Licence: D756 XCRGUA6B / A6A ( / )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)"

Transkript

1 ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète X Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Sídlo úèetní jednotky ulice, è.p. Revoluèní 164 obec PSÈ, pošta Místo podnikání Stráž pod Ralskem ulice, è.p. Revoluèní 164 obec PSÈ, pošta Údaje o organizaci identifikaèní èíslo právní forma zøizovatel Stráž pod Ralskem Územnì samospravný celek Pøedmìt podnikání hlavní èinnost vedlejší èinnost CZ-NACE Èinnost veøejné správy Správa bytového fondu Okamžik sestavení datum, èas , 7h14m55s Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu Michal Randula Bc. Vìra Bradáèová Poznámka: tuto úèetní závìrku tvoøí pøiložené výkazy. Úèetní jednotka je dále povinna pøiložit i další údaje, které stanoví 18, odst. 1) písm. c) zákona 563/1991 Sb. o úèetnictví h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 12

2 ROZVAHA - BILANCE AKTIVA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni A. Stálá aktiva , ,73 souèet položek Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 - Software (013) ,40 - Ocenitelná práva (014) 04 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 - Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek (041) ,00 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. (051) 08 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem , ,40 souèet položek 02 až Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkùm výzkumu a vývoje (072) 10 - Oprávky k softwaru (073) 11 - Oprávky k ocenitelným právùm (074) 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. (078) 13 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. (079) 14 Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem 15 souèet položek 10 až Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky (031) , ,46 - Umìlecká díla a pøedmìty (032) ,00 - Stavby (021) , ,93 - Samostatné movité vìci a soubory mov. vìcí (022) , ,32 - Pìstitelské celky trvalých porostù (025) 20 - Základní stádo a tažná zvíøata (026) 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,82 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 - Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek (042) , ,80 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,33 souèet položek 16 až Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám (081) 27 - Oprávky k sam.mov.vìcem a soub. mov. vìcí (082) 28 - Oprávky k pìstitelským celk.trval.porostù (085) 29 - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvíøatùm (086) 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku (088) 31 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem 33 souèet položek 27 až Dlouhodobý finanèní majetek - Majetkové úèasti v osobách s rozhod.vlivem (061) , ,00 - Majetkové úèasti v osobách s podst.vlivem (062) 35 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 - Pùjèky osobám ve skupinì (066) h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 12

3 AKTIVA Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni - Ostatní dlouhodobé pùjèky (067) 38 - Ostatní dlouhodobý finanèní majetek (069) ,00 - Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek (043) 40 Dlouhodobý finanèní majetek celkem , ,00 souèet položek 34 až Majetek pøevzatý k privatizaci - Majetek pøevzatý k privatizaci (064) 204 X X - Majetek pøevzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X Majetek pøevzatý k privatizaci celkem 206 X X souèet položek 204 a 205 B. Obìžná aktiva , ,31 souèet položek Zásoby - Materiál na skladì (112) 43 - Poøízení materiálu a Materiál na cestì (111 nebo 119) 44 - Nedokonèená výroba (121) 45 - Polotovary vlastní výroby (122) 46 - Výrobky (123) 47 - Zvíøata (124) 48 - Zboží na skladì (132) 49 - Poøízení zboží a Zboží na cestì (131 nebo 139) 50 Zásoby celkem 51 souèet položek 43 až Pohledávky - Odbìratelé (311) , ,72 - Smìnky k inkasu (312) 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 - Poskytnuté provozní zálohy (314) , ,33 - Pohledávky za rozpoètové pøíjmy (315) , ,50 - Ostatní pohledávky (316) ,85 - Pohledávky zaniklé ÈKA (317) Pohledávky z výbìru daní a cel (318) 215 souèet položek 52 až 57, 214 a , ,55 - Pohledávky za úèastníky sdružení (358) 59 - Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní (336) 60 - Daò z pøíjmù (341) 61 - Ostatní pøímé danì (342) 62 - Daò z pøidané hodnoty (343) 63 - Ostatní danì a poplatky (345) 64 - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 souèet položek 61 až Pohledávky v zahranièí (371) 207 X X - Pohledávky tuzemské (372) 208 X X souèet položek 207 a X X - Nároky na dotace a ostat.zúètov.se SR (346) 67 - Nároky na dotace a ost.zúètov.s rozp.úsc (348) 68 souèet položek 67 až Pohledávky za zamìstnanci (335) 70 - Pohledávky z vydaných dluhopisù (375) 71 - Jiné pohledávky (378) , ,72 - Opravná položka k pohledávkám (391) 73 souèet položek 70 až , ,72 Pohledávky celkem , ,27 souèet položek Finanèní majetek - Pokladna (261) , h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 12

