Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41. Školní řád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41. Školní řád"

Transkript

1 Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 Školní řád (řídí se Zákonem č. 561/2004 Sb. - Školský zákon - ze dne v platném znění a navazujícími vyhláškami k uvedenému zákonu dále jen zákon ) A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců I. Žák má právo: 1. na vzdělávání a školské služby podle zákona, 2. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, viz. bod D 3. na odpočinek a volný čas, 4. na zabezpečení a přístup k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální vývoj. Má právo na ochranu osobních dat a údajů. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku, 5. na sdělení svých názorů, obhájení svých skutků a diskuzi o nich přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušného chování, 6. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech, viz. bod C 7. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkající se vzdělávání podle zákona nebo poradenského zařízení školy (výchovný poradce) v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy, 8. vyžádat si pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti, 9. na odvolání se k řediteli školy, je-li přesvědčen, že je jeho studium či chování nespravedlivě hodnoceno, 10. na individuální přístup v odůvodněných případech, 11. na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy, 1

2 12. na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami, 13. na užívání komunikačních přístrojů (např. mobilních telefonů ) a jiných audiovizuálních technik pouze v době přestávek a v době vyučování pouze s předchozím souhlasem vyučujícího, 14. na užívání prostor školy (včetně knihovny) i mimo vyučování dle stanovených pravidel, viz. bod B 15. na užívání zařízení sloužících k výuce, viz. bod B 16. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 17. zletilí žáci mají právo volit a být voleni do školské rady, II. Zákonní zástupci mají právo: 1. zákonní zástupci nezletilých žáků mají práva uvedená v odstavci I./ bod 2, 7 a 9, 2. v případě zletilých žáků mají právo na informace jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. III. Žák má povinnost: 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat v hodinách stanovených rozvrhem, 2. mít v pořádku svůj studijní průkaz INDEX (včetně fotografie), 3. sledovat všechny vnitřní předpisy a pokyny školy, které jsou vyvěšeny na školní nástěnce a řídit se jimi, dále řídit se pokyny vyplývajícími z Poučení žáka KDC o bezpečnosti a ochraně zdraví ve škole se kterým bude žák seznámen prostřednictvím třídního učitele na začátku každého školního roku, 4. plně respektovat ústní i písemné pokyny všech pracovníků školy, včetně nepedagogických, 5. zásadní požadavky na změnu studijního programu (uznání dosaženého studia, přerušení studia, zahraniční stáž) projednávat s ředitelem školy v dostatečném předstihu minimálně 1 měsíc předem. Žádost bude podána písemnou formou na studijní oddělení. Na základě žádosti žáka nebo jeho zákonného zástupce povoluje přerušení studia ředitel školy nejdéle na dobu 2 let, 2

3 6. nést plnou odpovědnost za své osobní věci, pokud je nemá uložené v k tomu určených, uzamčených prostorách. Za ztrátu takových věcí nenese škola odpovědnost. Žák bude mít k dispozici vlastní uzamykatelnou skříňku, kterou je povinen na vlastní náklady opatřit zámkem a své osobní věci ukládat výhradně na tomto místě, 7. nepřijímat ani nevodit do budovy školy návštěvy. Výjimky povoluje ředitel školy, 8. žádat písemnou formou ředitele školy o povolení mimoškolní umělecké činnosti. Tato činnost bude povolena pouze v případě, že bude v souladu s duchovním, morálním, sociálním i fyzickým vývojem žáka, 9. pravidelnou výdělečnou činnost v průběhu školního roku ohlásit písemnou formou svému ročníkovému učiteli, 10. dodržovat v prostorách školy a v jejím okolí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu. Porušení tohoto zákazu je u nezletilých žáků důvodem k podmínečnému vyloučení ze studia, u zletilých žáků je porušení tohoto zákazu důvodem ke třídní důtce, 11. dodržovat v prostorách školy a v jejím okolí přísný zákaz používání ostatních psychotropních látek (měkkých a tvrdých drog). Porušení tohoto zákazu je důvodem k okamžitému vyloučení ze studia, 12. v případě podezření učitele, že žák je při výuce nebo při akcích pořádaných školou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, budou neprodleně informováni zákonní zástupci žáka 13. povinností žáků je chránit školní majetek. Jedná se především o šetrné zacházení s učebními pomůckami, přístroji, hudebními nástroji, reprodukční technikou, počítači a veškerým vybavením školy. Povinností žáků je také šetrné používání energie (elektrická a tepelná energie) a vody. Žáci jsou povinni recyklovat papír, plast a sklo v kontejnerech k tomu určených, viz. bod B 14. v případě, že žák hodlá ukončit studium, sdělí to písemně řediteli školy. Je-li nezletilý, je součástí sdělení vyjádření zákonného zástupce nezletilého žáka, 15. pokud je žák šestého ročníku vybrán účastnit se zahraničního studijního pobytu, má za povinnost splnit kritéria pro doporučení k zahraničnímu studijnímu pobytu. viz. bod D 16. Při zahájení každého nového školního roku vyplnit formuláře: 1. Přihlášku k nepovinným předmětům. Přihlášku vyplňují všichni studenti s tím, že své rozhodnutí zakroužkují (ano/ ne) u jednotlivých předmětů a potvrdí svým podpisem (u nezletilého studenta přihlášku podepisuje také zákonný zástupce 2. Prohlášení studenta se souhlasem (nesouhlasem) s pořizováním a rozšiřováním svého obrazového materiálu a autorských děl za účelem 3

