Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT"

Transkript

1 Projekt: Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT Cílem projektu bylo, jak název napovídá, vytvoření pracovního a metodického materiálu pro práci ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, s využitím interaktivní tabule. K práci na tomto projektu nás motivovala především absence podobných materiálů přímo zaměřených na 1. až 3. ročník ZŠ. Při tvorbě materiálů jsme vycházeli především z očekávaných výstupů ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1. období vzdělávání, danými v Rámcovém vzdělávacím programu. Materiály by měly obohatit výuku předmětů naplňujících cíle této vzdělávací oblasti v 1. až 3. ročníku. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je členěna na pět tématických okruhů, pro které jsou zadány očekávané výstupy. Očekávané výstupy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1. období vzdělávání Místo, kde žijeme Žák - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. - začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě). - rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost. Lidé kolem nás Žák - rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi - odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností - projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům

2 Lidé a čas Žák - využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti - pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije - uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o prácí lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost Rozmanitost přírody Žák - pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích - roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě - provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů Člověk a jeho zdraví Žák - uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví - dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných - chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě - uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu - reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2004) S vědomím těchto očekávaných výstupů jsme vytvořili interaktivní prezentace ke všem tématickým okruhům dané oblasti. V prezentacích jsou zahrnuty výukové listy a listy s možností procvičování a upevňování prezentovaných témat.

3 Stručný popis jednotlivých prezentací Místo, kde žijeme - prezentace je zaměřena na získání poznatků ze stejnojmenného tématického okruhu - je rozdělena na tři části 1. část: Česká republika - zeměpisná charakteristika povrch, vodstvo, města, průmysl a zemědělství - popis povrchu, vodstva, státního znaku, využití zemědělské půdy 2. část: Domov - co je to domov - práce s adresou bydliště - jednotlivé části bytu jejich využití 3. část: Světové strany směrová růžice - seznámení se směrovou růžicí - využití růžice při práci s mapou Škola - tématický okruh: Místo, kde žijeme - prezentace je obohacení učiva o škole - stručné procvičení pomůcky, vybavení školy, části školy, vhodné chování ve škole Doprava - tématický okruh: Místo, kde žijeme s Člověk a jeho zdraví - prezentace se v pěti částech zaměřuje na seznámení s dopravním značením, na chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty a na dopravu - přehled členění systému dopravních značek - cyklista a kolo - semafor - chodec o přechod pro chodce o chování účastníků silničního provozu - charakteristika dopravy o poznávání dopravních prostředků o osobní dopravní prostředky a prostředky hromadné dopravy Čas - tématický okruh Lidé a čas - zaměřuje se především na rozlišování časových úseků - způsoby měření času a jeho zaznamenávání - řazení dní v týdnu - charakteristika jednotlivých ročních období - řazení měsíců v roce - minulost současnost budoucnost o charakteristika jednotlivých časových údobí

4 o rozlišování věcí z těchto období Rodina - tématický okruh Lidé kolem nás - charakteristika rodiny - zaměřuje se na rozlišování příbuzenských vztahů v rodině Lidé kolem nás - stejnojmenný tématický okruh - lidé v našem okolí - slušné chování, pomoc, úcta - cizinci odlišnosti, tolerance Lidé a výrobky - tématický okruh Lidé kolem nás - význam různých povolání a pracovních činností, pracovní pomůcky - rozlišení hry, učení a práce - výrobky, výrobní materiály - rozlišení služeb, výroby a kultury a umění Člověk - tématický okruh Člověk a jeho zdraví - stavba těla - etapy lidského vývoje - smyslové orgány Zdraví - tématický okruh Člověk a jeho zdraví - nemoc - úraz, prevence - postižení - hygiena - partnerství a rodinné vztahy Zdravá výživa - tématický okruh Člověk a jeho zdraví - zdravé stravovací návyky

5 Živočichové - rozdělení do kategorií - užitek hospodářských zvířat - mláďata - stavba těla - přirozené prostředí - ptáci Vesmír - planety Příroda - přirozené prostředí - ochrana - třídění odpadu Rostliny - okrasné, léčivé, jedovaté, chráněné Houby - jedlé, jedovaté houby - užití hub Neživá příroda - voda - vzduch - počasí Stromy - poznávací znaky - rozčlenění do kategorií

