Co možná nevíte o Ikarově pádu, Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co možná nevíte o Ikarově pádu, Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných"

Transkript

1 Co možná nevíte o Ikarově pádu, 124 Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných kouzlech Přestože slavné období starověkého Řecka a Říma už minulo před mnoha sty lety, s antikou se i v dnešním životě setkáváme téměř na každém kroku a mnohdy bychom se bez její znalosti neobešli. Nevěříte? Možná si přesně nevybavíte, kdo že to byl Achilles, ale zcela jistě už jste slyšeli o patě tohoto antického reka. Třeba si už nevzpomínáte, co vás ve škole učili o antické vědě, ale pravděpodobně si pamatujete něco o Archimedově zákonu či Pythagorově větě. A možná že právě tahle témata byla v matematice vaší Achillovou patou. Mnohé z vás už jistě zasáhl svým šípem Amor, Kupido či snad Eros a někteří už nejspíš zažili Ikarův pád či Pyrrhovo vítězství a dostali danajský dar. Bez znalosti antických reálií či aspoň ustálených rčení, která se jich týkají, se zkrátka neobejdeme, ať už mluvíme o umění, politice či všedním životě. Proto bychom měli vědět, jak s antickými jmény zacházet, aby nad námi naše neznalost nevisela jako Damoklův meč a nemuseli jsme trpět Tantalovými mukami, až se nás na to nějaký lstivý Odysseus zeptá. Jak skloňovat jméno Nero? Antická jména mají při skloňování určité zvláštnosti. Jména zakončená na -o skloňujeme podle vzoru pán, ale slovní základ se rozšiřuje o kmenové -on-: ve 2. p. tedy Cicerona, Nerona, Scipiona. Vedle tohoto původního způsobu skloňování postupně pronikají i tvary Nera, Cicera, Scipia. Možná proto, že se znalost klasických jazyků bohužel postupně vytrácí. U současných osobních jmen převažuje spíše obvyklé skloňování, tedy přidávání koncovek k základu slova. Při skloňování bychom měli rozlišovat, zda to je skutečně jméno antické (císaře Nerona), či nikoli (herce Franca i Franka Nera).

2 O češtině 2 kapitola V praxi se můžeme setkat se dvěma způsoby zápisu antických jmen. Klasický, původní zápis respektuje délku samohlásek v původním jazyce (v řečtině a latině), např. Iásón, Thúkýdidés, Kirké atd. Označování délky bylo však často v různých textech nejednotné, proto Pravidla českého pravopisu, aby odstranila kolísání, ponechala označení délky samohlásek jen u jmen, ve kterých se tato podoba v češtině vžila (Hádes, Athény, Héra). U ostatních již délku neuvádí, přestože ve výslovnosti zůstává, jak je naznačeno v hranatých závorkách: Iason [jásón], Thukydides [thúkídydés], Kirke [kirké]. Tento způsob zápisu je dodržován i v našem textu. Skloňování antických jmen vychází z původního řeckého a latinského způsobu. Proto při něm dochází k určitým zvláštnostem a výjimkám oproti běžnému tvoření jednotlivých pádů. A v tom právě spočívají těžkosti, se kterými se při zacházení s antickými jmény potýkáme. Nepřidáváme koncovky k celému slovu, jako je tomu u jiných podstatných jmen, ale v některých případech odtrháváme zakončení slova a nahrazujeme je pádovou koncovkou (Brutus 2. p. Bruta), v jiných případech musíme změnit kořen slova (Eros 2. p. Erota), v dalších rozšířit základ (Nero 2. p. Nerona). V mužském rodě se nejčastěji setkáváme s antickými jmény zakončenými na -us, -os, -es, -as. Takto zakončená jména měli např. básník Ovidius, pěvec Orfeus, nešťastný letec Ikaros (či v latinské verzi Ikarus), poslední trojský král Priamos, bájný řecký rek Achilles (či v latinské verzi Achilleus), perský král Xerxes, bůh podsvětí Hádes, trojský hrdina Aeneas či filozof a vědec Pythagoras. Při skloňování cizí koncovky 1. pádu odpadají Jak skloňovat jména zakončená na -as, -us, -es, -os, například Marcus či Pistorius? V případě antických jmen se tyto koncovky odtrhávají. Nikdy neuděláme chybu, když se podíváme do akademického vydání Pravidel českého pravopisu, v nichž je bohatý seznam antických jmen uveden, či do nějaké encyklopedie antiky. Pokud se někdo v současné době jmenuje Marcus, Paris, Kramerius, Pistorius, je možné připustit oba způsoby skloňování: původní latinský Marca i Marka, Parida, Krameria, Pistoria i novější (a v praxi rozšířenější) Marcuse, Parise, Krameriuse (dříve i Krameriusa), Pistoriuse (zastarale též Pistoriusa) atd. U současných jmen nejvíce záleží na rodinné tradici: např. jinak skloňujeme televizního moderátora Romana Pistoriuse a jinak historika Jiřího Pistoria.

