STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Pokyny pro učitele Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

2 Obsah: A) Všeobecné B) Pro třídní učitele C) Pokyny k vedení třídní knihy D) Výtah z vyhlášky MŠMT ČR týkající se absence, přerušení studia, hodnocení a klasifikace žáků. E) Interní pokyny týkající se klasifikace studentů po opravných zkouškách.

3 A) Všeobecné 1. Učitelé se řídí Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení vydaným MŠMT ČR, čj.16969/96-42 ze dne Při zacházení s osobními daty žáků dodržují zásady zákona o ochraně osobních údajů. 3. Vyučující v odborných učebnách umožní vstup žákům do učebny tak, aby výuka mohla začít hned po zvonění. 4. Učitel vyučující první hodinu, přináší do třídy třídní knihu a odnáší ji vyučující poslední hodiny. Ten ručí za to, že TK bude po vyučování uložena ve sborovně nejpozději 20 minut po skončení hodiny. 5. Vyučující je povinen mít třídní knihu v hodině. V případě, že TK ve třídě není, pošle pro ni službu k zástupcům ředitele. Nejsou-li tito přítomni, do kanceláře školy. 6. Zápisy v třídní knize (včetně absence) u dělených předmětů musí být u všech skupin zapsány v průběhu hodiny. Žáky, kteří přenášejí třídní knihu do dělených předmětů, určí třídní učitel. 7. Přestupky žáků vyžadující kázeňské opatření zapisují učitelé do třídní knihy do rubriky "Poznámky" a parafují. 8. Během vyučování nepověřují učitelé žáky žádnými úkoly nesouvisejícími přímo s vyučováním. Výjimečné uvolnění žáka z hodiny pro potřebu školy je dovoleno pouze se souhlasem ředitele nebo jeho zástupce. 9. Nemůže-li se učitel dostavit včas do hodiny z důvodu, který není předem znám, je povinen to oznámit neprodleně zástupci ředitele, nebo kanceláři školy (např.telefonem). 10. Učitelé pověření dozorem o přestávkách procházejí chodbami a nahlížejí do tříd. 11. Učitel, který má podle rozvrhu pohotovost (službu), je k dispozici ve svém kabinetě nebo ve sborovně pro případné suplování 20 minut po zvonění. 12. Vyučující v poslední vyučovací hodině třídy odchází z učebny teprve tehdy, když žáci uvedli třídu do pořádku (zavřená okna, zhasnuto, čistá tabule, židle na lavicích, pořádek v lavicích a na podlaze) a opustili ji. Učebnu zamkne. Jazyková učebna se zamyká po každé hodině. 13. Všechny exkurze a školní akce konané mimo budovu školy musí být předem projednány a schváleny příslušným zástupcem ředitele. Změny dohodnutých termínů musí být oznámeny včas. Učitel, který vede akci, je povinen nejméně 2 dny předem uvědomit ostatní vyučující o termínu na tabuli před sborovnou. Vícedenní exkurze a výlety povoluje ředitel školy. 14. Pro výchovně vzdělávací práci jsou pro učitele závazná rozhodnutí vedení školy a příslušné předmětové komise. 15. Celohodinovou písemnou práci zapíše učitel tužkou do třídní knihy k příslušnému datu, a to nejméně týden předem. Celohodinovou písemnou práci může psát tentýž den třída pouze jednu. 16. Problémové situace jak kázeňského, tak prospěchového rázu je povinen každý učitel neprodleně projednat s příslušným třídním učitelem. 17. Informace o chování a prospěchu žáků podávají vyučující v době třídních schůzek, případně v termínu předběžně dohodnutém s rodiči. U plnoletých žáků učitelé respektují jejich případný nesouhlas s podáváním informací o nich. 18. Povinností učitele je dbát na pořádek v učebně, kde vyučuje, a všímat si závad ve školní budově, a pokud sám nemůže zařídit jejich odstranění, hlásí je hospodářce školy a zapíše do knihy závad. 19. Učitelé denně sledují vývěsku o suplování, oběžníky a informační tabule, a to nejen před začátkem vyučování, ale i v průběhu školního dne a před odchodem ze školy.

