Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41. Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41. Školní řád"

Transkript

1 Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 Školní řád (řídí se Zákonem č. 561/2004 Sb. - Školský zákon - ze dne v platném znění a navazujícími vyhláškami k uvedenému zákonu dále jen zákon ) A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců I. Žák má právo: 1. na vzdělávání a školské služby podle zákona, 2. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, viz. bod D 3. na odpočinek a volný čas, 4. na zabezpečení a přístup k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální vývoj. Má právo na ochranu osobních dat a údajů. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku, 5. na sdělení svých názorů, obhájení svých skutků a diskuzi o nich přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušného chování, 6. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech, viz. bod C 7. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkající se vzdělávání podle zákona nebo poradenského zařízení školy (výchovný poradce) v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy, 8. vyžádat si pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti, 9. na odvolání se k řediteli školy, je-li přesvědčen, že je jeho studium či chování nespravedlivě hodnoceno, 10. na individuální přístup v odůvodněných případech, 11. na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy, 1

2 12. na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami, 13. na užívání komunikačních přístrojů (např. mobilních telefonů ) a jiných audiovizuálních technik pouze v době přestávek a v době vyučování pouze s předchozím souhlasem vyučujícího, 14. na užívání prostor školy (včetně knihovny) i mimo vyučování dle stanovených pravidel, viz. bod B 15. na užívání zařízení sloužících k výuce, viz. bod B 16. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 17. zletilí žáci mají právo volit a být voleni do školské rady, II. Zákonní zástupci mají právo: 1. zákonní zástupci nezletilých žáků mají práva uvedená v odstavci I./ bod 2, 7 a 9, 2. v případě zletilých žáků mají právo na informace jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. III. Žák má povinnost: 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat v hodinách stanovených rozvrhem, 2. mít v pořádku svůj studijní průkaz INDEX (včetně fotografie), 3. sledovat všechny vnitřní předpisy a pokyny školy, které jsou vyvěšeny na školní nástěnce a řídit se jimi, dále řídit se pokyny vyplývajícími z Poučení žáka KDC o bezpečnosti a ochraně zdraví ve škole se kterým bude žák seznámen prostřednictvím třídního učitele na začátku každého školního roku, 4. plně respektovat ústní i písemné pokyny všech pracovníků školy, včetně nepedagogických, 5. zásadní požadavky na změnu studijního programu (uznání dosaženého studia, přerušení studia, zahraniční stáž) projednávat s ředitelem školy v dostatečném předstihu minimálně 1 měsíc předem. Žádost bude podána písemnou formou na studijní oddělení. Na základě žádosti žáka nebo jeho zákonného zástupce povoluje přerušení studia ředitel školy nejdéle na dobu 2 let, 2

3 6. nést plnou odpovědnost za své osobní věci, pokud je nemá uložené v k tomu určených, uzamčených prostorách. Za ztrátu takových věcí nenese škola odpovědnost. Žák bude mít k dispozici vlastní uzamykatelnou skříňku, kterou je povinen na vlastní náklady opatřit zámkem a své osobní věci ukládat výhradně na tomto místě, 7. nepřijímat ani nevodit do budovy školy návštěvy. Výjimky povoluje ředitel školy, 8. žádat písemnou formou ředitele školy o povolení mimoškolní umělecké činnosti. Tato činnost bude povolena pouze v případě, že bude v souladu s duchovním, morálním, sociálním i fyzickým vývojem žáka, 9. pravidelnou výdělečnou činnost v průběhu školního roku ohlásit písemnou formou svému ročníkovému učiteli, 10. dodržovat v prostorách školy a v jejím okolí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu. Porušení tohoto zákazu je u nezletilých žáků důvodem k podmínečnému vyloučení ze studia, u zletilých žáků je porušení tohoto zákazu důvodem ke třídní důtce, 11. dodržovat v prostorách školy a v jejím okolí přísný zákaz používání ostatních psychotropních látek (měkkých a tvrdých drog). Porušení tohoto zákazu je důvodem k okamžitému vyloučení ze studia, 12. v případě podezření učitele, že žák je při výuce nebo při akcích pořádaných školou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, budou neprodleně informováni zákonní zástupci žáka 13. povinností žáků je chránit školní majetek. Jedná se především o šetrné zacházení s učebními pomůckami, přístroji, hudebními nástroji, reprodukční technikou, počítači a veškerým vybavením školy. Povinností žáků je také šetrné používání energie (elektrická a tepelná energie) a vody. Žáci jsou povinni recyklovat papír, plast a sklo v kontejnerech k tomu určených, viz. bod B 14. v případě, že žák hodlá ukončit studium, sdělí to písemně řediteli školy. Je-li nezletilý, je součástí sdělení vyjádření zákonného zástupce nezletilého žáka, 15. pokud je žák šestého ročníku vybrán účastnit se zahraničního studijního pobytu, má za povinnost splnit kritéria pro doporučení k zahraničnímu studijnímu pobytu. viz. bod D 16. Při zahájení každého nového školního roku vyplnit formuláře: 1. Přihlášku k nepovinným předmětům. Přihlášku vyplňují všichni studenti s tím, že své rozhodnutí zakroužkují (ano/ ne) u jednotlivých předmětů a potvrdí svým podpisem (u nezletilého studenta přihlášku podepisuje také zákonný zástupce 2. Prohlášení studenta se souhlasem (nesouhlasem) s pořizováním a rozšiřováním svého obrazového materiálu a autorských děl za účelem 3

