Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II"

Transkript

1 Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je založen na trojstranné spolupráci učitelek MŠ s rodiči a odborníky. Zahrnuje práci s rodičovskou veřejností i práci vyškolených učitelek preventistek s dětmi. Snižuje riziko vzniku řečových potíží dítěte, tím klesá i riziko vzdělávacích problémů. Projekt navazuje na zkušenosti z projektu LOGO hrátky, realizovaného v r Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb Cílem projektu je zabudování logopedické prevence do systému logopedické péče na škole, vyškolení nové logopedické preventistky, pravidelné metodické vedení logopedických preventistek, vybavení prostředí MŠ vhodnými pomůckami, zapojení rodičů do projektu. Zdůvodnění: naše škola sídlí v oblasti Šluknovského výběžku, který se potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti a dalšími sociálními problémy. Mnohé děti pocházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. V těchto rodinách rodiče neposkytují dětem správný mluví vzor. Dítě, u nějž se řeč nevyvíjí správným způsobem, má vysoké riziko selhávání ve škole, což významným způsobem ovlivňuje jeho profesní i životní dráhu. Systematickou péčí o dítě i nabídkou činností pro rodiny chceme toto riziko významně snížit. Vycházíme ze zkušeností z projekti LOGO hrátky I, který proběhl v r Analýza potřeb: Zhruba polovina dětí v naší MŠ má problémy ve vývoji řeči ( slabší slovní zásoba, snížení mluvního apetitu, nesprávné užívání gramatiky, odchylky ve výslovnosti). V naší oblasti je hůře dostupná logopedická a foniatrická péče, rodiče s dětmi musejí na logopedii dojíždět, do péče odborníků se dostane jen malá část dětí. Pro zkvalitnění poskytovaných služeb je potřeba rozšířit současný systém péče poskytovaný na naší ZŠ a MŠ o logopedickou prevenci prováděnou vyškolenými učitelkami

2 Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností školy nebo s projekty, které škola realizuje MŠ je součástí ZŠ. Po přechodu na ZŠ se dítě dostává do systému logopedické péče, kdy má možnost navštěvovat individuální nebo skupinovou terapii, kterou poskytuje logopedka a logopedické asistentky. Projekt LOGO hrátky řeší propojení této činnosti s péči poskytovanou v MŠ. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo nastartovat v pilotním projektu činnosti, které vedou k rozvoji řeči dětí, ale také práci s celými rodinami, které potřebují pomoc při vytváření správného řečového vzoru pro své děti - je třeba je naučit prostřednictvím her a činností jak s dětmi správně pracovat,nový projekt nám umožní v těchto činnostech umožnil pokračovat. Děti nadále bojují s odchylkami ve vývoji řeči, mají velké rezervy v oblasti rozvoje slovní zásoby, komunikačních schopností, ale i smyslového vnímání sluchového a zrakového, rozvoji vyprávění, radosti z mluvního projevu. Ve společnosti je také třeba obnovit vztah ke knihám a práci s nimi,které chceme rozvinout prostřednictvím vytvoření školní knihovny, kde si rodiče mohou vypůjčit knihy a pracovat s dětmi doma. Zaměříme se na tyto očekávané kompetence z oblasti : Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, rytmizovat. Sluchově rozlišovat slabiky a hlásky ve slovech. Rozšiřovat slovní zásobu,učit se nová slova a aktivně je používat. Vést rozhovor, používat věty, poslouchat, nehovořit,je-li třeba,sledovat řečníka i obsah,ptát se. Projevovat zájem o knihy. Naučit se zpaměti krátké texty, vyprávět příběh,pohádku. Přijímat vzory správného společenského chování při kulturních zážitcích. Při vzdělávacích záměrech budeme dětem poskytovat: Dětem poskytneme ve všech směrech správný řečový vzor. Poskytneme jim dostatek činností a kulturních zážitků (divadel. představení, vlastní dramatizace apod..) Spolupráce s ostatními projekty a činnostmi: V MŠ v souladu s RVP PV realizujeme nejen logopedickou prevenci, ale věnujeme se jazykovému rozvoji při doplňkových činnostech, kterými jsou: Předškolní jazyková příprava v podobě kroužku Hrátky s tužkou Aničkou. Hra na zobcovou flétnu nácvik správného dýchání. Spolupráce se školní speciální pedagožkou logopedkou ( státní zkouška z logopedie) v projektu : Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III Spolupráce s projektem Celé Česko čte dětem na podporu čtenářské gramotnosti. Čtení návštěv dětem ( žáci školy, hosté,pedagogové), účast na akcích projektu. Návštěvu divadelních představení a kulturních akcí. Vybudování školní knihovny. 3.3 Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat Přímá práce učitelek preventistek s dětmi Přímá práce školní speciální pedagožky logopedky s dětmi ( screening, diagnostika, plány rozvoje) Metodické vedení logopedických preventistek školní speciální pedagožkou Práce s rodiči besedy,přednášky, workshopy v MŠ, konzultace po rodiče Vybavení MŠ pomůckami a literaturou Vytvoření knihovny pro rodiče

