Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 15/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 15/2012"

Transkript

1 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: Horní Bludovice Usnesení č. 15/2012 z 15. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 1. srpna 2012 V Horních Bludovicích dne 1. srpna 2012 Zapsala Mgr. Iva Baronová, členka Rady obce

2 01/RO/15/2012 Schválení ověřovatele zápisu určuje jako ověřovatele zápisu z 15. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 1. srpna 2012 pana Ing. Radomíra Kuliga. 02/RO/15/2012 Schválení pořadu jednání předložený pořad jednání z 15. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 1. srpna /RO/15/2012 Kontrola plnění usnesení zprávu o plnění usnesení rady č. 14/2012 ze dne /RO/15/2012 Přehled příjmů a výdajů některého obecního majetku předložený přehled příjmů a výdajů v souvislosti s provozem budovy č.p. 90, 17, 434, dále s provozem fotbalového hřiště, přesunem mostku na fotbalové hřiště a odvozem odpadu. 05/RO/15/2012 Opravy místních komunikací nabídku společnosti ARCADIS Geotechnika, a.s., sídlem Praha 5, Geologická 988/4. PSČ , identifikační číslo , v ceně ,- Kč bez DPH. 06/RO/15/2012 Letecké snímkování území obce nabídku společnosti ARGUS GEO SYSTÉM, s.r.o., sídlem Hradec Králové, Bratří Štefanů 1069, PSČ , identifikační číslo , na letecké snímkování obce v rámci

3 snímkování Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady v ceně ,- Kč. 07/RO/15/2012 Přehled o příjmech a výdajích k Přehled o příjmech a výdajích obce k Příjmy dle schváleného rozpočtu ,- Kč, dle upraveného rozpočtu ,- Kč, skutečný stav ,12 Kč, plnění 59,02 %. Výdaje dle schváleného rozpočtu ,- Kč, dle upraveného rozpočtu ,10 Kč, skutečný stav ,42 Kč, plnění 47,89 %. Stav na běžném účtu obce k činí ,80 Kč. předložit Přehled o příjmech a výdajích k Zastupitelstvu obce na vědomí. Termín: /RO/15/2012 Odvoz odpadu rozšíření odvozu odpadu z ulice U Kasperčoka takto: a) odvoz 1 ks 1100 l plastové nádoby na bioodpad 1 x týdně v ceně 128,- Kč vývoz, b) odvoz.. ks pytlů na plasty 1x měsíčně v ceně do 2.000,- Kč, a dále navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad na stávajících stanovištích a zřízení nových stanovišť v místní části Záguří (v místě u Autobazaru Tvardek), na Pustkách, Mezilesí a Sedlákách, a to v rámci a dle cen stávající smlouvy. 9/RO/15/2012 Smlouva o výpůjčce předložený návrh smlouvy o výpůjčce s Moravskoslezským krajem, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, sídlem Ostrava, Úprkova 1, středisko Karviná, Bohumínská 1877, jako půjčitelem, jehož předmětem je:

4 a) užívání části pozemku parc. č. 918/1, k.ú. Horní Bludovice, obcí v době od do za účelem umístění stavby chodníku, a b) dohoda o budoucím převodu části tohoto pozemku, na níž se dle geometrického zaměření stavba chodníku bude nacházet, včetně části pozemku za chodníkem směrem k rodinným domům. pověřuje starostku podpisem návrhu smlouvy. 10/RO/15/2012 Hřiště před ZŠ a MŠ Horní Bludovice informaci o zahájení stavby dětského hřiště před ZŠ a MŠ Horní Bludovice v následujícím týdnu, o financování stavby částečně z dotace Ministerstva pro místní rozvoj přidělené ve výši ,- Kč, a o plánovaném dokončení stavby hřiště do konce letních prázdnin. 11/RO/15/2012 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje přijetí dotace dle předložené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, ul. 28. října 117, PSČ , identifikační číslo , zast. Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje, z dotačního programu: Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel č. RRC/02/2009. pověřuje starostku podpisem návrhu smlouvy. 12/RO/15/2012 Stanovisko obce ke stavbě souhlasí s realizací přístavby RD č.p. 615 na pozemku parc. č. 35/13 a 36/10, k.ú. Prostřední Bludovice, pod podmínkou, že nebude dotčena stávající dešťová kanalizace a budou dodrženy limity stanovené Územním plánem Horní Bludovice, a to na základě žádosti pana Ing. Jaromíra Fleška, Horní Bludovice 615, o vyjádření stanoviska/souhlasu obce k vydání rozhodnutí v územním a/nebo stavebním řízení.

