Co možná nevíte o Ikarově pádu, Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co možná nevíte o Ikarově pádu, Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných"

Transkript

1 Co možná nevíte o Ikarově pádu, 124 Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných kouzlech Přestože slavné období starověkého Řecka a Říma už minulo před mnoha sty lety, s antikou se i v dnešním životě setkáváme téměř na každém kroku a mnohdy bychom se bez její znalosti neobešli. Nevěříte? Možná si přesně nevybavíte, kdo že to byl Achilles, ale zcela jistě už jste slyšeli o patě tohoto antického reka. Třeba si už nevzpomínáte, co vás ve škole učili o antické vědě, ale pravděpodobně si pamatujete něco o Archimedově zákonu či Pythagorově větě. A možná že právě tahle témata byla v matematice vaší Achillovou patou. Mnohé z vás už jistě zasáhl svým šípem Amor, Kupido či snad Eros a někteří už nejspíš zažili Ikarův pád či Pyrrhovo vítězství a dostali danajský dar. Bez znalosti antických reálií či aspoň ustálených rčení, která se jich týkají, se zkrátka neobejdeme, ať už mluvíme o umění, politice či všedním životě. Proto bychom měli vědět, jak s antickými jmény zacházet, aby nad námi naše neznalost nevisela jako Damoklův meč a nemuseli jsme trpět Tantalovými mukami, až se nás na to nějaký lstivý Odysseus zeptá. Jak skloňovat jméno Nero? Antická jména mají při skloňování určité zvláštnosti. Jména zakončená na -o skloňujeme podle vzoru pán, ale slovní základ se rozšiřuje o kmenové -on-: ve 2. p. tedy Cicerona, Nerona, Scipiona. Vedle tohoto původního způsobu skloňování postupně pronikají i tvary Nera, Cicera, Scipia. Možná proto, že se znalost klasických jazyků bohužel postupně vytrácí. U současných osobních jmen převažuje spíše obvyklé skloňování, tedy přidávání koncovek k základu slova. Při skloňování bychom měli rozlišovat, zda to je skutečně jméno antické (císaře Nerona), či nikoli (herce Franca i Franka Nera).

2 O češtině 2 kapitola V praxi se můžeme setkat se dvěma způsoby zápisu antických jmen. Klasický, původní zápis respektuje délku samohlásek v původním jazyce (v řečtině a latině), např. Iásón, Thúkýdidés, Kirké atd. Označování délky bylo však často v různých textech nejednotné, proto Pravidla českého pravopisu, aby odstranila kolísání, ponechala označení délky samohlásek jen u jmen, ve kterých se tato podoba v češtině vžila (Hádes, Athény, Héra). U ostatních již délku neuvádí, přestože ve výslovnosti zůstává, jak je naznačeno v hranatých závorkách: Iason [jásón], Thukydides [thúkídydés], Kirke [kirké]. Tento způsob zápisu je dodržován i v našem textu. Skloňování antických jmen vychází z původního řeckého a latinského způsobu. Proto při něm dochází k určitým zvláštnostem a výjimkám oproti běžnému tvoření jednotlivých pádů. A v tom právě spočívají těžkosti, se kterými se při zacházení s antickými jmény potýkáme. Nepřidáváme koncovky k celému slovu, jako je tomu u jiných podstatných jmen, ale v některých případech odtrháváme zakončení slova a nahrazujeme je pádovou koncovkou (Brutus 2. p. Bruta), v jiných případech musíme změnit kořen slova (Eros 2. p. Erota), v dalších rozšířit základ (Nero 2. p. Nerona). V mužském rodě se nejčastěji setkáváme s antickými jmény zakončenými na -us, -os, -es, -as. Takto zakončená jména měli např. básník Ovidius, pěvec Orfeus, nešťastný letec Ikaros (či v latinské verzi Ikarus), poslední trojský král Priamos, bájný řecký rek Achilles (či v latinské verzi Achilleus), perský král Xerxes, bůh podsvětí Hádes, trojský hrdina Aeneas či filozof a vědec Pythagoras. Při skloňování cizí koncovky 1. pádu odpadají Jak skloňovat jména zakončená na -as, -us, -es, -os, například Marcus či Pistorius? V případě antických jmen se tyto koncovky odtrhávají. Nikdy neuděláme chybu, když se podíváme do akademického vydání Pravidel českého pravopisu, v nichž je bohatý seznam antických jmen uveden, či do nějaké encyklopedie antiky. Pokud se někdo v současné době jmenuje Marcus, Paris, Kramerius, Pistorius, je možné připustit oba způsoby skloňování: původní latinský Marca i Marka, Parida, Krameria, Pistoria i novější (a v praxi rozšířenější) Marcuse, Parise, Krameriuse (dříve i Krameriusa), Pistoriuse (zastarale též Pistoriusa) atd. U současných jmen nejvíce záleží na rodinné tradici: např. jinak skloňujeme televizního moderátora Romana Pistoriuse a jinak historika Jiřího Pistoria.