3 126 a pádové koncovky se přidávají přímo za základ slova: 2., 4. p. Ovidia, Orfea, Ikara, Priama, Achilla (Achillea), Xerxa či Xerxe (kolísá tu skloňování tvrdé podle vzoru pán a měkké podle vzoru muž ), Háda, Aenea 3., 6. p. Ovidiovi, Orfeovi, Ikarovi, Priamovi, Achillovi (Achilleovi), Xerxovi, Hádovi, Aeneovi 5. p. Ovidie, Orfee, Ikare, Priame, Achille (Achillee), Xerxe i Xerxi (opět rozdíl mezi vzorem pán a muž ), Háde, Aenee, Pythagore 7. p. s Ovidiem, Orfeem, Ikarem, Priamem, Achillem (Achilleem), Xerxem, Hádem, Aeneem. Těch, co se přidají na stranu nepřátel, se tedy ptáme: I ty, Brute? A nikoli Brutusi. Při výběru důležitého daru by se nám jistě hodilo mít po boku Petronia arbitra elegantiarum, a ne nějakého obyčejného Petroniuse. A sochař Daidalos bezpochyby letěl nad zemí se svým synem Ikarem, nikoli s Ikarusem, i když i to by byla jistě zajímavá podívaná. Pokud za jménem následuje ještě další, pak můžeme v 3. a 6. p. zvolit místo koncovky -ovi krátkou variantu -u/-i. Můžeme tedy např. číst pojednání o Ovidiovi, a použijeme-li celé jméno, pak pojednání o Publiu Ovidiu Nasonovi. Můžeme snít o pozvání na hostinu k Petroniovi neboli k Petroniu Arbitrovi. Stejný způsob tvoření s odtrháváním původního zakončení platí i pro přivlastňovací tvary. Říkáme tedy, že čteme Ovidiovo Umění milovat, že jsme našli nepřítelovu Achillovu patu, slyšeli Orfeovu píseň, zažili Ikarův pád a dosud nenavštívili Hádovu podsvětní říši. Druhá skupina zahrnuje mužská jména, ve kterých se po latinském a řeckém vzoru při skloňování mění i kořen slova. Mezi postavy s takovými jmény patří mytický král Kreon, titán Atlas, nesoucí na bedrech nebeskou klenbu, řecký bůh lásky Eros, svůdce krásné Heleny Paris. Podle řeckého a latinského vzoru tedy skloňujeme takto: 2., 4. p. Kreonta, Atlanta, Erota, Parida 3., 6. p. Kreontovi, Atlantovi, Erotovi, Paridovi 5. p. Kreonte, Atlante, Erote, Paride 7. p. Kreontem, Atlantem, Erotem, Paridem. Stejně jako v první Platí to i pro původně latinská jména výrobků (třeba salám Herkules)? Antické jméno Herkules má ve 2. pádě Herkula, ale když si půjdete koupit salám, možná si řeknete o 20 dekagramů herkulesa či herkulese. Z antiky známe bájného Ikara, syna Daidalova, na školní výlety jsme však jezdívali ikarusem.

