Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!"

Transkript

1 Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Co m že d lat osvícená rodina v Praze v ned li? Jít do ZOO? Tam chodí každý a zví ata jsou v menšin. Do cukrárny na dortík? I v t ch baby-friendly je to s d tmi adrenalinová záležitost. Na h išt? Jít do muzea na velrybu? Na d tské divadélko? Zaplavat si a utopit pár d tí? Ba ne, to je všechno slabota. Kdo chce zažít extra akci, vy ádit se, zkulturnit, odpo inout si a být in, má jednozna nou odpov : NAVŠTÍVIT NED LNÍ HERNU V NOVÉ TROJCE. Zuzka a Apolenka Geröovy se rozhodly emigrovat na západ jak nazna uje šipka naho e vpravo. Spolu s nimi Jeseninku opustí i Mario a Ani ka. P ed Žižkovem (a námi) dají p ednost favorizovanému Barrandovu Prosíme o minutu ticha. Tak takhle Trojka p ichází o zásadní osobnosti, usm vavé tvá e, vzácné charaktery Takto jasno mají i manželé Jan a Jana, což potvrzují i v rozhovoru. Jak jste se o ned lní hern dozv d li? J: Minulý m síc plánoval víkendy manžel a já jsem necht la trávit pátý víkend v ad na tribun Sparty, by je family-friendly, a proto jsem hledala na internetu jinou formu vyžití. J: Od chlap na fotbale. Co jste si od návšt vy ned lní herny slibovali? J: Toho bylo víc, ale hlavn, že si v klidu vypiju kafí ko a popovídám s kamarádkou. J: Že se d ti unaví a ve er usnou p ed za átkem fotbalu. Splnila návšt va vaše o ekávání? J: Nejenže splnila, p ed ila je. Manžel se vy ádil s d tmi v t locvi n i hern p i snaze je unavit, zíval už p i domácím divadélku a já si dala ta kafí ka dv. J: Blb, usnul jsem už p ed fotbalem. J: A já se mohla v klidu dívat na romantický film. Více takových heren. Janka R ži ková

2 Brepta zdraví MENU Pocta dobrému dni Dnes již legendární ty verší DOBRÝ DEN uvedla p ed n kolika lety do širšího pov domí trojkové ve ejnosti Jana Švejdová zahajovala a ukon ovala s ním tenkrát program Mr ouskové. Dnes se to má s íkankou v Trojce tak, že kdybyste ve t i ráno probudili jakoukoli osobu starší t í a mladší devadesáti devíti let, která se po ur itou dobu vyskytovala na n kterém z program N3, m žete si být jisti, že poloautomaticky ud lá pápá, když jí špitnete dobrý den, nashledanou za týden. Za átkem roku 2010 toto zlidov lé dílo neznámého autora potvrdilo post íkankového lídra a konstanty poetického repertoáru N3. Svým neot elým p ednesem k tomu p isp la koordinátorka M. Ztepilá M. se posadí na trojkovém jídelním stole do tureckého sedu, ekaje fygyzioterapeut in masážní zákrok. Nahá do p l t la, zep edu krytá ru níkem, všimne si báje ného výhledu z okna, který se jí nabízí v úrovni (plus mínus) jejích ramen... V té chvíli usedá na parapet vrabec ve spole nosti holuba. Litují, že jim p íroda nad lila o i po stranách hlavy, nebo se jim nyní její kmitání ze strany na stranu zdá velmi nepraktické. M. se jako filmová hrdinka ukloní a slušn pozdraví kolemjdoucí: Dobrý den, dobrý den... Nechá asymetricky sjet ru ník ze svého bezpodprsenkovitého hrudníku a pažemi ud lá mohutné kruhy na znamení nádhery lednového pátku: To je ale krásný den... Moucha, jež p vodn zamýšlela usednout na štr dl, narazí do zdi. Zpanika í stejn i osoba na chodníku? Nikoli. Zamrká, zpomalí krok a pozdrav op tuje: Dobrý den. Nespolupracuje ovšem choreograficky, neklaní se, ani nemává rukama. (Empirická dedukce: nepat í do Trojky.) Blýsknutí fotoaparátu M. donutí, aby na své poprsí op t aplikovala ru ník. Ztrácí tím pozornost pozorovatel. M. je k sob up ímná propastný pád náhle nabyté popularity ji zamrzí. Rozhodne se ješt zabojovat a vybi uje se k bezskrupulóznímu rétorickému výkonu. Dobrý den, dneska zlobit nebudem, vrtí roztomile hlavinkou i ru kama v záp stích... Ru ník op t padá do klína. M. už nebude p edstírat, že jí to vadí, a celá se ješt více rozvlní. Na shledanou za týden! mává, zdvihá ruce za hlavu a d lá, že si upravuje drd lek. Ješt jeden úsm v cvak a cesta k nesmrtelnosti DOBRÉHO DNE je otev ená. I tito malí breptové p ejí dobrý den DOBRÝ DEN nalákal v následujících pracovních dnech rekordní po et návšt vník. -ab- Co se chystá? JESENIOVA DOBRÁ ADRESA! Propukne TO už 15. ervna (na narozeninách Nové Trojky)! Spustíme velkou spole enskou hru Jeseniova dobrá adresa. Cílem našeho spole ného hraní bude finan n podpo it innost Nové Trojky, vytvo it si mapu ideálního malovaného Žižkova, ale p edevším dát pr chod všem hrá ským vášním a nenapln ným touhám po vlastnictví nemovitostí v naší m stské ásti. Kupujete si štr dly pana Šusty? Vodíte své d ti do hudebky nebo máte oblíbené d tské h išt? Už v ervnu m že být vaše! Chybí lavi ka p ed vaším domem? Dumáte, jak je možné, že ješt nikdo nepostavil pomník Sv. Jeseniovi? Ud lejte to sami! A navíc se m žete t šit na krásnou žižkovskou tapetu (viz foto), kterou pro Novou Trojku maluje výtvarnice Hanka Pokorná. Kamila Mat jková Brepta servíruje Brepta se orientuje (3) Naše í a Edita (3) N kolik výhod života vydržované manželky (3) Realiza ní tým N3 (4) Je tak snadné stát se hv zdou (5) Na sloví ko s Jol ou Kurzweilovou (5) Jolanin kurzovní tip Breptova fotoreportáž (6-7) Jeden den s d dou Petrem Brepta poodhaluje (8) Spole ný jmenovatel: studium VŠ (8) Efektivnost kurzu efektivní rodi ovství (9) Román v ech (9) Dolejší zákulisí recepce (10) Znáte lidi z N3? (Brept v test) (10) H jako Hani ka (10) P jako Pavlínka (11) Andrea Manifique (11) Krásky s black and gold vlásky (11) Veteránka Nové Trojky Breptovy srde ní záležitosti (12-13) Bylo jich p t + p t Brepta šmíruje (14) Na prknech, co znamenají sv t (14) Co sledují Novotrojkovci? (Televizní anketa) (14) Citlivý citátový barometr (15) Iva hasi ka (15) Vlasta myslivec (15) Vendulka imrvére cvi ící Brepta zaost uje (16) Trocha nostalgie z let 2006 a 2007 (17) Genius loci: šatna (17) Dome ek, domek, d m (17) Hrst parkujících úvah (18) Ach, jít na WC je tak snadné (18) Typologie pot ebujících (19) Boltce, t este se! (19) Pozor! Žhavé! (Anketa) Brepta byl p i tom (20) Rodinný teambuilding (20) Co je DOD? (20) Jungle koktejly (21) Jarní (vaje né) slavnosti (21) Kv tiná kování pro Dobrajdy a Dobráky (21) Brept v mlsný jazý ek (22) Potíte se, máte-li promluvit anglicky? (22) Ovín ná Trojka (22) Masopustní cestování (22) Jarní burza 2010 v íslech Brepta inspiruje (23) Breptova poezie možná n koho p izabije (23) Brepta hý ká mladé talenty (23) Breptirážové sklo ování Brepta neupoza uje (24) Pro se Darwin mýlil (24) D ti a já, dosp lák (24) D ti a já? Vyzvánka k menu Všimn te si prosím, že Brepta je tentokrát velmi tu ný poprvé ve své historii ítá 24 stran!!! Neupejpejte se a nabídn te si, co hrdlo rá í (Nevíme, jak se nám ho poda í vykrmit p íšt.)

3 Brepta se orientuje MOZKY NOVÉ TROJKY Zeptali jsme se nyn jší editelky Edity, copak d lá na ja e? Z Izraele nás informuje o svém rozpoložení také bývalá editelka Martina. Vesm s je e o užívání si Naše stále ješt erstvá, užívající si í a Edita Co d lám na ja e? Za prvé ožívám. Zimu nemám ráda, s výjimkou Vánoc, které naopak miluji. Jsem špatný lyža a mám nízký tlak, tudíž jsem velmi zimom ivá. Proto si m zima nezískala. A navíc, pomáhat n kolikrát denn s oblékáním dvou nát lní k, pun ošek, kombinéz, rukavic a koza ek n koho možná baví, ale já to shledávám pon kud vy erpávající Za druhé pracuji. A po ád m to moc baví. Mám sice n kdy pocit, že život je jeden nekone ný grant, ale já si ho stejn užívám! Protože Trojka je stejn jako jaro omamná, barevná, vy erpávající i nabitá energií. Za t etí t ším se. Na odpoledne strávená s d tmi venku, na vlahé ve ery se studeným pivem, na výlety a etné výpravy do ZOO, na období bez rým a kašlí k, na arod jnice v Zahrad Tím vším jsem cht la íct, že jaro mám ráda a mé první jaro ve Trojce si hodlám po ádn užít! Edita Jane ková, editelka N3 N kolik výhod života vydržované manželky v teplých krajích nerozumím, tedy... nemusím odpovídat lidem, kte í se mi na k ižovatce snaží umýt skla na aut nebo prodat nálepku na auto. Ne tu nápisy na bilbordech, nerozluštím ani reklamní letáky, které chodí do schránky. 2) Stejn jako já, nerozumí ani naše d ti, Tomáš je vybaven na prvních 40 sekund a pak už pat íme jenom sami sob. Náš rodinný vesmír se zcentroval, okolo Slunce obíhají t i planety a já. Sem tam n jaké další t leso zavítá do naší soustavy, ob as proniknou paprsky vzdálených hv zd. Máme proto spoustu asu se pozorovat a naše ob žné dráhy se protínají mnohem ast ji než v Praze. 3) Máme zahradu a dlužno dodat, že jednou týdn i zahradníka. Tahle kombinace znamená, že na nás je zahradu si užívat, pozorovat ji a prozkoumávat a zahradníka se pak vyptávat, jak to, že tady mi ibišky kvetou a v Praze za oknem ne, zda fíky ze stromu u branky budou k jídlu a jestli jsou všechny truhlíky opat eny hadi kami a opravdu nemáme nic zalívat. 4) Mo e je opravdu blízko a Izraelci ješt nepost ehli, že už je teplé. 5) Nenosíme (nepereme, nesušíme, nehledáme) ponožky. 6) A nejlepší ze všeho je, že tohle všechno je na dobu ur itou, že to jednoho dne skon í a my zalepíme krabice a vrátíme se dom. A tak se snažíme žít, odpo ívat, poslouchat, pozorovat co nejvíc práv te, neodkládat moc v cí na jindy. Takové malé rodinné permanentní dobrodružství. Martina Pojarová, ex editelka N3 Realiza ní tým N3 V kv tnu 2010 nás ekají zm ny, shr me si tedy, kdo tvo í, resp. tvo il Troj in mozek Kdo je STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE N3? Kdo Trojku zastupuje p ed ú ady, dozoruje a podepisuje žádosti o granty, jejich vyú tování atp.? Václava Nováková, e ená Vendulka. (Pozn.: Statutárního zástupce volí RADA, která ítá v sou asnosti p t lidí volených z len ob anského sdružení.) Kdo je EDITELKA? Kdo píše granty, stará se o realiza ní tým atd.? Edita Jane ková (viz výše). Kdo se chce s Edit blíže seznámit, nech si p e te (klidn i podruhé, pot etí) rozhovor v 6. ísle Brepty. Kdo je KOORDINÁTORKA MOC A DOBROVOLNÍK? Kdo pe uje o návšt vníky mate ského a otcovského centra a dobrovolnický tým atd.? Miloslava Kramná, e ená Míla. Kdo je KOORDINÁTORKA KURZ A RODI OVSKÝCH INSPIRACÍ? Kdo pe uje o lektory, píše granty atd.? Jolana Kurzweilová (viz strana 5). Kdo je KOORDINÁTORKA PR? Kdo zajiš uje propagaci N3 a proti své v li se zabývá také fundrasingem? Kamila Mat jková (viz strana 12 a 13). Kdo je KOORDINÁTORKA TRADI NÍCH AKCÍ? Kdo vymýšlí a inven n realizuje jejich program? Miroslava erná, e ená Mirka. Ve chvíli, kdy se m n kdo zeptá, co d lám, odpovídám, že jsem doma s d tmi a že manžel pracuje na ambasád. Tedy objektivita mých post eh o život v Izraeli vychází práv z perspektivy pani ky, která jezdí velkým autem (kone n se nemydlí všechny t i d ti naráz), bydlí ve velkém dom (stav ném pravd podobn speciáln pro hru na schovávanou) a nepracuje (pomíjím obvyklé koní ky, jako je praní, žehlení, va ení, u ení, hraní). Zpravím vás tedy o osobních výhodách takového života a hluboké úvahy o osudu zkoušeného národa nechám najindy. Za hlavní výhody našeho zdejšího života pokládám následující: 1) Skoro ni emu nerozumím hodiny hebrejštiny m vybavily pro prvních 20 sekund konverzace, dál už ni emu Pruhování Poja i a izraelský vítr ve vlasech Kdo je ODPOLEDNÍ KOORDINÁTORKA? Kdo zajiš uje odpolední provoz N3, kdo vede pokladnu atd.? Od kv tna Helena Ková ová, která v této funkci vyst ídá Ivanu Dolejší (viz strana 9). Kdo je FINAN NÍ EDITELKA? Kdo vytvá í rozpo ty k žádostem o grant, kdo hlídá finance N3 atd.? Od kv tna to bude Markéta Vokrouhlíková (viz strana 12 a 13), která v této funkci vyst ídá Ivanu Ku erovou. Kdo je Ú ETNÍ? Od kv tna Ivana Ku erová, která v této funkci vyst ídá Markétu Vokrouhlíkovou. Kdo je WEBMASTERKA A FOTOGRAFKA? Romana Balcarová, e ená Rejka. O jejích webmasterských peripetiích jste si mohli p e íst v 6. ísle Brepty. Markéta Vokrouhlíková, -ab-