3 126 a pádové koncovky se přidávají přímo za základ slova: 2., 4. p. Ovidia, Orfea, Ikara, Priama, Achilla (Achillea), Xerxa či Xerxe (kolísá tu skloňování tvrdé podle vzoru pán a měkké podle vzoru muž ), Háda, Aenea 3., 6. p. Ovidiovi, Orfeovi, Ikarovi, Priamovi, Achillovi (Achilleovi), Xerxovi, Hádovi, Aeneovi 5. p. Ovidie, Orfee, Ikare, Priame, Achille (Achillee), Xerxe i Xerxi (opět rozdíl mezi vzorem pán a muž ), Háde, Aenee, Pythagore 7. p. s Ovidiem, Orfeem, Ikarem, Priamem, Achillem (Achilleem), Xerxem, Hádem, Aeneem. Těch, co se přidají na stranu nepřátel, se tedy ptáme: I ty, Brute? A nikoli Brutusi. Při výběru důležitého daru by se nám jistě hodilo mít po boku Petronia arbitra elegantiarum, a ne nějakého obyčejného Petroniuse. A sochař Daidalos bezpochyby letěl nad zemí se svým synem Ikarem, nikoli s Ikarusem, i když i to by byla jistě zajímavá podívaná. Pokud za jménem následuje ještě další, pak můžeme v 3. a 6. p. zvolit místo koncovky -ovi krátkou variantu -u/-i. Můžeme tedy např. číst pojednání o Ovidiovi, a použijeme-li celé jméno, pak pojednání o Publiu Ovidiu Nasonovi. Můžeme snít o pozvání na hostinu k Petroniovi neboli k Petroniu Arbitrovi. Stejný způsob tvoření s odtrháváním původního zakončení platí i pro přivlastňovací tvary. Říkáme tedy, že čteme Ovidiovo Umění milovat, že jsme našli nepřítelovu Achillovu patu, slyšeli Orfeovu píseň, zažili Ikarův pád a dosud nenavštívili Hádovu podsvětní říši. Druhá skupina zahrnuje mužská jména, ve kterých se po latinském a řeckém vzoru při skloňování mění i kořen slova. Mezi postavy s takovými jmény patří mytický král Kreon, titán Atlas, nesoucí na bedrech nebeskou klenbu, řecký bůh lásky Eros, svůdce krásné Heleny Paris. Podle řeckého a latinského vzoru tedy skloňujeme takto: 2., 4. p. Kreonta, Atlanta, Erota, Parida 3., 6. p. Kreontovi, Atlantovi, Erotovi, Paridovi 5. p. Kreonte, Atlante, Erote, Paride 7. p. Kreontem, Atlantem, Erotem, Paridem. Stejně jako v první Platí to i pro původně latinská jména výrobků (třeba salám Herkules)? Antické jméno Herkules má ve 2. pádě Herkula, ale když si půjdete koupit salám, možná si řeknete o 20 dekagramů herkulesa či herkulese. Z antiky známe bájného Ikara, syna Daidalova, na školní výlety jsme však jezdívali ikarusem.

