3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy"

Transkript

1 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné, pro děti s odkladem školní docházky u kterých zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Vzdělávání v přípravné třídě usiluje o snadnější zařazení dítěte do prvního ročníku ZŠ a o dobrý start v první třídě. Školní vzdělávací program přípravné třídy je vypracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s přihlédnutím k Poznámkám k tvorbě vzdělávacího obsahu přípravných tříd ve ŠVP 3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 3.1. Cíle vzdělávání v přípravné třídě - rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání - osvojení základů hodnot, na níž je založena naše společnost - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost - rozvíjet fyzické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti dítěte, přistupovat ke každému dítěti individuálně, přizpůsobit metody a formy práce k vyrovnání nedostatků v rozvoji učení, sociálních dovedností a návyků - vést děti k samostatnosti, prodlužování záměrné pozornosti, posilovat jejich sebevědomí a sebeovládání - úzce spolupracovat s rodinou, navazovat na práci jiných specialistů psychologů, logopedů - probouzet u dětí zájem o prostředí, které je obklopuje, vnímat působení člověka na přírodu a naopak - vytvářet kladné sociální postoje, snažit se o vytvoření příjemné atmosféry ve třídě, o vytvoření přátelských vztahů jako jsou kamarádství, ohleduplnost, spolupráce a sounáležitost s kolektivem - připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy 3.2. Formy a metody práce v přípravné třídě - vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, a to formou spontánních i řízených aktivit - v didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení, toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, preferovány jsou hravé a tvořivé činnosti - dětem se specifickými vzdělávacími potřebami je věnována speciálně pedagogická péče dle doporučení OPPP

2 - děti se účastní také aktivit v rámci MŠ a 1. stupně ZŠ ( vycházky, návštěvy kulturních a sportovních akcí, muzeí, vystoupení pro rodiče, Vánoční trhy, Velikonoční jarmark, lampionový průvod atd..) - využívání textů: Šimonovy pracovní listy, kniha Malované počasí, encyklopedie, puzzle-lidské tělo, Rok s barevnými kamínky, grafomotorické listy na uvolňovací cviky s důrazem na správné držení tužky, pracovní listy na matematické představy, omalovánky. 4. Podmínky a organizace vzdělávání v přípravné třídě 4.1. Prostorové podmínky Přípravná třída je umístěna v budově ŠJ v nových prostorách školní družiny. Tento prostor je oddělen od ostatní části budovy, žáci přípravné třídy mají k dispozici šatnu a samostatné sociální zařízení. Dle rozvrhu a s dozorem učitelky mohou využívat další prostory školy -hernu, žákovskou knihovnu, kuchyňku, tělocvičny, školní hřiště, školičku v přírodě a učebnu s interaktivní tabulí. Třída pro přípravný ročník je vybavena novým moderním nábytkem, který splňuje všechny hygienické normy, skládá se z části pro volnou hru a z části vybavené stolky a židlemi. V pracovní části je umístěna tabule a další nábytek s úložným prostorem, nástěnky, televize, CD přehrávač a jiný drobný inventář. Ve třídě je umyvadlo se studenou vodou,. Místnost je možno větrat oknem, které je vybaveno žaluziemi proti oslění. Je možné snadno střídat různé typy činností bez organizačních těžkostí. Herna je vybavena hračkami a dalšími pomůckami tak, aby dětem poskytovala dostatečnou nabídku činností manipulačních, experimentálních, tvořivých, poznávacích, relaxačních, poslechových a výtvarných. Prostředí je upraveno podnětně a esteticky, děti se podílejí na výzdobě Organizace vzdělávání Organizace vzdělávání v přípravné třídě se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb. Děti zařazené do přípravné třídy mají specifické vzdělávací potřeby v porovnání s dětmi v běžné MŠ. Potřebují zvýšenou individuální péči a speciálně pedagogické postupy. Počet dětí v přípravné třídě je Časový rozsah vzdělávání je určen na 20 hodin týdně. Vyučovací hodiny jsou rozděleny na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb dětí. Žáci jsou pod stálým dohledem učitelky, příp. jiné dospělé osoby ( zaměstnance školy). Učitelka předchází úrazům žáků v rámci pravidel ochrany zdraví. Děti mají možnost navštěvovat ranní i odpolední družinu. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. K dokumentaci se používá třídní kniha a třídní výkaz. Některé děti jsou vzdělávány na základě individuálních vzdělávacích plánů. Vzdělávací program trvá 1 rok. Učitelka vede pro každého žáka Záznamový arch pro diagnostickou a pedagogickou práci s dítětem v přípravné třídě ZŠ. Při nástupu dítěte a v každém čtvrtletí školního roku provádí