4 Brepta se orientuje DIVADÝLKOVÉ ŠÍLENSTVÍ Hv zda s d ravou pam tí (Zuzka zapomn la ve svém lánku jaksi uvést, že v Trojce hraje divadýko v podstat permanentn ) nás informuje o performacích den po dni Je tak snadné STÁT SE HV ZDOU Hedvika v dramatickém zaujetí s d tmi na Drama á ku Trojkové prost edí vyžaduje r znorodé nasazení. Výtvarn a hudebn nadaní jedinci jsou ve výhod, mají tak íkajíc vyhráno. Ale co ti, kte í st ží nakreslí dome ek a mezi notami se motají jak Ma ar v kuku ici? Hrají! Neboli: nekreslíš, nezpíváš, budeš hrát divadlo! A basta, ekl Burian Vlasta. Ovšem jsou tací, kte í zaryt odolávají vábení divadelních múz a na prkna prost nevylezou ani za nic. A pak jsou tací, kte í se sotva rozkoukají a jsouce lapeni divadelními tenaty, hrají jako o život. A úpln nejžádan jší a nejobdivovan jší jsou renesan ní osobnosti, které levou zadní zvládají prost všechno. A že jich tu v Trojce našt stí nemáme málo POND LÍ. Dopolední program obhospoda uje mnoha sm ry nadaná velitelka školi ky Veronika D tinská a velmi zdatn jí sekunduje Janka R ži ková. Hraje se klasika i alternativa, ili ervenou Karkulkou po ínaje a vlastní dramatickou tvorbou kon e. Tajné sledování (ne)závislého pozorovatele odhalilo vd né reakce d tského publika i nespornou kvalitu nabízených divadelních kus. ÚTERÝ. Množství teatrálních zážitk nabízí i úterní trojkové programy. Nic není p edem plánováno a improvizaci se meze nekladou ST EDA. Polovin týdne vévodí nekorunovaná trojková herecká královna Jana Švejdová! P sobí až dojemn plaše a nenápadn, v nitru však ukrývá bohatý um lecký potenciál. Její kurzík sice nese název výtvarná dílni ka, inu d ti se zde skute n výtvarn vzd lávají, Jana však, dle vlastních slov, vždy d tem zahraje n jakou pohádku. Hmm. Jenže dle tajného pátrání bylo objektivn zjišt no, že se nejedná o n jaké pohádky, ale o úžasn originální záležitosti! Dlužno poznamenat, že skromnost Janu opravdu ctí. TVRTEK jest vskutku silným divadelním dnem. Hraje se na dopoledních batolátkách, na jejichž p du velmi energicky vtrhla krásná a temperamentní Tá a Tampová. Zdobí ji precizní p íprava a nesporné divácké ohlasy. Odpoledne se dramaticky vy ádí d ti z úsp šného kurzu drama á ek, které jsou pod režijní taktovkou milé a šikovné Hedviky Švecové. Jejich báje ná a vtipná vystoupení m žeme obdivovat p i pravidelných trojkových p edstaveních. PÁTKY pat í mimink m, kterým jsou n jaké divadelní taška ice zatím šumafuk. Velkou show bývají jednou m sí n dobrovolnická setkání. Režíruje Míla a hraje ten, kdo zrovna p ijde. A všichni víme, že zábava je to pon kud nevázaná, i když na probrání politických úkol as v tšinou ješt taky zbude. SOBOTA. Nehraje se. O NED LÍCH to i dívkám sluší víc To jsou slova z jedné krásné písn a pokud víte, kdo ji zpívá, dejte prosím urgentn v d t. A pro že to dívkám o ned lích sluší víc? Odpov je snadná. Pošlou totiž tatínky s d tmi na ob asnou ned lní hernu, kde nás svým výkonem t ší duo manžel ehá kových. Jejich divadelní kus o pejskovi a ko i ce p inesl nadšené ohlasy, jen by prý mohli (m li) hrát ast ji. A také není zcela známo, kdo z nich hraje ko i ku a kdo pejska. V neposlední ad nelze opomenout divadelní zážitky z trojkových tradi ních akcí. Bývají zváni profesionální um lci, jist jste již zhlédli n co z repertoáru Marky Míkové a pam tníci ur it zatla í slzu v oku p i vzpomínce na fenomenálního Ví u Mar íka, práv on je tajnou ikonou n kterých tzv. domácích trojkových divadelnic. A pokud chcete na vlastní o i vid t, jak a koho v Trojce líbá herecká múza, nebo se dokonce p ímo nechat políbit, neváhejte navštívit naše programy. Vždy je tak snadné stát se hv zdou! Zuzana Sadílková

5 Brepta se orientuje KURZWEILGOGIKA Usiluje o zápis do Guinessovy knihy rekord ve skládání papírové krabi ky (zatím to jejím deseti štíhlým prstík m a dv ma hemisférám s nadstandardním po tem závit zabere 11 a p l sekundy). Za adila se do TOP žeb í ku psavky grant (pochlubila se vám, že u MPSV získala 99 a p l bodu ze sta?). Už víte, kdo byl pozván na sloví ko? Jolanin KURZOVNÍ TIP Každou st edu od p l páté podáváme: Dív í výtvarnou dílnu. Pot ebujete: Šest sle en od devíti do jedenácti let a jednu šikovnou sedmiletku navrch. NA SLOVÍ KO P imíchejte d ležité p ísady: Šikovné ruce, fantazii, chu zkoušet nové v ci, odvahu vzít do prst jehlu, drát, malé n žky a špi atý špendlík, vytrvalost a v li dokon it dílo. Oko e te: Lžící smíchu, povídání, povykování, špi kování a zlobení, sb ra kou toho nejlepšího vybírání barev, tvar a motiv na za átku, kávovou lži kou netrp livosti, když to nejde podle p edstav, špetkou sp chu na konci a plnou hrstí radosti z hotového díla. A m žete servírovat: Drátované rybky. Tajuplné krabi ky. Korálové náušnice i s p ív sky. Africké masky. Quilling. Hedvábné šátky. Tišt ná trika. Papírové slune nice. Linoryt. Frotáž. Decoupage. Váno ní ozdoby z mašlí a krajek.. Filcová zví átka. Kv tiny z fima. Voskem batikovaná velikono ní vají ka. Kašírování. Malování na sklo. Podzimní aranžmá. Mozaiku. Zkrátka Dív í výtvarnou dílnu. Jol a Kurzweilová... s Jol ou Kurzweilovou, koordinátorkou kurzovní innosti V em tkví p vab koordinace kurz? Je to takový nenápadný p vab ady neza aditelných a absurdních situací, které nakonec dojdou logického vysv tlení. Nejlepší je na tom ale sestavování programu na p íští rok v kv tnu a pak to zá ijové napjaté o ekávání, jestli se trefíme a na pracn vybudované a vymyšlené kroužky budou taky chtít chodit n jaké d ti. Zatím chod j Komunikuješ denn s desítkami rodi a jejich d tmi znáš je všechny jménem? Znám Akorát ob Barborky. se mi trochu pletou a taky kdo je mladší, zda Samík nebo Sebík a všichni ti naši Má ové se mi ob as míhají p ed o ima No ale už dost dlouho vím, že ofinu má Ká a a delší vlasy Á a, že Aleš není Ivan a Pavlínka není Hani ka, a když se k nám vrátí po dvou i t ech letech maminka s druhým dítkem a hlásí se na kroužek, na jméno si vzpomenu vždycky. (Má pam chobotnatc, ale jinak slona v ni em nep ipomíná. Ani když se vyskytne v porcelánu.) Kdo je pro kurz d ležit jší: lektor, nebo návšt vník? Koho je t eba si více hý kat? To je do ista dialektická otázka Kdybych m la sedmnáct lektor zabalených do bavlnky a žádné návšt vníky, co by mi ti lekto i byli platní? A když se stane, že jen jediný lektor najednou na kurz nem že, náhle ocho í, co zmohou muzikanti bez kapelnice? Zkrátka, tyto dv zdánliv protikladné skupiny tvo í tém ideální jednotu a doufám, že na nedostatek pé e si nest žuje žádná z nich. Zajímá m, jak zní v tvém šalamounském provedení odpov na otázku, zda bylo d ív vejce, nebo slepice... Zrovna jsme to ešili doma s d tmi Náš malý šovík nakonec dosp l k nezvratnému p esv d ení, že jedin kohout je to správné ešení. Krásný, nebo dokonce nejkrásn jší okamžik v Nové Trojce? Když jmenuju jeden, ty ostatní se urazí v tšinou jsem š astná, když se dozvíme, že zase p ežijeme p íští rok (teda že jsme dostali grant), když se poda í domluvit s lektorem jeho další oboustrann vítané bytí v Trojce, když se povedou hol i kám na kurzu náušnice nebo linoryt (a ono se jim to povede vždycky!) no ne, paní redaktorko, vybírat si fakt nebudu! Stála jsi u zrodu Literárního klubu U knihomola, jsi známá svou se t lostí... Máš radši knížky hubené, nebo büchle? Ajaj, já jsem jako smrt, beru všechno. Na gymplu jsem dobrovoln p e etla všechny díly F. L. V ka, a povinné byly jen první dva. P i va ení pak preferuju leh í tivo, když jednou rukou musíš míchat omá ku, v druhé je lepší držet n co mén rozm rného. Aha, da í se ti tedy kloubit duševní stravu s t lesnou? Je mi jasný, že když v levé ruce svíráš Bovaryovou, v pravé hn teš sví kovou s arzenikem... Bojím se, že ím jsem starší, tím váše pro hmotnou stránku kulturního d dictví p evažuje. Takové buchty s tvarohem nebo lahodná vep ová pe en i dokonce skopové na marjánce skoro bych z toho za ala básnit! Jsi studentkou magisterského studia pedagogiky, získala jsi titul bakalá v oboru andragogika. Pro jsi se jakožto knihomolka nevrhla do studia literatury? Když voni sy áci neotvírají dálková, ba ani kombinovaná studia literatury to jsem prost pro no prošvihla. A na andragogice i pedagogice mají taky fajn kurzy. Divím se, že ješt nep ednášej kurzweilgogiku... Ale p ednášej Kurzweil-Henstock v integrál, a ten má schopnost integrovat každou derivaci!! Jolana Kurzweilová a nuda (n mecky langweilig znamená nudný pozn. red.) to se naprosto a doslova vylu uje. Ty sis ur it vybrala manžela podle p íjmení, že jo? No tuhle jsem nesla do istírny kabáty, a když je Jarda vyzvedával, necht li mu je dát. Nakonec si p ece jen vzpomn l, jak jsem se jmenovala za svobodna Zkoušeli jste si ale n kdy toho Kratochvíla paní v provozovn vyhláskovat? -ab-

