ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Výkon práv žáků a zákonných zástupců

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Výkon práv žáků a zákonných zástupců"

Transkript

1 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Čl. I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. školní a klasifikační řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, podmínky zacházení s majetkem školy a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Čl. II. Výkon práv žáků a zákonných zástupců Žáci mají právo: a) na vzdělání dle specifického záměru školy daného školními vzdělávacími programy b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání c) volit a být voleni do ŠR, jsou-li zletilí d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, který je povinen se jejich stanovisky a vyjádřeními zabývat e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se jejich vzdělávání, přičemž těmto vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje žáků f) na informace a poradenskou pomoc školy týkající se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (na škole je k dispozici kariérový poradce, výchovný poradce a metodik prevence) g) na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání s respektováním možnosti světonázorových odlišností a pouze v případě že tímto nepropaguje rasismus, xenofobii, vandalismus a jiné patologické jevy včetně užití násilí vůči ostatním h) na přístup k vědeckotechnickým poznatkům podle možností školy i) na konzultaci s vyučujícím v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně dle rozpisu na vývěsce školy a na j) podat žádost či stížnost třídnímu učiteli nebo řediteli školy k) fyzickou bezpečnost vyplývající z dodržování všech bezpečnostních předpisů a na právo být chráněn před šikanováním a útoky na lidskou důstojnost žáka l) komisionální přezkoušení m) možnosti výpůjček ze školní knihovny n) dodržovat v průběhu výuky svůj pitný režim Práva uvedená v bodech b, e, f, g, i, a j, mají také zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče zletilých žáků, popř. osoby, které vůči nim plní vyživovací povinnost. 1/ 17

2 Čl. III. Výkon povinnosti žáků a zákonných zástupců Žáci jsou povinni: a) řádně docházet do školy b) dodržovat školní a klasifikační řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydaných v souladu s právními předpisy a školním a klasifikačním řádem d) řídit se vnitřním řádem laboratoří a odborných učeben stanovené jejími správci Zletilí žáci jsou dále povinni: a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech ovlivňujících vzdělávání b) dokladovat důvod své nepřítomnosti lékařským nebo jiným potvrzením c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny těchto údajů jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonické spojení, zdravotní pojišťovnu, u které je žák pojištěn údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání dobrovolně mohou poskytnout údaje o tom, zda jsou zdravotně postiženi údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání jméno, příjmení a adresu rodičů, případně osob, které vůči nim mají vyživovací povinnost změny v těchto údajích oznamovat do 3 dnů Zákonní zástupci jsou povinni: a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy b) na vyzvání ředitele školy nebo jím pověřené osoby se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech ovlivňujících vzdělávání žáka d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka e) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny těchto údajů nejpozději do 3 dnů 2/ 17

3 Čl. IV. Výkon povinnosti docházky do školy Žák je povinen docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu a zúčastňovat se aktivně vyučování všech předmětů povinných, volitelných, které si zvolil a nepovinných, do kterých byl přijat. Při neúčasti žáka na vyučování o jeho uvolnění z předem známých závažných důvodů rozhoduje: a) z jedné, nanejvýše tří vyučovacích hodin, učitel příslušného předmětu, jehož se to týká b) z jednoho vyučovacího dne na základě žádosti zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, předem předložené nebo na základě úředního dokladu třídní učitel c) na dobu delší než jeden vyučovací den na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, předem předložené třídnímu učiteli, ředitel školy (na doporučení třídního učitele) d) vznikne-li u žáka nevolnost nebo lehký úraz v průběhu vyučování, nesmí bez omluvy opustit školu; omlouvá se u dohlížejícího, vyučujícího nebo třídního učitele; zároveň jsou informováni zákonní zástupci nezletilého žáka Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Při omlouvání se zákonný zástupce a škola řídi Metodickým pokynem MŠMT č.j.10194/ : a) nepřítomnost ve škole omlouvá zákonný zástupce žáka, resp. zletilý žák sám b) u absence přesahující 3 dny a ve výjimečných případech (především v případě častých absencí) může třídní učitel vyžadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci vystavení omluvenky lékařem jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem c) o neomluvené i zvýšené absenci informuje třídní učitel ředitele školy a výchovnou poradkyni d) při neomluvené absenci do součtu 10 vyučovacích hodin třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem pozve zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka k pohovoru; o pohovoru provede zápis, ve kterém se uvede dohodnutý způsob nápravy e) při neomluvené absenci nad 10 vyučovacích hodin svolává ředitel výchovnou komisi (metodický pokyn čl. II odst. 8) f) při neomluvené absenci nad 25 vyučovacích hodin zašle ředitel oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu ( metodický pokyn čl. II odst. 10) nebo Policii ČR (čl. II odst. 11) g) v případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, kdy je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, může být případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže h) v případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka se může ředitel obrátit na zákonného zástupce žáka nebo požádat o spolupráci příslušný orgán 3/ 17

