2. Historie. 2.1 Vývoj pouličního divadla ve světě Starověk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Historie. 2.1 Vývoj pouličního divadla ve světě. 2.1.1. Starověk"

Transkript

1 1. Úvod Pouliční divadlo je pojem velmi starý a velmi obsáhlý. Můţe to být ve své podstatě cokoli divadelního, co se děje na ulici a má nějaké obecenstvo. Pouţila bych zde tuto citaci, která je sice trošku starší, ale i tak velmi dobře vyjadřuje charakteristiku pouličního divadla Pravé pouliční divadlo je divadlo, jehoţ scénu tvoří chodník: diváci se shluknou kolem akrobata a šarlatána, kteří přilákali obecenstvo, slibujíce mu skvělou podívanou. Tomu se říká získávání publika. Výraz je sice nový, ale věc velmi stará 6) Nabízí se otázka proč mě právě pouliční divadlo tolik zaujalo. K pouličnímu divadlu v osobním kontaktu jsem se dostala poprvé v rámci působení ve Studiu dům, coţ je dětský soubor reţisérky Evy Tálské pod záštitou Divadla Husa na Provázku. Nešlo o to,ţe bychom hráli výhradně na ulici, ale spíše o styl pouličního herectví vycházející z prvků lidového divadla, cirkusáctví a klauniád. Moje druhé setkání s pouličním divadlem bylo na divadelním festivalu v Avignonu, kde jsem se ocitla jako turista a divák a poprvé se setkala s lidmi hrajícími výhradně na ulici. Těmi, kteří se pouličním divadlem ţiví. To mě natolik zaujalo, ţe druhý rok po přijetí na Damu o prázdninách jsme se tam s mým kolegou vydali hrát. Díky našemu desetidennímu pobytu na festivalu v Avignonu, kde jsme hráli na ulici, jsme získali bohatou divadelní zkušenost. A tuto zkušenost bych chtěla ve své práci vyuţit. Pouliční divadlo mě fascinuje jako herce svou obtíţností (kterou s pokusím vysvětlit), variabilitou a svým způsobem dobrodruţstvím před kaţdou reprízou. Je totiţ závislé na velkém mnoţství aspektů. A herec jich můţe ovlivnit jen pár. Pouliční divadlo vyţaduje přizpůsobivost, neutuchající nadšení a entuziasmus. V této práci bych se chtěla zabývat stručnou historií pouličního divadla u nás i ve světě a současnou situací pouličního divadla u nás. Dále zde analyzuji podmínky hraní na ulici a strukturu představení. Součástí mé práce je také anketa na téma hraní na ulici. Závěrem bych se chtěla zamyslet nad smyslem pouličního divadla a jeho budoucností. 1

2 2. Historie 2.1 Vývoj pouličního divadla ve světě Starověk Vůbec nejstarším divadelním prostorem je venkovní prostranství ve tvaru nepravidelného kruhu. Počátek divadla je pak spjat hlavně se starověkým Řeckem a jeho průvody a procesí. Ty se konaly u příleţitosti různých obřadů a slavností. Například Nykteleie, lenáje, anthesterie, mystérie a dyonýsie. Velké Dionýsie byly svátkem státním, náboţenským a uměleckým. Tyto slavnosti se stávaly více a více divadelními a postupně se z nich vyvinuly základy antického divadla. V Římě to byly hry a slavnosti jako Ludi actii, Ludi publici ( např. Florales, Magalenses, Cereales, Neumachie, Gladiátorské hry). Magaleské hry začínaly na jaře průvodem fryických kněţí a poté se konaly scénické hry a hostiny v jednom z divadel. Cereřiny hry trvaly osm dní a konaly se na počest dobré úrody. Dále hry Flóřiny zasvěcené odvrácení sucha. Římané si pak přidali Augustovy hry, oslavující císaře. Svou úlohu také hrálo lidové divadlo a to pouliční kočovné divadlo, které hrálo na náměstích a také lidové slavnosti (ţně, vítání jara, atd.). Tento způsob pouličního divadla se vyskytoval aţ do dob středověku a poté jej ve velké míře vytlačil rozmach křesťanství Středověk Ve středověku se konaly vedle všech divadelních ţánrů jako byly mirakuly, mystéria a morality také divadelní slavnosti jako turnaje, komediantská vystoupení, jonglerie, produkce jokulátorů a další. Náboţenské hry se postupně přesunuly z kostelů na volná prostranství a hrály se v mansionech. Postupně se divadlo oddělilo od církve,ale stále se hrála náboţenská témata. Velmi oblíbené byly průvody s alegorickými vozy. Dalším odvětvím bylo jarmareční divadlo, provozované hlavně na trzích. Byla to vystoupení šašku, kejklířů a artistů. Divadlo na volném prostranství se provozovalo i jinde ve světě. Například indonéské stínové divadlo, čínské rituální představení, korejské divadlo na malých pódiích a divadlo masek nebo indické celonoční hry. 2

3 Renesance Divadlo bylo v renesanci velmi oblíbený ţánr. Bez divadla se neobešla ţádná významnější dvorská slavnost. Velmi oblíbené byly opět alegorické vozy, ale tentokrát aţ dokonale vyzdobené a sloţitě zkonstruované skupinami malířů, sochařů a architektů. V Anglii se hrály tzv. masks, zemědělské rituály, mumraje, turnaje a kohoutí zápasy Commedia dell arte Vznikla v 16. století v Itálii a její hlavní charakteristikou jsou pevné komediální typy postav, improvizované texty a tzv.lazzi (ustálené komické gagy). Společnosti herců ţily spíše kočovným způsobem. Herci nejdříve hráli na volných prostranstvích, později si i najímali sály. Commedií dell arte byl velmi inspirován Moliere, pouţíval ve svých hrách některé klasické lazzi Petrovské baroko V Rusku byly vynakládány velké prostředky na veřejné prezentace moci. Byly pouţívány jak tradiční ruské prvky tak západoevropské. Pořádaly se obrovské maškarní průvody s vozy, zvířaty, maskami a ohňostroji. Velkého rozmachu se v Rusku dočkaly ohňostroje, které byly součástí sloţitých divadelních konstrukcí a pouţívaly se pod vodou, na vodě, na zemi i ve vzduchu. Inspirace ohňostroji se později přenesla i do Čech a v polovině 19.století se konaly karnevalové ohňostroje a osvětlené fanfáry. Po smrti Ludvíka XIV, Krále Slunce, oficiální divadlo upadá. Naopak se ale stále těší velké popularitě divadlo jarmareční, potulní loutkáři a různí šarlatáni (trhači zubů apod.). V 18. století zaznamenává velký rozmach loutkové divadlo. Hraje se na trţištích a jarmarcích. Typickým loutkářem je loutkář potulný. Hraje v malé budce kdekoli a pro kohokoli. Podstatou her je komika inspirovaná commedii dell arte, parodie a realismus. Oblíbené jsou postavy Pulcinella, Hanswurst a Kašpárek. V období francouzské revoluce hrálo pouliční divadlo důleţitou informační a didaktickou roli. Pořádalo se mnoţství maškarád, slavností, svátků a karnevalů. 3