4 O češtině 2 kapitola skupině i u těchto jmen, následuje-li jméno další, můžeme zvolit v 3. a 6. p. krátkou koncovku a i zde se postup při skloňování aplikuje také u tvoření přivlastňovacích tvarů. Všichni víme, co následovalo po Paridově soudu, co může způsobit Erotův šíp a jak silné byly Atlantovy paže. Patří sem i jména zeměpisná, např. dvě řeky řeka Tigris a podsvětní řeka Styx. Oba názvy Styx i Tigris jsou neživotné, proto se jejich tvary v některých pádech od jmen životných liší: 1., 4. p. Styx, Tigris 2., 3., 6. p. Stygu, Tigridu 7. p. Stygem, Tigridem. Znalost latiny či řečtiny dnes už není součástí běžného vzdělání, proto nelze očekávat, že každý člověk bude znát pravidla hláskových změn při skloňování antických jmen, zvlášť když se tyto změny vymykají českému skloňovacímu systému. Navíc se v současném jazyce projevuje tendence, aby z pádových tvarů byla co nejsnáze odvoditelná základní podoba jména. Proto u této druhé skupiny jmen Pravidla českého pravopisu z r připouštějí i skloňování pravidelné, s pouhým přidáváním pádových koncovek za jméno, aniž se kořen slova změní. Tento způsob skloňování vychází vstříc touze po pravidelnosti a systémovosti v jazyce a nevyžaduje znalost latiny či řečtiny, což je pro mluvčí výhodné. Proto vedle krále Kreonta, obra Atlanta, boha Erota a Helenina únosce Parida se objevují i podoby bez hláskových změn: o Kreonovi, Atlasovi, Erosovi a Parisovi. Tyto dvě varianty skloňování však nezaměňujeme libovolně. Při jejich volbě bychom měli zohlednit typ textu, který tvoříme (ať už v písemné či ústní formě), a mít na zřeteli, jaký je náš zamýšlený čtenář či posluchač, tedy komu je text určen. Píšeme-li odbornou práci o antické době, ale např. i beletristický text odehrávající se v antických reáliích, měli bychom respektovat klasický způsob i s hláskovými změnami. Rozhodně by nesvědčilo o erudovanosti autora, kdybychom se např. v historickém pojednání dočetli o tom, že starověká Mezopotámie se rozkládala mezi Eufratem a Tigrisem místo mezi Eufratem a Tigridem. Avšak mluvíme-li o převozníkovi na Styxu, je to zcela v pořádku, protože dvojí možnost u tohoto názvu (Styxu i Stygu) uvádí už Slovník spisovného jazyka českého z 60. let. Jde o slovo jednoslabičné, velmi krátké a užitím jiné koncové souhlásky by se příliš změnila podoba jména a bylo by obtížnější identifikovat základní tvar. Další skupinou jsou jména zakončená na -o, u kterých mezi základ slova a pádovou koncovku po latinském vzoru vkládáme -n-: císař Nero, filozof Cicero, básník (Publius Ovidius) Naso 2. p. Nerona, Cicerona, Nasona 3., 6. p. Neronovi, Ciceronovi, Nasonovi 5. p. Nerone, Cicerone, Nasone 7. p. Neronem, Ciceronem, Nasonem. Postavy v historických románech a filmech by tedy měli chodit na hostinu k Neronovi, nikoli k Nerovi, naslouchat řečnickému umění Ciceronovu, nikoli umění Cicerovu a číst básně Publia Ovidia Nasona, nikoli Nasa.

