DAŇOVÁ PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE I. díl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÁ PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE I. díl"

Transkript

1 DAŇOVÁ PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE I. díl Příspěvek byl publikován v časopise Daně a právo v praxi č. 10/2005 vydávaném nakladatelstvím ASPI Publishing a.s. Mgr. Ondřej Dráb, daňový poradce JUDr. Bohumil Kos, Ph.D., daňový poradce Ing. Lenka Mrázová, daňová poradkyně Novela zákona o daních z příjmů č. 669/2004 Sb. účinná od 1. ledna 2005 s sebou přinesla významné změny v okruhu položek odčitatelných od základu daně z příjmů. Vedle zrušení úlevy na nově pořizovaný majetek, tzv. reinvestičního odpočtu, poplatníkům naopak umožnila základ daně snížit o náklady vynaložené na provádění výzkumu a vývoje. Úvod Myšlenka podpory výzkumu a vývoje formou odečtu nákladů na ně vynaložených od základu daně přitom ještě na počátku léta 2004 neměla reálné obrysy. Původní vládní návrh novely zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 718) totiž s odpočtem nákladů na výzkum a vývoj od základu daně nepočítal. Do projednávání se tento odpočet dostal až v rámci pozměňovacích návrhů k novele na podzim loňského roku. O to intenzivnější však byl zájem na přijetí úpravy zákona, která měla odpočet přinést. Intenzitu zájmu o zavedení odčitatelné položky na výzkum a vývoj lze nejlépe demonstrovat na skutečnosti, že v rámci pozměňovacích návrhů jednotlivých poslanců se text ustanovení zavádějícího tuto odčitatelnou položku objevil hned několikrát. Tento tlak na daňovou podporu výzkumu a vývoje je zajisté chvályhodný. Škoda jen, že předmětné ustanovení novely bylo šito poněkud horkou jehlou, což se odrazilo zejména v širokém okruhu otázek a problémů spojených s jeho praktickou aplikací. Na jednotlivé problematické body ustanovení 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů, jež odpočet nákladů na výzkum a vývoj od základu daně zakotvují, bychom chtěli v tomto příspěvku upozornit. Zákonná úprava Právní základ odpočtu nákladů na výzkum a vývoj od základu daně je zakotven v 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů, který stanoví, že od základu daně lze odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, při realizaci projektů výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje. Pokud vynaložené výdaje (náklady) souvisejí s realizací projektů výzkumu a vývoje pouze z části, je možné od základů daně odečíst pouze tuto jejich část. Výdaje (náklady), které lze odečíst od základu daně, musí být výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a musí být evidovány odděleně od ostatních výdajů (nákladů) poplatníka. Tento odpočet nelze uplatnit na služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2 pořízené od jiných osob s výjimkou výdajů (nákladů) vynaložených za účelem certifikace výsledků výzkumu a vývoje, a dále na ty výdaje (náklady), na které již byla i jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů. Na toto základní ustanovení pak navazuje 34 odst. 5, který stanoví přenositelnost neuplatněného odpočtu nákladů vynaložených na výzkum a vývoj do dalších období. Toto ustanovení totiž říká, že nelze-li odpočet podle odst. 4 uplatnit v roce, kdy nárok na odpočet vznikl z důvodu, že poplatník vykázal daňovou ztrátu nebo základ daně (základ daně snížený o nezdanitelné částky podle 15 a o daňovou ztrátu) nižší než odpočet podle odstavce 4, lze odpočet nebo jeho zbývající část uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém poplatník vykáže základ daně (základ daně snížený o nezdanitelné částky podle 15 a o daňovou ztrátu), nejvýše však ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet vznikl. K pochopení a zejména praktické aplikaci těchto dvou, na první pohled jasných, ustanovení je však třeba je rozdělit na jednotlivé části a tyto části podrobit bližšímu výkladu. Osoba oprávněná uplatnit odpočet Odpočet nákladů na výzkum a vývoj může dle dikce 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů uplatnit každý poplatník, který tyto náklady za stanovených podmínek vynaloží. Ačkoli by se tedy mohlo zdát, že zákon žádného poplatníka z uplatnění odpočtu nevylučuje, skutečnost je jiná. Z uplatnění odpočtu jsou vzhledem k systému jejich zdanění nepřímo vyloučeny osobní společnosti, resp. jejich společníci. Důvodem je právě zmiňovaná podmínka, že se jedná o náklady na výzkum a vývoj vynaložené poplatníkem. Veřejná obchodní společnost je právnickou osobou. Vzhledem ke své právní subjektivitě nese své náklady, resp. je vynakládá ona sama, což se též odráží v jejím účetnictví. Přes uvedenou právní subjektivitu však veřejná obchodní společnost není ve smyslu zákona o daních z příjmů, až na výjimky, poplatníkem daně z příjmů, ale zdanitelné příjmy, resp. základ daně, který veřejná obchodní společnost vygeneruje, zdaňují v příslušném poměru v rámci svého daňového základu její společníci. Ti však, jelikož se jedná o samostatné (od veřejné obchodní společnosti odlišné) právní subjekty, nemohou být zcela logicky považováni za osoby (poplatníky), které náklady na výzkum a vývoj vynaložily. Dochází tak k neřešitelnému problému, kdy osoba (veřejná obchodní společnost), která náklad představující položku odčitatelnou od základu daně vynaložila, odpočet uplatnit nemůže, neboť svůj základ daně přenáší (před snížením o odčitatelné položky) na jiné poplatníky (své společníky), a osoba (společník), která by položku odčitatelnou od základu daně připadající na přijímanou část základu daně veřejné obchodní společnosti teoreticky uplatnit mohla, odpočet také uplatnit nemůže, neboť tento náklad nevynaložila.