4 Dvacáté století Také první divadelní reformátoři se zabývali hraním venku. Angličan Craig od počátku viděl Pašije jako festival, divadelní svátek venku pod širým nebem. Také v Německu se Max Reinhardt zabýval myšlenkou festivalového divadla. V roce 1920 byly zahájeny Salcburské divadelní slavnosti moralitou Jedermann, na kterých Reinhardt spolupracoval: Postavili jsme před dóm pódium z prken a hráli jsme na něm beze všech rekvizit v plném denním světle. Nahodilosti dne bouřka, letící holubi vstupovali do naší hry a propůjčovali jí zvláštní proměnlivé kouzlo. 13) V Rusku se průvody a slavnosti staly spíše politickou agendou. Organizovaly se průvody 1.máje, zdobení hrobů padlých soudruhů. Mezi umělci, kteří se podíleli na tvorbě programu, výzdobě a uspořádání Rudého náměstí patřily známá jména jako Mejerchold, Majakovskij, Tairov. V průvodu byly ţivé obrazy na alegorických vozech. Hlavní atrakcí bylo představení Dobytí zimního paláce. Divadlo pod širým nebem se tedy stávalo nástrojem politické agitace Druhá divadelní reforma Principy druhé divadelní reformy jsou pouţity v praxi po druhé světové válce. Divadlo by se mělo obracet zpět k rituálu. Ruší se bariéry mezi diváky a herci, mezi jednotlivými divadelními profesemi. Herci se snaţí vtáhnout diváka do děje a vše směřuje mimo divadelní scénu do netradičních prostor. Všude po světě vznikají divadla pod širým nebem. Dalším důleţitým pouličním uměním byla ve 20.letech forma Lumière et Son (Světlo a zvuk), kdy se po zdokonalení reflektoru začaly osvětlovat různé budovy za doprovodu hudby (např.osvětlení zámku na Loiře, pyramidy v Gize apod.). Americké divadlo přímo hýří experimentátorskou energií. Divadlo se hraje všude, spolupracuje se všemi třídami a rasami. Divadelníky pronásledují myšlenky jako Co je divadlo? Kde je jeho místo? Jsou diváci diváky? Jak vychovávat herce? Tyto nové otázky a následně pokusy o odpověď na ně zrodily Alternativní divadlo, které se zaměřovalo na nové publikum, nové techniky a nové estetické postupy. Byly to skupiny jako San Francisco Mime Troupe, El theatro Campesino (s nimi spolupracoval i Peter Brook, vystupovali před stávkujícími dělníky), Snake theatre a asi nejznámější alternativní divadlo pod širým nebem Bread and Puppet Theatre zaloţené v roce 1961 Petrem 4

5 Schumannem. Asi nejnavštěvovanější byl jeho zmrtvýchvstání. kaţdoroční Cirkus domácího V Polsku to byl nejvíce Jerzy Grotowski (se svými herci koupili starý mlýn, ten opravili a hráli v něm i kolem něj) a Tadeusz Kantor, který se zabýval happeningem v ulicích Varšavy (happening nazvaný Dopis). Také Eugenio Barba, zakladatel Odin Theatru se zabýval hraním pod širým nebem. Jeho členové hráli v průvodu ve starém kejklířském duchu za zvuků písní v mnoha městech po celém světě (např. Johann Sebastian Bach, Kniha tanců). V Brazílii to byl Argentinec Augusto Boal. Snaţil se bojovat proti reţimu nastoleném po vojenském puči v roce Vynalezl novinové divadlo (články se čtou různými způsoby, aby podtrhly jejich odlišnost od reality), Neviditelné divadlo (inscenování situací na ulici, před chodci, kteří netuší, ţe je to jen divadlo např.znásilnění). Proti reţimu bojovala také ve Wroclawi Pomerančová alternativa. Organizovala happeningy jako třeba chození trpaslíků po městě, kteří rozdávali dětem hesla, která parodovala ty propagandistické. Tyto trpaslíky šmouly vymyslel Maria Fryderik alias Major. Po celé zemi se potom rozšířil tento způsob happeningů, nepostiţitelných státní policií, ale zároveň dostatečně jasně dávající najevo nesvobodu a bezpráví reţimu (mladí lidé převlečení za vlky a babičky skandujíce Osvobodit ryby z konzerv! ). Svou kariéru začínal pod širým nebem také Američan Robert Wilson. V roce 1972 měla premiéru Overtúra (průvody, čtení, tanec, hudba). Studiem reakcí publika na pouliční představení se zabýval Angličan Peter Brook. Hraní venku se stalo součástí jeho programu hledání v Mezinárodním centru divadelního výzkumu (C.I.R.T.), v jehoţ čele stojí spolu s Micheline Rozan od roku Skupina herců v čele s Brookem cestovala po celém světě. Dostali se i do míst, kde divadlo nikdy neviděli a stáli před naprosto různorodým publikem (černoši v Bronxu, indiáni, africké vesnice, děti, chovanci psychiatrických ústavů, atd.). Tato různorodost publika i prostředí při hraní venku jim evokovala potřebu zkoumání principu pouličního divadla (otázky kdy hrát, komu, kolik lidí je potřeba, mohou-li si dovolit čekat apod.) 5

