1./ oprava názvu dokumentu na: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1./ oprava názvu dokumentu na: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Dodatek k dokumentu Školní vzdělávací program mateřské školy Zelený ráj V době inspekční činnosti ve dnech byly zjištěny některé nedostatky v tomto hlavním dokumentu školy. Na pedagogické radě jsme se s kolektivem společně dohodli opravit tyto shledané nedostatky: 1./ oprava názvu dokumentu na: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2. /zpracoval: kolektiv mateřské školy pod vedením Renáty Březinové 3./ v kapitole charakteristika školy -je pod popis budovy školy připsán odstavec týkající se charakteristiky třídy na odloučeném pracovišti ve znění: Od školního roku 2008/2009 patří k naší škole také třída na odloučeném pracovišti v prostorách Základní školy na ulici Valtická 3. Tato třída má kapacitu 20 dětí a vzhledem k prostředí školy je vhodná pro děti posledního ročníku mateřské školy, nebo pro děti s odkladem školní docházky. Děti této třídy se stravují v prostorách školní jídelny ZŠ. Rozměry menší herna je nevýhodou, proto jsou dětem během dne k dispozici ještě prostory školní družiny a tělocvična dle rozpisu ZŠ. Pro pobyt venku slouží dětem 2 hřiště s umělým povrchem. K tematickým vycházkám je odtud velmi blízko na Svatý Kopeček. v popisu týkající se prostředí je připsáno: Můžeme se pochlubit originálním prostředím pod Svatým Kopečkem 4./ v kapitole podmínky vzdělávání v naší škole materiální podmínky Pravidla pro jednotlivá centra aktivity ve třídách se stala již tradicí a dětem samozřejmostíbylo by vhodné je dětem i viditelně znázornit pro častější připomenutí. Je důležité hledat možnosti vytváření dalších koutků, což by vyřešilo dokoupení vhodného nábytku velikostně přizpůsobenému dětem a to postupně do všech tříd. Ve všech čtyřech třídách jsou děti smíšeného věku, jen třída na odloučeném pracovišti je vzhledem k prostředí vhodnější pro starší děti. Věkově mladší děti jsou jen výjimečně doplňovány. Diferencování věkových skupin je nedílnou součástí naší práce. Očekávané výstupy přizpůsobujeme jak věkovým skupinám, tak i jednotlivým dětem, podle jejich individuálních schopností a možností. -záměry do budoucna: Do budoucna bychom chtěli vytvořit další prostor alespoň pro skupinku dětí-již zmiňované Tvořivé centrum v suterénu budovy školky, které by se dalo využít na tvoření výtvarných prací na různé soutěže, nebo pro činnosti s keramickou hlínou, či přípravu programů pro vystoupení dětí na veřejnosti. Je potřeba zvážit možnost, kde by měla potřebné zázemí vedoucí školního stavování, s nábytkem pro uložení potřebných dokumentů. Potřebujeme také nechat vytvořit program pro potřeby školní jídelny, který by byl nastaven pro podmínky naší školy.

