VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ"

Transkript

1 Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-34038/DS/ (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení silničního hospodářství LINKA MOBIL: DATUM: Počet listů: 15 Počet příloh: / listů: 0 Počet svazků: 0 Sp. znak, sk. režim: , A/10 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: , Na Pankráci 56, Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci Ing. Ivanem Šírem, projektování dopravních staveb a. s., IČO: , Haškova 1714/3, Hradec Králové, který je dále zastoupený Ing. Radimem Dolečkem, IČO: , Švermova 740, Česká (dále jen "stavebník"), podal dne u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: I/14 Česká - Kleny, oprava silnice obsahující stavební objekty: SO 101 Oprava silnice v úseku km 24,544 30,400 SO 180 Přechodné dopravní značení SO 190 Trvalé dopravní značení (dále jen "stavba"). Pivovarské náměstí Hradec Králové tel.: fax: Vstřícný, rychlý a profesionální úřad spokojený občan.

2 Místo stavby a pozemky dotčené záměrem: Poř. č. Parc. č. Druh/způsob využití Vlastník (správce Katastrální území 1 311/4 OBEC DOLANY, č. p. 32, Dolany Svinišťany 2 556/5 OBEC VELKÝ TŘEBEŠOV, č. p. 2, /26 Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové 4 556/23 koryto vodního toku / vodní 5 531/1 koryto vodního toku / vodní 6 457/1 koryto vodního toku / vodní 7 480/1 koryto vodního toku / vodní /8 Česká /12 Česká /15 Česká /11 Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové /3 Česká /15 Česká /11 Česká /3 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1 Česká 2

3 16 161/2 / ostatní Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové /8 / ostatní Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové /10 / ostatní Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové /22 Česká /40 Česká /66 Česká /52 Česká /56 Česká /62 vodní nádrž umělá / vodní Česká /68 zastavěná a nádvoří Česká /69 vodní nádrž umělá / vodní Česká /4 Česká /1 Svinišťany / / /8 3

4 32 556/ / / / / / / / /1 Česká / /2 trvalý travní porost /1 Jindrová Jindřiška, č. p. 41, Rychnovek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, Česká republika Česká /16 Česká / / /12 4

5 /1 Česká /8 Česká /12 Česká /13 Česká /14 jiná / ostatní Česká Česká /1 / ostatní /7 / ostatní /9 / ostatní /4 trvalý travní porost /5 trvalý travní porost /1 Česká /2 Česká /3 Česká /4 Česká /5 Česká 5

6 /6 Česká /9 Česká /10 Česká /12 Česká /13 Česká /14 Česká /15 Česká /18 Česká /19 Česká /28 Česká /29 Česká /32 Česká /33 Česká /34 ostatní komunikace / ostatní Česká /64 vodní nádrž umělá / vodní Česká /41 / ostatní Česká 6

7 /65 vodní nádrž umělá / vodní Česká /67 jiná / ostatní Česká /42 / ostatní Česká /44 Česká /3 Česká /46 ostatní komunikace / ostatní Česká /45 Česká /47 / ostatní Česká /48 / ostatní Česká /49 / ostatní Česká /51 Česká /53 Česká /5 Česká /3 Česká /2 Česká /55 Česká 7

8 /57 / ostatní Česká /59 Česká /60 Česká /61 ostatní komunikace / ostatní Česká /1 ostatní komunikace / ostatní Česká /3 / ostatní Česká /5 Česká /12 Česká /26 Česká /27 Česká / / /2 ostatní komunikace / ostatní Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Popis stavby: SO 101 Oprava silnice v úseku km 24,544 30,400 Předmětem tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy stávajícího úseku komunikace, které jsou navrženy technologií recyklace za studena na místě, která zajistí vybudování únosné podkladní vrstvy s následnou pokládkou tří nových hutněných asfaltových vrstev. Před recyklací budou provedeny lokální sanace. Celková tl. konstrukce bude 400 mm, v místě sanací 500 mm. Na mostních objektech je navržena pouze výměna obrusné vrstvy 8

