69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -"

Transkript

1 Bělehradská 1523 / 58, Ústí nad Labem IČ: , IZO: Školní vzdělávací program - Platné znění - VLASOVÁ KOSMETIKA číslo jednací vydal ředitel školy účinek od vypracoval/i v tiráži elektronická identita vk_15_svp schválil/dne školská rada podpis ředitele školy změna číslo 0 Nástavbový obor vzdělávání ukončený maturitní zkouškou, denní forma studia, délka vzdělávání 2 roky L/52 Vlasová kosmetika

2 Obsah Školní vzdělávací program 1 Obsah 2 1. Úvod Identifikační údaje školy 4 2. Profil absolventa oboru vzdělání L/52 Vlasová kosmetika Uplatnění absolventa v praxi Kompetence absolventa Kompetence klíčové Kompetence odborné Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání 8 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Identifikační údaje Pojetí vzdělávání Vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat Organizace výuky Způsob hodnocení žáků Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Učební plán Identifikační údaje Učební plán oboru vzdělání L/52 Vlasová kosmetika Poznámky k učebnímu plánu Přehled využití týdnů ve školním roce Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Personální a materiální zabezpečení vzdělávání Personální zabezpečení vzdělávání Majetkové zabezpečení vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do učebních osnov jednotlivých předmětů ŠVP Použitá literatura Autoři ŠVP Učební osnovy jednotlivých předmětů 11.1 CJL Český jazyk (1. část - mluvnice, komunikace) č. j ANJ Cizí jazyk (anglický) č. j NEJ Cizí jazyk (německý) č. j CJL Český jazyk (2. část - literatura) č. j TEV Tělesná výchova č. j ZPO Základy podnikání č. j UCT Účetnictví č. j VKO Vlasová kosmetika č. j stránka 2 celkem 158

3 11.9 ZDR Zdravověda č. j UVY Užité výtvarnictví č. j PSY Psychologie a komunikace ve službách č. j ZSV Základy společenských věd č. j ZPR Základy práva č. j CHE Chemie č. j MAT Matematika č. j ICT Informační a komunikační technologie č. j PRX Učební praxe průběžná č. j stránka 3 celkem 158

4 1. Úvod Školní vzdělávací program pro obor vzdělání s maturitní zkouškou L/52 Vlasová kosmetika byl vypracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání s maturitní zkouškou L/52 Vlasová kosmetika. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání s maturitní zkouškou L/52 Vlasová kosmetika byl vydán pod číslem jednacím MŠMT-11085/ dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Školy nabízející tento obor vzdělání jsou v souladu s ustanovením 185 zákona č. 561/2004 Sb. povinny Rámcový vzdělávací program rozpracovat do Školního vzdělávacího programu a jsou povinny podle něj začít vyučovat nejpozději od 1. září 2014 s platností od 1. ročníku. 1.1 Identifikační údaje školy Název a sídlo školy: Severočeská střední škola s. r. o. Bělehradská 1523/ Ústí nad Labem Zřizovatel: Jana Šrejbrová Malíč Litoměřice Statutární zástupci: Mgr. Ladislav Šrejbr jednatel s. r. o. Mgr. Radovan Šrejbr jednatel s. r. o. Vedení školy: Mgr. Radovan Šrejbr ředitel školy Mgr. Světlana Voborníková zástupce ředitele školy Pracovník pro informace: Mgr. Radovan Šrejbr - ředitel školy Mgr. Světlana Voborníková - zástupce ředitele školy Telefon: Web: Založení školy: Zařazení školy do sítě škol MŠMT: Kapacita školy: 375 žáků stránka 4 celkem 158

5 2. Profil absolventa oboru vzdělání L/52 Vlasová kosmetika 2.1 Uplatnění absolventa v praxi Absolvent nástavbového oboru vzdělání s maturitní zkouškou L/52 Vlasová kosmetika má možnost uplatnit se v několika směrech. Nejčastěji se absolvent uplatní v povolání kadeřník při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salónech. Absolvent bude zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu. Kromě zaměstnaneckého poměru v kadeřnickém salónu je zde možnost samostatného podnikání v oboru poskytování kadeřnických služeb a vytváření kadeřnických pracovišť. Další možnost uplatnění je v členství v týmu vizážistů pro různé požadavky na společenské akce či vizuální efekty ve filmovém, divadelním nebo televizním prostředí. Trendem současnosti je zaměstnanecký poměr ve wellness studiu, domově pro seniory, zdravotnickém zařízení nebo jiném účelovém zařízení. Jednotlivci mohou získat zaměstnání ve vlásenkářských dílnách či v prodejnách vlasové kosmetiky. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole. 2.2 Kompetence absolventa Rámcový vzdělávací program pro obor L/52 Vlasová kosmetika stanovuje a definuje požadavky na klíčové a profesní kompetence absolventů tohoto oboru. Tyto požadavky musejí přijmout za své i všechny střední školy nabízející tento obor a musejí je vtělit do svých školních vzdělávacích programů. Klíčové kompetence se zaměřují na osobnost jedince a jsou rozhodující pro jeho vhodné zapojení se do společnosti a pro jeho uplatnění na trhu práce. Klíčové kompetence pro odborné vzdělávání vycházejí z Evropského referenčního rámce klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání a navazují na klíčové kompetence uváděné v Rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělávání. Odbornými kompetencemi se rozumí soubor osvojených odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které jsou nezbytné pro výkon daného povolání nebo příbuzné skupiny povolání. Nástavbový maturitní obor L/52 Vlasová kosmetika navazuje na tříletý obor vzdělání s výučním listem H/01 Kadeřník a je koncipován tak, aby si žáci prohloubili a rozvinuli své dosažené vzdělání a s ním související klíčové a odborné kompetence. stránka 5 celkem 158