5 128 Zvláštním případem jsou jména, ve kterých se tvar 1. p. a tvary pádů ostatních zcela rozcházejí a důvody odlišných pádových podob tkví opět v původních jazycích latině a řečtině: nejvyšší řecký bůh Zeus (2., 4. p. Dia 3., 6. p. Diovi 5. p. Die 7. p. Diem) a jeho římská obdoba nejvyšší bůh Jupiter (2., 4. p. Jova 3., 6. p. Jovovi 5. p. Jove 7. p. Jovem). Proto se v českém překladu latinského přísloví říká, že co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi (neboli když dva dělají totéž, není to totéž ). Dnes už ale u jména tohoto římského boha můžeme v češtině užívat pravidelné skloňování a mluvit o Jupiterovi, spoléhat na Jupitera, obejít se bez Jupitera atd. Ženská antická jména, u kterých občas váháme nad pádovými tvary, můžeme rozdělit na tři skupiny. Na jména končící samohláskou -a, na jména končící ve výslovnosti dlouhou samohláskou a dále na jména končící ve výslovnosti samohláskou krátkou (kromě -a) nebo souhláskou. Do první skupiny jmen patří např. ctnostná Lucretia, starořímská provincie Britannia, nešťastná Medea (lze i Medeia), palestinská Judea (lze i Judeia) atd. Jména zakončená na -ia se skloňují podle vzoru růže : 2., 4. p. Britannie, Lucretie 3., 6. p. Britannii, Lucretii 5. p. Britanie, Lucretie 7. p. Britanií, Lucretií. Můžeme se setkat i s počeštěnými podobami se zakončením -ie v 1. p. (Lucretie, Britannie). Latinská jména zakončená na -ea se skloňují podle tzv. podvzoru idea, ale jejich řecké varianty zakončené na -eia se v některých pádech liší: 2. p. Medey i Medeje (lze i Medeie); Judey i Judeje (lze i Judeie) 3., 6. p. Medeji (lze i Medeii); Judeji (lze i Judeii) 4. p. Medeu (lze i Medeiu); Judeu (lze i Judeiu) 5. p. Medeo (lze i Medeio); Judeo (lze i Judeio) 7. p. Medeou (lze i Medeiou); Judeou (lze i Judeiou). Čím se máme řídit při skloňování jmen postav z pohádek a dětské literatury, která připomínají jména antická (např. Sirius, Albus z Harryho Pottera apod.)? Podle výše uvedené zásady je vhodnější připojování koncovek k celému jménu. Nicméně pokud by překladatel či redaktor chtěl, aby jména působila jako latinská, lze připustit i způsob skloňování příslušející antickým jménům. Ani jednu z obou variant skloňování nelze vyloučit, záleží na autorovi (překladateli, redaktorovi), kterou variantu upřednostní.

6 O češtině 2 kapitola Mezi nositelky druhé skupiny jmen patří např. bohyně lásky a krásy Afrodite, čarodějka Kirke, múza Kalliope, bohyně čarodějnictví a kouzel Hekate, nymfa Kalypso, básnířka Sapfo. Tato jména se sice již novým pravopisem píší s krátkou koncovou samohláskou, ale délka ve výslovnosti stále zůstává: vyslovujeme [sapfó], [afrodyté], [kirké] atd. Mohou se tradičně skloňovat podle vzoru žena (2. p. Afrodity, Kirky, Kalliopy, Hekaty, Kalypsy, Sapfy 3., 6. p. Afroditě, Kirce, Kalliopě, Hekatě, Kalypse, Sapfě 4. p. Afroditu, Kirku, Kalliopu, Hekatu, Kalypsu, Sapfu 5. p. Afrodito, Kirko, Kalliopo, Hekato, Kalypso, Sapfo 7. p. Afroditou, Kirkou, Kalliopou, Hekatou, Kalypsou, Sapfou) nebo je možné ponechat je ve všech pádech nesklonná: Kypr je rodištěm bohyně Afrodity/Afrodite. Orfeus byl synem múzy Kalliopy/Kalliope. Při návratu od Troje strávil Odysseus rok u kouzelnice Kirky/Kirke. Dílo básnířky Sapfy/Sapfo si získalo velkou oblibu. U jmen známějších a více užívaných se postupně dostala koncovka vzoru žena i do 1. p., proto se můžeme setkat i s podobami bohyně Afrodita, múza Kalliopa. Ženská jména zakončená ve výslovnosti na souhlásku či krátkou samohlásku rovněž můžeme skloňovat podle vzoru žena, ale při skloňování u nich dochází k hláskovým změnám: řecká bohyně lovu Artemis, hlavní římská bohyně Juno či bohyně plodnosti Ceres: 2. p. Artemidy, Junony, Cerery 3., 6. p. Artemidě, Junoně, Cereře 4. p. Artemidu, Junonu, Cereru 5. p. Artemido, Junono, Cerero 7. p. Artemidou, Junonou, Cererou. Také u tohoto typu se rozšířená podoba z 2. až 7. p. občas dostala i do 1. p., můžeme tedy říkat i bohyně Afrodita, Junona apod. Platí to rovněž o jménech zeměpisných. Starověké Řecko můžeme nazývat Helada či Hellas (2. p. Helady), bájný ostrov zase Atlantida i Atlantis (2. p. Atlantidy), cíl cesty Argonautů nazýváme Kolchida i Kolchis (2. p. Kolchidy). U ženských jmen se stejným způsobem tvoří také přivlastňovací tvary osobních jmen. Mluvíme tedy o Lucretiině ctnosti, Médeině vražedném činu, Hekatiných kouzlech, Afroditině kráse. Za zmínku určitě stojí také Sapfiny básně, příběh o Kaliopině synu Orfeovi či o Kirčině věznění Odyssea. Mezi jména středního rodu vedle několika málo jmen vlastních spadají hlavně obecná podstatná jména. Jsou obvykle zakončena na -um (Koloseum, Antium, spektrum), -on (asyndeton, analogon) či -ma (téma, schéma). Jména zakončená na -um a -on skloňujeme podle vzoru město a pádové koncovky přidáváme po odtržení tohoto zakonče- ní (2. p. Kolosea, Antia, spektra, asyndeta, analoga 3., 6. p. Koloseu, Antiu, spektru, asyndetu, analogu 4. p. Koloseum, Antium, spektrum, asyndeton, analogon 7. p. Koloseem, Antiem, spektrem, asyndetem, analogem.. Na rozdíl od jmen vlastních, u kterých je to pouze výjimečné, se obecná jména užívají i v množném čísle, proto uvádí-