4 propagace školy a se zpracováním osobních údajů za účelem mimoškolních akcí (u nezletilého studenta se vyjadřuje i zákonný zástupce) 3. Písemný souhlas (nesouhlas) s lékařským ošetřením v případě úrazu nebo zdravotních potížích v době školní výuky a konání akcí pořádaných školou (u nezletilého studenta se vyjadřuje i zákonný zástupce) 4. Písemný souhlas (nesouhlas) zletilého žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka, že v případě důvodného podezření na intoxikaci žáka, může pověřený pedagogický pracovník provést (na základě 16 zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) orientační zkoušku na přítomnost návykové látky v organismu. IV. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou dále povinni: 1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 2. dokládat důvody nepřítomnosti ve vyučování v souladu podmínkami stanovenými školním řádem, 3. oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. V. zákonní zástupci žáků jsou dále povinni: 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkající se vzdělávání žáka. B. a) Provoz a vnitřní režim školy 1. škola nese zodpovědnost za žáka jen v místě a čase konání výuky, v prostorech školy nebo na akcích, které škola pořádá, 2. prostor Konzervatoře Duncan centre je vymezen dvěma budovami Branická 41 a Školní 3 a nejbližší možnou cestou z jedné budovy do druhé. Přesné instrukce o přechodu žáků z jedné budovy do druhé jsou popsány v Poučení žáka KDC o bezpečnosti a ochraně zdraví ve škole v bodě b). Prostor budovy KDC Branická 41 začíná vstupem do uličky ke dvorku. Prostor budovy Školní 3 začíná vstupními dveřmi z ulice, 4

