Metodický pokyn k vedení pedagogické dokumentace ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn k vedení pedagogické dokumentace ZŠ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Metodický pokyn k vedení pedagogické dokumentace ZŠ Veškerá dokumentace musí být vedena s náležitou péčí. Změna zápisu v úředních dokumentech vymazáváním, vyškrabáváním je zakázána. Opravy lze provádět pouze škrtnutím chybného zápisu. Oprava se zapíše do poznámek s datem, jasným a stručným vysvětlením a podpisem opravujícího. Dokumentace nesmí být vedena obyčejnou tužkou. Záznamy se provádějí průběžně a včas. TŘÍDNÍ KNIHA I. STUPNĚ Vyplňování a) třídní knihu vede a za správnost odpovídá třídní učitel - vyplní úvodní stránky třídu římsky (např. V.C), školní rok (např. 2010/2011), doplní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠESTKA, č.j. 309/2008, jméno a příjmení s titulem ředitele školy a třídního učitele, b) doplní předměty povinné a volitelné, případně zájmové útvary organizované školou, předměty v třídní knize se shodují s třídní výkazem a učebním plánem včetně zkratek. Před název volitelného předmětu se napíše zkratka VP (např. VP Sportovní příprava), c) pokud ve třídě působí asistent pedagoga, zapíše se do stejnojmenné rubriky, d) seznam ţáků a ţákyň se vyplní abecedně (chlapci a dívky dohromady); telefonní čísla na zákonné zástupce se vyplní obyčejnou tužkou - pokud přijde nový žák, zapíše se na další řádek k dalšímu pořadovému číslu a do poznámky datum a přišel z, pokud žák odejde v průběhu roku, zapíše se do poznámky k němu datum a odešel do (např odešel do ZŠ Ml. Boleslav, Komenského nám. 61), nepodtrhává se a nepíší se Změny, e) do poznámek k žákovi se mohou zapsat i další důležité údaje IVP, vážné zdravotní problémy apod. (viz poznámky v TK), f) pokud jsou žáci rozděleni na skupiny, zapíše se i zkratka skupiny (např. Tvch) viz tištěný přehled od zástupce ŘŠ - u rubriky ŠD se uvede svislou čarou návštěva školní družiny, g) celkový počet chlapců a dívek se vyplní až na konci školního roku, v průběhu roku může být doplňován obyčejnou tužkou, h) u přehledu o způsobu zápisu volitelných předmětů a evidence absence se uvede text: v třídní knize, i) projekty se zapisují pouze většího rozsahu po domluvě se zástupcem ŘŠ, j) akce a kurzy se nevyplňují! 1

2 Probrané učivo a rozvrh a) třídní učitel předepisuje třídní knihu tak, aby v pondělí byla připravena na zápis (maximálně však na 14 dní dopředu (Čj, Aj, M, Pr, Pří, Vla, Vv, Čsp, Hv, Tv, In, Ev, Sp), třídní učitel zapisuje týden, od-do a rozvrh, zkratka předmětu musí být stejná jako v jiné pedagogické dokumentaci. V rubrice Den lze doplnit pro lepší orientaci příslušné datum (např. 2/10), b) pokud jsou prázdniny a svátky na prvním stupni celý týden, proškrtne se celá stránka a zapíše se např. Jarní prázdniny; pokud prázdniny začínají nebo končí uprostřed týdne, rubriky pro absenci se proškrtnou a do poznámek se zapíše např Podzimní prázdniny; u jednotlivých předmětů, které mají probíhat v uvedených dnech, se zapíše důvod Podzimní prázdniny, c) číslování týdnů v knize je podle pořadových čísel včetně týdnů prázdninových, d) na konci školního roku se do závěrečných poznámek zapíše text: Školní rok 20xy/20xy byl ukončen dne xy s celkovým počtem ţáků xy. e) v třídní knize musí být zapsaná každá vyučovací hodina daná rozvrhem; záznam provádí učitel, který ve třídě předmět vyučuje pokud ve třídě prvního stupně učí jiný než třídní učitel, podepíše se u záznamu, f) zaměření výuky musí být charakterizováno stručně a výstižně, g) okruhy průřezových témat se zapíší do poznámek dle ŠVP, např VV - MK Lidské vztahy, h) vyučující TV apod., kteří si neberou knihu s sebou, zapíší neprodleně po návratu. Nepřítomnost ţáků a) do třídní knihy musí vyučující zaznamenat každou nepřítomnost žáka ve vyučování - nepřítomnost se uvádí čárkou v příslušném čtverečku u dané vyučovací hodiny, b) žáci, kteří reprezentují školu, budou zapsáni v kolonce Nepřítomní, ale třídní učitel jim hodiny omluví a v příslušné kolonce napíše 0, do poznámek zapíše důvod nepřítomnosti, c) absence se nezaznamenává v případě pobytu žáka ve školském zařízení při ozdravovnách nebo nemocnicích (zapíše se pouze do poznámek) nebo v případě plnění školní docházky podle 38 školského zákona, d) třídní učitel po omluvení absence zakřížkuje a zapíše do třídní knihy příslušný počet nepřítomných hodin (do kolonky ), e) neomluvené hodiny zapíše třídní učitel červeně - okamžitě po zjištění informuje třídní učitel vedení školy! f) pro omlouvání žáků platí zásady školního řádu tj.: 2