6 2.2. Vývoj pouličního divadla u nás V raném středověku se hrály hlavně náboţenské hry (Mastičkář) před kostelem. Později se začaly objevovat také více kočovné skupiny kejklířů na trţištích, zároveň bylo velmi oblíbené jarmareční divadlo. V období husitských válek nastává prudký úpadek veškerého divadla a ten je obnoven aţ po nástupu Habsburků na český trůn. Divadlo v té době ale stejně nedosáhne stejné úrovně jako divadla jinde v Evropě. Po třicetileté válce se opět vývoj spíše zastavuje. Divadlo je pěstováno hlavně ve školských zařízeních. Například u jezuitů. Ti se snaţili o maximální působení na veřejnost a proto zvolili velkolepé podívané v ulicích. Hrály se hlavně Pašije (hry o umučení). Kromě toho působily v Čechách i kočovné společnosti, které hrály i Shakespeara s prvky Commedie dell Arte. Po roce 1848 se objevují plenérová představení a vznikají letní arény. Například Přírodní divadlo v Divoké Šárce v Praze. Divadelní prvky v sobě nesly i první Sokolské slety pořádané od roku Po dvou světových válkách a nástupu komunismu je divadlo na ulicích na ústupu. Pouze prvomájové průvody můţeme brát za jakýsi projev divadelní akce pod širým nebem. V 60. letech, po uvolnění reţimu začínají čeští divadelníci organizovat happeningy (Milan Kníţák, Eugen Brikcius ). V 70 a 80.letech se reţim opět utuţil, takţe svobodný názor prezentovaný na ulici byl takřka nemoţný. Jen málokterá divadla se odváţila dělat happeningy, performance a site-specific projekty. Bylo mezi nimi Divadlo na Provázku (projekt Divadlo v pohybu, Setkání otevřeného divadla a umění Naděje spolupráce se zahraničními umělci). Toto divadlo také hrálo na zahraničních pouličních festivalech svoji Commedii dell Arte. Přes nepřízeň reţimu a jeho úředníků se jim podařilo zorganizovat i festival Divadlo v pohybu III. Divadlo se také zúčastnilo pracovního setkání Mir Caravane (karavana v autech plných divadelníků napříč celou Evropou asi 10 divadel). Dále se u nás konaly pod rouškou staropraţských slavností Divadelní poutě na Střeleckém ostrově. Nultý ročník proběhl v roce První ročník trval čtrnáct dní, ale další ročníky jiţ měsíc. Letní Praha na sklonku minulého reţimu měla nulovou kulturní nabídku a tak se pod slogany tradic staropraţské pouti od tohoto roku konal kaţdoročně jarmark mimů, klaunů, loutkářů, muzikantů, 6

7 artistů a ţonglérů. Byli zde Václav Kotek, Jan Kratochvíl, Jakub Krejčí, Radim Vašinka, Bob Klepl a Jiří Reidinger. Zúčastnili se také bratří Formanové (ti tu poprvé uskutečnili svůj projekt Vltavského vodního divadla na hladině řeky), Divadlo pro děti Karla Makonje, Eva Holubová a další. Tato kaţdoroční akce měla čím dál větší ohlas, hrála se po celé republice a vyjela i za hranice (Dánsko a Rakousko). Po roce 1989 se otevřely brány svobody, na tento projekt navázal projekt Divadelní ostrov,kde také participovaly hvězdy a soubory Praţské pětky, ale paradoxně došlo spíše k rozpadu společenství herců. Poslední ročník se konal v roce 1995 a byl charakteristický nejen špatným počasím, ale také ekonomickými problémy a nedostatkem diváků. Divadelní pouť neměla své hlavní tahouny a festival pevnou dramaturgii. Různých menších festivalů pod širým nebem ale bylo spousta. Například Akce na záchranu zdravého nesmyslu (studenti z Damu pod vedením spolku Kašpar) apod. V květnu 1989 se na praţském Výstavišti konal Víkend pouličního divadla a v Brně dílna pouličního divadla na festivalu Akademické Brno. V roce 1990 se konal První československý festival pouličních divadel a to září. Účelem festivalu bylo pozvat dohromady české a slovenské pouliční umělce i zahraniční hosty. Organizátorem byl Klub pouličních divadel. Pavel Kočí, vedoucí tohoto klubu jeho záměry popsal takto: Hlásíme se k tisíciletým tradicím lidových divadelních projevů, počínaje produkcemi římských mimů a pantomimů, středověkých ţakéřů, bláznů a šašků, k tradicím commedie dell arte, karnevalů a lidových slavností i ke všem menšinovým a alternativním proudům divadla XX. století. Naším cílem je vytvořit podmínky pro svobodnou uměleckou činnost v této dosud potlačované kulturní oblasti. Šířit kulturu mezi vrstvami naší společnosti, otevírat lidská srdce i ústa od ucha k uchu a být seismografem společenských nálad a tuţeb. 12) Bohuţel nedostatek nadšení souborů a účasti diváků během pár let odsoudily festival i klub k zániku. Dále se produkcemi na ulicích vyznačoval soubor Děrevo (ruský soubor sídlící v letech v Praze). Jejich představení kombinovala taneční divadlo s výtvarnem spojeným s rituálními tématy. Českou republiku navštívila řada divadel, která inspirovala české divadelníky. 7

8 Byly to například soubory Living Theatre, Bread and Puppet Theatre, polská Akademie ruchu a Mir Caravane přivedla i holandský soubor Doegtroup Současná situace v pouličním divadle u nás V roce 2000 se konal Festival pouličního divadla, který organizovalo divadlo Ctibora Turby Alfréd ve dvoře. Účastnilo se ho na třicet divadelních a hudebních produkcí. Součástí festivalu byl i dvakrát denně průvod městem. Pokračováním tohoto festivalu byl v průběhu dvou týdnů kaţdou sobotu a neděli projekt souboru Vosto5 Archa-děje. Jana Bohutínská o něm v Divadelních novinách mimo jiné napsala: Část praţského centra průvod opravdu rozbouřil. Turisté i místní se přidávali k hercům, tleskali, fotografovali. Ti, co zrovna v klidu pojídali večeře ve všudypřítomných zahrádkách, odkládali příbory a nevěřícně si prohlíţeli průvod. Někdo se zase nenechal vůbec vyrušit saxofonista na Karlově mostě ještě přidal na síle hry, taxikář bez mrknutí oka znuděně projíţděl davem. Pro ty byli herci zjevně nevítanými vetřelci, kteří narušovali pravidelný chod města. Jenţe o to právě šlo! Vybočení z kaţdodenních stereotypů, z fádnosti letního centra. 2) V tom stejném roce se konal i festival Pražský parní válec 2000 (hlavně výtvarné performance) a Akční Praha II u příleţitosti otevření nového alternativního prostoru NoD. Také se objevovaly pouliční průvody v rámci festivalu Fontána (Pankrácká a Modřanská), který se snaţil o oţivení sídlišť Soubory zabývající se v současnosti pouličním divadlem u nás Divadlo Continuo Profesionální nezávislá divadelní skupina, zaloţená v roce 1990 Pavlem a Helenou Šťouračovými a Dominikem Tesařem a působící od roku 1995 v Malovicích v Jiţních Čechách. Zabývají se nejen novým cirkusem, ale také tradicemi lidového divadla, principy barokního, jarmarečního divadla, slavností, happeningy pod širým nebem (Traffic Jam apod.) a site-specific projekty, například na zámku Kratochvíle. 8

