MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: MUTN /2018 Spisová zn.: 2018/9040/V/KRI Skartační zn.: A/20 Spisový zn.: Vyřizuje: Ing. Iva Křemenská Telefon: Datum: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ, IČO , Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, který zastupuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO , Kutnohorská 59/23, Hradec Králové (dále jen "stavebník") dne podal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení a změnu stavby před jejím dokončením a dne svou žádost rozšířil rozsah žádosti o změnu stavby před jejím dokončením na stavbu: II/300 Prkenný Důl - Královec - křižovatka s I/16 SO.101 Rekonstrukce živičného krytu (I.úsek, II.úsek, III. úsek, IV.úsek, V.úsek) SO.102 Stavební úpravy železniční přejezd č.1 SO.103 Stavební úpravy železniční přejezd č.2 obce Žacléř, Královec Lampertice (dále jen "stavba"). Místo stavby a pozemky dotčené záměrem dle stavebního povolení ze dne , č.j. 2015/1982/V/KRI: katastrální vlastník pozemku obec parc.č. druh pozemku dle KN území Královec 1236/1 Královec dráha České Dráhy, a.s. Královec 1324/2 Královec silnice Královec 1361/4 Královec silnice Královec 1361/6 Královec silnice Královec 2233 Královec silnice ČR Ředitelství silnic a dálnic Královec 2716 Královec silnice Obec Královec Městský úřad Trutnov Telefon Slovanské náměstí 165 Fax Trutnov IDDS 3acbs2c Úřední hodiny: pondělí a středa od 08:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 08:00 do 15:00 a pátek od 08:00 do 14:30.

2 Č.j. MUTN /2018 str. 2 Lampertice 1105/4 Lampertice lesní pozemek Lesy ČR s.p. Lampertice 1126/4 Lampertice lesní pozemek Lesy ČR s.p. Lampertice 1284/3 Lampertice silnice Lampertice 1284/5 Lampertice silnice Lampertice 1294/1 Lampertice dráha SŽDC, s.o. Žacléř 322/4 Prkenný Důl silnice Žacléř 33/2 Žacléř zahrada Žacléř 33/3 Žacléř Žacléř 35 Žacléř manipulační plocha Žacléř 45/2 Žacléř trvalý travní porost Žacléř 291/7 Žacléř Žacléř 293 Žacléř Žacléř 534 Žacléř trvalý travní porost Jaroslav Krause Žacléř 550/3 Žacléř lesní pozemek Lesy ČR s.p. Žacléř 1027/1 Žacléř lesní pozemek Správa KRNAP Žacléř 1103/1 Žacléř Žacléř 1103/5 Žacléř Žacléř 1103/6 Žacléř silnice Žacléř 1103/7 Žacléř silnice Žacléř 1103/10 Žacléř Žacléř 1103/11 Žacléř Žacléř 1103/12 Žacléř Žacléř 1103/13 Žacléř Žacléř 1103/15 Žacléř Žacléř 1106 Žacléř jiná plocha

3 Č.j. MUTN /2018 str. 3 Žacléř 1160 Žacléř Žacléř 1180/1 Žacléř Žacléř 1211/1 Žacléř Žacléř 1216 Žacléř Žacléř 1222 Žacléř Žacléř 1282/2 Žacléř Žacléř 1396 Žacléř Žacléř 1412 Žacléř dráha neplodná půda manipulační plocha Žacléř 1455 Žacléř silnice GEMEC-UNION a.s. Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby vydal na stavbu stavební povolení dne pod č.j. 2015/1982/V/KRI. Rozhodnutí nabylo právní moci dne Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby rozhodnutím ze dne , č.j /2017 prodloužil platnost stavebního povolení do a rozhodnutím o změně stavby před jejím dokončením stanovil lhůtu k dokončení stavby do Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle 16 odst. 1 a 40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích ) a 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) oznamuje I. v souladu s ustanovením 112, odst. 1 a ustanovením 115 odst. 4 stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne pod č.j. 2015/1982/V/KRI o 2 roky II. v souladu s ustanovením 112, odst. 1 a ust. 118 odst. 3 stavebního zákona zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením povolené na základě stavebního povolení ze dne pod č.j. 2015/1982/V/KRI změna spočívá a) v prodloužení termínu dokončení stavby do b) na základě provedené aktualizace původní projektové dokumentace byla předložena projektová dokumentace zpracovaná firmou M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, Hradec Králové z data 08/2018, č.zak Změny se týkají - v závislosti na výsledcích a závěru provedené aktualizace diagnostiky vozovky byla upravena skladba konstrukce vozovky ve všech úsecích - byl změně rozsah sanací podloží vozovky v úseku č. 1 na 25%, v úseku č. 2,3 na 100% a v úseku č.4,5 na 40 % z celkové plochy - v místě kde se předpokládá budoucí vedení D11 bude provedena pouze oprava živičného krytu - na vjezdu do náměstí města Žacléř byly navrženy přejezdy s povrchem z žulových kostek osazených v úrovni s asfaltem.