4 O češtině 2 kapitola skupině i u těchto jmen, následuje-li jméno další, můžeme zvolit v 3. a 6. p. krátkou koncovku a i zde se postup při skloňování aplikuje také u tvoření přivlastňovacích tvarů. Všichni víme, co následovalo po Paridově soudu, co může způsobit Erotův šíp a jak silné byly Atlantovy paže. Patří sem i jména zeměpisná, např. dvě řeky řeka Tigris a podsvětní řeka Styx. Oba názvy Styx i Tigris jsou neživotné, proto se jejich tvary v některých pádech od jmen životných liší: 1., 4. p. Styx, Tigris 2., 3., 6. p. Stygu, Tigridu 7. p. Stygem, Tigridem. Znalost latiny či řečtiny dnes už není součástí běžného vzdělání, proto nelze očekávat, že každý člověk bude znát pravidla hláskových změn při skloňování antických jmen, zvlášť když se tyto změny vymykají českému skloňovacímu systému. Navíc se v současném jazyce projevuje tendence, aby z pádových tvarů byla co nejsnáze odvoditelná základní podoba jména. Proto u této druhé skupiny jmen Pravidla českého pravopisu z r připouštějí i skloňování pravidelné, s pouhým přidáváním pádových koncovek za jméno, aniž se kořen slova změní. Tento způsob skloňování vychází vstříc touze po pravidelnosti a systémovosti v jazyce a nevyžaduje znalost latiny či řečtiny, což je pro mluvčí výhodné. Proto vedle krále Kreonta, obra Atlanta, boha Erota a Helenina únosce Parida se objevují i podoby bez hláskových změn: o Kreonovi, Atlasovi, Erosovi a Parisovi. Tyto dvě varianty skloňování však nezaměňujeme libovolně. Při jejich volbě bychom měli zohlednit typ textu, který tvoříme (ať už v písemné či ústní formě), a mít na zřeteli, jaký je náš zamýšlený čtenář či posluchač, tedy komu je text určen. Píšeme-li odbornou práci o antické době, ale např. i beletristický text odehrávající se v antických reáliích, měli bychom respektovat klasický způsob i s hláskovými změnami. Rozhodně by nesvědčilo o erudovanosti autora, kdybychom se např. v historickém pojednání dočetli o tom, že starověká Mezopotámie se rozkládala mezi Eufratem a Tigrisem místo mezi Eufratem a Tigridem. Avšak mluvíme-li o převozníkovi na Styxu, je to zcela v pořádku, protože dvojí možnost u tohoto názvu (Styxu i Stygu) uvádí už Slovník spisovného jazyka českého z 60. let. Jde o slovo jednoslabičné, velmi krátké a užitím jiné koncové souhlásky by se příliš změnila podoba jména a bylo by obtížnější identifikovat základní tvar. Další skupinou jsou jména zakončená na -o, u kterých mezi základ slova a pádovou koncovku po latinském vzoru vkládáme -n-: císař Nero, filozof Cicero, básník (Publius Ovidius) Naso 2. p. Nerona, Cicerona, Nasona 3., 6. p. Neronovi, Ciceronovi, Nasonovi 5. p. Nerone, Cicerone, Nasone 7. p. Neronem, Ciceronem, Nasonem. Postavy v historických románech a filmech by tedy měli chodit na hostinu k Neronovi, nikoli k Nerovi, naslouchat řečnickému umění Ciceronovu, nikoli umění Cicerovu a číst básně Publia Ovidia Nasona, nikoli Nasa.

5 128 Zvláštním případem jsou jména, ve kterých se tvar 1. p. a tvary pádů ostatních zcela rozcházejí a důvody odlišných pádových podob tkví opět v původních jazycích latině a řečtině: nejvyšší řecký bůh Zeus (2., 4. p. Dia 3., 6. p. Diovi 5. p. Die 7. p. Diem) a jeho římská obdoba nejvyšší bůh Jupiter (2., 4. p. Jova 3., 6. p. Jovovi 5. p. Jove 7. p. Jovem). Proto se v českém překladu latinského přísloví říká, že co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi (neboli když dva dělají totéž, není to totéž ). Dnes už ale u jména tohoto římského boha můžeme v češtině užívat pravidelné skloňování a mluvit o Jupiterovi, spoléhat na Jupitera, obejít se bez Jupitera atd. Ženská antická jména, u kterých občas váháme nad pádovými tvary, můžeme rozdělit na tři skupiny. Na jména končící samohláskou -a, na jména končící ve výslovnosti dlouhou samohláskou a dále na jména končící ve výslovnosti samohláskou krátkou (kromě -a) nebo souhláskou. Do první skupiny jmen patří např. ctnostná Lucretia, starořímská provincie Britannia, nešťastná Medea (lze i Medeia), palestinská Judea (lze i Judeia) atd. Jména zakončená na -ia se skloňují podle vzoru růže : 2., 4. p. Britannie, Lucretie 3., 6. p. Britannii, Lucretii 5. p. Britanie, Lucretie 7. p. Britanií, Lucretií. Můžeme se setkat i s počeštěnými podobami se zakončením -ie v 1. p. (Lucretie, Britannie). Latinská jména zakončená na -ea se skloňují podle tzv. podvzoru idea, ale jejich řecké varianty zakončené na -eia se v některých pádech liší: 2. p. Medey i Medeje (lze i Medeie); Judey i Judeje (lze i Judeie) 3., 6. p. Medeji (lze i Medeii); Judeji (lze i Judeii) 4. p. Medeu (lze i Medeiu); Judeu (lze i Judeiu) 5. p. Medeo (lze i Medeio); Judeo (lze i Judeio) 7. p. Medeou (lze i Medeiou); Judeou (lze i Judeiou). Čím se máme řídit při skloňování jmen postav z pohádek a dětské literatury, která připomínají jména antická (např. Sirius, Albus z Harryho Pottera apod.)? Podle výše uvedené zásady je vhodnější připojování koncovek k celému jménu. Nicméně pokud by překladatel či redaktor chtěl, aby jména působila jako latinská, lze připustit i způsob skloňování příslušející antickým jménům. Ani jednu z obou variant skloňování nelze vyloučit, záleží na autorovi (překladateli, redaktorovi), kterou variantu upřednostní.