3 Obdobná situace vzniká u veřejných obchodních společností, resp. jejích společníků i v případě ostatních položek odčitatelných od základu daně, jako jsou náklady na výuku žáků či do konce roku 2004 vzniklý reinvestiční odpočet. V případě těchto dvou odčitatelných položek jsou však daňové dopady naprosto jiné. Tyto dvě položky, resp. jejich poměrnou část si totiž společníci veřejné obchodní společnosti od svého, o část základu daně veřejné obchodní společnosti navýšeného základu daně odečíst mohou, a to na základě 34 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Zatímco v případě odpočtu nákladů na výuku žáků dle 34 odst. 3 zákona o daních z příjmů a dříve platného reinvestičního odpočtu zákonodárce rovné postavení veřejných obchodních společností, resp. jejich společníků s ostatními daňovými poplatníky zcela logicky zachoval, v případě odpočtu nákladů na výzkum a vývoj díky nepřesné formulaci novely č. 669/2004 Sb. nikoli. Ještě markantněji je tato nerovnost zřejmá u komanditních společností. Ty jsou zdaňovány hybridním způsobem, tj. část základu daně komanditní společnosti připadající na komplementáře je zdaňována (stejně jako u veřejné obchodní společnosti) na úrovni jednotlivých komplementářů, zatímco část základu daně připadající na komanditisty na úrovni společnosti samotné. Daňový režim zde tedy následuje režim obchodně právní s komplementáři je nakládáno obdobně jako se společníky veřejné obchodní společnosti, s komanditisty obdobně jako se společníky společnosti s ručením omezeným. Podívejme se však, co tento hybridní způsob zdanění učiní za současné právní úpravy s odpočtem nákladů vynaložených na výzkum a vývoj. Vzhledem k neexistenci ustanovení zákona, které by nakládání s touto odčitatelnou položkou v případě komanditní společnosti upravovalo, dojde v současné době k situaci, kdy komplementáři nejsou k uplatnění poměrné části nákladů vynaložených komanditní společností proti svému základu daně (poměrné části základu daně komanditní společnosti na ně připadající) oprávněni, zatímco komanditní společnost samotná náklady vynaložené na výzkum a vývoj proti svému základu daně uplatnit může (byť dle Ministerstva financí ČR pouze v poměrné výši). Ve svém důsledku to znamená, že komplementáři z této odčitatelné položky neuplatní ani haléř, zatímco komanditisté ji využijí v celé výši (základ daně komanditní společnosti je totiž jakýmsi podílem komanditistů na hospodaření této společnosti). Nemožnost uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj na straně společníků veřejných obchodních společností, resp. komplementářů komanditních společností zcela jednoznačně zakládá nerovnost mezi jednotlivými poplatníky daně z příjmů. Náprava by měla přijít v rámci novely zákona o daních z příjmů, kterou v současné době projednává parlament a jejíž účinnost se očekává od 1. ledna 2006 (sněmovní tisk č. 1040). Podle ní by i v případě odčitatelné položky na výzkum a vývoj měla platit její uplatnitelnost společníky veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností v poměrné části odpovídající jejich podílu na základu daně příslušné společnosti. Tzn. měl by se uplatnit stejný princip jako v případě odčitatelné položky na výuku žáků, resp. do konce roku 2004 vzniklého reinvestničního odpočtu. Navrhovaná úprava zákona o daních z příjmů však bohužel nepočítá s možností postupovat tímto způsobem již od roku 2005.