4 AKTIVA Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni - Peníze na cestì (+/-262) 77 - Ceniny (263) , ,00 souèet položek 76 až , ,00 - Bìžný úèet (241) , ,07 - Bìžný úèet fondu kulturních a soc.potøeb (243) 81 - Ostatní bìžné úèty (245) 82 - Vklady v zahranièní mìnì v tuzemských bankách (246) Úèty spravovaných prostøedkù (247) Souhrnné úèty (248) Úèty pro sdílení daní, cel a dìlené správy (249) 218 souèet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a , ,07 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84 - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85 - Ostatní cenné papíry (256) 86 - Poøízení krátkodobého finanèního majetku (259) 87 souèet položek 84 až Finanèní majetek celkem , ,07 souèet položek Úèty rozpoètového hospodaøení a další úèty mající vztah k rozpoètovému hospodaøení a úèty mimorozpoètových prostøedkù - Základní bìžný úèet (231) , ,98 - Vkladový výdajový úèet (232) 91 X - Pøíjmový úèet (235) 92 X - Bìžné úèty penìžních fondù (236) , ,68 - Bìžné úèty státních fondù (224) 94 - Bìžné úèty finanèních fondù (225) 95 souèet položek 90 až , ,66 - Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému úètu (212) 98 X - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (203) 99 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (204) 100 X - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (213) 101 X ,00 - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (214) 102 X ,00 souèet položek 97 až X ,00 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoè. (271) Poskytnuté pøechodné výpomoci PO (273) Poskytnuté pøechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) , ,00 - Poskytnuté pøechodné výpomoci ostat.organizac. (275) Poskytnuté pøechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 souèet položek 104 až , ,00 - Limity výdajù (221) 110 X ,00 - Zúètování výdajù ÚSC (218) 111 X ,09 - Materiální náklady (410) 112 X ,97 - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X ,30 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X ,00 - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X ,00 - Dávky sociálního zabezpeèení (450) 116 X ,00 - Manka a škody (460) 117 X - Úroky (471) 219 X - Penále a poplatky (472) 220 X - Kursové ztráty (473) 221 X - Finanèní náklady (474) 222 X ,95 souèet položek 112 až 117 a 219 až X ,22 Prostø.rozpoèt.hospodaøení celkem , ,97 souèet položek Pøechodné úèty aktivní - Náklady pøíštích období (381) h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 12

5 AKTIVA Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni - Pøíjmy pøíštích období (385) Kurzové rozdíly aktivní (386) Dohadné úèty aktivní (388) 123 Pøechodné úèty aktivní celkem 124 souèet položek 120 až 123 AKTIVA CELKEM souèet položek , , h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 12

6 PASIVA Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni èíslo 3 4 C. Vlastní zdroje krytí stál.a obìž. aktiv celkem , ,04 souèet položky Majetkové fondy a zvlášní fondy - Fond dlouhodobého majetku (901) , ,73 - Fond obìžných aktiv (902) , ,17- - Fond hospodáøské èinnosti (903) Oceòovací rozdíly z pøecenìní maj. a záv. (+/-909) 130 Majetkové fondy celkem , ,56 souèet položek 127 až Fond privatizace (904) 211 X X - Ostatní fondy (905) 212 X X souèet položek 211 a X X 2. Finanèní a penìžní fondy - Fond odmìn (911) Fond kulturních a sociálních potøeb (912) Fond rezervní (914) Fond reprodukce majetku (916) Penìžní fondy (917) , ,68 - Jiné finanèní fondy (918) 137 Finanèní a penìžní fondy celkem , ,68 souèet položek 132 až Zvláštní fondy organizaèních složek státu - Státní fondy (921) Ostatní zvláštní fondy (922) Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy OSS celkem 141 souèet položek 139, 140 a Zdroje krytí prostøedkù rozpoètového hospodaøení - Financování výdajù OSS (201) 142 X - Financování výdajù ÚSC (211) 143 X ,57 - Bankovní úèty k limitùm OSS (223) 144 X - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z bìžné èin. OSS (205) 145 X - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z bìžné èin. ÚSC (215) 146 X ,68- - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z fin. maj. OSS (206) 147 X - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z fin. maj. ÚSC (216) 148 X - Zúètování pøíjmù ÚSC (217) 149 X ,17 - Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozp. (272) ,00 Zdroje krytí prostø.rozp.hosp. celkem , ,06 souèet položek 142 až Výsledek hospodaøení a) z hospodáøské èinnosti ÚSC a èinnosti PO - Výsledek hospodaøení bìžného úèet.období (+/-963) 152 X ,46- - Nerozdìl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let (+/-932) , ,80 - Výsledek hospodaøení ve schval. øízení (+/-931) ,43- X b) Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z min. let (+/-933) , ,58 c) Saldo výdajù a nákladù (+/-964) , ,38- d) Saldo pøíjmù a výnosù (+/-965) , ,20 souèet položek 152 až , ,74 D. Cizí zdroje , ,00 souèet položek Rezervy - Rezervy zákonné (941) Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy (953) h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 12