7 130 me i pády množného čísla: 1., 4., 5. p. spektra, asyndeta, analoga 2. p. spekter, asyndet, analog 3. p. spektrům, asyndetům, analogům 6. p. spektrech, asyndetech, analogách 7. p. spektry, asyndety, analogy. Ke jménům zakončeným na -ma se při skloňování přidává před koncovku ještě souhláska -t-: 2., 3., 6. p. j. č. tématu, schématu 1., 4. p. téma, schéma 7. p. tématem, schématem; 1., 4., 5. p. mn. č. témata, schémata 2. p. témat, schémat 6. p. tématech, schématech 7. p. tématy, schématy. Většinu ze jmen antických postav, která tu jsou uvedena, už jste jistě nejednou slyšeli a znáte jistě mnohé příběhy jejich nositelů, udatné činy, tragické osudy i důležité vynálezy. Mají platnost i pro dnešek a stojí za to si je připomínat. Měli bychom proto vědět, jak jména slavných vynálezců, filozofů a vědců či hlavních postav nadčasových mytických příběhů užívat. Zeus

8 àeåtina lèkaêá ORL Dobrý den, pojďte dál, tak copak vás trápí? Tam je napsáno, že mne máte škrtit? Já tady mám nějaké doporučení... Dobrá, tak se posaďte, já si vezmu venózku a škrtidlo a vlítnu na vás... Tak dobře, posaďte se, já si připravím zaškrcovadlo a jehlu do žíly a dáme se do toho... Ale já přece nic nechtěl! Ale ne, jen vám vezmu krev. A ještě předtím si připravím špátle, plazák, emitku, žanetku a přecechtěl... Nebojte se, jen vám odeberu vzorek krve. A předtím si připravím špachtle, gázu na jazyk, ledvinovitou mističku, stříkačku na výplach ucha a stolek na nástroje... Já vím, to je stolek... A než udělám ten odběr, tak vám tady dám šampusku... a ještě jsem zapomněla na štětku... A než provedu ten odběr, zde máte skleničku na moč... a ještě jsem zapomněla štětku na čištění uší... Poslyšte, nekřičte tolik, venku čeká žena!... Tak to já bych přišel příští týden sám, jo? Nebo že bych vzal i kamaráda?