4 Otázkou tedy zůstává, zda ve zdaňovacích obdobích či obdobích, za která se podává přiznání k dani z příjmů, započatých v roce 2005 odčitatelnou položku u společníků veřejných obchodních společností a komplementářů komanditních společností uplatnit lze či nikoli. Ministerstvo financí ČR je jednoznačně proti tomuto postupu, ústavní princip rovnosti by však uplatnění ospravedlňoval. Konečný verdikt by tedy v daném případě musel vynést až nezávislý (s největší pravděpodobností ústavní) soud. Podmínka vynaložení nákladů na výzkum a vývoj v daném období Výkladovým oříškem je vymezení významu slovního spojení výdaje (náklady) vynaložené v daném zdaňovacím období či období, za které se podává daňové přiznání. Tato slovní formulace by totiž při doslovném jazykovém výkladu mohla vést k závěru, že se pro účely stanovení výše odčitatelné položky na výzkum a vývoj má vycházet z principů daňové evidence, resp. z ještě dokonce širšího pojetí, tj. že odčitatelná položka bude rovna výdajům skutečně v konkrétním zdaňovacím období či období, za které se podává daňové přiznání, na výzkum a vývoj vydaným (zaplaceným). Touto optikou bychom však došli k závěru, že je v konkrétním zdaňovacím období či období, za které se podává daňové přiznání, od základu daně odčitatelná například celá vstupní cena majetku pořízeného pro provádění výzkumu a vývoje či výdaje (náklady) dle účetních předpisů časově rozlišované, avšak v daném období skutečně vydané. Tento přístup zřejmě nejenže nebyl zákonodárcem při tvorbě ustanovení 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů zamýšlen, navíc však též naráží na problém uplatnění u poplatníků vedoucích účetnictví. Ti účtují o nákladech v okamžiku jejich předpisu, nikoli skutečného vydání. Tito poplatníci by pak při shora uvedeném mezním výkladu museli vedle účetnictví vést také jakousi daňovou evidenci, v níž by zaznamenávali skutečně vynaložené náklady. Otázka výkladu shora uvedeného slovního spojení proto byla diskutována se zástupci Ministerstva financí ČR a v rámci těchto jednání byl přijat výklad, že za (výdaje) náklady vynaložené v určitém zdaňovacím období či období, za které se podává daňové přiznání, je třeba považovat ty výdaje (náklady), které byly během daného období evidovány jako výdaje (v rámci daňové evidence) či zaúčtovány jako náklady (v rámci účetnictví) nebo ze zákonem stanovených důvodů snižovaly výsledek hospodaření před zdaněním dle 23 zákona o daních z příjmů. Takovým nákladem vynaloženým v určitém zdaňovacím období či období, za které se podává daňové přiznání, tak bude např. daňový odpis (a to i majetku pořízeného před zahájením výzkumu a vývoje, avšak pro účely výzkumu a vývoje v daném období využívaný), příslušná část časově rozlišovaných nákladů apod. Tedy takový náklad, který se nějakým způsobem projeví v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Na druhou stranu to ale znamená, že například příslušná část pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení hrazená zaměstnavatelem za zaměstnance pracující na projektech výzkumu a vývoje se může stát součástí odčitatelné položky až ve zdaňovacím období či období, za které se podává daňové přiznání, kdy byla zaměstnavatelem skutečně uhrazena (pokud nedošlo k její úhradě do konce ledna roku následujícího po roce, za nějž má být hrazena). V této souvislosti je zajímavou například otázka, zda do odčitatelné položky vstoupí též toto pojistné zaplacené zaměstnavatelem v roce 2005 za své zaměstnance pracující na projektech výzkumu a vývoje v roce Ačkoli by se mohlo při zohlednění uvedeného

5 výkladu zdát, že ano, jsme názoru, že nikoli, a to vzhledem k účinnosti novely zákona o daních z příjmů, která odčitatelnost nákladů na výzkum a vývoj zavedla. V opačném případě bychom totiž fakticky dovozovali retroaktivitu tohoto ustanovení zákona, která v daném případě není namístě. Podmínka daňové uznatelnosti nákladů na výzkum a vývoj 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů stanoví, že náklady na výzkum a vývoj tvořící položku odčitatelnou od základu daně musí být výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Zákon však již nestanoví, ve kterém období musí být podmínka jejich daňové uznatelnosti splněna. Krajní výklad dikce zákona by mohl vést k závěru, že podmínka daňové uznatelnosti může být splněna i následně, ale tyto náklady je možné odečíst již v období, ve kterém byly vydány. To by však zcela logicky znesnadňovalo či dokonce téměř znemožňovalo provádění kontroly odčitatelné položky ze strany správců daně. Nemluvě o kolizi se shora uvedeným výkladem spojení (výdaje) náklady vynaložené v konkrétním zdaňovacím období či období, za které se podává daňové přiznání. Z důvodů spravovatelnosti tohoto ustanovení zákona a provázanosti se zmiňovaným výkladem slovního spojení (výdaje) náklady vynaložené v konkrétním období byl proto v rámci jednání mezi zástupci Komory daňových poradců ČR a Ministerstva financí ČR přijat jednotný výklad, že podmínka daňové uznatelnosti nákladů vstupujících do odčitatelné položky na výzkum a vývoj musí být splněna ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž poplatník konkrétní náklad do odčitatelné položky zahrne. Může se tedy například jednat i o náklady zaúčtované v období jiném, které se však stávají (nejčastěji na základě 23 zákona o daních z příjmů) daňově uznatelnými až v období jejich skutečného vynaložení (zaplacení). Poplatník tak ve své evidenci nákladů na výzkum a vývoj (viz níže) musí odlišit například náklad související s občerstvením zaměstnanců či hostů výzkumného centra (v rovině nákladů souvisejících s jedním obdobím), ale též část pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení hrazenou zaměstnavatelem za zaměstnance výzkumného centra v daném období uhrazenou a neuhrazenou, ať již za toto období či za období předcházející (v rovině nákladů souvisejících s více obdobími). V případě posléze zmíněného pojistného samozřejmě za dodržení podmínky, že daní zaměstnanci v uplynulém období, za které se pojistné hradí, pracovali na projektech výzkumu a vývoje. Způsob evidence nákladů na výzkum a vývoj Další podmínkou pro odčitatelnost nákladů na výzkum a vývoj od základu daně je jejich oddělená evidence. Zákon však již neříká, co se oddělenou evidencí rozumí. Ministerstvo financí ČR proto, dle našeho názoru velmi rozumně, podpořilo výklad zástupců Komory daňových poradců ČR, že je plně na rozhodnutí poplatníka, jakou metodiku si pro vedení oddělené evidence nákladů na výzkum a vývoj zvolí.