7 PASIVA Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni èíslo Závazky z pronájmu (954) Dlouhodobé pøijaté zálohy (955) Dlouhodobé smìnky k úhradì (958) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem 166 souèet položek 161 až Krátkodobé závazky - Dodavatelé (321) , ,12 - Smìnky k úhradì (322) Pøijaté zálohy (324) ,02- - Ostatní závazky (325) , ,00 - Závazky zaniklé ÈKA (326) Pøijaté zálohy daní (327) Závazky z výbìru daní a cel (328) Závazky ze sdílených daní a cel (329) Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 souèet položek 167 až 171 a 223 až , ,12 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírù a podílù (367) Závazky k úèastníkùm sdružení (368) 174 souèet položek 173 až Zamìstnanci (331) , ,00 - Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm (333) 177 souèet položek 176 až , ,00 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištìní (336) , ,00 - Daò z pøíjmù (341) Ostatní pøímé danì (342) , ,00 - Daò z pøidané hodnoty (343) ,56 - Ostatní danì a poplatky (345) 183 souèet položek 180 až , ,56 - Vypoøád.pøepl.dotací a ost.záv.se SR (347) Vypoøád.pøepl.dotací a ost.záv.s ÚSC (349) 186 souèet položek 185 až Jiné závazky (379) 188 Krátkodobé závazky celkem , ,68 souèet položek Bankovní úvìry a pùjèky - Dlouhodobé bankovní úvìry (951) , ,32 - Krátkodobé bankovní úvìry (281) Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) (282) Vydané krátkodobé dluhopisy (283) Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) (289) 194 souèet položek 193 až Bankovní úvìry a pùjèky celkem , ,32 souèet položek Pøechodné úèty pasivní - Výdaje pøíštích období (383) ,00 - Výnosy pøíštích období (384) Kurzové rozdíly pasivní (387) Dohadné úèty pasivní (389) 200 Pøechodné úèty pasivní celkem ,00 souèet položek 197 až 200 PASIVA CELKEM souèet položek , , h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 12

8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Název položky Úèet Položka Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Spotøeba materiálu ,00 Spotøeba energie ,22 Spotøeba ostatních neskladovatelných dodávek ,54 Prodané zboží Opravy a udržování ,83 Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby ,80 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištìní Ostatní sociální pojištìní Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daò silnièní Daò z nemovitostí Ostatní danì a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky ,23 Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady ,28 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku Zùstatková cena prodaného DNM a DHM Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek Náklady celkem ,90 souèet položek 1 až h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 12

9 Název položky Úèet Položka Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb ,79 Tržby za prodané zboží Zmìna stavu zásob nedokonèené výroby Zmìna stavu zásob polotovarù Zmìna stavu zásob výrobkù Zmìna stavu zvíøat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizaèních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,43 Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky ,29 Kursové zisky Zúètování fondù Jiné ostatní výnosy ,93 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku Tržby z prodeje cenných papírù a podílù Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finanèního majetku Zúètování zákonných rezerv Zúètování zákonných opravných položek Pøíspìvky a dotace na provoz Výnosy celkem ,44 souèet položek 32 až 57 Výsledek hospodaøení pøed zdanìním ,46- rozdíl položek Daò z pøíjmù Dodateèné odvody danì z pøíjmù Výsledek hospodaøení po zdanìní ,46- položka (+/-) h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 12