4 i) jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Pokud žák do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal a posledním dnem této lhůty přestává být žákem školy Žák předkládá omluvenku v omluvném listu nebo na úředním tiskopisu bezprostředně po návratu do školy, nejpozději však do 3 pracovních dnů. Na pozdější omluvenky již nebude brán zřetel a hodiny budou považovány za neomluvené. Žák je povinen realizovat, je-li to možné, veškeré soukromé záležitosti, návštěvy u lékaře apod. zejména ve svém volném čase. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy předkládá žák spolu s lékařským posudkem, s podpisem zákonného zástupce a vyjádřením příslušného vyučujícího TV řediteli školy: a) na celý školní rok do b) na první pololetí do c) na druhé pololetí do Na později podané žádosti bude brán zřetel pouze ve výjimečných případech (úraz, změna zdravotního stavu). Onemocní-li žák, nebo některá z osob, s níž bydlí, nebo je v trvalém styku, nakažlivou nemocí, oznámí to zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neprodleně vedení školy. Čl. V. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Žák je povinen: a) dodržovat zásady kulturního chování zdravit učitele, zaměstnance školy a hosty pozdravem Dobrý den ; při vstupu pedagogického pracovníka do učebny a při jeho odchodu pozdravit učitele povstáním (neplatí v laboratořích a dílnách) b) ve styku se zaměstnanci školy používat oslovení pane, paní a označení pracovního zařazení, případně titulu ( např. paní učitelko, pane inženýre, paní hospodářko apod.) c) ve styku s učitelem i spolužáky se vyvarovat hrubých a vulgárních výrazů, nenarušovat průběh vyučovací hodiny Čl. VI. Vnitřní režim školy Žák je povinen: a) svědomitě a včas plnit všechny úkoly uložené mu vyučujícími, odevzdávat včas a ve stanoveném termínu všechny práce, které mu byly zadány b) být přítomen ve škole nejpozději 3 minuty před začátkem první vyučovací hodiny podle platného rozvrhu pro danou třídu; hodinu ukončuje po zazvonění vyučující c) slušně se chovat ve škole i na veřejnosti, dodržovat zásady hygieny, chodit upravený a čistý d) nosit do vyučování školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitele e) dodržovat vyučovací dobu, během vyučování neopouštět učebnu bez svolení vyučujícího f) přezout se při vstupu do budovy školy a před jejím opuštěním 4/ 17

5 g) jednat tak, aby neuvedl úmyslně v omyl učitele, své zákonné zástupce, rodiče a spolužáky h) třídit odpad podle instrukcí sdělených třídě na začátku školního roku třídním učitelem i) na všech akcích pořádaných školou se řídit pokyny pedagogického pracovníka, popř. osoby pověřené dozorem a bez jeho souhlasu se nevzdalovat od ostatních žáků nebo z určeného místa Čl. VII. Podmínky zacházení s majetkem Žák je povinen: a) šetřit školní zařízení a ostatní majetek školy a používat ho pouze k činnosti, pro kterou byl určen b) udržovat čistotu v učebnách i na pozemcích školy a pomáhat při udržování pořádku ve všech prostorách a na pozemcích školy c) dbát na dostatečné zajištění svých věcí, neponechávat je v odloženém oděvu, volně v tašce či v lavici apod. Částky hotovosti nad 3 000,- Kč a jiné cennosti, které přesahují tuto hodnotu, jsou žáci a studenti povinni uložit do trezoru v kanceláři školy, pokud dojde k porušení této povinnosti, škola neodpovídá za vzniklou škodu. Šatnová skříňka slouží výlučně k trvalému odkládání docházkové a přezůvkové obuvi. Doporučujeme nenosit do školy cenné věci, které nesouvisí s výukou. Pokud dojde ke ztrátě, poškození věcí nesouvisejících s výukou, škola neodpovídá za takto způsobenou škodu. To platí o každé škodě, která vznikla nedodržením zásad stanovených tímto školním řádem d) pokud se dopravuje do školy na kole, respektovat, že neodpovídá škola za případnou škodu vzniklou ztrátou nebo poškozením kola - kolo není věcí související s výukou, žák jej umisťuje v uvedených prostorách na vlastní riziko a činí tak dobrovolně e) uhradit v plném rozsahu svého zavinění škole škodu na zdraví a majetku, kterou žák způsobil svévolně nebo z nedbalosti, především porušením tohoto školního řádu, příp. předpisů BOZ a PO Při poškozování školního majetku bude postupováno následujícím způsobem: - jestliže bude zjištěna osoba, která poškodila školní majetek či se na poškozování školního majetku podílela a jestliže to okolnosti případu budou vyžadovat, bude případ nahlášen Policii ČR k dalšímu objasnění. Dle výše způsobené škody se může jednat o trestný čin poškozování cizí věci dle 257 trestního zákona nebo o přestupek proti majetku dle 50 přestupkového zákona. - škola informuje zákonné zástupce žáka - záležitost se projedná s žákem, zákonným zástupcem, metodikem prevence, výchovným poradcem a zástupcem vedení školy - žákovi je uděleno výchovné a kázeňské opatření - je vymáhána náhrada způsobené škody 5/ 17

