EVALUACE A AUTOEVALUACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVALUACE A AUTOEVALUACE"

Transkript

1 EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí). Evaluuje celý vzdělávací proces své třídy, vzhledem ke stanoveným cílům daným ŠVP. Individuální hodnocení dětí vytvořená kritéria dle očekávaných kompetencí. Vždy se musí respektovat možnosti dítěte. Učitelka musí zmapovat, co dítěti jde, v čem je úspěšné, jaký má případně talent, nutno zjistit v čem má dítě problémy, kde vázne, v čem jsou nedostatky a z toho všeho pak vyvodit důsledky pro svou práci s konkrétním dítětem.hodnocení je důvěrný dokument, který slouží pedagogům ke zlepšení rozvoje dítěte a podklad pro informace rodičům. Metody hodnocení a evaluace: ( při hodnocení dítěte) - pozorování, opakované pozorování - rozhovor s dítětem, rodiči, odborníky - diskuse - rozbor herních aktivit dítěte - rozbor procesu učení ( využití didaktických her a testů) - rozbor jazykových projevů (úroveň komunikace) - rozbor, analýza prací výtvorů dítěte( kresby, pracovní výrobky apod.) - rozbor osobní dokumentace dítěte - anamnézy ( rodinná i osobní) - sociometrické metody ( rozbor chování a jednání ve skupině, vztahy, postavení ve skupině) - analýza vlastní pedagogické aktivity Zástupkyně pro mateřskou školu hodnotí svou pedagogickou i řídící práci, hodnotí individuální pokroky jednotlivých dětí, kontroluje a hodnotí práci pedagogů a provozních zaměstnanců a evaluuje vzdělávací proces celé mateřské školy. O všech činnostech vede záznamy. Získávaná data porovnává se stanovenými záměry. Závěrečné hodnocení a evaluace mateřské školy je většinou realizována formou výroční zprávy školy. Ze závěrů vyvozuje důsledky úprava programu, projektu, přehodnocení cílů, organizace, metod, forem, vzdělávání dětí, podmínek personálních a věcných. METODY EVALUACE ( při hodnocení práce pedagogů) 1. metody pro pedagogické hodnocení 2. rozhovory, konzultace 3. diskuse 4. hospitace, pohospitační rozbor 5. pozorování 6. analýza třídní a školní dokumentace 7. analýza programů, cílových kompetencí u předškolních dětí 8. kontrola 9. dotazník 10. anketa 11. rozbor mediálních ohlasů 12. porovnávání výsledků s plánovanými cíli 13. analýza vlastní pedagogické a řídící práce

2 PROSTŘEDKY EVALUACE: - sledování a vyhodnocování funkčnosti ŠVP (vzhledem k zaměstnancům a dětem) 1x měsíčně učitelky ve své třídě na rubu TP - průběžné porovnávání a vyhodnocování ŠVP vzhledem k požadavkům RVP (1x za 3 měsíce na pedagogické poradě) rozbor a analýza společné práce - průběžné vyhodnocování zpracování TVP a jejich funkčnosti, porovnávání s požadavky ŠVP, optimalizace ( písemné záznamy o diskusích TVP, kontrolách ředitelkou a úpravách) změny v plánech ( každá uč.) - průběžné sledování a hodnocení respektování podmínek ( materiálních, hygienických, personálních, podmínek vhodné psychohygieny, organizace a provozu školy a podmínek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí) - zápisy do knihy oprav, do zprávy BOZP, do hospitačních zápisů - sledování a hodnocení kvality práce učitelek = kontrolní a hospitační činnost (zápisy do archů Záznam o hospitaci) - sledování a hodnocení kvality práce zájmových kroužků zápis v sešitě kontrol - průběžná analýza a hodnocení vlastní vzdělávací práce učitelky ( průběžné hodnocení pedag. činností, naplňování cílů ŠVP v souvislosti s hodnocením individuálních pokroků dětí) záznamy provádí učitelky do ŠVP, nebo třídních a týdenních plánů denní evaluační záznamy - individuální pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika záznamy o dětech - průběžná kontrola realizace hodnocení dětí a vedení diagnostických záznamů uč. A jejich zpětné využití zápisy kontrol, řešení problematiky na pedagogických poradách seznámení s výsledky kontrol - průběžné hodnocení (evaluace) vzdělávacího procesu školy hodnocení učitelek, hodnocení ředitelky, porovnávání vzhledem k plánovaným záměrům, zápis do sešitu porad - závěrečné ( roční) zhodnocení vzdělávacího procesu v MŠ porovnávání průběhu a výsledků vzdělávání se vzdělávacími cíli ŠVP a s cíli RVP (indikátory), hodnocení cílových kompetencí u předškolních dětí formou dotazníků každá z učitelek - sledování a hodnocení spolupráce školy s ostatními institucemi a odborníky - hodnocení vlastní práce ( zástupce pro MŠ) - kontroly a dodržování vnitřních norem školy, pracovního a organizačního řádu školy a plnění pracovní náplně - kontroly vedení třídní a jiné svěřené dokumentace KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ a EVALUACE PEDAGOGŮ A JEJICH VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI: - veškerá pedagogická činnost odpovídá poslání školy - dostatečné naplňování cílů daných ročním plánem - dostatečné naplňování průběžných a konkrétních vzdělávacích cílů daných ŠVP - je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně proměnlivý, respektuje potřeby dětí a aktuální situaci - děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku - děti mají dostatek pohybu na zahradě i v MŠ