4 propagace školy a se zpracováním osobních údajů za účelem mimoškolních akcí (u nezletilého studenta se vyjadřuje i zákonný zástupce) 3. Písemný souhlas (nesouhlas) s lékařským ošetřením v případě úrazu nebo zdravotních potížích v době školní výuky a konání akcí pořádaných školou (u nezletilého studenta se vyjadřuje i zákonný zástupce) 4. Písemný souhlas (nesouhlas) zletilého žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka, že v případě důvodného podezření na intoxikaci žáka, může pověřený pedagogický pracovník provést (na základě 16 zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) orientační zkoušku na přítomnost návykové látky v organismu. IV. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou dále povinni: 1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 2. dokládat důvody nepřítomnosti ve vyučování v souladu podmínkami stanovenými školním řádem, 3. oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. V. zákonní zástupci žáků jsou dále povinni: 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkající se vzdělávání žáka. B. a) Provoz a vnitřní režim školy 1. škola nese zodpovědnost za žáka jen v místě a čase konání výuky, v prostorech školy nebo na akcích, které škola pořádá, 2. prostor Konzervatoře Duncan centre je vymezen dvěma budovami Branická 41 a Školní 3 a nejbližší možnou cestou z jedné budovy do druhé. Přesné instrukce o přechodu žáků z jedné budovy do druhé jsou popsány v Poučení žáka KDC o bezpečnosti a ochraně zdraví ve škole v bodě b). Prostor budovy KDC Branická 41 začíná vstupem do uličky ke dvorku. Prostor budovy Školní 3 začíná vstupními dveřmi z ulice, 4

