69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -"

Transkript

1 Bělehradská 1523 / 58, Ústí nad Labem IČ: , IZO: Školní vzdělávací program - Platné znění - VLASOVÁ KOSMETIKA číslo jednací vydal ředitel školy účinek od vypracoval/i v tiráži elektronická identita vk_15_svp schválil/dne školská rada podpis ředitele školy změna číslo 0 Nástavbový obor vzdělávání ukončený maturitní zkouškou, denní forma studia, délka vzdělávání 2 roky L/52 Vlasová kosmetika

2 Obsah Školní vzdělávací program 1 Obsah 2 1. Úvod Identifikační údaje školy 4 2. Profil absolventa oboru vzdělání L/52 Vlasová kosmetika Uplatnění absolventa v praxi Kompetence absolventa Kompetence klíčové Kompetence odborné Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání 8 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Identifikační údaje Pojetí vzdělávání Vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat Organizace výuky Způsob hodnocení žáků Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Učební plán Identifikační údaje Učební plán oboru vzdělání L/52 Vlasová kosmetika Poznámky k učebnímu plánu Přehled využití týdnů ve školním roce Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Personální a materiální zabezpečení vzdělávání Personální zabezpečení vzdělávání Majetkové zabezpečení vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do učebních osnov jednotlivých předmětů ŠVP Použitá literatura Autoři ŠVP Učební osnovy jednotlivých předmětů 11.1 CJL Český jazyk (1. část - mluvnice, komunikace) č. j ANJ Cizí jazyk (anglický) č. j NEJ Cizí jazyk (německý) č. j CJL Český jazyk (2. část - literatura) č. j TEV Tělesná výchova č. j ZPO Základy podnikání č. j UCT Účetnictví č. j VKO Vlasová kosmetika č. j stránka 2 celkem 158

3 11.9 ZDR Zdravověda č. j UVY Užité výtvarnictví č. j PSY Psychologie a komunikace ve službách č. j ZSV Základy společenských věd č. j ZPR Základy práva č. j CHE Chemie č. j MAT Matematika č. j ICT Informační a komunikační technologie č. j PRX Učební praxe průběžná č. j stránka 3 celkem 158

4 1. Úvod Školní vzdělávací program pro obor vzdělání s maturitní zkouškou L/52 Vlasová kosmetika byl vypracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání s maturitní zkouškou L/52 Vlasová kosmetika. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání s maturitní zkouškou L/52 Vlasová kosmetika byl vydán pod číslem jednacím MŠMT-11085/ dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Školy nabízející tento obor vzdělání jsou v souladu s ustanovením 185 zákona č. 561/2004 Sb. povinny Rámcový vzdělávací program rozpracovat do Školního vzdělávacího programu a jsou povinny podle něj začít vyučovat nejpozději od 1. září 2014 s platností od 1. ročníku. 1.1 Identifikační údaje školy Název a sídlo školy: Severočeská střední škola s. r. o. Bělehradská 1523/ Ústí nad Labem Zřizovatel: Jana Šrejbrová Malíč Litoměřice Statutární zástupci: Mgr. Ladislav Šrejbr jednatel s. r. o. Mgr. Radovan Šrejbr jednatel s. r. o. Vedení školy: Mgr. Radovan Šrejbr ředitel školy Mgr. Světlana Voborníková zástupce ředitele školy Pracovník pro informace: Mgr. Radovan Šrejbr - ředitel školy Mgr. Světlana Voborníková - zástupce ředitele školy Telefon: Web: Založení školy: Zařazení školy do sítě škol MŠMT: Kapacita školy: 375 žáků stránka 4 celkem 158

5 2. Profil absolventa oboru vzdělání L/52 Vlasová kosmetika 2.1 Uplatnění absolventa v praxi Absolvent nástavbového oboru vzdělání s maturitní zkouškou L/52 Vlasová kosmetika má možnost uplatnit se v několika směrech. Nejčastěji se absolvent uplatní v povolání kadeřník při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salónech. Absolvent bude zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu. Kromě zaměstnaneckého poměru v kadeřnickém salónu je zde možnost samostatného podnikání v oboru poskytování kadeřnických služeb a vytváření kadeřnických pracovišť. Další možnost uplatnění je v členství v týmu vizážistů pro různé požadavky na společenské akce či vizuální efekty ve filmovém, divadelním nebo televizním prostředí. Trendem současnosti je zaměstnanecký poměr ve wellness studiu, domově pro seniory, zdravotnickém zařízení nebo jiném účelovém zařízení. Jednotlivci mohou získat zaměstnání ve vlásenkářských dílnách či v prodejnách vlasové kosmetiky. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole. 2.2 Kompetence absolventa Rámcový vzdělávací program pro obor L/52 Vlasová kosmetika stanovuje a definuje požadavky na klíčové a profesní kompetence absolventů tohoto oboru. Tyto požadavky musejí přijmout za své i všechny střední školy nabízející tento obor a musejí je vtělit do svých školních vzdělávacích programů. Klíčové kompetence se zaměřují na osobnost jedince a jsou rozhodující pro jeho vhodné zapojení se do společnosti a pro jeho uplatnění na trhu práce. Klíčové kompetence pro odborné vzdělávání vycházejí z Evropského referenčního rámce klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání a navazují na klíčové kompetence uváděné v Rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělávání. Odbornými kompetencemi se rozumí soubor osvojených odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které jsou nezbytné pro výkon daného povolání nebo příbuzné skupiny povolání. Nástavbový maturitní obor L/52 Vlasová kosmetika navazuje na tříletý obor vzdělání s výučním listem H/01 Kadeřník a je koncipován tak, aby si žáci prohloubili a rozvinuli své dosažené vzdělání a s ním související klíčové a odborné kompetence. stránka 5 celkem 158