3 Nepravidelnosti Při předem známé nepřítomnosti jsou zákonní zástupci žáka předem omluvit. Na dobou delší než 2 dny žádají rodiče o uvolnění vedení školy. Předem neznámou nepřítomnost omlouvají rodiče do dvou dnů třídnímu učiteli (osobně, telefonicky apod.). První den, kdy žák přijde do školy bez předešlé omluvy, předloží omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli. a) odpadlé hodiny, které se z rozhodnutí ředitele školy neodučí, se zapíší do kolonky Zaměření výuky Hodina odpadla, za zapsání těchto hodin je odpovědný třídní učitel (o těchto případech je potřebné informovat ţáky předem prokazatelným způsobem; zodpovídá třídní učitel nebo pověřený učitel), b) suplovaná hodina se zapíše do Zaměření výuky: (supl), c) u třídy, která je rozdělena do ostatních tříd, zapíše třídní učitel akci nebo důvod a do poznámek Ţáci rozděleni do třídy, skutečně nepřítomní žáci se zapisují do třídní knihy příslušné třídy a následně do své; do třídní knihy, kde se vyučuje se zapíše do poznámek např do třídy zařazeni ţáci d) v případě, ţe třída odjede na školní akci, nemůţe se automaticky proškrtnout rubrika Nepřítomní; tato rubrika se vyplňuje průběţně vţdy, e) další mimořádnosti se mohou zapisovat do poznámek pod týdenním záznamem (viz poznámka 13 v TK kromě suplované hodiny). Poučení o bezpečnosti Poučení o bezpečnosti provádí třídní učitel nebo pověřený učitel. Poučení se zapisuje do příslušné rubriky na konci třídní knihy (nikoli do poznámek). Pokud některý ţák v daný den chybí, zapíše se dodatečné poučení ţáka do poznámek. U nově příchozího žáka se příslušná poučení, která se ho týkají, zapíší do poznámek. Po ukončení všech zápisů se na konci školního roku proškrtnou nevyplněné kolonky šikmou čarou z levého dolního rohu do pravého horního roku. V případě několika nevyplněných kolonek pod sebou lze škrtnout výše uvedeným způsobem všechny prázdné kolonky současně. 3

