Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Koncepce rozvoje školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Koncepce rozvoje školy 2013-2019"

Transkript

1 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Autor: PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Obsah: Anotace 1) Analýza personálního stavu 2) Pedagogická situace školy a její výhled 3) Ekonomická a hospodářská analýza a výhled Závěr

2 Anotace Wichterlovo gymnázium je zcela stabilizovaná střední škola, která se za poslední roky díky píli a společné snaze všech zaměstnanců stala respektovanou a úspěšnou výchovně vzdělávací institucí. O její pozici hovoří i řada akcí, které se uskutečnily a uskuteční, a jejichž význam přesahuje hranice Moravskoslezského kraje v roce 2012 to byla ve spolupráci s Českými centry výstava Příběh kontaktní čočky o prof. Ottu Wichterlem a oslavy 150 let od založení Jednoty českých matematiků a fyziků, nebo třeba Ústřední kolo Matematické olympiády kategorií A a P plánované na rok Před šesti lety jsem s týmem mých nejbližších spolupracovníků převzal vedení školy s tím, že pro nás je nejdůležitější vyšlapat si vlastní cestu. Neexistují školy pro ředitele. Mnoho věcí jsme se učili za pochodu. Na svém přístupu však nechci nic měnit. Dá se shrnout do několika základních myšlenek: Obklopit se lidmi, kterým mohu plně profesně i lidsky důvěřovat a vážit si jich. Klást na zaměstnance školy vysoké nároky. Přitom si však uvědomit, že prvním zaměstnancem je samotný ředitel. Snažit se vytvořit na škole takovou atmosféru, kdy žáci i učitelé vědí, že mají společný cíl přípravu na studium na vysoké škole. Ten by je měl spojovat a nikoliv rozdělovat. Vytvořit školu, která by byla i přes nepříznivou demografickou situaci bez výjimek postavena na kvalitě výuky. Tomu se musí přizpůsobit myšlení i výběr zaměstnanců. Honba za normativy, lovení studentů a podbízení se nemá v takové škole místo. Mít vždy čistý štít a stůl. 1) Analýza personálního stavu Výuka probíhá na Wichterlově gymnáziu ve dvou všeobecných oborech vzdělávání : K/41 pro absolventy devátých tříd základních škol a K/81 pro absolventy pátých tříd základních škol. V přijímacím řízení v dubnu 2013 bude pošesté přijata jedna prima a tři první ročníky. Vedení školy tak reagovalo na kvantitativní a s tím spojený kvalitativní pokles, který byl před pěti šesti lety velmi patrný mezi žáky pátých tříd. Nyní je tento pokles pozorován ve třídách devátých. Ještě ve školním roce 2011/2012 studovalo na gymnáziu 24 tříd. V letošním školním roce to je tříd 23 a cílový stav od školního roku 2015/2016 je dvacet tříd. Tento pokles představuje snížení počtu pedagogických zaměstnanců jen v důsledku této vnitřní optimalizace téměř o deset. Další dva až tři pedagogové byli a budou nuceni opustit školu v důsledku menšího počtu dělení, které souvisí s připravovanou reformou financování. Rozhodnutí o omezení oboru K/81 Gymnázium se ukázalo z pedagogického hlediska jako správné, protože průměrná naplněnost tříd v ročnících, kam bylo přijímáno šedesát uchazečů, je dnes 26,16 (6 tříd). V pěti třídách v ročnících, kdy byla přijímána pouze jedna třída, studuje v průměru 31,40 žáka. Je zde evidentní pokles v důsledku nezvládnutí vysokých nároků školy na ty žáky, kteří obsadili v přijímacím řízení poslední místa. Ve čtyřletém oboru vzdělávání K/41 je průměrná naplněnost standardní: 28,17 žáka. Zájem o studium na Wichterlově gymnáziu je značný. I přes pokles počtu žáků devátých tříd je počet uchazečů o studium mezi roky 2010 do roku 2012 dva až dva a půl násobek kapacity. U žáků pátých