4 Č.j. MUTN /2018 str. 4 Současně oznamuje, že v souladu s ustanovením 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, usnesením ze dne , č.j. MUTN /2018 poznamenaným do spisu spojil řízení o změně stavby před jejím dokončením s řízením o prodloužení platnosti stavebního povolení. V souladu s 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, úřední dny Po a St , v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě). Podle 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 3 pracovních dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona Účastníkem stavebního řízení je : dle 109 písm. a) /stavebník/, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové dle 109 písm. c) /vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,/ Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, Vrchlabí, Rýchorské náměstí 181, Žacléř Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Jaroslav Krause, J. A. Komenského 240, Žacléř GEMEC - UNION a.s., Jívka 187, Jívka Obec Královec, Královec 78, Královec Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, Dlážděná 1003/7, Praha České dráhy, a.s., regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, Hradec Králové dle 109 písm. d) /vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,/ Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819, Praha GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno

5 Č.j. MUTN /2018 str. 5 Obec Královec, Královec 78, Královec, Rýchorské náměstí 181, Žacléř Obec Lampertice, Lampertice 210, dle 109 písm. e-f) /vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno/ Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 124, 125, 180, 190, 250, parc. č. 582/1, 591/1, 962/3, 962/12, 1011/4, 1012, 1014/1, 1236/1, 1236/7, 1359/1, 1372/2, 1373/3, 1449/5, 1449/6, 2160, 2161, 2162, 2222, 2227, 2228, 2230, 2232, 2234, 2235, 2236, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2254, 2257, 2266, 2275, 2277, 2294, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301 v katastrálním území Královec, st. p. 174, 221, 281, parc. č. 1/2, 5/1, 6/2, 6/5, 6/6, 989/1, 989/2, 995/2, 995/4, 995/8, 996/1, 1094, 1098, 1101, 1105/3, 1110/1, 1111/1, 1126/1, 1126/5, 1127/2, 1130, 1132, 1134/1, 1152/1, 1152/3, 1154/3, 1154/7, 1154/8, 1158/1, 1158/3, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 1165/3, 1165/6, 1165/11, 1170/1, 1172/3, 1174/1, 1175/1, 1177/2, 1178/1, 1180/3, 1284/1, 1294/1, 1294/2, 1295, 1359 v katastrálním území Lampertice, parc. č. 26/1, 58/3, 84, 146, 158, 345 v katastrálním území Prkenný Důl, st. p. 10/1, 42/1, 46/1, 46/2, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 63, 64, 68/1, 69, 70, 229/1, 230, 986, 987, 72, 73/1, 73/2, 75, 76, 77, 79, 81, 504, 1370, 506/1, 506/2, 417, 88, 89, 1035, 95, 96, 1450, 228, 227/3, 227/2, 151/1, 144, 145, 148, 149, 143, 510, 511, 512, 491, 492, 493/2, 493/1, 494, 127, 500, 501, 502, 271, 201, 519, 640, 325, 203, 202, 390, 1550, 1525, 374/1, 374/2, 121, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 138, 200, 342, 303, 328/1, 320/1, 851, 1454, 304, 1010, 353, 255, 373, 692, 691, 1459, parc. č. 30/2, 31/2, 38/1, 45/1, 47/2, 49/1, 52/1, 56/2, 57, 146/1, 148/1, 150/1, 150/6, 153/1, 158, 1027/2, 1027/3, 1027/5, 1103/18, 1103/19, 1108, 1256, 1473, 1498, 1439/2, 1439/1, 134/3, 1259, 272/7, 272/8, 125/1, 124/1, 117/5, 121/3, 1265/3, 285/4, 285/1, 1472, 1103/17, 945/1, 1521/1, 86/1, 1440/2, 1440/3, 1440/4, 1257/2, 106/1, 1178, 1268, 1279, 1426/2, 1471, 1482, 448/2, 1260, 295/1, 294/2, 294/4, 1520, 108/1, 110/2, 111, 112/1, 114/1, 115/1, 116, 1478, 316/2, 1247, 462/3, 462/2, 462/5, 1224/5, 1488, 683/2, 671/5, 671/3, 660/3, 651/2, 649/4, 649/3, 596/3, 624/2, 596/1, 587/1, 587/2, 597/1, 624/1, 597/2, 650, 661, 671/2, 672/1, 672/4, 1210/1, 1210/2, 1196/4, 584/6, 1245/1, 545/3, 550/1, 1182/3, 543/2, 520/4, 518/2, 507/1, 1449/1, 1456, 1457, 1458, 1453, 559/3, 1452, 1201/3, 1451, 1450, 543/1, 543/3, 550/2, 559/6 v katastrálním území Žacléř Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Královec č.p. 109, č.p. 123, č.p. 148 a č.p. 157, Lampertice č.p. 171, č.p. 197 a č.p. 224, Žacléř č.p. 116, č.p. 492, č.p. 160, č.p. 86, č.p. 85, č.p. 84, č.p. 83, č.e. 1, č.e. 8, č.p. 78, č.p. 73, č.e. 9, č.p. 71, č.p. 68, č.p. 67, č.p. 66, č.p. 173, č.p. 181, č.p. 65, č.p. 63, č.p. 62, č.p. 61, č.p. 59, č.p. 57, č.p. 55, č.p. 55, č.p. 54, č.p. 292, č.e. 7, č.p. 49, č.p. 161, č.p. 128, č.p. 174, č.p. 114, č.p. 115, č.p. 14, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 20, č.p. 23, č.p. 23, č.p. 23, č.p. 25, č.p. 30, č.p. 30, č.p. 30, č.p. 30, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 34, č.p. 34, č.p. 122, č.p. 165, č.p. 339, č.p. 143, č.p. 238, č.p. 192, č.p. 268, č.p. 493, č.p. 257, č.p. 127, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 42, č.e. 5, č.e. 14, č.e. 6, č.p. 24, č.p. 180, č.p. 250, č.p. 226, č.p. 239, č.p. 236, č.p. 227, č.p. 104, č.p. 258, č.p. 195, č.p. 179 a č.p. 470 (vlastnoruční podpis) (otisk razítka) z p. Ing.Iva Křemenská vedoucí oddělení silničního hospodářství a dopravy Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti).