4 20. Podmínky pro možnost klasifikace žáků v jednotlivých předmětech na konci každého čtvrtletí a klasifikačního období: a) Žák musí absolvovat nejméně 60% celkového počtu hodin praktických cvičení v každém čtvrtletí, v každém tematickém celku a v každém klasifikačním období. Praktická cvičení lze doplnit, jsou-li vypsány náhradní termíny. b) Žák musí absolvovat nejméně 60% celkového počtu hodin výkladu v každém čtvrtletí a v každém klasifikačním období. B) Pro třídní učitele 1. Třídní 1. ročníků zakládá na počátku školního roku třídní výkaz (katalog) a evidenční karty žáků. 2. Zodpovídá za správnost všech údajů. Všechny opravy a zápisy provádí podle předpisu "Vedení třídního výkazu". 3. Pedagogické dokumenty týkající se jednotlivých žáků jsou po celou dobu jejich studia uloženy u třídního učitele. Pouze v době hlavních prázdnin se ukládají u zástupce ředitele. Třídní výkaz je uložen u zástupce ředitele pro denní studium. 4. Evidenční karty žáků jsou trvale uloženy v kanceláři školy. Třídní zodpovídá za neprodlené doplňování změn, ke kterým v průběhu studia dojde, a to v kartách i katalogu. Při přechodu žáka do jiné třídy se karty předávají novému třídnímu. Končí-li žák studium předčasně z jakéhokoli důvodu, odevzdá se karta v kanceláři školy. 5. Zakládá na poč. šk. roku třídní knihu a průběžně kontroluje úplnost zápisů vyučujících. Způsob vedení tříd. knihy je stanoven v "Pokynech pro vedení tříd. knihy". 6. Je správcem kmenové učebny své třídy a dohlíží na stav inventáře. Závady hlásí hospodářce školy. 7. Seznámí žáky s vnitřním řádem školy, vyžaduje jeho dodržování a konkretizuje jeho naplň. 8. Třídní učitel nevyřizuje třídnické záležitosti na úkor svého vyučování. 9. Všechny písemnosti žáků vyžadující razítko školy nejdříve podepisuje. 10. Zodpovídá za řádné vedení omluvných listů a každou absenci podepisuje a zapisuje počet hodin. 11. Sleduje dosažení plnoletosti žáků a eviduje, zda souhlasí či nesouhlasí s informováním rodičů o svém prospěchu a chování. 12. Sleduje včasnost docházky žáků do školy, kázeňské postihy za pozdní příchody jsou v jeho pravomoci. 13. Vážné kázeňské prohřešky a dlouhodobou neomluvenou absenci projednává neprodleně s vedením školy. 14. Uvolňování žáků z vyučování do 15 vyučovacích dnů je v jeho pravomoci. Důvody uvolnění musí být přesně specifikovány v omluvném listě. Žádosti o uvolnění na delší dobu je nutno projednat s vedením školy. 15. Zápisy vyučujících v třídní knize v rubrice "Poznámka" parafuje a neprodleně řeší.