6 Breptova fotoreportáž -6- HÁJKOVO HÁJEMSTVÍ Rozumn trávit d chod. Taková je meta nositele ocen ní Dobrá víla Nové Trojky. Proto chodí do Nové Trojky vést sv j kroužek Hrajeme si s d dou Petrem, hlídat d ti, dou ovat školáky a studenty. Dou uje a hraje si zadarmo, hlídá za symbolickou ástku za vybraný obnos pak jde s d tmi t eba do kina nebo plavat. Nepot ebuju být placenej. D chod mám, tak nevím, k emu bych bral peníze, íká náš trojkový d da, Ing. Petr Hájek. JEDEN DEN... Co o n m možná nevíte: Petr Hájek se narodil 19. února 1947 v Jablonci nad Nisou. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obchodní fakultu. Po v tšinu života pracoval v zahrani ním obchodu a pozd ji jako programátor. Je ženatý, má dv dcery. Jedna z nich, Irenka Rubešová, ho p ivedla do N3. (Bývalá koordinátorka tradi ních akcí žije te se svojí rodinou ve Francii.) Je d de kem Sebastiana (9 let), Samuela (6 let), Chiary (3 roky), Silvie (1 rok), Mii (5 m síc ). Jeho nejv tším koní kem je Nová Trojka. s d dou Petrem Jak to bylo s hlavi kováním Jeho p sobení v Nové Trojce za alo kurzem Chytré hlavi ky. Postupn ale pan Hájek upustil od p vodního, tak trochu vzd lávacího plánu. Pochopil prý, že na d ti kladou nároky všude a vysv tluje: Proto nevyžaduju žádnou káze, nic takovýho, prost si hrajem. D ti si pot ebujou hlavn odpo inout... Dnes se tedy st ede ní odpolední program jmenuje Hrajeme si s d dou Petrem, ale d ti mu po ád íkají Hlavi ky. Vykrystalizovala tam parti ka p ti d tí. Jsou tam takové zajímavé vztahové propletence, ale funguje to. D ti si m žou zvát hosty, a to pak bývá zajímavé! usmívá se pan Hájek a p ipojuje, že v pátek s Hlavi kami navíc chodí plavat, v zim sá kovat, vyrazí s nimi na dopravní h išt, do kina nebo na vycházku po Praze. Krapet dou ovací teorie Co se tý e teorie dou ování bývalého programátora, nyní našeho d de ka na plný úvazek, považuje za mnohem efektivn jší (dokonce až sedminásobn!) víkendové dou ování, kdy je žák odpo atý, p ijde s erstvou hlavou a dokáže tak aktivn vnímat i dv hodiny v kuse. Na odpoledním dou ování ve všední dny bývají d ti unavené a je prý mnohdy t žké motivovat je k n jakému výkonu. Dou uje n kolik stálých d tí, které k n mu chodí už i n kolik let. Pomáhá jim s eštinou, matematikou, p ipravit se na Scio testy pro p ijíma ky na víceletá gymnázia apod. Žá ci p icházejí na dou ování také jednorázov, a to zpravidla na doporu ení Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3. V poslední dob pan Hájek spolupracuje se sociálním odborem M stské ásti Praha 3. Osudové zásahy Každé dít má sv j osud, Vitalij, Pavlík, Karolínka, prost každý. A já se do jejich osud snažím p ízniv zasáhnout, uzavírá náš rozhovor elegantní pan Hájek z Montmartru. -ab- Když se ekne D DA PETR... Bonusem k užite nosti (ro n pan Hájek odu í a odhlídá odhadem cca 150 hodin) je také oblíbenost, obdiv, respekt, nepostradatelnost... Pavlínka Wildová (3 roky): Je takovej malinkej. Nezlobí, dyž se po ulám. Pošklábanej od Helenky. Ká a a Á a Vokrouhlíkovy (9 let a 9 let): Hodnej a hodn ak ní. Když ho poprosíme, tak p ijde. Hodn se nám v nuje a umí toho strašn moc. Markéta Vokrouhlíková: T etí d de ek, bez kterýho bych v bec nemohla žít. Zuzka Sadílková: Jsou n jaký možnosti? Ne. Je to seká a je up ímnej. Hela Ková ová: Ochotnej a trp livej, p izp sobuje se d tem; chlap, na kterýho je spolehnutí.

7 Breptova fotoreportáž HÁJKOVO HÁJEMSTVÍ Sledovali jsme d du Petru jednou ve st edu od devíti ráno do devíti ve er 14:00... na dou ování do N3 p ichází Ká a, žákyn 7. t ídy ZŠ. Chce být kade nicí, tak se snažíme vylepšit si známku z chemie, která je pro toto povolání d ležitá. 17:00... odcházím z N3. A jéje, musím si pospíšit! Do Kamýku daleko 09:00... za ínám hlídat Helenku doma u Vokrouhlík. Krom ní hlídám ob as Prok pka a Pavlínku, vždycky maximáln t i hodinky. Mám rozpracované ješt další maminky, tak jsem zv davý, která mi sv í svoje dítko. Je to pochopiteln od v e. 10:00... p icházím s Helenkou na cvi ení k Mirce erné (viz hlavní foto). 18:00... ve e ím se svou manželkou. Ve e e je p esn v šest a to musím stihnout za každou cenu, aby byl doma klid a abych mohl dál chodit do Trojky! 11:30... ob dvám u Vokrouhlík. (V lepších partajích totiž dostanu i ob d.) 15:00... za íná kurz Hrajeme si s d dou Petrem. Tentokrát jsou dívky v p esile. Tak co, holky, budem hrát divadélko? 19:00... p ipravuji se na dou ování vysokoškolák, opakuji derivace a integrály. 12:30... vyrážím na projíž ku s ko árkem a uspávám n kdy Helenku, n kdy Prok pka... 16:45... o ezávám s Pavlínkou a Mat jem pastelky (správa pastelkového boxu pat í mezi moje dobrovolnické úkoly). 21:00... uléhám a studuji Toulky eskou minulostí, jednoho žá ka totiž dou uji Národní obrození a musím si to trochu zopakovat.

8 Brepta poodhaluje OBZORY N3 Kdopak z dosp lých Novotrojk si rozši uje obzory studiem na vejšce? Jsou mezi nimi lekto i, dobrovolníci i zam stnanci N3. Informuje o tom studentka Jolana. Spole ný jmenovatel: STUDIUM VŠ Teorie vzd lávání dosp lých íká, že kdo už je velkej, chodí do školy hlavn proto, že je mu to k n emu dobré. Takové to u ení se v cí zbyte ných, to praktikují ješt tak n jací náctiletí gymnazisté (a k tomu to komentují výrazy, které net eba v Breptovi uvád t). No ale jak to je opravdu, to B h su. Jsou i tací sta í studentíci, kte í se u í, protože je to baví, nebo dokonce z iré radosti z kognitivního procesu. A takoví jsou i u nás v Trojce, za to dám ruku do ohn. Ale ani m nenapadne, p edhodit vám je jen tak, jako housku na krám. To tak ješt. Poj te do toho a kdo je kdo, co v Trojce d lá a dokonce i to, jaký má zrovinka ú es, si vylušt te: 1. Jolana nemá dlouhý culík a nestuduje u itelství prvního stupn. 2. Jeden student studuje DAMU, jeden pedagogiku, ale Janka není žádný z nich. 3. Dva ze student pracují v Trojce jako hudebníci u í hrát na flétnu a kytaru. 4. Jediný muž mezi všemi se jmenuje Šimon, nemá ofinu a neú astní se Drama á ku. 5. Mezi ú esy m žete najít mikádo, cop i sto ený culík. 6. Studentka geofyzikálních v d nenosí žádný culík a nejmenuje se Zuzka. 7. Mezi innostmi našich student najdete výtvarku a donedávna i vedení Mr ousk. 8. Školi ku nevede ani Nina, ani Hedvika. 9. Studentka s vlnitou h ívou nestuduje ani environmentální studia, ani architekturu. Kdybyste irou náhodou nem li as luštit a nebo dokonce m li pocit, že vám lušt ní údaj o jednotlivých studentech nedejbože není k ni emu, snad ešení najdete n kde v Breptovi. Jolana Kurzweilová Desetidílný Kurz efektivního rodi ovství se ve dnech Breptouškovy uzáv rky vachtá v plném proudu. Troufá si jeho str jkyn Jol a nastínit už nyní dopady na ú astníky kurzu? Vyjád it pr lomy v chápání jejich mate ských a otcovských rolí? Efektivnost kurzu EFEKTIVNÍ RODI OVSTVÍ Spole ný jmenovatel: STUDIUM VŠ ( ešení) Ing. Nina Benešová individuální výuka flétny geofyzikální v dy (doktorandské studium) cop Šimon Prokop individuální výuka kytary architektura dlouhý culík Bc. Jolana Kurzweilová výtvarka všeho druhu pedagogika mikádo Zuzka Geröová Mr ouskové environmentální studia ofina Bc. Hedvika Švecová Drama á ek - DAMU sto ený culík Janka R ži ková školi ka první stupe a angli tina vlnitá h íva Netroufám, zatím hlavn doufám Tenhle kurz m, pragmati ku (teda m la bych radši psát realistku, pragmatismus je p ece jenom trochu hnusnej), nadchnul. Na první pohled by se zdálo, že nijak pragmatický ani realistický není. Ty rovnostá ské ideály a ta demokratická východiska výchovy, která zastává, by slabší povahy mohly vyd sit, ale kdepak! Je to, jak doufám, nástroj, jak efektivn, tj. s co nejmenší námahou a újmou na rodi ovské roli, ovládnout a zvládnout naše milá ky a nezvencnout se z toho. A taky jak se trochu víc vyznat sám v sob. První dopad už je tady my ú astníci se na naše pond lní ve ery vysloven t šíme! A u íme se praxí: efektivní rodi ovství zastává nap íklad názor, že hlavní vymoženost domácí demokracie je právo volby. A opravdu, když jsem svému dvanáctiletému synkovi dala na vybranou, zda chce pár pohlavk, nebo ten koš vynese, byl efektivní až kupodivu. P.S.: P edchozí v ta je samoz ejm legrace, jak jinak v Breptovi, on chlape ek dob e v d l, že pohlavky by byly jen p irozený d sledek jeho chování! P.P.S.: Nev te ni emu a nikomu! Kluk je hodný a jako motivaci k vynesení koše sta í zvolit vhodná slova a ta se práv nau íte v našich kurzech efektivního rodi ovství! Jolana Kurzweilová Breptova poznámka: Pokud máte výchovu d tí v paži a chcete se zam it na svou vlastní kultivaci, m že pro vás být ešením Literární klub Nové Trojky U KNIHOMOLA. Více na u

9 Brepta poodhaluje OBZORY N3 Víte, že se v Trojce potkáváte s autorkou detektivních p íb h? Je to tak. V lednu 2010 publikovala prost ednictvím ásti svého posledního krimi románu, lí ící skon neexistující postavy. Citované úseky ilustrují schopnost ve tená i štrikovat neustálé nap tí, aniž by p itom došlo k snížení se k laciným stylistickým a pletacím prost edk m... ROMÁN v ech Jana objevila v Pod bradech v obch dku p ízi Alfa za cenu 36 K jedno klubko 50 g. Na šálu pot ebujete 100 g a více. Pozor, nyní dojde k dramatickému obratu a d jový propletenec se nám zauzluje: Kdo by cht l p ízi Teddy, tzn. 51 K, klubko je 100 g, mají te ty i nové barvy, tak a mi napíše, a já co nejd íve objednám. Mají tam velikosti jehlice vel. 10 d ev né, za 49 K. A p íze Camilla za 25 K, pokud chcete ten ozdobný nákr ník, vyberte odstín, dokazuje autorka znalosti reálií, nezbytných pro správné vykreslení situa ních propletenc. Virtuální, zcela zpletená ob je nejprve p iškrcena bambulkovou šálou a poté n kolikrát prošpikována jakýmisi dlouhými a velmi ostrými artefakty. Ovšem detektiv kupodivu nepátrá po vrahovi, nýbrž po p edm tu doli ném (PL): Nemá doma n kdo pletací jehlice? PL se p ecejen objeví na scén, dodává je paní Rejková, jež si zachovala nepopletenou hlavu. Pak už to jde rychle. Rozuzlení všech zápletek a p ipletených d jových odbo ek na sebe nenechává dlouho ekat: P íze jsou od minulého týdne v Trojce. Mám to rozpo ítané podle vašich objednávek, poštovné vyjde 15 K na osobu. Text by nestál za zmínku, kdybychom v n m nenalezli více paralel a úrovní. Spisovatelka se divergence nebojí: Na p ání Janky a Kam i bude soubežn probíhat ješt prysky ice, doobjednala jsem l žka a snad i v pátek dorazí. Také p inesu stužky, které jsem objednala až z dalekého východu m lo by to být 100 ks ve dvou barvách. Cena bude 5 K na kus, tak m žete zakoupit a použít na cokoliv. Už se t ším na relaxa ní pátek, odhaluje nakonec autorka n kolik asporant na post pachatele up edeného zlo inu. Kone n tak uklid uje tená ovu, jehlicemi popichovanou a režnou p ízí podrážd nou mysl. Poznali jste autorku? Mrkn te na lánek níže Brepta vám rád radí: t te novotrojkové y. I ve spamu se dá ledacos najít! P izi Teddy, t i vlasy d dy, Alfu i omegu trojkového univerza. -ab- (zdroj: y z a ) Dolejší ZÁKULISÍ RECEPCE Vídáte ji odpoledne na recepci. P ed sebou notebook, nad sebou sv domí, za sebou pletací jehlice, pod sebou svinutou bambulkovou šálu, kolem sebe auru kultivovanosti, profesionality a prysky icovitosti. Dnes odhaluje své zákulisí IVANKA DOLEJŠÍ OBLÍBENÉ JÍDLO: Italské t stoviny s raj átky a olivami, dobré sýry, erstvý, nejlépe ješt horký chléb (p kn k upavou ký), halušky s bryndzou a sladkosti! OBLÍBENÉ PITÍ: Víno a erné pivo. OBLÍBENÁ BARVA: erná. OBLÍBENÁ PÍSE : With or Without You od U2 od jisté doby má pro m hodn osobní smutný rozm r. OBLÍBENÁ INNOST: Kreativní innost té jsem úpln propadla, je to závislost! OBLÍBENÁ KNIHA: V posledních letech bohužel díky výše uvedené kreativit nemám na tení skoro as a velmi m to mrzí, ale z minulosti kniha Motýlek (Henri Charriére). OBLÍBENÝ FILM: Anglický pacient, Amélie z Montmartru a taky H íšný tanec. OBLÍBENÁ OSOBNOST: Jsem ješt stále plna dojm z koncertu Dave Gahan (DM). VLASTNOSTI, kterými by ses charakterizovala: Spolehlivá, pe livá, se smyslem pro spravedlnost. Vadí mi nespravedlnost, vadí mi, když v ci nefungují tak, jak by m ly, ale nap íklad m j n kolikaletý boj s dopravním podnikem za zvýšení po tu nízkopodlažních autobus na linkách 133 a 136 byl úpln zbyte ný Mrzí m to o to více, že to byl boj také za handicapované ob any, kte í tyto p ekážky musí p ekonávat každý den a nemají asto šanci vyjád it sv j názor. OBLÍBENÉ MÍSTO: istá p íroda kdekoliv. OBLÍBENÝ PROSTOR N3: Poslední dobou m to hodn táhne ke klavíru (díky Alence!). Zleva: Adél in, Ivan in, Tomík v úsm v. Ivanka Dolejší, která se v dubnu za ala u it hrát na pianko, vzkazuje Breptofil m: Nikdy není pozd u it se v život nové v ci a plnit si dávné sny! -ab-