9 v tl. 50 mm. Výškové i šířkové uspořádání komunikace zůstane stávající. Odvodnění je zachováno stávající, bude provedeno pročištění příkopů a propustků, odstranění nánosů krajnic, vyčištění a vyrovnání vpustí v úsecích s odvodňovacími rigoly. SO 180 Přechodné dopravní značení Objekt řeší přechodné dopravní značení a opatření během realizace výstavby. Nejedná se o stavbu z hlediska stavební zákona, jde o dopravní opatření, které bude povoleno formou stanovení přechodné úpravy provozu. Jsou navrženy dvě varianty dopravně inženýrských opatření: Varianta A fáze A.1: Směr na Náchod bude veden po stávající silnici, směr na Hradec Králové bude veden po objízdných trasách. Na zbývající části silnice bude probíhat oprava. Fáze A.2: Provoz bude probíhat obousměrně po již opravené komunikaci, na zbývající třetině bude probíhat oprava. Varianta B - fáze B.1, B.2, B.3: V 1/3 komunikace probíhá oprava, v I/3 komunikace je veden provoz ve směru na Náchod, v 1/3 komunikace je veden provoz ve směru na Hradec Králové. Během tří fází bude postupně provedena oprava ve všech třech třetinách komunikace. SO 190 Trvalé dopravní značení Objekt řeší trvalé dopravní značení po dokončení stavby. Nejedná se o stavbu z hlediska stavební zákona, jde o dopravní opatření, které bude povoleno formou stanovení místní úpravy provozu. Stavba bude opatřena novým svislým a vodorovným dopravním značením. Stavby zařízení staveniště, úpravy připojení na pozemní komunikace a nemovitosti, výměny obrub a chodníkových povrchů nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení zdejšího speciálního stavebního úřadu. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) oznamuje v souladu s ust. 112 odst. 1 stavebního zákona, ve smyslu ust. 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30 účastníky), jsou písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu 25 odst. 2 a 3 správního řádu v souladu s ustanovením 144 odst. 2 a 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v 27 odst. 1 správního řádu, ve smyslu 112 stavebního zákona, tedy dotčených orgánů a účastníků podle 109 písm. a) až d) stavebního zákona, těmto se doručuje jednotlivě. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jinak k nim nebude 9

10 přihlédnuto. Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona. Podle ustanovení 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se dle 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Do podkladů lze nahlédnout na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v úřední dny pondělí a středa, 8 17 hod. Nechá - li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: podle 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby): ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., IČ , Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, Hradec Králové, zastoupená Ing. Ivanem Šírem, projektování dopravních staveb a. s., IČO: , Haškova 1714/3, Hradec Králové, který je dále zastoupený Ing. Radimem Dolečkem, IČO: , Švermova 740, Česká podle 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem): město Česká, IČO: , třída T. G. Masaryka 80, Česká obec Dolany, IČO: , Dolany 32, Dolany obec, IČO: , 2, obec, IČO: , 51, Česká, Královéhradecký kraj Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO: , Kutnohorská 59/23, Hradec Králové Správa železniční dopravní cesty, s. o., IČO: , Dlážděná 1003/7, Praha ČR Povodí Labe, s. p., IČO: , Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové Jindřiška Jindrová, dat. nar , Rychnovek 41, Rychnovek podle 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu): 10