6 Řešení vybraných pracovních listů Místo kde žijeme list č. 9 - označená města jsou České Budějovice, Praha, Olomouc, Ostrava, Ústí nad Labem, Pardubice, Brno list č označení pojmenovaných pohoří na mapě + vyhledávání s pomocí dalších nevyznačených pohoří list č řeka, jezero - potok, přehrada - rybník list č. 14 vrchol stráň, úbočí úpatí list č. 15 tajenka: Neúrodná půda obsahuje převážně KAMENY. list č. 17 popletená slova oslovení - jméno a příjmení - ulice číslo - obec - směrovací číslo list č u některých věcí je možné přiřadit do více místností př. lampička, budík, zrcadlo Škola list č. 1 - v aktovce by neměli chybět svačina /jablko, rohlík/, psací potřeby, sešit, guma na mazání, kalkulačka list č. 3 - zamyšlení se nad školním řádem a případně nad pravidly třídy popis, vysvětlování

7 list č. 4 A Ž N Á S T Ě N K A K I E C I V A L O A Ž D T A B U L E B K U L S E Š I T Y E T T E L E V I Z O R O G U Č E B N I C E V U Y N I T Ě V K C K M P R A V Í T K O A A P E R O S K Ř Í Ň Doprava list č. 14 tajenka: Při přecházení buďme vždy opatrní. list č diskuze o chování jednotlivých účastníků silničního provozu Čas list č. 5 - přiřazení jednotlivých činností k denní době - zamyslet se na výhodou a nevýhodou zápisu času (ciferník 12 hodin, digitální 24 hodin) list č. 7 - řešení hádanek i křížovky: hodiny list č doplňujeme podle aktuálního dne - věty opravíme podle logického znění: Dnes nemusím do školy. Včera jsem dostala jedničku. Zítra půjdu s maminkou nakupovat.

8 list č. 13 P O N D Ě L Í Á S T Ř E D A T A T O B O S E N E D Ě L E K E T R V T Č Chybí ÚTERÝ. Rodina list č. 3, 5 - popsat jaká je maminka a jaký je tatínek nazývat lidské vlastnosti podle předcházejících listů list č. 8 - dopsat jména popisovaných příbuzných - při odkrytí obdélníku stranou kontrola list č. 9 S E S T Ř E N I C E E C E N A R T A R B S D Ě D E Č E K J R T A K Č I B A B Á A R M A T K A A T E T A S T R Ý C E T O R Lidé kolem nás list č. 2 - spojit možné pozdravy s jednotlivými lidmi - diskuze o vhodnosti pozdravů v různých situacích list č. 4 - debata nad obrázky Čím jednotliví lidé na obrázcích pomáhají? Pomáhám také tak? list č. 6 - slušné chování, úcta k druhým list č přiřazení zemí původu podle vzhledu dětí

9 - diskuze o tom, že tyto děti nemusí bydlet jen v dané zemi (multikulturalita) list č přiřazení pozdravů Hello! Velká Británie Tschüs! Německo Salut! Francie Ciao! Itálie Jhola! Španělsko Lidé a výrobky list č. 4 - přeskupováním písmenek složit názvy výrobků a pak je přiřadit k obchodům, ve kterých je můžeme koupit list č. 8 - spojit jednotlivá povolání a jejich charakteristiku - kontrola odsunutím červeného obdélníku list č. 9 - doplnit názvy povolání a stručné charakteristiky (můžeme pouze ústně) list č tajenka: ŘEMESLA - vysvětlit co to je, jaká jsou list č spojením logických dvojic vznikne jednoduchý popis vzniku pečiva a sešitu list č zamýšlet se nad materiálem, ze kterého jsou výrobky vytvořeny - ceny můžeme použít k matematickým úvahám kolik věcí a jaké si mohu koupit za 500,- Kč. apod. list č. 15 B P Í S E K T D A B O Á S R Ř T V M A K Í E A E L O L P V N P V N O A O E Ž Ů K A P

10 Použitá literatura a obrazový materiál VÚP, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha Žáček, J., Fixl, J., Žáčkova encyklopedie pro žáčky. Praha, Albatros Krojzlová, H., Prvouka pro 1. ročník základní školy. Praha, Fortuna Krojzlová, H., Prvouka pro 2. ročník základní školy /1. část/. Praha, Fortuna Konečná, L., Prvouka pro 2. ročník ZŠ. Olomouc, Prodos Štiková, V., Prvouka 3 pracovní sešit pro 3. ročník základní školy. Brno, Nová škola Štiková, V., Metodický průvodce učebnicí Prvouka 3. Brno, Nová škola Kašparová, B., Ajaxův zápisník II. Policie ČR OŘ Sokolov Nadace naše dítě. Dětská práva Vím, co smím?. Praha, Nadace Naše dítě Google internetový vyhledávač [online]. Dostupné z WWW <google.com>

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební texty : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět 1. období - 2. ročník Mgr. V. Štiková: Já a můj svět 2 (Nová škola) Mgr. V. Štiková:

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka,ve 4. a 5.ročníku ve vyučovacích předmětech přírodověda a vlastivěda. 4.4.1. Prvouka Charakteristika

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV pro vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět Všechny učebnice

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více