10 Brepta poodhaluje TVÁ E N3 ZNÁTE LIDI Z N3? Brept v test Kdo v N3 pase koní ky? Nosí se, kojí se (samotnou Miss Helenou Ková ovou, kterou budete vídat od kv tna na recepci), nechá se chovat (dosp lými), ož ubovat (batolícími se), ožužlávat (vrstevníky). Bydlí na Vinohradech, virtuáln na Proseku, spat it ji lze ve spole nosti bratra Adámka. Správné ešení: Anežka Vodi ková (viz foto). Koho m žete spat it s futrálem na housle? Od podzimu p sobí v programech Batolátka. Krom houslových projev se vyzna uje také kytarovým experimentováním, a to nap. v pátek dopoledne, kdy zdarma p edává své zkušenosti kytarovým za áte ník m. Další indicie: blond vlasy, úsm v Lucie Borhyové, st íbrný k ížek na krku, pruhované podkolenky, vy ídilka, Adámek. Správné ešení: Tá a Tampová. Kdo do N3 nechodí, nýbrž cestuje ze zem za devatero horami? Brodí se sn hem a pouští, aby dorazila ve st edu na výtvarnou dílni ku, kterou už n kolik let provozuje. Nápov da: v rné p átelství se sk ítkem Mal vkou, laskavý hlas, dokonale ortoepická výslovnost, smysl pro dramati no, domácí porody. Souputníci: Kryšt fek a Andulka (viz foto). Správné ešení: Jana Švejdová. -ab- H jako Hani ka A už naše Hani ka vstoupí do obchodu, otev e vrátka h išt, nebo zazvoní na zvonek u Nové Trojky, je jasné, že vstupuje krystalická podoba ženské zv davosti. Ne té d tské (pro je voda mokrá a kam se schová sluní ko?), ale nefalšované touhy po praktických informacích. Ty jsi byla na nákupu v Albertu?" nevinn za ne rozhovor s pohledem up eným na žlutomodrou igelitku. Hmmm, a kde máš toho, no toho...?" zásadn si nepamatuje jména, ale v hlavi ce má neomylnou kartotéku obli ej, celých postav v povzdálí, a to vše p kn zakreslené do obrovského pavouka vztah a souvislostí. Úpln vidím ty ervené, modré a žluté áry vedoucí od maminek k jejich d tem, od tatínk k maminkám a n kde bude i n jaká babi ka, která se ast ji vyskytuje na scén její pam ové manéže. Jejímu kouzlu obvykle v tší ást dosp lák podlehne a rádi se nechají vyslýchat, zatímco ona je okoládov hn dýma o ima rentgenuje a užívá si svou chvilku. Na druhou stranu je i št drá na informace z našeho soukromí, takže nap íklad všechna má t hotenství, p estože neum la velmi dlouhou dobu mluvit, jako první roztroubila do sv ta ona. Sta ilo íct mimi a ukázat na moje b icho. Až p jdeme v pond lí doprovodit naši Páju na Malé muzikanty, máte jedine nou šanci potkat u recepce hol i ku, která pozoruje, co se kolem d je, chodí otevírat dve e, podává spadnuté v ci a p i tom se ptá: Vy jdete na zpívání? To už ale za alo. No, to nevadí." Opravdu to nevadí? Ptám se já Hani iných ob tí a ony m ujiš ují, jak je úžasná a šikovná a že je to v bec, ale v bec neobt žuje. Tak se p ipravte na všete nou zakuklenou malou paní vrátnou, kterou ješt n kolik krásných let budete v Trojce potkávat Eva Procházková, maminka Hani ky P jako Pavlínka Když byly mé malé Pájince tak dva roky, trochu jsem pochybovala o jejím zemském p vodu, nebo vykazovala jasné znaky mimozemš ana. O i neustále zaost ené na neur ito, nereagovala na své jméno, mluvila si pro sebe, neustále odn kud padala, protože se nesoust edila ani na to, že si zrovna sedá. Od té doby se u nás vžilo ozna ení typická Pája". Její trochu nezemský p vod se však projevil až pozd ji a v jiné souvislosti. S tichým úžasem jsem sledovala, jak si tahle malá hol i ka poradí s lidským utrpením a bolestí lépe než kdejaký dosp lák. Náš milovaný d de ek onemocn l nevylé itelnou nemocí a p ed o ima se m nil práv v takového podivného mimozemš ana. Rostla kolem n j v tší a v tší bublina, do které um la vstoupit naše Pája s takovou samoz ejmostí, až se dech tajil. Dávala mu svojí lásku a náklonnost najevo, kdy jiné d ti se strachem a nejistotou rad ji d de ka nechávaly být, zpívala mu na klín písni ky, i když si okolí myslelo, že on ji nevnímá, hladila ho po tvá i zm n né utrpením a neštítila se stá í, ani nemoci. Dodnes mi to vhání slzy do o í a já vím, že mám doma malého andílka. Andílka, který p jde brzy do školy, kde bude uplakánk m utírat slzi ky, ustrašenc m dodávat odvahu a d lat kašpa iny pro obveselení všech. Což ostatn d lá i ve školce, i v Nové Trojce, kam si s chutí chodí zazpívat na Malé muzikanty. Eva Procházková, maminka Pavlínky Brepta dodává: P edpokládejme, že všichni pochopili, že Hani ka a Pavlínka jsou sestry. Co ale nemusí být z text z ejmé je, že jejich autorka je matkou ješt dvou syn. Malým / velkým muž m bude v nována rubrika TVÁ E N3 p íšt.

11 Brepta poodhaluje TVÁ E N3 Veteránka Nové Trojky Deset bod ze života jedné trojkové os bky: 1) Zapletla se s námi už za as staré Trojky chodila k Renat Brichcínové na keramiku. 2) Pokra ovala v dív í výtvarné díln u své vlastní matky, kam jako správná trojkovka dotáhla p t svých kamarádek. 3) S v kem opustila dílenskou praxi a dostala se do um leckých sfér výtvarni ení u Magdy Dvo ákové. 4) Mezitím se snažila p emoci své vrozené dispozice na lekcích klavíru u Romany Veselé. 5) V sou asnosti se cítí pon kud rozlámána každé úterý po drs áckém bodystylingu Vla ky ermákové. KRÁSKY s black and gold vlásky 6) Jednou hlídala d ti p i programu (má k tomu mnohem v tší talent, než by se z jejího vystajlovaného looku zdálo). 7) Roznášela a ob as roznáší trojkové letáky. 8) P íležitostn se stará i bude starat o úklid zahrádky. 9) Dobrovoln na p íkaz matky opisuje jména a ísla do excelového adresá e. 10) Nejvíc byla v Trojce š astná jednu narozeninovou listopadovou noc, kdy v rna svému poslání (viz bod 2) dotáhla do Trojky p tadvacet svých kamarádek a kamarád a v t locvi n pa ili a pa ili až do rána bílého Zkrátka, pravá trojková matadorka je tahle Ani ka Kurzweilová. A možná p ijde i kv tiná ka Jolana Kurzweilová Terezka Suchá se svojí dcerou Bárou (viz gau íkové foto pod textem) chodí do Trojky už skoro t i roky. Holky za ínaly cvi ením miminek, ze kterého plynule p ešly na cvi ení pro rodi e a d ti. K tomu si ješt p idaly pond lní hudební dílnu, kde obzvláš Bára vyniká svým sólovým zp vem. Tak n jak vyplynulo, že se z Terezky stala dobrovolnice (no, trošku jsme ji na ukli) a pomáhá nám p i tvrte ních Batolátkách se sva inkou a s výtvarkou. Terezka také asto pomáhá na tradi ních akcích a za to jí pat í velký dík. Zajímá vás, co ob rády d lají? Víkendy v tšinou tráví na chaloupce, ale p es týden vede Trojka, Trojka a Trojka (a taky chodí na plav o, na h išt a do divadýlka). A co Terezku p ivedlo do Trojky? Jak sama íká, tak prý sociální izolace, na kterou nebyla v bec p ipravená. Dnes to ale vypadá tak, že ten, kdo z Trojky nechce odejít, je Bára. Terezka asto stojí u t locvi ny nebo u herny a láká a slibuje, ob as i sama odchází. Jsme moc rádi, že nám ob holky z stávají v rné! Mirka erná Andrea MANIFIQUE Milá, šarmantní, distingovaná. To jsou p ívlastky, které vystihují Andreu Dohnalovou. (viz foto nad textem). Možná to souvisí s jejím v elým vztahem k zemi galského kohouta takhle si lov k totiž p edstavuje pravou Francouzku. Andrea vždy s úsm vem prob hne centrem, aby své nemén krásné a šikovné dcery dovedla do kroužku i jim dop ála ád ní v hern nebo na n jaké jednorázovce. A p itom jen tak mimochodem v nuje Trojce p edplatné asopisu i balík plínek. A nikdy se nezapomene zeptat, zda n co nepot ebujeme. Ale vždy velmi nenápadn. Nestojí o okázalé díky a pozornost. Je to totiž DÁMA Edita Jane ková

12 Breptovy srde ní záležitosti FAMILY FRIENDLY Mat jkovi (píárka Kamila, koordinátor projektu Chlapi friendly Jakub, Róza, Dorotka, Prokop) a Vokrouhlíkovi (finan nice Markéta, léka Vítek, Á a, Ká a, Helenka). Jezdí spolu na dovolené íkám si, to si asi nem žou lézt moc na nervy. Protiklady se p itahují, nebo vrány k vranám sedají? Pronikn mež spole n do zákoutí jejich vztah.... Bylo jich p t + p t Nabízíme Vokrouhlíkovi a Mat jkovi komplet v jednom balení. Set s názvem Okupace Kralického Sn žníku za velmi nerozumnou ak ní cenu. Jak jste se seznámili? Názor Kamily: Seznámily jsme se (my ženy) v kavárn divadla Ponec, kam naše tenkrát ty leté hol i ky chodily tan it. Krom nich v Ponci tan ila také Ver a Volejníková, R ženka Urbánková a další trojkové hol i ky. K této parti ce jsem si jednou p isedla a hned z toho ot hotn la (Dorotka) a sed la tam tak dlouho, až jsem z toho ot hotn la op t (Prokop). A pak z toho sezení ot hotn la i Markéta (Helenka). Sedávaly jsme tam asto a intenzivn. Názor Markéty: Já s Kamilou jsme se seznámily v divadle Ponec, Jakub s Vítkem pak nejspíš na n které z trojkových tradi ních akcí, p estože v té dob ješt zdaleka nebyly (ty akce) tolik chlapi friendly jako nyní. Trávíte spolu více asu v Trojce, nebo mimo Novou Trojku? Názor Markéty: V minulém roce jsme prožili spole nou zimní, jarní, letní i podzimní dovolenou, takže bych to vid la na více hodin na svahu, p i lovení kešky, v mo i nebo na horské tú e. Tomuto asu však d stojn konkuruje naše mailová korespondence s Kamilou. Názor Kamily: ast ji se asi vidíme v N3, ale tam se spíš potkáváme mezi dve mi nebo pracovn. O to intenzivn ji si pak užíváme spole né mimotrojkové chvíle. A stejn nikdy nestihneme probrat všechno, co chceme. V em tkví vaše schopnost symbiózy? Názor Markéty: Cha, schopnost symbiózy?! No, nejspíš v tom neprotahovat spole nou dovolenou na déle než týden! A pokud bych m la být velmi konkrétní, tak nás spojuje nap. láska k poctivému carvingovému oblouku, touha posouvat hranice možností v po tu (2+3)x2 a p edevším spole né dlouhé ve erní debaty s dobrým jídlem a p im en kvalitním vínem, které obvykle zakon uje Vítek s Kamilou až hodn pozd k ránu. Názor Kamily: Jsme tak n jak symbioti tí. Je paráda se potkat s n kým, s kým naprosto p irozen m žete fungovat, aniž byste se museli n jak zvláš p izp sobovat. A on se ješt k tomu tvá í, že ho to baví. Je p i vašich spole ných setkáváních n kdo dominantní? Názor Kamily: Plánování a zásobování naprosto kraluje Markéta (vždycky má na výlet papírové kapesní ky a pití a z jednoho jablka dokáže obdivuhodn nasytit deset lidí), nejv tší blbiny vymýšlí Jakub a já s Vítkem se p es den vezeme a dominujeme p lno ním debatám. Názor Markéty: Mat jkovi vystudovali produkci! To je snad dostate ná odpov na otázku. Jejich kreativita prakticky nezná mezí. My se jen snažíme držet tempo!