2 Chtěli bychom také dovybavit místnost, která slouží pro individuální logopedickou práci s dětmi novým stolečkem a poličkami a dotykovým počítačem, který by tuto práci s dětmi jistě velmi obohatil. podmínky vzdělávání v naší škole životospráva Děti na odloučeném pracovišti se stravují ve školní jídelně základní školy. Jen ve výjimečných případech (prázdniny v ZŠ, ředitelské volno) se stravují v budově školy na Habánské. -záměry do budoucna: Na odloučené pracoviště je potřeba zakoupit vhodné stoly do školní jídelny ke správnému stolování dětí, tak aby byly přizpůsobeny velikostně dětem předškolního věku. Pro děti na odloučeném pracovišti je potřeba pro kvalitní odpočinek pořídit také lehátka a nahradit tak nevhodné pěnové puzzle. V Duhové třídě je potřeba vytvořit prostor nejen pro uložení lehátek-skříň s potřebným odvětráním, ale i pro vhodné skladování potřebných lůžkovin. podmínky vzdělávání v naší škole psychosociální podmínky Vzhledem ke stanovenému cíli našeho Školního vzdělávacího programu je pro nás prioritou respektovat individuální potřeby aktivity i odpočinku jednotlivých dětí bez ohledu na věku /pokud dítě neusne do 30 minut má možnost vstávat a věnovat se připraveným aktivitám/. Ve třídách jsou vždy přichystány náhradní programy, různé klidové činnosti z nabídky podle probíhajících témat v jednotlivých třídách. Vzniká zde vhodný časový prostor pro individuální práci s dětmi podle jejich možností. Kvalita psychosociálních podmínek je přímo závislá na splnění požadavků, které máme v naší škole na profesionála - učitelku: Třída na odloučeném pracovišti s názvem Duhová je složena také z dětí různých věkových kategorií, ale prostředí školy více vyhovuje starším dětem, proto je sem směrujeme. Skupiny smíšeného věku si tak mohou vzájemně pomáhat, doplňovat se, ale i respektovat. I zde jsou dětem vytvořeny podmínky, které vedou děti k samostatnosti a zdravému rozvoji jejich osobnosti. Stravování je zajištěno v jídelně Základní školy časově tak, aby vyhovoval dětem školky i školákům. Individuální odpočinkový režim pro děti je stejný jako v budově školy. podmínky vzdělávání v naší škole pedagogické a personální zajištění Logopedická péče je zajištěna 1x týdně v rámci spolupráce s logopedickou ambulancí v budově školy/na základě souhlasu a zmocnění rodičů/.v budově školy je logopedie dále zajištěna naší školní logopedkou přímo a to 4x týdně. Na odloučeném pracovišti 2x týdně také touto formou odborné péče zajištěné logopedickou ambulancí.

3 Ve škole pracuje 5 správních zaměstnanců: -školnice, uklizečka -kuchařka, pomocná kuchařka -ekonomka 5/ kapitola organizace vzdělávání nepodtrhaný text v ŠVP PV byl, ale ne pod touto kapitolou. V současné době máme zapsáno ve třech třídách v budově školy 25 dětí a ve třídě na odloučeném pracovišti 20dětí. Heterogenní třídy v budově školy s názvy: Červená, Modrá, Zelená jsou rozšířené i o vedlejší prostory, ve kterých mají děti vytvořeny podmínky k vlastní aktivitě a experimentování a mohou se samy rozhodnout, kterých činností se účastní. Je tedy i zohledněno osobní soukromí a dostatečná péče je věnována obměňování věcného vybavení a pomůcek. V každé ze tříd je nastaven individuální odpočinkový režim. Děti odpočívají v Červené a Modré třídě na matracích v prostoru třídy, V Zelené třídě jsou k dispozici lehátka. Pro děti, které do ½ hodiny neusnou, jsou ve třídě připraveny klidové činnosti. Třída na odloučeném pracovišti s názvem Duhová je složena také z dětí různých věkových kategorií, ale prostředí školy více vyhovuje starším dětem, proto je sem směrujeme. Skupiny smíšeného věku si tak mohou vzájemně pomáhat, doplňovat se, ale i respektovat. I zde jsou dětem vytvořeny podmínky, které vedou děti k samostatnosti a zdravému rozvoji jejich osobnosti. Děti zde mohou využívat v dopoledních hodinách prostory školní družiny a pro pohybové aktivity i tělocvičnu. Stravování je zajištěno v jídelně Základní školy časově tak, aby vyhovoval dětem školky i školákům. Individuální odpočinkový režim platí pro děti podobně jako v budově školy. Děti zde odpočívají také 30 minut na lehátkách a podle jejich potřeby se mohou poté věnovat připraveným aktivitám v klidovém režimu. Přijímání dětí Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro vyzvednutí tiskopisu žádosti a podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku. Informace zveřejní v Zpravodaji města Mikulov. Zápis probíhá na škole. 2. Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ ve správním řízení na základě žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a dle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou v době zápisu zveřejněna (viz Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání event. webové stránky školy). Děti se přijímají do naplnění kapacity školy. 3. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.