3 tříd je převis poptávky ještě větší. V roce 2010 byl přihlášen 101 uchazeč, v loňském roce to bylo 106 uchazečů na jedinou třídu. Počet nepedagogických zaměstnanců poklesl v minulých letech z přibližně třinácti na deset. Hlavní příčinou bylo zefektivnění práce a specifika financování nepedagogických zaměstnanců v roce Vzhledem k výše uvedeným informacím bude důležitým úkolem nového vedení zajistit sociální smír a provádět změny citlivě s ohledem na udržení kvality vzdělávání. 2) Pedagogická situace školy a její výhled Základním posláním (Wichterlova) gymnázia je kvalitní příprava žáků na další studium na vysoké škole. Wichterlovo gymnázium je dnes vnímáno jako jedna z nejnáročnějších škol v Moravskoslezském kraji. Výsledky výchovně-vzdělávací činnosti posledních let toto postavení podtrhují. Ať hodnocení státních maturit, programu MŠMT Excelence SŠ nebo úspěchy žáků v ústředních kolech soutěží, olympiád a přehlídek. Pedagogický sbor školy je plně kvalifikován a současné vedení klade důraz i na plnou aprobovanost a průběžné sebevzdělávání pedagogů. V nadcházejícím období bych rád prohluboval spolupráci s ostravskými univerzitami, která se ukazuje jako prospěšná pro gymnázium, VŠB-TU či OU i samotné žáky. Podařilo se realizovat několik evropských projektů, kde Wichterlovo gymnázium bylo či stále je partnerem. Provázanost škol se ukázala jako klíčová při přípravě studentů na SOČ, při využívání odborných laboratoří či přípravě pedagogických experimentů a výzkumů. Protože studium žáků na gymnáziu by mělo být aspoň v prvních dvou letech ryze všeobecné, klademe důraz na tři pilíře vzdělávání: jazyky, humanitní předměty a přírodovědné předměty. Žáci Wichterlova gymnázia mají na výběr z několika desítek seminářů a volitelných předmětů. Aktivně se vyučuje pět světových jazyků. Vedle povinné angličtiny, kde mají všichni žáci v posledních dvou letech studia povinně i konverzaci, si každý student volí pro celou dobu studia druhý cizí jazyk z nabídky francouzština, němčina, ruština a španělština. Zde je vidět důraz, který jsme na jazykové vzdělávání při zavádění ŠVP kladli. Zavedení povinné konverzace z anglického jazyka a rozšíření nabídky druhého cizího jazyka o španělštinu byla dobrá rozhodnutí španělština se stala nejoblíbenějším druhým jazykem. Dále je pro žáky možné studium latiny. V jazykovém vzdělávání se vždy snažíme vyjít vstříc maximálnímu počtu žáků. Při studiu přírodních a technických předmětů a matematiky máme dlouhodobě nejlepší výsledky. I na úrovni střední školy se nám daří vychovávat specialisty na informatiku, geometrii, fyziku či chemii. Zásadní bylo rozhodnutí neopustit, na rozdíl od mnoha jiných gymnázií, vzdělávání přírodních věd v laboratořích. Do laboratoře chemie, fyziky a biologie byly a ještě budou investovány značné částky. Pro každý předmět (nejen přírodovědný) jsme dále vybudovali (literatura, zeměpis, dějepis, fyzika, biologie, matematika, IVT 3x, VV, HV, anglický jazyk ) nebo plánujeme vybudovat (český jazyk, chemie, ZSV, druhé cizí jazyky ) minimálně jednu specializovanou multimediální učebnu. Vybavení učeben se daří obnovovat nejen z vlastních prostředků gymnázia, ale i ve zvýšené míře z darů rodičů a prostředků získaných v rámci (evropských) projektů (viz číst 3).

4 Ač tato koncepce s sebou přináší zvýšené nároky na organizaci školního roku a je nutná flexibilita zaměstnanců, ukazuje se jako klíčová konkurenční výhoda. 3) Ekonomická a hospodářská analýza a výhled Areál školy se skládá ze dvou budov a školního hřiště. Vedlejší budova školy, tzv. Domeček, byl v roce 2008 rekonstruován za přispění zřizovatele z prostředků OP Životní prostředí. Následně jsme z vlastních prostředků provedli i opravu interiéru a bylo přeloženo předizolované potrubí ÚT a vody. Ke spokojenosti zbývají opravy několika podlah a případné dovybavení novým nábytkem. Moderní a udržovaný je rovněž školní sportovní areál, na který jsme již dříve získali prostředky od Statutárního města Ostrava. Podobně kvalitní venkovní sportovní areál nemá v konkurenci ostravských škol obdoby. Žáci a následně pak v odpoledních hodinách ostravská veřejnost mají k dispozici kurt s umělým povrchem (tenis, florbal), s antukou (volejbal), asfaltem (basketbal, nohejbal), pískové volejbalové hřiště, trávní pro fotbal a softball a atletickou dráhu. Nejproblematičtější je hlavní budova školy, která je navíc prohlášena Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou. Z toho důvodu není možné školu zateplit a stávající okna musí být vyměněna pouze za dřevěná. Polovina výměny již proběhla díky financím zřizovatele v roce 2011, druhá etapa je plánovaná na rok Z vlastních prostředků a z dotace Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových zón se snažíme sanovat vstup do budovy. V roce 2012 jsme započali s postupnými opravami sociálního zázemí, což je při současných možnostech školy úkol na několik následujících let. Vzhledem k výrazným změnám v odpisových plánech však je i tato možnost do budoucna značně ztížena. Vedle dokončení dvou uvedených akcí (výměna oken a sociálního zařízení) je nutné (a to i na základě šetření Státní energetické inspekce) zateplit podlahu na půdě školy a opravit školní tělocvičnu, která je součástí školní budovy. Jedná se o ekologicky nejméně šetrnou část stavby, kterou by se snad podařilo i zateplit (ústní příslib vedoucích pracovníků Oddělení památkové péče Útvaru hlavního architekta MMO). Zde je nutná i oprava střechy a okapních svodů. Průběžně však i do hlavní budovy gymnázia vkládáme nemalé částky. Na škole je velmi dobře nastavená doplňková činnost, která za posledních šest let znamenala ekonomický přínos asi 2,1 mil. Kč. Asi polovina z této částky představuje čistý zisk. Ostatní prostředky byly například personální a energetické náklady. Doplňková činnost se skládá především z pronájmu místností, tělocvičen a sportovišť a z pořádání jazykových a přípravných kurzů. V doplňkové činnosti je třeba nadále úspěšně pokračovat a získané prostředky i nadále primárně používat na opravy a materiálové vybavení školy. Ve stejném období jsme především od rodičů školy získali finanční dary ve výši téměř 1,5 mil Kč. Tyto prostředky využíváme výhradně na vybavení tříd a nákup učebních pomůcek. Spolupráce s rodiči je velmi důležitá z mnoha hledisek. Celkově lze však konstatovat, že i díky této praxi nemáme problémy s vandalismem a ničením vybavení školy. Třetí využívanou možností mimorozpočtového financování jsou nejrůznější dotace a granty. Na evropských projektech dlouhodobě spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, Vysokou školou