6 2.2.1 Kompetence klíčové Severočeská střední škola s.r.o. Kompetence klíčové (rovněž označované jako měkké nebo přenositelné) jsou společné pro všechny obory středního odborného vzdělávání. Cílem studia nástavbového maturitního oboru L/52 Vlasová kosmetika je upevnit a obohatit klíčové kompetence žáků, kteří úspěšně absolvovali obor vzdělání s výučním listem H/01 Kadeřník. Okruhy klíčových kompetencí: a) Kompetence k celoživotnímu učení Absolventi nástavbového studia by si měli být vědomi nezbytnosti celoživotního vzdělávání, měli by být motivováni k celoživotnímu učení, měli by znát nabízené možnosti pro své další vzdělávání, měli by si stanovovat reálné cíle svého dalšího vzdělávání, měli by ovládat různé strategie učení, využívat různé informační zdroje, získané poznatky systematizovat a využívat v profesním i osobním životě. b) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání Absolventi nástavbového studia by měli mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, měli by mít přehled o možnostech uplatnění se na trhu práce, o požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích, měli by mít přehled o zdrojích informací a o poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu práce, měli by být schopni aktivně hledat si zaměstnání a jednat s potencionálními zaměstnavateli, měli by být připraveni zvládat podnikatelské činnosti a přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám. c) Personální a sociální kompetence Absolventi by měli být schopni rozvíjet svoji osobnost v rámci mezilidských vztahů, svým jednáním by měli přispívat k dobrým mezilidským vztahům, měli by se snažit o zdravý životní styl, dbát o své zdraví, měli by se umět adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a pozitivně se vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě. d) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Absolventi by měli být schopni efektivně pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, měli by ovládat práci s běžným programovým vybavením, získávat informace a kriticky posuzovat jejich věrohodnost, být mediálně gramotní. e) Kompetence k řešení problémů Absolventi by měli být schopni pojmenovat a analyzovat problém, na základě získaných informací navrhnout možné způsoby řešení a problém řešit samostatně i na základě týmové spolupráce s jinými lidmi. f) Komunikativní kompetence Absolventi by měli být schopni kultivovaně a funkčně se vyjadřovat v písemné i ústní komunikaci, zvládat komunikaci v aspoň jednom cizím jazyce, a to jak běžných životních, tak i pracovních situacích. stránka 6 celkem 158

7 g) Matematická a finanční gramotnost Severočeská střední škola s.r.o. Absolventi by měli být schopni používat matematické myšlení a matematické postupy v běžném i pracovním životě, měli by být finančně gramotní. h) Občanské kompetence a kulturní povědomí Absolventi by měli svým jednáním naplňovat hodnoty demokracie a humanity, měli by respektovat hodnotové systémy různých náboženských nebo etnických skupin, měli by umět žít v duchu kritické tolerance v multikulturním společenství, měli by si vážit kulturních hodnot vlastního národa i jiných národů Kompetence odborné Výuka odborných předmětů a odborného výcviku oboru L/52 Vlasová kosmetika směřuje k tomu, aby absolventi tohoto nástavbového maturitního oboru byli připraveni provádět činnosti v oboru poskytování kadeřnických služeb. Okruhy profesních (odborných) kompetencí: a) Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb Absolventi by si měli prohloubit své dosavadní znalosti a dovednosti v oblasti poskytování kadeřnických služeb, měli se zajímat o nové právní předpisy vztahující se k jejich činnosti (zákony, vyhlášky, předpisy, novely stávajících předpisů), měli by umět vybrat vhodné vybavení kadeřnické provozovny v souladu se záměrem poskytovaných kadeřnických služeb, měli umět aplikovat poznatky z pleťové kosmetiky, manikúry a pedikúry při nabízení služeb v kadeřnické provozovně. b) Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy Absolventi by si měli prohloubit své dosavadní znalosti a zkušenosti pro volbu a použití přípravků vlasové kosmetiky, jejich bezpečné uchovávání a likvidaci. Měli by být schopni samostatně se seznamovat s novými přípravky na trhu a vhodně je doporučovat zákazníkům. c) Uplatňovat zdravotní hlediska a zásady hygieny při poskytování kadeřnických služeb Absolventi by měli být schopni posoudit aktuální zdravotní stav klienta z hlediska provádění kadeřnických úkonů, případně klientovi doporučit návštěvu lékaře. Měli by být schopni v provozovně dodržovat zdravotně-hygienické předpisy a zásady osobní a provozní hygieny. d) Jednat s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery Absolventi by měli být schopni jednat profesionálně a kultivovaně se svými zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery, vhodně řešit problémové situace, vyrovnávat se stresem a pečovat o rozvoj svojí osobnosti. stránka 7 celkem 158