4 5. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle 20 školského zákona - doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do mateřské školy. 6. Při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky ustanovení 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). 7. Zákonným zástupcům dítěte vydává ředitelka do 30 dnů správní rozhodnutí o přijetí ( nepřijetí) dítěte do MŠ. 8. Ředitelka může stanovit tříměsíční zkušební pobyt dítěte v mateřské škole. 9. Při přijetí dítěte do mateřské školy se ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte na rozsahu docházky dítěte do mateřské školy a způsobu a rozsah stravování. 10. V souladu s 34 odst. 9 školského zákona lze v případě necelodenní docházky dítěte přijmout další dítě na zbývající pravidelně nevyužívanou dobu. 11. Při umísťování dětí do tříd jsou brány v úvahu především potřeby školy, dětí, event. zájem rodičů. 12. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovolují kapacitní podmínky školy. Umístění dětí do tříd V jednotlivých heterogenních třídách zůstává skupina kmenových dětí a k ní se přidávají nově přijaté tak, aby věkové složení jednotlivých tříd bylo vyrovnané. Zároveň vycházíme vstříc rodičům v konkrétních požadavcích (sourozenec, příbuzný, kamarád, ). Pro jistou kmenových dětí zůstává se třídou vždy jedna z učitelek. Při nástupu nových dětí je užíván adaptační režim, který si domluví podle potřeb rodiče pro své dítě s učitelkou individuálně. Třídní vzdělávací programy Každá třída má zpracován Třídní vzdělávací program, ve kterém jsou přehledně rozpracovány integrované bloky ze Školního vzdělávacího programu a s nimi i tematické okruhy vzdělávací nabídky (podle výběru dětí) s patřičně širokou nabídkou činností. Součástí Třídních vzdělávacích programů jsou charakteristiky jednotlivých tříd a seznamy dětí. Klíčové kompetence, dílčí vzdělávací cíle. Každý TVP obsahuje i přehled plnění jednotlivých kompetencí a dílčích cílů, které jsou plně využívány k dalšímu plánování činností. Učitelka vždy plánuje dle vybraného okruhu téma, které vzniká po vzájemném rozhovoru s dětmi, tak aby se zde co nejvíce promítla představa dětí (plánovací list, který popisuje nejen připravené činnosti, ale i zpětnou evaluacievaluace okruhu, tématu). Evaluační listy jednotlivých dětí, jež jsou pravidelně doplňovány, jsou neoddělitelným dílem TVP v každé třídě, neboť individuální potřeby dětí jsou prioritou. je potřeba se ještě více soustředit na pokroky u dětí posledního ročníku mateřské školy- s pomocí speciálního pedagoga, který je součástí našeho kolektivu. Ve spolupráci se naší speciální pedagožkou sestavíme důkladnější hodnocení, které bude doplňováno minimálně 3x týdně.

5 Ve všech třídách pracují plně kvalifikované učitelky. Denní programy se odvíjí od stanoveného režimu dne, který je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí či na jejich aktuálně změněné potřeby. Je dbáno na to, aby děti měly dostatek času na i prostoru na spontánní hru. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti tak mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí mají možnost uchýlit se do klidnějšího koutu a neúčastnit se společných činností, stejně tak i při osobní hygieně. Nejsou překračovány počty ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. Vyhovuje nám zařazovat pravidelné řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity před obědem, nejen pro správné držení těla, ale i jako společné zklidnění. Zvažujeme i možnost zařazovat logopedické chvilky. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu Svět, do kterého patřím, který vypracoval celý pedagogický kolektiv. Aktuálně ho společně s pedagogickými pracovnicemi upravujeme podle měnících se podmínek Snažíme se respektovat vývojové a věkové zvláštnosti dětí, pomáhat rozvíjet dětem jejich přirozené potřeby s ohledem na respektování jejich osobních a specifických zvláštností, vytvářet podmínky pro optimální rozvoj osobních předpokladů. Tím umožnit dětem získat věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost. Denní řád v budově školy i na odloučeném pracovišti je dán rámcově a umožňuje pružně reagovat na individuální potřeby a možnosti dětí. Pevně stanovené časy jsou pouze časy jídel a odpoledního odpočinku. Střídání řízených a spontánních, individuálních a skupinových činností se snažíme dětem zajistit jejich přirozené potřeby a rozvoj osobnosti. Každodenně, pakliže to počasí dovolí zařazujeme pobyt venku, v odpoledním čase využíváme školní zahradu a hřiště. Podobně je tomu ve třídě na odloučeném pracovišti. Odpolední odpočinek dětí máme přizpůsobený potřebám dětí, pro něž jsou poskytovány po krátkém odpočinku zájmové a hrové aktivity. Minimálně jednou měsíčně máme pro děti připravené divadelní představení, s kterými k nám jezdí profesionální divadelní společnosti. Oblíbené jsou také hudební koncertky, a představení kouzelníka. Na podzim mají děti možnost účastnit se solné jeskyně a v jarních měsících plaveckého výcviku v Plavecké škole v Hustopečích. Každým rokem pořádáme pro děti pestrý program v rámci MDD, kde se potkáváme s kamarády z nedalekého Drasenhofenu. Vždy v červnu se můžeme těšit na celodenní výlet a následně se loučíme s dětmi, které odchází do 1. tříd ZŠ-všechny akce jsou společné i pro třídu na odloučeném pracovišti. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a věnujeme se intenzivně oblasti logopedie. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Tradicí je dlouholetá spolupráce s MŠ v Drasenofenu, ZŠ a logopedickou ambulancí v Mikulově.