9 Teatr Novogo Fronta Byl zaloţen v roce 1993 v St. Peterburgu a úzce spolupracoval se souborem Děrevo. V roce 1994 přemístil do Prahy. Jejich inscenace jsou zaloţeny na fyzickém divadle a prostoru. Soubor je sloţen z pěti herců z různých zemí. Jejich uměleckým vedoucím je Aleš Janák. Repertoár tvoří nyní šest inscenací, mimo jiné Petrouchka, Kdo se sem dívá a jiné Cirkus Sacra Tento soubor vedený Števem Capkem a působící různě po republice má proměnné sloţení, herci se často alternují. Pouţívá akrobacii, chůdy a komediální gagy. Vytvořili např.představení Draceana, Čamburína Bílé divadlo Ostrava Bylo zaloţeno v roce 1982 Janem Číhalem, Luďkem a Petrem Jičinským se vztahem k divadlu plenérovému, pouličnímu a happeningovému. Na veřejném prostranství hráli například klauniády Dva kohouti na smetišti nebo asi nejslavnější Ty, který lyţuješ na motivy Martina Velíška ( tato inscenace měla velký ohlas v České republice i v zahraničí v Perigeux, v Avignonu atd.) Ignis Inferno Ţonglérská skupina z Brna, kterou zaloţil Konrád Heczko. Součástí jejich představení jsou také ohňové show Jednotka (skrytá tvůrčí jednotka k d) Byla zaloţena Kryštofem Kinkerou v roce Je to experimentální divadlo, prezentující se anonymními událostmi na pomezí výtvarného umění a divadla působící v Praze. Zabývá se performance, happeningy a multimediálními instalacemi. Z jejich pouličních představení můţeme jmenovat například Mluviči (experiment na autobusové zastávce), pouliční představení Ţivot Fanta Zije Kvelb a Mimotaurus Obojí zaloţil Dominik Tesař, bývalý člen divadla Continuo. Kvelb byl zaloţen v roce 1997 a věnuje se práci s loutkami s akcentem na výtvarnou, pohybovou a hudební sloţku. Je to profesionální loutkové, pouliční divadlo pouţívající kejklířství (akrobacie, chůdy, provazochodectví) s loutkami a maskami. 9

10 Mimotaurus byl zaloţen v roce 2003 a je to více cirkusovější a komediantské seskupení. Oba soubory působí v Českých Budějovicích ale hrají také na různých festivalech po celé republice Studio Dell Arte Také českobudějovický soubor mladých dívek a ţen uvádí některá svá představení pod širým nebem. Jeho zakladatelkou je Kateřina Melenová. Hrají pohádky pro děti i večerní představení v C.K.Solnice a v Bazilice v Českých Budějovicích a pořádají festival Příjemné setkání. Dále v České Republice působí řada pouličních umělců, kteří hrají sami. Je to například Pavel Kočí, Víťa Marčík, Jiří Bilbo Reidinger, Vojta Vrtek. Jeden z výrazných souborů, který také hrál pod širým nebem je Studio Dům. Dětský soubor reţisérky Evy Tálské spolupracuje s Divadlem Husa na Provázku (i inscenačně např.účast členů Studia Dům na inscenaci Pašije) a vyuţívá stejné prostory. Čerpá především z lidového divadla, klauniád, biblických příběhů a cirkusového umění. Se Studiem spolupracovalo mnoho divadelních osobností jako například Hubert Krejčí, Miloš Štědroň apod Festivaly Mezi nejvýznamnější festivaly, které ve svém programu uvádí i pouliční divadlo, patří jistě Letní brněnské lidové slavnosti (většina akcí je pouličních), Kolínský memoriál (tradiční festival nonverbálního divadla na počest kolínského rodáka Deburaua pod vedením Jana Turka a Davida Dvořáka), kterého se zúčastňuje špička naší současné klauniády, tance, pouličního výtvarného a pohybového divadla), Letní Letná (festival nového cirkusu), Divadlo Plzeň, open-air program Divadla evropských regionů, Ostrovy/Islands, Teatrotoč (pouliční festival na praţské Kampě), Pražský karneval a další. 10

11 3. Avignon 3.1. Stručná historie Avignonu Avignon je starobylé město v Provence na jihu Francie, sídlo departementu Vaucluse v regionu Provence-Alpes-Côte d Azur na levém břehu řeky Rhôny. Je to město papeţů a po dlouhá staletí jedno z hlavních kulturních center Francie. Slavná legenda o Avignonském mostě vypraví jak anděl oslovil mladého pastýře Bénézeta, odvedl ho ke správnému místu u řeky, dal mu sílu třiceti muţů kterou zvedl velký kámen a tím poloţil základ velmi důleţitému mostu, který spojoval střed Francie s mořem. Díky němu se stal Avignon významným městem obchodu, kultury a víry Festival v Avignonu Historie Festival v Avignonu byl zaloţen v roce 1947 Jeanem Vilarem u příleţitosti výstavy současných maleb a soch, umístěných ve velké kapli Papeţského paláce. Organizátorem této výstavy byl Christian Zervos, kritik a sběratel a básník René Char. Při této příleţitosti tu Jean Vilar zorganizoval takzvaný Týden umění v Avignonu v jehoţ rámci uvedl poprvé svou hru Vraţda v katedrále od T.S. Eliota. Jean Vilar byl zvyklý spíše na malé divadelní prostory a tedy nejdříve, kdyţ mu byl nabídnut dvůr Papeţského paláce, odmítl. Poté ale nabídl jinou variantu. Uvést místo jedné hry, tři různé, v té době spíše neznámé hry. Byl to Shakespearův Richard II, Tobie a Sara od Paula Claudela a Terasse de midi od Maurice Clavela. Od tohoto prvního ročníku festivalu v září roku 1947 se snaţí program Festivalu v Avignonu uvádět neznámá díla z celého světa a současné texty. 11