8 e) Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v kadeřnických službách Absolventi by měli být schopni zajistit fungování provozovny na základě platných právních a ekonomických předpisů, sjednávat nákup přípravků používaných při poskytování kadeřnických služeb, prezentovat firmu na trhu, vést účetnictví a daňovou evidenci provozovny, využívat počítačové programy pro administrativní práce. f) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Absolventi by měli při své práci znát a dodržovat právní předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární prevenci, měli by rozpoznat nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a měli by umět odstranit nebo eliminovat možná rizika. Měli by se umět orientovat v systému péče o zdraví pracujících a v případě náhlého onemocnění nebo úrazu by měli zvládnout poskytnout první pomoc. g) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Absolventi by měli vnímat kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti, a proto by měli při své práci dodržovat stanovené normy pro kvalitu poskytovaných služeb. h) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Absolventi by měli znát význam a smysl své práce, její společenské a finanční ohodnocení, měli by umět posuzovat svoji činnost z dlouhodobého ekonomického hlediska, hospodařit ekonomicky s finančními prostředky a být šetrní k životnímu prostředí. 2.3 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání Studium je zakončeno vykonáním maturitní zkoušky. Stupeň dosaženého vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. stránka 8 celkem 158

9 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Identifikační údaje Název a adresa školy: Severočeská střední škola s. r. o. Bělehradská 1523/ Ústí nad Labem Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Platnost ŠVP: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Vlasová kosmetika L/52 Vlasová kosmetika od počínaje 1. ročníkem dvouleté denní nástavbové studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 3.2 Pojetí vzdělávání Vzdělávací strategie Cílem školního vzdělávacího programu pro obor L/52 Vlasová kosmetika je připravit odborné pracovníky pro poskytování odborných kadeřnických služeb spolu s cílem úplného středoškolského odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou. Školní vzdělávací program naší školy pro obor L/52 Vlasová kosmetika vyrostl na základě několika zdrojů: 1. Rámcového vzdělávacího programu pro obor L/52 Vlasová kosmetika, 2. dosavadních tématických plánů pro výuku oboru L/502 Vlasová kosmetika, 3. pozitivních zkušeností získaných při výuce oboru L/502 Vlasová kosmetika na naší škole v letech 1996 až 2013, 4. požadavků trhu práce a sociálních partnerů, 5. vzdělávací vize naší školy pro následující školní roky. Naše škola je jednou z nemnoha škol v Ústeckém kraji, které úspěšným absolventům oboru vzdělání H/01 Kadeřník nabízejí nástavbový maturitní obor L/52 Vlasová kosmetika. Tento obor si volí především ti absolventi, kteří jsou rozhodnuti se v budoucnu uplatnit v oboru poskytování kadeřnických služeb, kteří si chtějí prohloubit svoji kvalifikaci v tomto oboru a zároveň chtějí získat maturitní vysvědčení. Pro studium tohoto oboru se u nás rozhodují nejen naši absolventi, ale přicházejí k nám studovat i zájemci z jiných měst z Teplic, Děčína, Mostu atd. Pojetí výuky směřuje k tomu, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi vědomostmi, znalostmi a dovednostmi na jedné straně a sociálními, duchovními, morálními a estetickými hodnotami na druhé straně tak, aby se absolvent co nejlépe uplatnil na trhu práce. Při sestavování obsahu vzdělání byl kladen důraz na požadavky sociálních partnerů úzce spolupracujících se školou. Záměrem vzdělávání je příprava žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život v podmínkách současného světa, tj. učit se poznávat, pracovat a jednat, učit se žít v určité harmonii s ostatními. stránka 9 celkem 158