3 diagnostiku deseti základních dovedností žáka. Na závěr školního roku vypracovává zprávu o průběhu předškolní přípravy, která je součástí dokumentace školy Organizace dne v přípravné třídě ranní družina příchod dětí pod dozorem učitelky přípravné třídy do školy, hra příprava na nový den, ranní kruh frontální, skupinové nebo individuální činnosti s dětmi hygiena, svačina frontální, skupinové nebo individuální činnosti s dětmi, pohybové aktivity, pobyt venku hygiena, odchod dětí pod dozorem učitelky přípravné třídy do ŠD oběd, školní družina 4.4. Životospráva žáků a psychosociální podmínky Stravování a pitný režim žáků zajišťují rodiče dětí, škola pro to vytváří časové a prostorové podmínky. Pitný režim dětí není časově omezen, svačina žáků je v době dopolední přestávky od hod. Oběd mohou rodiče žáků zajistit ve školní jídelně, pokud je žák přihlášen do školní družiny, pak škola zajišťuje dozor nad žákem při cestě do školní jídelny, při obědě a při cestě ze školní jídelny zpět do školní družiny. Snažíme se vytvářet takové psychosociální podmínky, aby se děti ve škole cítily bezpečně a spokojeně. Žákům je trvale vytvářeno klidné a příjemné prostředí. Ve třídách vzhledem k jinému režimu není zvonění na začátku a na konci výuky. Speciálně pedagogickou péči garantuje Obvodní pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum v součinnosti s třídní učitelkou, výchovnou poradkyní a školní psycholožkou. Škola vychází při výuce z doporučení OPPP formou podpůrných opatření ( individuální přístup, vhodné metodické postupy, kompenzační pomůcky, práce školní psycholožky atd.) Žáci se řídí školním řádem a řádem školní jídelny.

4 4.5. Personální zajištění Výuku v přípravné třídě zajišťuje učitelka přímo podřízená zástupkyni ZŠ. Spolupracuje s dalšími zaměstnanci školy, především s vyučujícími 1. ročníků, výchovnou poradkyní, se školní psycholožkou, s učitelkami MŠ naší školy, popř. s učitelkami MŠ, které žáci navštěvovali a s pracovníky OPPP a PC Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči je nezbytnou formou práce učitelky v přípravné třídě. Měla by být pravidelná a mít ustálenou podobu. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v přípravné třídě ústně učitelkou (při přebírání a předávání žáka, třídní schůzky, individuální konzultace) nebo písemně ( v notýsku žáka, na nástěnce při vstupu do prostor ŠD) Evaluace Žáci přípravné třídy nejsou klasifikováni způsobem běžným na základní škole (stupně hodnocení a chování, výchovná opatření, vydávání vysvědčení). Je kladen důraz na pozitivní motivaci a průběžné sledování a hodnocení individuálního vzdělávacího pokroku. Učitelka provádí vstupní, průběžnou a výstupní diagnostiku, při níž sleduje, popisuje a vyhodnocuje rozvoj žákovy osobnosti a jeho vzdělávací pokroky. Dle získaných poznatků navrhuje a v průběhu přípravné třídy realizuje potřebná pedagogická opatření. Hlavním nástrojem diagnostikování je pravidelně zpracovaný záznamový arch (vzor příloha). Mezi další diagnostické metody patří pozorování žáka, rozhovor, analýza žákovských prací, didaktické hry a projekty. Každý žák má své portfolio, ve kterém učitelka shromažďuje jeho vytvořené práce. Pedagogické závěry zpracovává učitelka přípravné třídy do pololetní a závěrečné zprávy, kterou předá rodičům a v kopii ji ukládá k žákově pedagogické dokumentaci. Ta bude předána škole, v níž žák nastoupí do 1. ročníku. Učitelka dbá i na autoevaluaci žáků, vhodným a přiměřeným způsobem je vede k tomu, aby se učili hodnotit výsledky své práce.

5 5. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí Dítě a jeho tělo oblast biologická Dítě a jeho psychika oblast psychologická Dítě a ten druhý oblast interpersonální Dítě a společnost oblast sociálně kulturní Dítě a svět oblast environmentální

6

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí ZŠ Veronské náměstí, Praha 10 Školní vzdělávací program přípravná třída Do školy s radostí 1. Charakteristika vzdělávacího programu Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program přípravné třídy Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy Obsah 1. Charakteristika přípravné

Více

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková Vypracovala: Mgr. Michala Fialová Schválila: Mgr. Markéta Šimková V Křídlech dne 1. září 2011 Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Pracoviště MŠ K. Šatala 17 370 10 České Budějovice

Více

Jsem človíček zvídavý i hravý

Jsem človíček zvídavý i hravý Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, 470 06 Česká Lípa Jsem človíček zvídavý i hravý Výchovně vzdělávací program přípravného ročníku základní školy (v České

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012

Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012 1 Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice aktualizace na školní rok 2011/2012 9. aktualizované vydání 1. září 2011 1. vydání 2. září 2002

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Dražice Název programu: U nás nejsi nikdy sám Zřizovatel: obec Dražice Zpracovala: Věra Packová, Bc. Markéta Vojnarovičová Ředitelka:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ZŠ a MŠ Rudník Rudník 407 54372 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM Motto : SAMOTNÉ DĚŤÁTKO JE DAR Z NEBE S NAŠÍ LÁSKOU A POMOCÍ NACHÁZÍ SAMO SEBE Platnost programu

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMACE O DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMACE O DRUŽINĚ ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu UČEBNÍ PLÁN Název vyučovacího předmětu I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Český jazyk a literatura 9 8 8 7 7 39 4 4 5 4 17 Anglický jazyk 3 4 4 11 3 3 3 3 12 Matematika 4 5 5 5 5 24 4 5 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. 776/ 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Výchozím materiálem při tvorbě ŠVP byl pro nás RVP PV, zkušenosti z praxe, odborné publikace a materiály ze seminářů. ŠVP je platný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více