11 Povodí Labe, s. p., IČO: , Víta Nejedlého 951, Hradec Králové (správce toků) ČEZ Distribuce, a. s., IČO: , Teplická 874/8, Děčín GridServices, s. r. o., IČO: , Plynárenská 488/1, Brno Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: , Olšanská 2681/6, Praha obec Provodov - Šonov, IČO: , Šonov 134, Provodov Šonov (VO) Správa železniční dopravní cesty, s. o., IČO: , Dlážděná 1003/7, Praha ČD Telematika a. s., IČO: , Pernerova 2819/2a, Praha ENERGI BB s. r. o., IČO: , Pražská třída 799/15a, Hradec Králové Účastníci řízení podle 27 odst. 2 správního řádu: podle 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm): dle 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 84/6, 311/10, 248/1, 248/3, 248/4, 248/5, 248/2 v katastrálním území Svinišťany, parc. č. 278/1, 488/10, 488/11, 278/4, 279/1, 279/4, 279/5, 281/2, 556/31, 556/29, 556/30, 556/6, 265/209, 265/205, 265/204, 265/203, 265/202, 265/201, 265/200, 511/1, 511/6, 556/19, 266/36, 238/3, 238/2, 238/4, 266/38, 266/26, 266/10, 266/12, 507/11, 245/1, 533/83, 533/82, 207/13, /3, 556/28, 265/218, 265/211, 265/212, 265/213, 265/210, 265/194, 265/326, 365/327, 556/15, 556/16, 556/17, 556/18, 265/329, 511/2, 556/24, 266/18, 556/25, 266/37, 266/20, 507/3, 245/3, 245/4, 245/5 v katastrálním území, parc. č. 359/5, 359/7, 359/8, 359/9, 367/2, 359/10, 359/17, 359/16, 359/14, 352/5, 352/3, 359/18, 359/22, 359/24, 359/62, 359/6, 481/3, 359/28, 481/4, 359/30, 482/17, 482/18, 106/2, 463/1, 105/3, 105/1, 105/4, 482/2, 482/3, 482/15, 359/13, 359/11, 365/1 v katastrálním území, parc. č. 265/197 v katastrálním území, 1497/3, 1497/4, 1496/3, 1496/4, 1497/5, 1497/6, 1496/2, 1495/16, 1495/17, 1495/18, 1495/1, 1495/20, 1495/21, 1495/25, 1494/3, 1485/13, 1485/8, 1485/10, 1495/26, 1495/27, 1495/28, 1489/6, 1494/5, 1492/3, 1489/7, 1485/14, 1485/15, 1485/16, 1485/17, 1919/13, 1919/14, 1484/2, 1919/17, 1919/18, 1484/17, 1920/1, 1920/9, 1920/3, 1920/4, 1920/7, 1501/5, 1501/4, 1501/3, 1502/3, 1503/25, 1503/24 v katastrálním území Česká, 482/14, 482/5, 108/2, 107/3, 107/2, 477, 483/1 v katastrálním území, 1501/2, 1921/2, 1512, 1507/1, 1508/3, 1510/5, 1510/8, 1510/4, 1510/3, 1511/3, 288/5, 1518/1, 1519, 1520/1, 1921/19, 1539/2, 1535/1, 1533/1, 1506/1, 1506/6, 1507/3, 1508/5, 1510/7, 1510/6, 1511/2, 288/2, 1518/5, 1921/18, 1921/17, 1921/16, 1539/3, 1535/2, 1533/2 v katastrálním území Česká, parc. č. 103/2, 100, 103/1, 104, 105, 112/1, 115/1, 161/3, 91/1, 112/2, 114/1, 114/4, 95, 94/1, 161/6, 162/1, 162/2, 161/11, 162/3 v katastrálním území, parc. č. 1700/10, 1562/2, 1923, 1560, 1926/1, 1926/6, 1926/7, 1926/2, 1926/3, 1926/4, 1926/5, 1569/9, 1569/8, 1569/7, 1569/6, 1569/5, 1569/4, 1569/3, 1584/2, 1583/2, 1581, 1580, 1925/16, 1925/17, 1928/2, 1928/3, 1928/4, 1650/13, 1602/5, 1925/30, 1925/23, 1925/24, 1925/25, 1601/2, 1601/1, 1603, 1605/14, 1605/13, 1605/2, 1606/1, 1607/2, 1608/2, 1609/2, 1929/1, 1929/3, 1929/4, 1925/35, 1925/36, 1925/37, 1925/38, 1925/39, 1613/1, 1650/14, 1656/1, 1657, 1663/1, 1663/4, 1663/6, 1663/2, 1664/2, 1665/3, 1665/2, 1665/1, 1669/2, 1671/1, 1671/2, 1689/4, 1689/9, 1689/8, 1703/5, 1703/14, 1703/13, 1703/29, 1703/12, 1935/1, 1935/2, 1706/2, 1706/3, 1730/11, 1706/4, 1916/1, 1914/2, 1914/6, 1735/3, 1739/1, 1744, 1914/8, 1745/4, 1747/2, 1914/18, 1748/1, 1749, 1915/1, 1750, 1561/1, 1562/5, 1562/7, 1567, 1569/10, 1569/11, 1569/12, 1569/13, 1569/14, 1569/15, 1584/1, 1583/3, 1583/1, 1585/1, 1927/1, 1927/2, 1927/5, 1605/7, 1606/2, 1931, 1650/1, 1662, 1661, 1664/3, 1664/4, 1667/5, 1925/50, 1667/2, 1667/, 1672/2, 1672/1, 1686/2, 1688/1, 1688/4, 1688/2, 1702, 1703/18, 1703/8, 1925/58, 1703/17, 1703/16, 1703/15, 1707/2, 1925/63, 1934/1, 1934/2, 1706/1, 1706/5, 1706/6, 1916/2, 1916/3, 1916/4, 1916/5, 1726/5, 1914/9, 1727, 1730/4, 1914/10, 1914/11, 1720/25, 1730/2, 1754, 1752, 1753, 1917/1, 1917/8, 1917/6, 1917/7, 1760, 1730/5, 1762/4, 1762/2, 1762/5, 1730/9, 1914/30, 1720/26, 1729/10, 1729/4, 1729/6, 1729/2, 1729/3, 1729/5 v katastrálním území Česká, parc. č. 192, 191/1, 191/2, 382/4, 382/3, 382/1, 296, 297, 374/1, 100/5, 301/2, 374/1, 302/3, 303/1, 303/9, 304, 305/1, 306/4, 307/5, 308/1, 314/1, 308/6, 314/2, 310/1, 189, 11