12 Organizace Účelem festivalu je ukázat současnou francouzskou a zahraniční tvorbu v rámci divadla a tance. Kaţdoročně tak nabízí čtyřicítku představení stále početnějšímu publiku (kolem diváků). Představení se hrají na neobvyklých místech po celém Avignonu (v kostelech, v Papeţském paláci, v tělocvičnách, v bývalém lomu pod). Program festivalu je sloţen hlavně z představení, která se ve chvíli, kdy se do programu vybírají, teprve vytvářejí. Některé z nich jsou dokonce dotvářeny aţ přímo na festivalu. Vedení festivalu, technické zázemí, administrativa a produkce jsou v Avignonu. Centrum pro komunikaci je v Paříţi. Organizační skupina sloţená asi ze dvaceti lidí se před festivalem rozroste do počtu aţ šesti set pracovníků Festival In a Off Tento oficiální Festival d Avignon se nazývá festival In. Kromě něho se v Avignonu během celého trvání festivalu In koná také festival Off. Ten tvoří obrovský počet nezávislých divadelních skupin z Francie i zahraničí, kteří svou tvorbu prezentují na dvou stovkách provizorních scén roztroušených po celém Avignonu. U tohoto festivalu Off funguje organizace tak, ţe kdo se přihlásí, je zařazen do evidence a uveden v programu. Je pak na té či oné skupině, aby si udělala dostatečnou reklamu, našla si dobré místo na hraní a následně si i vydělala. Hraje se, kde se dá. Ve všech moţných sálečcích, sálech, hospůdkách, kavárnách, v garáţích, a kůlnách. Někteří si postaví stan, jiní přímo skládací sál, který si na konci festivalu zase odvezou. V rozhovoru Martiny Černé s tiskovou mluvčí Avignonského Off-festivalu Annabelle Mathieu uvedeném v časopisu Orghast 2001 odpovídá Mathieu na otázku týkající se organizace festivalu a to zda existují nějaká kritéria pro výběr francouzských souborů na programu. Mathieu odpovídá: Vedení Off-festivalu neoslovuje ţádné divadelní instituce. Omezuje se pouze na poskytování informace, pomoc při hledání vhodného divadelního prostoru pro jednotlivé soubory a jejich zařazení do programu. Z toho vyplývá také podoba produkcí většina představení je tvořena přímo pro konkrétní prostor. Dvě třetiny produkcí také tvoří dramatické novinky. A co organizační tým? ptá se Černá. Mathieu odpovídá: Tým je samozřejmě zaměřen především na organizaci samotného 12

13 festivalu. Ovšem hlavním cílem Off-festivalu je umoţnit vystoupení i méně známým souborům a jejich prezentaci mimo jejich hlavní působiště. Proto festival propaguje divadlo po celý rok. Návštěvníci Off.festivalu například obdrţí kartu, díky níţ získají 30% slevu do divadel, která v Avignonu účinkovala, a to s platností po celý rok a po celé zemi. 4) V průběhu festivalu je celé město doslova prošpikováno divadelníky, světly a muzikou. Také kvůli reklamě se změní podoba ulic. Všechny ploty, mříţe, sloupy a jiné stojany jsou do posledního místečka oblepeny různými divadelními plakáty, které zvou na představení. Ulice potom zdálky vypadají jako polepené různobarevnou tapetou. V roce 1998 navštívil Avignonský festival Vladimír Hulec a napsal o něm mimo jiné: Přijedete-li v době konání divadelního festivalu do středověkého Avignonu, první co vám padne do oka, je nesmírné mnoţství divadelních plakátů všech velikostí a druhů na všech prostranstvích kdekoli kolem. Jsou přidrátované na plotech, nalepené na speciálních stojanech, zastrkané kolem stromů, patníků, okapových rour, odpadkových košů, vývěsních štítů. A samozřejmě poházené po zemi. Navíc vás kaţdou chvíli zastaví agent či herci sami a zvou vás právě na jejich produkci a strkají do rukou opět pohlednice či plakátky. Výsledkem je, ţe se vám divadelní dění naprosto znepřehlední a navštívíte nazdařbůh cokoli, nebo nic. 7) O otázce divadelní reklamy také napsala Martina Černá v časopise Orghast 2001? V článku nazvaném Otázky hranic Avignon Off 2001 mimo jiné: První, co vás v Avignonu z divadelního hlediska upoutá, jsou reklamy jednotlivých divadelních společností, které mají nejrůznější podoby od klasických plakátů přes rozdávání lístků kolemjdoucím po drobné performance na ulici, jako byly například herečky jistého souboru, které se uloţily k celodennímu spánku přímo na hlavním náměstí. Na Off festivalu vládne boj o zákazníka a propagace pouţívá mnohdy agresivní metody současné reklamy, a tak se není co divit, ţe zazněly i kritické hlasy, odsuzující Off jako jakousi komercializovanou divadelní samoobsluhu. 3) Divadelní skupiny přijíţdějí do Avignonu prezentovat svoji práci a pokusit se vydělat, prorazit a zviditelnit se. Těchto skupin je ale tolik, ţe jen málokteré se to podaří. Navíc je velmi obtíţné pro diváka rozpoznat co můţe od které skupiny očekávat. Tak se snadno můţe stát, ţe si divák vybere titul pochybné kvality. 13

14 Po návštěvě Avignonského festivalu v roce 1999 napsal Vladimír Hulec toto: Pokud víte, ţe Off festivalu se můţe zúčastnit kdokoli, kdo si pronajme sál a těch je v Avignonu podle oficiální broţury víc něţ sto a denně se tam vystřídá čtyři aţ deset produkcí -, je vám jasné, ţe úroveň je značně kolísavá a hlavně nepřehledná. 8) Poznala jsem zblízka jednu skupinu herců z Divadla pantomimy z Wroclavi a i kdyţ podobné představení jsem nikdy neviděla a velmi mě nadchlo, počet diváků na jednotlivých reprízách byl dost malý. Celkově divadlo na těchto třech týdnech v Avignonu spíše prodělalo. Myslím, ţe nebude jediné. Účast souborů na festivalu v Avignonu je často spíše otázkou prestiţe, neţ ekonomického zájmu Festival na ulici Třetí součástí a tou nejméně (vlastně vůbec) organizovanou částí je nevyhlášený festival pouličního divadla. V průběhu konání festivalu je moţné kdekoli na ulici prezentovat své umění (pokud nebude bránit silničnímu provozu nebo nějak výrazně omezovat dění na ulici, kolemjdoucí a obyvatele a nebude rušit noční klid). Tato pravidla jsou nepsaná, ale kaţdý je většinou dodrţuje. Navíc je Avignon v době festivalu hučícím úlem plným umělců a vůči hlasitým projevům velmi tolerantní. 14