6 Lze očekávat, že část poplatníků zachová svůj již dříve používaný způsob evidence nákladů na výzkum a vývoj prostřednictvím samostatného vnitropodnikového střediska; většina ostatních poplatníků vedoucích účetnictví se patrně přikloní k evidenci prostřednictvím podrobných analytických účtů. Nelze však vyloučit ani vedení evidence zcela mimo účetní knihy, například formou pouhé excelové tabulky. Poplatníci vedoucí daňovou evidenci, pokud vůbec budou náklady na výzkum a vývoj vynakládat, pak nejspíše zvolí rozšíření evidence příjmů a výdajů o údaj, zda se jedná o výdaj vynaložený na projekt výzkumu a vývoje, popřípadě si vedle toho povedou například samostatnou knihu výdajů na výzkum a vývoj či již zmiňovanou excelovou tabulku. Lze přitom obecně doporučit vedení evidence nákladů (výdajů) vynaložených na výzkum a vývoj v co nejpodrobnější formě, neboť v rámci případné daňové kontroly či jiného daňového řízení poplatník může být a s největší pravděpodobností i bude vyzván, aby doložil provázanost této své evidence a hodnoty odčitatelné položky uplatněné v daňovém přiznání a zároveň aby prokázal, že se skutečně jedná v jednotlivých případech o náklad (výdaj) vynaložený v souvislosti s prováděním výzkumu a vývoje. Pokud toto své důkazní břemeno neunese, správce daně mu zcela oprávněně uplatněnou odčitatelnou položku či její část neuzná, dodatečně zvýší základ daně a daňovou povinnost a následně též předepíše penále ve smyslu 63 zákona o správě daní a poplatků. Částečná souvislost nákladů s výzkumem a vývojem S otázkou oddělené a zejména přesné evidence nákladů na výzkum a vývoj také úzce souvisí problém, jak zachytit ty náklady poplatníka, které s výzkumem a vývojem souvisí jen z části. Takovým nákladem může být například mzda zaměstnance, který pracuje polovinu dne pro výzkumnou laboratoř a druhou polovinu dne provádí běžné testy sériové produkce. Dalšími příklady mohou být náklady na manažera výzkumného centra, který je současně i manažerem v administrativě, či určité vnitropodnikové výkony sloužící jak výzkumnému středisku tak ostatním provozním oddělením (úklid, údržba apod.). Také velká část materiálových vstupů poplatníka nemusí být určena výhradně pro spotřebu v oddělení výzkumu a vývoje, ale například část dodávky kopírovacího papíru, náplní do tiskáren apod. jde do oddělení výzkumu a vývoje a část do účtárny, resp. oddělení jiných. Podobných vstupů bychom napočítali desítky. Zákon o daních z příjmů přitom poplatníkovi při rozhodování, jak se k těmto nákladům postavit z hlediska jejich zahrnutí či nezahrnutí do odčitatelné položky, pomáhá jen velmi málo, a to ustanovením, podle něhož pokud vynaložené výdaje (náklady) souvisejí s realizací projektů výzkumu a vývoje pouze z části, je možné od základu daně odečíst pouze tuto jejich část. Poplatník sám tedy musí určit, jaká část konkrétního nákladu souvisí s výzkumem a vývojem a jaká již nikoli. Pro oddělení této části pak může použít svá vlastní kritéria alokační klíč, neboť lze jen stěží předpokládat, že by poplatník byl schopen uhlídat a rozdělit každý jednotlivý náklad (například počet balíků papíru přidělených vývojovému centru a zbylým střediskům, délku času stráveného zaměstnanci účtárny na účtování účetních případů týkajících se vývojového centra atp.). Podmínkou však je, že zvolené kritérium bude poplatník schopen dostatečným způsobem odůvodnit a doložit. Takovým kritériem pro oddělení nákladů může být například fond pracovní doby