10 Strategie výuky je založena na tom, že celým výchovným procesem se prolíná snaha o vyváženou kombinaci praktických a metodických dovedností za použití vhodných a osvědčených metod zkušených pedagogů. Žák je veden k samostatnosti a zodpovědnosti. Ve tvořivých disciplínách je kladen důraz na individuální schopnosti a invenci žáků při citlivém vedení pedagogů. Hodnocení výsledků vzdělávání je prováděno různými formami, klasickými i moderními, mezi nimiž nechybí sebehodnocení a kolektivní hodnocení, což přispívá k objektivnímu vnímání práce, k motivaci a upevňování sebevědomí žáků. Ve výuce se využívá nejrůznějších názorných pomůcek modely, obrazy, výukové filmy, materiály, vzorky. Při praktickém výcviku ve školních i externích provozovnách žáci využívají teoretické vědomosti při zpracování zadaných úkolů a ověřují praktickou proveditelnost vlastních návrhů. Kreativitu a soutěživost žáků podporujeme pravidelnou aktivní účastí v kadeřnických a kosmetických soutěžích pořádaných partnerskými školami v Ústeckém kraji. Nejednou se žáci naší školy umístili na předních místech. Spolupracujeme se základními a středními školami v Ústí nad Labem, zapojujeme se do jejich projektových dnů, žákům škol poskytujeme poradenství v péči o vlasy a osobní hygienu. Každoročně žáci se svými učitelkami odborného výcviku podnikají exkurze do Prahy na kadeřnické a kosmetické výstavy, veletrhy a prezentace. V průběhu celého studia jsou u žáků záměrně i podvědomě rozvíjeny klíčové a odborné kompetence s cílem dosáhnout u našich absolventů co nejvyšší možné míry naplnění jak odborných, tak i klíčových kompetencí. Kompetence odborné se vztahují přímo k oboru vzdělání a k příslušné profesi. Kompetence klíčové rozvíjejí obecné předpoklady žáků a jejich občanské vědomí. Kompetence si žáci osvojují a prohlubují během celého vzdělávacího procesu. Kompetence se navzájem prolínají a doplňují, jeden vyučovací předmět může rozvíjet více kompetencí a naopak jedna kompetence může být rozvíjena ve více předmětech. Tak například výuka odborné praxe, při níž žák pracuje s vlasy dámského modelu a vytváří moderní extravagantní účes, v sobě zahrnuje rozvíjení následujících klíčových kompetencí: personální a sociální kompetence, kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, kompetence matematické při vystavení účtenky, případně kompetence pracovat s prostředky informačních technologií při vyhledání technologického střihu extravagantního účesu. Rovněž odborných kompetencí je zde rozvíjeno hned několik: kompetence k vykonávání odborných kadeřnických služeb, vhodná volba a použití přípravků vlasové kosmetiky v souladu s technologickými postupy, uplatňování zdravotních hledisek a zásad hygieny při poskytování kadeřnických služeb, profesionální a kultivované jednání s klienty, podnikatelská aktivita při prezentování školní provozovny, dodržování bezpečnosti práce, úsilí o nejvyšší kvalitu odvedené práce, hospodárné jednání a k životnímu prostředí šetrné nakládání s přípravky vlasové kosmetiky. Nejvíce a nejintenzivněji jsou kompetence u žáků rozvíjeny ve školních projektech, v soutěžích, v akcích prezentujících školu na veřejnosti a samozřejmě v profilové maturitní zkoušce ve zkušebním předmětu odborná maturitní práce s obhajobou. Výuka oboru L/52 Vlasová kosmetika v sobě na základě příslušného RVP zahrnuje výuku předmětů všeobecně vzdělávacích (Český jazyk a literatura, Anglický nebo Německý jazyk, Základy společenských věd, Matematika, Tělesná výchova, Chemie, Základy práva, Informační a komunikační technologie), výuku předmětů odborných (Vlasová kosmetika, Zdravověda, Užité výtvarnictví, Psychologie a komunikace ve službách, Základy podnikání, Účetnictví) včetně Učební praxe průběžné, která bude uskutečňována v provozovnách kadeřnictví a kosmetiky na naší škole v rozsahu 4 vyučovacích hodin odborné praxe týdně a Odborné praxe souvislé, která bude stránka 10 celkem 158

11 uskutečňována ve smluvních kadeřnických provozovnách v rozsahu 8 hodin 2 týdny během celého vzdělávacího procesu Začleňování průřezových témat Na základě školního vzdělávacího programu a učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů jsou do výuky vhodně začleňována čtyři průřezová témata, která směřují k rozvíjení klíčových kompetencí: 1. Člověk v demokratické společnosti žáci jsou vedeni k tomu, aby: - měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnost a schopnost morálního úsudku, - hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli kriticky tolerantní, - dovedli jednat s lidmi, - dovedli se orientovat v masových médiích, - byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích, - vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 2. Člověk a životní prostředí žáci jsou vzděláváni tak, aby: - rozuměli přírodním zákonům, - si uvědomovali odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí, - si osvojovali technologické metody a pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, - měli úctu k živé i neživé přírodě a respektovali život jako nejvyšší hodnotu, - jednali hospodárně. 3. Člověk a svět práce žáci jsou vedeni k tomu, aby: - si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, - chápali význam vzdělání pro život, - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, - se zorientovali ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, - se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority, - rozuměli základním aspektům pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců, zaměstnavatelů a soukromého podnikání. 4. Informační a komunikační technologie žáci jsou připravováni tak, aby: - používali prvky moderních informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání, stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. Vlastní realizace průřezových témat spočívá především ve využívání vhodných metodických přístupů ve výuce, vhodné je zadávání žákovských projektů souvisejících s danou problematikou, uplatňování mezipředmětových vztahů apod. stránka 11 celkem 158

12 Přehled začlenění průřezových témat Severočeská střední škola s.r.o. 1. Občan v demokratické společnosti Obsah tématu a jeho realizace Výchova k odpovědnému a aktivnímu občanství v demokratické společnosti zahrnuje vědomosti a dovednosti z těchto oblastí: osobnost a její rozvoj komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů společnost jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství historický vývoj (především v 19. a 20. století) stát, politický systém, politika, soudobý svět masová média morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život Zkratka předmětu, ve kterém je průřezové téma naplňováno. CJL,ANJ, NEJ ZSV, TEV, PSY, ZSV CJL,ANJ, NEJ PSY, ZSV,ZPR CJL,ANJ, NEJ ZSV, ZPR CJL ZSV, ZPR, UVY ZSV, ZPR ICT, CJL, ZSV CJL, ANJ, NEJ ZSV, TEV, PSY ZSV, ZPO, ZPR 2. Člověk a životní prostředí Obsah tématu a jeho realizace Obsah průřezového tématu Člověk a životní prostředí zahrnuje témata: biosféra v ekosystémovém pojetí (znalosti o abiotických a biotických podmínkách života, o ekologické přizpůsobivosti, o vzájemných vztazích organismů a prostředí, o struktuře a funkci ekosystémů, o významu biodiverzity a ochrany přírody a krajiny) současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí (klimatické změny, ohrožování ovzduší, vody, půdy, ekosystémů i biosféry z různých hledisek rozvoje lidské populace, vliv prostředí na lidské zdraví) možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském životě (např. nástroje právní, ekonomické, informační, technické, technologické, organizační, prevence negativních jevů, principy udržitelnosti rozvoje) Zkratka předmětu, ve kterém je průřezové téma naplňováno. CHE, ZDR CHE, ZSV CHE, ZSV, ZPR, ZPO, PRX stránka 12 celkem 158