15 3.3. Analýza hraní na ulici z hlediska vlastní zkušenosti Poprvé jsem se dostala na divadelní festival v Avignonu v roce Při svých cestách po jiţní Francii jsem se dozvěděla, ţe existuje obrovský divadelní festival. V té době jsem byla zapálená do amatérského divadla a nemohla jsem tento festival minout. Uţ jako diváku mě učarovala atmosféra ve městě (které v době mimo konání festivalu je spíše ospalejší provinční městečko). Jako studentka gymnázia na cestách jsem neměla prostředky na zaplacení vstupenky na jakékoli představení v rámci festivalu in nebo off a tak jsem mohla sledovat jen představení odehrávající se na ulicích. Málo toho ale rozhodně nebylo protoţe pouličních umělců je na tomto festivalu velké mnoţství. Na kaţdém rohu vás někdo láká, abyste se přišli podívat na jeho představení. Od artistů, klaunů přes dobře známé ţivé sochy aţ po muzikanty. Od velmi dobře vybavených show přes stolečkové loutkárny aţ po ţebráky, kteří se na celém mumraji aktivně přiţivují. Viděla jsem snad všechna představení na ulici co se v tu dobu hrály. Některá i víckrát. Nikdy mě ale nenapadlo,ţe tu jednou budu stát sama. Od té doby jsem se vrátila do Avignonu ještě jednou v době konání festivalu zúčastnit se pohybového workshopu. Do třetice jsem přijela uţ kvůli hraní na ulici. Vydat se do Avignonu na ulici s představením napadlo mě a mého kolegu Honzu (Honza Petruţela, bývalý student reţie Damu KALD) asi dva měsíce předtím. Na přípravu nebylo moc času. Domluvili jsme se proto, ţe představení stvoříme během čtyř dnů, vyrobíme kostýmy, rekvizity, nabalíme auto a pojedeme. Naše představa o náročnosti pouličního představení byla jasná: postavit se na ulici, něco předvést a diváci budou házet peníze aţ pod nos. Takţe jsme vymysleli patnáctiminutovou slátaninku s chůdami, loutkami a kufrem plným překvapení a vyjeli jsme. Jelikoţ jsme oba mluvili francouzsky, veškerý kontakt s publikem a vůbec s celým Avignonem byl o to lehčí. Přijeli jsme na místo a ještě párkrát si náš kus zkusili. Celé představení bylo postavené na principu velký-malý, Honza byl na chůdách, já bez, on byl Maestro, principál, já posluhovač Buffon, který ukazuje divákům nevídané,neslýchané. V Avignonu se hraje na ulicích nejvíce na Papeţském náměstí (příloha č.4) v přilehlých uličkách a na hlavních dvou bulvárech. Tedy v místech, kde se pohybuje nejvíce lidí. 15

16 My jsme si vybrali hlavní náměstí, kolem třetí hodiny odpoledne po velké produkci japonských akrobatek, které tam létaly vzduchem. Z asi dvaceti diváků nám na konci představení zbyly tři děti, z toho jedno batole, které celou dobu usedavě plakalo. Takţe první pokus byl naprosté fiasko a od této chvíle jsme se začali učit, co to vlastně pouliční divadlo je Prostor Vědět kde hrát je jedna z hlavních podmínek úspěchu. Nejlépe je nejdříve obhlédnout různé varianty v různém čase a poté se rozhodnout. Prostor by měl v ideálním případě být: - před nějakou zdí. Aby to, co se děje za herci, nerušilo pozornost. Často se chodci nechtějí prodírat davem, který vás sleduje a obejdou vás zezadu. Coţ někdy můţe být velmi nevýhodné, protoţe se tím ruší pozornost diváků a navíc je tu také nebezpečí, ţe ten, co vás obchází vám třeba rozšlape rekvizity. Pokud máte za sebou nějakou zeď, výhodou také je moţnost opřít si o ni kulisy nebo navěsit oponu atd. - v ulici nebo náměstí krytém před přílišným sluncem ( pro to aby diváci neomdlévali horkem a herci se neupekli zaţiva), kryté před větrem (ulétlá opona, která vás můţe ukázat zrovna jak se připravujete na další výstup), kryté před deštěm (docela obtíţné, kdyţ uţ hrajeme na ulici) - v ulici dostatečně velké, aby diváci měli místo a zároveň aby mohlo ulicí projet třeba i auto. Kolem našeho koutku, který jsme si našli, projíţděl pravidelně kaţdou půl hodinu malý vláček s turisty (kromě toho, ţe nesnesitelně hlasitě a hlavně neustále cinkal, jel takovou rychlostí, ţe v úzkých ulicích museli turisté a návštěvníci přímo odskakovat, aby nebyli zmasakrováni). Vţdy jsme byli nuceni představení zastavit a upozornit diváky na nebezpečí jedoucího vláčku. - zároveň v ulici, která není příliš velká, aby si vás vůbec diváci všimli, zaslechli vás, zaujali jste je, zastavili se. 16