13 Breptovy srde ní záležitosti FAMILY FRIENDLY KAMILA o ima Markéty Do jaké doby bys Kamilu usadila, kam by se podle tebe nejvíce hodila? Vidím ji jako starov kou bohyni hojnosti a slasti. Kdybyste si na jeden den vym nily profese, jak by to dopadlo? Poznamenalo by to p edevším moji psychiku. Vše, co d lá Kamila s nesmírnou lehkostí a se slovy za zkoušku to stojí, vždy se jedná o jeden telefon, bych já složit ešila, obávala se neúsp chu a hroutila se z odmítnutí. Co Kamile ud lá zaru en radost? Radost by jí ud lal romantický ve er s Vojtou Dykem. Zaru en by ji naštvalo, kdybych s ním ten ve er strávila já! VÍTEK o ima Jakuba Do jaké doby by se Vítek hodil? Vítek jednozna n pat í na divoký západ, do doby padouch, ostré whisky, Saloon s hazardem a pochybnými ženami, do doby rychlých p est elek, kdy kolty byly proklat nízko. Je to totiž reinkarnovaný Limonádový Joe. Co kdybyste si na jeden den vym nili profese? Poprosil bych Vítka, zda by na tento den vyhlásil mamologickou poradnu. Máte stejné politické názory? Myslím, že velmi podobné, a to nejen s blížícím se úsvitem. MARKÉTA o ima Kamily Do jaké doby by se Markéta hodila? Dovedu si ji p edstavit na anglickém venkov n kdy na konci 18. století. Paní venkovského sídla, kde ho í svíce a ona dohlíží na teplo domácího krbu. S Ani kou, Ká ou a sle nou Hehe sedává na divanu a vyšívá, s noblesou jí vlastní ud luje pokyny služebnictvu a hlavn po ádá velké venkovské plesy. A ty šaty, ú esy, elegance Co kdybyste si na den vym nily profese? Hr za. Nad lala bych jí v ú tech takový nepo ádek, že by m pak asi zabila No, možná bych si na ten den vzala volno. Co jí ud lá radost a co ji naštve? Asi by jí ud lalo radost, kdyby m la víc asu a klidu na kamarádky a na takové to hol i í tlachání. A štvou jí moje rozpo ty na trojkové PR akce a hloupost a diletantství n kterých lidí. Naivn si totiž myslí, že všichni zvládnou to, co ona (protože ona p ece nic neumí, ale má šikovného tatínka, který v Trojce tu a tam n co p ivrtá a opraví. :-) JAKUB o ima Vítka Je Jakub hrdina sou asnosti, nebo by se hodil spíše do n jaké jiné doby? I v sou asnosti se umí hrdinn prosadit, ale dokázal bych si ho p edstavit také jako objevitele neobjeveného, mo eplavce nebo hleda e poklad v dobách minulých. Co kdybyste si na den vym nili profese? Zmatek, zmatek, zmatek, nekone ný zmatek. Kdo, kdy, s kým, jak, kolik, za kolik?! Pomóc! Na tohle všechno já mám našt stí Markétku! Máte stejné politické názory? Ano. Nap. p i jedné spole né jízd na vleku jsme se jednozna n shodli na tom, jak bychom to d lali lépe, než ti, co to d lají nyní. Nevylu uji další vášnivé debaty nad nespo etnými spole n vypitými lahvemi vína... Necht jte po mn, abych si pamatoval vše! MAT JKOVI o sdíleném utrpení Mat jkovi, charakterizujte prosím p ti slovy, pro jsou Vokrouhlíkovi funk ní a fungující. Helenka, Ká a, Á a, Markéta, Vítek. Jaký tanec nejlépe charakterizuje jejich manželství? Indický tanec Bharata Natyam. (Jako pradávná sou ást chrámových ob ad vyniká svou vysokou esteti ností a výjime ností výrazových prost edk. Indický tanec Bharata Natyam nabízí p irozený zážitek krásy a um ní a svou duchovní filozofií vede lov ka na cest neustálého zdokonalování.) Co zajímavého se projevilo, až když jste s nimi strávili více asu? Ochota koupit si kv li nám rodinný stan, vydat se s námi do neznáma, tam ten stan postavit a dokonce pod ním i n kolik nocí p espat. Ale i to, že Vítkem plánovaná krátká polední procházka nemusí kon it p ed setm ním. Popište spole nou p íhodu, na kterou nelze zapomenout. P lnoc. Cikády hrají celému kempu a p íliv mo e sílí, Vítek dopíjí láhev, potírá své t lo ernými sazemi a vydává se po úbo í skály do pustiny, kde se usazuje v poloze zasn ného Budhy a kontempluje V em vás jako pár inspirovali? Zcela zm nili náš vztah k p íprav kynutého t sta a k nutnosti redukovat populaci na zemi prost ednictvím virových epidemií. Stmelil vás také stejný po et vašich d tí? Ano, sdílené utrpení se snáší snadn ji. Prokop s Helenkou dodali našemu p átelství ješt nový ne ekaný rozm r. Co baví Vokrouhlíky a vás to kupodivu nebaví v bec? Jíst k snídani cornflakesy s jogurtem místo míchaných vají ek s jarní cibulkou. P.S.: Jo, ke spole nému zážitku by bylo ješt fér podotknout, že se jednalo o velmi povedenou bojovku pro naše ratolesti VOKROUHLÍKOVI o jasných místech Vokrouhlíkovi, charakterizujte prosím p ti slovy Mat jkovic vztah. Prolínají se, respektují se, škádlí se, inspirují se, milují se. Jaký tanec nejlépe charakterizuje jejich manželství? Jihoamerický kvapík. ím vás p ekvapili? Vítek: Stále m p ekvapují tím, jak elegantn dokáží uko írovat neustálé jisk ení mezi jejich silnými individualitami. Markéta: Napadlo m, že pokud by se prolnuly všechny Jakubovy kladné vlastnosti a schopnosti s t mi Vítkovými, tak by vznikl jeden SUPERMUŽ. Co si ale po ít s takovým monstrem! T žko bychom pak s Kamilou mohly vedle nich v n em (alespo v n em) vyniknout Popište spole nou p íhodu, na kterou nelze zapomenout. Z mnoha možných historek vybíráme tu, kdy nás Jakub vyslal hledat kešku do obrovské hromady kravského hnoje. Nutno v d t, že to bylo v období vytrvalých deš a že vlastníme podivn fungující navigaci. Zvládli jsme to. A stále ho máme rádi. V em vás jako pár inspirovali? Snad více než o inspiraci se jedná o utvrzení v tom, jak skvostn (to je slovo, které nás nau ili používat) p sobí, když se partne i ve své práci a ve svých zálibách podporují, vyjad ují obdiv, dopl ují se a nesnaží se konkurovat si. To máme velmi podobn. Nikdo z nás si ne eší mindrák. Máme své jasné místo. To je asi sou asn odpov na to, pro naše ty ka funguje. Stmelil vás stejný po et vašich d tí? Více jsme se poznali až p i našem t etím vrhu. V dob, kdy Kamila s hr zou zjistila, že je t hotná (to ješt netušila, že eká práv Prokopa), jsem já byla t hotná asi dv hodiny. Prozradila jsem jí to až po pár týdnech v jedné žižkovské pizzerii. Okamžit naplánovala spole ný život pro nás i naše d ti. (A to ješt nev d la, že já ekám Helenku!) Co baví Mat jky a vás nikoli? Markéta: Nebaví nás inhalovat nikotin. (Nepo ítám-li ob asný Vítk v úlet s kubánským doutníkem.) -ab-

14 Brepta šmíruje MIMO N3 Brepta ví, co jiní netuší. Šmíruje nejen v Nové Trojce, ale i p ed televizní obrazovkou i v divadle... Á a a Ká a Vokrouhlíkovy na prknech, co znamenají sv t Obešel by se Na Vinohradech Jan Š astný a jiní herci bez pomoci Vokrouhlíkovic dvoj at? Ani ka a Ká a Vokrouhlíkovy pat í nesporn k jádru dobráckého týmu Nové Trojky. Nechci zde vypo ítávat, kde je lze v innostech N3 potkat. Jejich druhou nejv tší zájmovou aktivitou je již letité pravidelné docházení do Hudební školy Hl. m sta Prahy p i Nerudov gymnáziu na Praze 3, kde bravurn zvládají hru na zobcovou flétnu a p ipravují se p ejít na náro n jší dechové nástroje (klarinet a saxofon). Sou asn jsou také lenkami p veckého souboru této školy, který má název Zvone ek. Protože jim zpívání výborn jde, byly vybrány sbormistryní, paní profesorkou Jarmilou Novenkovou, do p edstavení Vinohradského divadla Ženitba od ruského klasika Gogola. Po n kolikatýdenním náro ném zkoušení pod vedením pana režiséra Vladimíra Morávka vznikla skute n p vabná divadelní inscenace, kterou všem v ele doporu uji. Nebudu nic víc prozrazovat, jen uvádím malou fotoukázku. Poznáte naše divadelní hv zdi ky? Petr Hájek Kulturní Brepta doporu uje: Komu už je Divadlo Na Vinohradech málo, nech se odebere na Malou Stranu do Rubínu. Dne 11. kv tna tam zazá í ANTONÍN d. s. (tedy i Jana Švejdová) s p edstavením Dít! (Více na Co sledují Novotrojkovci? (Malá televizní anketa) Nejd ív se každý dušoval, že se na televizi v žádném p ípad nedívá. Nakonec se rozpoutala bou livá diskuse na ožehavé téma, zda je v Kouzelné školce jedni kou Michal, nebo Majda redakce Terezka Suchá: Uvoln te se, prosím, Kouzelná školka, Vypráv j, Jak jsem poznal vaši matku Pavla Pražáková: sport, po así, Kouzelná školka Helenka Ková ová: Mentalista, Sb ratelé kostí, Uvoln te se, prosím, krasobruslení (Jouberta ozna uje jako mazel ), Ve erní ek (zbož uje zn lku M am, m am, Bobík, t i, dva, jedna, te! ) Janka R ži ková: sport (hlavn atletika), Mentalista (jen když se s ní kouká i manžel, sama se bojí), Ta naše povaha eská, P ípady detektiva Murdocha Helena Doušová: Zprávy, Ordinace v R žové zahrad, Kouzelná školka Zuzanka Sadílková: erné ovce (jen když je tam Vladošek Štancel, tedy v pond lí, st edu a v pátek) Edita Jane ková: Zprávy, Jak jsem poznal vaši matku, Uvoln te se, prosím (fascinuje ji Krausova drzost), P ešlapy Petra ehá ková: Kouzelná školka, Jist, pane minist e (první sérii si pouští stále dokola, vždy ve er, když má depku), filmy pro pam tníky Bára a Míla Kramných: dív í seriály, jako nap. Hannah Montana a H2O Mirka erná: Džungle rt nek, Uvoln te se, prosím Markéta Vokrouhlíková: Džungle rt nek, Uvoln te se, prosím Brept v citlivý citátový barometr Brepta op t zav t il n kolik hlodózních výrok, pocházejících z novotrojkových úst. Nechme je zaznít zas a znovu! Poj, Rútinko, dom, máme tam tajemství! Petra ehá ková ve snaze odvléct mladší dceru z Nové Trojky. Když to nejde po zlém B ezen Kde tady máte kabinky?! Barunka Kramná na jarní burze svolila ke zkoušení model. Le podmínky nevyhodnotila jako optimální B ezen Obnaž mi i kozy. Helena Ková ová vyzvala t mito netradi ními slovy fyzioterapeutku, která jí v tu chvíli odhalovala šíji a ást zad za ú elem masáže. Únor redakce

15 Brepta šmíruje MIMO N3 Podívejte, jaké zajímavé innosti provozují Novotrojkovci mimo Trojku! Vlasta MYSLIVEC Vlastík v obležení ratolestí. Chcete-li si ujasnit, jak moc je do nich zamilován, t te na stran 24. Vlastimil Jane ek. Otec dobrovolník, jehož doménou je ned lní herna a Zahrádka. Prost innosti, kde je svým pánem. Proboha, hlavn žádný kolektiv! Je založením prost samotá. A už jste uhádli, kde je mu nejlépe? Ješt tápete? No ano, v lese! Ale pozor, nechodí na houby. Nosí totiž už dlouhá léta pušku a zelenou kamizolu a ve svém rodném kraji je váženým lenem místního mysliveckého sdružení. Zejména v lét opouští za soumraku rodinu a odchází sám a sám na jelena, srnce, divo áka Zbytek dovolenkových dní pak v nuje zasv ceným zeleným hovor m se svým otcem, rovn ž myslivcem. D de ek, tatínek, co asi bude dál Madlenka, nebo Vojtíšek? Edita Jane ková Vendulka IMRVÉRE CVI ÍCÍ okoláda, okoláda, okoláda p ípadn panák, panák, panák (nebo v bec lednice, dví ka, jídlo ). Cítíš-li se mírn zni en nebo p ímo pod psa, vybu v t lu hormon endorfin, a hned ti bude líp. No a endorfin (hormon št stí) je v okolád, to je jasné. (N kte í nejmenovaní Breptoušovi p isp vatelé se domnívají, že p edevším v t ch panácích). Jsou však i výjime ní jedinci, p esv d ení, že není pot eba dodávat látku zven í, a p esto se endorfiny jen sypou. Recepis na výrobu hormonu št stí je jednoduchý a m žete si jej sami (p ípadn samy) vyzkoušet: pond lí: volejbal úterý: spinning st eda: psychotrénink na optimalizaci vybraných schopností k zlepšení techniky, výkonu, využitelnosti kalorií (zejména formou doprovodu potomk na volejbal i házenou) tvrtek: pilates pátek: odjezd na sportovní víkend: lyže, b žky, kolo, mí ovky Takhle š astnou Vendulku nikdo jiný v týmu nemá! Jolana Kurzweilová Ivanka dobrovoln HASÍCÍ Hasit se dá leccos žíze, ho ící termíny i p ímo požár. Pokud se nehasí naostro, nýbrž tréninkov, tak v zte, že jde o požárnický sport. Na signál vyb hnout, pospojovat stroj, savici, sací koš, bé ka, rozd lova, pravý a levý proud zamí it na ter a st íkat. A znovu totéž pot etí popáté, to vše ideáln stihnout v p l minut. Trénink kon í, když jsou hadice díky nasáklé vod p íliš t žké. Pro ženy dost netradi ní disciplínu si užívala loni v lét trojková ekonomka Ivana Ku erová p i svém prázdninovém pobytu u rodiny v Mi eticích. Zdejší matky na rodi ovské dovolené se daly dohromady a vytvo ily ženské požárnické družstvo. Že jde o praktické ženy se ukázalo nap. díky fíglu s použitím mýdla, díky n muž jdou závity zlehka. Vyrazily i na sout ž v tzv. požárním útoku a skon ily na krásném t etím míst. Skute ný požár zatím nehasily, ale m ly nejednu p íležitost, jak spole n uhasit alespo žíze v hosp dce hned vedle fotbalového h išt, na kterém trénují. Míla Kramná Poznáte, která z maskovaných ak ních hrdinek je Ivanka? Jako jediná vrhá se do boje s úsm vem