5 3. Konzervatoř je otevřena pro žáky od 7.00 h do hodin, 4. po skončení vyučování se žák pohybuje v areálu školy na vlastní nebezpečí. Všichni žáci mají právo užívat sály v obou budovách školy, ve kterých neprobíhá výuka v době od 7:00 do 20:15 po předchozí rezervaci sálu v zápisové knize umístěné v recepci školy. Pro zletilé žáky jsou sály v budově Základní školy ve Školní ulici přístupné také v sobotu a v neděli a to po předešlé dohodě s provozním školy a po zapsání místa (číslo sálu) a času do zápisové knihy umístěné v recepci školy. V rámci užívání sálů má žák možnost používat audiotechniku. Jestliže se žák nemůže ze závažných důvodů do předem rezervovaného prostoru dostavit, zjedná za sebe s dostatečným předstihem náhradu popř. oznámí změnu osobně či telefonicky na recepci školy. Jestliže tak neučiní, nebude mít příštích 14 dní sály k dispozici, viz. bod A žáci se ve škole z hygienických důvodů přezouvají. V šatnách udržují pořádek, 6. v tanečních sálech nikdy a ve třídách během vyučování se nejí ani nepije, 7. na hodiny tanečních technik přichází žák upraven dle pokynů učitele, 8. v průběhu vyučovací hodiny neodchází žáci bez svolení vyučujícího ani z tanečních sálů ani ze třídy. Délka vyučovací hodiny jednotlivých tanečních technik je na základě výjimky podle 26 odst. 1 spojena a trvá 90 minut (tj. 2 x 45 min.), 9. pokud se žák nemůže zúčastnit hodiny taneční techniky aktivně (např. na základě lékařského potvrzení), přihlíží hodině a chová se výhradně podle pokynů vyučujícího, 10. po opuštění tanečního sálu a třídy si žáci odnášejí všechny své věci s sebou (včetně triček, ponožek, kapesníků atd.) a zanechávají po sobě čisto. Vyučující zkontroluje stav učebny po skončení jeho hodiny, 11. hra na hudební nástroje není pro žáky v budově školy dovolena s výjimkou nástrojů bicích, sloužících k výuce stejnojmenného předmětu, a to pouze v době trvání jeho výuky. Výjimky povoluje ředitel školy na základě žádosti rodičů nebo zákonného zástupce, 12. knihovna a informační středisko KDC je využíváno dle Výpůjčního řádu, 13. výpočetní techniku, včetně připojení na internet, umístěnou v IKT učebně lze využívat v pondělí až pátek (vyjma svátků a školních prázdnin) od 7 do 19 hodin, pokud zde neprobíhá výuka. Výpočetní techniku lze využívat pouze pro potřeby studia, a dále neprovádět změny konfigurace, udržovat čistotu a pořádek, 14. audio a videotechniku si žáci zapůjčují u pověřeného pracovníka školy a řídí se jeho pokyny. Žáci mají právo využívat kopírovací přístroj v recepci školy za poplatek 2,00 Kč (jednostranná, černobílá kopie A4), 5

6 15. za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada, 16. každou zjištěnou závadu, která by mohla způsobit úraz jemu nebo jiným žákům školy nebo požár, je žák povinen neprodleně oznámit, B. b) Docházka do školy 1. Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování ve všech povinných i nepovinných předmětech, do nichž byl zařazen. Žák je rovněž povinen zúčastňovat se akcí, a to nejen jako účinkující, ale i jako posluchač, které souvisejí s výchovně vzdělávacím procesem školy (vztahuje se na akce umělecké, přednášky, besedy, semináře aj.). Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a pro uvolňování žáka z vyučování Oznámení absence ve vyučování: a) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zákonný zástupce žáka, příp. zletilý žák povinen neodkladně (ústně, telefonicky, e- mailem nebo sms) oznámit důvody nepřítomnosti studijnímu oddělení a třídními učiteli. Studijní oddělení (případně třídní učitel) zveřejní na školní nástěnce oznámení o nepřítomnosti žáka na formuláři Absence studentů. b) Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost vyučujícímu, ročníkovému/třídnímu učiteli a vyučujícím individuální výuky. Oznámení absence ve vyučování však nenahrazuje omluvenku, pouze informuje vyučující o nepřítomnosti žáka. Omluvit žáka z vyučování lze jen na základě písemné omluvenky zapsané ve studijním průkazu. Uvolňování žáka z vyučování: Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, žádá zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka prostřednictvím zápisu ve studijním průkazu o uvolnění z vyučování: a) na jednu vyučovací hodinu vyučujícího příslušného předmětu; b) na jeden až tři dny: vyučujícího příslušných předmětů a třídního učitele, c) na více než tři dny žádá zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o uvolnění z vyučování ředitelství školy písemnou žádostí nejpozději týden před termínem uvolnění. Kladně vyřízená žádost pak slouží žákovi jako omluvenka, kterou předkládá všem vyučujícím a třídnímu učiteli. Absence žáka, kterému bylo povoleno uvolnění z vyučování, je omluvena. Omlouvání absence ve vyučování a) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. ( 67 školského zákona) b) V případě, že byla splněna oznamovací povinnost absence žáka ve vyučování, žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka omlouvá absenci ve vyučování výhradně omluvenkou zapsanou v studijním průkazu (i přesto, že nepřítomnost žáka ve vyučování byla oznámena telefonicky, ústně, em nebo 6