6 2.2.1 Kompetence klíčové Severočeská střední škola s.r.o. Kompetence klíčové (rovněž označované jako měkké nebo přenositelné) jsou společné pro všechny obory středního odborného vzdělávání. Cílem studia nástavbového maturitního oboru L/52 Vlasová kosmetika je upevnit a obohatit klíčové kompetence žáků, kteří úspěšně absolvovali obor vzdělání s výučním listem H/01 Kadeřník. Okruhy klíčových kompetencí: a) Kompetence k celoživotnímu učení Absolventi nástavbového studia by si měli být vědomi nezbytnosti celoživotního vzdělávání, měli by být motivováni k celoživotnímu učení, měli by znát nabízené možnosti pro své další vzdělávání, měli by si stanovovat reálné cíle svého dalšího vzdělávání, měli by ovládat různé strategie učení, využívat různé informační zdroje, získané poznatky systematizovat a využívat v profesním i osobním životě. b) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání Absolventi nástavbového studia by měli mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, měli by mít přehled o možnostech uplatnění se na trhu práce, o požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích, měli by mít přehled o zdrojích informací a o poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu práce, měli by být schopni aktivně hledat si zaměstnání a jednat s potencionálními zaměstnavateli, měli by být připraveni zvládat podnikatelské činnosti a přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám. c) Personální a sociální kompetence Absolventi by měli být schopni rozvíjet svoji osobnost v rámci mezilidských vztahů, svým jednáním by měli přispívat k dobrým mezilidským vztahům, měli by se snažit o zdravý životní styl, dbát o své zdraví, měli by se umět adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a pozitivně se vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě. d) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Absolventi by měli být schopni efektivně pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, měli by ovládat práci s běžným programovým vybavením, získávat informace a kriticky posuzovat jejich věrohodnost, být mediálně gramotní. e) Kompetence k řešení problémů Absolventi by měli být schopni pojmenovat a analyzovat problém, na základě získaných informací navrhnout možné způsoby řešení a problém řešit samostatně i na základě týmové spolupráce s jinými lidmi. f) Komunikativní kompetence Absolventi by měli být schopni kultivovaně a funkčně se vyjadřovat v písemné i ústní komunikaci, zvládat komunikaci v aspoň jednom cizím jazyce, a to jak běžných životních, tak i pracovních situacích. stránka 6 celkem 158

7 g) Matematická a finanční gramotnost Severočeská střední škola s.r.o. Absolventi by měli být schopni používat matematické myšlení a matematické postupy v běžném i pracovním životě, měli by být finančně gramotní. h) Občanské kompetence a kulturní povědomí Absolventi by měli svým jednáním naplňovat hodnoty demokracie a humanity, měli by respektovat hodnotové systémy různých náboženských nebo etnických skupin, měli by umět žít v duchu kritické tolerance v multikulturním společenství, měli by si vážit kulturních hodnot vlastního národa i jiných národů Kompetence odborné Výuka odborných předmětů a odborného výcviku oboru L/52 Vlasová kosmetika směřuje k tomu, aby absolventi tohoto nástavbového maturitního oboru byli připraveni provádět činnosti v oboru poskytování kadeřnických služeb. Okruhy profesních (odborných) kompetencí: a) Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb Absolventi by si měli prohloubit své dosavadní znalosti a dovednosti v oblasti poskytování kadeřnických služeb, měli se zajímat o nové právní předpisy vztahující se k jejich činnosti (zákony, vyhlášky, předpisy, novely stávajících předpisů), měli by umět vybrat vhodné vybavení kadeřnické provozovny v souladu se záměrem poskytovaných kadeřnických služeb, měli umět aplikovat poznatky z pleťové kosmetiky, manikúry a pedikúry při nabízení služeb v kadeřnické provozovně. b) Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy Absolventi by si měli prohloubit své dosavadní znalosti a zkušenosti pro volbu a použití přípravků vlasové kosmetiky, jejich bezpečné uchovávání a likvidaci. Měli by být schopni samostatně se seznamovat s novými přípravky na trhu a vhodně je doporučovat zákazníkům. c) Uplatňovat zdravotní hlediska a zásady hygieny při poskytování kadeřnických služeb Absolventi by měli být schopni posoudit aktuální zdravotní stav klienta z hlediska provádění kadeřnických úkonů, případně klientovi doporučit návštěvu lékaře. Měli by být schopni v provozovně dodržovat zdravotně-hygienické předpisy a zásady osobní a provozní hygieny. d) Jednat s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery Absolventi by měli být schopni jednat profesionálně a kultivovaně se svými zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery, vhodně řešit problémové situace, vyrovnávat se stresem a pečovat o rozvoj svojí osobnosti. stránka 7 celkem 158