6 Č.j. MUTN /2018 str. 6 Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup ( Městský úřad Žacléř, obecní úřady Královec a Lampertice jsou rovněž povinni tuto písemnost vyvěsit na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle správního řádu. 1) Vyvěšeno na úřední desce dne: Bude sejmuto dne:. Sejmuto dne:. Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce Rozdělovník (dodejky) - SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3 -, IDDS: sqnby29 - Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, IDDS: e8jcfsn - Jaroslav Krause, J. A. Komenského č.p. 240, Žacléř - GEMEC - UNION a.s., IDDS: f87d8t4 - Obec Královec, IDDS: ymab386 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz - Správa Krkonošského národního parku, IDDS: ssxrbr7 - ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy - České dráhy, a.s., regionální správa majetku Hradec Králové, IDDS: e52cdsf - ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp - GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm - Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t dotčené správní úřady - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d - Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd - Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany krajiny, IDDS: 3acbs2c - Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, IDDS: 3acbs2c - Městský úřad Trutnov, odbor výstavby /BEH/, IDDS: 3acbs2c - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q - Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk - Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy, IDDS: ssxrbr7 - Obecní úřad Lampertice, IDDS: 6qza6tu - Obecní úřad Královec, IDDS: ymab386 - Městský úřad Žacléř, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, IDDS: sqnby29

