Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče"

Transkript

1 Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. Naším cílem je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, která jí umožní žít život podle svých představ. Popis realizace Rané péče Diakonie ČCE Cílová skupina Uživatelem služby se může stát rodina z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje s dítětem se speciálními potřebami od 0 do 7 let - s diagnostikovaným mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením dítěte (např. s genetickou vadou, s neurologickým postižením, s pervazivní vývojovou poruchou); - se závažným opožďováním ve vývoji; - ohroženým vznikem postižení (např. v důsledku perinatálních rizik). Podmínky přijetí žadatele o službu - žádost rodičů (pečující osoby); - typ postižení nebo ohrožení vývoje dítěte s možnými důsledky v oblasti sociální integrace rodiny; - věk dítěte do sedmi let věku; - trvalé bydliště rodiny v Praze, Středočeském, Plzeňském, Ústeckém kraji; - volná kapacita pracoviště. Důvody pro neposkytnutí služby žadateli - žadatel o službu nepatří do cílové skupiny: jedná se o typ postižení nebo ohrožení mimo specializaci pracoviště, věk dítěte je vyšší než sedm let, rodina má trvalé bydliště mimo územní působnost pracoviště (žadateli je nabídnut kontakt na sociální službu nebo školské zařízení, které by mohlo pomoci naplnit jeho cíle); - žadatel o službu nesouhlasí s charakterem nabízené služby (stejný jako výše uvedený postup);

2 - naplněná kapacita pracoviště (žadatel je s touto skutečností seznámen, je mu nabídnuta jednorázová konzultace a poskytnuto základní poradenství; je informován o dalších možnostech řešení situace); - nedostatečné finanční zajištění služby (stejný jako výše uvedený postup). Kapacita pracoviště vyplývá ze zkušenosti v souvislosti se zájmem o službu ze strany žadatelů a z možností vyplývajících z personálního zajištění služby. - kapacita pro kraj Praha: 50 uživatelů služby; - kapacita pro kraj Středočeský 50 uživatelů služby; - kapacita pro kraj Plzeňský 20 uživatelů služby; - kapacita pro kraj Ústecký 25 uživatelů služby. Informování potenciálních zájemců o službu Raná péče Diakonie Stodůlky nabízí své služby potenciálním zájemcům prostřednictvím rozšiřováním tištěných základních informací o poskytované službě a kontaktu na pracoviště. Tištěné informační materiály jsou distribuovány do odborných pracovišť zdravotnických zařízení (neonatologie, dětská neurologie, fyzioterapie, klinická psychologie), na sociální odbory městských úřadů, do městských center sociálních služeb, do mateřských center. Elektronicky jsou informace přístupné na Průběh služby První kontakt: je považován za projevenou žádost o službu. Během (zpravidla telefonického) 1. kontaktu je zájemce - rodiče nebo osoba, která má dítě v péči - základním způsobem informován o službě (terénní charakter, základní nabídka služby) a požádán o sdělení informací, které umožní rozhodnout, zda je jeho žádost o službu oprávněná (věk dítěte a typ jeho postižení/ohrožení, bydliště rodiny). Probíhá-li první kontakt elektronickou formou, je výměna informací uskutečněna elektronickou korespondencí. V případě, že je zjevné nebo velmi pravděpodobné, že jsou kritéria pro poskytnutí služby naplněna, je žadateli nabídnut termín konání 1. konzultace. Jeli věk dítěte vyšší než jeden rok, je zájemce upozorněn na skutečnost konání první konzultace za přítomnosti dvou poradců. V případě, že je kapacita pracoviště naplněna, je žadatel o službu o této skutečnosti informován a navržen standardní způsob řešení situace. První konzultace: V jejím průběhu dojde k potvrzení/nepotvrzení oprávněnosti žádosti o ranou péči prostřednictvím orientační diagnostiky psychomotorického vývoje dítěte. Rodina je seznámena s nabídkou a obsahem jednotlivých služeb a s podmínkami poskytování rané péče (obdrží Nabídku služeb a podmínky jejího