16 Brepta zaost uje SERIÁL O HISTORII N3 Trocha nostalgie z let 2006 a 2007 Na vlastní o i Novou Trojku pozoruju od roku V tomto dílu mohu poprvé psát o tom, jak jsem Novou Trojku sama zažila. Vše, co jste etli v minulých dílech seriálu o historii, jsem erpala pouze z písemných materiál a vzpomínek trojkových protagonistek... V letech 2006 a 2007 byla Trojka oproti dnešnímu stavu malá, útulná, p ehledná, doslova rodinná. Všechny aktivity Mate ského a otcovského centra i kurzy pro d ti a dosp lé se odehrávaly pouze v levém k ídle - ve velké hern, v keramické díln (nyn jším zázemí pro dobrovolníky a lektory) a ateliéru (nyn jší šatn ). Jako šatna tehdy sloužila chodba, a tak jste hned mezi dve mi zakopávali o boty. Kancelá byla kancelá í vždy, jen d íve bývala nacpan jší víc sk íní, mí stol, vždy n kolik d tí. Do Trojky jsem vstoupila díky jejímu procesu otevírání se. Na za átku školního roku 2005 / 2006 se matky zakladatelky otev ely tomu, aby programy, které dosud vedly jen ony samy, za aly vést trojkové dobrovolnice. Na ja e 2006 se pak shodly na tom, že otev ou i tým pro posily z venku. Iren Rubešové sv ily organizování tradi ních akcí. Ve výb rovém ízení na koordinátorku MOC a provozu vybraly m. Trojka procházela svojí t etí sezónou. P l roku práce v N3 bylo nabito dojmy a zážitky. Zde jich pár nabízím i tená m Brepty. P ívaly hovor. Usm vavé tvá e. P íjemné ženy. Na dve ích, oknech a kdejakém volném prostoru vyv šené plakáty inzerující trojkové akce (Jol a je s velkým gustem psala ru n, vedle jejích originál se kr ily ty moje strojov vytisknuté). Ženy, matky, aktivistky. Typicky ženská pe ující atmosféra. Když p ijdete v novém ú esu, všichni si vás všimnou a pochválí. Máte s kým probrat problémy s d tmi, a i když se to í po ád dokola, vždy vás n kdo vyslechne. Ve fokusu jsou vzájemné vztahy. Porady okolo velkého stolu, na n mž je spousta jídla. Pravidelné kole ko a p i n m strach, abychom n jakým tématem nezasekaly celou poradu. Minimáln dv až t i batolata, která si st ídav hrají na zemi, kojí se nebo trhají mamin in poznámkový blok. Tým: Martina Pojarová ( editelka), Daniela Volejníková (MOC), Jol a Kurzweilová (kurzy), Vendula Nováková (ekonomika), Gábina Urbánková (propagace), Irena Rubešová (tradi ní akce) a já (MOC + provoz). Rozjíždí se program Mr ouskové, který matky šamanky a p ítomné d ti za ínají za íkáváním: Dobrý den, dobrý den, to je ale krásný den... Ve erní dobrovolnická setkání s neuko írovatelnou pot ebou hovo it, ešit, sdílet, sd lovat, ptát se, vtipkovat, organizovat. A s neuv itelným množstvím jídla, z kterého nikdy mnoho nezbylo. Za ínající tradice kozích péefek. Šrumec okolo první burzy na ja e V jeho ele Markéta Vokrouhlíková. Ucelená série následných jarních a podzimních burz, s rostoucím výt žkem a stále zdokonalovanou metodikou. Trojka praská ve švech. Z radnice p ichází nabídka rozší it prostory o pravé k ídlo. Jednání. Sch zky s architektem. Plánování. Slavnostní zahájení rekonstrukce za p ítomnosti paní starostky. Nevyzpytatelná poptávka po kurzech keramiky jednou jsou beznad jn plné, podruhé je nutno je zrušit. První nulté íslo asopisu Brepta se objevuje jako p írodní úkaz v rukách své tv rkyn Aleny Bartošové, která ho vlastními silami napsala, nafotila, zalomila, okorekturovala a nechala vytisknout 100 kus. Bylo to v ervnu Za átek plesové sezóny si nelze p edstavit bez Reprezentativního plesu neziskového sektoru Prahy 3 a bez ú asti Nové Trojky na jeho organizaci. Trojkové ženy jsou krásné, spole enské, na podpatcích. Nová Trojka je jako živý organismus. Vyvíjí se, m ní se, roste, to nepot ebné nebo odum elé odhazuje... Leitmotivem p íštího dílu bude rozší ení. Míla Kramná Kozí péefka Nadšení z péefka, které do lina vyryla a na satinýrce v N3 vytiskla lektorka ateliéru výtvarných technik Regina Uhar eková, bylo velké. Od té doby si vtipné kozí péefko od Reginy užíváme každý rok jednou je to narážka na matky sch zující v kavárn, pak p ipomínka nar stajícího po tu matek se t emi d tmi, naposledy to byli otcové pomáhající v domácnosti. Na PF z roku 2006 jsou dv kozy v kavárn u dortí ku a text: Kozy, kozy to jste matky? To tu chcete takhle stát? Slitujte se nad k zlátky, vždy už mají doma hlad! V roce 2007 je péefko kozy s batohem na zádech a se t emi k zlaty dopln no textem, který Jol a vyš ourala v n jakém asopisu pro ženy z t icátých let: Spole ensky angažovaná dáma musí mít oblek dopolední, odpolední, malý a velký ve erní, od v pro ulici, do dešt a r zné oble ení sportovní.

17 Brepta zaost uje MÍSTOPIS N3 Brepta vidí i za roh, zaost í i na vzdálenost 1031,8 m eno v jednotkách lidské mysli neznámých. Tentokrát se zam uje na sou asnou geografii N3... GENIUS LOCI: Šatna v cyklickém chápání asu Žádnou ást Nové Trojky neovliv uje st ídání ro ních období tolik jako šatnu. Putování Zem kolem Slunce determinuje stav, bezpe nost, obsahové složení, dostate nost, resp. nedostate nost kapacity prostoru, kde jsou návšt vníci nuceni t i P (p evlékat se, p ezouvat se, parkovat ko árky). Není t žké odhadnout, že nejkontroverzn jším obdobím je pro zem pisnou ší ku naší šatny s rozm ry 4krát 6 metr zima. Dome ek, domek, d m Dáte mi ur it za pravdu, že herna v Trojce byla vždy útulná a tak hezky mile zabydlená. Ale protože je stále co zlepšovat, usídlila se nám v hlav p edstava, že by hern slušel d ev ný dome ek, který by nahradil ten starý plastový se spoustou ob ích plyšák na st eše. A s po ádnou klouza kou, protože i v tší d ti si pot ebují za ádit a malý bazének prost nesta í. Nebudu se dlouze rozepisovat, jen v heslech nazna ím, jak dlouhou cestu (n kdo stihl b hem tohoto projektu ot hotn t a porodit) jsme museli ujít. Tehdy p ipomíná pov stný chlév bájného krále Augiáše. A se robot, Ivanka i uklíze i ohán jí, jak mohou, na Héraklea nesta í. Ten uplatní svoji sílu a d vtip až s jarem: Ubývá bund a epic, roste trp livost rodi soukajících na své d ti ím dál mén svršk, slunko oza uje barevná poselství všech nást nek. Jak jist tušíte, s podzimem dochází k opa ným proces m a tak to jde každý rok. Nic naplat, rotaci vesmírných t les nezabrání ani erupce planety N3. Brepta radí rád: Nedovolte prchlivosti cloumat vaším majestátem, a i když se vám p i zouvání tla í na hlavu ísi zadek a n kdo vám omylem sbalí vaši mikinu a nechá vám tam o íslo menší, nenechte si zkazit náladu. Vždy m že být ješt h. -ab- Nápad všeobecn s nadšením p ijat. Euforické hledání tip, jak by mohl vypadat. Vyst ízliv ní z cen, v tšina návrh p esahovala naše finan ní možnosti. Nápad použít výt žek z dobro inné burzy na po ízení dome ku. Celý projekt usíná na hodn dlouhou dobu. Definitivní rozhodnutí, že si ho navrhneme sami, hledání šikovných truhlá. Nákresy jsou hotové, ujas ují se detaily, ladí se výška, barva, sklon a dojezd klouza ky, schody a zábradlí, truhlá i plní všechna naše roztodivná p ání s úsm vem. Den D, b hem jarních prázdnin je hotový a nainstalovaný dome ek v hern. A výsledek posu te sami. Na papí e to te vypadá tak jednoduše, ale celé by se to neobešlo bez Reginy (která namalovala návrhy), Rady sdružení (která vše schválila), Míly (která mi moc pomáhala), kolegy (které v ily) a návšt vník, kte í nakupovali na dobro inné burze. Všem v elé díky! Leona Poletínová, koordinátorka projektu Dome ek Hrst PARKUJÍCÍCH úvah V rozhovoru s editelkou N3 (viz Brepta 6) jste se dozv d li, že se snažila vyjednat pro Novou Trojku parkovací místo. Všichni, kdo do Jeseninky dojížd jí autem, chápou d ležitost situace. Jak to dopadlo? Zatím nijak... Jako náplast na prozatímní zklamání vám zprost edkováváme n kolik pozoruhodných informací: 1. Claudia Wolfová z Bochumské univerzity zkoumala genderové zatížení tématu parkování, le údajného p edsudku v i parkujícím ženám se ú astník m a ú astnicím výzkumu nepoda ilo odbourat: ženy parkují v pr m ru o 20 vte in déle než muži. 2. Podle amerického výzkumu jsou nejhoršími idi i podle profese právníci, soudci, finan níci a státní zam stnanci. Hned po nich barmani a íšníci. Tak schváln, kdo myslíte, že ídí a parkuje líp: Vlastík Jane ek (právník), Vašek erný (barman), nebo Tá a Tampová (blondýna)? 3. Britští v dci v ele s prof. Simonem Blackburnem dali dohromady vzorec pro parkování, s jehož pomocí si m žete vypo ítat minimální vzdálenost, o kterou musí být parkovací místo v tší než je váš v z. Až se tedy budete snažit v Jesenince zaplout kamsi do mezírky, mezi manévry s volantem, ru ní brzdou a šaltpákou vám tenhle jednoduchý matematický úkon pom že zklidnit nervy. Doporu ujeme si ho do doby, než se ho nau íte zpam ti, vyrýt na p ední sklo. Tady je: (r² - l²) + (l + k )² - ( r² - l² - w)² - l - k (r = polom r otá ení kol; l = vzdálenost mezi st edy os p edních a zadních kol; k = vzdálenost mezi st edem osy p edních kol a p ední ásti auta; w = ší ka auta zaparkovaného p ed vaším vozem) -ab- (zdroj: i-dnes.cz,