3 - učitelky respektují individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, nenutí děti ke spánku - učitelky se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu, jsou dětem vhodným vzorem - děti se cítí v MŠ bezpečně, jistě, spokojeně - nově příchozí mají možnost postupné adaptace - učitelky respektují potřeby dětí ( obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně - napomáhají v jejich uspokojování - děti nejsou enormě zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem - všechny děti mají v MŠ stejné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno - nikdo není zesměšňován, podceňován - volnost a svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád - pedagogický styl učitelek je podporující, sympatizující, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte - s dětmi není zbytečně manipulováno, zbytečně se neorganizují - nepodporuje se nezdravá soutěživost - učitelka se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatnosti, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí - ve vztazích mezi sebou a dětmi pěstuje vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu, vzájemnou pomoc a podporu, uč. Se chová důvěryhodně a spolehlivě - dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je vedena ke vzájemnému přátelství - učitelka se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem ( prevence šikany a vandalismu) - prostorové uspořádání třídy vyhovuje nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí - hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděli, mohly si je samy brát a uklízet - učitelky pečují o to, aby děti měly dostatek tekutin v průběhu celého dne, snaží se o maximální pitný režim všech dětí - učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání - poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený - děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru - veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě - a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem - učitelky dostatečně dbají na soukromí dětí ( pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutu a neúčastnit se společných činností) - plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí - spojování tříd je maximálně omezeno v ranních i odpoledních hodinách - učitelka zve ke spolupráci rodiče - evaluační činnost učitelky je smysluplná, užitečná a z jejich výsledků vyvozuje závěry pro svoji další práci - učitelky dbají o svůj další odborný růst, soustavně se vzdělávají - učitelky jednají, chovají se profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí - ve vztazích s rodiči se snaží o oboustrannou důvěru a otevřenost, jsou vstřícné, ochotné spolupracovat, spolupráce je na základě partnerství - učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět

4 - učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení, domlouvají se o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání - učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nežádoucích rad

5 INDIKÁTORY KURIKULA PODPORY ZDRAVÍ V MŠ ( 2 principy + 12 zásad + formální kurikulum) P 1 Respekt k přirozeným lidským potřebám P 2 - Rozvíjené komunikace a spolupráce Z 1 Učitelka podporující zdraví Z 2 Věkově smíšené třídy Z 3 Rytmický řád Z 4 Tělesná pohoda a volný pohyb Z 5 Zdravá výživa Z 6 Spontánní hra Z 7 Podnětné věcné prostředí Z 8 Bezpečné sociální prostředí Z 9 Participativní a týmové řízení Z 10 Partnerské vztahy s rodiči Z 11 Spolupráce mateřské školy se základní školou Z 12 Začlenění mateřské školy do života obce FK Formální kurikulum Odpovědi se musí týkat každého dítěte, nejen těch, které na sebe dovedou upozornit. Odpověď: 1 Nikdy 2 Výjimečně 3 Občas 4 Často 5 Pravidelně

6 P1 RESPEKT K PŘIROZENÝM LIDSKÝM POTŘEBÁM DÍTĚ 1. - které má malou potřebu spánku odpočívá maximálně půl hodiny věk dítěte nerozhoduje 2. - pomalé má možnost dokončit činnost ( kreslení, úklid hraček, oblékání apod.) ve vlastním tempu 3. - rychlé se zabývá jinou činností UČITELKA ŘEDITELKA

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás ŠVP je vypracován v souladu s principy a zásadami RVP PV a pro práci školy představuje ŠVP Svět kolem nás základní pedagogický dokument, který

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP Výzkumný ústav pedagogický v Praze červen 2007 1 Obsah 1. Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu přípravné třídy ve ŠVP ZŠ 2. Obecné poznámky

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Mateřská škola Sochorova 2937, Most Adresa: Mateřská škola Sochorova 2937, Most 434 01 Identifikátor zařízení: 600 083 446 Zřizovatel:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Poznámky k tvorbě školního vzdělávacího programu ve speciální mateřské škole 46

Poznámky k tvorbě školního vzdělávacího programu ve speciální mateřské škole 46 Příloha Poznámky k tvorbě školního vzdělávacího programu ve speciální mateřské škole 46 Ze školského zákona vyplývá, že speciální mateřské školy, stejně jako mateřské školy běžné, mají za povinnost si

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více