13 3. Člověk a svět práce Obsah tématu a jeho realizace Obsah tématu je možné rozdělit do následujících obsahových celků: hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky, pracoviště, mzda, pracovní doba, možnosti kariéry, společenská prestiž apod.), jejich aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského studia, vztah k zájmům, studijním výsledkům, schopnostem, vlastnostem a zdravotním předpokladům žáků trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů soustava školního vzdělávání v ČR, návaznosti jednotlivých druhů vzdělávání po absolvování střední školy, význam a možnosti dalšího profesního vzdělávání včetně rekvalifikací, nutnost celoživotního učení, možnosti studia v zahraničí informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze, vyhledávání a posuzování informací o povoláních, o vzdělávací nabídce, o nabídce zaměstnání, o trhu práce písemná i verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce, sestavování žádostí o zaměstnání a odpovědí na inzeráty, psaní profesních životopisů, průvodních (motivačních) dopisů, jednání s potenciálním zaměstnavatelem, přijímací pohovory, výběrová řízení, nácvik konkrétních situací zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda, její složky a výpočet, možnosti zaměstnání v zahraničí soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhody a rizika podnikání, nejčastější formy podnikání, činnosti, s nimiž je třeba při podnikání počítat, orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí Zkratka předmětu, ve kterém je průřezové téma naplňováno. ZPO, UCT, PRX ZPO, PRX ZPO, ZSV, PRX ZPO, PSY, ICT ZPO, PSY, ICT ZPO, UCT ZPO ZPO, ICT stránka 13 celkem 158

14 4. Informační a komunikační technologie Obsah tématu a jeho realizace Obsah průřezového tématu vymezuje příslušná výše uvedená klíčová kompetence a vzdělávací oblast. Oblast vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích svým obsahem a rozsahem splňuje požadavky (základní úrovně) systému ECDL. Průřezové téma je zpravidla realizováno v samostatném vyučovacím předmětu převážně všeobecně vzdělávacího charakteru, žádoucí je však jeho pronikání i do předmětů ostatních. Využívání prostředků informačních a komunikačních technologií při výuce více předmětů je podmíněno vybavením školy odpovídající výpočetní technikou. V roce 2013 získala naše škola v rámci projektu EU peníze školám celkem 16 počítačových sestav. Zkratka předmětu, ve kterém je průřezové téma naplňováno. ICT, CJL, ANJ, NEJ Vzdělávání v oblasti průřezových témat je naplňováno v samostatných předmětech, ve skupinách předmětů, v žákovských projektech, na školních akcích, besedách, exkurzích, soutěžích atd. Za implementaci průřezových témat zodpovídají pedagogové v jednotlivých předmětových komisích. 3.3 Organizace výuky Výuku oboru L/52 lze realizovat ve dvou formách vzdělávání: 2 roky v denní formě vzdělávání, 3 roky v dálkové formě vzdělávání. Ve školním roce bude na naší škole realizována pouze dvouletá denní forma vzdělávání. Počet žáků v ročníku se pohybuje maximálně kolem 20 žáků. Za 1. a 2. ročník studia a v dálkové formě i za 3. ročník studia získává žák ročníkové vysvědčení. Úspěšné ukončení ročníku opravňuje žáka k postupu do vyššího ročníku. Po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání má žák možnost vykonat maturitní zkoušku, a tak získat úplné střední odborné vzdělání. Výuka teoretických předmětů je pro všechny žáky třídy společná, cizí jazyky jsou vyučovány skupinově, předmět Informační a komunikační technologie je vyučován v počítačové učebně. Výuka Tělesné výchovy probíhá v tělocvičně v budově školy. V případech přípustných úlev v předmětu Tělesná výchova je žákům umožněno absolvovat výuku v předmětu Zdravotní tělesná výchova. Během studia žáci absolvují praxi, která se člení Učební praxi průběžnou a Odbornou praxi souvislou. Učební praxe průběžná (zkratka předmětu PRX) bude realizována v provozovnách kadeřnictví a kosmetiky v areálu školy, a to v rozsahu 4 hodiny týdně v 1. a 2. ročníku. Učební praxi průběžnou povedou učitelky odborného výcviku naší školy oboru Kadeřník a Kosmetické služby, které budou prohlubovat a rozšiřovat znalosti a dovednosti žáků z oboru poskytování kadeřnických služeb a nově je seznámí se základy kosmetické péče. stránka 14 celkem 158