5 vyrozumět žadatele o stanovisku obce. Termín: /RO/15/2012 Výroční zpráva - ZŠ Horní Bludovice za školní rok 2011/2012 Výroční zprávu - ZŠ Horní Bludovice za školní rok 2011/2012 vypracovanou Mgr. Blaženou Knyblovou, ředitelkou školy. předložit Výroční zprávu - ZŠ Horní Bludovice za školní rok 2011/2012 Zastupitelstvu obce k projednání a schválení. Termín: /RO/15/2012 Výstava chovatelů drobného zvířectva konání výstavy drobného zvířectva za obecním úřadem ve dnech a s tím související uzavření místní komunikace, jakož i poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.500,- Kč, a to na základě žádosti Českého svazu chovatelů Základní organizace Horní Bludovice, sídlem Horní Bludovice, Prostřední Bludovice 187, PS%C , identifikační číslo /RO/15/2012 Zpětný odběr elektrozařízení a) návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., sídlem Praha 4, Michelská 300/30, PSČ , identifikační číslo , jejímž předmětem je zajištění zpětného odběru elektro zařízení skupiny 1., 2. a 6. (velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje). b) návrh smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp se společností EKOLAMP s.r.o., sídlem Praha 2, nám. I.P.Pavlova 1789/5, PSČ ,

6 identifikační číslo , jejímž předmětem je zajištění zpětného odběru odpadních osvětlovacích zařízení. předložit k právnímu posouzení. Termín: /RO/15/2012 Stížnost Stížnost pana Ladislava Šlosárka na jednání pana Martina Gvoždě, jímž mu brání v přístupu na místní komunikaci na pozemku parc. č. 800, k.ú. Prostřední Bludovice. vyzvat pana Martina Gvoždě k vyjádření. Termín: /RO/15/2012 Opravy místních komunikací žádost pana Petra Malíře o opravu místní komunikace na pozemku parc. č. 589/3, k.ú. Horní Bludovice. vyrozumět žadatele o přípravě technického pasportu a následných opravách dle stanovených priorit. Termín: /RO/15/2012 Žádost o přidělení obecního bytu žádost paní Dany Ponczové o přidělení obecního bytu z vážných rodinných důvodů.

7 19/RO/15/2012 Smlouva o umístění kontejnerů předložený návrh smlouvy s obcí Těrlicko, sídlem Těrlicko 474, PSČ , identifikační číslo , jejímž předmětem je stanovení podmínek pro umístění velkokapacitních kontejnerů a ní velkoobjemového odpadu občany Horních Bludovice ve sběrném dvoře v Těrlicku. předložit k právnímu posouzení. Termín: /RO/15/2012 Rekonstrukce obřadní síně nabídky na sádrokartonářské práce od firmy Ondřej Knedla, Havířov, Šumbark, Lidická 1155/56, identifikační číslo , v ceně ,- Kč vč. DPH a společnosti Finstal s.r.o., sídlem Lučina 6, identifikační číslo , včetně omítek, v ceně ,- Kč vč. DPH. 21/RO/15/2012 Rekonstrukce obřadní síně předložené mezitimní vyúčtování nákladů na rekonstrukci obřadní síně - projekt ,- Kč, plastová okna ,- Kč, stůl a skřínka HIFI ,- Kč, obecní a státní znak ,- Kč, dveře ,- Kč, topení ,- Kč, elektřina 5.000,- Kč, koberec ,- Kč, 45 ks židlí ,- Kč, a vyčíslení předpokládaných nákladů na částku cca ,- Kč. 22 RO/15/2012 Přestavba půdních prostor v ZŠ a MŠ Horní Bludovice informaci o nákladech na vypracování studie na přestavbu půdních prostor v ZŠ a MŠ Horní Bludovice ve výši ,- Kč a o částečném financování z dotace poskytnuté Ministerstvem pro životní prostředí ve výši ,- Kč.