3 poskytování i v písemné podobě). Během první konzultace si rodina ujasní, které vyjádřené potřeby jí může raná péče pomoci naplnit. Zpravidla během druhé konzultace dojde k formulování konkrétních cílů služby na jeden rok a k podpisu Záznamu o ústní dohodě o poskytování rané péče. Podpisem dokumentu se žadatel o službu stává jejím uživatelem. Jednorázová konzultace je žadateli poskytnuta bez nutnosti podpisu Záznamu o ústní dohodě o poskytování rané péče v následujících případech: - žadatel oproti očekávání vyplývajícího z rozhovoru při prvním kontaktu nenaplňuje podmínky poskytování služby. Je mu poskytnuto základní poradenství; - žadatelem formulované cíle služby nevyžadují konzultace v domácím prostředí v běžné intenzitě; jednorázovou konzultaci lze uskutečnit 2x ročně; - kapacita pracoviště je naplněna; žadateli je prostřednictvím jednorázové konzultace poskytnuto základní poradenství a navrženy další postupy řešení. Další průběh služby: Poradce je v průběhu spolupráce s rodinou k dispozici terénní formou služby - konzultací v rodině. Konzultace se uskutečňují na základě předběžné domluvy jednou za 1-3 měsíce, v pracovních dnech v době od 8-18 hodin. Doba trvání konzultace je 1-2 hodiny. Poradce poskytuje uživateli služby speciální poradenství a podporu tak, aby pomáhal naplňovat cíle rodiny. Poskytuje zejména - podporu v období krize s prvky krizové intervence; - aktivní naslouchání a podpůrný rozhovor; - podporu intuitivního rodičovství; - diagnostiku psychomotorického vývoje dítěte, vývoje hry a komunikačních dovedností; - speciální poradenství k podpoře psychomotorického vývoje dítěte (podpora vývoje hry, stimulace pohybového vývoje, podporu komunikačních dovedností, alternativní komunikaci, nácvik konkrétních dovedností s využitím metody Portage, bazální stimulaci, smyslovou stimulaci, rytmickou a pohybovou stimulaci); - sociálně právní poradenství; - podporu a poradenství v oblasti sociální integrace; - přímou osobní podporu při jednání s institucemi. V průběhu služby může rodina dále využít - konzultace s jiným poradcem z poradenského týmu pracoviště specialistou na určitou problematiku; - možnosti obracet se na svého poradce písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou; dále fakultativních služeb, které jsou poskytovány v souvislosti se službou raná péče nad rámec zákona č. 108/2006Sb.:

4 - akce pro rodiče (přednášky, kurzy, pobyty rodin, svépomocné aktivity) - psychologického vyšetření spolupracujícím odborníkem. Fakultativní služby (s výjimkou svépomocných aktivit rodin) jsou poskytovány s finanční spoluúčastí uživatele služby dle platného ceníku služeb. Poradce pořizuje po zahájení spolupráce s rodinou List rodiny, průběh jednotlivých konzultací zaznamenává do Záznamu z průběhu konzultace. Písemné záznamy jsou po vyžádání k dispozici uživateli služby. Evidence vedená elektronicky zahrnuje základní kontaktní údaje uživatele služby (jméno rodičů, jméno a datum narození dítěte, bydliště, telefon, , datum zahájení služby). Veškerá evidence je vedena s písemným souhlasem rodiny a je zabezpečena před zneužitím. Ukončení poskytování služby: služba je ukončena - kdykoli na základě ústně vyjádřené žádosti uživatele; - pominutím důvodů pro poskytování služby; - dosažením 7. roku věku dítěte; - v případě, že po dobu 6 měsíců nedošlo ze strany uživatele k žádnému kontaktu s poradcem; - ze strany poskytovatele rané péče, je-li toto řešení nezbytností zdůvodu finanční neudržitelnosti služby. Před ukončením služby jsou uživateli nabídnuty kontakty na dostupné návazné služby (speciálně pedagogická centra a další školská zařízení, organizace poskytující sociální služby, komunitní centra). Na základě přání rodiny může poradce kontakt s návaznou službou zprostředkovat přímo. V závěru poskytování služby vypracovává poradce Zprávu o průběhu rané péče. Obsah zprávy konzultuje s uživatelem, který je zároveň jediným příjemcem definitivní verze zprávy. Na základě ústní žádosti uživatele může být předána jinému pracovišti návazné péče (speciálně pedagogické centrum, mateřská škola apod.). Raná péče Diakonie Stodůlky pracuje s respektem k etickým zásadám formulovaným v Etickém kodexu sociálních pracovníků České republiky a v Etickém kodexu organizace. Způsob podání a vyřízení stížností uživatelů služby Uživatelé služby se mohou se svojí ústní nebo písemnou stížností/připomínkou obrátit na - svého poradce; - na ředitele organizace; - na správní radu organizace.

5 S veškerými údaji je nakládáno podle Zákona o ochraně osobních údajů. Stížnosti jsou vyřizovány do 30 dní. Uživatel služby má dále možnost obrátit se se stížností na krajský úřad podle místa trvalého bydliště nebo k veřejnému ochránci práv. Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby: Raná péče je realizována v přirozeném prostředí uživatele (obvykle v domácím prostředí) a v administrativním zázemí organizace. Administrativní zázemí služby tvoří kanceláře (3 místnosti, cca 55m2), a zasedací místnost (cca 50m2), sklad (5m2), 3 sociální zařízení (WC, umyvadlo), 2 kuchyňské kouty. Kanceláře slouží zároveň jako místo úschovy písemných materiálů i údajů v elektronické podobě, knihovnu, sklad půjčovny hraček a pomůcek. Technické vybavení kanceláře: 1 stacionární počítač, tiskárna, 5x notebook, laminovací stroj. K realizaci terénní služby mimo území Prahy užívají poradci dvě osobní auta Škoda Fabia.

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více