6 Čl. VIII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Žákům je zakázáno: a) nosit do školy takové věci, které by mohly být nebezpečné pro život a zdraví (veškeré zbraně včetně dýk, výbušniny, chemikálie, omamné prostředky vč. drog) b) kouřit v budově a na pozemcích školy c) opouštět budovu školy v průběhu vyučování a o přestávkách mezi vyučovacími hodinami,výjimkou je opuštění budovy v případech, které žák oznámil třídnímu učiteli, a v případě volné hodiny (rozvrh, organizační změny) d) v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou požívat alkoholické nápoje, omamné látky a jiné zdraví škodlivé látky, donášet a přechovávat je v prostorách školy e) na počítačových stanicích instalovat jakýkoliv program bez souhlasu učitele, provádět softwarové a hardwarové operace, které by vedly k poškození počítačových stanic, operačních systémů nebo dat f) používat v průběhu vyučovací hodiny privátní prostředky mobilní komunikace bez souhlasu vyučujícího g) neoprávněně zasahovat do technických zařízení v majetku školy h) úmyslně poškozovat cizí majetek nebo ho odcizit i) poskytovat, užívat či prodávat drogy Čl. IX. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy Žák je povinen: j) jednat tak, aby nezpůsobil jinému psychickou a fyzickou újmu (zejména diskriminace, šikanování, vandalismus, nepřátelství, násilí, brutalita) k) nedopouštět se jakékoli trestné činnosti úmyslně nebo z nedbalosti l) neprodleně informovat pedagogického pracovníka Čl. X. Chování žáka mimo školu Žák je žákem školy i mimo školu, a to i ve dnech volna a v době školních prázdnin a jedná tak, aby nepoškodil dobré jméno své školy. Čl. XI. Výkon povinnosti služby ve třídě Služba ve třídě vykonává své povinnosti vždy v určeném kalendářním týdnu po celou dobu výuky své třídy. Službu ve třídě stanoví třídní učitel příslušné třídy a zapíše jména službu konajících žáků do třídní knihy. Povinnosti služby ve třídě: a) zabezpečuje pořádek a čistotu ve třídě, připraví tabuli na další vyučovací hodinu a přináší učební pomůcky podle pokynů učitele 6/ 17

7 b) oznamuje učiteli nepřítomné žáky c) dbá, aby po zazvonění byl ve třídě klid a pořádek. d) oznamuje v kanceláři školy nejpozději do 5 minut po zvonění, nedostaví-li se vyučující do vyučování e) po skončení vyučování shromáždí zapomenuté věci f) kontroluje uzamčení učebny, jestliže žáci učebnu opouštějí a své věci v ní ponechávají g) je povinna oznámit třídnímu učiteli, jestliže došlo k úmyslnému poškození majetku školy nebo osob. h) dojde-li ve třídě bez přítomnosti učitele k úrazu, ihned to oznámí učiteli, který koná dohled na chodbě, případně v kanceláři zástupců ředitele i) při opuštění třídy a na konci výuky zkontroluje uzavření oken, úklid ve třídě a zvednutí židlí j) informuje třídu o změnách v rozvrhu a učeben pro výuku (dané informace lze zjistit na veřejné vývěsce v prvním patře) k) dle potřeby vynáší nádoby s plasty a papírem do sběrných kontejnerů a popelnic l) o přestávkách vyvětrá třídu Čl. XII. Provoz školy Budova školy se otevírá v hod. a uzavírá v hod. Od 7.00 hod. do 8.00 hod. probíhá výdej klíčů třídním službám, poslední aktualizace suplování a obsazenosti učeben. Vyučování se obvykle dělí na dopolední a odpolední. V době přestávky na oběd mají žáci volno. Dopolední vyučování začíná nejdříve v 7.00 hod.; odpolední vyučování končí nejpozději v hod. Nejvyšší počet vyučovacích hodin v jednom dni s polední přestávkou je 9, bez polední přestávky 7. Po třetí vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce trvání 20 minut. Délka polední přestávky je min. 30 minut. Mezi druhou - třetí hodinu a mezi pátou - šestou hodinou se zařazuje 10 minutová přestávka. Ostatní přestávky trvají 5 minut. Výuka tělesné výchovy a výuka v odborných učebnách, dílnách a laboratořích se nemusí přerušit přestávkou, vyžaduje-li to náplň hodiny. Přestávka v odpovídající délce se zařazuje až za tento výukový blok. Maximální doba trvání výukového bloku jsou 4 vyučovací hodiny. Prostory dvora a okolí školy mohou být využívány za dohledu zaměstnance školy nebo s výslovným souhlasem vedení školy, p. školníka a učitelů TV. Případný úraz nebo škoda na majetku vzniklá při akcích, které nejsou pořádány školou, nejsou školním úrazem, škodní událostí. 7/ 17