6 O češtině 2 kapitola Mezi nositelky druhé skupiny jmen patří např. bohyně lásky a krásy Afrodite, čarodějka Kirke, múza Kalliope, bohyně čarodějnictví a kouzel Hekate, nymfa Kalypso, básnířka Sapfo. Tato jména se sice již novým pravopisem píší s krátkou koncovou samohláskou, ale délka ve výslovnosti stále zůstává: vyslovujeme [sapfó], [afrodyté], [kirké] atd. Mohou se tradičně skloňovat podle vzoru žena (2. p. Afrodity, Kirky, Kalliopy, Hekaty, Kalypsy, Sapfy 3., 6. p. Afroditě, Kirce, Kalliopě, Hekatě, Kalypse, Sapfě 4. p. Afroditu, Kirku, Kalliopu, Hekatu, Kalypsu, Sapfu 5. p. Afrodito, Kirko, Kalliopo, Hekato, Kalypso, Sapfo 7. p. Afroditou, Kirkou, Kalliopou, Hekatou, Kalypsou, Sapfou) nebo je možné ponechat je ve všech pádech nesklonná: Kypr je rodištěm bohyně Afrodity/Afrodite. Orfeus byl synem múzy Kalliopy/Kalliope. Při návratu od Troje strávil Odysseus rok u kouzelnice Kirky/Kirke. Dílo básnířky Sapfy/Sapfo si získalo velkou oblibu. U jmen známějších a více užívaných se postupně dostala koncovka vzoru žena i do 1. p., proto se můžeme setkat i s podobami bohyně Afrodita, múza Kalliopa. Ženská jména zakončená ve výslovnosti na souhlásku či krátkou samohlásku rovněž můžeme skloňovat podle vzoru žena, ale při skloňování u nich dochází k hláskovým změnám: řecká bohyně lovu Artemis, hlavní římská bohyně Juno či bohyně plodnosti Ceres: 2. p. Artemidy, Junony, Cerery 3., 6. p. Artemidě, Junoně, Cereře 4. p. Artemidu, Junonu, Cereru 5. p. Artemido, Junono, Cerero 7. p. Artemidou, Junonou, Cererou. Také u tohoto typu se rozšířená podoba z 2. až 7. p. občas dostala i do 1. p., můžeme tedy říkat i bohyně Afrodita, Junona apod. Platí to rovněž o jménech zeměpisných. Starověké Řecko můžeme nazývat Helada či Hellas (2. p. Helady), bájný ostrov zase Atlantida i Atlantis (2. p. Atlantidy), cíl cesty Argonautů nazýváme Kolchida i Kolchis (2. p. Kolchidy). U ženských jmen se stejným způsobem tvoří také přivlastňovací tvary osobních jmen. Mluvíme tedy o Lucretiině ctnosti, Médeině vražedném činu, Hekatiných kouzlech, Afroditině kráse. Za zmínku určitě stojí také Sapfiny básně, příběh o Kaliopině synu Orfeovi či o Kirčině věznění Odyssea. Mezi jména středního rodu vedle několika málo jmen vlastních spadají hlavně obecná podstatná jména. Jsou obvykle zakončena na -um (Koloseum, Antium, spektrum), -on (asyndeton, analogon) či -ma (téma, schéma). Jména zakončená na -um a -on skloňujeme podle vzoru město a pádové koncovky přidáváme po odtržení tohoto zakonče- ní (2. p. Kolosea, Antia, spektra, asyndeta, analoga 3., 6. p. Koloseu, Antiu, spektru, asyndetu, analogu 4. p. Koloseum, Antium, spektrum, asyndeton, analogon 7. p. Koloseem, Antiem, spektrem, asyndetem, analogem.. Na rozdíl od jmen vlastních, u kterých je to pouze výjimečné, se obecná jména užívají i v množném čísle, proto uvádí-