15 Odborná praxe souvislá je do studia zařazena v rozsahu dvou týdnů ve 2. ročníku a bude realizována individuálně v místě bydliště žáků. V rámci rozvoje komunikačních schopností žáci sami budou jednat se zástupci kadeřnických firem o uzavření dohody pro výkon souvislé odborné praxe. Dohodu o zabezpečení souvislé odborné praxe poskytuje žákům škola ve dvou vyhotoveních pro poskytovatele souvislé odborné praxe a pro vedení školy. Náplní praxe je seznámení se žáků s reálně fungujícím pracovištěm provozovnou kadeřnických služeb a aktivní zapojení se do činnosti tohoto pracoviště. Žáci pracují 8 hodin denně a jsou jim poskytovány přestávky na jídlo a odpočinek. Za zajištění odborné praxe souvislé zodpovídají učitelé odborných předmětů, kteří informují žáky o kadeřnických firmách, které mají zájem o spolupráci se školou. V průběhu odborné praxe souvislé jsou žáci kontrolováni na pracovištích učiteli odborných předmětů a učiteli učební praxe průběžné. O provedení kontroly učitelé pořizují Záznam o kontrole odborné praxe souvislé. Na závěr odborné praxe souvislé každý žák vypracuje zprávu o vykonané praxi. Požadavky na vypracování zprávy obdrží žáci před absolvováním praxe od učitele odborných předmětů. Zpráva obsahuje identifikační údaje provozovny, služby nabízené provozovnou, činnost žáka v jednotlivých dnech, nové poznatky a dovednosti získané žákem, vlastní hodnocení praxe žákem. Součástí hodnocení je rovněž hodnocení odpovědným pracovníkem provozovny, v níž žák vykonával praxi. Žákovská zpráva je součástí klasifikace z předmětu praxe (hodnotí se formální náležitosti, úprava, obsah, popis a hodnocení vykonávaných činností). V průběhu vzdělávání mohou žáci využívat služeb výchovné poradkyně, školního metodika prevence sociálně patologických jevů, případně se zúčastňovat akcí souvisejících s charitativními i naučně zábavnými regionálními programy. V 1. ročníku vzdělávání denní formy studia může škola zorganizovat podle finančních a časových možností pedagogů a žáků adaptační sportovní pobyt, který je koncipován s cílem bližšího seznámení žáků mezi sebou, s podmínkami studia ve škole a pedagogy obecně. Vlastní vzdělávání, chování a hodnocení žáků upravují školní řády vydané v souladu s legislativou. Obecný vztah školy k žákům upravuje školský zákon. Vzhledem k tomu, že škola je zapsána v rejstříku středních škol MŠMT, jsou organizace každého konkrétního školního roku určena operativní ministerskou vyhláškou. Materiálně-technické a finanční podmínky nutné pro zabezpečení výuky se řeší operativně s jednateli Severočeské střední školy s. r. o. 3.4 Způsob hodnocení žáků Základ pro hodnocení chování a prospěchu žáků ve výuce představuje platná legislativa a školní klasifikační řád. Školní klasifikační řád sjednocuje požadavky na klasifikaci z teoretického a praktického vyučování a je součástí školního řádu. Na naší škole využíváme různé formy hodnocení osvědčené klasické formy i současné moderní formy. Nejčastěji pedagogové naší školy využívají písemné i ústní hodnocení formou známek a písemného či slovního komentáře k získané známce. Dále využívají písemné i slovní hodnocení založené na vyzdvižení pozitiv v žákově práci a upozornění na negativa. Do hodnocení žáků je ve vhodných případech vhodně zařazován i bodový systém. Ze současných aktivizačních metod hodnocení je u nás využíváno sebehodnocení žáků, hodnocení žáka jiným žákem či žáky, skupinové hodnocení žáků za práci ve skupinách. stránka 15 celkem 158

16 Všechny druhy hodnocení směřují k objektivnímu posouzení zvládnutí klíčových a odborných kompetencí žáků. Způsoby hodnocení teoretického vyučování Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v teoretické výuce odborných předmětů se provádějí učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů, a to formou ústní i písemnou. Učitelé hodnotí kromě faktických znalostí a dovedností i formu vyjadřování a vystupování. U písemných prací se zohledňuje i grafická stránka textu. Dále se hodnotí samostatné domácí práce a doma připravované referáty a aktivita žáků během vyučování. V teoretickém vyučování se uplatňuje především individuální, ale i skupinové hodnocení žáků. Způsoby hodnocení odborné praxe Hodnocení odborné praxe provádějí učitelé odborné praxe. Hodnotí se uplatňování teoretických poznatků v praxi, hodnotí se stupeň dosažených dovedností žáků. Učitelé využívají písemné, slovní i bodové hodnocení, kromě individuálního hodnocení výkonu žáka učitelem se používá i hodnocení žáků ostatními žáky a sebehodnocení žáka. Součástí hodnocení žáka z odborné praxe je zpráva žáka o vykonané souvislé praxi a přihlíží se i k hodnocení žáka odpovědným pracovníkem, který vedl žákovu souvislou praxi. Způsoby hodnocení klíčových kompetencí Hodnocení klíčových kompetencí se provádí v jednotlivých vyučovacích předmětech. Hodnocení úrovně dosahování klíčových kompetencí spočívá ve zjišťování způsobu, jak žák komunikuje, jak je žák ochoten a schopen zapojit se do práce v kolektivu, jak využívá prostředky informačních a komunikačních technologií, jak využívá svých numerických znalostí a jak je schopen své znalosti a dovednosti prezentovat. Společné zásady při hodnocení: - hlavní funkce hodnocení je informační a diagnostická, - nehodnotí jen učitel, ale jsou využívány i formy sebehodnocení a kolektivního hodnocení, - hodnocení musí dát perspektivu všem žákům zvláště slabším žákům a žákům s SPU, - základem hodnocení je partnerský, komunikativní přístup k žákům, - respektování práva žáka na individuální rozvoj, - prostřednictvím hodnocení směřujeme k dosahování lepších výsledků, - učíme se z chyb svých i z chyb lidí v našem okolí, - učitel nejen vede a hodnotí, ale i inspiruje a podněcuje. 3.5 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Požadavek na dobrý zdravotní stav žáka výrazně omezuje možnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména možnosti žáků tělesně postižených vzdělávat se v tomto oboru. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno formou individuální integrace. Podle potřeb žáků lze obsah vzdělávání rozložit do více ročníků, zvolit odlišnou délku vyučovací hodiny nebo vyučovat žáka na základě individuálního vzdělávacího plánu. Praktickou část vyučování je nutné uzpůsobit individuálním potřebám a možnostem žáka za použití vhodných kompenzačních pomůcek. Podmínky pro uskutečňování teoretického i praktického vyučování (např. v odborném výcviku) včetně počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině jsou stanoveny právním předpisem. stránka 16 celkem 158