4 EVIDENCE ČERPÁNÍ DOTACE EU OP VK Hodina, na kterou bude čerpána dotace EU, musí být zřetelně evidována v TK. V třídní knize prvního stupně bude v rubrice Zaměření výuky zapsána zkratka EU OPVK a číslo šablony (např. EU OPVK II/1). V poznámkách bude dále zapsáno např. EU OPVK II/1 Čj TŘÍDNÍ KNIHA II. STUPNĚ Vyplňování a) třídní knihu vede a za správnost odpovídá třídní učitel - vyplní úvodní stránky třídu římsky (např. V.C), školní rok (např. 2010/2011), doplní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠESTKA, č.j. 309/2008, jméno a příjmení s titulem ředitele školy a třídního učitele, b) doplní předměty povinné a volitelné, případně zájmové útvary organizované školou, předměty v třídní knize se shodují s třídní výkazem a učebním plánem včetně zkratek. Před název volitelného předmětu se napíše zkratka VP (např. VP Sportovní příprava), c) pokud ve třídě působí asistent pedagoga, zapíše se do stejnojmenné rubriky, d) seznam ţáků a ţákyň se vyplní abecedně (chlapci a dívky dohromady); telefonní čísla na zákonné zástupce se vyplní obyčejnou tužkou - pokud přijde nový žák, zapíše se na další řádek a do poznámky datum a přišel z, pokud žák odejde v průběhu roku, zapíše se do poznámky k němu datum a odešel do (např odešel do ZŠ Ml. Boleslav, Komenského nám. 61), nepodtrhává se a nepíší se Změny, e) do poznámek k žákovi se mohou zapsat i další důležité údaje IVP, vážné zdravotní problémy apod. (viz poznámky v TK), f) pokud jsou žáci rozděleni na skupiny, zapíše se i zkratka skupiny (např. Tvch) viz tištěný přehled od zástupce ŘŠ, g) celkový počet chlapců a dívek se vyplní až na konci školního roku, v průběhu roku může být doplňován obyčejnou tužkou, h) u přehledu o způsobu zápisu volitelných předmětů a evidence absence se uvede text: v třídní knize, i) projekty se zapisují pouze většího rozsahu po domluvě se zástupcem ŘŠ, j) akce a kurzy se nevyplňují! Probrané učivo a rozvrh a) třídní učitel předepisuje třídní knihu dle rozvrhu tak, aby v pondělí byla připravena na zápis ostatních vyučujících (maximálně však na 14 dní dopředu) pozor na předměty, které jsou v cyklu (sudý nebo lichý týden); třídní učitel zapisuje týden, od-do a rozvrh, zkratka předmětu musí být stejná jako v jiné pedagogické dokumentaci. V rubrice Den 4

5 lze doplnit pro lepší orientaci příslušné datum (např. 2/10), b) v TK druhého stupně se v případě dělení žáků do skupin zapíší předměty v jedné hodině s lomítkem např. Rj2/Nj2 a v zaměření výuky taktéž, c) v případě prázdnin nebo volna na druhém stupni se proškrtne den/dny včetně absence a vyplní se příslušným názvem např. Podzimní prázdniny, d) číslování týdnů v knize je podle pořadových čísel včetně týdnů prázdninových, e) na konci školního roku se do závěrečných poznámek zapíše text: Školní rok 20xy/20xy byl ukončen dne xy s celkovým počtem ţáků xy. f) v třídní knize musí být zapsaná každá vyučovací hodina daná rozvrhem; záznam provádí učitel, který ve třídě předmět vyučuje, g) zaměření výuky musí být charakterizováno stručně a výstižně, h) okruhy průřezových témat se zapíší do poznámek dle ŠVP, např VV - MK Lidské vztahy, i) vyučující TV apod., kteří si neberou knihu s sebou, zapíší neprodleně po návratu. Nepřítomnost ţáků a) do třídní knihy musí vyučující zaznamenat každou nepřítomnost žáka ve vyučování - nepřítomnost se uvádí čárkou v příslušném čtverečku u dané vyučovací hodiny, b) žáci, kteří reprezentují školu, budou zapsáni v kolonce Nepřítomní, ale třídní učitel jim hodiny omluví a v příslušné kolonce napíše 0, do poznámek zapíše důvod nepřítomnosti, c) absence se nezaznamenává v případě pobytu žáka ve školském zařízení při ozdravovnách nebo nemocnicích (zapíše se pouze do poznámek) nebo v případě plnění školní docházky podle 38 školského zákona, d) třídní učitel po omluvení absence zakřížkuje a zapíše do třídní knihy příslušný počet nepřítomných hodin (do kolonky celkem), e) neomluvené hodiny zapíše třídní učitel červeně - okamžitě po zjištění informuje třídní učitel vedení školy! f) pro omlouvání žáků platí zásady školního řádu tj.: Při předem známé nepřítomnosti jsou zákonní zástupci žáka předem omluvit. Na dobou delší než 2 dny žádají rodiče o uvolnění vedení školy. Předem neznámou nepřítomnost omlouvají rodiče do dvou dnů třídnímu učiteli (osobně, telefonicky apod.). 5

