Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015"

Transkript

1 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce Identifikační údaje o předkládající právnické osobě Název právnické osoby Mateřská škola, Červený Kostelec, Náchodská 270, okres Náchod Právní forma žadatele Obec Právní subjekt Červený Kostelec PSČ Kraj Královehradecký Ulice Náchodská Č. p. 270 Č. o. Telefon Počet dětí v PV* 125 E mail Prezentace na internetu (nepovinné) nachodska IČ IZO Číslo účtu /0100 u peněžního ústavu Komerční banka, a. s. Adresa příslušného finančního úřadu Zřizovatel právnické osoby Finanční úřad v Náchodě, Tyršova 49, Náchod, Město Červený Kostelec Adresa zřizovatele školy 2. Ředitel/ka školy Jméno ředitelky/ředitele školy Červený Kostelec, nám. T. G. Masaryka 120 Mgr. Šárka Hanušová Telefon Podrobný popis projektu Název projektu (max. 140 znaků) Haló! Pojďme si spolu povídat!

2 Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) MŠ Náchodská poskytuje v souladu se ŠVP Pojď si hrát, buď můj kamarád logopedickou péči ve formě logopedické reedukace u 13 dětí zařazených v logopedické třídě a formou logopedické prevence u 112 dětí zařazených ve třídách běžného typu. Z toho 15 dětí navštěvuje Poradnu komunikačních schopností. Péče je zajištěna odborně způsobilými učitelkami. Vybavení pomůckami pro logopedickou péči je nedostatečné. Cílem projektu je vybavit školu vhodnými pomůckami tak, aby došlo ke zkvalitnění poskytované péče a zajištění podmínek nezbytných pro všestranný rozvoj komunikace dítěte v předškolním věku. 3.1 Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb Cíle projektu: 1. Rozvíjet podmínky předškolního vzdělávání a začlenit zásady logopedických přístupů do ŠVP 2. Zaměřit se na kvalitu ve vzdělávání a vytvořit logopedická setkání logopedů s pedagogickými pracovníky 3. Posílit spolupráci s rodiči a připravit nové formy spolupráce 4. Vytvářet logopedickou osvětu se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami 5. Materiální vybavení tříd moderními logopedickými pomůckami zajištění vybavení pracovišť odbornou literaturou a moderními pomůckami pro řečovou výchovu, využití pomůcek v připraveném celoročním projektu Máme tátu, maminku taky dědu, bábinku. 6. Vytvoření pracoviště preventivní logopedické péče budeme rozvíjet řečové schopnosti dětí ve všech třídách 7. Vzájemná komunikace a spolupráce školy, rodičů a dětí zaměření se na spolupráci s rodiči dětí a realizace společných setkání s logopedy. 8. Zapojení logopedických pomůcek do školní výuky a komunikace mezi zaměstnanci školy a logopedy. Aktuální problémy a oblasti potřeb projektu: 1. Škola se potýká s nedostatkem finančních prostředků na dovybavení logopedickými pomůckami podle specifických potřeb dětí. Logopedická třída je v současnosti vybavená souborem pomůcek pro rozvoj komunikačních schopností dětí převážně z prostředků MŠ a částečně ze sponzorských darů rodičů navštěvujících Poradnu komunikačních schopností. 2. Postupné doplňování a vybavování tříd didaktickými logopedickými a jinými pomůckami V MŠ zcela chybí možnost využití některého z počítačových programů pro rozvoj řečových schopností dětí. 3. Vysoké nároky na pedagogy vzhledem k času a množství práce s dětmi. 4. Nedobrý stav řečových schopností dětí (schopnost porozumět mluvenému projevu, vyjadřovat se) 5. Stále se zvyšující počet dětí s řečovými vadami. 6. Podpora a zvýšení motivace dětí k nápravě i samotné kvality nápravy postupným doplňováním a vybavováním tříd a učeben logopedickými pomůckami 7. Posílení týmové spolupráce mezi pedagogy, logopedy a vedením školy. 8. Podpora skupinové komunikační výchovy ve třídách MŠ s vnější podporou logopedů