12 188/4, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 184, 183/3, 183/4, 183/8, 183/9, 183/12, 183/18, 100/2, 303/2, 92/1, 92/2, 305/2, 306/2, 307/2, 314/4, 314/3, 310/2 v katastrálním území Kleny a další, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena. Poučení: Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení se doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě (ustanovení 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění). Z p. Ing. Michaela Teichmanová referent oddělení silničního hospodářství Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne:... Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce. Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne:... Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup. 12

13 Městský úřad Česká, Obecní úřad Dolany,, tímto ve smyslu ustanovení 25 odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Toto oznámení bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rozdělovník: (doručí se) Účastníci řízení: Účastníci řízení podle 27 odst. 1 písm. a) správního řádu do vlastních rukou (dodejky): ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., IČ , Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, Hradec Králové, zastoupená Ing. Ivanem Šírem, projektování dopravních staveb a. s., IČO: , Haškova 1714/3, Hradec Králové, který je dále zastoupený Ing. Radimem Dolečkem, IČO: , Švermova 740, Česká podle 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem): město Česká, IČO: , třída T. G. Masaryka 80, Česká obec Dolany, IČO: , Dolany 32, Dolany obec, IČO: , 2, obec, IČO: , 51, Česká, Královéhradecký kraj Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO: , Kutnohorská 59/23, Hradec Králové Správa železniční dopravní cesty, s. o., IČO: , Dlážděná 1003/7, Praha ČR Povodí Labe, s. p., IČO: , Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové Jindřiška Jindrová, dat. nar , Rychnovek 41, Rychnovek podle 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu): Povodí Labe, s. p., IČO: , Víta Nejedlého 951, Hradec Králové (správce toků) ČEZ Distribuce, a. s., IČO: , Teplická 874/8, Děčín GridServices, s. r. o., IČO: , Plynárenská 488/1, Brno Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: , Olšanská 2681/6, Praha obec Provodov - Šonov, IČO: , Šonov 134, Provodov Šonov (VO) Správa železniční dopravní cesty, s. o., IČO: , Dlážděná 1003/7, Praha ČD Telematika a. s., IČO: , Pernerova 2819/2a, Praha ENERGI BB s. r. o., IČO: , Pražská třída 799/15a, Hradec Králové Účastníci řízení podle 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou: podle 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm): dle 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 84/6, 311/10, 248/1, 248/3, 248/4, 248/5, 248/2 v katastrálním území Svinišťany, parc. č. 278/1, 488/10, 488/11, 278/4, 279/1, 279/4, 279/5, 281/2, 556/31, 556/29, 556/30, 556/6, 265/209, 265/205, 265/204, 265/203, 265/202, 265/201, 265/200, 511/1, 511/6, 13