7 sms zprávou). Omluvenka musí obsahovat náležitosti, (podpisy oprávněných osob, uvedení důvodů absence apod.). Zpráva sms v žádném případě není omluvenkou. c) Po návratu do školy je žák povinen předložit třídnímu učiteli omluvenku zapsanou ve studijním průkazu za absenci ve všeobecně vzdělávacích předmětech, a to do tří dnů po návratu do školy; v ostatních předmětech předkládá omluvenku vyučujícímu daného předmětu, a to vždy v první vyučovací hodině, která následuje po návratu do školy. V případě, že žák nemůže omluvenku z různých důvodů předložit v první vyučovací hodině po návratu do školy, je povinen vyhledat příslušného vyučujícího pedagoga a předložit omluvenku nejpozději do tří dnů po tomto termínu. d) Pozdní příchod do vyučování žák omlouvá vyučujícímu pedagogovi. e) Nepřítomnost ve vyučování nebo pozdní příchod se omlouvá jen ze závažných důvodů, které posuzuje příslušný vyučující, nebo třídní učitel. Zdůvodnění musí obsahovat konkrétní uvedení důvodu nepřítomnosti nebo pozdního příchodu, vágní formulace (např. rodinné důvody) budou považovány za nedostačující a je v pravomoci příslušného pedagoga takovou omluvenku nepřijmout. f) K lékařským ošetřením a prohlídkám chodí žáci v době vyučování pouze v nutných případech, jinak se objednávají na dobu mimo vyučování. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. g) Vyučující nebo třídní učitel může ve výjimečných případech požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem. h) V případě, že žák (zákonný zástupce nezletilého žáka) nesplní oznamovací povinnost absence žáka ve vyučování a nedoloží zdůvodnění nepřítomnosti ve výše stanovených lhůtách nebo bude-li zdůvodnění nepřítomnosti posouzeno příslušným vyučujícím nebo třídním učitelem) jako nedostatečné, pokládají se zameškané hodiny za neomluvené. ch) Neomluvená absence se posuzuje jako závažný přestupek proti školnímu řádu a žákům se za ni ukládají výchovná opatření, případně snížený stupeň z chování. i) Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitelka školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. Nepřítomnost žáka ve vyučování může nastat: 1. z mimoškolních důvodů (zdravotních, rodinných, osobních, dopravních a jiných), 2. z důvodu účasti žáka na akci pořádané školou (školní akce), 3. ze studijních důvodů, 4. z důvodu účasti žáka na akci podporované školou. Omluvy všech absencí musí být zapsány ve studijním průkazu žáka! Zásady omlouvání absence z mimoškolních důvodů (zdravotní, rodinné, osobní, dopravní a jiné problémy apod.) a) Omluva absence z mimoškolních důvodů se zapisuje do studijního průkazu 7

8 b) Omluvenku zapisuje zákonný zástupce, zletilý žák se omlouvá sám, případně jej omlouvá lékař, pracovník dopravního podniku, vychovatel, vedoucí mimoškolního souboru apod. Zameškané hodiny (omluvené nebo neomluvené) jsou evidovány a souhrnně uvedeny na vysvědčení žáka. Zásady omlouvání absence z důvodu účasti žáka na akci pořádané školou (školní akce) a) Omluva absence se zapisuje do studijního průkazu b) V případě školní akce omlouvá absenci žáka pedagog naší školy c) Omluvené zameškané hodiny jsou pouze evidovány v třídních knihách, neuvádějí se na vysvědčení. Neomluvená absence se však uvádí na vysvědčení vždy. Druh akce pořádané školou (školní akce) Absenci žáka povoluje a do studijního průkazu zapisuje: Žáci účinkující na vystoupeních pořádaných školou mohou být omluveni: a) v případě, že akce proběhne v jednom dni, na celý den třídní učitel b) v případě, že akce probíhá v několika dnech - (max. do dvou týdnů) třídní učitel po schválení ředitelem školy (zástupcem ředitele školy) c) v případě delší souvislé absence ve výuce (více než dva týdny) - třídní učitel po schválení ředitelem školy (zástupcem ředitele školy) Zásady omlouvání absence žáků z výuky ze studijních důvodů: a) Omluva absence se zapisuje do studijního průkazu b) Absenci žáka omlouvá třídní učitel c) Omluvené zameškané hodiny jsou pouze evidovány v třídních knihách, neuvádějí se na vysvědčení. 1. Studijní volno před konáním ústních maturitních a absolventských zkoušek ve stanoveném rozsahu (bez zápisu do studijního průkazu) 2. Studijní volno před konáním maturitního a absolventského výkonu je stanoveno zákonem a příslušnými vyhláškami v rozsahu 5 vyučovacích dnů. (bez zápisu do studijního průkazu) 3. O udělení studijního volna před např. přijímací zkouškou na VŠ, konkurzem apod. musí student písemně požádat ředitelství školy nejméně jeden týden předem. Kladně vyřízená žádost pak slouží žákovi jako omluvenka, kterou předkládá všem vyučujícím omlouvá třídní učitel po povolení žádosti ředitelkou školy (zástupkyní ředitelky) Evidence a hodnocení omluvenek: - Omluvenky absencí žáků uvedených ve studijním průkazu přijímají a hodnotí vyučující, kteří vedou ročníkovou knihu pro skupinové nebo individuální vyučování a také třídní učitel, který vede třídní knihu pro kolektivní výuku. Výše zmínění pedagogové stvrdí svým podpisem/parafou ve studijním průkazu listu žáka evidenci omluvy, a to ke dni, kdy jim byla předložena k posouzení. - Neomluvenou absenci nebo jiné závažné nedostatky ve vzdělávání žáka vyučující neprodleně oznámí příslušnému třídnímu učiteli 8