3 3.2 Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností školy nebo s projekty, které škola realizuje Mateřská škola Náchodská poskytuje kvalitní logopedickou péči již od roku 1992, kdy vznikly 2 třídy pro děti s vadami řeči, které zajišťovaly péči o děti zde zařazené. Zároveň zahájila svoji činnost i poradna pro děti z jiných tříd a částečně i dětí z celého Červeného Kostelce, kterou navštěvovaly ambulantně se svými rodiči. V této podobě byla péče zajišťována až do roku 2003, kdy byla 1 třída zrušena a nadále zde fungovala pouze 1 logopedická třída. Stávající stav logopedické prevence: Do logopedické třídy jsou zařazovány děti s příslušnými logopedickými diagnózami, podle odborných vyšetření a doporučení jednotlivých SPC, především SPC při ZŠ a MŠ J. Zemana Náchod. Učitelky logopedické třídy dlouhodobě spolupracují s pracovnicemi SPC Náchod a rovněž s klinickými logopedkami Mgr. Kejdanovou a Mgr. Klimkovou. Nadále zde funguje Poradna komunikačních schopností pro rodiče s dětmi, které nejsou zařazeny v logopedické třídě pod odborným vedením Mgr. Němcové. Zároveň jsou v mateřské škole 4 třídy běžného typu, v každé pracuje 1 učitelka odborně připravená v poskytování logopedické prevence. Logopedické chvilky V běžných třídách pracují učitelky, z nichž 3 jsou absolventky kurzu prevence a 1 absolventka VOŠ se zaměřením na speciální pedagogiku. Do činností jsou pravidelně zařazovány preventivní logopedické chvilky, kde se s dětmi pracuje dle příslušných metodik pro logopedickou prevenci. Všechny učitelky a rodiče mají možnost konzultací s pracovnicemi logopedické třídy (vysokoškolsky vzdělané logopedky). Spolupráce se Speciálně Pedagogickými Centry V naší logopedické třídě je zařazeno 13 dětí se závažnějšími logopedickými diagnostikami a každodenně je u nich prováděna individuální i skupinová péče. Logopedická třída spolupracuje s příslušnými Speciálně pedagogickými centry, především SPC Náchod, bez jejichž doporučení nemůže být dítě do logopedické třídy zařazeno. Pracovnice logopedické třídy provádí pravidelnou depistáž všech dětí MŠ a doporučí rodičům případnou následnou logopéči. Zároveň vede Poradnu komunikačních schopností v MŠ, kde je poskytována péče 15 ti 20 ti dětem, které do poradny docházejí pravidelně 2x za měsíc s rodiči. Rodiče dětí, které se z kapacitních důvodů do poradny již nevejdou, získají od školky kontakty na klinické logopedy. Souvislost projektu s ostatní činností školy: Pro tento školní rok máme připravený celoroční projekt s názvem Máme tátu, maminku taky dědu, bábinku, při kterém budeme realizovat vzájemné návštěvy a společné akce se seniory z Domu pečovatelské služby. Při setkáních budou mimo jiné děti s babičkami a dědečky např. hrát společně hry. K těmto aktivitám bychom mohli využít nové logopedické hry a pomůcky. Mohli bychom též zařadit společné bubnování, což by mohlo podpořit mezigenerační sounáležitost. 3.3 Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat Projektem budeme realizovat: - Provádění preventivních logopedických aktivit ve všech třídách a realizace aktivit ve spolupráci s logopedkami. - Vybavení pracoviště logopedickými pomůckami na pravidelnou skupinovou i individuální práci v rámci prevence a logopedické intervence u dětí s řečovými vadami. - Provedení depistáže v MŠ, díky které se rodiče dětí dozvědí o potřebě dítěte k logopedické péči a - Udržování a prohloubení spolupráce s rodiči dětí. - Organizace a posilování spolupráce mezi učiteli a logopedkami. - Využití zakoupených logopedických pomůcek k realizaci celoročního projektu s názvem Máme tátu, maminku taky dědu, bábinku.