5 3. Konzervatoř je otevřena pro žáky od 7.00 h do hodin, 4. po skončení vyučování se žák pohybuje v areálu školy na vlastní nebezpečí. Všichni žáci mají právo užívat sály v obou budovách školy, ve kterých neprobíhá výuka v době od 7:00 do 20:15 po předchozí rezervaci sálu v zápisové knize umístěné v recepci školy. Pro zletilé žáky jsou sály v budově Základní školy ve Školní ulici přístupné také v sobotu a v neděli a to po předešlé dohodě s provozním školy a po zapsání místa (číslo sálu) a času do zápisové knihy umístěné v recepci školy. V rámci užívání sálů má žák možnost používat audiotechniku. Jestliže se žák nemůže ze závažných důvodů do předem rezervovaného prostoru dostavit, zjedná za sebe s dostatečným předstihem náhradu popř. oznámí změnu osobně či telefonicky na recepci školy. Jestliže tak neučiní, nebude mít příštích 14 dní sály k dispozici, viz. bod A žáci se ve škole z hygienických důvodů přezouvají. V šatnách udržují pořádek, 6. v tanečních sálech nikdy a ve třídách během vyučování se nejí ani nepije, 7. na hodiny tanečních technik přichází žák upraven dle pokynů učitele, 8. v průběhu vyučovací hodiny neodchází žáci bez svolení vyučujícího ani z tanečních sálů ani ze třídy. Délka vyučovací hodiny jednotlivých tanečních technik je na základě výjimky podle 26 odst. 1 spojena a trvá 90 minut (tj. 2 x 45 min.), 9. pokud se žák nemůže zúčastnit hodiny taneční techniky aktivně (např. na základě lékařského potvrzení), přihlíží hodině a chová se výhradně podle pokynů vyučujícího, 10. po opuštění tanečního sálu a třídy si žáci odnášejí všechny své věci s sebou (včetně triček, ponožek, kapesníků atd.) a zanechávají po sobě čisto. Vyučující zkontroluje stav učebny po skončení jeho hodiny, 11. hra na hudební nástroje není pro žáky v budově školy dovolena s výjimkou nástrojů bicích, sloužících k výuce stejnojmenného předmětu, a to pouze v době trvání jeho výuky. Výjimky povoluje ředitel školy na základě žádosti rodičů nebo zákonného zástupce, 12. knihovna a informační středisko KDC je využíváno dle Výpůjčního řádu, 13. výpočetní techniku, včetně připojení na internet, umístěnou v IKT učebně lze využívat v pondělí až pátek (vyjma svátků a školních prázdnin) od 7 do 19 hodin, pokud zde neprobíhá výuka. Výpočetní techniku lze využívat pouze pro potřeby studia, a dále neprovádět změny konfigurace, udržovat čistotu a pořádek, 14. audio a videotechniku si žáci zapůjčují u pověřeného pracovníka školy a řídí se jeho pokyny. Žáci mají právo využívat kopírovací přístroj v recepci školy za poplatek 2,00 Kč (jednostranná, černobílá kopie A4), 5

6 15. za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada, 16. každou zjištěnou závadu, která by mohla způsobit úraz jemu nebo jiným žákům školy nebo požár, je žák povinen neprodleně oznámit, B. b) Docházka do školy 1. Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování ve všech povinných i nepovinných předmětech, do nichž byl zařazen. Žák je rovněž povinen zúčastňovat se akcí, a to nejen jako účinkující, ale i jako posluchač, které souvisejí s výchovně vzdělávacím procesem školy (vztahuje se na akce umělecké, přednášky, besedy, semináře aj.). Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a pro uvolňování žáka z vyučování Oznámení absence ve vyučování: a) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zákonný zástupce žáka, příp. zletilý žák povinen neodkladně (ústně, telefonicky, e- mailem nebo sms) oznámit důvody nepřítomnosti studijnímu oddělení a třídními učiteli. Studijní oddělení (případně třídní učitel) zveřejní na školní nástěnce oznámení o nepřítomnosti žáka na formuláři Absence studentů. b) Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost vyučujícímu, ročníkovému/třídnímu učiteli a vyučujícím individuální výuky. Oznámení absence ve vyučování však nenahrazuje omluvenku, pouze informuje vyučující o nepřítomnosti žáka. Omluvit žáka z vyučování lze jen na základě písemné omluvenky zapsané ve studijním průkazu. Uvolňování žáka z vyučování: Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, žádá zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka prostřednictvím zápisu ve studijním průkazu o uvolnění z vyučování: a) na jednu vyučovací hodinu vyučujícího příslušného předmětu; b) na jeden až tři dny: vyučujícího příslušných předmětů a třídního učitele, c) na více než tři dny žádá zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o uvolnění z vyučování ředitelství školy písemnou žádostí nejpozději týden před termínem uvolnění. Kladně vyřízená žádost pak slouží žákovi jako omluvenka, kterou předkládá všem vyučujícím a třídnímu učiteli. Absence žáka, kterému bylo povoleno uvolnění z vyučování, je omluvena. Omlouvání absence ve vyučování a) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. ( 67 školského zákona) b) V případě, že byla splněna oznamovací povinnost absence žáka ve vyučování, žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka omlouvá absenci ve vyučování výhradně omluvenkou zapsanou v studijním průkazu (i přesto, že nepřítomnost žáka ve vyučování byla oznámena telefonicky, ústně, em nebo 6