9 132 Radovan Lukavský herec došel: antika a klasické jazyky jsou naprostým základem evropské kultury. Seznámit se s antickou kulturou znamená poznat principy, které trvají dodneška. To bych mohl dokazovat na celé řadě věcí. AC: Pan profesor Lukavský si s námi smluvil schůzku přímo v budově pražského Národního divadla. Z témat byl nadšený. O antice i o češtině se s ohromným elánem rozpovídal a my poslouchali a natáčeli. Každý díl našeho pořadu má ale necelou čtvrthodinku, takže z celého povídání diváci viděli jen zlomek. Škoda. V takovém případě při psaní knihy navštívím zpovídaného ještě jednou a na téma naší mateřštiny si povídáme dál. Radovan Lukavský byl jediný, s kým už jsem se znovu nesetkal. 10. března 2008 totiž navždy odešel do hereckého nebe. O to větší cenu dnes to naše tehdejší povídání má. Pane profesore, podtitul tohoto dílu našeho pořadu zní Co nám říká antika. Co vám říká antika? RL: Víte, kdybych měl říci opravdu všechno, co mi antika říká, to bychom nebyli hotoví ani do večera. Já jsem totiž skutečně už od svého gymnaziálního studia rostl ve vztahu k antice, to znamená k latině i k řečtině. Řeknu vám jednu věc, o které jsem přesvědčen a ke které jsem za ta dlouhá léta AC: Vraťme se k jazyku českému co vám na něm v současnosti vadí? RL: Vadí mi spíš nezodpovědný přístup některých lidí ke sdělení českým jazykem. Je fakt, že tempo hovorové řeči se v poslední době obrovsky zrychluje. To ale není možné aplikovat při mluvě na jevišti ani v televizi! Pak zaslechnete větu: Já sem povidááál, že to nemůžete takle udělááát Všimněte si těch banálních a stereotypních intonací. Jedna věta zní jako druhá. A přitom ti mluvčí jsou sami proti sobě, protože diváci je po chvíli prostě přestanou poslouchat. AC: Teď upřímně, pane profesore, stalo se, že čeština zanaříkala i ve vašem podání? RL: Jistě! Na první čtené zkoušce Hamleta jsem bral text na jazyk tak uctivě, že jsem začal vyslovovat jsem. Dodnes si dokážu vybavit pohled režiséra Pleskota. Sám jsem se toho lekl, ačkoli ta situace byla vlastně komická. AC: Jak je to s češtinou v hereckém projevu? Někdy herec schválně koktá, zadrhává, jindy šišlá nebo mluví o překot. Může herec češtinu podrobit své představě o postavě a tím si vlastně pomoci při jejím vytváření? RL: Řekl jste podrobí. V tom je ten problém. Herec přece to nejpodstatnější, co má, aby postava mohla žít tedy svůj mateřský jazyk nemusí ničemu podrobovat. Tedy činit mu nějaké násilí. Má jen

10 O češtině 2 kapitola dospět k přesvědčenému poznání, co jeho mateřská řeč umožňuje, aby vložil do života postavy. To není cochcárna, ale nalezení smyslu postavy v ději a poznání potenciálu mateřského jazyka, který se vám nedává všanc, ale nabízí. A vy víte, co opravdu můžete, abyste tento skvělý nástroj nedrancoval, nezneužil, ale vybral z nabízeného to nejlepší, co dává a to nejlepší, čeho vy jste schopen. AC: Ale co když je herec v takovém citovém vypětí, tak stržen akcí na jevišti, že zkrátka zapomene na všechna pravidla, na úctu k jazyku a divák se pak v záplavě slov doslova ztratí? RL: Na úctu k jazyku herec nesmí vlastně musím dnes říci: neměl by! zapomenout nikdy. Zapomenout můžete nějakou poučku, ze všeho nejsnadněji něco nabiflovaného, co se nikdy nemůže stát vaší součástí. Pak se místo divadla o lidech odehraje něco s falešnou motivací, co je výsledkem jakéhosi rozpoložení, ale ne autentické vnitřní akce. Přece není zapotřebí úctu k jazyku, k čemukoli, komukoli chápat jako jakousi strnulou pozici, do které se musíte dostat, když máte co do činění s hodnotou. Úcta k jazyku je především jeho pochopení, které je neoddělitelné od lásky k němu, jako jsme neoddělitelní od své matky a otce a jsme jimi stále, po celý svůj život, i když oni jsou hmatatelní už jen naším srdcem. Ctíme, co milujeme. A pokud to opravdu milujeme, nemusíme si to vůbec připomínat, protože tím žijeme. AC: Vzpomenete si na chvíli, kdy vám dala čeština pořádně zabrat? RL: To víte, že ano kdysi jsem měl odvahu přeložit Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka. Trvalo to léta a doslova poznamenalo život mé rodiny. Ondřej byl tehdy malý kluk a určitě dlouho si pamatoval, jak jeho otec neustále konzultoval možnosti překladu nekonečně opakovanou otázkou: Co je lepší?, kladenou ženě Ludmile a sobě samému s další otázkou: Do čeho ses to pustil, člověče?! AC: Ale pustil jste se do toho a výsledek ohodnotil jeden kritik takhle: Jeho recitace nejsou chvilkové libozvučné opojení, ale stavba sledující architektonický pohyb básníkovy myšlenky. RL: Ne, ne! To není hodnocení překladu, ale výkonu herce. Ten překlad byl a zůstal něčím mimořádným, do čeho jsem se pustil především proto, že mám tuto Rilkovu báseň velice, velice rád a stejně tak moje žena. Když jsme po naší svatbě dávali dohromady naše studentské knihovny, zjistili jsme, že oba máme po výtisku a oba jsme tou básní krásně zasaženi. K překladu mě neodolatelně lákala určitě i proto, že také jako herec jsem neodolal vábení ochutnat tu obrovskou možnost mnohovýznamnosti přerodu z mateřštiny původního slova do mateřštiny naší, mojí, té nejnadějnější. AC: Měli bychom tedy i k češtině přistupovat s nadějí? RL: A neděláme to snad od rána do večera, od narození do smrti? Je-li celý náš život nadějí, že objevíme a aspoň zčásti uskuteč- níme jeho smysl, čím a jak lépe a krásněji to sdělit? ucta

SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH A CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN

SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH A CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 SKLOŇOVÁNÍ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Pracovní list 25 Přejatá slova - skloňování

Pracovní list 25 Přejatá slova - skloňování Pracovní list 25 Přejatá slova - skloňování Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 1. ročník Práce

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Antická literatura Řecko Pracovní list má podobu různých typů cvičení, lze je

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí níž si žáci procvičí a zopakují vzory podstatných

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Odysseus Odysseova hlava Řecké sochařství 2. st. př. n. l., muzeum Sperlonga. Převzato z: http://en.wikipedia.org/wiki/file:head_odysseus_

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_4_ČJL_2.03 Tématický celek

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137.

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137. Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 42 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Přídavná jména ADJEKTIVA

Přídavná jména ADJEKTIVA Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti!

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti! Starověké Řecko Otestuj své znalosti! 1. Tento chrám v Aténách se jmenuje a/ Pentathlon b/ Parthenon c/ Artemidin http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/2006_01_21_ath%c3%a8nes_parth%c3%a9non.jpg/800px-

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1)

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Antika = historická epocha, která završuje éru starověku. V rámci starověku zahrnuje dějiny existence starověkého (antického) Řecka a Říma. Starořecká

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Tvarosloví v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC4

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.CJ.18 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Jana Jízdná Vytvořeno: září 2012 Jazyk a jazyková komunikace Klíčová slova: pravopis a výslovnost slov

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_267 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS aktivita SNY A REALITA ANOTACE: Na základě práce s výroky Farídulláha a fotografiemi z filmu žáci popíšou a zhodnotí jeho životní situaci, pokusí se odhalit její příčiny (model příčiny a následku). Protichůdná

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Co ANO při čtení dětem

Co ANO při čtení dětem Co ANO při čtení dětem Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem. Dětem začněte číst co nejdříve. Čím dříve je motivujete, tím je to snazší a lepší. Využívejte dětské

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Prezentace v POWERPOINTu

Prezentace v POWERPOINTu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot12 Vypracoval(a),

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list ství, přátelství, láska Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - vlastnosti přátel, druhy a vlastnosti lásky práce se sešitem - moji přátelé, ti, které miluji námět na domácí přípravu nebo

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum. BÝT RODIČEM? Jaká je odpověď na tuto otázku v dnešní době? Rodina se mění. Dnes už dítě není pro člověka ani existenční ani společenskou nutností; metody asistované reprodukce mažou hranici mezi rodičovstvím

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL

ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL PRAVOPISNÉ JEVY: ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL Olga Švecová VY_32_INOVACE_Cj1r0115 SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK ZÁKLADNÍCH - číslovka jeden se skloňuje jako zájmeno ten - číslovky pět až devadesát devět mají

Více

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Spor tří bohyní Když nebyla bohyně sváru Eris pozvána na svatbu bohyně Thetis a krále Pélea, tak vhodila do sálu jablko s nápisem Té nejkrásnější. Jablko pro

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s ohýbáním jmen osobních

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Ve staré

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více