18 Brepta zaost uje HOMO HAJZLÍKUS Poprvé m la tu est používat splachovací záchod anglická královna Alžb ta I. My už dnes považujeme tuto n kdejší výsadu za samoz ejmost. My všichni. Doma, v práci, v Nové Trojce. Je to snadné: pot ebujeme, vyhledáme mísu, vykonáme pot ebu, odejdeme. Veni, vidi, vici. Za touto lehkostí bytí ovšem v zí práce a výdaje. Ne že by se tím lehkost bytí t ch, kte í si v Nové Trojce uleví, stala pro Novou Trojku nesnesitelná, ale za zmínku stojí... ACH, JÍT NA WC JE TAK SNADNÉ! Ptáme se Ivany Dolejší, odpolední provozní: Co je pot eba obstarat, aby si lidé v N3 mohli dojít na WC? Zaprvé je nutné zajistit pe livý denní úklid (v N3 uklízí paní Novotná pozn. red.), pak také zakoupit hory toaletního papíru a úklidových prost edk, zajistit opravu, když je t eba (nap. splachovadla párkrát do roka stávkují pozn. red.), pravideln zajistit odnos použitých d tských plenek jinak je tu pachová kalamita! lí í Ivanka a také trochu mentoruje: Dlouhodob se snažíme s použitím p íslušných cedulek, aby se do koše u umyvadla vyhazovaly pouze papírové ut rky a plenky pouze do koše na d tském WC. Nová Trojka t ídí odpad! O spot eb toaletního papíru ví paní Dolejší též svoje: Nákup malých ruli ek už byl neúnosný, proto jsme se p ed Vánoci rozhodli zakoupit zásobníky na velké role papíru. Dle posledních informací vydrží jedna role cca týden. Uv domme si rovn ž, že na záchod se prosvítí také n jaká elekt ina (3,30 K za 1 kwh, pr m rný výkon ventilátoru provozovaného hodinu denn vyjde za rok na 100 K ), p i každém spláchnutí odte e n kolik litr vody, p i umytí rukou též (kubík vody stojí p es 50 K ). Považte, milý lov e, že budete-li splachovat menším množstvím vody, tedy dv ma až t emi litry (tedy pokud to na váš vým šek sta í), ušet íte denn 50 litr, což p edstavuje na den sice necelé 3 K, ale za rok je to více než K! Když budou v Nové Trojce konat pot ebu samí uv dom lí lidé, ušet íme spole n desítky tisíc korun ro n! Na záv r uve me, že Nová Trojka disponuje t emi splachovacími záchody. -ab-, Ivana Dolejší (zdroj: Výdaje za rok 2009 istící a hygienické prost edky: K. papírové ut rky a toale ák: K. ostatní istící prost edky, odpadkové pytle a sá ky do vysava e: K. Brepta varuje! Te nastává moment, kdy by se m l tená Brepty zamyslet, zdali chce v d t víc. Následující text m že ranit osoby se sníženým prahem citlivosti Typologie pot ebujících asopis Brepta N3 pro vás vypracoval unikátní typologii návšt vník novotrojkových WC. Od této chvíle m žeme rozlišovat p t typ pot ebujících (dále jen PT ), tj. lidí konajících svoji pot ebu. Brepta v duchu kréda dv mouchy jednou ranou provedl zárove divoce odbornou studii, zkoumající chování v prostoru WC. TYP A Nesedá si, koná pot ebu ve stoje. Klade d raz na hygienu, resp. bojí se p enosných chorob. K vykonání pot eby volí polohu lyža e, p ed odchodem na velkou stranu se musí zpravidla rozcvi it min. dv ma, max. t emi d epy, aby rozeh ál stehenní svalstvo. Pravd podobnost selhání po ty ech d epech a více je p ímo úm rná druhé mocnin délky konání pot eby. Typ A m žeme ješt rozd lit na dv podskupiny: a) zvedající p edem prkénko; b) nezvedající p edem prkénko. Tuto sortu dále d líme na osoby: b1) otírající po sob kapky mo i; b2) neotírající po sob kapky mo i. (Bu si stop nevšimnou, nebo jsou líné je po sob zahladit.) TYP B Na prkénko sice usedá, ale až po pe livém vystlání toaletním papírem v místech potenciálního dotyku horní ásti stehen s plochou záchoda, nebo alespo po ot ení prkénka toale ákem. ídí se heslem: Jak si kdo vystele, tak si sedne. Obvykle má také vypracovanou techniku dosedu ideální je umístit se do cíle v úhlu 90 stup, aby se papír p i procesu nesrhnul. P i motivaci k jednání charakteristickému pro typ B m žeme rozlišovat vlivy: vnit ní osobnostní p edpoklady, momentální emocionální stav, niterný odpor k cizím hýždím apod. vn jší p edchozí uživatel WC je bu nesympatický, nebo se jedná o typ Ab2. TYP C Sedá si, aniž by stlal. Pohnutky jsou r zné: pohodlnost, d v ra, snaha navodit si domácí atmosféru, ochablost stehenních sval apod. TYP D CHLAP Z ur itého hlediska tvo í podskupinu typu A, rozdíl je ovšem v poloze p i vym šování, proto je vhodn jší vy lenit jej do samostatné množiny. Osoby mužského pohlaví jsou absencí mušle v N3 svým zp sobem diskriminovaní. Ani logo Chlapi friendly p ilepené na mísu mušli nenahradí. Chlapi zpravidla jako typ Aa p ed vykonáním malé pot eby zvednou prkénko, v menšin p ípad ho po vymo ení vrátí do p vodní polohy. P átelskost Nové Trojky spo ívá v tom, že jim to nikdo nevy ítá. TYP E Jedná se o PT, jejichž nekompetentnost si vyžaduje asistenci jiné, zpravidla dosp lé osoby. Vysp lejším p edstavitel m typu E je nutno na prkénko velikosti M až XXL aplikovat prkénko velikosti S, které odpovídá d tským hýždím, aby PT nepropadli hrdlem mísy. Zaostalejší zástupce typu E nazýváme no níká i. -ab- Z PR ZKUMU CHOVÁNÍ LIDÍ NA WC VYPLYNULO: Na záchod se zamkne % PT. Breptu na dve ích te % PT. Nad kvalitou toaletního papíru se zamyslí % PT. Zda použít pravou, nebo levou ruku zaváhá... 0 % PT. Spláchne... drtivá v tšina PT. Ruce si umyje % PT. Do zelené papírové ut rky se z t ch, kte í si umyjí ruce, ot e % PT. Z nich se do zrcadla podívá % PT. Z nich na sebe vyplázne jazyk... 1 % PT. Zhasne % PT. Uleví se... všem. (Jako první si skryté kamery umíst né na WC všimla Iva Dolejší.) -ab-

19 Brepta zaost uje T LOPIS N3 Hlava, ramena, kolena, palce... o i, uši, prsa, nos. Hlavn ty uši. Novou Trojku totiž zachvátila náušnicová mánie! BOLTCE, t este se! Chodíte do Trojky a nemáte nic zav šeno na uších? A to se necítíte trapn? Rychle si n co po i te! Pokud nemáte propíchnutý boltec a ješt jste se nešli bodnout, ud lejte jedno nebo druhé co nejd ív. Protože a koliv není Trojka stádní organizace, plout mimo proud kultu krásy m že být považováno za krajn neslušivé! Návod na výrobu p edkládá korálková a drátkující odbornice a 1. vícemiss adra N3 Jol a Kurzweilová. Expertka na výrobu k iš álov prysky icových náušnic a nositelka ádu pletací jehlice Iva Dolejší dodala druhý návod Trapn jednoduché náušnice s korálky 1. Vyberte si základní veliký korálek, který bude úst edním motivem náušnice, a malé dopl kové korálky ladících barev. 2. Na úterní dopolední i páte ní odpolední výtvarné díln si nechte od Jol i vytvarovat drát nou kostru provle enou velikým korálem základ náušnice. 3. Tenký drátek stejné barvy jako kostra jedním koncem n kolikrát omotejte okolo vršku náušnice. 4. Postupn navlékejte na tenký drát malé korálky a jednoduše obtá ejte okolo kostry náušnice. 5. Na konci volný kus drátku provlékn te zp t jednou i dv ma adami navle ených korálk. 6. P ipojte kroužek a náušnicový há ek. K iš álová prysky ice v heslech l žko lepidlem na decoupage p ilepit motiv na fotopapíru nechat zaschnout namíchat v ur itém pom ru dvousložkovou prysky ici zalít s ní motiv minimáln 24 hodin nechat zaschnout upevnit na náušnicové há ky Pro ty vyvrhele, jež skrblili a nezakoupili si barevnou verzi asopisu Brepta, dopl ujeme kolorizovanou poznámku k fotkám: prvot ídní korálkovou náušnici v rudé barv s nachovými motivy vidíte na oušku t lové barvy. Co se prysky ice tý e, máte št stí, ta je ernobílá. -ab-, Jol a Kurzweilová, Iva Dolejší POZOR: žhavé!!! Žhavé výsledky ankety, která se uskute nila formou vhazování anonymních lístk do zape et né urny v pr b hu b ezna, práv zde! Odevzdáno bylo celkem 23 volebních lístk a hlasovalo se v t chto prestižních kategoriích: vlasy, nohy, adra, sexy muž N3. Nejkrásn jšími vlasy se v Trojce honosí hned dvojice bujných Amazonek, druhé místo opanovaly st ízliv ji st ižené ženy, bronz pat í nezapomenutelné legend. 1. místo (5 hlas ) Tereza Suchá a Mirka erná 2. místo (3 hlasy) Markéta Vokrouhlíková a Zuzana Sadílková 3. místo (2 hlasy) Irena Rubešová V nominacích se objevily i Kristýna Šubrtová, Matýsek Bartoš a Karli ka Pollaková. V nohách bodovaly sportovkyn. T sn pod bednou zakotvila Ivana Dolejší s Petrou ehá kovou, bronz a st íbro pat í štíhlonohým srnám a vyváženým a soum rným nožkám, suverénní zlato fotbalovému tvaru O. 1. místo (11 hlas ) Zuzana Sadílková 2. místo (4 hlasy) Markéta Vokrouhlíková a Vendula Nováková 3. místo (3 hlasy) Petra Kupková Nep ekvapivých výsledk se do kala kategorie adra. Kdo je má v Trojce nejv tší, víme všichni dávno, tak mohl být zajímavý jen boj o další místa 1. místo (11 hlas ) Helena Ková ová (viz foto) 2. místo (3 hlasy) Mirka erná a Jolana Kurzweilová 3. místo (2 hlasy) Markéta Vokrouhlíková Bodovaly i Martina Matušková a Vla ka ermáková. Nejnapínav jší boj p edvedli adepti o nejvíc sexy muže Nové Trojky. Jen o prsa vyhrál nejaktivn jší a nejotev en jší lev salón, st íbro nep ekvapiv obsadil medv d sympa ák, o bronz se pod lili štíhlý gepard a seriózní leopard. T sn pod bednou vyzrálých muž skon il talentovaný erný k Šimon Prokop. 1. místo (5 hlas ) Petr Hájek 2. místo (4 hlasy) Vítek Vokrouhlík 3. místo (3 hlasy) Jirka Volejník a Vlasta Jane ek Suma sumárum nejatraktivn jším párem N3 jsou manželé Vokrouhlíkovi aneb z stalo to doma. Milí voli i, t šte se! P íští Brepta odhalí, kdo se na nás v Trojce nejp ív tiv ji culí a kohože ohoz nás nejzaru en ji ohromí!!! PS: Vážené, zamysleme se, zda je vhodné titulovat nejp itažliv jšího muže N3 d da? Zuzana Sadílková

20 Brepta byl p i tom EXTERN Rodinný novotrojkový TEAMBUILDING Nevím, jak to mají jiné novotrojkové páry a rodiny, ale pro nás je každá mnou koordinovaná tradi ní akce p íležitostí pro rodinný teambuilding... Za alo to o narozeninách jedním nevinným telefonátem sest enici Denise, která vyrábí výst ední šaty. Tehdy jsem navrhla, zda by nem la chu ud lat na Narozeninách Nové Trojky módní p ehlídku svých kv tinových model. Nakonec z toho vzniklo osm originálních kus kv tinových kostým pro trojkové víly, které jsme já, moje maminka, tetabába, Denisa a Rozárka šily po ve erech u nás v obýváku. Všechny na to dodnes s radostí vzpomínáme, protože tolik asu bychom si na sebe normáln neud laly. Zážitek srovnatelný s draním pe í p i sví kách. A pokra ovalo to na p ípravách Dne otev ených dve í. Denisa miluje výzvy, a tak se nápadu ud lat z Nové Trojky džungli chopila s nadšením jí vlastním. Z d tí budou zví átka! Ze stropu budou viset liány, st ny zahalíme do kv tin a motýl! Jakub (manžel) byl nadšený. Ud láme tam bar. Budeme míchat kokteily! Já jsem bojovala s omezeným rozpo tem a jejich kreativitu držela v rozumných mezích. Po sérii koordina ních sch zek, zkoušek kostým, vykoupení zásob zeleného krepového papíru ze všech papírnictví v okolí, rozst íhání mnoha igelitových pytl na ernošské paruky a n kolika návšt v Hapu baru za ú elem degustace míchaných nápoj se p iblížil den D. V zázemí dobrovolník se nahromadilo dostate né množství palem, kv tin, motýl, oble k a girland. Velké p ípravy za aly. Den D. 15 hodin do za átku. Otevírám potemn lou p du našeho inžovního domu. Spole n s Jakubem vytahujeme dvoje štafle a n kolik fošen d eva. Budoucí bar. Prý. S vyp tím všech sil a zachováním všech prosklených výplní oken v dom vše vynosíme p ed d m. Co jde, naskládáme do auta. V tší štafle jsou delší než naše žlutá fábie. Jakub ídí, já držím štafle nad jeho hlavou. Ješt že bydlíme tak blízko. Den D. 13 hodin do za átku. Už jsme v Trojce. Celá zdobící parti ka: já, Jakub, Denisa, Kristýna, Kik a. Jakub se zavírá v malé hern a vyrábí bar. Doufáme, že štafle nezni í chatrný strop. V šíme girlandy a Trojka se za íná zelenat. Jolana ská e ke stropu a k i í z kancelá e: Dostali jsme grant!!! Budou Rodi ovské inspirace! Víte, co je DOD? Vítejte v džungli!!! Ti šikovn jší ze zdobící parti ky Denisa a Kik a sprejují motýly. Trojka se halí do chemické v n sprej. P ivezli nám pizzu. Den D. 11 hodin do za átku. T locvi na je volná. M žeme ádit i tam. Lezeme po švédské bedn a u stropu proplétáme liány. Stále se to zdá málo zelené. Bar už stojí. Pátrám v zázemí a hledám zelené papíry všeho druhu. Nacházím další zbytky zeleného krepáku. T locvi na už pomalu za íná vypadat jako džungle. Kik e volá maminka, jestli už nep ijde dom. Den D. 10 hodin do za átku. Jsme unavení. Z kaze áku se ozývají levitující sloni. P icházejí uklíze i, kte í nev í svým o ím a uším. Za chvíli pojede poslední autobus. Lou íme se a zcela vy erpaní vyrážíme k domovu. Ráno nás p ece eká ta opravdová Džungle rodinného centra... Kamila Mat jková, koordinátorka propagace a PR Prost edí Nové Trojky m že leckdy p sobit jako džungle. Batolátka tu voln trajdají a jen díky d myslnému zabezpe ení hlavních a druhých hlavních dve í nekon í v p ilehlých ulicích a nechodí sama nakupovat štr dlík k panu Šustovi. Ovšem pokud jste cht li okusit prost edí pravé africké džungle, jist jste Trojku navštívili 22. ledna, kdy se zde konal DOD Den otev ených dve í. Hned p i vstupu jste byli na recepci p ivítáni zebrou, ve které jen velmi zasv cení jedinci p i bližším prozkoumání a vyzpovídání odhalili Ráchelku, dceru ex editelky Martiny Pojarové. Za každým možným rohem pak na vás jukali hadi, lvi, tyg i, opice, krokodýli a papoušci, nejvype en jší však byli ernoši a ernošky, t ch se báli malí i velcí. Lana v programu se spontánn chopily dv vysloužilé cestovatelky Suzie a Marge (viz foto). Svým expresivním vypráv ním o tvrdém život v džungli nenechaly jedno divákovo oko suché. N kdo plakal, n kdo slzel smíchy, emoce se zkrátka nedaly udržet na uzd. Marge alias Mirka erná ve své spanilé krasojízd pokra ovala a bavila p ítomné džungloidní hodinkou v duchu cvi ení rodi a d tí. Není divu, že si mnozí návšt vníci poté rádi odpo inuli p i výrob exotických motýl, kterou ve velké hern pomáhal koordinovat i Vašek erný. Odpoledne se rozfr elo opi í dráhou v t locvi n, zvuky zví at nám pomáhala rozeznat Kik a Rudišová a pan Hájek nás zasko il v domostními úkoly. A kdo k tomu p idal exotický drink od krásné barmanky, rád potom unikal do klidu výrobny tyg ích zub, kde tedy trochu strašila grínpísa ka Magda Dvo áková. Jedním z vrchol dne byl bezesporu divadelní kus Tam, kde žijí divo iny v podání skv lé Marky Míkové a jejího roztomilého syna. Za zmínku jist stojí, že si tento zážitek nenechal ujít ani slavný inspektor Clouseau, samoz ejm v dokonalém p evleku. Pokud vám jeho p ítomnost unikla, nezoufejte, neb jedné nejmenované zam stnankyni N3 uniklo lautr vše. N kdo má prost tolik divo iny doma, že si pak tu trojkovou klidn m že dovolit prospat. Tak dobrou. Zuzka Sadílková Jungle koktejly Barmanka Petra na Dni otev ených dve í byla skv lá a v dlouhé front se brzy navzájem p edbíhali tatínkové i t íleté sle ny p estrojené za lidožrouty. Poda ilo se mi získat n kolik klasických recept z kategorie Virgin, které nikdy nezklamou. Virgin Mojito P ipravte si limetku nakrájenou na osminy i se slupkou, p ichystejte si lístky erstvé vo avé máty a t tinový cukr. Ve sklenici limetku, cukr a mátu proma kejte, aby se chut uvolnily, p idejte led i ledovou t íš dle osobních preferencí, trochu jable ného džusu a zalijte minerálkou. Promíchejte a dopl te snítkou máty a erstvou jahodou. Virgin Piña Colada Nalijte kokosový krém do mixéru, m žete p idat i trochu nastrouhaného erstvého kokosu. Rozdr te led a dejte jej do mixéru spole n s nakrájenými kousky ananasu. P idejte smetanu. Vše dob e promixujte a už jen sta í nalít do vydlabaného ananasu nebo do sklenice a ozdobit ananasovým ezem. Po ochutnání se ihned ocitnete na pláži v Karibiku. Safe Sex on the Beach Do vychlazené sklenky napln né ledem nalijte brusinkový, ananasový a broskvový juice. Toho broskvového o n co mén než p edchozích dvou. Místo ananasového džusu zkuste dát erstvou grepovou š ávu. Výsledek bude famózní! Jakub Mat jka, koordinátor projektu Chlapi friendly