7 sms zprávou). Omluvenka musí obsahovat náležitosti, (podpisy oprávněných osob, uvedení důvodů absence apod.). Zpráva sms v žádném případě není omluvenkou. c) Po návratu do školy je žák povinen předložit třídnímu učiteli omluvenku zapsanou ve studijním průkazu za absenci ve všeobecně vzdělávacích předmětech, a to do tří dnů po návratu do školy; v ostatních předmětech předkládá omluvenku vyučujícímu daného předmětu, a to vždy v první vyučovací hodině, která následuje po návratu do školy. V případě, že žák nemůže omluvenku z různých důvodů předložit v první vyučovací hodině po návratu do školy, je povinen vyhledat příslušného vyučujícího pedagoga a předložit omluvenku nejpozději do tří dnů po tomto termínu. d) Pozdní příchod do vyučování žák omlouvá vyučujícímu pedagogovi. e) Nepřítomnost ve vyučování nebo pozdní příchod se omlouvá jen ze závažných důvodů, které posuzuje příslušný vyučující, nebo třídní učitel. Zdůvodnění musí obsahovat konkrétní uvedení důvodu nepřítomnosti nebo pozdního příchodu, vágní formulace (např. rodinné důvody) budou považovány za nedostačující a je v pravomoci příslušného pedagoga takovou omluvenku nepřijmout. f) K lékařským ošetřením a prohlídkám chodí žáci v době vyučování pouze v nutných případech, jinak se objednávají na dobu mimo vyučování. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. g) Vyučující nebo třídní učitel může ve výjimečných případech požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem. h) V případě, že žák (zákonný zástupce nezletilého žáka) nesplní oznamovací povinnost absence žáka ve vyučování a nedoloží zdůvodnění nepřítomnosti ve výše stanovených lhůtách nebo bude-li zdůvodnění nepřítomnosti posouzeno příslušným vyučujícím nebo třídním učitelem) jako nedostatečné, pokládají se zameškané hodiny za neomluvené. ch) Neomluvená absence se posuzuje jako závažný přestupek proti školnímu řádu a žákům se za ni ukládají výchovná opatření, případně snížený stupeň z chování. i) Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitelka školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. Nepřítomnost žáka ve vyučování může nastat: 1. z mimoškolních důvodů (zdravotních, rodinných, osobních, dopravních a jiných), 2. z důvodu účasti žáka na akci pořádané školou (školní akce), 3. ze studijních důvodů, 4. z důvodu účasti žáka na akci podporované školou. Omluvy všech absencí musí být zapsány ve studijním průkazu žáka! Zásady omlouvání absence z mimoškolních důvodů (zdravotní, rodinné, osobní, dopravní a jiné problémy apod.) a) Omluva absence z mimoškolních důvodů se zapisuje do studijního průkazu 7

8 b) Omluvenku zapisuje zákonný zástupce, zletilý žák se omlouvá sám, případně jej omlouvá lékař, pracovník dopravního podniku, vychovatel, vedoucí mimoškolního souboru apod. Zameškané hodiny (omluvené nebo neomluvené) jsou evidovány a souhrnně uvedeny na vysvědčení žáka. Zásady omlouvání absence z důvodu účasti žáka na akci pořádané školou (školní akce) a) Omluva absence se zapisuje do studijního průkazu b) V případě školní akce omlouvá absenci žáka pedagog naší školy c) Omluvené zameškané hodiny jsou pouze evidovány v třídních knihách, neuvádějí se na vysvědčení. Neomluvená absence se však uvádí na vysvědčení vždy. Druh akce pořádané školou (školní akce) Absenci žáka povoluje a do studijního průkazu zapisuje: Žáci účinkující na vystoupeních pořádaných školou mohou být omluveni: a) v případě, že akce proběhne v jednom dni, na celý den třídní učitel b) v případě, že akce probíhá v několika dnech - (max. do dvou týdnů) třídní učitel po schválení ředitelem školy (zástupcem ředitele školy) c) v případě delší souvislé absence ve výuce (více než dva týdny) - třídní učitel po schválení ředitelem školy (zástupcem ředitele školy) Zásady omlouvání absence žáků z výuky ze studijních důvodů: a) Omluva absence se zapisuje do studijního průkazu b) Absenci žáka omlouvá třídní učitel c) Omluvené zameškané hodiny jsou pouze evidovány v třídních knihách, neuvádějí se na vysvědčení. 1. Studijní volno před konáním ústních maturitních a absolventských zkoušek ve stanoveném rozsahu (bez zápisu do studijního průkazu) 2. Studijní volno před konáním maturitního a absolventského výkonu je stanoveno zákonem a příslušnými vyhláškami v rozsahu 5 vyučovacích dnů. (bez zápisu do studijního průkazu) 3. O udělení studijního volna před např. přijímací zkouškou na VŠ, konkurzem apod. musí student písemně požádat ředitelství školy nejméně jeden týden předem. Kladně vyřízená žádost pak slouží žákovi jako omluvenka, kterou předkládá všem vyučujícím omlouvá třídní učitel po povolení žádosti ředitelkou školy (zástupkyní ředitelky) Evidence a hodnocení omluvenek: - Omluvenky absencí žáků uvedených ve studijním průkazu přijímají a hodnotí vyučující, kteří vedou ročníkovou knihu pro skupinové nebo individuální vyučování a také třídní učitel, který vede třídní knihu pro kolektivní výuku. Výše zmínění pedagogové stvrdí svým podpisem/parafou ve studijním průkazu listu žáka evidenci omluvy, a to ke dni, kdy jim byla předložena k posouzení. - Neomluvenou absenci nebo jiné závažné nedostatky ve vzdělávání žáka vyučující neprodleně oznámí příslušnému třídnímu učiteli 8