8 23/RO/15/2012 Ocenění Českým červeným křížem informaci Českého červeného kříže o udělení zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve a plazmy občanovi Horních Bludovice, a to Jaromíru Sobkovi. poskytnutí částky 2.000,- Kč panu Jaromíru Sobkovi jakožto ocenění za hluboce lidský postoj. 24/RO/15/2012 Náhradní místo pro konání svatebního obřadu určuje místnost pro uzavření manželství po dobu rekonstrukce obřadní síně - Restauraci u sv. Jána. 25/RO/15/2012 Havířovský zlatý kahanec oznámení Magistrátu města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad, o zahájení řízení o povolení zvláštního užívání místní komunikace z důvodů konání akce Havířovský zlatý kahanec ve dnech 18. a /RO/15/2012 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Lesy ČR, s.p., jejímž předmětem je zřízení věcného břemen práva chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 47, k.ú. Prostřední Bludovice. 27/RO/15/2012 Rozpočtové určení daní

9 informaci o schválení nového zákona o rozpočtovém určení daní Parlamentem ČR, který znamená pro obecní rozpočet ročně navíc ,- Kč. 28/RO/15/2012 Oprava Svinovských mostů poděkování Svazu měst a obcí ČR za zveřejnění informace o uzavření tzv. Svinovských mostů v Ostravě. 29/RO/15/2012 Cenová nabídka nabídku společnosti DATATRADE, s.r.o., organizační složka, sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ , identifikační číslo , na zajištění dodržování zákonné povinností obcí při zveřejňování dokumentů, v ceně 2.073,- Kč. 30/RO/15/2012 Pozvánka pozvánku KPZP Slovensko na kuchařský souboj obcí konaný dne v Čečínské Potoni. 31/RO/15/2012 Černé skládky poskytnutí dotace ve výši ,- Kč sdružení Biota, sídlem Horní Bludovice 357, PSČ , identifikační číslo , na likvidaci černých skládek na území obce (nalezení, fotodokumentace všech černých skládek, projekt likvidace, pomoc při úklidu). 32/RO/15/2012 Retardéry nabídky na provedení montáže retardérů níže uvedených společností:

10 a) MANUTAN s.r.o., sídlem Ostrava, Třebovice, Provozní 5493/5, identifikační číslo , v ceně 2500,- Kč za metr bez DPH, b) Technické služby Havířov a.s., sídlem Havířov, Město, Karvinská 1461/66, identifikační číslo , v ceně 2.100,- Kč 2.300,- Kč za retardér, c) TS a.s., Frýdek Místek, sídlem Frýdek-Místek, Místek, 17. listopadu 910, identifikační číslo , v ceně 2.200,- Kč za metr bez DPH. nabídku společnosti Technické služby Havířov, a.s. 33/RO/15/2012 Hospodaření ZŠ Horní Bludovice přehled o Hospodaření ZŠ Horní Bludovice k se zůstatkem ,36 Kč. předložit přehled o Hospodaření ZŠ Horní Bludovice k Zastupitelstvu obce k projednání a schválení. Termín: /RO/15/2012 Stanovisko obce k připojení sousední nemovitosti na MK souhlasí s připojením sousedních nemovitostí - parc. č. 35/13 a 36/10, k.ú. Prostřední Bludovice, na místní komunikaci na pozemku obce parc. č. 876/1, k.ú. Prostřední Bludovice, za podmínky že nebude dotčen stávající svod dešťové vody z obecní příkopy, a to na základě žádosti pana Ing. Jaromíra Fleška, Horní Bludovice 615, o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci. záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 876/1, k.ú. Prostřední Bludovice, za účelem připojení pozemků parc. č. 35/13 a 36/10, k.ú. Prostřední Bludovice, na místní komunikaci na uvedeném pozemku obce.

11 zveřejnit záměr výpůjčky pozemku obce na úřední desce obecního úřadu. Termín: /RO/15/2012 Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb předložený návrh smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb se společností J.S.tel s.r.o., sídlem Praha 1, Nové Město, Hybernská 1009/24, identifikační číslo , jako poskytovatelem, jejímž předmětem je převod práv a povinností ze společnosti Voinet s.r.o., sídlem Praha 1, Nové Město, Hybernská 1009/24, identifikační číslo , stávajícího poskytovatele telekomunikačních služeb obci. 36/RO/15/2012 Opravy místních komunikací žádost občanů místní části Mezilesí o opravu příjezdové komunikace na pozemku parc. č. 712/39, k.ú. Prostřední Bludovice. oslovit TS a.s. Frýdek Místek. Termín: Jana Pohludková starostka Ing. Jaroslav Grygar místostarosta

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 12/2012 z 12. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 13. června 2012 V Horních Bludovicích dne 13.

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více