8 Čl. XIII. Bezpečnost a ochrana zdraví Žák je povinen zúčastnit se školení BOZ na začátku školního roku (provádí třídní učitel) a školení před nástupem do laboratoří, dílen, tělocvičen a odborných učeben (provádějí příslušní učitelé). Součástí školení je seznámení s provozními řády příslušných místností a prostor (zajišťují učitelé, správci laboratoří a dílen při prvním vstupu do místností). Záznam o školení musí být prokazatelný (zápis do třídní knihy, podpisem žáka do prezentační listiny o školení). V případě školení do laboratoří elektro a dílen je školení zakončeno písemným přezkoušením. a) všichni žáci se při pobytu ve škole i mimo ni chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob b) žák je povinen okamžitě ohlásit nejbližšímu zaměstnanci školy úraz svůj nebo spolužáka, nebezpečí vzniku požáru nebo jiné škody c) žák je povinen dodržovat požárně poplachové směrnice, požární evakuační plán a pokyny zaměstnanců školy d) žákům je zakázáno přinášet do areálu školy nebo na činnosti organizované školou chemikálie, zbraně, výbušniny a věci, které by mohly být nebezpečné pro život a zdraví e) žákům je zakázáno manipulovat s plynovými a elektrickými spotřebiči, vypínači (vyjma světel), elektrickým vedením a hasicími přístroji bez dozoru učitele f) při přecházení na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy, se řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob Čl. XIV. Ochrana osobních dat Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání zletilého žáka mají podle zákona č. 561/2004 Sb. 21 odst. 3 právo také jeho rodiče, případně osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, a to i bez souhlasu zletilého žáka. Žák může škole vydat písemný souhlas k poskytování svých osobních dat (jméno, příjmení, adresa, datum ukončení studia na škole) výhradně pro potřeby budoucích potencionálních zaměstnavatelů. Čl. XV. Sportovní a mimoškolní činnost a) žáci mají možnost využívat v odpoledních hodinách vyhrazené učebny vybavené PC s připojením na internet b) žáci mají možnost stát se členy školních sportovních družstev a je pro ně zajišťován prostor, vedení, dohled a zázemí v rozsahu podle možností školy c) žáci mají možnost využívat knihovny školy, kopírovacích služeb, školního klubu, a to podle příslušného provozního řádu d) žáci mají možnost účastnit se všech kurzů pořádaných školou e) žáci mají možnost získat oprávnění ECDL podle závazných pravidel ECDL f) žáci mají možnost získat certifikát TELC, CEFLA g) žáci školy mohou absolvovat CNA (Cisco Networking Academy) dle aktuálních požadavků CNA h) žáci školy mohou získat certifikát Autodesk Academia dle aktuálních požadavků firmy Autodesk. 8/ 17