17 Denní doba Ideální čas představení je samozřejmě různý. V našem případě jsme se museli velmi orientovat na denní dobu podle jiţního klimatu. Avignon je město na jihu Francie v regionu Provence a klima je tu velmi teplé a suché. Doba na práci je ráno a dopoledne, po poledni se příliš nedá nic dělat a celé město oţívá zase kolem čtvrté hodiny odpolední. Podle toho jsme se museli orientovat také my. A protoţe většina představení začínala právě večer, návštěvníci festivalu se často šli nejdříve projít městem a pak na nějaké představení v divadle. Při hraní na ulici je tedy třeba si uvědomit denní rytmus obyvatel a podle něj přizpůsobit čas hraní. Pokud se hraje pro děti, ideální je kolem třetí (samozřejmě teď mluvím čistě jen o festivalu v Avignonu), čtvrté do sedmi, poté uţ jen pro dospělé a to aţ tak od devíti večer (pověstné francouzské večeře, které zaberou i tři hodiny) do pozdních nočních hodin. Tohle všechno jsme zjišťovali v průběhu posedávání a čekání na vlny procházejících návštěvníků. Po několika dnech jsme jiţ měli vysledovaný harmonogram, takţe odpadlo vysilující čekání a hraní před publikem dvou, tří diváků Cílové publikum Potřebu přesně vědět pro koho hrajeme, jsem pocítila velmi záhy. Protoţe celému výstupu předcházelo tzv. lákání. Je to fáze před představením, účelem které bylo shromáţdit co nejvíce diváků jakýmkoli způsobem a přesvědčit je, aby zůstali. V tomto okamţiku bylo velmi důleţité vědět, ţe se naše představení líbí dětem > zaujmout děti -> tím pádem jsem zaujala rodiče. Dále byli velmi přístupní naší naivní komice mladí lidé a rádi zůstali. Jediná skupina, kterou se nám nepodařilo přilákat byly starší páry kolem šedesátky. Je tedy důleţité neplýtvat silami na přilákání někoho, kdo nechce a spíše se poohlíţet po tom svém cílovém divákovi. Vypěstovat si vnitřní smysl pro to, koho jsem schopna získat, je určitě otázkou praxe. Jak jsem pozorovala chování, lákání ostatních, zkušených pouličníků, mám dojem, ţe se chovají jako profesionální obchodníci. Vědí jak a na koho mají zaútočit pro to, aby ho získali pro svůj kus. Myslím si, ţe to tvoří velkou část úspěchu. 17

18 Jazyk V našem případě šlo o hraní ve francouzštině. Je veliká výhoda, mít představení v rodném jazyce té země, ve které hrajeme. Zvláště tedy pokud jde o Francii. Je docela známo, ţe Francouzi jsou ochotní naslouchat cizincům, pokud projeví alespoň známku znalosti jejich mateřštiny. Já naštěstí umím francouzsky natolik, ţe jsem schopná ve francouzštině na jevišti i improvizovat. Takţe co se týče onoho lákání a celkového hraní celého kusu, měli jsme výhodu porozumění. Aţ po návratu domů jsem si uvědomila, ţe míru odvahy procházející otravovat a zastavovat je, dávat se s nimi do řeči a jinak je různě slovně atakovat, jsem měla ve francouzštině mnohem větší, neţ bych měla v rodném jazyce. Asi proto, ţe v cizí řeči nemám takový jemnocit pro jednotlivé výrazy a navíc jsem se spolehla na kouzlo cizinky, která umí francouzsky. Spolehla jsem se také na to, ţe mi moje chyby odpustí a naopak jsem si přidávala exotičtější přízvuk a výrazy, které znějí francouzům legračně. Dá se tady vyuţít i variabilita řeči a jazyka. V článku Hopla, I like you Marek Bečka popisuje výhodu znalostí jazyků a klady hraní jeho kolegy na ulici v Amsterdamu ţongléra Hélia: Má ovšem i své vlastní gagy, mluví totiţ několika jazyky, a tak toho vyuţívá. Vypracoval si svůj styl, svůj image, svoji svým způsobem nenapodobitelnou show, přestoţe vlastně předvádí to co ti druzí. Je přirozený a lidé mají pocit, ţe hraje jen a jen pro ně, ţe zrovna teď měli štěstí a vidí něco neopakovatelného. Všichni najednou tleskají do rytmu při finále s hořícími pochodněmi, a kdyţ Hélio seskočí z unocyklu a řekne si s úsměvem o peníze, dostane je. 1) Toto všechno je potřeba vzít v úvahu uţ při přípravě celého představení. My jsme tyto zkušenosti neměli a získávali je aţ na místě a v průběhu celého hraní. Nebylo to nijak bolestivé, ale stálo nás to spoustu energie. Velmi zajímavé bylo pozorovat v tomto směru ostatní umělce, performery. Na plácku, který jsme si nakonec vyhlédli, jsme byli tři aţ čtyři skupiny, které se spravedlivě střídali dokola. Mohla jsem tudíţ pozorovat jejich jednotlivé kusy několikrát za sebou a tedy i detailní práci těch profesionálních pouličních herců (tím myslím těch, kteří se tím opravdu ţiví a hlavně uţiví). 18

19 Profesionální pouliční umělci Název Profesionální pouliční umělci zní zvláštně. Ale pokud rozlišujeme klasické divadlo pod střechou na amatérské a profesionální, tak si dovolím zde toto rozdělení udělat také. Tedy naše malé divadélko o dvou hercích, kteří přijeli spíše na zkušenou hrát na ulici, versus umělci, kteří jsou tu kaţdým rokem a nejen tady, ale objedou takových festivalů třeba deset i více za léto. Další naše odlišnost byla v tom, ţe my jsme měli v záloze svoje finance, kdybychom nic nevydělali, ale profesionály musí tento způsob obţivy reálně uţivit. Musí si za léto vydělat finanční základ na celý další rok. Protoţe pouliční herci drţí všichni pospolu, nebylo pro mě těţké vyzvědět od nich jaký mají ţivot, jak dlouho jsou u divadla a hlavně jakým způsobem připravují svá představení. Nebudu zde rozebírat ţivot kaţdého se kterým jsem mluvila. Obecně mají někde ve Francii stálé bydliště, na léto vezmou karavan nebo auto a jezdí po festivalech s jedním perfektně propracovaným představením. Potkala jsem se spíše s jedinci, neţ se skupinou pouličních herců. Svůj kus připravují třeba i půl roku (dokonce jsem potkala člověka, který připravoval představení dva roky) a pak jdou se svou kůţí na trh. Schopnost hrát dva měsíce čtyřikrát denně jedno představení je obdivuhodná. Myslím si, ţe i tohle je důkaz velké profesionality a disciplíny. My jsme to vydrţeli s vypětím všech sil sotva deset dní. Ti umělci, které jsem měla moţnost v Avignonu poznat, byli lidé na herce vcelku uzavření, občas trošku podivní. Někteří se uţ navzájem znali, potkávali se po festivalech více let. Připadali mi jako suchozemští námořníci táhnoucí od přístavu k přístavu, nemajíce stání. Na kaţdém festivalu mít svoji lásku a po jeho skončení zase odtáhnout pryč. Jsou velmi podobní těm dřívějším potulným komediantům. A jejich představení si tuto hořkosladkou poetiku nesou sebou. Způsob ţivota pouličního profesionálního ţongléra zaznamenal Marek Bečka v článku pro Divadelní noviny Hopla, I like you : Kromě toho, jak mi vyprávěl ţonglér Hélio z Portugalska, je v Holandsku nejvíc bohatých turistů z Ameriky. Ptal jsem se ho, jestli ho hraní uţiví: Podívej, já rád cestuji a tohle je výborný způsob, jak si na to vydělat, já uţ hraji třináct let. Ţádnou školu na to nemám, začínal jsem tak, ţe jsem myl nádobí, díval se na ostatní a učil se od nich. A jak vypadá tvůj pracovní rok? 19