7 130 me i pády množného čísla: 1., 4., 5. p. spektra, asyndeta, analoga 2. p. spekter, asyndet, analog 3. p. spektrům, asyndetům, analogům 6. p. spektrech, asyndetech, analogách 7. p. spektry, asyndety, analogy. Ke jménům zakončeným na -ma se při skloňování přidává před koncovku ještě souhláska -t-: 2., 3., 6. p. j. č. tématu, schématu 1., 4. p. téma, schéma 7. p. tématem, schématem; 1., 4., 5. p. mn. č. témata, schémata 2. p. témat, schémat 6. p. tématech, schématech 7. p. tématy, schématy. Většinu ze jmen antických postav, která tu jsou uvedena, už jste jistě nejednou slyšeli a znáte jistě mnohé příběhy jejich nositelů, udatné činy, tragické osudy i důležité vynálezy. Mají platnost i pro dnešek a stojí za to si je připomínat. Měli bychom proto vědět, jak jména slavných vynálezců, filozofů a vědců či hlavních postav nadčasových mytických příběhů užívat. Zeus

8 àeåtina lèkaêá ORL Dobrý den, pojďte dál, tak copak vás trápí? Tam je napsáno, že mne máte škrtit? Já tady mám nějaké doporučení... Dobrá, tak se posaďte, já si vezmu venózku a škrtidlo a vlítnu na vás... Tak dobře, posaďte se, já si připravím zaškrcovadlo a jehlu do žíly a dáme se do toho... Ale já přece nic nechtěl! Ale ne, jen vám vezmu krev. A ještě předtím si připravím špátle, plazák, emitku, žanetku a přecechtěl... Nebojte se, jen vám odeberu vzorek krve. A předtím si připravím špachtle, gázu na jazyk, ledvinovitou mističku, stříkačku na výplach ucha a stolek na nástroje... Já vím, to je stolek... A než udělám ten odběr, tak vám tady dám šampusku... a ještě jsem zapomněla na štětku... A než provedu ten odběr, zde máte skleničku na moč... a ještě jsem zapomněla štětku na čištění uší... Poslyšte, nekřičte tolik, venku čeká žena!... Tak to já bych přišel příští týden sám, jo? Nebo že bych vzal i kamaráda?