9 - Zameškané hodiny (omluvené i neomluvené) zapisují vyučující spolu s pololetní klasifikací do třídních listů jednotlivých žáků. Omluvenky musí být ve studijním průkazu řazeny chronologicky C. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 1. žák je povinen řídit se pokyny vyplývajícími z Poučení žáka KDC o bezpečnosti a ochraně zdraví ve škole se kterým bude seznámen prostřednictvím třídního učitele na začátku každého školního roku (viz. příloha č. 1), 2. žák má povinnost dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání má na paměti nebezpečí úrazu. Nechová se agresivně ke spolužákům ani k ostatním pracovníkům školy. Je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. Školní úraz se vztahuje na událost poškození zdraví, která se stane ve vymezených prostorách školy (viz. bod. B 2) a musí být oznámen nejbližšímu pedagogovi, 3. školní stravování Konzervatoře Duncan centre se řídí zákonem 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MŠMT ČT č. 107/2005, 2008 Sb., o školním stravování. Vzhledem k profesnímu zaměření a prevenci psychopatologických jevů jsou žáci povinni dodržovat zdravou životosprávu a stravovací návyky. Ty jsou zajištěny nabídkou obědů, které splňují normy a jsou přizpůsobeny typu studia a věků žáků. Odhlašování obědů: Oběd je nutné odhlásit nejpozději do hod. předcházejícího dne a to pouze v případě nepřítomnosti ve výuce. Výjimky povoluje ředitel školy, 4. žáci budou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví a veškerých pravidlech před konáním odborné akce pořádané školou, které se uskuteční mimo prostory školy a které přesáhnou vymezený čas výuky dle rozvrhu. Veškeré informace o dnech, místě konání, zahájení a ukončení jednotlivých akcí školy, budou zapsány ve studijním průkazu žáka, který se jich účastní, 5. žák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech. 6. žák má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. D. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků: 9

10 Způsob hodnocení studentů Konzervatoře Duncan centre Studenti konzervatoře jsou hodnoceni průběžně, výsledky hodnocení se dozvídají minimálně čtyřikrát během školního roku. Hodnocení je kombinací slovního hodnocení a klasifikace v závislosti na vyučovacím předmětu, způsobu zkoušky a období hodnocení. Pololetní a závěrečné hodnocení je klasifikační a probíhá na základě komisionální zkoušky, jejímž obsahem jsou praktické zkoušky z předmětu Taneční technika Duncan, Moderní a současné taneční techniky a praktická zkouška z předmětu Taneční tvorba. Dále je zde zařazena, jako doplněk praktického studia v I. a II. ročníku, praktická zkouška z předmětu Drama. Při skupinové komisionální zkoušce z tanečních technik student prezentuje svoji znalost studované taneční techniky v ukázkové hodině. Při individuální zkoušce z Taneční tvorby student představí svůj tvůrčí přístup a konečné ztvárnění předem zvoleného tématu, zadaného vyučujícím pedagogem. Zkouška z Taneční tvorby je v závěrečném hodnocení ve IV. a v VI. ročníku prezentována veřejně v Divadle Duncan centre. Pro tuto procesní formu zkoušky používá škola pojem klauzurní zkouška. Kritéria pro hodnocení komisionální zkoušky předmětu Taneční technika 1. pochopení, uplatnění a osvojení si základních principů techniky stanovených pro úroveň každého ročníku 2. obecná technická připravenost stanovená pro úroveň každého ročníku 3. maximální individuální výkon 4. osobní nasazení zahrnuje schopnost kritického uvažování, kladení otázek a věcnou slovní argumentaci Kritéria pro hodnocení komisionální zkoušky předmětu Taneční tvorba 1. koncept výstupu zahrnující záměr, dramaturgický plán, osobní názor 2. struktura výstupu zahrnující dynamické a prostorové řešení práce 3. forma výstupu zahrnující choreografii, výtvarné zpracování (dramaturgie a řešení světelného, designu, scény a kostýmu), hudební zpracování 4. interpretace výstupu zahrnující čitelnost záměru, technickou připravenost interpretů, kvalitu nazkoušení Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je na vysvědčení klasifikován těmito stupni: 2 - chvalitebný 1 - výborný 3 - dobrý 10