9 i) žáci se zúčastňují i dalších odborných, kulturních, humanitárních, ekologických a společenských akcí organizovaných, případně spoluorganizovaných školou j) žáci se mohou dobrovolně zúčastnit i zahraničních akcí pořádaných školou. Přitom se zpravidla podílí na nákladech těchto akcí a musí mít uzavřená veškerá pojištění platná na území příslušného státu Při všech těchto akcích platí příslušná ustanovení tohoto školního řádu přiměřeně. Čl. XVI. Výchovná opatření Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků. Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje žákům třídní učitel, ředitel školy. Pochvala nebo jiné ocenění může být uděleno žákům na návrh kteréhokoliv učitele, zaměstnance školy, případně i na návrh osoby mimo školu. Opatření k posílení kázně žáků: 1 napomenutí třídním učitelem, 2 důtka třídního učitele, 3 důtka ředitele školy, 4 podmíněné vyloučení, 5 vyloučení. Pravidla pro udělování výchovných opatření: Napomenutí třídního učitele je žákovi udělováno za méně závažný přestupek proti školnímu řádu (hlavně pozdní příchody do vyučování, špatný přístup k plnění studijních povinností, nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím a dalším pracovníkům školy, narušení vyučování, neplnění pokynů vyučujících aj.). Důtka třídního učitele je žákovi udělována zpravidla za opakované méně závažné přestupky proti školnímu řádu (hlavně za nižší počet hodin neomluvené absence, za pozdní omlouvání absence, za velmi špatný přístup k plnění studijních povinností, nesplnění termínů odevzdání prací žáka). Podle bodů 1), 2) ukládá rozhoduje o výchovném opatření třídní učitel. Návrh na výchovné opatření může třídnímu učiteli podat kterýkoliv zaměstnanec školy. Důtka ředitele školy je žákovi udělována za opakované méně závažné přestupky proti školnímu řádu po předchozím udělení důtky třídního učitele, za často se opakující neomluvené absence, za ojedinělý závažný přestupek proti školnímu řádu a ojedinělé porušení zákazů výše uvedených. Podmíněné vyloučení, vyloučení ze vzdělávání: Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004Sb. nebo tímto školním řádem podmíněně vyloučit žáka nebo jej vyloučit ze vzdělávání. O svém rozhodnutí ředitel bez zbytečného odkladu informuje pedagogickou radu. za závažné porušení povinností, které je důvodem pro vyloučení ze vzdělávání, se považuje vždy prokázané porušení povinností, 9/ 17

10 zákazů. Dále pak hrubé slovní či fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy. o podmíněném vyloučení žáka a o vyloučení žáka ze školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději pak do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin. návrh na podmíněné vyloučení může podat třídní učitel, případně i jiný učitel a zaměstnanec, pokud důvody k tomu zjistil sám a může je doložit. Důvodem pro podmíněné vyloučení žáka může být i závažné zaviněné a dlouhodobé neplnění vzdělávacích povinností, které je doloženo neodevzdáváním povinných prací. v rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze vzdělávání stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, nejdéle na dobu jednoho roku. V případě, že se žák dopustí v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností, je ze vzdělávání vyloučen. O uložení výchovných opatření uvědomí třídní učitel nebo ředitel školy zákonného zástupce žáka, příp. zletilého žáka a jeho rodiče, a to bezprostředně po uložení výchovných opatření. O výchovných opatřeních, o podmíněném vyloučení žáka nebo o vyloučení žáka je třídním učitelem učiněn zápis do osobní evidence žáka (katalogu). Tyto zápisy slouží pouze pro interní informace o žáku. Doporučená kázeňská opatření při porušení zákazu opouštění budovy školy: Četnost porušení zákazu v návaznosti na důtku třídního učitele 1 v návaznosti na důtku ředitele školy 1 v návaznosti na podmíněné vyloučení Doporučená kázeňská opatření Upozornění na porušení školního řádu, výstraha dalšího postupu Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmíněné vyloučení Vyloučení Předchozí či následné jednání, spolupráce Metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel Metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, informace rodičům Metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, jednání s rodiči Metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, jednání s rodiči, vedení školy Metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, jednání s rodiči, vedení školy Metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, jednání s rodiči, vedení školy Čl. XVII. Hodnocení výsledků vzdělávání Hodnocení a klasifikaci žáků školy upravuje zákon č.561/2004sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a 10/ 17

11 vyhláška MŠMT ČR č.13/2005, o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích, v platném znění. Jakékoliv hodnocení výsledků vzdělávání žáka vyučující na konci příslušného pololetí (případně čtvrtletí) převede na klasifikaci dle stupňů hodnocení uvedených níže. Při první vyučovací hodině příslušného školního roku každý vyučující prokazatelně informuje žáky o způsobu a kritériích hodnocení v daném předmětu. Vyučující může v průběhu školního roku využívat standardní klasifikaci dle stupňů hodnocení nebo kreditní (bodový) systém. Součástí kreditního systému jsou klasifikační tabulky, které jsou stanoveny pro daný předmět. Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Klasifikační stupeň určí vyučující, který vyučuje příslušný předmět. V předmětu, který vyučuje více vyučujících, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní vyučující po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a studijní výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období, jeho aktivita a individuální zvláštnosti žáka. Stupeň prospěchu se (zásadně) neurčuje pouze na základě průměru z hodnocení převedeného na klasifikaci za příslušné období. Při určování klasifikačního stupně posuzuje vyučující výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu klasifikace ve třídě (SW Bakaláři). Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při pedagogických poradách (tj. pravidelných měsíčních poradách, mimořádných poradách). Přehled o těchto problémech vede výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší vyučující příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do SW katalogových listů, připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu. Klasifikace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění) se řídí právem na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Speciální vzdělávací potřeby, žáků zjišťuje školské poradenské zařízení, na základě kterého škola zpracuje individuální vzdělávací plán, obsahující průběh a způsob hodnocení. Individuální vzdělávací plán je uložen u výchovného poradce školy, který zajišťuje neprodlenou informovanost dotčených pedagogických pracovníků. Hodnocení výsledků žáků na vysvědčení Hodnocení žáků na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. a) Stupně hodnocení a klasifikace: Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se hodnotí stupni prospěchu: 1 výborný 2 chvalitebný 11/ 17

