Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA"

Transkript

1 Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy, význam slov, Slova jednoznačná, mnohoznačná Synonyma a opozita Grafická a zvuková podoba slova září K dovednost verbální i neverbální komunikace, technika řeči, výraz řeči, práce ve skupině LV mezi kulturami (soužití s romskými spoluobčany) Čj-rozhovory, významy slov, práce se slovníky Čteme s porozuměním 13

2 Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová Žák rozlišuje spisovný jazyk od nespisovného jazyka Žák pozná různě citově zabarvená slova, porovnává je se slovy spisovnými Žák zná slova souřadná, podřazená a nadřazená Žák zkoumá různou podobu slova O slovech Slova spisovná a nespisovná Slova citově zabarvená Slova souřadná, nadřazená a podřazená Slovo, slabika, hláska 4. 0 říjen RSP - cvičení MV vzájemné ve skupině (řeč spisovná, nespisovná, vulgarismy) Čj-rozhovory, významy slov, práce se slovníky Čteme s porozuměním 14

3 Žák definuje dané pojmy, vyhledává v textu slova příbuzná a společný kořen slova. Rozlišuje předponovou, příponovou část, koncovku Žák rozlišuje předpony od předložek O slovech Listopad v pranostikách - dušičky Slova příbuzná (společný kořen slova) Stavba slov (kořen, část předponová, příponová a koncovka) Předložky a předpony Skupiny bě/bje,vě/vje, mě/mně Přehled vyjmenovaných slov (B) 4. 0 listopad KK rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci MV vzájemné ve skupině (řeč spisovná, nespisovná, vulgarismy) Čj-rozhovory, významy slov, práce se slovníky Čteme s porozuměním Vv - výtvarná zpracování pocitů 15

4 Uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných slov Vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova po L,M,P a jejich slova příbuzná prosinec MV vzájemné ve skupině (řeč spisovná, nespisovná, vulgarismy) ES lidové zvyky a tradice národů Evropy Vv - výtvarná zpracování pocitů 16

5 Uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných slov Poznává a rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. Používá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova po S, V, Z a jejich slova příbuzná Souhrnné opakování vyjmenovaných slov pamětní zvládnutí, použití v textu Přehled slovních druhů Podstatná jména 4. 0 leden Vv malovaný příběh 17

6 Žák vyhledává podstatná jména, skloňuje podstatná jména rodu středního a určuje vzory Žák skloňuje podstatná jména dle příslušného rodu a určuje vzory Vzory podstatných jmen rodu středního, skloňování podstatných jmen rodu středního Vzory podstatných jmen rodu ženského 4. 0 únor Vv malovaný příběh 18

7 Žák určuje životnost podstatných jmen rodu mužského, skloňuje podstatná jména dle příslušného rodu a určuje vzory Životnost podstatných jmen rodu mužského Vzory podstatných jmen rodu mužského Skloňování podstatných jmen rodu mužského Procvičování březen ES lidové zvyky a tradice národů Evropy Vv velikonoční zvyky a tradice 19

8 Žák vyhledává infinitiv, určuje osobu, číslo, čas, rozlišuje způsob rozkazovací, oznamovací a podmiňovací, časuje slovesa v příslušném čase, zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Slovesa infinitiv, osoba, číslo, čas, zvratná slovesa, jednoduché a složené slovesné tvary Časování sloves v přítomném, budoucím a minulém čase 4. 0 duben 0

9 Žák vyhledává základní skladební dvojice a v neúplné skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí Žák užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje, zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Skladba Věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice (podmět a přísudek) Shoda přísudku s podmětem (psaní i/y v příčestí minulém) Opakování 4. 0 květen KK rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci 1

10 Opakuje již naučené pojmy a gramatická pravidla Opakování Opakování učiva 4. ročníku červen KK rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci

11 Pravopis, vyjmenovaná slova 5 Žák vyjmenuje vyjmenovaná slova, umí aplikovat pravopis koncovek podstatných jmen. Skloňuje a zařazuje podstatná jména ke vzorům. Určuje mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves. Zvládá jednoduchý pravopis vlastních názvů. Určuje slovní druhy, vyhledá základní skladební dvojici. Opakování 4. ročníku Druhy slov 3 Mluvnické kategorie 5. Základní skladebné dvojice září jednání, pozornosti, soustředění a dovednosti K aktivní naslouchání, vysvětlování Čjs příroda, roční období Vv roční období Zahajovací písemná práce 3 3

12 Žák zná pojem mateřský jazyk. Ví, proč se tak označuje. Rozumí neverbálnímu projevu. Chápe základní gesta a značky. Žák rozlišuje ve slově kořen, předponu, příponu a koncovku. Umí odvodit příbuzná slova pomocí předpon a přípon. Žák porovnává významy slov. Dokáže uplatnit znalosti o předponách a příponách při pravopisu slov se zdvojenou souhláskou. Seznámí se změnami souhlásek při odvozování. Jazyk dorozumívací prostředek Slovo a jeho stavba, tvoření slov Český národní jazyk Stavba slova 1 Slova příbuzná 3 Stavba slova 1 Odvozování slov předponami a příponami 5. 3 Změny při odvozování 3 Slovní zásoba Pravopis a vyjmenovaná slova 1 Slovo a jeho stavba, tvoření slov Souhláskové skupiny Zdvojené souhlásky Přídavná jména odvozená příponou -ský říjen K řeč těla, pozitivní postoj k mateřskému jazyku, komunikace v různých situacích Tv pohybová výchova Čjs Evropa, Česká republika, slavné historické osobnosti 4