8 e) Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v kadeřnických službách Absolventi by měli být schopni zajistit fungování provozovny na základě platných právních a ekonomických předpisů, sjednávat nákup přípravků používaných při poskytování kadeřnických služeb, prezentovat firmu na trhu, vést účetnictví a daňovou evidenci provozovny, využívat počítačové programy pro administrativní práce. f) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Absolventi by měli při své práci znát a dodržovat právní předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární prevenci, měli by rozpoznat nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a měli by umět odstranit nebo eliminovat možná rizika. Měli by se umět orientovat v systému péče o zdraví pracujících a v případě náhlého onemocnění nebo úrazu by měli zvládnout poskytnout první pomoc. g) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Absolventi by měli vnímat kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti, a proto by měli při své práci dodržovat stanovené normy pro kvalitu poskytovaných služeb. h) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Absolventi by měli znát význam a smysl své práce, její společenské a finanční ohodnocení, měli by umět posuzovat svoji činnost z dlouhodobého ekonomického hlediska, hospodařit ekonomicky s finančními prostředky a být šetrní k životnímu prostředí. 2.3 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání Studium je zakončeno vykonáním maturitní zkoušky. Stupeň dosaženého vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. stránka 8 celkem 158

9 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Identifikační údaje Název a adresa školy: Severočeská střední škola s. r. o. Bělehradská 1523/ Ústí nad Labem Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Platnost ŠVP: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Vlasová kosmetika L/52 Vlasová kosmetika od počínaje 1. ročníkem dvouleté denní nástavbové studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 3.2 Pojetí vzdělávání Vzdělávací strategie Cílem školního vzdělávacího programu pro obor L/52 Vlasová kosmetika je připravit odborné pracovníky pro poskytování odborných kadeřnických služeb spolu s cílem úplného středoškolského odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou. Školní vzdělávací program naší školy pro obor L/52 Vlasová kosmetika vyrostl na základě několika zdrojů: 1. Rámcového vzdělávacího programu pro obor L/52 Vlasová kosmetika, 2. dosavadních tématických plánů pro výuku oboru L/502 Vlasová kosmetika, 3. pozitivních zkušeností získaných při výuce oboru L/502 Vlasová kosmetika na naší škole v letech 1996 až 2013, 4. požadavků trhu práce a sociálních partnerů, 5. vzdělávací vize naší školy pro následující školní roky. Naše škola je jednou z nemnoha škol v Ústeckém kraji, které úspěšným absolventům oboru vzdělání H/01 Kadeřník nabízejí nástavbový maturitní obor L/52 Vlasová kosmetika. Tento obor si volí především ti absolventi, kteří jsou rozhodnuti se v budoucnu uplatnit v oboru poskytování kadeřnických služeb, kteří si chtějí prohloubit svoji kvalifikaci v tomto oboru a zároveň chtějí získat maturitní vysvědčení. Pro studium tohoto oboru se u nás rozhodují nejen naši absolventi, ale přicházejí k nám studovat i zájemci z jiných měst z Teplic, Děčína, Mostu atd. Pojetí výuky směřuje k tomu, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi vědomostmi, znalostmi a dovednostmi na jedné straně a sociálními, duchovními, morálními a estetickými hodnotami na druhé straně tak, aby se absolvent co nejlépe uplatnil na trhu práce. Při sestavování obsahu vzdělání byl kladen důraz na požadavky sociálních partnerů úzce spolupracujících se školou. Záměrem vzdělávání je příprava žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život v podmínkách současného světa, tj. učit se poznávat, pracovat a jednat, učit se žít v určité harmonii s ostatními. stránka 9 celkem 158