17 Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) jsou většinou průměrně, ale mohou být i nadprůměrně nadaní. Počet žáků s těmito obtížemi stoupá, a naši pedagogové věnují této problematice zvýšenou pozornost. Žáci se specifickými poruchami učení jsou významně ohroženi školní neúspěšností a dalšími riziky vzniku sociálně patologických jevů, neboť postižení je skryté. Pedagogové naší školy mají dlouholeté a bohaté zkušenosti s výukou žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. Žáci se specifickými poruchami učení se mohou obracet s žádostí o radu či pomoc na výchovnou poradkyni. Výchovná poradkyně spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Labem. Žáci naší školy se specifickými vývojovými poruchami učení jsou sledováni speciálními pedagogy a psychology v PPP v Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě aj. Na základě doporučení PPP a písemné žádosti žáka či jeho zákonného zástupce je žákovi výchovnou poradkyní vypracován individuální vzdělávací plán, který zohledňuje jeho specifické poruchy učení a vytváří mu podmínky pro úspěšné zvládnutí studia. Pedagogové naší školy jsou informováni o možných úskalích ve výuce žáků s SPU a o individuálních potřebách konkrétního žáka. Pedagogové volí vhodné metody a formy výuky a hodnocení (individuální tempo, nahrazení psaní dlouhých textů testy, speciální formy zkoušení aj.) a v některých případech i kompenzační pomůcky (počítače korektury textu, barevné čtení, grafické počítačové programy aj.). Problémy v chování žáků s SPU je možné vhodnými výchovnými postupy zvládnout. 3.6 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Mezi mimořádně nadané žáky tedy nepatří pouze žáci s mimořádnými schopnostmi uměleckými nebo pohybovými, ale i žáci, kteří prokazují mimořádně vysokou úroveň výkonů ve všech, nebo pouze v určitých činnostech či oblastech vzdělávání, projevují v těchto činnostech vysokou motivaci, jsou v nich cílevědomí a kreativní. Mimořádně nadaní žáci se projevují jako výrazné osobnosti, což ovšem může mít svá negativa, zejména v sociálně komunikativní oblasti. Mohou mít také problémy v sebepojetí a sebehodnocení, jsou citliví na kritiku a hodnocení druhých, obtížně navazují vztahy s druhými lidmi. Je tedy důležité nejen zjistit, v čem žák vyniká, ale i jaké má nedostatky a problémy, a tomu přizpůsobit práci s ním. Ve výuce těchto žáků je vhodné využívat náročnější metody a postupy, problémové a projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi aj. Možnost seberealizace a vyniknutí těmto žákům nabízíme účastí v soutěžích, školních projektech či v akcích zaměřených na prezentaci školy. Žáci by měli být také vhodně zapojováni do skupinové výuky a týmové práce (jako vedoucí i jako členové), vedeni k co nejlepším výkonům i v předmětech, na které nejsou orientováni. 3.7 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Sociálním znevýhodněním se podle 16 odst. 4 školského zákona rozumí rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta a účastníka řízení o poskytnutí azylu. Při posuzování žáka je třeba vycházet z konkrétní situace a vzdělávacích schopností a potřeb žáka. Zatímco u žáků s rizikovým chováním se bude jednat především o volbu vhodných výchovných prostředků a úzkou spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, sociálními pracovníky a jinými odborníky, specifické vzdělávací potřeby žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí se mohou promítnout i do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky i způsobu hodnocení žáků. Žáci z jiného kulturního prostředí mohou mít např. komunikační problémy (nedostatečné znalosti češtiny, problémy s osvojováním nové slovní zásoby včetně odborné terminologie, stránka 17 celkem 158