13 Žák porovnává významy slov. Dokáže uplatnit znalosti o předponách a příponách při pravopisu slov se zdvojenou souhláskou. Seznámí se změnami souhlásek při odvozování. Slovo a jeho stavba, tvoření slov Slovo a jeho stavba Přídavná jména odvozená příponou -ský Opakování stavby slova 1 1 listopad K řeč těla, pozitivní postoj k mateřskému jazyku, komunikace v různých situacích Předpony s-; z-; vz- Předložky s; z 5 Skupiny bě/bje; vě/vje; pě; 3 mě/mně Dělení slov na konci řádku 1 Opakování souhlásek a skupin hlásek LV mezi Pravopis obojetné souhlásky 5 kulturami Tv pohybová výchova Čjs Evropa, Česká republika, slavné historické osobnosti Čjs les, Česká republika, pranostiky 5

14 Slovní zásoba Pravopis a vyjmenovaná slova 1 Slovní druhy 6 Žák určí slovní druhy plnovýznamových slov. Využívá je v gramaticky správných tvarech. Umí správně použít koncovku i/y v koncovkách podstatných jmen. Podstatná jména - pád Podstatná jména - číslo 5. Podstatná jména - rod prosinec soustředění Čjs Česká republika, USA, slavné historické osobnosti Vv zátiší Podstatná jména - vzor 6

15 Žák umí skloňovat podstatná jména a zařazovat je ke vzorům. Podle vzoru dokáže doplňovat koncovku po obojetných souhláskách. Podstatná jména - pravopis 3 Opakování učiva za 1. pololetí Vyhledávání základní skladební dvojice Pololetní písemná práce leden dovednosti a zapamatování MV řeč spisovná, nespisovná Čjs slavné osobnosti Žák vyhledá přídavná jména v textu. Umí je zařadit podle druhu. Zvládá jejich pravopis. Z podstatných jmen dokáže utvořit přídavná jména. Přídavná jména druhy Přídavná jména skloňování Přídavná jména pravopis

16 Žák vyhledá přídavná jména v textu. Umí je zařadit podle druhu. Zvládá jejich pravopis. Z podstatných jmen dokáže utvořit přídavná jména. Přídavná jména - pravopis Žák je schopen v textu vyhledat sloveso. Dokáže tvořit a určovat jeho tvary. Zvládá pravopis. Aplikuje své znalosti při psaní i/y v koncovce sloves při shodě podmětu a přísudku. Slovní zásoba Zdvojené souhlásky a vyjmenovaná slova Slovesa mluvnické kategorie 5. 3 Slovesa pravopis 3 Slovesa - časování 3 Slovesa shoda 3 únor RSP Rozvoj soustředěnosti, cvičení dovednosti a zapamatování K rétorika, komunikace Čjs roční období Čsp - recepty Slovesa slovesný způsob 4 8

17 Slovní zásoba Zdvojené souhlásky a skupiny hlásek Pravopis podstatných a přídavných jmen Zájmena - druhy 5 Žák umí v textu vyhledat zájmena, zařadí je podle druhů. Pravopisně správně píše tvary osobních zájmen. Dokáže v textu vyhledat a určit číslovky. Umí aplikovat pravidlo o psaní tečky za číslovkami. Je schopen je skloňovat. Zájmena - skloňování 5. 5 Zájmena - opakování Číslovky - druhy 3 Číslovky - skloňování březen dovednosti a zapamatování Čjs zvířata, okolní svět, vesmír M - čísla Číslovky opakování 1 9

18 Určování základních větných členů Podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný Žák vyhledává základní skladební dvojici. V neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty. Pozná vyjádřený, nevyjádřený a všeobecný podmět. Ovládá shodu podmětu s přísudkem. Umí utvořit rozvitý i několikanásobný podmět. Skladba Podmět rozvitý a několikanásobný Podmět opakování 1 Přísudek slovesný Shoda podmětu a přísudku 3 5. duben RSP rozvoj soustředění K - komunikace Čjs příroda kolem nás Shoda přísudku a několikanásobného podmětu 3 30

19 Věta jednoduchá a souvětí 3 Skladba Spojování vět v souvětí Žák odlišuje větu jednoduchou a souvětí. Umí změnit větu jednoduchou v souvětí a naopak. Užívá a vhodně obměňuje spojovací výrazy. Slovní zásoba Přímá a nepřímá řeč 4 Procvičování vyjmenovaných slov Pravopis podstatných jmen Pravopis přídavných jmen Shoda podmětu s přísudkem 5. Závěrečná písemná práce 3 květen K komunikace dovednosti a zapamatování Čjs příroda kolem nás Čsp zdravá výživa Opakování učiva 5. ročníku Opakování učiva 5. ročníku 15 červen 31

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více