10 PØÍLOHA ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) - verze pro územní samosprávné celky Období: 12 / 2009 IÈO: Název: Mìsto Stráž pod Ralskem 1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení 18 a 19 zákona 563/1991 Sb. o úèetnictví - úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze 2. INFORMACE o stavu položek podle Pøílohy è.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni v uspoøádání: Název položky Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR (z AÚ k úètu 346) 1 X z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X z toho na: výzkum a vývoj 3 X vzdìlávání pracovníkù 4 X informatiku 5 X individuální dotace na jmenovité akce 6 X Pøijaté prostø.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k úètu 916) 7 X Pøij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.úsc (z AÚ k úètu 348) 8 X Pøij.pøísp.a dot.na provoz ze stát. rozp. (z AÚ k úètu 691) 9 X z toho: pøij.pøísp.na provoz od zøizov. (z AÚ k úètu 691) 10 X z toho: výzkum a vývoj 11 X vzdìlávání pracovníkù 12 X informatiku 13 X pøij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programù evid.v ISPROFIN od zøizovatele pøij.prostø.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zøiz. (z AÚ k úètu 691) 14 X (z AÚ k úètu 691) 15 X Pøij.prostø.na výzk.a výv.z rozpoètu ÚSC (z AÚ k úètu 691) 16 X Pøij.prostø.na výzk.a výv.od pøíjemcù úèel.podpory (z AÚ k úètu 691) 17 X Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí (z AÚ k úètu 691) 18 X Pøij.pøísp.a dot.celkem na provoz z rozp.úsc (z AÚ k úètu 691) 19 X Pøij.pøísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondù (z AÚ k úètu 691) 50 X Pøij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondù 51 X h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 12

11 2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni v uspoøádání: Název položky Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úøadu (úèet 271) 20 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (úèet 271) 21 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (úèet 272) 22 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úøadu (úèet 272) 23 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (úèet 272) 24 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondù (úèet 272) ,00 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veø.r. (úèet 272) 26 Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - org.sl.státu (úèet 273) 27 Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - kraj.úøadem (úèet 273) 28 Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - obcí (úèet 273) 29 Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 281) 30 Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 281) 31 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (úèet 283) 32 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí (úèet 283) 33 Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) tuzemské (úèet 289) 34 Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) zahranièní (úèet 289) 35 Smìnky k úhradì tuzemské (úèet 322) 36 Smìnky k úhradì zahranièní (úèet 322) 37 Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 951) , ,32 Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 951) 39 Vydané dluhopisy tuzemské (úèet 953) 40 Vydané dluhopisy zahranièní (úèet 953) 41 Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské (úèet 958) 42 Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní (úèet 958) 43 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (úèet 959) 44 Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní (úèet 959) 45 Nakoup.dluh.a smìnky k inkasu celkem (z AÚ úètù 063,253a312) z toho: krátk.dluhopisy a smìnky ÚSC (z AÚ úètù 253a312) 47 komunální dluhopisy ÚSC (z úètu 063) 48 ost.dluh.a smìnky veø.rozp. (z AÚ úètù 063,253,312) 49 Spl.záv.poj.na soc.zab. a pøísp.na st.pol.zam , ,00 Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní , ,00 Evidované daò.nedopl.u místnì pøís.fin.orgánù , , III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù položek è. 20, 21 a 27 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù položky è. 46 až 49 pøílohy úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù položek è. 20 až 49 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje položek è. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è. 50 vykazují pøíspìvkové organizace. Stavy položek è. 51 až 54 vykazují ÚSC, pøíspìvkové organizace, státní fondy a OSS h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 12

12 3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v èásti 1. nebo 2. pøílohy úèetní závìrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaøení úèetní jednotky nebo které stanoví provádìcí pøedpis nebo zøizovatel. Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových úètù ( 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.): SU AU Název úètu Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni Svìøený majetek - ZŠ , Svìøený majetek - PANDA , Podrozvahový úèet , Zastavený majetek - HYPO (tepelný systém mìsta) , Zastavený majetek - KB (azylový dùm) , Zastavený majetek - KB (pùjèka SFŽP) , Podrozvahový úèet , Majetek v operativní evidenci (materiál do 3 tis.) , Podrozvahový úèet , Odepsané pohledávky - Rusko , Odepsané pohledávky - Pokuty MìP , Odepsané pohledávky - Pøestupky VVS , Podrozvahový úèet , Pøísnì zúètovatelné tiskopisy - Pokutové bloky , Podrozvahový úèet ,00 Celkem ,57 - ostatní údaje úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 12

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více