10 Strategie výuky je založena na tom, že celým výchovným procesem se prolíná snaha o vyváženou kombinaci praktických a metodických dovedností za použití vhodných a osvědčených metod zkušených pedagogů. Žák je veden k samostatnosti a zodpovědnosti. Ve tvořivých disciplínách je kladen důraz na individuální schopnosti a invenci žáků při citlivém vedení pedagogů. Hodnocení výsledků vzdělávání je prováděno různými formami, klasickými i moderními, mezi nimiž nechybí sebehodnocení a kolektivní hodnocení, což přispívá k objektivnímu vnímání práce, k motivaci a upevňování sebevědomí žáků. Ve výuce se využívá nejrůznějších názorných pomůcek modely, obrazy, výukové filmy, materiály, vzorky. Při praktickém výcviku ve školních i externích provozovnách žáci využívají teoretické vědomosti při zpracování zadaných úkolů a ověřují praktickou proveditelnost vlastních návrhů. Kreativitu a soutěživost žáků podporujeme pravidelnou aktivní účastí v kadeřnických a kosmetických soutěžích pořádaných partnerskými školami v Ústeckém kraji. Nejednou se žáci naší školy umístili na předních místech. Spolupracujeme se základními a středními školami v Ústí nad Labem, zapojujeme se do jejich projektových dnů, žákům škol poskytujeme poradenství v péči o vlasy a osobní hygienu. Každoročně žáci se svými učitelkami odborného výcviku podnikají exkurze do Prahy na kadeřnické a kosmetické výstavy, veletrhy a prezentace. V průběhu celého studia jsou u žáků záměrně i podvědomě rozvíjeny klíčové a odborné kompetence s cílem dosáhnout u našich absolventů co nejvyšší možné míry naplnění jak odborných, tak i klíčových kompetencí. Kompetence odborné se vztahují přímo k oboru vzdělání a k příslušné profesi. Kompetence klíčové rozvíjejí obecné předpoklady žáků a jejich občanské vědomí. Kompetence si žáci osvojují a prohlubují během celého vzdělávacího procesu. Kompetence se navzájem prolínají a doplňují, jeden vyučovací předmět může rozvíjet více kompetencí a naopak jedna kompetence může být rozvíjena ve více předmětech. Tak například výuka odborné praxe, při níž žák pracuje s vlasy dámského modelu a vytváří moderní extravagantní účes, v sobě zahrnuje rozvíjení následujících klíčových kompetencí: personální a sociální kompetence, kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, kompetence matematické při vystavení účtenky, případně kompetence pracovat s prostředky informačních technologií při vyhledání technologického střihu extravagantního účesu. Rovněž odborných kompetencí je zde rozvíjeno hned několik: kompetence k vykonávání odborných kadeřnických služeb, vhodná volba a použití přípravků vlasové kosmetiky v souladu s technologickými postupy, uplatňování zdravotních hledisek a zásad hygieny při poskytování kadeřnických služeb, profesionální a kultivované jednání s klienty, podnikatelská aktivita při prezentování školní provozovny, dodržování bezpečnosti práce, úsilí o nejvyšší kvalitu odvedené práce, hospodárné jednání a k životnímu prostředí šetrné nakládání s přípravky vlasové kosmetiky. Nejvíce a nejintenzivněji jsou kompetence u žáků rozvíjeny ve školních projektech, v soutěžích, v akcích prezentujících školu na veřejnosti a samozřejmě v profilové maturitní zkoušce ve zkušebním předmětu odborná maturitní práce s obhajobou. Výuka oboru L/52 Vlasová kosmetika v sobě na základě příslušného RVP zahrnuje výuku předmětů všeobecně vzdělávacích (Český jazyk a literatura, Anglický nebo Německý jazyk, Základy společenských věd, Matematika, Tělesná výchova, Chemie, Základy práva, Informační a komunikační technologie), výuku předmětů odborných (Vlasová kosmetika, Zdravověda, Užité výtvarnictví, Psychologie a komunikace ve službách, Základy podnikání, Účetnictví) včetně Učební praxe průběžné, která bude uskutečňována v provozovnách kadeřnictví a kosmetiky na naší škole v rozsahu 4 vyučovacích hodin odborné praxe týdně a Odborné praxe souvislé, která bude stránka 10 celkem 158

11 uskutečňována ve smluvních kadeřnických provozovnách v rozsahu 8 hodin 2 týdny během celého vzdělávacího procesu Začleňování průřezových témat Na základě školního vzdělávacího programu a učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů jsou do výuky vhodně začleňována čtyři průřezová témata, která směřují k rozvíjení klíčových kompetencí: 1. Člověk v demokratické společnosti žáci jsou vedeni k tomu, aby: - měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnost a schopnost morálního úsudku, - hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli kriticky tolerantní, - dovedli jednat s lidmi, - dovedli se orientovat v masových médiích, - byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích, - vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 2. Člověk a životní prostředí žáci jsou vzděláváni tak, aby: - rozuměli přírodním zákonům, - si uvědomovali odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí, - si osvojovali technologické metody a pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, - měli úctu k živé i neživé přírodě a respektovali život jako nejvyšší hodnotu, - jednali hospodárně. 3. Člověk a svět práce žáci jsou vedeni k tomu, aby: - si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, - chápali význam vzdělání pro život, - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, - se zorientovali ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, - se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority, - rozuměli základním aspektům pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců, zaměstnavatelů a soukromého podnikání. 4. Informační a komunikační technologie žáci jsou připravováni tak, aby: - používali prvky moderních informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání, stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. Vlastní realizace průřezových témat spočívá především ve využívání vhodných metodických přístupů ve výuce, vhodné je zadávání žákovských projektů souvisejících s danou problematikou, uplatňování mezipředmětových vztahů apod. stránka 11 celkem 158

12 Přehled začlenění průřezových témat Severočeská střední škola s.r.o. 1. Občan v demokratické společnosti Obsah tématu a jeho realizace Výchova k odpovědnému a aktivnímu občanství v demokratické společnosti zahrnuje vědomosti a dovednosti z těchto oblastí: osobnost a její rozvoj komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů společnost jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství historický vývoj (především v 19. a 20. století) stát, politický systém, politika, soudobý svět masová média morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život Zkratka předmětu, ve kterém je průřezové téma naplňováno. CJL,ANJ, NEJ ZSV, TEV, PSY, ZSV CJL,ANJ, NEJ PSY, ZSV,ZPR CJL,ANJ, NEJ ZSV, ZPR CJL ZSV, ZPR, UVY ZSV, ZPR ICT, CJL, ZSV CJL, ANJ, NEJ ZSV, TEV, PSY ZSV, ZPO, ZPR 2. Člověk a životní prostředí Obsah tématu a jeho realizace Obsah průřezového tématu Člověk a životní prostředí zahrnuje témata: biosféra v ekosystémovém pojetí (znalosti o abiotických a biotických podmínkách života, o ekologické přizpůsobivosti, o vzájemných vztazích organismů a prostředí, o struktuře a funkci ekosystémů, o významu biodiverzity a ochrany přírody a krajiny) současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí (klimatické změny, ohrožování ovzduší, vody, půdy, ekosystémů i biosféry z různých hledisek rozvoje lidské populace, vliv prostředí na lidské zdraví) možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském životě (např. nástroje právní, ekonomické, informační, technické, technologické, organizační, prevence negativních jevů, principy udržitelnosti rozvoje) Zkratka předmětu, ve kterém je průřezové téma naplňováno. CHE, ZDR CHE, ZSV CHE, ZSV, ZPR, ZPO, PRX stránka 12 celkem 158

