahájili naši známí, neúnavní a všehoschopní moderátoři MUDr. Libor Macák a Mgr. Martin Čech. Na programu byly hry a soutěže pro děti i dospělé, tombola, dražba a samozřejmě tanec. Hlavní téma bylo v duchu podmořského světa, a tak se dražila mořská panna, vodník, ryby a další mořští živočichové. V letošním roce měla velký úspěch dětská dražba a to hlavně zásluhou paní Gregorovičové, která našila krásné výrobky. Moc za ně děkujeme. Celkově bylo vybráno 5681 Kč. Tato částka byla věnována Ondrovi Kubíčkovi jako příspěvek na speciální notebook. V pozdějších hodinách nás díky našim moderátorům navštívila laň, která se přišla napít ke Sládkově Křišťálové studánce. Děti si ji mohly pohladit a ve tmě jsme si celou báseň vyslechli a prožili krásu a tajemnost lesní studánky. Velký úspěch měla tombola, letos zpestřená o krásné dřevěné hračky a výrobky, věnované firmou Dřevovýroba Vaněk. Dalšími partnery letošní tancovačky byly firma Fert a.s. Soběslav a Řeznictví a uzenářství Jiří Čáp. Po tombole se proměnilo složení návštěvníků. Menší děti odcházely a parket patřil těm starším, kteří vydrželi tančit až do jedenácté hodiny večerní. Moderátorům, organizátorům a sponzorům patří náš velký dík!

14 VÁNOČNÍ JARMARK Každoroční vánoční rolničkovský jarmark proběhl v sobotu 13. prosince Na přípravě se od 7 hodin velkou měrou podíleli dobrovolníci z řad studentů i členové sdružení. Návštěvníci mohli celé dopoledne vychutnávat vánoční atmosféru, nakupovat dobrůtky a vybírat dárky pro své blízké. Možností bylo mnoho - od Rolničky, Fokusu, Kaňky až po ty nejmenší děti, které již poněkolikáté prodávaly své výrobky v tzv. dětské tržnici. IMY jsme prodali značnou část výrobků připravovaných na klubových dopoledních. Atmosféru jarmarku zpříjemnily dva koncerty soběslavských souborů. Pod vedením dobrovolníků si děti krátily čas výrobou vánočních ozdob a dárečků. Jarmark nás příjemně vánočně naladil a nikdo neodcházel domů s prázdnou. KALENDÁRIUM 2008 Leden: rada, klubové dopoledne, společné setkání s dobrovolníky (OAVČ). Únor: rada, klubové dopoledne (příprava na jarní jarmark a akci Zkusme to spolu), společná schůzka koordinátora s dobrovolníky, příprava výtvarného programu na trhu (OAVČ). Březen: rada, klubové dopoledne, Jarní rolničkovský jarmark spojený s akcí Zkusme to spolu, schůzka koordinátora s dobrovolníky s odborným programem (OAVČ). Duben: rada, klubové dopoledne, 9. výroční shromáždění členů I MY, seminář pro rodiče střediska rané péče Sociálně právní problematika ve středisku SPRP Č.Budějovice, přednášky pro poradce rané péče Terapie zdravých sourozenců dětí s autismem a MŠ pro děti s autismem APLA Jižní Čechy, přednáška pro rodiče střediska rané péče Mgr. Jany Klikové: Postavení dítěte v rodině a mezi sourozenci, pomoc při sbírce Rolničkový den (OAVČ).