6 6./ v kapitole anotace vzdělávacího programu popsané podmínky, které připravujeme, jsme nahradili možnostmi, které připravujeme Možnosti, které připravujeme: 7./kapitola Pravidla pro vnitřní hodnocení dětí a evaluaci původní text této kapitoly jsme nahradili tímto: 1. Dokumenty školy ŠVP PV-TVP, soulad ŠVP PV-RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace témat jednoho integrovaného bloku Čas. rozvrh: zhodnotit soulad vytvořených témat daného integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, případná opatření po ukončení tématu v daném integrovaného bloku - záznam do TVP (evaluace na plánovacím listu) - konzultace učitelek učitelky v jednotlivých třídách 1.2 Evaluace plnění přiřazených kompetencí v integrovaném bloku zhodnotit plnění kompetencí daného integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů, případná opatření Čas. rozvrh: po ukončení tématu v daném integrovaného bloku - záznam do TVP, záznam do tabulky přehledu plnění - konzultace učitelek učitelky v jednotlivých třídách 1.3 Evaluace plnění dílčích cílů při plnění kompetencí Čas. rozvrh: zhodnotit plnění dílčích cílů, případná opatření po ukončení tématu v daném integrovaného bloku s přiřazenými kompetencemi - záznam do TVP, záznam do tabulky přehledu plnění, popř. záznam do evaluačního listu jednotlivých dětí - konzultace učitelek učitelky v jednotlivých třídách 1.4 Evaluace integrovaných bloků vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované vzdělávací nabídky, stanovit případná opatření do dalšího, navazujícího tématu v rámci integrovaného bloku Čas. rozvrh: -vždy po ukončení tématu v integrovaném bloku - záznamy do plánovacích listů, přehled v tabulce - konzultace učitelek - dle potřeby záznam do přehledu o rozvoji dítěte, konzultace s rodiči

7 učitelky v jednotlivých třídách 1.5 Hodnocení dětí hodnotit vývojové pokroky jednotlivých dětí Čas. rozvrh: převážně průběžně, dle aktuální situace a potřeby - konzultace učitelek - konzultace s rodiči - konzultace s odborníky z pedagogicko-psychologické porady - diagnostika dětských výtvarných prací - cílené pozorování - záznamy do evaluačních listů dětí dle stanovených kritérií (grafické i písemné) zejména na základě diagnostiky a pozorování - dle potřeby stanovení případných opatření učitelky v jednotlivých třídách 1.6 Soulad TVP ŠVP RVP PV ověřit soulad TVP ŠVP RVP PV, hodnocení naplňování záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, spoluúčast rodičů Čas. rozvrh: 2x ročně (k , k ) - přehledy o rozvoji dětí (evaluační listy dětí) - monitoring - podrobnější hospitační záznamy - konzultace - dotazníky pro rodiče -1x ročně v pololetí - pedagogické porady -sebereflexe pedagogických pracovnic - vlastní hodnocení školy pedagogické pracovnice, rodiče, ředitelka 2. Průběh vzdělávání a výsledky Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a koncepčních záměrů ŠVP a výsledků vzdělávání. 2.1 Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce vzdělávací proces Čas. rozvrh: zhodnocení vlastního průběhu a výsledků vzdělávání z hlediska používaných metod a forem práce se záměry v této oblasti v ŠVP průběžně, dotazníky únor - monitoring - vzájemné hospitace - konzultace pedagogů - hospitace, uplatňování poznatků z dalšího vzdělávání - pedagogické porady -hodnocení dětí- /využití nástrojů viz 1.5/ pedagogické pracovnic, rodiče