7 v případě mzdových nákladů, poměrná část režijních či administrativních nákladů, kdy poměr je založen na předchozích zkušenostech a pozorováních poplatníka, atp. Zvolené kriterium by měl podle našeho názoru poplatník uvést do vnitřního účetního či jiného interního předpisu. Podklady, které k tvorbě kriteria sloužily, je pak vhodné uschovávat alespoň po dobu, po kterou budou období, ve kterých odčitatelná položka vznikla a byla, resp. mohla být uplatněna, přezkoumatelná správcem daně. Náklady na výzkum a vývoj podpořené z veřejných zdrojů Poplatník pohybující se již delší dobu ve sféře vědy, výzkumu a vývoje většinou dobře ví, kde a za jakých podmínek je možné na provádění výzkumu a vývoje získat grant či jinou dotaci z veřejných zdrojů, a velmi často též tyto formy veřejné podpory využívá. 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů však stanoví, že odpočet nelze uplatnit na ty výdaje (náklady), na které již byla i jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů. Pokud tedy poplatník získá jakoukoliv formu podpory z veřejných zdrojů (přičemž veřejným zdrojem je třeba rozumět každou podporu poskytnutou ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, z grantů Evropských společenství a z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu), musí při výpočtu odčitatelné položky na výzkum a vývoj tyto již jednou podpořené náklady vyloučit. Má tedy právo volby, zda na svůj náklad na výzkum a vývoj bude čerpat podporu z veřejných zdrojů nebo podporu daňovou ve formě odčitatelné položky. U prostředků na přímou podporu výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů se zdá být situace jasná. V méně jasné situaci se však může ocitnout pečlivý poplatník, který získal veřejnou podporu například na tvorbu nových pracovních míst ve výrobě. Tento poplatník si bude oprávněně klást otázku, zda i on v důsledku přijetí podpory na tvorbu pracovního místa nemůže uplatnit odčitatelnou položku na výzkum a vývoj nebo se na něj shora citované ustanovení zákona o daních z příjmů nevztahuje. Poplatník proto musí pečlivě uvážit, zda získal podporu k nákladům vztahujícím se k výzkumu a vývoji, nebo zda získal podporu na náklady, které se k výzkumu a vývoji přímo nevztahují. U posléze zmiňovaných nákladů totiž získaná podpora z veřejných zdrojů vliv na uplatnění odčitatelné položky nemá. Příkladem takových nákladů, kdy se odčitatelná položka na výzkum a vývoj nekrátí, může být dotace od úřadu práce na úhradu mzdových nákladů nových zaměstnanců, kteří nejsou a priori přiřazeni na práce v oblasti výzkumu a vývoje. V o poznání horší situaci se ale ocitá poplatník, který získal veřejnou podporu podle tzv. Rámcového programu na podporu technologických center. Tento poplatník musí velmi precizně zvažovat skutečný obsah své podnikatelské činnosti zda se v jeho případě ještě jedná o vývoj nebo již jen o určité inovativní činnosti, na které se však odčitatelná položka obecně nevztahuje (rozlišení výzkumu a vývoje od inovativních činností se budeme věnovat v některém z příštích čísel tohoto časopisu).

8 Obecně lze shrnout, že je-li poplatníkovi poskytnuta z veřejných prostředků podpora, byť jen ve výši jedné koruny, na projekt výzkumu a vývoje, nemůže ani jedinou korunu nákladů na tento projekt vynaložených uplatnit ve formě položky odčitatelné od základu daně. Je-li však tato jediná koruna z veřejných zdrojů poskytnuta pouze na určitý náklad, nebrání to, aby ostatní náklady jako odčitatelná položka uplatněny byly. Aplikaci tohoto obecného pravidla je však třeba posuzovat odděleně, případ od případu. Dalším problémem, který v této souvislosti může vyvstat, je otázka okamžiku poskytnutí podpory z veřejných prostředků. Ne každá forma podpory je poskytnuta dopředu či alespoň do okamžiku podání daňového přiznání za příslušné období nebo období, ve kterém byly náklady na výzkum a vývoj vynaloženy. Může totiž nastat situace, kdy poplatník tyto náklady vynaložil, zažádal o veřejnou podporu na tyto náklady, avšak rozhodnutí o přidělení či nepřidělení podpory obdržel až po lhůtě pro podání daňového přiznání. Vzhledem k tomu, že náklady, na které již byla poskytnuta, byť jen zčásti, podpora z veřejných zdrojů, nemohou do odčitatelné položky podle 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů vstupovat, nastává při sestavování daňového přiznání poplatníka dilema, zda vynaložené náklady jako odčitatelnou položku uplatnit - v případě obdržení podpory však bude tento poplatník muset podat dodatečné daňové přiznání, v němž sníží odčitatelnou položku o podpořené náklady, s čímž však může být spojeno též zvýšení základu daně a daně samotné a penalizace daňového nedoplatku ve smyslu 63 zákona o správě daní a poplatků, či vynaložené náklady jako odčitatelnou položku neuplatnit v případě neobdržení podpory z veřejných zdrojů však již tento poplatník o tyto náklady odčitatelnou položku nikdy nenavýší. Přestože je Ministerstvo financí ČR názoru, že si poplatník nacházející se ve shora popsané situaci musí vybrat, zda bude uvedené náklady uplatňovat formou odčitatelné položky (a nebude tedy žádat o podporu z veřejných zdrojů) či požádá o podporu těchto nákladů z veřejných zdrojů (a v případě jejího neposkytnutí již uvedené náklady nikdy od základu daně neodečte), jsme názoru odlišného. Pokud by totiž poplatník postupoval prvně zmiňovaným způsobem, tj. náklady jako odčitatelnou položku uplatnil a posléze byl v návaznosti na přidělení podpory z veřejných zdrojů povinen podat dodatečné daňové přiznání, je v relaci k předepsanému penále namístě uplatnit institut žádosti o prominutí penále z důvodů nesrovnalosti daňového zákona dle 55a zákona o správě daní a poplatků. Daňový subjekt totiž podle našeho názoru nemůže být pouhým výkladem navzájem kolidujících ustanovení daňových a jiných zákonů tlačen do pro něj nevýhodného postavení. Domníváme se tedy, že pokud by správce daně tuto žádost o prominutí penále zamítl, postupoval by v rozporu se zásadou zákonnosti zakotvenou v 2 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků. Okamžik uplatnění odčitatelné položky Nárok na odpočet nákladů na výzkum a vývoj vzniká ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém byly tyto náklady vynaloženy. Odpočet či