14 556/19, 266/36, 238/3, 238/2, 238/4, 266/38, 266/26, 266/10, 266/12, 507/11, 245/1, 533/83, 533/82, 207/13, /3, 556/28, 265/218, 265/211, 265/212, 265/213, 265/210, 265/194, 265/326, 365/327, 556/15, 556/16, 556/17, 556/18, 265/329, 511/2, 556/24, 266/18, 556/25, 266/37, 266/20, 507/3, 245/3, 245/4, 245/5 v katastrálním území, parc. č. 359/5, 359/7, 359/8, 359/9, 367/2, 359/10, 359/17, 359/16, 359/14, 352/5, 352/3, 359/18, 359/22, 359/24, 359/62, 359/6, 481/3, 359/28, 481/4, 359/30, 482/17, 482/18, 106/2, 463/1, 105/3, 105/1, 105/4, 482/2, 482/3, 482/15, 359/13, 359/11, 365/1 v katastrálním území, parc. č. 265/197 v katastrálním území, 1497/3, 1497/4, 1496/3, 1496/4, 1497/5, 1497/6, 1496/2, 1495/16, 1495/17, 1495/18, 1495/1, 1495/20, 1495/21, 1495/25, 1494/3, 1485/13, 1485/8, 1485/10, 1495/26, 1495/27, 1495/28, 1489/6, 1494/5, 1492/3, 1489/7, 1485/14, 1485/15, 1485/16, 1485/17, 1919/13, 1919/14, 1484/2, 1919/17, 1919/18, 1484/17, 1920/1, 1920/9, 1920/3, 1920/4, 1920/7, 1501/5, 1501/4, 1501/3, 1502/3, 1503/25, 1503/24 v katastrálním území Česká, 482/14, 482/5, 108/2, 107/3, 107/2, 477, 483/1 v katastrálním území, 1501/2, 1921/2, 1512, 1507/1, 1508/3, 1510/5, 1510/8, 1510/4, 1510/3, 1511/3, 288/5, 1518/1, 1519, 1520/1, 1921/19, 1539/2, 1535/1, 1533/1, 1506/1, 1506/6, 1507/3, 1508/5, 1510/7, 1510/6, 1511/2, 288/2, 1518/5, 1921/18, 1921/17, 1921/16, 1539/3, 1535/2, 1533/2 v katastrálním území Česká, parc. č. 103/2, 100, 103/1, 104, 105, 112/1, 115/1, 161/3, 91/1, 112/2, 114/1, 114/4, 95, 94/1, 161/6, 162/1, 162/2, 161/11, 162/3 v katastrálním území, parc. č. 1700/10, 1562/2, 1923, 1560, 1926/1, 1926/6, 1926/7, 1926/2, 1926/3, 1926/4, 1926/5, 1569/9, 1569/8, 1569/7, 1569/6, 1569/5, 1569/4, 1569/3, 1584/2, 1583/2, 1581, 1580, 1925/16, 1925/17, 1928/2, 1928/3, 1928/4, 1650/13, 1602/5, 1925/30, 1925/23, 1925/24, 1925/25, 1601/2, 1601/1, 1603, 1605/14, 1605/13, 1605/2, 1606/1, 1607/2, 1608/2, 1609/2, 1929/1, 1929/3, 1929/4, 1925/35, 1925/36, 1925/37, 1925/38, 1925/39, 1613/1, 1650/14, 1656/1, 1657, 1663/1, 1663/4, 1663/6, 1663/2, 1664/2, 1665/3, 1665/2, 1665/1, 1669/2, 1671/1, 1671/2, 1689/4, 1689/9, 1689/8, 1703/5, 1703/14, 1703/13, 1703/29, 1703/12, 1935/1, 1935/2, 1706/2, 1706/3, 1730/11, 1706/4, 1916/1, 1914/2, 1914/6, 1735/3, 1739/1, 1744, 1914/8, 1745/4, 1747/2, 1914/18, 1748/1, 1749, 1915/1, 1750, 1561/1, 1562/5, 1562/7, 1567, 1569/10, 1569/11, 1569/12, 1569/13, 1569/14, 1569/15, 1584/1, 1583/3, 1583/1, 1585/1, 1927/1, 1927/2, 1927/5, 1605/7, 1606/2, 1931, 1650/1, 1662, 1661, 1664/3, 1664/4, 1667/5, 1925/50, 1667/2, 1667/, 1672/2, 1672/1, 1686/2, 1688/1, 1688/4, 1688/2, 1702, 1703/18, 1703/8, 1925/58, 1703/17, 1703/16, 1703/15, 1707/2, 1925/63, 1934/1, 1934/2, 1706/1, 1706/5, 1706/6, 1916/2, 1916/3, 1916/4, 1916/5, 1726/5, 1914/9, 1727, 1730/4, 1914/10, 1914/11, 1720/25, 1730/2, 1754, 1752, 1753, 1917/1, 1917/8, 1917/6, 1917/7, 1760, 1730/5, 1762/4, 1762/2, 1762/5, 1730/9, 1914/30, 1720/26, 1729/10, 1729/4, 1729/6, 1729/2, 1729/3, 1729/5 v katastrálním území Česká, parc. č. 192, 191/1, 191/2, 382/4, 382/3, 382/1, 296, 297, 374/1, 100/5, 301/2, 374/1, 302/3, 303/1, 303/9, 304, 305/1, 306/4, 307/5, 308/1, 314/1, 308/6, 314/2, 310/1, 189, 188/4, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 184, 183/3, 183/4, 183/8, 183/9, 183/12, 183/18, 100/2, 303/2, 92/1, 92/2, 305/2, 306/2, 307/2, 314/4, 314/3, 310/2 v katastrálním území Kleny a další, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena. Dotčené orgány do vlastních rukou (dodejky): Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, Náchod Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, náměstí Československé armády 16, Jaroměř Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, oddělení životního prostředí, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby dopravní policie, Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, Velké Poříčí Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, Náchod MO ČR, Sekce nakládání s majetkem, Teplého 1899, Pardubice 14