9 - Zameškané hodiny (omluvené i neomluvené) zapisují vyučující spolu s pololetní klasifikací do třídních listů jednotlivých žáků. Omluvenky musí být ve studijním průkazu řazeny chronologicky C. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 1. žák je povinen řídit se pokyny vyplývajícími z Poučení žáka KDC o bezpečnosti a ochraně zdraví ve škole se kterým bude seznámen prostřednictvím třídního učitele na začátku každého školního roku (viz. příloha č. 1), 2. žák má povinnost dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání má na paměti nebezpečí úrazu. Nechová se agresivně ke spolužákům ani k ostatním pracovníkům školy. Je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. Školní úraz se vztahuje na událost poškození zdraví, která se stane ve vymezených prostorách školy (viz. bod. B 2) a musí být oznámen nejbližšímu pedagogovi, 3. školní stravování Konzervatoře Duncan centre se řídí zákonem 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MŠMT ČT č. 107/2005, 2008 Sb., o školním stravování. Vzhledem k profesnímu zaměření a prevenci psychopatologických jevů jsou žáci povinni dodržovat zdravou životosprávu a stravovací návyky. Ty jsou zajištěny nabídkou obědů, které splňují normy a jsou přizpůsobeny typu studia a věků žáků. Odhlašování obědů: Oběd je nutné odhlásit nejpozději do hod. předcházejícího dne a to pouze v případě nepřítomnosti ve výuce. Výjimky povoluje ředitel školy, 4. žáci budou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví a veškerých pravidlech před konáním odborné akce pořádané školou, které se uskuteční mimo prostory školy a které přesáhnou vymezený čas výuky dle rozvrhu. Veškeré informace o dnech, místě konání, zahájení a ukončení jednotlivých akcí školy, budou zapsány ve studijním průkazu žáka, který se jich účastní, 5. žák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech. 6. žák má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. D. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků: 9

10 Způsob hodnocení studentů Konzervatoře Duncan centre Studenti konzervatoře jsou hodnoceni průběžně, výsledky hodnocení se dozvídají minimálně čtyřikrát během školního roku. Hodnocení je kombinací slovního hodnocení a klasifikace v závislosti na vyučovacím předmětu, způsobu zkoušky a období hodnocení. Pololetní a závěrečné hodnocení je klasifikační a probíhá na základě komisionální zkoušky, jejímž obsahem jsou praktické zkoušky z předmětu Taneční technika Duncan, Moderní a současné taneční techniky a praktická zkouška z předmětu Taneční tvorba. Dále je zde zařazena, jako doplněk praktického studia v I. a II. ročníku, praktická zkouška z předmětu Drama. Při skupinové komisionální zkoušce z tanečních technik student prezentuje svoji znalost studované taneční techniky v ukázkové hodině. Při individuální zkoušce z Taneční tvorby student představí svůj tvůrčí přístup a konečné ztvárnění předem zvoleného tématu, zadaného vyučujícím pedagogem. Zkouška z Taneční tvorby je v závěrečném hodnocení ve IV. a v VI. ročníku prezentována veřejně v Divadle Duncan centre. Pro tuto procesní formu zkoušky používá škola pojem klauzurní zkouška. Kritéria pro hodnocení komisionální zkoušky předmětu Taneční technika 1. pochopení, uplatnění a osvojení si základních principů techniky stanovených pro úroveň každého ročníku 2. obecná technická připravenost stanovená pro úroveň každého ročníku 3. maximální individuální výkon 4. osobní nasazení zahrnuje schopnost kritického uvažování, kladení otázek a věcnou slovní argumentaci Kritéria pro hodnocení komisionální zkoušky předmětu Taneční tvorba 1. koncept výstupu zahrnující záměr, dramaturgický plán, osobní názor 2. struktura výstupu zahrnující dynamické a prostorové řešení práce 3. forma výstupu zahrnující choreografii, výtvarné zpracování (dramaturgie a řešení světelného, designu, scény a kostýmu), hudební zpracování 4. interpretace výstupu zahrnující čitelnost záměru, technickou připravenost interpretů, kvalitu nazkoušení Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je na vysvědčení klasifikován těmito stupni: 2 - chvalitebný 1 - výborný 3 - dobrý 10