7 Č.j. MUTN /2018 str. 7 veřejnou vyhláškou Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 124, 125, 180, 190, 250, parc. č. 582/1, 591/1, 962/3, 962/12, 1011/4, 1012, 1014/1, 1236/1, 1236/7, 1359/1, 1372/2, 1373/3, 1449/5, 1449/6, 2160, 2161, 2162, 2222, 2227, 2228, 2230, 2232, 2234, 2235, 2236, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2254, 2257, 2266, 2275, 2277, 2294, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301 v katastrálním území Královec, st. p. 174, 221, 281, parc. č. 1/2, 5/1, 6/2, 6/5, 6/6, 989/1, 989/2, 995/2, 995/4, 995/8, 996/1, 1094, 1098, 1101, 1105/3, 1110/1, 1111/1, 1126/1, 1126/5, 1127/2, 1130, 1132, 1134/1, 1152/1, 1152/3, 1154/3, 1154/7, 1154/8, 1158/1, 1158/3, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 1165/3, 1165/6,1165/11, 1170/1, 1172/3, 1174/1, 1175/1, 1177/2, 1178/1, 1180/3, 1284/1, 1294/1, 1294/2, 1295, 1359 v katastrálním území Lampertice, parc. č. 26/1, 58/3, 84, 146, 158, 345 v katastrálním území Prkenný Důl, st. p. 10/1, 42/1, 46/1, 46/2, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 63, 64, 68/1, 69, 70, 229/1, 230, 986, 987, 72, 73/1, 73/2, 75, 76, 77, 79, 81, 504, 1370, 506/1, 506/2, 417, 88, 89, 1035, 95, 96, 1450, 228, 227/3, 227/2, 151/1, 144, 145, 148, 149, 143, 510, 511, 512, 491, 492, 493/2, 493/1, 494, 127, 500, 501, 502, 271, 201, 519, 640, 325, 203, 202, 390, 1550, 1525, 374/1, 374/2, 121, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 138, 200, 342, 303, 328/1, 320/1, 851, 1454, 304, 1010, 353, 255, 373, 692, 691, 1459, parc. č. 30/2, 31/2, 38/1, 45/1, 47/2, 49/1, 52/1, 56/2, 57, 146/1, 148/1, 150/1, 150/6, 153/1, 158, 1027/2, 1027/3, 1027/5, 1103/18, 1103/19, 1108, 1256, 1473, 1498, 1439/2, 1439/1, 134/3, 1259, 272/7, 272/8, 125/1, 124/1, 117/5, 121/3, 1265/3, 285/4, 285/1, 1472, 1103/17, 945/1, 1521/1, 86/1, 1440/2, 1440/3, 1440/4, 1257/2, 106/1, 1178, 1268, 1279, 1426/2, 1471, 1482, 448/2, 1260, 295/1, 294/2, 294/4, 1520, 108/1, 110/2, 111, 112/1, 114/1, 115/1, 116, 1478, 316/2, 1247, 462/3, 462/2, 462/5, 1224/5, 1488, 683/2, 671/5, 671/3, 660/3, 651/2, 649/4, 649/3, 596/3, 624/2, 596/1, 587/1, 587/2, 597/1, 624/1, 597/2, 650, 661, 671/2, 672/1, 672/4, 1210/1, 1210/2, 1196/4, 584/6, 1245/1, 545/3, 550/1, 1182/3, 543/2, 520/4, 518/2, 507/1, 1449/1, 1456, 1457, 1458, 1453, 559/3, 1452, 1201/3, 1451, 1450, 543/1, 543/3, 550/2, 559/6 v katastrálním území Žacléř Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Královec č.p. 109, č.p. 123, č.p. 148 a č.p. 157, Lampertice č.p. 171, č.p. 197 a č.p. 224, Žacléř č.p. 116, č.p. 492, č.p. 160, č.p. 86, č.p. 85, č.p. 84, č.p. 83, č.e. 1, č.e. 8, č.p. 78, č.p. 73, č.e. 9, č.p. 71, č.p. 68, č.p. 67, č.p. 66, č.p. 173, č.p. 181, č.p. 65, č.p. 63, č.p. 62, č.p. 61, č.p. 59, č.p. 57, č.p. 55, č.p. 55, č.p. 54, č.p. 292, č.e. 7, č.p. 49, č.p. 161, č.p. 128, č.p. 174, č.p. 114, č.p. 115, č.p. 14, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 20, č.p. 23, č.p. 23, č.p. 23, č.p. 25, č.p. 30, č.p. 30, č.p. 30, č.p. 30, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 34, č.p. 34, č.p. 122, č.p. 165, č.p. 339, č.p. 143, č.p. 238, č.p. 192, č.p. 268, č.p. 493, č.p. 257, č.p. 127, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 42, č.e. 5, č.e. 14, č.e. 6, č.p. 24, č.p. 180, č.p. 250, č.p. 226, č.p. 239, č.p. 236, č.p. 227, č.p. 104, č.p. 258, č.p. 195, č.p. 179 a č.p. 470