4 3.4 Rozsah záměru (počet zapojených dětí, žáků a učitelů školy v %; přibližný počet osob, na který bude mít projekt dopad; jiné údaje) Počet zapojených dětí: 125, tj. 100% Počet podpořených tříd 5, tj. 100% Počet podpořených zákonných zástupců: 100% - Rodiče všech dětí se díky provedené depistáži v MŠ dozvědí o potřebě dítěte k logopedické péči a Počet zapojených pedagogů 10, tj. 100%: - všichni pedagogové budou moci využívat nově zakoupené pomůcky při logopedické péči s dětmi - 2 učitelky VŠ vzdělání v oboru speciální pedagogika (1 se státní zkouškou z logopedie, 1 se státní zkouškou z psychopedie) - 1 učitelka VOŠ v oboru speciální pedagogika - 3 učitelky absolventky kurzu pro logopedické asistenty preventisty - 4 učitelky bez speciálního vzdělání či kurzu 3.5 Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí Leden Organizační schůzka k projektu s pedagogickými pracovníky - Informační schůzka o projektu pro rodiče - Nastavení harmonogramu logopedických schůzek pro rodiče dětí a jejich realizace Leden Březen Nákup notebooku a počítačového logopedického programu (zajistí Mgr. Š. Hanušová) - Využití notebooku a počítačového logopedického programu v jednotlivých třídách a v rámci logopedické péče - Supervizní a metodické setkání s pedagogy - Proškolení ostatních učitelek v metodice práce s bubínky djembe (zajistí Mgr. Z. Němcová) Březen Červen Nákup souboru didaktických pomůcek, R vibrátoru a obrazového materiálu pro dysfatické děti (zajistí Mgr. Š. Hanušová a Mg. Z. Němcová, spolupodílet se na realizaci budou učitelky J. Lelková, H. Binterová, R. Vlčková) - využití všech zakoupených logopedických pomůcek v jednotlivých třídách a v rámci logopedické péče - Supervizní a metodické setkání s pedagogy - Logopedická schůzka pro rodiče a informování o provedení depistáže v září Představení bubínků djembe rodičům při jarních třídních besídkách Září Prosinec Využití všech zakoupených logopedických pomůcek v jednotlivých třídách a v rámci logopedické péče - Supervizní a metodické setkání s pedagogy - Logopedická schůzka pro rodiče - Provedení depistáže v MŠ, díky které se rodiče dětí dozvědí o potřebě dítěte k logopedické péči a Prosinec Závěrečné zhodnocení projektu.

5 3.6 Materiální a personální zabezpečení projektu, včetně organizace a řízení projektu a mechanismů průběžné kontroly realizace projektu PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PROJEKTU ODBORNÁ KOORDINACE odborný logopedický garant Věra Kejdanová, Mgr. Zdeňka Němcová, Mgr. KOORDINÁTORKA PROJEKTU Šárka Hanušová, Mgr. organizace, řízení projektu, průběžné kontroly zhodnocení projektu a výstupů PEDAGOGOVÉ Helena Binterová, Jitka Lelková, Renata Vlčková Spolupráce se zákonnými zástupci žáků Výběr, zajištění a nákup pomůcek Metodická setkání pedagogů LOGOPEDOVÉ Zdeňka Němcová, Mgr. podílejí se na výběru logopedických technických i netechnických pomůcek poskytují poradenství k přípravě individualizovaných a alternativních pomůcek úzká spolupráce s pedagogy KOORDINÁTOR ŠVP Kateřina Maxová VEDENÍ ŠKOLY (ředitel, zástupce, garant MŠ) Šárka Hanušová, Mgr. organizace, řízení projektu, průběžné kontroly zhodnocení projektu a výstupů MATERIÁLNÍ (PROSTOROVÉ) ZABEZPEČENÍ PROJEKTU MŠ disponuje dostatečným prostorem pro zajištění projektových potřeb Logopedické a didaktické pomůcky z projektu 3.7 Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu Očekávané výstupy: dětí se zlepšeným řečovým projevem 2. Zintenzivnění individuální a skupinové preventivně logopedické péče 3. Vybavené pracoviště pro preventivní logopedickou péči provedených depistáží v MŠ, díky které se rodiče dětí dozvědí o potřebě dítěte k logopedické péči a 5. Větší zájem dětí o práci s logopedem 6. Zlepšení motoriky mluvidel, zlepšení vyjadřovacích schopností dětí, zvětšení slovní zásoby, práce na korekci řečových vad dětí 7. Realizace celoročního projektu s názvem Máme tátu, maminku taky dědu, bábinku. 8. Individuální konzultace s rodiči