9 jeho část nevyužité v tomto období lze využít v následujícím zdaňovacím období nebo období, za nějž se podává daňové přiznání, nejvýše však ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Tzn. při počítání časového limitu pro přenos odpočtu nákladů na výzkum a vývoj do následujících období se k obdobím, za které se podává daňové přiznání, které však není zdaňovacím obdobím ve smyslu 17a zákona o daních z příjmů, nepřihlíží. To přesto, že 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů poněkud ledabyle používá pro označování stejných skutečností (časových období) termíny zdaňovací období, období, za které se podává daňové přiznání a rok 1. Vliv dodatečného vyměření daně na odčitatelnou položku Bez povšimnutí nelze nechat případy, kdy dojde po okamžiku uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj k dodatečném vyměření daně, v důsledku něhož se změní základ daně poplatníka, od něhož byla odčitatelná položka odečtena. V případech, kdy dojde k dodatečnému vyměření nižšího základu daně (ať již na základě dodatečného daňového přiznání podaného daňovým subjektem nebo na základě řízení zahájeného z vlastního podnětu správce daně) a tím ke snížení původně uplatněné odčitatelné položky na výzkum a vývoj, lze zbývající, doposud neuplatněnou část odpočtu, uplatnit v souladu s 34 odst. 5 zákona o daních z příjmů v nejbližším zdaňovacím období následujícím po dodatečném vyměření, ve kterém poplatník vykáže základ daně, nejvýše však ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období či období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém nárok na odpočet vznikl. Pokud však poplatník v určitém zdaňovacím období či období, za které se podává daňové přiznání, vynaložil na výzkum a vývoj náklady ve částce převyšující vykázaný základ daně, tzn. pokud neuplatněnou část odpočtu přenesl do dalších období, a následně dojde ke zjištění, že základ daně měl být vyšší, je možné vyšší částku odpočtu uplatnit pouze, došloli ke zvýšení základu daně na základě dodatečného daňového přiznání. Zvýší-li však správce daně dodatečně základ daně poplatníka v rámci řízení zahájeného z vlastního podnětu, lze očekávat, že poplatníkem v tomto řízení vznesený požadavek na uplatnění vyšší částky odpočtu nebude správcem daně akceptován (stejně jako v případě uplatnění vyšší částky daňové ztráty v rámci daňové kontroly). Souběh odčitatelných položek Zákonem zcela neupravená zůstává otázka souběhu odčitatelných položek podle 34 zákona o daních z příjmů, tzn. daňové ztráty, odpočtu nákladů na výuku žáků, odčitatelné položky na výzkum a vývoj a doposud nevyužitého reinvestičního odpočtu vzniklého ve zdaňovacím období započatém v roce 2004 a dříve. 1 Podle doslovného znění zákona totiž lze od základu daně odečíst náklady na výzkum a vývoj vynaložené ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, pokud však nelze odpočet uplatnit v roce, v němž nárok na odpočet vznikl, lze jej nebo jeho zbývající část uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, nejvýše však ve třech zdaňovacích obdobích následujících po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet vznikl.