5 16. Rodiče plnoletých žáků a neplnoletých, kteří udělili souhlas, informuje průkazným způsobem o kázeňských opatřeních, neprospěchu a neomluvených absencích žáků a neprodleně to zaznamenává do třídního výkazu. Třídní důtka se oznamuje rodičům na formuláři školy s jednacím číslem a podepsaná rodiči se ukládá do složky žáka. K udělení dalších kázeňských opatření připraví úplné podklady podle vzorů uložených ve sborovně. Plnoleté žáky, kteří neudělili souhlas s informováním rodičů, informuje přímo (potvrzeno podpisem žáka). 17. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu předem známých, požádá jeho zákonný zástupce třídního učitele o uvolnění z vyučování. U plnoletých žáků provede toto žák sám. 18. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, oznámí jeho zákonný zástupce do 2 dnů třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. U plnoletých žáků provede toto žák sám. 19. Při návratu do vyučování je žák povinen předložit třídnímu učiteli okamžitě omluvenku. 20. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není třídním učitelem omluvena, je povinností třídního učitele oznámit to řediteli školy, který postupuje dle Vyhlášky MŠMT ČR ze dne o středních školách. 21. Žáci uvolnění z tělesné výchovy: a) úplně - mají v době TV volno b) částečně - se hodin TV účastní c) necvičící po nemoci - se hodin TV účastní 22. Studující studia při zaměstnání oznámí důvod nepřítomnosti do jednoho týdne a řádnou omluvu předloží třídnímu učiteli při nejbližší konzultaci po ukončení důvodu nepřítomnosti. Nebude-li splněna tato povinnost, bude žák písemně vyzván vedoucím dálkového studia k omluvě a zároveň bude u žáků pobírajících studijní výhody informován zaměstnavatel. Jestliže se ani po 10 dnech od obdržení výzvy k omluvě žák řádně neomluví, bude posuzován, jako by studia zanechal 1. den po uplynutí lhůty stanovené vedoucím DS pro omluvu. C) Pokyny k vedení třídní knihy 1. Třídní knihy (dále TK) musí být udržovány ve vzorném pořádku. Všechny zápisy kromě rozvrhu hodin a zasedacího pořádku se vyplňují inkoustem (případně propiskou), neomluvené hodiny červeně. Zápisy provádí pouze učitel (ne žáci), čitelně a úhledně. 2. Titulní strana musí být řádně vyplněna. 3. Seznam žáků zapíše třídní učitel po ustálení stavu třídy - nejpozději do dne stanoveného oběžníkem. Zaznamená jazyk, který žák navštěvuje. 4. Docházku žáků sleduje třídní učitel pravidelně. Týdně zaznamenává počet denně zameškaných hodin u jednotlivých studentů. Celkový přehled (zrcadlo) musí být vyplněno nejdéle do pátku následujícího týdne (např: za 37. týden do pátku 38. týdne). Uzavřený týden parafuje vpravo dole. 5. Při omlouvání absence do rubriky "Důvod absence" se napíše např: "nemocen", "lékař. vyšetření" ap. 6. Týdny se číslují jednotně, týden, kdy začíná vyučování je 1.týden. Číslujeme také týdny vánočních a jarních prázdnin. Prázdninové týdny a týdny praxe zapisujeme úsporně, aby TK vystačila na celý školní rok.

6 7. Třídní učitel na každý týden předepíše předem číslo týdne, měsíc, rok, pořádkovou službu a data jednotlivých dní. Dny a hodiny, ve kterých se pravidelně nevyučuje, proškrtne, odpadá-li některá hodina nebo celý vyučovací den, zapíše do příslušné rubriky např: hodina odpadla, výchovný koncert apod. 8. Do rubriky "Poznámky" se zapisují hospitace, technické závady, uvolnění žáka z výuky a jiné narušení pravidelného vyučování. Vše je nutno parafovat. Drobné kázeňské přestupky se nezapisují, ale projednají s třídními učiteli, hrubé kázeňské přestupky se zapisují po uvážení a formulují přesně. 9. Vyučující na začátku hodiny zapíše zkratkou název předmětu, pořadové číslo hodiny, probírané učivo (konkrétně) a zapíše nepřítomné žáky (jménem, nebo v dalších hodinách čárkou v příslušné rubrice). 10. Pokud se předmět dělí, nebo obsahuje hodiny výkladu a cvičení čísluje se každý druh hodiny zvlášť. Skupiny žáků pro dělené předměty se označují římskými číslicemi (např: TkI, ČeII). Pro dělené předměty slouží pouze jedna řádka. 11. Při suplování se pokračuje v číslování hodin příslušného předmětu. 12. Docházku do dívčí TV a nepovinných předmětů zapisují vyučující do zvláštních TK. Třídní učitel si každý týden absenci DTV vypíše do své TK a v pomocné TK potvrdí parafou, že absence je převedena. 13. Na konci školního roku se TK uzavírá zápisem: "Třídní kniha uzavřena + podpis třídního učitele + datum posledního dne šk. roku". Zbylé stránky musí být proškrtnuty. 14. Pro zájmové kroužky zavedou jejich vedoucí na začátku roku TK a zapisují do nich každou odučenou lekci. D) Výtah z Vyhlášky MŠMT ČR ze dne o středních školách Přerušení studia Ředitel střední školy může přerušit žáku studium na jeho žádost nebo na žádost zástupce žáka, a to až na dobu 2 let. Absence Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel stř. školy písemně žáka, a je-li nezletilý, zástupce žáka, aby neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti. Zároveň upozorní žáka, že jinak bude posuzován, jako by studia zanechal. Interní opatření SPŠE: Ve výše uvedeném případě je třídní učitel povinen dát skutečnost neprodleně na vědomí vedení školy, aby ředitel mohl učinit příslušné opatření. Hodnocení a klasifikace žáků Chování se klasifikuje těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé

7 Celkové hodnocení žáka Žák je na konci 1. a 2. pololetí hodnocen takto: a) prospěl s vyznamenáním - nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré b) prospěl - nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný c) neprospěl - má-li z některého vyuč. předmětu prospěch nedostatečný Opravné zkoušky Žák, jehož prospěch je v 2. pololetí nedostatečný z 1 předmětu, koná opravnou zkoušku. Žák, který se bez vážných důvodů k vykonání opravné zkoušky nedostaví, je v tomto předmětu klasifikován stupněm prospěchu nedostatečným. E) Interní pokyn týkající se klasifikace opravných zkoušek 1. Opravná zkouška při výroční klasifikaci z předmětu, který byl na konci šk. roku klasifikován nedostatečně - na zkoušku je nutno pohlížet tak, že student dostává ještě jednu možnost k řadě doposud vykonaných zkoušek během klasifikačního období a nelze jej tedy výsledně klasifikovat bez přihlédnutí k dosavadním výsledkům. Protože tyto dosavadní výsledky byly nedostatečné, nemůže v případě úspěchu u opravné zkoušky být výsledná klasifikace z předmětu jiná než dostatečná. 2. Opravná zkouška při maturitní zkoušce. Protože maturitní zkouška z jednotlivých předmětů je samostatnou zkouškou, jejíž klasifikace závisí pouze na znalostech studenta při zkoušce a není odvislá od jeho dosavadních studijních výsledků, je nutno i na opravnou maturitní zkoušku takto pohlížet. Proto při klasifikaci žáka konajícího opravnou zkoušku podle 4, vyhlášky č. 442/91 Sb. o ukončení studia na středních školách a učilištích ze dne , je nutno postupovat dle ustanovení 3, odst. 4) této vyhlášky. V opačném případě by došlo k porušení obecně závazných právních předpisů a poškození žáka. Projednáno na provozní poradě sboru dne

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva sídlo: Kozí 1, 110 00 Praha 1 adresa: Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 telefon: 224 816 617, 608 359 995 emailová adresa: konzervator.praha@seznam.cz webové stránky: www.konzervatorpraha.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Oddíl

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 Školní řád tel.: 221 421 931 fax : 221 421 957 e-mail : agstepanska@agstepanska.cz č.j.: /2014 vymezující práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy Ze dne: 31.8.2013 Platnost od 2.9. 2013 1 A. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád Gymnázia Jana

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Čl. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ I. Školní řád Střední průmyslové školy Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 je vydán na základě zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY DENNÍ A DÁLKOVÁ FORMA STUDIA (základní řídící dokument SMJ třetí úrovně QŘ - 01-2 zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) ŘÍZENÝ DOKUMENT Správce: Mgr. Pavel Hrubý Vypracoval: Mgr. Pavel Hrubý Schválil:

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více