12 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný nehodnocen Jednotlivými vyučovacími předměty jsou chápány předměty povinné, volitelné a nepovinné. b) Celkový prospěch žáka Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového hodnocení se uvádí na vysvědčení. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prospěl(a) s vyznamenáním prospěl (a) neprospěl (a) nehodnocen (a) Žák prospěl s vyznamenáním - není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. Žák prospěl - není-li klasifikace v žádném povinném a předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. Žák neprospěl - je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný nebo nemohla být klasifikace uzavřena ve druhém pololetí ani v náhradním termínu (viz. 69 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.) Žák nehodnocen klasifikace nebyla na konci prvního pololetí z některého z povinných předmětů uzavřena a z ostatních předmětů není klasifikace 5 nedostatečný c) Hodnocení chování žáka na vysvědčení Chování žáka je na vysvědčení hodnoceno následující klasifikací: 1 velmi dobré (žák uvědoměle dodržuje školní řád, méně závažných přestupků se dopustí ojediněle), 2 uspokojivé (chování žáka je v souladu se školním řádem, dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků), 3 neuspokojivé (žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu, zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků). Hodnocení chování žáka navrhuje třídní vyučující a rozhoduje o něm ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování školního řádu během klasifikačního období. Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. Získávání podkladů pro hodnocení Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků a chování žáka získává vyučující zejména těmito metodami, formami a prostředky: 12/ 17

13 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (test, krátký test, praktické, pohybové), kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami v trvání 1 vyučovací hodiny a více, ústním zkoušením, analýzou výsledků činnosti žáka Pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka standardním způsobem platí následující: a) Minimální počet známek za klasifikační období (pololetí) jsou 4 při dvouhodinové dotaci. Z toho nejméně 1x ústně a 1x kontrolní písemná práce, pokud to umožňuje povaha vyučovaného předmětu a s přihlédnutím na specifika žáka. U žáků se špatnými studijními výsledky vícekrát (např. další ústní zkoušení, opravná písemná práce atd. - rozhodne vyučující daného předmětu). U předmětů s týdenní hodinovou dotací 3 a více je povinný počet zkoušení adekvátně vyšší. b) V rámci odborné katedry je stanoven pro každý předmět minimální počet povinných prací. S těmito podmínkami vyučující seznámí žáky na začátku školního roku nebo pololetí. Hodnocení těchto prací se započítává do celkového hodnocení. c) Na začátku klasifikačního období je vyučující povinen žáky seznámit s požadavky pro uzavření klasifikace a priorativní hodnotu jednotlivých zkoušení. d) Při ústním zkoušení výkon vyučující zhodnotí, výsledek oznámí a odůvodní neprodleně. e) Výsledky hodnocení písemných zkoušek, grafických prací žáků, referátů, praktických činností a individuálních samostatných prací oznámí vyučující nejpozději do 15 pracovních dnů od odevzdání nebo zpracování. Vyučující je povinen poskytnout opravené písemné zkoušky, grafické práce, referáty atd. k nahlédnutí. f) Kontrolní písemnou práci v rozsahu celé vyučovací hodiny oznámí vyučující nejméně s týdenním předstihem a pro koordinaci zapíše do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat pouze jednu zkoušku tohoto charakteru. g) Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o hodnocení a klasifikaci písemnou formou i na veřejném místě www stránkách školy. h) Písemné práce (zkoušky) zůstávají uloženy u příslušného vyučujícího po celé klasifikační období (výjimku tvoří sešity určené na písemné práce, které žáci využívají po celý školní rok), na základě předchozího požádání jsou k dispozici k nahlédnutí zákonným zástupcům žáka a inspekci při řešení stížnosti. Pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka kreditním způsobem se používají klasifikační tabulky, které tvoří přílohu tohoto Školního a klasifikačního řádu. d) Bližší specifikace pro získávání podkladů hodnocení Písemné práce a) ke každé písemné práci si žáci přinesou potřebné pomůcky a dostatečnou zásobu čistých papírů (popř. sešity k tomuto účelu určené) 13/ 17