11 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování je hodnoceno stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé Celkové hodnocení na vysvědčení se vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním není-li v žádném povinném předmětu žák hodnocen stupněm horším než 2 - chvalitebný, průměr z povinných předmětů není horší než 1,5, chování je hodnoceno jako velmi dobré a zároveň je v hlavním oboru studia hodnocen stupněm 1 - výborný b) prospěl(a) není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný c) neprospěl(a) je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný Do vyššího ročníku postupuje žák, jestliže na konci druhého pololetí prospěl, Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí z vážných důvodů, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák vyšší ročník, do kterého by měl nastoupit, Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl, Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku tj. do Termín opravné zkoušky určí ředitel školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl z více než dvou povinných předmětů, má za povinnost informovat se o dalším postupu u výchovné poradkyně, Komisionální zkoušku koná žák při zkoušce z odborných předmětů, které stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých oborech. K vykonání komisionální zkoušky je připuštěn žák, který absolvoval minimálně 70% aktivní účasti na výuce. V dalších potřebných případech (opravné zkoušky a komisionální přezkoušení) nařizuje komisionální zkoušku ředitel školy, 11

12 Pololetní klasifikaci je možno doplnit o další sdělení rodičům, nebo zákonným zástupcům, Čtvrtletní hodnocení (v 1. a 3. čtvrtletí) probíhá formou individuálních pohovorů, o jejichž výsledku jsou rodiče (nebo zákonní zástupci) a žáci informováni písemnou formou. Čtvrtletní hodnocení je kombinací klasifikace (stupeň 1-5), která je doplněna posouzením aktivity a zájmu v jednotlivých předmětech (písmeno A - D) a písemnou zprávou o výsledcích individuálních pohovorů. Tyto informace budou založeny do osobních složek žáků na studijním oddělení a jejich kopie zaslány zákonným zástupcům nebo osobám plnícím vyživovací povinnost, A velmi aktivní, se zájmem o předmět B aktivita nevyrovnaná C pasivní D rušivý element Kázeňská opatření: - Napomenutí třídního učitele (za porušení školního řádu, např. za 3 pozdní příchody) - Důtka třídního učitele (za 2 neomluvené hodiny, porušení zákazu kouření a požívání alkoholu v budově školy nebo v jejím okolí žáky staršími 18 let) Ředitelská důtka (hrubé porušení školního řádu, porušení zákazu kouření a požívání alkoholu v budově školy nebo v jejím okolí nezletilým žákem) - Snížená známka z chování (za 10 hodin neomluvené absence o jeden stupeň, za 30 a více neomluvených hodin o dva stupně) - Podmíněné vyloučení ze školy (za podvody, prokázané odcizení věcí ve škole, věcí spolužáků, za projevy hrubosti, násilí, šikany, vandalismu či rasismu, zejména pak za přinášení, manipulaci, distribuci a používání psychotropních látek - měkké a tvrdé drogy - v budově školy nebo v jejím okolí). Porušení tohoto zákazu se považuje za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a školním řádem. V případě důvodného podezření na intoxikaci žáka, může pověřený pedagogický pracovník provést orientační zkoušku na přítomnost návykové látky, a to na základě 16 zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě souhlasu zletilého žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost návykové látky v organismu. Testování na přítomnost návykových látek v organizmu žáka probíhá v souladu s Metodickým pokynem MŠMT č.j / Ředitel školy využije všech možností daných jí příslušnými 12