6 3.8 Veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude prezentována dotace ministerstva ve výstupech projektu Webové stránky školy a školní nástěnky. 3.9 Celkový rozpočet na realizaci projektu a podrobný rozpočet požadované dotace rozpracovaný v položkovém členění rozpočtové skladby Celkový rozpočet: , Kč Spotřeba materiálu: 1ks Notebook , 1ks výukový program pro logopedii Brepta 3.490, 13ks Bubínky djembe (1.230/ks) , 1ks R vibrátor 4.900, 3ks Chytré karty (1.498/ks) 4.494, 2ks Objevení P a L strany (630/ks) 1.260, 5ks Hra Ritmo (1.170/ks) 5.850, 1ks Loto prostor. Orientace 2.250, 5ks Maňásek pro logopedii (580/ks) 2.900, 1ks Soubor Jazyk a řeč, Pohádky I. 950, 2ks Hledej pár (275/ks) 550, 1ks Poslouchání , Pozn.: Paní učitelka Němcová absolvovala proškolení o možnostech práce s bubínky djembe. Poznatky využije při práci s dětmi v logopedické třídě. Jedná se o všestrannou logopedickou prevenci ve smyslu propojení pravé a levé hemisféry, koordinace pohybu, rozvoj smyslu pro rytmus apod. Bubínky lze využít pro logoprevenci i v ostatních třídách Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu, zejména podrobné zdůvodnění osobních nákladů Mzdové prostředky musí odpovídat nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Z projektu budou hrazeny moderní metodické pomůcky pro řečovou výchovu, abychom dětem zajistili v každé třídě kvalitní logopedickou výuku Odpovědný řešitel projektu (jméno, odborné zaměření, délka pedagogické praxe) Mgr. Šárka Hanušová, ředitelka MŠ, učitelka MŠ, speciální pedagog, 25 let praxe 4. Celkový rozpočet projektu a celkový rozpočet dotace požadované od ministerstva v roce 2015 (v Kč) Druh výdajů celkem (včetně vlastního vkladu žadatele) z toho požadovaná dotace Neinvestiční výdaje celkem z toho platy/mzdy z toho OON z toho odvody z toho FKSP z toho ostatní běžné výdaje (OBV)

7 5. Potvrzení žádosti Právnická osoba je povinna v žádosti vyplnit všechny údaje, a to i v případě, že dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve zvláštní příloze. Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, že právnická osoba vykonávající činnost školy není v prodlení s plněním svých povinností vůči státu. Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje, že aktivity, na které je žádána dotace v tomto programu, nejsou v rozsahu požadované dotace zároveň financovány z jiných zdrojů. Datum: Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy Mgr. Šárka Hanušová *Celkový počet zapsaných dětí ke dni podání žádosti, kterým je poskytováno předškolní vzdělávání v MŠ a přípravné třídě ZŠ.

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evidenční číslo: (doplní

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Ministerstvo školství,

Více

Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 201 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 1. Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-193/09-13 Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves Adresa: Stará Ves 204, 750 02 Přerov Identifikátor: 650 007 786 IČ:

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2380/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Adresa E-mail školy IČO 71007334 Identifikátor 600051641 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-161/08-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-161/08-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-161/08-09 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 Adresa: Sokolská 581,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více