14 b) vyučující osobně rozdá zadání písemné práce. Každý žák řeší úlohy podle zadání, které obdržel od učitele, výměna zadání či svévolné řešení úloh jiné skupiny se považuje za závažný přestupek, takováto písemná práce je hodnocena 0 body (resp. známkou 5 nedostatečně) c) nestanoví-li vyučující jinak, je zakázáno používat knihy, sešity, mobilní telefony, vysílačky, seznamy vzorců (psané i tištěné) či drobné kusy papíru s poznámkami, uživatelům zakázaných pomůcek bude práce odebrána a hodnocena známkou 5 nedostatečně d) vyučující nehodnotí nečitelný text, škrtnuté (správné i nesprávné) pasáže e) po skončení stanovené doby vyučující sebere zadání úloh i s listy s řešením, žáci přitom zachovají klid a mlčení f) pokud žák napsanou písemnou práci záměrně neodevzdá, pohlíží se na ni, jako kdyby byla napsána a bude hodnocena 0 body (známkou 5 nedostatečně) Neúčast na písemné práci a) žák, který zmeškal písemné prace, může je dopsat o konzultačních hodinách vyučujícího b) vyučující stanoví nejvýše dva termíny na konci čtvrtletí pro každou třídu, pokud konzultační hodiny nevyhovují c) dopisování písemné práce není důvodem k neúčasti na jiné výuce a není důvodem k omluvení neúčasti na této výuce d) v případě dlouhodobé absence ze závažných důvodů se postupuje individuálně Samostatné práce, referáty, povinné práce a) při tvorbě prací se žáci řídí pokyny vyučujícího a dalšími závaznými pravidly (typografická pravidla, citace literatury, grafické práce) b) veškeré práce musí žák vytvořit samostatně c) práce odevzdané ve stanoveném termínu vyučující vyhodnotí. Pokud vyučující vyhodnotí práci jako nedostatečnou nebo nedosáhne-li žák maximálního počtu kreditů, může mu být práce vrácena s komentářem. Pokud žák do týdne nedostatky opraví bude ohodnocen odpovídajícím stupněm klasifikace nebo mu budou přiděleny body odpovídající napraveným nedostatkům d) práce odevzdaná po stanoveném termínu, nejpozději však do jednoho týdne, bude opravena, žák ztrácí možnost opravy e) práce odevzdaná později je hodnocena stupněm 5 nebo 0 kreditních bodů f) pokud žák neodevzdá všechny povinné práce ke dni uzavření klasifikace nebo pokud nebylo možné získat dostatečné množství podkladů pro klasifikaci, je z daného předmětu nehodnocen. Doklasifikace bude provedena po odevzdání všech povinných prací v termínu, který určí ředitel školy. V případě, že žák neodevzdá práce ani v tomto náhradním termínu, je z daného předmětu: v prvním pololetí nehodnocen a ve druhém pololetí hodnocen stupněm nedostatečný. Žáku musí být před klasifikační poradou včas oznámeno, že na základě dosavadních výsledků by mohl být klasifikován ve vyučovacím předmětu stupněm nedostatečným. Do 14/ 17

15 klasifikace jednotlivých předmětů nesmí být započítáváno hodnocení chování žáka, a to ani v extrémních případech. e) Opravné zkoušky, postup do vyššího ročníku, náhradní termíny hodnocení, opakování, komisionální přezkoušení Opravné zkoušky koná žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku neprospěl nejvýše ze dvou předmětů. Opravné zkoušky koná žák v termínu stanoveném ředitelem školy, a to v posledním týdnu měsíce srpna příslušného školního roku. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se nedostaví bez doložených závažných důvodů k jejímu konání, neprospěl. Ze závažných doložených důvodů může ředitel školy žákovi na jeho žádost, případně na žádost zákonného zástupce, stanovit náhradní termín, a to nejpozději do konce září. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů. Nevykoná-li žák úspěšně zkoušku, může mu být ve správním řízení povoleno opakování ročníku na základě jeho písemné žádosti, u nezletilých písemné žádosti zákonného zástupce, jinak přestává být žákem školy. Neprospěl-li žák na konci druhého pololetí z jednoho nebo více povinných předmětů a nevykonal-li úspěšně opravnou zkoušku a nebylo-li mu povoleno opakování, přestává být žákem školy dnem 31.8., případně dnem uplynutí všech náhradních termínů. Nelze-li žáka hodnotit: a) na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák získává klasifikační stupeň - nehodnocen b) na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, získává klasifikační stupeň 5 nedostatečný. f) Opakování ročníku: Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti; žák, který plní povinnou školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy. g) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) koná-li opravné zkoušky ( 69 odst. 7 zákona 561/2004Sb.) b) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí. Žádost může podat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení. 15/ 17