11 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování je hodnoceno stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé Celkové hodnocení na vysvědčení se vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním není-li v žádném povinném předmětu žák hodnocen stupněm horším než 2 - chvalitebný, průměr z povinných předmětů není horší než 1,5, chování je hodnoceno jako velmi dobré a zároveň je v hlavním oboru studia hodnocen stupněm 1 - výborný b) prospěl(a) není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný c) neprospěl(a) je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný Do vyššího ročníku postupuje žák, jestliže na konci druhého pololetí prospěl, Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí z vážných důvodů, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák vyšší ročník, do kterého by měl nastoupit, Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl, Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku tj. do Termín opravné zkoušky určí ředitel školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl z více než dvou povinných předmětů, má za povinnost informovat se o dalším postupu u výchovné poradkyně, Komisionální zkoušku koná žák při zkoušce z odborných předmětů, které stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých oborech. K vykonání komisionální zkoušky je připuštěn žák, který absolvoval minimálně 70% aktivní účasti na výuce. V dalších potřebných případech (opravné zkoušky a komisionální přezkoušení) nařizuje komisionální zkoušku ředitel školy, 11

12 Pololetní klasifikaci je možno doplnit o další sdělení rodičům, nebo zákonným zástupcům, Čtvrtletní hodnocení (v 1. a 3. čtvrtletí) probíhá formou individuálních pohovorů, o jejichž výsledku jsou rodiče (nebo zákonní zástupci) a žáci informováni písemnou formou. Čtvrtletní hodnocení je kombinací klasifikace (stupeň 1-5), která je doplněna posouzením aktivity a zájmu v jednotlivých předmětech (písmeno A - D) a písemnou zprávou o výsledcích individuálních pohovorů. Tyto informace budou založeny do osobních složek žáků na studijním oddělení a jejich kopie zaslány zákonným zástupcům nebo osobám plnícím vyživovací povinnost, A velmi aktivní, se zájmem o předmět B aktivita nevyrovnaná C pasivní D rušivý element Kázeňská opatření: - Napomenutí třídního učitele (za porušení školního řádu, např. za 3 pozdní příchody) - Důtka třídního učitele (za 2 neomluvené hodiny, porušení zákazu kouření a požívání alkoholu v budově školy nebo v jejím okolí žáky staršími 18 let) Ředitelská důtka (hrubé porušení školního řádu, porušení zákazu kouření a požívání alkoholu v budově školy nebo v jejím okolí nezletilým žákem) - Snížená známka z chování (za 10 hodin neomluvené absence o jeden stupeň, za 30 a více neomluvených hodin o dva stupně) - Podmíněné vyloučení ze školy (za podvody, prokázané odcizení věcí ve škole, věcí spolužáků, za projevy hrubosti, násilí, šikany, vandalismu či rasismu, zejména pak za přinášení, manipulaci, distribuci a používání psychotropních látek - měkké a tvrdé drogy - v budově školy nebo v jejím okolí). Porušení tohoto zákazu se považuje za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a školním řádem. V případě důvodného podezření na intoxikaci žáka, může pověřený pedagogický pracovník provést orientační zkoušku na přítomnost návykové látky, a to na základě 16 zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě souhlasu zletilého žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost návykové látky v organismu. Testování na přítomnost návykových látek v organizmu žáka probíhá v souladu s Metodickým pokynem MŠMT č.j / Ředitel školy využije všech možností daných jí příslušnými 12