13 zákony, včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. Vyloučení ze školy (opakované nebo zvlášť závažné zaviněné porušení povinností stanovené Školským zákonem viz 31 zákona č. 561/2004 Sb. a Řádem školy) O podmíněném vyloučení ze školy a o vyloučení ze školy rozhoduje ředitel školy. Toto rozhodnutí ředitele veřejné školy je rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy, na něž se vztahují ustanovení správního řádu. Kritéria doporučení k zahraničnímu studijnímu pobytu: Uchazeči o stáž získávají doporučení k zahraničnímu studijnímu pobytu na základě posouzení z hlediska studijních výsledků a osobnostních předpokladů, 1) Studijní výsledky - úspěšné složení maturitní zkoušky (v případě, že se žák k takové zkoušce přihlásil), nebo úspěšně vykonal závěrečné komisionální zkoušky z českého jazyka a literatury a dějin oboru umění. Úspěšné složení maturitní zkoušky v jiném než 1. jarním termínu, lze individuálně posoudit ředitelem školy z hlediska závažnosti řádné omluvy žáka, - průměrná klasifikace vysvědčení 4. ročníku a pololetní vysvědčení z 5. ročníku ne horší než chvalitebný. Průměr se vztahuje na všechny taneční techniky, tvorby, improvizace a anglický jazyk. Nevztahuje na výsledky maturitního vysvědčení, - v rámci praktických tanečních předmětů se dále zohledňuje 70% aktivní účast na vyučování, - v případě předmětu Dějiny tance a divadla je žák povinen rozpracovat diplomovou práci, - v případě předmětu Anglický jazyk žák úspěšně složí vstupní zkoušku dle příslušných kritérií - úroveň certifikátu FCE. Úroveň certifikátu FCE odpovídá hodnocení při maturitní zkoušce výborný, nebo chvalitebný, 2) Osobnostní předpoklady - osobnostní předpoklady uchazeče musí být v souladu s požadavky a nároky pro studium na vysoké škole v zahraničí, - pro získání doporučení uchazeče o zahraniční studijní pobyt je nutné splnit obě výše uvedená kritéria, - za posouzení studijních a osobnostních předpokladů žáka je odpovědný výchovný poradce, který vypracuje posudek na základě hodnocení pedagogů školy. O vyslání žáků na zahraniční studijní pobyt rozhoduje ředitel školy. 13

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení vydává ředitelka Střední odborné školy

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Č.j. 14/2010 Účinnost: 1. 9. 2010 Spisový znak: Razítko školy: Skartační znak: Počet stran: 13 Podpis ředitele školy: Mgr. Pavel Mrva Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD čl. 1. ÚVODNÍ ČÁST ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád (dále ŠŘ ) je interním předpisem G. A. P. education, střední škola s. r. o. (dále škola ) zpracovaným a vydaným v souladu s 30 odst. 1 a 2 školského zákona. Respektování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední Strana 1 (celkem16) Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední je církevní školou zřízenou Českobratrskou církví evangelickou, otevřenou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav)

Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav) Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav) (podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění (dále jen školský zákon), Vyhlášky

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy č.j.: 2014/42 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky

Více

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD LUTÍN ZÁŘÍ 2005 1 Obsah: Číslo a název kapitoly číslo stránky 1 Úvodní ustanovení 3 2 Zásady a cíle vzděláváni 3 3 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Počet stran: Strana 1 (celkem 18) Vydání č.: 1 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Datum: Sestavili: Funkce: Podpis: 9.11.2012 MgA. Naděžda Ostřanská

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013.

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013. Č. j. 644/2013 Š k o l n í ř á d Tento školní řád vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním

Více

Školní řád SPŠ textilní v Liberci

Školní řád SPŠ textilní v Liberci Školní řád SPŠ textilní v Liberci Z organizačních i výchovných důvodů jsou tímto řádem v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (změna 472/2011) a s vyhláškou MŠMT č 13/2005 Sb. o středním vzdělání a metodickým

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva sídlo: Kozí 1, 110 00 Praha 1 adresa: Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 telefon: 224 816 617, 608 359 995 emailová adresa: konzervator.praha@seznam.cz webové stránky: www.konzervatorpraha.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Oddíl

Více