8 2.2 Osobní rozvoj pedagogů uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního procesu, autoevaluace ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu Čas. rozvrh: průběžně, dotazníky v lednu, v červnu - konzultace - pedagogické porady - hospitace - monitoring - dotazníky pedagogické pracovnice 3. Podmínky vzdělávání Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro naplňování koncepčních záměrů ŠVP. 3.1 Evaluace personálních podmínek zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP PV: kvalifikovanost pedagogického týmu DVPP ve vztahu k cílům ŠVP a k naplnění koncepčních záměrů efektivita personálního zabezpečení ŠJ, MŠ Čas. rozvrh: vždy na začátku školního roku - průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků - kontrolní činnost - hospitace - pedagogické a provozní porady ředitelka, učitelka, vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka, školnice 3.2 Evaluace materiálních podmínek zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP: budova, technický stav -vybavení tříd dětský nábytek -pomůcky, hračky -zahrada + zahradní náčiní -ŠJ vybavení v souladu s legislativou Čas. rozvrh: září, leden, červen - dotazníky - záznamy z pedagogických a provozních porad - záznamy z kontrolní činnosti - jednání se zřizovatelem všichni zaměstnanci dle místa pracovní působnosti a zřizovatel 3.3 Evaluace ekonomických podmínek hodnocení činností v oblasti ekonomiky školy:

9 - sledování čerpání mzdových nákladů -účelnost, efektivnost hospodaření -rozbory čerpání příspěvku obce -rozbor hospodaření pololetní účetní závěrka -roční účetní závěrka -sledování naplňování záměrů dle ročního prováděcího plánu a rozpočtu školy v oblasti mzdové i příspěvku obce Čas. rozvrh: Rozbory dle směrnice ředitelky školy, přehledy čerpání 4x ročně, ostatní průběžně - tabulky - zprávy + rozbory - pedagogické a provozní porady - konzultace účetní, ředitelka 3.4 Evaluace organizačních podmínek školy Čas. rozvrh: leden, červen zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP - monitoring - hospitace - kontrolní činnost - dotazníky - záznamy z pedagog. a provozních porad - konzultace všichni zaměstnanci dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce 4. Spolupráce Cílem této oblasti je vyhodnocení přínosu partnerství pro naplňování stanovených záměrů v ŠVP. 4.1 Evaluace spolupráce s rodinou Čas. rozvrh: Úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů v této oblasti v ŠVP leden, červen - fotodokumentace, kronika - rozhovory s rodiči, monitoring mezi rodiči - dotazníky - provozní porady - školní akce za účasti rodičů pedagogické pracovnice, rodiče dotazníky, vedoucí ŠJ 4.2 Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností Vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu k naplnění stanovených záměrů v ŠVP

10 Čas. rozvrh: průběžně, konec školního roku - zveřejnění fotodokumentace - písemné záznamy o součinnosti a partnerství - projednání rozpočtu školy - webové stránky - konzultace s partnery - vystoupení dětí pro veřejnost - výstava dětských prací v obci - publikační činnost (Zpravodaj) ředitelka, učitelka, pracovnice dle stanovených povinností v souladu s ročním plánem

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Hradní 68, 267 53 Žebrák Tel. 311 533 494 Email mszebrak@razdva.cz www.mszebrak.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERNINKU. PLATNOST OD ZÁŘÍ 2009 na období tří let ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU Motto : Děti mají svůj krásný pohádkový svět, náš svět jsou

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pro školní roky: 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Schválen na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

S kamarády kolem světa 2012-2015

S kamarády kolem světa 2012-2015 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání S kamarády kolem světa 2012-2015 2 Obsah ŠVP : 1. Představení školy: -Základní údaje o škole -Historie a charakteristika školy -Organizace a uspořádání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A Základní škola a Mateřská škola Markvartice školní rok 2007/2008 projednán na pedagogické radě 28. 8. 2007 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-153/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Sokolská 352, 768 32 Zborovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH

tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH Mateřská škola Česká Třebová,Habrmanova, Okres Ústí nad Orlicí tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz 560 02 Česká Třebová ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 210/2009/RE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Dražice Název programu: U nás nejsi nikdy sám Zřizovatel: obec Dražice Zpracovala: Věra Packová, Bc. Markéta Vojnarovičová Ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka 1 Naše mateřská škola má již čtyřicetiletou tradici. Nabízíme dětem v atmosféře lásky a důvěry prožitkové učení,

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více