15 KALENDÁRIUM 2008 Květen: rada, klubové dopoledne, přednášky o rané péči pro pediatry okresů Písek, Strakonice a Prachatice, kurzy pro poradce rané péče Krizová intervence Remedium Praha a Diagnostika dětí s PAS APLA Praha, společný výlet do divadla Karlín na představení Limonádový Joe (OAVČ), prožitková exkurze studentů ze soběslavského gymnázia v Rolničce (OAVČ). Červen: rada, klubové dopoledne, Rolničkování (OAVČ), společný předprázdninový výlet na plovárnu (OAVČ). Červenec: společný výlet koupání (OAVČ). Srpen: příprava projektů (OAVČ). Září: rada, klubové dopoledne, schůzka zástupců poskytovatelů rané péče se zástupci odboru sociálních věcí a zdravotnictví na KÚ Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, nábory nových dobrovolníků (OAVČ), pomoc při oslavách 15let Rolničky (OAVČ). Říjen: rada, klubové dopoledne (příprava výrobků do tomboly na tancovačku), udělení garance APRP středisku rané péče v Soběslavi, víkendové setkání rodin střediska rané péče v Lutové u Třeboně, nábory nových dobrovolníků (OAVČ). Listopad: rada, klubové dopoledne (příprava výrobků do tomboly na tancovačku), Podzimní tancovačka v Řípci, předvánoční setkání rodin střediska rané péče s výtvarným programem a přednáškou Mgr. Veroniky Kopecké Dítě s postižením a jeho rodina, výcvik nových dobrovolníků (OAVČ), přesun všech projektů s dobrovolníky pod Diakonii ČCE - středisko Rolnička (OAVČ). Prosinec: rada, klubové dopoledne (příprava výrobků na Vánoční jarmark), odborné semináře pro poradce rané péče Intuitivní rodičovství a jeho poruchy a Hra-rodičdítě a komunikace SPIN Praha, společná schůzka koordinátora s dobrovolníky, příprava výtvarného programu na trh (OAVČ), koordinace dobrovolníků přechází pod Diakonii ČCE - středisko Rolnička, Vánoční rolničkovský jarmark.

16 FINANČNÍ UZÁVĚRKA Příjmy ČT/NROS Pomozte Dětem! Nadace Dětský mozek Nadace Adra Nadace o Město Soběslav VDV Úřad práce Tábor MPSV Tržby jarmarky Tancovačka Členské příspěvky Převod z fondu OAVČ Dary Příjmy celkem Výdaje Materiál - kanc. pot ř., pomůcky, notebook Služby - cestovné, telefony, kursy, poštovné Osobní náklady Výdaje celkem Hospodářský výsledek... 0 Fond rezerv Fond darů k DĚKUJEME V roce 2008 podpořili středisko rané péče: Jihostav Soběslav s.r.o 2000Kč, Strojírna Soběslav s.r.o. 5000Kč, Zotepo s.r.o. 3000Kč, pan Evžen Vratislav Kč, Manželé Kašovi 7000 Kč, České houby a.s Kč, EON Kč, pan Jakub Šilar (auto), CER. a.s, (2000 Kč), manželé Martínkovi (500 Kč), VDV (11448 Kč), Úřad práce tábor ( Kč), MPSV ( Kč). Činnost sdružení: Město Soběslav ( Kč), FERT a.s. (2000 Kč), Dřevovýroba Václav Vaněk (věcný dar), Jiří Čáp Řeznictví a uzenářství (věcný dar). Děkujeme!!!

17 KONTAKTY IMY Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. Bechyňská 50/III, Soběslav tel: Středisko rané péče pro jihočeský region Kontaktní adresa: Dr. E. Beneše 286, Soběslav (v budově České pošty) tel: Číslo účtu: /0300

18

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři, 2012 ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, pokud se chystáte poctivě přečíst naši výroční zprávu, máte můj obdiv. Přijde mi totiž, že informacemi všeho druhu se náš současný svět jen hemží. Člověk neví, co číst dřív,

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Výroční zpráva za rok 2013 2014

Výroční zpráva za rok 2013 2014 Výroční zpráva za rok 2013 2014 Výroční zpráva za rok 2013 2014 Obsah 1. O SPOLKU DMO POBYTY o.s.... 2 2. PROFIL KATKY MAXOVÉ... 3 3. PŘEHLED AKTIVIT ZA ROK 2013... 4 3.1 ZVONĚNÍ DO NOVÉHO ROKU... 5 3.2

Více

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Výroční zpráva Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Posláním Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. je zmírňovat důsledky zdravotního postižení

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka Žlutická 2, 323 00 Plzeň, tel. 774 855 133 IČ: 266 74 157 www.motyl-plzen.cz e-mail: motyl.plzen@centrum.cz ÚVODEM Váţení

Více

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002:

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002: Slovo úvodem Rok 2002 byl pro organizaci a klienty významný zejména tím, že se po sedmi letech podařilo rozšířit síť našich pracovišť. Otevřeli jsme Středisko rané péče v Plzni. Nepříznivá situace v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více