10 34 odst. 5 platného znění zákona o daních z příjmů stanoví, že nelze-li odpočet na vědu a výzkum uplatnit v roce, kdy nárok na odpočet vznikl, z důvodu, že poplatník vykázal daňovou ztrátu nebo základ daně (snížený o nezdanitelné částky podle 15 a o daňovou ztrátu) nižší než tento odpočet, lze odpočet na vědu a výzkum nebo jeho zbývající část uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém poplatník vykáže základ daně (resp. základ daně snížený o nezdanitelné částky podle 15 a o daňovou ztrátu), nejvýše však ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet vznikl. Z dikce zákona tak vyplývá, že odpočet na vědu a výzkum je nutný uplatnit v plné výši ve zdaňovacím období či období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém nárok na něj vznikl, proti základu daně sníženému o nezdanitelné částky podle 15, popř. též o daňovou ztrátu (pokud se poplatník rozhodne v daném zdaňovacím období daňovou ztrátu z předchozích zdaňovacích období využít), je-li odpočet nižší než v tomto období vykázaný základ daně, ve výši odpovídající základu daně sníženému o nezdanitelné částky podle 15, popř. též o daňovou ztrátu (pokud se poplatník rozhodne v daném zdaňovacím období daňovou ztrátu z předchozích zdaňovacích období využít), ve zdaňovacím období či období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém nárok na něj vznikl, je-li odpočet vyšší nebo roven základu daně vykázanému v tomto období, ve výši odpovídající základu daně sníženému o nezdanitelné částky podle 15, popř. též o daňovou ztrátu (pokud se poplatník rozhodne v daném zdaňovacím období daňovou ztrátu z předchozích zdaňovacích období využít), ve zdaňovacím období bezprostředně následujícím po zdaňovacím období či období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém nárok na odpočet vznikl, nejdéle ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Přitom výše uvedená kriteria se použijí sestupně, tj. zákon nedává poplatníkovi možnost mezi jednotlivými uvedenými způsoby uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj volit. Obdobná úprava uplatnění položek odčitatelných od základu daně byla obsažena v ustanovení 34 odst. 7 zákona o daních z příjmů ve znění účinném do 31. prosince 2004 v relaci k reinvestičnímu odpočtu a k nákladům vynaloženým na výuku žáků. Přestože byla úprava reinvestičního odpočtu novelou č. 669/2004 Sb. zrušena, na základě bodu 9. čl. II (přechodných ustanovení) tohoto zákona lze do konce roku 2004 nevyužitý reinvestiční odpočet uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích, a to podle pravidel upravených v zákonu o daních z příjmů ve znění účinném pro rok V několika příštích letech proto bude velmi často bude docházet k souběhu nároku (a povinnosti) na uplatnění výše uvedených tří odčitatelných položek neuplatněných v roce, ve kterém nárok na jejich odečtení od základu daně vznikl. Přitom, jak již bylo zmíněno, platná právní úprava neřeší důsledek toho, kdyby poplatník odčitatelnou položku v maximální možné výši nevyužil. Z dikce zákona by tak mohl plynout závěr, že nevyužijeli poplatník tuto odčitatelnou položku v prvním dalším zdaňovacím období nebo období,

11 za které se podává daňové přiznání, v maximální možné výši, nárok na její uplatnění zaniká. Obdobný problém vzniká též ve zdaňovacím období či období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém byly náklady na výzkum a vývoj vynaloženy (tj. ve kterém nárok na odečet těchto nákladů od základu daně vznikl), pokud je součet částky těchto nákladů a částky dosud neuplatněného reinvestičního odpočtu, popř. též dosud neuplatněného či nově vzniklého nároku na odečet nákladů na výuku žáků, vyšší než základ daně (snížený o nezdanitelné částky podle 15 a daňovou ztrátu), zatímco samotné náklady vynaložené na výzkum a vývoj v tomto období jsou nižší než tento základ daně. Ustanovení 34 odst. 5 v současné době platného znění zákona o daních z příjmů totiž požaduje primárně odečíst od základu daně (sníženého o nezdanitelné částky podle 15 a daňovou ztrátu, nikoli však již o jiné odčitatelné položky) celou či maximální možnou částku nákladů vynaložených v daném roce na výzkum a vývoj a teprve zbývající část, tj. část, která vykázaný základ daně (snížený o nezdanitelné částky podle 15 a daňovou ztrátu) převyšuje, lze převést do dalšího období. Problém souběhu odčitatelných položek byl proto diskutován mezi zástupci Komory daňových poradců ČR a Ministerstva financí ČR, přičemž závěrem tohoto jednání je, že při souběhu nároků na reinvestiční odpočet, odpočet nákladů vynaložených na výuku žáků a nákladů na výzkum a vývoj lze základ daně (snížený o nezdanitelné částky podle 15 a daňovou ztrátu) snížit o jakoukoli z těchto odčitatelných položek, aniž by to mělo vliv na možnost uplatnění jejich zbývající části, resp. ostatních odčitatelných položek v dalších obdobích (samozřejmě při zachování omezení přenositelnosti odčitatelné položky na výzkum a vývoj třemi zdaňovacími obdobími následujícími po zdaňovacím období či období, za které se podává daňové přiznání, v němž tato odčitatelná položka vznikla). Tzn. poplatník má možnost volby, kterou odčitatelnou položku v případě souběhu nároků na více z nich uplatní jako první a v jaké výši, popř. zda uplatní od každé kousek.