15 Agentura logistiky-regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, Hradec Králové Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové K vyvěšení na úřední desce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové Městský úřad Česká, třída T. G. Masaryka 80, Česká Obecní úřad Dolany, Dolany 32, Dolany Obecní úřad, 2, Obecní úřad, 51, Česká 15

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 12. 10. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK34446/DS/20182 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1. 10. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-28949/DS/2018-2 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30.9.2016 KUKHK-31382/DS/2016-5/VA 8.2.2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/21514/16-3934/16/Maz v

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/2574/15-642/15/No

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 1 1 6 2 5 4-2 0 1 8 / kap 4 5 0 8 7-2018 S

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: MUTN 111758/2018 Spisová zn.: 2018/9040/V/KRI Skartační zn.: A/20 Spisový zn.: 280.13

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: SPU 467526/2015 ZE DNE: 10.9.2015 SPIS. ZN.: SZ MMHK/160235/2015 OD1/Jeř MMHK/186171/2015 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2015 Ing. Vladimír Jeřábek 495707880

Více

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15.11.2013 SPIS. ZN.: SZ MMHK/202185/2013 OD1/Kub MMHK/206220/2013 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 18.12.2013 Ing. Šárka Kubcová 495707814 Sarka.Kubcova@mmhk.cz

Více

MUJCX00XC35Z Městský úřad Jičín - odbor dopravy oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, Jičín

MUJCX00XC35Z Městský úřad Jičín - odbor dopravy oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, Jičín *MUJCX00XC35Z* MUJCX00XC35Z Městský úřad Jičín - odbor dopravy oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, 506 01 Jičín Č.j.: DOP/2019/24593/Rih Jičín, dne 09.10.2019 Vyřizuje: Radomír

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. O Z N Á M E N Í zahájení stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. O Z N Á M E N Í zahájení stavebního řízení Městský úřad Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod MUNAX00KVDE8 (PID) Sp.zn.: KS 3481/2018/DSH/IHR Čj.(Če.): MUNAC 15581/2019/DSH/IHR Vyřizuje: Ivana Hradecká Tel./mobil:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 9 5 8 4 5-2 0 1 8 / kap 1 8 0 5 3-2 0 1 8

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Plně určený sp. znak písemnosti: 280.9 - Skartační znak/lhůta: A/20 Váš dopis zn.: Ze dne: viz rozdělovník Č. j.:

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu a územního plánování Č.j. dokumentu: MJ/15203/2016/OSUUP/Š Jeseník 23.03.2016 Sp. značka: MJ/12647/2016 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 0 5 7-2013/2 4 8 3-2 0 1 3 / m r k S p is. a s ka rt.

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.) ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 050829/2015/HA/Vo MMHK/072591/2015 Eva Voříšková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 636

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (řízení s velkým počtem účastníků řízení)

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (řízení s velkým počtem účastníků řízení) ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/107708/2016 /ST3/Ža MMHK/001923/2017 ST2/Ža Jana Žampová 495707635 jana.zampova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/106693/2018 ST3/Fal MMHK/012297/2019 ST3/Fal Bc. Václav Falta 495707875 vaclav.falta@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 17875/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-8299/2017/ZPZE-6/231.8/SCHP Spisová značka: MUZBK-8299/2017/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 6927/2017/MUZBK Čj.: MUZBK 26705/2015/ZPZE-20/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK 26705/2015/ZPZE Počet

Více

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková Městský úřad Votice Odbor správních činností a dopravy Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX006V6IK* MVOTX006V6IK Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 179108/2013HA/Me MMHK/189241/2013 Jana Melichárková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: OD-11260/2019-BARRO Vyřizuje:

Více

Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, Jablonné nad Orlicí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, Jablonné nad Orlicí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Č.j.: JA/VÝST/3670/2018/Se Spis. zn.: JA/VÝST/3638/2018/Se/11-B/18 Počet stran: 5 Počet příloh/listů

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 028183/2015/HA/Lo MMHK/048282/2015 Iva Loskotová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 638

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30.9.2015 29858-4/DS/15/VA 5.2.2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Počet

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: SPU 422256/2014 2RP54356/2012-130743 ZE DNE: 3.9.2014 SPIS. ZN.: SZ MMHK/160024/2014 OD1/Več MMHK/088560/2015 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.6.2015 Ing. arch.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 3115/2018/MUZBK Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: MUZBK-17900/2018/STAV-5

Více

Městský úřad Domažlice

Městský úřad Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Spis: Naše č. j.: OD-10740/2017 MeDO-74187/2017-San Vyřizuje: Vratislav Šantroch Tel.: 379 719 228 Fax:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou. III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orlických horách

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou. III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orlických horách MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/18280/16-3287/16/Maz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-29 - SP - Vyrozumění MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační znak/skart.

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2015 KUKHK-380/DS/2016-4/TI 12. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2018 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 17.02.2017 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/16787/2017/Šte 24365 MUCL/20814/2017

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13. 4. 2016 KUKHK-13372DS2016-2TI 22. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/34317/15-6245/15/Maz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 3.4.2018 NAŠE ZN.: SZ MMHK/061781/2018ŽP1/Tlu MMHK/091035/2018 VYŘIZUJE: Ladislav Tluka TEL.: 495707649 E-MAIL: Ladislav.Tluka@mmhk.cz DATUM: 16.5.2018

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info Váš dopis ze dne: 20.10.2016 Dle rozdělovníku Vaše značka (čj.): Naše čj.: 5804/2016/SÚ/Gr

Více

KUPAX00PCWIP Krajský úřad Pardubického kraje ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti. Oznámení o zahájení stavebního řízení

KUPAX00PCWIP Krajský úřad Pardubického kraje ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti. Oznámení o zahájení stavebního řízení *KUPAX00PCWIP* KUPAX00PCWIP Krajský úřad Pardubického kraje ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti 532 11 Pardubice, Komenského nám. 125 tel. 466 026 111 Č.j.: ODSH 71272/2018-Sa

Více

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MěÚŽS 969/2016 MěÚŽ 232/2016-21/330 Jana Kurjaková 487 723 795 jkurjakova@zandov.cz Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, 471 07 Žandov Žandov,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 043523/2014 V Chrudimi dne 25. 11. 2014 Čís. jedn.: CR 078672/2014 STO/Št

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ 551 01 SPIS. ZN.: VÝST-1360/2017-Řez-3 Č.J.: PDMUJA 13648/2017 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 03.05.2017 Eva Řezníčková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 43105/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-25122/2017/ZPZE-3/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-25122/2017/ZPZE Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/10081-16/ 2390-2016/Hro VYŘIZUJE: Kateřina Hrozová město

Více

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax:

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax: Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 111, fax: 312 522 771 Ve Slaném dne: 26. 1. 2017 NAŠE Č. SPISU: 232/2017 NAŠE ČJ.: MUSLANY/4186/2017/ODSH

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: MÚBNLSB-OD-14513/2019- BARRO OD-2838/2019-BARRO

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2 Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 354/2018-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

Ia~ HRADEC KRÁLOVÉ. OD1Nan. OZNÁMENí O ZAHÁJENí ŘíZENí O PRODLOUŽENí PLATNOSTI STAVEBNíHO POVOLENí

Ia~ HRADEC KRÁLOVÉ. OD1Nan. OZNÁMENí O ZAHÁJENí ŘíZENí O PRODLOUŽENí PLATNOSTI STAVEBNíHO POVOLENí Ia~ HRADEC KRÁLOVÉ MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408,50200 HRADEC KRÁLOVÉ -------------------------------------------------------------------------------------------- ODBOR DOPRAVY

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD VÁŠ DOPIS ZN.: 712/018156/2018/ZVy ZE DNE: 2018-08-30 NAŠE ČJ.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Datum: 21. 07. 2017 JID: 120271/2017/KUUK Číslo jednací: 2945/DS/2016 Vyřizuje/linka: Ing. Lenka Chalupová/495 E-mail:

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.13/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23400/2016/5173/2/ŽP-VH Naše. č.j.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 852/2017-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3/A/20 43/OŽP/2016 Váš dopis zn.: Ze dne 22.09.2016 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu:

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/46461/Kv- OZN.zah.SŘ Vyřizuje: Mgr. Tomáš Květoň Telefon: 382 330 606, 382 330 555 E-mail: tomas.kveton@mupisek.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : M U D K - V Ú P / 1 2 0 9 9-2 0 1 7 / p o b 3870-2017 S p is. a

Více

Oznámení zahájení územního řízení

Oznámení zahájení územního řízení Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T.G.Masaryka 80, Česká Skalice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T.G.Masaryka 80, Česká Skalice M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice www.ceskaskalice.cz Č.j. MUCS/3976/2016/VÝST/Ře Vyřizuje: Martin Řehák Telefon:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 11.2.2015 NAŠE ZN.: 026595/2015/HA/Ba NAŠE Č.j.: MMHK/050032/2015 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Petra Baková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux007ezuz* CRDUX007EZUZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0266/14-5/Hm V Praze dne 10. července 2014 Č. j.: DUCR-40560/14/Hm Telefon: 602 378

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 40328/2018/MUZBK Čj.: MUZBK-25122/2017/ZPZE-9/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-25122/2017/ZPZE Počet

Více

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů *CRDUX00C39FQ* CRDUX00C39FQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0432/17-8/Vi V Olomouci dne 12. října 2017 Č. j.: DUCR-58736/17/Vi Telefon: +420

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 015983/2015/HA/ZB MMHK/019926/2015 Ing. Michaela Zbirovská oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 4 6 5 2 7-2 0 1 8 / kap 9 7 5 5-2 0 1 7 S

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX0102Z2K SP.ZN.: MMFM_S 2116/2018/ODaSH/Sab

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Město

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNOZP-13035/2019 MUZA Naše sp. zn.: ZP-19132019-MUZA 231.2 V/5 Vyřizuje: Bc. Adéla Mužíková

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: KPO-2012-001131 Ze dne: 2012-06-18 Naše sp. zn.: MU/12028/2012/3963/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12028/2012/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Jana Doušková Tel.: 581 722 224 E-mail douskova@město-lipnik.cz Počet

Více

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: Výst. 4141/2018/S

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/46458/Kv- OZN.zah.SŘ Vyřizuje: Mgr. Tomáš Květoň Telefon: 382 330 606, 382 330 555 E-mail: tomas.kveton@mupisek.cz

Více

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL Ing. Slunečková

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL Ing. Slunečková Městský úřad Votice Odbor správních činností a dopravy Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0081DDS* MVOTX0081DDS Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL

Více

Veřejná vyhláška. Oznámení. o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška. Oznámení. o zahájení stavebního řízení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0210K2Y* Čj: MSK 160118/2018 Sp. zn.: DSH/31553/2018/Sko 280.1 A10 Vyřizuje: Ing. Marek Skoblej Odbor:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, VÝZVA ÚČASTNÍKŮM

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, VÝZVA ÚČASTNÍKŮM MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor výstavby nám. Československé armády 16, 55101 Jaroměř SPISOVÁ ZNAČKA: VÝST-6537/2016-W-9 ČÍSLO JEDNACÍ: PDMUJA 10355/2018 OPRÁVNĚNÁ Roman Waldhauser, referent odboru ÚŘEDNÍ OSOBA:

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby O Z N Á M E N Í

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby O Z N Á M E N Í Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/18/2019-3 Pelhřimov, dne: 7.1.2019 Žadatel: Městys Nová Cerekev (IČO - 00248720), Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/016632/2016 ST3/Hr MMHK/036441/2016 ST3/Hr Eva Hrušková 495 707 620 eva.hruskova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 23.7.2014 SPIS. ZN.: SZ MMHK/135678/2014 OD1/Vla MMHK/014981/2015 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Ing.Kateřina Vlachá 495 707 815 kterina.vlacha@mmhk.cz OBEC

Více

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí stavební úřad životní prostředí Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí č.j.: MUKO 27231/2017-L V Kostelci nad Orlicí, dne 8. prosince 2017 spisová značka: 3726/2017

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 80/2017-910-IPK/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 038 / 311 636 033, e-mail: havelkova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./3376/2017/Hv VYST-Hv/3720/2017

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/40950-16/5416-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 07.11.2016 Ústecký kraj

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/22298/2017 Přeštice, dne 4. září 2017 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více