13 3. Člověk a svět práce Obsah tématu a jeho realizace Obsah tématu je možné rozdělit do následujících obsahových celků: hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky, pracoviště, mzda, pracovní doba, možnosti kariéry, společenská prestiž apod.), jejich aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského studia, vztah k zájmům, studijním výsledkům, schopnostem, vlastnostem a zdravotním předpokladům žáků trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů soustava školního vzdělávání v ČR, návaznosti jednotlivých druhů vzdělávání po absolvování střední školy, význam a možnosti dalšího profesního vzdělávání včetně rekvalifikací, nutnost celoživotního učení, možnosti studia v zahraničí informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze, vyhledávání a posuzování informací o povoláních, o vzdělávací nabídce, o nabídce zaměstnání, o trhu práce písemná i verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce, sestavování žádostí o zaměstnání a odpovědí na inzeráty, psaní profesních životopisů, průvodních (motivačních) dopisů, jednání s potenciálním zaměstnavatelem, přijímací pohovory, výběrová řízení, nácvik konkrétních situací zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda, její složky a výpočet, možnosti zaměstnání v zahraničí soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhody a rizika podnikání, nejčastější formy podnikání, činnosti, s nimiž je třeba při podnikání počítat, orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí Zkratka předmětu, ve kterém je průřezové téma naplňováno. ZPO, UCT, PRX ZPO, PRX ZPO, ZSV, PRX ZPO, PSY, ICT ZPO, PSY, ICT ZPO, UCT ZPO ZPO, ICT stránka 13 celkem 158

14 4. Informační a komunikační technologie Obsah tématu a jeho realizace Obsah průřezového tématu vymezuje příslušná výše uvedená klíčová kompetence a vzdělávací oblast. Oblast vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích svým obsahem a rozsahem splňuje požadavky (základní úrovně) systému ECDL. Průřezové téma je zpravidla realizováno v samostatném vyučovacím předmětu převážně všeobecně vzdělávacího charakteru, žádoucí je však jeho pronikání i do předmětů ostatních. Využívání prostředků informačních a komunikačních technologií při výuce více předmětů je podmíněno vybavením školy odpovídající výpočetní technikou. V roce 2013 získala naše škola v rámci projektu EU peníze školám celkem 16 počítačových sestav. Zkratka předmětu, ve kterém je průřezové téma naplňováno. ICT, CJL, ANJ, NEJ Vzdělávání v oblasti průřezových témat je naplňováno v samostatných předmětech, ve skupinách předmětů, v žákovských projektech, na školních akcích, besedách, exkurzích, soutěžích atd. Za implementaci průřezových témat zodpovídají pedagogové v jednotlivých předmětových komisích. 3.3 Organizace výuky Výuku oboru L/52 lze realizovat ve dvou formách vzdělávání: 2 roky v denní formě vzdělávání, 3 roky v dálkové formě vzdělávání. Ve školním roce bude na naší škole realizována pouze dvouletá denní forma vzdělávání. Počet žáků v ročníku se pohybuje maximálně kolem 20 žáků. Za 1. a 2. ročník studia a v dálkové formě i za 3. ročník studia získává žák ročníkové vysvědčení. Úspěšné ukončení ročníku opravňuje žáka k postupu do vyššího ročníku. Po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání má žák možnost vykonat maturitní zkoušku, a tak získat úplné střední odborné vzdělání. Výuka teoretických předmětů je pro všechny žáky třídy společná, cizí jazyky jsou vyučovány skupinově, předmět Informační a komunikační technologie je vyučován v počítačové učebně. Výuka Tělesné výchovy probíhá v tělocvičně v budově školy. V případech přípustných úlev v předmětu Tělesná výchova je žákům umožněno absolvovat výuku v předmětu Zdravotní tělesná výchova. Během studia žáci absolvují praxi, která se člení Učební praxi průběžnou a Odbornou praxi souvislou. Učební praxe průběžná (zkratka předmětu PRX) bude realizována v provozovnách kadeřnictví a kosmetiky v areálu školy, a to v rozsahu 4 hodiny týdně v 1. a 2. ročníku. Učební praxi průběžnou povedou učitelky odborného výcviku naší školy oboru Kadeřník a Kosmetické služby, které budou prohlubovat a rozšiřovat znalosti a dovednosti žáků z oboru poskytování kadeřnických služeb a nově je seznámí se základy kosmetické péče. stránka 14 celkem 158