20 No nehraju v zimě, jezdit se dá jenom kdyţ je turistická sezóna, mimo ni občas hraju na diskotékách a někdy si mě někdo pozve na party. Většinou ty letní peníze na celý rok stačí. Začínám v Portugalsku, letos jsem přijel do Amsterodamu uţ v květnu, hraju taky v Paříţi a ve Španělsku. Na peníze je ale nejlepší Švýcarsko a Amsterdam. A na publikum? To je nejlepší Itálie, tam tleskají všemu, ani se jim nemusí říkat. 1) Důleţitost dobrého výběru prostoru, času, publika a jazyka jsme pochopili během jednotlivých představení. Důleţitost jednotlivých částí celého představení nám vyplynula také aţ časem. Tyto části bych rozdělila na: přilákání publika hraní představení výběr peněz Na rozdíl od kamenného divadla má pouliční herec několik starostí navíc. V kamenném divadle přichází divák, který tam přijít chce, je srozuměný, ţe se bude dívat na představení a navíc ještě dopředu za toto představení zaplatí. Na ulici si musí herec své publikum získat, přesvědčit diváka aby se zastavil, zůstal, zaujmout ho, aby neodešel před koncem a ještě v závěru zaplatil. Všechny tyto části jsou pro úspěch naprosto nezbytné a jsou také tím, co dělá pouliční divadlo jedinečným a odlišným od kamenného divadla Lákání Pro pouličního herce je první starostí při hledání dobrého místa, aby tudy procházelo dost lidí. Pokud tu bude dost lidí, je větší pravděpodobnost, ţe se více lidí zastaví a zůstane. V Avignonu to není tak sloţité, v centru města (kde taky většina herců hraje) je hodně malých uliček, které jsou nacpané procházejícími lidmi. Důleţité je stanovit si hranici mezi sebou a diváky (křídou nakreslit čáru na zem, rozmístit do půlkruhu rekvizity nebo vyuţít přirozené bariéry v našem případě kamenné kvádry, na kterých první řada seděla). Ten, kdo měl nalákat obecenstvo jsem v našem případě byla já (příloha č.1). Můj kolega byl schovaný za rohem, měl obuté chůdy a na smluvený signál přišel a začali jsme hrát. Na mě tedy bylo, abych dokázala přitáhnout co nejvíce lidí. Na 20

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012 Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny Termín residence: 12. 30. září 2012 Země, z nichž se mohou residenti hlásit: ČR, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO METODICKÉ LISTY 1 METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO POPRASK NA LAGUNĚ Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila MgA. Tereza Strmisková, divadelní

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku Jarní divadelní předplatné 2014 Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 27. ledna 2014 v 19.00 hodin Hlava v písku o milostném příběhu, který dojal celé Maďarsko. Hra líčí

Více

ŽONGLÉR. Úvod WWW.ZONGLEROS.CZ. Jsme občanské sdružení (spolek) zabývající se především aktivitami Nového a sociálního cirkusu

ŽONGLÉR. Úvod WWW.ZONGLEROS.CZ. Jsme občanské sdružení (spolek) zabývající se především aktivitami Nového a sociálního cirkusu ŽONGLÉR Úvod Jsme občanské sdružení (spolek) zabývající se především aktivitami Nového a sociálního cirkusu WWW.ZONGLEROS.CZ Popis Občanské sdružení ŽONGLÉR bylo zaloţeno v únoru roku 2011. Sdruţení navazuje

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin.

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Bajtík 1/2011 Den otevřených dveří Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Pozvěte své rodiče, příbuzné, kamarády a

Více

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Byt či dům? Renovovat nebo stavět? Dřevostavba nebo zděná klasika? Takové a mnohé další otázky vyvstaly před partnerským párem s dvěma

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Tisková zpráva k realizaci divadelní inscenace "Na hře závislí"

Tisková zpráva k realizaci divadelní inscenace Na hře závislí Tisková zpráva k realizaci divadelní inscenace "Na hře závislí" Nezávislý prostor v centru Ostravy uchystal první vlastní divadelní premiéru. Inscenaci "Na hře závislí" spatřilo světlo světa v pátek 16.

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama

Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama Toto číslo časopisu je věnováno reklamám, protože reklamy nás doprovázejí téměř všude a to například v televizi, v časopisech, nebo na internetu. Reklamy jsou velice

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám. srpen-září 2006

Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám. srpen-září 2006 Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám srpen-září 2006 Ahoj, jmenuji se Kirikou a jsem z konga. jak se jmenuješ ty?. Na tomto obrázku BAREVNĚ OBTÁHNI světadíl odkud

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová Milá TV Noe!!! Zdravíme Vás z třídy tercie Biskupského gymnázia (jestli si nevzpomínáte, tak jsem to my, co Vám v pondělí 7.5.2012, narušili denní program). Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši vstřícnost

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Moje inspirace E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Vážení a milí Děkuji Vám za stažení mého e-booku s názvem Moje inspirace. Co zde najdete? Prozradím Vám něco ze stránek, kam si chodím pro nápady, inspiraci

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

Využití společenských her k procvičování učiva

Využití společenských her k procvičování učiva Využití společenských her k procvičování učiva Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. Jan Klíma e-mail: jan.klima@ossp.cz Klíčová slova škola hrou, společenské hry, procvičování látky, AZ kvíz,

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel.

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Questing Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Blažena Hušková Kateřina Kočí Actaea společnost pro přírodu

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Českokamenická mažoretka 2013

Českokamenická mažoretka 2013 Centrum Dětí a Mládeže, Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice, 723 804 535, 412 582 815 Českokamenická mažoretka 2013 2. ročník soutěžní přehlídky mažoretkových souborů Česká Kamenice motto: Není

Více

Rozhovor pro webový portál seniortip.cz a časopis Doba seniorů

Rozhovor pro webový portál seniortip.cz a časopis Doba seniorů Rozhovor pro webový portál seniortip.cz a časopis Doba seniorů Nejsou to jen herci, kteří žijí svým divadlem. Aby byli diváci na představení spokojení, aby vše proběhlo tak, jak má, je potřeba i mnoha

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více