6 Nepravidelnosti První den, kdy žák přijde do školy bez předešlé omluvy, předloží omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli. a) odpadlé hodiny, které se z rozhodnutí ředitele školy neodučí, se zapíší do kolonky Zaměření výuky Hodina odpadla, za zapsání těchto hodin je odpovědný třídní učitel (o těchto případech je potřebné informovat ţáky předem prokazatelným způsobem; zodpovídá třídní učitel nebo pověřený učitel), b) neproběhlo-li dělení podle rozvrhu (spojená třída), zapíše příslušný vyučující do kolonky Probrané učivo spojeno, c) suplovaná hodina se zapíše do Zaměření výuky: (supl), d) u třídy, která je rozdělena do ostatních tříd (např. lyžařský výcvik), zapíše třídní učitel akci nebo důvod a do poznámek Ţáci rozděleni do třídy, skutečně nepřítomní žáci se zapisují do třídní knihy příslušné třídy a následně do své; do třídní knihy, kde se vyučuje, se zapíše do poznámek např do třídy zařazeni ţáci e) v případě, ţe třída odjede na školní akci, nemůţe se automaticky proškrtnout rubrika Nepřítomní; tato rubrika se vyplňuje průběţně vţdy, f) další mimořádnosti se mohou zapisovat do poznámek pod týdenním záznamem (viz poznámka 13 v TK kromě suplované hodiny). Poučení o bezpečnosti Poučení o bezpečnosti provádí třídní učitel nebo pověřený učitel. Poučení se zapisuje do příslušné rubriky na konci třídní knihy (nikoli do poznámek). Pokud některý žák v daný den chybí, zapíše se dodatečné poučení žáka do poznámek. U nově příchozího žáka se příslušná poučení, která se ho týkají, zapíší do poznámek. Po ukončení všech zápisů se na konci školního roku proškrtnou nevyplněné kolonky šikmou čarou z levého dolního rohu do pravého horního roku. V případě několika nevyplněných kolonek pod sebou lze škrtnout výše uvedeným způsobem všechny prázdné kolonky současně. EVIDENCE ČERPÁNÍ DOTACE EU OP VK Hodina, na kterou bude čerpána dotace EU, musí být zřetelně evidována v TK. V třídní knize druhého stupně bude v rubrice Zaměření výuky u jednotlivého předmětu zapsána zkratka EU OPVK a číslo šablony (např. EU OPVK II/1). 6

7 TŘÍDNÍ VÝKAZ Třídní výkaz vede a záznamy v něm provádí třídní učitel. Ostatní vyučující potvrzují podpisem v třídním výkazu, že provedli klasifikaci v daném období. U nových výkazů stvrzují vyučující správnost údajů klasifikace podpisem na tištěnou přílohu z počítačové evidence! Názvy předmětů se musí shodovat se školním vzdělávacím programem. Je třeba rozlišit předměty povinné a volitelné nebo zájmové útvary organizované školou. Jmenný seznam žáků se vede abecedně. Aktualizuje ho třídní učitel okamžitě při změně (příchod žáka apod.). Stav žactva, přehled o docházce, klasifikaci, chování a celkovém prospěchu je možné provádět až po případných opravných zkouškách. Třídní učitel dbá na to, aby se čísla ţáků ve výkazu shodovala v počítačové evidenci. KATALOGOVÉ LISTY starší evidence Třídní učitel dbá na řádné vyplnění obecných údajů k žákovi (jméno apod.). Známky a předměty se do listů nezapisují (lze vytisknout z počítačové evidence, včetně výchovných opatření). Třídní učitel doplní do listu na přední stranu školní rok a ročník a pomocí razítka každý rok vzdělávací program. Ke katalogovému listu jsou přiloženy všechny úřední listiny a dokumenty vztahující se k dotyčnému žákovi (uvolnění z vyučování, zprávy z poradny apod.). Při přestěhování žáka se nové škole zasílá kopie listu, respektive počítačový tisk, originál se ponechává ve škole. KATALOGOVÉ LISTY nová evidence Na začátku školního roku se vytiskne zahajovací list třídního výkazu s veškerými údaji žáka ze školní matriky vedené programem Bakaláři. Ke katalogovému listu jsou přiloženy všechny úřední listiny a dokumenty vztahující se k dotyčnému žákovi (uvolnění z vyučování, zprávy z poradny apod.). Tyto dokumenty eviduje na tzv. sběrném archu třídní učitel. Při přestěhování žáka se nové škole zasílá kompletní výpis z matriky. ŢÁKOVSKÁ KNÍŢKA Na začátku školního roku třídní učitel zkontroluje u žáků vyplnění potřebných údajů v žákovské knížce (osobní údaje, kontakt na zákonné zástupce, variabilní symbol žáka apod.). Všechny rubriky je nutné vyplnit. Třídní učitel dbá, aby měl žák každou absenci řádně doloženou v omluvném listu, který je součástí žákovské knížky (s výjimkou školních akcí). Třídní učitel může omluvit krátkodobou absenci předem napsanou na lístečcích; označit 7