57/ Problematika 34, odst. 4 odčitatelná položka na výzkum a vývoj

57/ Problematika 34, odst. 4 odčitatelná položka na výzkum a vývoj 57/08.06.05 - Problematika 34, odst. 4 odčitatelná položka na výzkum a vývoj Předkládají: Mgr. Ondřej Dráb, daňový poradce, číslo osvědčení 3754 JUDr. Bohumil Kos, Ph.D., daňový poradce, číslo osvědčení

Více

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Název: Školitel: Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Vojtěch Adam Datum: 12.2.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického

Více

435/ Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory

435/ Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory 435/18.11.14 Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory Předkládá: Lenka Holoubková, daňová poradkyně, č. osvědčení 4336 Iva Kuncová, daňová poradkyně, č. osvědčení

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

KOORDINAČNÍ VÝBOR. Problematika 34, odst. 4 odčitatelná položka na výzkum a vývoj

KOORDINAČNÍ VÝBOR. Problematika 34, odst. 4 odčitatelná položka na výzkum a vývoj KOORDINAČNÍ VÝBOR Závěry z jednání dne 31. 8. 2005 a 26. 10. 2005 Problematika 34, odst. 4 odčitatelná položka na výzkum a vývoj (Závěry z jednání dne 31. 8. 2005) Předkládají: Mgr. Ondřej Dráb, daňový

Více

podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to

podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to Odpočet na vědu, výzkum a odborné vzdělávání 2014 RNDr. Ivan BRYCHTA podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to Zákonné vymezení zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Chomutově 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 0 Identifikační číslo 0 0 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

k dani z příjmů právnických osob

k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu Prahu - Jizní ˇ Mesto ˇ Daňové identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné ===== opravné dodatečné ===== Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu - západ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 0 Daňové přiznání ) 0) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Zábřehu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Ing. Oldřich Bartušek, partner BDO CA s. r. o. www.bdoca.cz Obsah semináře výhody odpočtu na výzkum a vývoj, okruh poplatníků, kteří mohou odpočty na

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob SKAT-daně 9. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z 9 Identifikační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Společné podnikání fyzických osob

Společné podnikání fyzických osob Společné podnikání fyzických osob 1 Společné podnikání fyzických osob veřejná obchodní společnost komanditní společnost sdružení bez právní subjektivity rozdělování příjmů na spolupracující osobu: na manžela

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s., ve zkrácené

Více

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje 8. 9. 2016 Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje S účinností od 1.1.2005 byla do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ( dále

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ 19887 Identifikační číslo 19887 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP pro Prahu Daňové identifikační

Více

Daň z příjmů právnických osob (DP-PO)

Daň z příjmů právnických osob (DP-PO) Daň z příjmů právnických osob (DP-PO) Poplatníci daně 2 kritéria členění právnických osob: 1. Místo sídla / místo skutečného vedení daňový rezident neomezená daňová povinnost: z celosvětových příjmů daňový

Více

923/ Směna majetku

923/ Směna majetku 923/16.06.99 - Směna majetku Předkládá: Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně č.osvědčení 7 Jiří Jirman, daňový poradce č.osvědčení 2965 Mgr. Jaroslav Škvrna, daňový poradce č.osvědčení 2843 Popis problematiky:

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Barva Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno II 01 Daňové identifikační číslo CZ CZ12345678 02 Identifikační číslo 12345678 03 Daňové přiznání 1 )

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Úvod. Právní východiska

Úvod. Právní východiska 77/12.10.05 - Vymezení obsahu pojmu služby pro účely uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj Předkládají: Mgr. Ondřej Dráb JUDr. Bohumil Kos, Ph.D. Ing. Lenka Mrázová Ing. Jiří Nesrovnal Úvod Novela

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je V době konání semináře nebyly publikovány žádné oficiální výklady k novele zákona o daních z příjmů umožňující použití paušální výdaje na dopravu. Situaci v aplikaci tohoto nového ustanovení zákona navíc

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

POKYN D 288. ze dne 3. 10. 2005

POKYN D 288. ze dne 3. 10. 2005 POKYN D 288 ze dne 3. 10. 2005 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů č.j.: 15/96 003/2005-151

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Chomutově 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Příbrami Daňové identifikační číslo

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

(Schváleno na 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 12. 2006)

(Schváleno na 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 12. 2006) Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně (Schváleno

Více

Pokyn D 288. Aktuální metodický pokyn MFČR usnadňuje posoudit uplatnitelné náklady a kritéria výzkumu a vývoje pro snížení daňového základu.

Pokyn D 288. Aktuální metodický pokyn MFČR usnadňuje posoudit uplatnitelné náklady a kritéria výzkumu a vývoje pro snížení daňového základu. Pokyn D 288 Aktuální metodický pokyn MFČR usnadňuje posoudit uplatnitelné náklady a kritéria výzkumu a vývoje pro snížení daňového základu. POKYN D 288 ze dne 3. 10. 2005 Ministerstva financí k jednotnému

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 5 5 6 5 9 0 Identi kační číslo

Více

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 164077/16/7100-10111-401062 Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] Zákon č.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Počet příloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Počet příloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf - Adobe Acrobat Professional Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identi

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 161/2006-74 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

S y n c a r e P l u s, s. r. o. b) obec c) PSČ B R N O - S E V E R. e) číslo telefonu f) číslo faxu

S y n c a r e P l u s, s. r. o. b) obec c) PSČ B R N O - S E V E R. e) číslo telefonu f) číslo faxu Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 5 5 6 5 9 0 Identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Příbrami 0 Daňové identifi kační číslo

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Prostějově Daňové identifi kační číslo

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu - Jižní Město Daňové identifi

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1074/0 Návrh poslanců Otto Chaloupky, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 3 Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Novela zákona o místních poplatcích - změny... 2 3. Nová úprava ohlašovací povinnosti...

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více