13 zákony, včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. Vyloučení ze školy (opakované nebo zvlášť závažné zaviněné porušení povinností stanovené Školským zákonem viz 31 zákona č. 561/2004 Sb. a Řádem školy) O podmíněném vyloučení ze školy a o vyloučení ze školy rozhoduje ředitel školy. Toto rozhodnutí ředitele veřejné školy je rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy, na něž se vztahují ustanovení správního řádu. Kritéria doporučení k zahraničnímu studijnímu pobytu: Uchazeči o stáž získávají doporučení k zahraničnímu studijnímu pobytu na základě posouzení z hlediska studijních výsledků a osobnostních předpokladů, 1) Studijní výsledky - úspěšné složení maturitní zkoušky (v případě, že se žák k takové zkoušce přihlásil), nebo úspěšně vykonal závěrečné komisionální zkoušky z českého jazyka a literatury a dějin oboru umění. Úspěšné složení maturitní zkoušky v jiném než 1. jarním termínu, lze individuálně posoudit ředitelem školy z hlediska závažnosti řádné omluvy žáka, - průměrná klasifikace vysvědčení 4. ročníku a pololetní vysvědčení z 5. ročníku ne horší než chvalitebný. Průměr se vztahuje na všechny taneční techniky, tvorby, improvizace a anglický jazyk. Nevztahuje na výsledky maturitního vysvědčení, - v rámci praktických tanečních předmětů se dále zohledňuje 70% aktivní účast na vyučování, - v případě předmětu Dějiny tance a divadla je žák povinen rozpracovat diplomovou práci, - v případě předmětu Anglický jazyk žák úspěšně složí vstupní zkoušku dle příslušných kritérií - úroveň certifikátu FCE. Úroveň certifikátu FCE odpovídá hodnocení při maturitní zkoušce výborný, nebo chvalitebný, 2) Osobnostní předpoklady - osobnostní předpoklady uchazeče musí být v souladu s požadavky a nároky pro studium na vysoké škole v zahraničí, - pro získání doporučení uchazeče o zahraniční studijní pobyt je nutné splnit obě výše uvedená kritéria, - za posouzení studijních a osobnostních předpokladů žáka je odpovědný výchovný poradce, který vypracuje posudek na základě hodnocení pedagogů školy. O vyslání žáků na zahraniční studijní pobyt rozhoduje ředitel školy. 13

14 Příloha č. 1 Poučení žáka KDC o bezpečnosti a ochraně zdraví ve škole 1. Seznámení se školním řádem školy. 2. Poučení o bezpečném chování (ve třídě, na chodbách a schodištích, v šatně, ve školní jídelně a při přechodu mezi budovami školy Branická 41 a Školní 3): Žák je povinen: a) Při chůzi si počínat opatrně, používat výhradně vyhrazených cest, vchodů a východů, které jsou pro žáky určeny. Nezdržovat se v nebezpečném prostoru. b) Při přesunech mezi školou a jídelnou, mezi školou a jiným objektem školy používat chodníků k tomu určených, popřípadě levé krajní strany pozemní komunikace, a to maximálně ve dvojicích. c) Uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického pracovníka (popř. jiného zaměstnance školy) při přestávkách, v jídelně a jiných aktivitách školy kurzy, výlety apod. d) Po chodbách školy, schodech, schodištích a ostatních prostorách chodit vždy vpravo, neběhat, neskákat, nevozit se na záchytném madle a předcházet úrazům, neotvírat a nevyklánět se z oken. e) V objektu školy nesedat na radiátory topení a nemanipulovat s termoregulačními ventily radiátorů topení. f) Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou žáci ubytováni v objektech jiných subjektů, dodržovat příslušné bezpečnostní a protipožární pokyny platné v těchto objektech. Dodržovat stanovený režim dne a pokyny vydané po dobu nočního klidu. g) Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, stanovené postupy a návody, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování a informacemi vyučujícího. Svým chováním nepoškozovat cizí majetek a neohrožovat jiné osoby. h) Oznamovat svému vyučujícímu závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví. i) V odborných učebnách, tanečních sálech a jiných specifických učebnách (multimediální a PC učebna aj.) dodržovat příslušné řády těchto prostor. 14