15 Odborná praxe souvislá je do studia zařazena v rozsahu dvou týdnů ve 2. ročníku a bude realizována individuálně v místě bydliště žáků. V rámci rozvoje komunikačních schopností žáci sami budou jednat se zástupci kadeřnických firem o uzavření dohody pro výkon souvislé odborné praxe. Dohodu o zabezpečení souvislé odborné praxe poskytuje žákům škola ve dvou vyhotoveních pro poskytovatele souvislé odborné praxe a pro vedení školy. Náplní praxe je seznámení se žáků s reálně fungujícím pracovištěm provozovnou kadeřnických služeb a aktivní zapojení se do činnosti tohoto pracoviště. Žáci pracují 8 hodin denně a jsou jim poskytovány přestávky na jídlo a odpočinek. Za zajištění odborné praxe souvislé zodpovídají učitelé odborných předmětů, kteří informují žáky o kadeřnických firmách, které mají zájem o spolupráci se školou. V průběhu odborné praxe souvislé jsou žáci kontrolováni na pracovištích učiteli odborných předmětů a učiteli učební praxe průběžné. O provedení kontroly učitelé pořizují Záznam o kontrole odborné praxe souvislé. Na závěr odborné praxe souvislé každý žák vypracuje zprávu o vykonané praxi. Požadavky na vypracování zprávy obdrží žáci před absolvováním praxe od učitele odborných předmětů. Zpráva obsahuje identifikační údaje provozovny, služby nabízené provozovnou, činnost žáka v jednotlivých dnech, nové poznatky a dovednosti získané žákem, vlastní hodnocení praxe žákem. Součástí hodnocení je rovněž hodnocení odpovědným pracovníkem provozovny, v níž žák vykonával praxi. Žákovská zpráva je součástí klasifikace z předmětu praxe (hodnotí se formální náležitosti, úprava, obsah, popis a hodnocení vykonávaných činností). V průběhu vzdělávání mohou žáci využívat služeb výchovné poradkyně, školního metodika prevence sociálně patologických jevů, případně se zúčastňovat akcí souvisejících s charitativními i naučně zábavnými regionálními programy. V 1. ročníku vzdělávání denní formy studia může škola zorganizovat podle finančních a časových možností pedagogů a žáků adaptační sportovní pobyt, který je koncipován s cílem bližšího seznámení žáků mezi sebou, s podmínkami studia ve škole a pedagogy obecně. Vlastní vzdělávání, chování a hodnocení žáků upravují školní řády vydané v souladu s legislativou. Obecný vztah školy k žákům upravuje školský zákon. Vzhledem k tomu, že škola je zapsána v rejstříku středních škol MŠMT, jsou organizace každého konkrétního školního roku určena operativní ministerskou vyhláškou. Materiálně-technické a finanční podmínky nutné pro zabezpečení výuky se řeší operativně s jednateli Severočeské střední školy s. r. o. 3.4 Způsob hodnocení žáků Základ pro hodnocení chování a prospěchu žáků ve výuce představuje platná legislativa a školní klasifikační řád. Školní klasifikační řád sjednocuje požadavky na klasifikaci z teoretického a praktického vyučování a je součástí školního řádu. Na naší škole využíváme různé formy hodnocení osvědčené klasické formy i současné moderní formy. Nejčastěji pedagogové naší školy využívají písemné i ústní hodnocení formou známek a písemného či slovního komentáře k získané známce. Dále využívají písemné i slovní hodnocení založené na vyzdvižení pozitiv v žákově práci a upozornění na negativa. Do hodnocení žáků je ve vhodných případech vhodně zařazován i bodový systém. Ze současných aktivizačních metod hodnocení je u nás využíváno sebehodnocení žáků, hodnocení žáka jiným žákem či žáky, skupinové hodnocení žáků za práci ve skupinách. stránka 15 celkem 158

16 Všechny druhy hodnocení směřují k objektivnímu posouzení zvládnutí klíčových a odborných kompetencí žáků. Způsoby hodnocení teoretického vyučování Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v teoretické výuce odborných předmětů se provádějí učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů, a to formou ústní i písemnou. Učitelé hodnotí kromě faktických znalostí a dovedností i formu vyjadřování a vystupování. U písemných prací se zohledňuje i grafická stránka textu. Dále se hodnotí samostatné domácí práce a doma připravované referáty a aktivita žáků během vyučování. V teoretickém vyučování se uplatňuje především individuální, ale i skupinové hodnocení žáků. Způsoby hodnocení odborné praxe Hodnocení odborné praxe provádějí učitelé odborné praxe. Hodnotí se uplatňování teoretických poznatků v praxi, hodnotí se stupeň dosažených dovedností žáků. Učitelé využívají písemné, slovní i bodové hodnocení, kromě individuálního hodnocení výkonu žáka učitelem se používá i hodnocení žáků ostatními žáky a sebehodnocení žáka. Součástí hodnocení žáka z odborné praxe je zpráva žáka o vykonané souvislé praxi a přihlíží se i k hodnocení žáka odpovědným pracovníkem, který vedl žákovu souvislou praxi. Způsoby hodnocení klíčových kompetencí Hodnocení klíčových kompetencí se provádí v jednotlivých vyučovacích předmětech. Hodnocení úrovně dosahování klíčových kompetencí spočívá ve zjišťování způsobu, jak žák komunikuje, jak je žák ochoten a schopen zapojit se do práce v kolektivu, jak využívá prostředky informačních a komunikačních technologií, jak využívá svých numerických znalostí a jak je schopen své znalosti a dovednosti prezentovat. Společné zásady při hodnocení: - hlavní funkce hodnocení je informační a diagnostická, - nehodnotí jen učitel, ale jsou využívány i formy sebehodnocení a kolektivního hodnocení, - hodnocení musí dát perspektivu všem žákům zvláště slabším žákům a žákům s SPU, - základem hodnocení je partnerský, komunikativní přístup k žákům, - respektování práva žáka na individuální rozvoj, - prostřednictvím hodnocení směřujeme k dosahování lepších výsledků, - učíme se z chyb svých i z chyb lidí v našem okolí, - učitel nejen vede a hodnotí, ale i inspiruje a podněcuje. 3.5 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Požadavek na dobrý zdravotní stav žáka výrazně omezuje možnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména možnosti žáků tělesně postižených vzdělávat se v tomto oboru. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno formou individuální integrace. Podle potřeb žáků lze obsah vzdělávání rozložit do více ročníků, zvolit odlišnou délku vyučovací hodiny nebo vyučovat žáka na základě individuálního vzdělávacího plánu. Praktickou část vyučování je nutné uzpůsobit individuálním potřebám a možnostem žáka za použití vhodných kompenzačních pomůcek. Podmínky pro uskutečňování teoretického i praktického vyučování (např. v odborném výcviku) včetně počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině jsou stanoveny právním předpisem. stránka 16 celkem 158