3 3.4 Rozsah záměru (počet zapojených dětí, žáků a učitelů školy v %; přibližný počet osob, na který bude mít projekt dopad; jiné údaje) Zapojení do projektu : 110 dětí zde předpokládáme 100% účast ( věk dětí: 2,5 4 roky 30 dětí, 4-5 let 40 dětí. 5-6,5 let 40 dětí ) 9 učitelek MŠ předpokládáme 100% účast rodiny našim záměrem je zvýšit a udržet spolupráci se zákonnými zástupci cca kolem 80% spolupracujících rodin 3.5 Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí Leden : úvodní schůzka řešitelského týmu, plán činnosti v návaznosti na ŠVP a akce školy, zahájení pravidelné práce logopedických preventistek včetně metodických schůzek se školní speciální pedagožkou-logopedkou s návazností na předchozí projekt, screening a orientační logopedická diagnostika dětí Únor: přednáška a beseda pro rodiče- Jak podpořit správný vývoj řeči dítěte, konzultační odpoledne pro rodiče, nákup pomůcek a literatury Březen: workshop pro rodiče s dětmi Literární tvoření Duben: otevření knihovny pro rodiče Květen: prezentace projektu v rámci Dne matek s vystoupením dětí Červen: beseda pro rodiče budoucích prvňáků, konzultační odpoledne pro rodiče Září: prezentace projektu, konzultační odpoledne pro rodiče Říjen: prezentace knihovny pro rodiče nových dětí Listopad: workshop pro rodiče, monitoring dětí Prosinec: vyhodnocení projektu Během celého projektu: schůzky logopedických preventistek s logopedkou - 1x měsíčně, hospitace logopedky v MŠ 1x měsíčně

4 3.6 Materiální a personální zabezpečení projektu, včetně organizace a řízení projektu a mechanismů průběžné kontroly realizace projektu Materiální zabezpečení projektu: v MŠ jsou k dispozici pomůcky a literatura pro rozvoj grafomotoriky, zrakového a sluchového rozlišování, obrázkové příběhy, jazykové hry, dechová cvičení a motoriky mluvidel. Je potřeba rozšířit ještě odbornou knihovnu a zejména vybavení literaturou vhodnou k zapůjčení rodičům. Všechny subjekty MŠ mají dobré prostorové podmínky pro skupinovou i individuální práci s dětmi. Personální zabezpečení projektu: Na škole působí školní speciální pedagožka se státní zkouškou z logopedie a dlouholetou praxí. Další členky řešitelského týmu působí jako vedoucí učitelky subjektů MŠ. Dvě učitelky MŠ jsou již proškoleny v kurzu Logopedická prevence. Plánujeme proškolení další učitelky MŠ kurzem Logopedická prevence. Spolupracujeme s odborníky ze školských poradenských zařízení ( PPP,SPC) Organizace řízení projektu: Řešitelský tým: školní speciální pedagožka-logopedka PaedDr.Jana Veselá vedoucí projektu, vedoucí učitelky MŠ Drahoslava Lehoczká, Věra Gottwaldová Logopedické preventistky: v současné době dvě, působí na dvou subjektech-jednotlivých MŠ, v rámci projektu plánujeme proškolení třetí učitelky Tým řídí vedoucí projektu svolává a řídí porady, organizuje, metodicky vede a sjednocuje činnost na jednotlivých subjektech MŠ, zodpovídá za dodržování platného legislativního rámce. Další členové řešitelského týmu vedoucí učitelky subjektů MŠ zapracovávají činnosti projektu do provozu MŠ v souladu se školními dokumenty, zajišťují komunikaci s rodiči. Provádějí též přímou preventivní práci s dětmi. Logopedické preventistky vykonávají přímou preventivní práci s dětmi, podílejí se na komunikaci s rodiči, vedou odbornou knihovnu pro rodiče, zapůjčují literaturu. Mechanismy průběžné kontroly realizace projektu: Kontrola činnosti logopedických asistentek: metodická kontroluje vedoucí řešitelského týmu formou supervizí na metodických schůzkách a při hospitacích ve třídách obsahová náplň činnosti logopedickýchg preventistek kontrolují členky realizačního týmu včetně vedení dokumentace Kontrola realizace podle časového plánu: vyhodnocení dodržení harmonogramu na pravidelných schůzkách řešitelského týmu jedenkrát měsíčně. Kontrola výstupů z projektu: Zapojení rodin - podklad: prezenční listiny Pravidelná činnost logopedických asistentek s dětmi - podklad: záznamy z hospitací, vedení dokumentace Vybavení knihovny pro rodiče - podklad: inventarizace Zpětná vazba práce s rodiči - podklad: zpětnovazební dotazník pro rodiče

5 3.7 Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu Výstup č.1: Zapojení rodin počet rodin aktivně se účastních projektu Výstup č. 2: Pravidelná práce s dětmi podpora rozvoje řeči, prevence nesprávného vývoje řeči Výstup č. 3: Proškolení další učitelky kurzem Logopedická prevence Výstup č. 4: Vybavení MŠ pomůckami a literaturou, založení knihovny pro rodiče Výstup č.5: Zpětná vazba práce s rodiči

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

1. Identifikační údaje.3. 2. Charakteristika školy 4. 3. Charakteristika ŠVP..8. 4. Učební plán..16. 5. Učební osnovy..19

1. Identifikační údaje.3. 2. Charakteristika školy 4. 3. Charakteristika ŠVP..8. 4. Učební plán..16. 5. Učební osnovy..19 OBSAH 1. Identifikační údaje.3 1.1. Název ŠVP.....3 1.2. Údaje o škole...3 1.3. Zřizovatel..3 1.4. Platnost dokumentu od:.3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy.. 4 2.2. Charakteristika

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV: OD HRANÍ K UČENÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ JABLONEC NAD NISOU, PALACKÉHO 37, příspěvková organizace Palackého 37, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 72 74 34 33 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto : Jsou

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Obsah 1 ÚVOD... 4 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 OFICIÁLNÍ NÁZEV... 5 ÚDAJE O ŠKOLE... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VELIKOST A VYBAVENOST ŠKOLY... 6 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU... 7 DLOUHODOBÉ

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 390/10-A Název školy Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Adresa: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více