9 132 Radovan Lukavský herec došel: antika a klasické jazyky jsou naprostým základem evropské kultury. Seznámit se s antickou kulturou znamená poznat principy, které trvají dodneška. To bych mohl dokazovat na celé řadě věcí. AC: Pan profesor Lukavský si s námi smluvil schůzku přímo v budově pražského Národního divadla. Z témat byl nadšený. O antice i o češtině se s ohromným elánem rozpovídal a my poslouchali a natáčeli. Každý díl našeho pořadu má ale necelou čtvrthodinku, takže z celého povídání diváci viděli jen zlomek. Škoda. V takovém případě při psaní knihy navštívím zpovídaného ještě jednou a na téma naší mateřštiny si povídáme dál. Radovan Lukavský byl jediný, s kým už jsem se znovu nesetkal. 10. března 2008 totiž navždy odešel do hereckého nebe. O to větší cenu dnes to naše tehdejší povídání má. Pane profesore, podtitul tohoto dílu našeho pořadu zní Co nám říká antika. Co vám říká antika? RL: Víte, kdybych měl říci opravdu všechno, co mi antika říká, to bychom nebyli hotoví ani do večera. Já jsem totiž skutečně už od svého gymnaziálního studia rostl ve vztahu k antice, to znamená k latině i k řečtině. Řeknu vám jednu věc, o které jsem přesvědčen a ke které jsem za ta dlouhá léta AC: Vraťme se k jazyku českému co vám na něm v současnosti vadí? RL: Vadí mi spíš nezodpovědný přístup některých lidí ke sdělení českým jazykem. Je fakt, že tempo hovorové řeči se v poslední době obrovsky zrychluje. To ale není možné aplikovat při mluvě na jevišti ani v televizi! Pak zaslechnete větu: Já sem povidááál, že to nemůžete takle udělááát Všimněte si těch banálních a stereotypních intonací. Jedna věta zní jako druhá. A přitom ti mluvčí jsou sami proti sobě, protože diváci je po chvíli prostě přestanou poslouchat. AC: Teď upřímně, pane profesore, stalo se, že čeština zanaříkala i ve vašem podání? RL: Jistě! Na první čtené zkoušce Hamleta jsem bral text na jazyk tak uctivě, že jsem začal vyslovovat jsem. Dodnes si dokážu vybavit pohled režiséra Pleskota. Sám jsem se toho lekl, ačkoli ta situace byla vlastně komická. AC: Jak je to s češtinou v hereckém projevu? Někdy herec schválně koktá, zadrhává, jindy šišlá nebo mluví o překot. Může herec češtinu podrobit své představě o postavě a tím si vlastně pomoci při jejím vytváření? RL: Řekl jste podrobí. V tom je ten problém. Herec přece to nejpodstatnější, co má, aby postava mohla žít tedy svůj mateřský jazyk nemusí ničemu podrobovat. Tedy činit mu nějaké násilí. Má jen

10 O češtině 2 kapitola dospět k přesvědčenému poznání, co jeho mateřská řeč umožňuje, aby vložil do života postavy. To není cochcárna, ale nalezení smyslu postavy v ději a poznání potenciálu mateřského jazyka, který se vám nedává všanc, ale nabízí. A vy víte, co opravdu můžete, abyste tento skvělý nástroj nedrancoval, nezneužil, ale vybral z nabízeného to nejlepší, co dává a to nejlepší, čeho vy jste schopen. AC: Ale co když je herec v takovém citovém vypětí, tak stržen akcí na jevišti, že zkrátka zapomene na všechna pravidla, na úctu k jazyku a divák se pak v záplavě slov doslova ztratí? RL: Na úctu k jazyku herec nesmí vlastně musím dnes říci: neměl by! zapomenout nikdy. Zapomenout můžete nějakou poučku, ze všeho nejsnadněji něco nabiflovaného, co se nikdy nemůže stát vaší součástí. Pak se místo divadla o lidech odehraje něco s falešnou motivací, co je výsledkem jakéhosi rozpoložení, ale ne autentické vnitřní akce. Přece není zapotřebí úctu k jazyku, k čemukoli, komukoli chápat jako jakousi strnulou pozici, do které se musíte dostat, když máte co do činění s hodnotou. Úcta k jazyku je především jeho pochopení, které je neoddělitelné od lásky k němu, jako jsme neoddělitelní od své matky a otce a jsme jimi stále, po celý svůj život, i když oni jsou hmatatelní už jen naším srdcem. Ctíme, co milujeme. A pokud to opravdu milujeme, nemusíme si to vůbec připomínat, protože tím žijeme. AC: Vzpomenete si na chvíli, kdy vám dala čeština pořádně zabrat? RL: To víte, že ano kdysi jsem měl odvahu přeložit Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka. Trvalo to léta a doslova poznamenalo život mé rodiny. Ondřej byl tehdy malý kluk a určitě dlouho si pamatoval, jak jeho otec neustále konzultoval možnosti překladu nekonečně opakovanou otázkou: Co je lepší?, kladenou ženě Ludmile a sobě samému s další otázkou: Do čeho ses to pustil, člověče?! AC: Ale pustil jste se do toho a výsledek ohodnotil jeden kritik takhle: Jeho recitace nejsou chvilkové libozvučné opojení, ale stavba sledující architektonický pohyb básníkovy myšlenky. RL: Ne, ne! To není hodnocení překladu, ale výkonu herce. Ten překlad byl a zůstal něčím mimořádným, do čeho jsem se pustil především proto, že mám tuto Rilkovu báseň velice, velice rád a stejně tak moje žena. Když jsme po naší svatbě dávali dohromady naše studentské knihovny, zjistili jsme, že oba máme po výtisku a oba jsme tou básní krásně zasaženi. K překladu mě neodolatelně lákala určitě i proto, že také jako herec jsem neodolal vábení ochutnat tu obrovskou možnost mnohovýznamnosti přerodu z mateřštiny původního slova do mateřštiny naší, mojí, té nejnadějnější. AC: Měli bychom tedy i k češtině přistupovat s nadějí? RL: A neděláme to snad od rána do večera, od narození do smrti? Je-li celý náš život nadějí, že objevíme a aspoň zčásti uskuteč- níme jeho smysl, čím a jak lépe a krásněji to sdělit? ucta

SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH A CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN

SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH A CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 SKLOŇOVÁNÍ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_4_ČJL_2.03 Tématický celek

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Spor tří bohyní Když nebyla bohyně sváru Eris pozvána na svatbu bohyně Thetis a krále Pélea, tak vhodila do sálu jablko s nápisem Té nejkrásnější. Jablko pro

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Tvarosloví v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC4

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět ruský jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s ohýbáním jmen osobních

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_267 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

9. ročník. Název knihy: Staré řecké báje a pověsti Autor: převyprávěla Jana Eislerová. Témata:

9. ročník. Název knihy: Staré řecké báje a pověsti Autor: převyprávěla Jana Eislerová. Témata: 9. ročník Název knihy: Staré řecké báje a pověsti Autor: převyprávěla Jana Eislerová Témata: 1. Co si vyprávěli staří Řekové úvod ke knize (str. 4) 2. Prométheus (str. 6) 3. Herakles (str. 14) 4. O strašné

Více

Pracovní listy Architektura I.

Pracovní listy Architektura I. Pracovní listy Architektura I. Mgr. Jiří Kutina Obsah Obrázek č.1.: Úvodní obrázek...4 Obrázek č.2.: Pěstní klín, Věstonická Venuše...5 Obrázek č.3.: Skalní rytina koně a ženy...5 Obrázek č.4.: Tholos,

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_10 Tématický celek:gramatika, skladba, sloh

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.CJ.18 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Jana Jízdná Vytvořeno: září 2012 Jazyk a jazyková komunikace Klíčová slova: pravopis a výslovnost slov

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 1. Označte slova podle způsobu tvoření: železářství - UNESCO recyklace - teplokrevný - brífink Sazka - 2. Podtrhněte substantiva abstraktní: bdělost, běh, běžec,

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Přídavná jména a jejich skloňování Cíl: Opakování učiva o přídavných jménech Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza,

Více

TŘÍČTVRTLETNÍ PROVĚRKA ČESKÝ JAZYK V. ROČNÍK

TŘÍČTVRTLETNÍ PROVĚRKA ČESKÝ JAZYK V. ROČNÍK Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT TŘÍČTVRTLETNÍ PROVĚRKA ČESKÝ JAZYK V. ROČNÍK Anotace: materiál obsahuje 7 listů Šablona: III/2 Název: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Ve staré

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Bylo nás pět práce s textem 2. Písemná práce 6.ročník 3. Literární test - 6. ročník 4. Zdeněk Svěrák 5. Práce s chybou pracovní list 6. Písemná práce 8.ročník 7. Literární test - 8. ročník 8. Literární

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Úvod do teorie dělitelnosti

Úvod do teorie dělitelnosti Úvod do teorie dělitelnosti V předchozích hodinách matematiky jste se seznámili s desítkovou soustavou. Umíte v ní zapisovat celá i desetinná čísla a provádět zpaměti i písemně základní aritmetické operace

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS aktivita SNY A REALITA ANOTACE: Na základě práce s výroky Farídulláha a fotografiemi z filmu žáci popíšou a zhodnotí jeho životní situaci, pokusí se odhalit její příčiny (model příčiny a následku). Protichůdná

Více

Prezentace slouží pro výkladovou část hodiny. Má také funkci názorně-demonstrační a to díky mnohým obrazovým ukázkám. Součástí je i zápis do sešitu.

Prezentace slouží pro výkladovou část hodiny. Má také funkci názorně-demonstrační a to díky mnohým obrazovým ukázkám. Součástí je i zápis do sešitu. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více