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: 56626/2017 Spisová zn.: 2017/3378/V/KOP Skartační zn.: V/5 Spisový zn.: 280 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: MUTN 5907/2019 Spisová zn.: 2018/9040/V/KRI Skartační zn.: A/20 Spisový zn.: 280.13

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/21514/16-3934/16/Maz v

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu a územního plánování Č.j. dokumentu: MJ/15203/2016/OSUUP/Š Jeseník 23.03.2016 Sp. značka: MJ/12647/2016 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: Výst. 4141/2018/S

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info Váš dopis ze dne: 20.10.2016 Dle rozdělovníku Vaše značka (čj.): Naše čj.: 5804/2016/SÚ/Gr

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1. 10. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-28949/DS/2018-2 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/22298/2017 Přeštice, dne 4. září 2017 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/2574/15-642/15/No

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou. III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orlických horách

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou. III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orlických horách MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/18280/16-3287/16/Maz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Plně určený sp. znak písemnosti: 280.9 - Skartační znak/lhůta: A/20 Váš dopis zn.: Ze dne: viz rozdělovník Č. j.:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: SPU 467526/2015 ZE DNE: 10.9.2015 SPIS. ZN.: SZ MMHK/160235/2015 OD1/Jeř MMHK/186171/2015 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2015 Ing. Vladimír Jeřábek 495707880

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 9 5 8 4 5-2 0 1 8 / kap 1 8 0 5 3-2 0 1 8

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/106693/2018 ST3/Fal MMHK/012297/2019 ST3/Fal Bc. Václav Falta 495707875 vaclav.falta@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 1 1 6 2 5 4-2 0 1 8 / kap 4 5 0 8 7-2018 S

Více

MUJCX00XC35Z Městský úřad Jičín - odbor dopravy oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, Jičín

MUJCX00XC35Z Městský úřad Jičín - odbor dopravy oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, Jičín *MUJCX00XC35Z* MUJCX00XC35Z Městský úřad Jičín - odbor dopravy oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, 506 01 Jičín Č.j.: DOP/2019/24593/Rih Jičín, dne 09.10.2019 Vyřizuje: Radomír

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2. 3. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-34038/DS/2018-2 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 17.02.2017 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/16787/2017/Šte 24365 MUCL/20814/2017

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (řízení s velkým počtem účastníků řízení)

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (řízení s velkým počtem účastníků řízení) ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/107708/2016 /ST3/Ža MMHK/001923/2017 ST2/Ža Jana Žampová 495707635 jana.zampova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 043523/2014 V Chrudimi dne 25. 11. 2014 Čís. jedn.: CR 078672/2014 STO/Št

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: OD-11260/2019-BARRO Vyřizuje:

Více

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax:

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax: Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 111, fax: 312 522 771 Ve Slaném dne: 26. 1. 2017 NAŠE Č. SPISU: 232/2017 NAŠE ČJ.: MUSLANY/4186/2017/ODSH

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 179108/2013HA/Me MMHK/189241/2013 Jana Melichárková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 0 5 7-2013/2 4 8 3-2 0 1 3 / m r k S p is. a s ka rt.

Více

odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: 2014/4437/V/KRI 38523/2014 280.13 A/20 Ing. Iva

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.) ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 050829/2015/HA/Vo MMHK/072591/2015 Eva Voříšková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 636

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 12. 10. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK34446/DS/20182 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MěÚŽS 969/2016 MěÚŽ 232/2016-21/330 Jana Kurjaková 487 723 795 jkurjakova@zandov.cz Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, 471 07 Žandov Žandov,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Spisová zn.: 2017/8652/ŽP/VAA Číslo jednací: Spisový zn.: 231.2 Doručení: Skartační zn.: A/5 Dle rozdělovníku

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OZNÁMENÍ

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí stavební úřad životní prostředí Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí č.j.: MUKO 27231/2017-L V Kostelci nad Orlicí, dne 8. prosince 2017 spisová značka: 3726/2017