16 Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti o přezkoušení. Komise pro komisionální zkoušku je nejméně tříčlenná : Předseda ředitel školy nebo jím pověřený vyučující, Zkoušející vyučující danému předmětu, Přísedící vyučující, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Členy komise jmenuje ředitel školy. h) Informování zákonných zástupců nezletilých žáků a rodičů zletilých žáků Rodiče a zákonní zástupci žáků mají podle zákona č. 561/2004 Sb. 21 právo na informace o studiu jejich syna, (dcery). Plnění tohoto práva jim škola zajistí vždy, když o to požádají, a to jakýmkoliv způsobem. Dále škola zajistí jejich informování podle těchto zásad: a) rodiče a zákonní zástupci žáků mají právo se po předchozí domluvě informovat na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících jednotlivých předmětů a u třídních učitelů. Informace jsou jim poskytnuty v termínu a formou, které si s nimi dohodnou. b) minimálně 2x za rok škola pozve rodiče a zákonné zástupce na třídní schůzky (obvykle v termínech listopad, duben). Zde učitelé poskytnou rodičům informace o výsledcích vzdělávání žáků a informace o čtvrtletním hodnocení žáků. c) třídní učitel pozve bez zbytečného odkladu telefonicky nebo písemně zákonného zástupce v případě, že žák má nepravidelnou docházku, nebo se výrazně zhoršil jeho prospěch. Čl. XVIII. Závěrečná ustanovení a) na ostatní pravidla a podmínky, které nejsou v tomto školním řádu řešeny se v plném znění uplatní příslušné paragrafy zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 13/2005Sb. b) školní řád je zveřejněn na vývěsce v prvním patře školy a na webových stránkách školy c) s tímto školním řádem třídní učitelé prokazatelně seznámí žáky nejpozději v prvním úplném týdnu měsíce září d) žák potvrdí svým podpisem, že byl se školním řádem seznámen e) rodiče a zákonní zástupci žáků nově přijatých do 1. ročníků budou seznámeni s tímto školním řádem na setkání rodičů na první informativní schůzce, nejpozději však do konce měsíce září příslušného školního roku, prostřednictvím třídních učitelů f) pro učitele a zaměstnance školy jsou závazné všechny povinnosti, které jim výslovně ukládá tento školní a klasifikační řád g) pro zákonné zástupce nezletilých žáků jsou závazné všechny povinnosti uvedené v tomto školním řádu, které jim výslovně ukládá zákon č. 561/2004 Sb. h) tento školní řád je průběžně evaluován Školskou radou SPŠ 16/ 17

17 Schváleno dne: Za vedení školy: Ing. Jan Lacina ředitel školy Za školskou radu: Ing. Jan Řehák předseda školské rady 17/ 17

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040.

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040 Školní řád ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Číslo jednací: 12/2014 Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: ZUŠ 001 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 5. 11. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Tento dokument vznikl na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Adresa: náměstí Osvobození 422 470 01 ČESKÁ LÍPA IČ:... 49864637 Telefon:... 778 544 002 E-mail:... oa-cl@clnet.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

Školní řád. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz. 1 Základní ustanovení

Školní řád. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz Školní řád 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Školní řád Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 stanoví práva a povinnosti žáků této školy a jejich zákonných zástupců. Všichni

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Jablonec nad Nisou. SŠ řemesel a služeb Smetanova 66. Mgr. František Lufinka ředitel školy

Š K O L N Í Ř Á D. Jablonec nad Nisou. SŠ řemesel a služeb Smetanova 66. Mgr. František Lufinka ředitel školy Š K O L N Í Ř Á D SŠ řemesel a služeb Smetanova 66 Jablonec nad Nisou Mgr. František Lufinka ředitel školy Datum platnosti: 25. srpen 2014 Datum účinnosti: 8. září 2014 1 1. Účel školního řádu 1.1. Účelem

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava Obsah: 1. Platnost klasifikačního řádu... 3 2. Zásady klasifikace... 3 2.1 Stupně hodnocení a klasifikace... 3 2.1.1 Klasifikace všeobecných

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Projednáno Pedagogickou radou dne: 29. listopadu 2013

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 14 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 11

Více

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy č.j.: 2014/42 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov

Š K O L N Í Ř Á D. Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov Š K O L N Í Ř Á D Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vzdělávání žáků, aby si v průběhu studia osvojili znalosti, praktické

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více