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Příměstský tábor o JARŇÁKÁCH. Cílová skupina. Cíl projektu

Příměstský tábor o JARŇÁKÁCH. Cílová skupina. Cíl projektu Příměstský tábor o JARŇÁKÁCH Tento projekt se bude konat v areálu Beachklubu Prankrác v době jarních prázdnin Prahy 1-4. To znamená v termínu 29.2. 4.3. 2016 a 7.3.-13.3.2016. Program se uskuteční v 5

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Rukodělná činnost příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

Plánujete miminko? Připravte se včas

Plánujete miminko? Připravte se včas Press kit Plánujete miminko? Připravte se včas 1 Několik zásad na začátek Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát na to, aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný

Více

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová III/2/P VY_32_INOVACE_P19 Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 7.6. 2012 Datum ov ení: 11.6. 2012 Vzd lávací oblast

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK LÉTO ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY A máme tu červen - jí se jahody, třešně a všechno dozrává. I čas prázdnin. Těšíme se na ně, na léto, na sluníčko a naši školáci se nemohou dočkat,

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Plody rostlin Časový rozsah lekce Dvě vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 4.ročník Vzdělávací

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Pedagogická psychologie Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové 4. 1. 2007 Michaela Molková 3A SOP OBECNĚ Je všeobecně

Více

Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE

Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE Eva Sádlíková I. Ročník KA03D Studium pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život 27.5.2010 Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE Cílová skupina:

Více

PRŮVODCE PRO RODIČE 2016-2017

PRŮVODCE PRO RODIČE 2016-2017 PRŮVODCE PRO RODIČE 2016-2017 Montessori Kampus, s.r.o. Sídlo: Skuherského 7, 370 01 Č. Budějovice Provozovna: Na Sádkách 40, 370 05 Č. Budějovice 2 Společnost zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Č.

Více

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST:

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST: NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST: Den Čas Nabídka Pondělí 13:00-14:00 Předškolní příprava ( děti od 5 let) 15:00 15:45 Dětská jóga (děti 3 4let)

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: Provozní řád mateřské školy 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Školní řád Předškolky Leonky

Školní řád Předškolky Leonky Školní řád Předškolky Leonky Předškolka Leonka je nestátní předškolní zařízení pro děti od 3 let věku, které provozuje Centrum volného času Leonardo, Dolní Měcholupy (více o CVČ na ). Charakter Předškolky

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Co se děje v trávě? Zuzana Musilová Cíl: vnímat živou i neživou přírodu všemi smysly, rozvíjet v dětech schopnost chránit ji a učit se ji chápat, položit základy k celoživotnímu vzdělávání, umět pomoci

Více

Hodně svátků Gábiny Kratochvílové

Hodně svátků Gábiny Kratochvílové JAK SLAVÍ VÁNOCE IVANA GOTTOVÁ, GABRIELA KRATOCHVÍLOVÁ A PETR VÁGNER? Tváře známé z televizní obrazovky FTV Prima se sešly při bohulibé činnosti nafotily kalendář, z jehož prodeje se podpoří SOS dětské

Více

BUBLINKOVAČ. Čas Cíl Obsah činnosti Organizace / Pomůcky. Vonná esence dle výběru učitele. Relaxační hudba. Vodní sloup, světelné efekty. Aromalampa.

BUBLINKOVAČ. Čas Cíl Obsah činnosti Organizace / Pomůcky. Vonná esence dle výběru učitele. Relaxační hudba. Vodní sloup, světelné efekty. Aromalampa. BUBLINKOVAČ 5 Přivítání rituál. Místnost je zatemněna, hraje relaxační hudba, světelné efekty jsou zapnuty dle výběru učitele. Žáci se po příchodu zezují. Přičichnutí k vonné esenci ( čichová stimulace

Více

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ Účastníci: děti a učitelky Mateřské školy Orlová Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace Program vedli: lektoři občanského sdružení ROZCHODNÍK - Ostrava

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

ŠKOLNÍ PEKÁRNA. - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců

ŠKOLNÍ PEKÁRNA. - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců I. Priclová Kuchyňka ŠKOLNÍ PEKÁRNA - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců ČÁST PERNÍKŮ BUDE URČENA K PRODEJI V PŘEDSÁLÍ DIVADLA PŘED ŠKOLNÍ AKADEMIÍ, ČÁST BUDOU

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, 360 07, Karlovy Vary. Odloučené pracoviště: MŠ Krymská 12

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, 360 07, Karlovy Vary. Odloučené pracoviště: MŠ Krymská 12 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, 360 07, Karlovy Vary Odloučené pracoviště: MŠ Krymská 12 Vypracovala: Bc. Kateřina Kalinová, Vedoucí učitelka odloučeného pracoviště

Více

Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci

Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci Léto je v plném proudu, rostliny všude kvetou a včely nosí do úlu plné košíčky úrody. Holčičky s Dorotkou zrovna mají chvilku odpočinku a vyprávějí Jarmilce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor leden 2014 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbocka@sons.cz www.sons-ostrava.cz

Více

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace 1 1 listo Základ ní škola a Mate řská šk ola Tečovic e, přísp ě vková organiz ace 1 listo 1 Za átek listou se v mate ské kole nesl je t ve znamení podzimu. D ti na vycházkách pozorovaly pestré barvy podzimní

Více

Správné řešení z minulého čísla: Výherci z posledního čísla předchozího ročníku: Milé děti,

Správné řešení z minulého čísla: Výherci z posledního čísla předchozího ročníku: Milé děti, 1. číslo 2013/2014 Milé děti, velmi jsem se na Vás těšil a konečně se spolu setkáváme. Opět na vás v tomto školním roce čeká časopis, který připravují žáci naší školy. Jsem přesvědčený, že se vám bude

Více

02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje...

02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje... Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje... 2 OBSAH Povede se to?... 3 Kalendář uskutečněných akcí... 5 Plán činnosti... 6 Bilance...

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky?

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky? DOTAZNÍKY KVALITY ŽIVOTA projekt ATTRA RA ID pacienta: Datum vyplnění: NÁVYKY Vykouřil jste v průběhu svého života alespoň 100 cigaret nebo více? ANO NE Kouříte v současné době cigarety? ANO NE Kolik cigaret

Více

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě Kocourek Modroočko literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě POMŮCKY: obrázky zavřené oči, otevřené modré oči, hlava kocourka

Více

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová 1. číslo 2013/2014 (Anna Větrovská) Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová Petr Pšeničný Lucie Straková Kateřina Trejlová Matěj Vála Mgr. Lenka Beranová Milí čtenáři,

Více

Dotazníkové šetření mezi žáky škol o využívání volného času a nabídky aktivit v regionu

Dotazníkové šetření mezi žáky škol o využívání volného času a nabídky aktivit v regionu Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Dotazníkové šetření mezi

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi Škola: Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Učitel: Mgr. Vladimíra Koucká Žáci: Antonie Holečková, Klára Kudláčková, Barbora Šrámková Třída: 8. ročník Pavel Bratinka aneb Od metaře

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

No a tam to skončilo studentskými prověrkami. A to je zajímavý, že nás prověřovali spolužáci, se kterými jsme si tykali a hráli jsme spolu volejbal.

No a tam to skončilo studentskými prověrkami. A to je zajímavý, že nás prověřovali spolužáci, se kterými jsme si tykali a hráli jsme spolu volejbal. Pan Stanisla Hlava V rámci projektu Post Bellum Příběhy našich sousedů, jsme se 10. ledna 2015 setkali v Bozkově s panem Stanislavem Hlavou, který nám převyprávěl svůj životní příběh. Pan Stanislav Hlava

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace Vlasatice 3, 691 30 Vlasatice Tel:519 42 52 31, e-mail: mikelova@zsvlasatice.cz IČO: 70499969 Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Rozšíření kapacity nízkoprahového centra Kamarád Žadatel : Statuární město Děčín

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

DĚTSKÝ KLUB/ŠKOLKA K2 mateřská škola s integrovaným lesním programem. Charakteristika školního vzdělávacího programu ROSTEME S PŘÍBĚHY

DĚTSKÝ KLUB/ŠKOLKA K2 mateřská škola s integrovaným lesním programem. Charakteristika školního vzdělávacího programu ROSTEME S PŘÍBĚHY METODIKA DĚTSKÝ KLUB/ŠKOLKA K2 mateřská škola s integrovaným lesním programem Charakteristika školního vzdělávacího programu ROSTEME S PŘÍBĚHY Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. 1 Obsah 1. Charakteristika

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Tehov Svatojánská náves 78, 251 01 Tehov Tel: 323 640 573 e-mail: zstehov@seznam.cz www.zstehov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zpracovala: Mgr.

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) V lese Časový rozsah lekce 1 vyučovací hodina Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle

Více

na POKOJI ŠESTINEDĚLÍ?

na POKOJI ŠESTINEDĚLÍ? JAK PŘEŽÍT na POKOJI ŠESTINEDĚLÍ? Možná vás doposud, jako břichatou těhulku, straší jenom porodní sál, ale některé přemýšlí i nad svým budoucím pobytem na oddělení šestinedělí. Strávíte tam zpravidla tři

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY Č. 4 Třídy 5.B Ahoj spolužáci 1. až 5. tříd! V tomto vánočním čísle na vás čeká spousta čtení a luštění. Vánoční příběh, pohádkový test, pohádka Hrnečku vař, kterou jistě neznáte. Nechybí

Více

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012 Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Co se u nás zajímavého stalo KVĚTEN 2012 31. března - Výlet do ZOO a promítání fotek z lyžařského kurzu Poslední březnový den jsme uspořádali sraz

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování:

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování: Pracovní stáž v domově mládeže Německo, Lanshut Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008 Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut Doprava: Doprava do Německa je poměrně snadná. Lze se na stáž

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

Výroční zpráva UNIPA 2014

Výroční zpráva UNIPA 2014 Výroční zpráva UNIPA 2014 Dostává se Vám do rukou přehled aktivit spolku Unie porodních asistentek (od 1. 1. 2014 zapsaný spolek u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 16213) Cílem Unie porodních asistentek

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

4. Připoutejte se, začínáme!

4. Připoutejte se, začínáme! 4. Připoutejte se, začínáme! Pojďme si nyní zrekapitulovat základní principy spreadů, které jsme si vysvětlili v předcházejících kapitolách. Řekli jsme si, že klasický spreadový obchod se skládá ze dvou

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více