15 j) Nepožívat alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové látky při vyučování a při všech činnostech organizovaných školou, nevstupovat pod jejich vlivem do školy. k) Nekouřit v objektu školy a objektech jiných subjektů či na jiných akcích pořádaných školou. Dbát o své vlastní zdraví a podle svých možností o svou vlastní bezpečnost. l) Dodržovat zásady spolupráce s ostatními žáky a nevyrušovat je při výuce. m) Oznámit svému vyučujícímu nebo jinému pedagogickému zaměstnanci nevolnost a jinou změnu zdravotního stavu. n) Oznámit bez zbytečného odkladu (nejpozději do konce vyučování) úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. V případě nutnosti poskytnout sobě nebo spolužákům při úraze první pomoc. o) Účastnit se poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví organizovaných školou a příp. se podrobit ověření jejich znalostí. p) Jakékoliv vzdálení a opuštění školy a jiného objektu v rámci vyučování ihned ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli či jinému pedagogickému zaměstnanci. q) Nepoužívat a dobíjet ve škole a jiných prostorách školy při vyučování mobilní telefony a jiné z domova přinesené elektrické spotřebiče. r) Nezasahovat do elektrických zařízení všeho druhu, nemanipulovat s přístroji a audiovizuální technikou bez souhlasu vyučujícího. s) Nepoužívat v objektech školy a při ubytování v jiných objektech otevřeného ohně. Předcházet vzniku požáru, případný požár ihned hlásit pedagogickým nebo provozním zaměstnancům školy. Nemanipulovat s hasicími přístroji. t) Dodržovat informace na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách školy. Tento školní řád projednán a schválen Školskou radou vstoupil v platnost dne

Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41. Školní řád

Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41. Školní řád Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 Školní řád (řídí se Zákonem č. 561/2004 Sb. - Školský zákon - ze dne 24.9.2004 a navazujícími vyhláškami k uvedenému zákonu dále jen zákon ) A. Práva a povinnosti

Více

Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41. Školní řád

Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41. Školní řád Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 Školní řád (řídí se Zákonem č. 561/2004 Sb. - Školský zákon - ze dne 24.9.2004 v platném znění a navazujícími vyhláškami k uvedenému zákonu dále jen zákon

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a s vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Školní řád Žák má právo: 1. na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Školní řád pro studenty vyšší odborné školy Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení a klasifikace žáků se může provádět těmito způsoby: 1. Zkoušením žáků - ústní nebo písemnou formou. 2. Zkoušením formou testů, které jsou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 Husova 110, Prachatice IČ:

Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 Husova 110, Prachatice IČ: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Právní vymezení dokumentu Školní řád Základní umělecké školy, Prachatice, Husova 110 (dále jen ZUŠ Prachatice) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Školní řád platný od 1. 9. 2012 vypracován podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 1 Práva a povinnosti studentů (1) Studenti mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace. 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace. 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal: Ing. Pavel Řehoř, ředitel školy Schválila: školská rada dne 11. 10. 2012 Pedagogická

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Školní řád školní rok 2016/2017

Školní řád školní rok 2016/2017 Školní řád školní rok 2016/2017 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lomnice, okres Bruntál, příspěvkové organizace vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE A POKYNY ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 Tento školní řád byl vytvořen v souladu s platnou legislativou a vychází především: ze zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SUPŠ sv. Anežky České zavazuje řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně

Více

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Středisko volného času Vnitřní řád 2016/2017 Číslo jednací: OAJL2016/105 Ředitelka Obchodní akademie, odborné školy a praktické

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBSAH: 1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 1.1 PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 1.2 POVINNOSTI ŽÁKŮ

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád Základní umělecké školy I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žák má právo: na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhl. č.71/2005 Sb. o základním uměleckém

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Vnitřní řád školní družiny 2017-2018 Školní družina (ŠD) se ve své činnosti řídí vyhláškou

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 A. Obecná ustanovení Školní řád je vydáván v souladu se zněním ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. 9. 2012 Vydání č. 7 Strana 1 z 11 ŘÍZENÝ DOKUMENT KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo:

Více

Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov nám. 13. prosince 12, Oslavany

Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov nám. 13. prosince 12, Oslavany Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov nám. 13. prosince 12, Oslavany 664 12 Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Lenka Zouharová, ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012

Více