8 jako omluvenou v třídní knize ji však může až po zapsání v žákovské knížce. Třídní učitel zabezpečí, aby v žákovských knížkách byly vlepeny či jinak zaznamenány na příslušné místo (tj. str. 32) návrhy klasifikace za 1. a 3. čtvrtletí (pokud si je nevyzvedli zákonní zástupci). Na stejnou stranu se píší i plánované třídní schůzky. Rodiče stvrdí informaci podpisem. Rozvrh hodin je možné vyplnit nebo nalepit. Sdělení o prospěchu a chování provádějí vyučující jednotlivých předmětů. Obsah sdělení musí být konkrétní! Kontrolu žákovských knížek provádí třídní učitel. PRŮBĚŢNÁ KLASIFIKACE Učitel zadává průběžnou klasifikaci do programu Bakaláři. Známky se zadávají s váhou podle předem dohodnutých kritérií a jsou k dispozici pro zobrazení zákonným zástupcům. ŠKOLNÍ MATRIKA Třídní učitel odpovídá za evidenci v programu Bakaláři. Sleduje, eviduje a doplňuje údaje na jednotlivých kartách žáků prostřednictvím zástupce ředitele. DALŠÍ DOKUMENTY U třídního výkazu je také založen list k evidenci souhlasů s uveřejněním fotek žáků a ke stvrzení předání hesel k přístupu do klasifikace Bakaláři pro rodiče. Tento list průběžně ručně doplňuje s datem a hlídá třídní učitel. V Mladé Boleslavi S metodickým pokynem jsem byl(a) seznámen(a): 8

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Pokyny pro učitele Ing. Jan Hildebrand ředitel školy Obsah: A) Všeobecné B) Pro třídní učitele C)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní řád I. Společná ustanovení 1) Vyučování začíná v 8.00, končí nejpozději v 15.15 hodin. 2) Budova 2. stupně se otvírá v 7.30, budova 1. stupně v 7:40. Pro

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Č.j. 14/2010 Účinnost: 1. 9. 2010 Spisový znak: Razítko školy: Skartační znak: Počet stran: 13 Podpis ředitele školy: Mgr. Pavel Mrva Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Více

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PŘÍLOHA č. 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579 Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Více

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2008/09

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2008/09 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 763/2009-22 V Praze dne 16.1.2009 Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2008/09 Odbor předškolního, základního a základního

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie METODICKÝ NÁVOD pro zpracování statistického výkaznictví v regionálním školství (určeno pro správní

Více

Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků a zákonných zástupců 1. Žák má právo být informován o veškerém dění ve škole 2. Žák má právo vyjádřit vhodnou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014 EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: EDUPAR/473/2014 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ: Tento školní řád má charakter vnitřního předpisu školy EDUCA

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 30 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydávám školní řád pro Integrovanou střední školu v Mladé Boleslavi, Na Karmeli

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Účel školního řádu. IČO: 251 84 181 Telefon, fax: 386 360 759, 724 757 613, 607 708 058 stredniskola@stredniskola.cz www.stredniskola.

Účel školního řádu. IČO: 251 84 181 Telefon, fax: 386 360 759, 724 757 613, 607 708 058 stredniskola@stredniskola.cz www.stredniskola. ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDŮ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Cíle středního vzdělávání Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední Strana 1 (celkem16) Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední je církevní školou zřízenou Českobratrskou církví evangelickou, otevřenou

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 380, 440 58 Louny ŠKOLNÍ ŘÁD

Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 380, 440 58 Louny ŠKOLNÍ ŘÁD Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla, Louny, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č.

Více

Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014. B. Školský zákon práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014. B. Školský zákon práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků A. Obecná ustanovení Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014 Účelem Školního řádu Gymnázia Ostrov je zajištění příznivých podmínek pro vzdělávání žáků, zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav)

Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav) Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav) (podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění (dále jen školský zákon), Vyhlášky

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž Obchodní akademie Kroměříž Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel školy vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), školní řád s platností od 1. 2. 2012, který upravuje: - podrobnosti k výkonu

Více