17 Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) jsou většinou průměrně, ale mohou být i nadprůměrně nadaní. Počet žáků s těmito obtížemi stoupá, a naši pedagogové věnují této problematice zvýšenou pozornost. Žáci se specifickými poruchami učení jsou významně ohroženi školní neúspěšností a dalšími riziky vzniku sociálně patologických jevů, neboť postižení je skryté. Pedagogové naší školy mají dlouholeté a bohaté zkušenosti s výukou žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. Žáci se specifickými poruchami učení se mohou obracet s žádostí o radu či pomoc na výchovnou poradkyni. Výchovná poradkyně spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Labem. Žáci naší školy se specifickými vývojovými poruchami učení jsou sledováni speciálními pedagogy a psychology v PPP v Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě aj. Na základě doporučení PPP a písemné žádosti žáka či jeho zákonného zástupce je žákovi výchovnou poradkyní vypracován individuální vzdělávací plán, který zohledňuje jeho specifické poruchy učení a vytváří mu podmínky pro úspěšné zvládnutí studia. Pedagogové naší školy jsou informováni o možných úskalích ve výuce žáků s SPU a o individuálních potřebách konkrétního žáka. Pedagogové volí vhodné metody a formy výuky a hodnocení (individuální tempo, nahrazení psaní dlouhých textů testy, speciální formy zkoušení aj.) a v některých případech i kompenzační pomůcky (počítače korektury textu, barevné čtení, grafické počítačové programy aj.). Problémy v chování žáků s SPU je možné vhodnými výchovnými postupy zvládnout. 3.6 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Mezi mimořádně nadané žáky tedy nepatří pouze žáci s mimořádnými schopnostmi uměleckými nebo pohybovými, ale i žáci, kteří prokazují mimořádně vysokou úroveň výkonů ve všech, nebo pouze v určitých činnostech či oblastech vzdělávání, projevují v těchto činnostech vysokou motivaci, jsou v nich cílevědomí a kreativní. Mimořádně nadaní žáci se projevují jako výrazné osobnosti, což ovšem může mít svá negativa, zejména v sociálně komunikativní oblasti. Mohou mít také problémy v sebepojetí a sebehodnocení, jsou citliví na kritiku a hodnocení druhých, obtížně navazují vztahy s druhými lidmi. Je tedy důležité nejen zjistit, v čem žák vyniká, ale i jaké má nedostatky a problémy, a tomu přizpůsobit práci s ním. Ve výuce těchto žáků je vhodné využívat náročnější metody a postupy, problémové a projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi aj. Možnost seberealizace a vyniknutí těmto žákům nabízíme účastí v soutěžích, školních projektech či v akcích zaměřených na prezentaci školy. Žáci by měli být také vhodně zapojováni do skupinové výuky a týmové práce (jako vedoucí i jako členové), vedeni k co nejlepším výkonům i v předmětech, na které nejsou orientováni. 3.7 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Sociálním znevýhodněním se podle 16 odst. 4 školského zákona rozumí rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta a účastníka řízení o poskytnutí azylu. Při posuzování žáka je třeba vycházet z konkrétní situace a vzdělávacích schopností a potřeb žáka. Zatímco u žáků s rizikovým chováním se bude jednat především o volbu vhodných výchovných prostředků a úzkou spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, sociálními pracovníky a jinými odborníky, specifické vzdělávací potřeby žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí se mohou promítnout i do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky i způsobu hodnocení žáků. Žáci z jiného kulturního prostředí mohou mít např. komunikační problémy (nedostatečné znalosti češtiny, problémy s osvojováním nové slovní zásoby včetně odborné terminologie, stránka 17 celkem 158