18 s porozuměním výkladu učitele nebo čtenému textu apod.), nebo nedostatky polytechnického a psychomotorického charakteru v důsledku jiných životních zkušeností, což může činit problémy v praktickém vyučování, zejména v odborném výcviku. Chování těchto žáků může být ovlivněno jinými kulturními, náboženskými nebo rodinnými tradicemi, etickými normami a hodnotami. Všichni pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní žáci, by se měli seznámit se sociálně kulturními zvláštnostmi žáků, aby byli schopni lépe pochopit projevy a problémy těchto žáků a volit vhodné vyučovací metody a společenský přístup k nim. Je vhodné ustavit pro tyto žáky studijního poradce nebo konzultanta. Na druhé straně přítomnost těchto žáků ve škole může být přínosem pro ostatní žáky, pedagogy a další pracovníky školy. Lze ji vhodně využít k realizaci multikulturní a občanské výchovy i k rozšíření kulturního povědomí žáků. Vyšší nároky budou kladeny na všechny učitele z hlediska motivace a výchovy žáků i z hlediska vytváření pozitivního klimatu ve škole. Soustavnou a cílenou pozornost věnujeme řešení a prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků. K řešení těchto problémů využijeme práci výchovné poradkyně s těmito žáky, ale také spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními a se sociálními partnery v regionu. 3.8 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence V prostorách určených pro výuku žáků jsou vytvářeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, které odpovídají platným právním předpisům. Výuka odborného výcviku je v souladu se zákoníkem práce, ustanovením vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím, a vyhlášky MZ č.108/2001 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení. Se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jsou žáci seznámeni: - v den zahájení školního roku třídními učiteli, - při vstupním školení při odborném výcviku (používání pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům, používání osobních ochranných prostředků podle jednotlivých pracovních činností, práce s jednotlivými přípravky), - v úvodních hodinách výuky v odborných učebnách a předmětech (platné právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, poskytování první pomoci), - v úvodní hodině tělesné výchovy v tělocvičně. Podkladem ke školení jsou mimo jiné ještě tyto předpisy: - zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, - vyhláška MV č.21/1996 o požární ochraně, - metodický pokyn MŠMT ČR k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních č.j / , - traumatologický plán školy, - vyhláška č.64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, - nařízení vlády č. 178/2001 o podmínkách ochrany zaměstnanců při práci, - nařízení vlády č. 378/2001 o požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, - vyhláška č. 288/2003 Sb. o pracích zakázaných mladistvým. 3.9 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 60 a 83 dále 16, 20, 63, 70. Uchazeč o přijetí ke vzdělávání musí dále splňovat podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o přijetí ke vzdělávání v daném oboru. Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. stránka 18 celkem 158

19 Uchazeči o přijetí ke vzdělávání jsou přijati na základě úspěšného absolvování oboru s výučním listem H/01 Kadeřník a na základě lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro studium zvoleného oboru. Žáky tohoto oboru vzdělání jsou dospělí mladí lidé, nejčastěji ve věku od 18 do 20 let, ale i ve vyšším věku Způsob ukončení vzdělávání Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou podle platných právních norem. Především je to zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 371/2012 Sb. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové (školní) části. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou zkoušek: 1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk nebo matematika. Zkouška z českého jazyka se skládá z písemného didaktického testu, písemné slohové práce a z ústní zkoušky z literatury. Zkoušku z cizího jazyka je na naší škole možné konat z anglického nebo německého jazyka. Zkouška z cizího jazyka se skládá z písemného didaktického testu a poslechového testu, z písemné slohové práce a z ústní zkoušky. Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek: 1. vlasová kosmetika, 2. ekonomické předměty (zahrnuje v sobě předměty Základy podnikání a Účetnictví), 3. maturitní práce s obhajobou. Zkoušky z vlasové kosmetiky a ekonomických předmětů žák skládá ústní formou. Maturitní práce s obhajobou představuje samostatnou odbornou písemnou práci žáka z odborných předmětů vlasová kosmetika a praxe - poskytování kadeřnických a kosmetických služeb. Žák samostatně vypracuje práci na téma Změna vizáže u dámského a pánského modelu. Navrhne, provede, popíše, zdůvodní a zdokumentuje fotografiemi zásadní změnu účesu svých modelů včetně střihu a barvení vlasů. Součástí změny je i holení nebo úprava kníru pánského modelu, úprava obočí, líčení modelky a výběr vhodného oblečení pro různé příležitosti. Na závěr žák svým modelům poskytne poradenské služby. Žák tuto samostatnou odbornou práci obhajuje před maturitní komisí. Pokud se žák rozhodne vykonat nepovinnou zkoušku, může si zvolit nejvýše dva předměty, ne však ty, ze kterých maturoval v rámci společné části maturitní zkoušky. Nepovinnou zkoušku je možné konat z těchto předmětů: Chemie Matematika Anglický jazyk /Německý jazyk Základy společenských věd Informační a komunikační technologie Psychologie stránka 19 celkem 158

20 Úspěšné vykonání maturitní zkoušky je potvrzeno vydáním maturitního vysvědčení, čímž absolvent získá úplné střední odborné vzdělání, které ho opravňuje k možnosti studia na dalších školách nebo k odpovídajícímu začlenění se do pracovním procesu a do legislativy. 4. Učební plán 4.1 Identifikační údaje Název a adresa školy: Severočeská střední škola s. r. o. Bělehradská 1523/ Ústí nad Labem Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Platnost ŠVP: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Vlasová kosmetika L/52 Vlasová kosmetika od počínaje 1. ročníkem dvouleté denní nástavbové studium střední vzdělání s maturitní zkouškou stránka 20 celkem 158

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program P E K A Ř

Školní vzdělávací program P E K A Ř Školní vzdělávací program P E K A Ř Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola technická,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 7 ROZPRACOVÁNÍ

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

69 41 L/01. Kosmetické služby

69 41 L/01. Kosmetické služby Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 69 41 L/01 Kosmetické služby

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Tvorba ŠVP. Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání

Tvorba ŠVP. Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání Tvorba ŠVP Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání Struktura ŠVP ŠVP má obsahovat tyto časti: úvodní identifikačni údaje, charakteristika školy profil absolventa, klíčové a odborné kompetence charakteristiku

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21703/2016-1

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Truhlář Motivační název: Kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 CUKRÁŘSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 CUKRÁŘSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-51-E/01 CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více