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 030 / 311 636 181, e-mail: bibova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./4649/2015/B VYST-B/5019/2015

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: MÚBNLSB-OD-14513/2019- BARRO OD-2838/2019-BARRO

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis.značka: Naše č.j.: 468/2019-OŽP 868/2019 - OŽP/TC Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín Datová schránka: x9hbpfn Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: Spisová zn.: Počet listů: Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: MUTN 119488/2018 Spisová zn.: 2018/9608/V/KRI Skartační zn.: A/20 Spisový zn.: 280.13

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 221220/2012/HA/JÍ MMHK/009718/2013 Ing. Jana Jírovcová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : M U D K - V Ú P / 1 2 0 9 9-2 0 1 7 / p o b 3870-2017 S p is. a

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.:

Více

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15.11.2013 SPIS. ZN.: SZ MMHK/202185/2013 OD1/Kub MMHK/206220/2013 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 18.12.2013 Ing. Šárka Kubcová 495707814 Sarka.Kubcova@mmhk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-117/2018/Ruc Úp-1839/2018/RL/ Bc. Libuše Rückerová 499 859 067 stavebni.odbor@upice.cz

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30.9.2016 KUKHK-31382/DS/2016-5/VA 8.2.2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/016632/2016 ST3/Hr MMHK/036441/2016 ST3/Hr Eva Hrušková 495 707 620 eva.hruskova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/118228/2012 ST2/Več MMHK/174928/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 566/09/SÚ/Ran 2531/09/SÚ Ranglová 352 370 433, 352

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 48385903 Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 015983/2015/HA/ZB MMHK/019926/2015 Ing. Michaela Zbirovská oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Sedlčany Odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j.: ŽP/17223/2018-34 V Sedlčanech dne: 16.1.2019 JID: 2023/2019/MUSED Vyřizuje: Ing. arch. Maja Langerová Tel.: 318 822 742 + linka 234

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 11.2.2015 NAŠE ZN.: 026595/2015/HA/Ba NAŠE Č.j.: MMHK/050032/2015 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Petra Baková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č.j.: Spis. značka: Vyřizuje: Telefon: Mobil:

Více

OPRAVA OZNÁMENÍ. V Novém Městě nad Metují, dne

OPRAVA OZNÁMENÍ. V Novém Městě nad Metují, dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis.zn.: Výst.

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/880/19/HOZ SU/19/3395/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 28.6.2019

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux007ezuz* CRDUX007EZUZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0266/14-5/Hm V Praze dne 10. července 2014 Č. j.: DUCR-40560/14/Hm Telefon: 602 378

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-252/2014/Pos Úp-2668/2014 Lenka Posdienová 499 859 077 stavebni.odbor@upice.cz

Více

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01 Spis.značka: S-MVNM/23079/2017 SÚ Č.j.: MVNM/23202/2017 JID: MVNMX007E5DM Vyřizuje: Ing.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info Váš dopis ze dne: 04.01.2017 Dle rozdělovníku Vaše značka (čj.): Naše čj.: 503/2017/SÚ/Gr

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (řízení s velkým počtem účastníků) OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (řízení s velkým počtem účastníků) OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 126970/2015/HA/ZB MMHK/161159/2015 Ing. Michaela Zbirovská oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD FULNEK STAVEBNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝ ÚŘAD FULNEK STAVEBNÍ ÚŘAD MĚSTSKÝ ÚŘAD FULNEK STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Komenského 12, 74245 Fulnek Spis.zn.: 200/2017/SÚ/CD Č.j.: FUL 2287/2017 Vyřizuje : Darina Cihlářová Tel.: 556 770 885 Fax: 556 770 889 E-mail: cihlarova.darina@fulnek.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-29 - SP - Vyrozumění MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační znak/skart.

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/24625-10/6206-2010/Star V Bílovci dne: 28. června 2010 Vyřizuje: Anna Starečková e-mail.: anna.stareckova@bilovec.cz O Z N

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: SPU 422256/2014 2RP54356/2012-130743 ZE DNE: 3.9.2014 SPIS. ZN.: SZ MMHK/160024/2014 OD1/Več MMHK/088560/2015 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.6.2015 Ing. arch.