18 s porozuměním výkladu učitele nebo čtenému textu apod.), nebo nedostatky polytechnického a psychomotorického charakteru v důsledku jiných životních zkušeností, což může činit problémy v praktickém vyučování, zejména v odborném výcviku. Chování těchto žáků může být ovlivněno jinými kulturními, náboženskými nebo rodinnými tradicemi, etickými normami a hodnotami. Všichni pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní žáci, by se měli seznámit se sociálně kulturními zvláštnostmi žáků, aby byli schopni lépe pochopit projevy a problémy těchto žáků a volit vhodné vyučovací metody a společenský přístup k nim. Je vhodné ustavit pro tyto žáky studijního poradce nebo konzultanta. Na druhé straně přítomnost těchto žáků ve škole může být přínosem pro ostatní žáky, pedagogy a další pracovníky školy. Lze ji vhodně využít k realizaci multikulturní a občanské výchovy i k rozšíření kulturního povědomí žáků. Vyšší nároky budou kladeny na všechny učitele z hlediska motivace a výchovy žáků i z hlediska vytváření pozitivního klimatu ve škole. Soustavnou a cílenou pozornost věnujeme řešení a prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků. K řešení těchto problémů využijeme práci výchovné poradkyně s těmito žáky, ale také spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními a se sociálními partnery v regionu. 3.8 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence V prostorách určených pro výuku žáků jsou vytvářeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, které odpovídají platným právním předpisům. Výuka odborného výcviku je v souladu se zákoníkem práce, ustanovením vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím, a vyhlášky MZ č.108/2001 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení. Se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jsou žáci seznámeni: - v den zahájení školního roku třídními učiteli, - při vstupním školení při odborném výcviku (používání pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům, používání osobních ochranných prostředků podle jednotlivých pracovních činností, práce s jednotlivými přípravky), - v úvodních hodinách výuky v odborných učebnách a předmětech (platné právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, poskytování první pomoci), - v úvodní hodině tělesné výchovy v tělocvičně. Podkladem ke školení jsou mimo jiné ještě tyto předpisy: - zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, - vyhláška MV č.21/1996 o požární ochraně, - metodický pokyn MŠMT ČR k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních č.j / , - traumatologický plán školy, - vyhláška č.64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, - nařízení vlády č. 178/2001 o podmínkách ochrany zaměstnanců při práci, - nařízení vlády č. 378/2001 o požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, - vyhláška č. 288/2003 Sb. o pracích zakázaných mladistvým. 3.9 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 60 a 83 dále 16, 20, 63, 70. Uchazeč o přijetí ke vzdělávání musí dále splňovat podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o přijetí ke vzdělávání v daném oboru. Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. stránka 18 celkem 158

19 Uchazeči o přijetí ke vzdělávání jsou přijati na základě úspěšného absolvování oboru s výučním listem H/01 Kadeřník a na základě lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro studium zvoleného oboru. Žáky tohoto oboru vzdělání jsou dospělí mladí lidé, nejčastěji ve věku od 18 do 20 let, ale i ve vyšším věku Způsob ukončení vzdělávání Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou podle platných právních norem. Především je to zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 371/2012 Sb. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové (školní) části. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou zkoušek: 1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk nebo matematika. Zkouška z českého jazyka se skládá z písemného didaktického testu, písemné slohové práce a z ústní zkoušky z literatury. Zkoušku z cizího jazyka je na naší škole možné konat z anglického nebo německého jazyka. Zkouška z cizího jazyka se skládá z písemného didaktického testu a poslechového testu, z písemné slohové práce a z ústní zkoušky. Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek: 1. vlasová kosmetika, 2. ekonomické předměty (zahrnuje v sobě předměty Základy podnikání a Účetnictví), 3. maturitní práce s obhajobou. Zkoušky z vlasové kosmetiky a ekonomických předmětů žák skládá ústní formou. Maturitní práce s obhajobou představuje samostatnou odbornou písemnou práci žáka z odborných předmětů vlasová kosmetika a praxe - poskytování kadeřnických a kosmetických služeb. Žák samostatně vypracuje práci na téma Změna vizáže u dámského a pánského modelu. Navrhne, provede, popíše, zdůvodní a zdokumentuje fotografiemi zásadní změnu účesu svých modelů včetně střihu a barvení vlasů. Součástí změny je i holení nebo úprava kníru pánského modelu, úprava obočí, líčení modelky a výběr vhodného oblečení pro různé příležitosti. Na závěr žák svým modelům poskytne poradenské služby. Žák tuto samostatnou odbornou práci obhajuje před maturitní komisí. Pokud se žák rozhodne vykonat nepovinnou zkoušku, může si zvolit nejvýše dva předměty, ne však ty, ze kterých maturoval v rámci společné části maturitní zkoušky. Nepovinnou zkoušku je možné konat z těchto předmětů: Chemie Matematika Anglický jazyk /Německý jazyk Základy společenských věd Informační a komunikační technologie Psychologie stránka 19 celkem 158

20 Úspěšné vykonání maturitní zkoušky je potvrzeno vydáním maturitního vysvědčení, čímž absolvent získá úplné střední odborné vzdělání, které ho opravňuje k možnosti studia na dalších školách nebo k odpovídajícímu začlenění se do pracovním procesu a do legislativy. 4. Učební plán 4.1 Identifikační údaje Název a adresa školy: Severočeská střední škola s. r. o. Bělehradská 1523/ Ústí nad Labem Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Platnost ŠVP: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Vlasová kosmetika L/52 Vlasová kosmetika od počínaje 1. ročníkem dvouleté denní nástavbové studium střední vzdělání s maturitní zkouškou stránka 20 celkem 158

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNO PODLE RVP 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014

Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014 školní vzdělávací program Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A LOGIE 1601M/01 1. Identifikační údaje Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace adresa: U Jezu 7, 74101 Nový Jičín zřizovatel: Moravskoslezský

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více