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/34317/15-6245/15/Maz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast Váš dopis ze dne: 10.01.2019 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. O Z N Á M E N Í zahájení stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. O Z N Á M E N Í zahájení stavebního řízení Městský úřad Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod MUNAX00KVDE8 (PID) Sp.zn.: KS 3481/2018/DSH/IHR Čj.(Če.): MUNAC 15581/2019/DSH/IHR Vyřizuje: Ivana Hradecká Tel./mobil:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 3.4.2018 NAŠE ZN.: SZ MMHK/061781/2018ŽP1/Tlu MMHK/091035/2018 VYŘIZUJE: Ladislav Tluka TEL.: 495707649 E-MAIL: Ladislav.Tluka@mmhk.cz DATUM: 16.5.2018

Více

Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/5832/2018/Rej Nový Bydžov,dne 16. března 2018 Oprávněná úřední osoba: J.REJTHAREK,

Více

Spis zn.: 2011/022020/DOP/BO Přerov, dne Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Spis zn.: 2011/022020/DOP/BO Přerov, dne Č.j.: Vyřizuje: Telefon: Magistrát města Přerova Odbor dopravy Oddělení dopravy Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 pracoviště: Blahoslavova 3, telefon: +420 581 268 111 (ústředna), fax: 420 581 268 444 Spis zn.: 2011/022020/DOP/BO Přerov,

Více

2012/6292/V/KRI 66070/ A/20 Ing. Iva Křemenská ROZHODNUTÍ

2012/6292/V/KRI 66070/ A/20 Ing. Iva Křemenská ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ 551 01 SPIS. ZN.: VÝST-1360/2017-Řez-3 Č.J.: PDMUJA 13648/2017 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 03.05.2017 Eva Řezníčková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/10081-16/ 2390-2016/Hro VYŘIZUJE: Kateřina Hrozová město

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 028183/2015/HA/Lo MMHK/048282/2015 Iva Loskotová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 638

Více

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Spis.zn.: 4119/SÚ/18/Sz Karlovy Vary dne 13.4.2018 Č.j.: 4240/SÚ/18 Vyřizuje: Ing. Petra Szabo telefon 353 152 737, e-mail: p.szabo@mmkv.cz Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Více

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková Městský úřad Votice Odbor správních činností a dopravy Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX006V6IK* MVOTX006V6IK Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 038 / 311 636 033, e-mail: havelkova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./3376/2017/Hv VYST-Hv/3720/2017

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Č.j.:ODP/91612-2016/hlp20866-2016/hlp Dvůr Králové

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/215866/2012 ST2/Vos, SZ MMHK/215870/2012 ST2/Vos MMHK/065558/2013 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/081363/2013 ST2/Pel MMHK/131032/2013 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz DATUM: 23. července 2013

Více

o ú š I M O t~o V I C E JJs D OšlO DNE :/ / {) f1

o ú š I M O t~o V I C E JJs D OšlO DNE :/ / {) f1 MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad v Liberci nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/71301159324/1 CJ MML 173586111 Vyřizuje: František Marek Obec Šimonovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ Vaše značka: Spisová značka: 707/2018 Datum: 27.02.2018 Vyřizuje: Bc. Lucie Lédrová Kontakt: 494 337 218 / lledrova@muko.cz Počet listů: 2 Počet příloh/listů příloh: 1/1

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č.j.: ODKS 71740/18 - SPIS 6425/2016/PJ V

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ S00RP00QBZLN S00RX00RDT3M Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 82537/2015 OSŘOŽÚ/Ja-328 Břeclav, dne 04.01.2016 Č.j.: MUBR 306/2016

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNOZP-13035/2019 MUZA Naše sp. zn.: ZP-19132019-MUZA 231.2 V/5 Vyřizuje: Bc. Adéla Mužíková

Více

Městský úřad, stavební odbor Náměstí 69, Hostinné

Městský úřad, stavební odbor Náměstí 69, Hostinné Spis.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: e-mail: Městský úřad, stavební odbor Náměstí 69, 543 71 Hostinné 3076/2014/SÚ/Gr 4968/2015/SÚ/Gr Grimová Monika 499 404 744 urad@muhostinne.cz Hostinné,

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše spis. zn.: MU/07117/2018/1997 Naše čj.: MU/11081/2018/SÚ-SH Počet stran: 5 Počet příloh: 1 Počet

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství e-mail: urad@chrudim-city.cz http://www.chrudim.eu

Více