5 báňskou-technickou univerzitou Ostrava a Moravskoslezským karjem. Vedle profesního růstu pedagogů jsme takto rovněž vybavili několik učeben školy. V současné době jsme u jednoho projektu předkladateli (Inovace vzdělávání na Wichterlově gymnáziu 1,64 mil Kč), u jednoho finančními partnery (VŠB-TU Matematika s radostí, výše finančního podílu 0,64 mil Kč) a u několika partnery nefinančními. Nejnověji plánujeme s partnerskou školou ze Slovenska na rok 2014 projekt v rámci přeshraniční spolupráce ČR-SR. Menší částky pravidelně získáváme od Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Poruba a Nadace OKD. V součtu se jedná o 0,77 mil Kč. Ekonomická situace školy je zcela stabilizovaná. Závěr Jsem toho názoru, že Wichterlovo gymnázium má svou hlavní i doplňkové činnosti nastaveny správně a není třeba v této hektické době provádět žádné zásadní změny. Učitelé i žáci potřebují především cítit podporu a základním úkolem vedení by mělo být vytvářet jim odpovídající pracovní podmínky a vyžadovat maximální výkon. Fungování gymnázia je službou veřejnosti a i přes ekonomické tlaky by základním posláním mělo i nadále být vzdělávání žáků. Proto je nutné obezřetně vybírat partnery školy a zvažovat zapojení do různých projektů a programů. Vyvážený musí být jejich případný přínos finanční, pedagogický i dopad na chod školy a výchovně-vzdělávací proces. Vzhledem k situaci popsané hlavně v bodech 2 a 3 této koncepce bych se nebránil v případě, kdy by tato varianta byla pro Moravskoslezský kraj přínosná například z důvodů optimalizace jiných středních škol, převzetí agendy této střední školy či gymnázia, nebo, pokud bychom byli osloveni o součinnost, rozšíření nabídky vzdělávacích oborů např. o obor M/01 Informační technologie, pro který máme materiální i personální vybavení. Uvedený typ rozhodnutí je však zcela v kompetenci zřizovatele a ředitel střední školy by měl postupovat v souladu s jeho představami. Pro fungování Wichterlova gymnázia však tato případná změna není vůbec nutná. V Ostravě-Porubě dne Antonín Balnar

6 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Autor: PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Obsah: Anotace 1) Analýza personálního stavu 2) Pedagogická situace školy a její výhled 3) Ekonomická a hospodářská analýza a výhled Závěr

7 Anotace Wichterlovo gymnázium je zcela stabilizovaná střední škola, která se za poslední roky díky píli a společné snaze všech zaměstnanců stala respektovanou a úspěšnou výchovně vzdělávací institucí. O její pozici hovoří i řada akcí, které se uskutečnily a uskuteční, a jejichž význam přesahuje hranice Moravskoslezského kraje v roce 2012 to byla ve spolupráci s Českými centry výstava Příběh kontaktní čočky o prof. Ottu Wichterlem a oslavy 150 let od založení Jednoty českých matematiků a fyziků, nebo třeba Ústřední kolo Matematické olympiády kategorií A a P plánované na rok Před šesti lety jsem s týmem mých nejbližších spolupracovníků převzal vedení školy s tím, že pro nás je nejdůležitější vyšlapat si vlastní cestu. Neexistují školy pro ředitele. Mnoho věcí jsme se učili za pochodu. Na svém přístupu však nechci nic měnit. Dá se shrnout do několika základních myšlenek: Obklopit se lidmi, kterým mohu plně profesně i lidsky důvěřovat a vážit si jich. Klást na zaměstnance školy vysoké nároky. Přitom si však uvědomit, že prvním zaměstnancem je samotný ředitel. Snažit se vytvořit na škole takovou atmosféru, kdy žáci i učitelé vědí, že mají společný cíl přípravu na studium na vysoké škole. Ten by je měl spojovat a nikoliv rozdělovat. Vytvořit školu, která by byla i přes nepříznivou demografickou situaci bez výjimek postavena na kvalitě výuky. Tomu se musí přizpůsobit myšlení i výběr zaměstnanců. Honba za normativy, lovení studentů a podbízení se nemá v takové škole místo. Mít vždy čistý štít a stůl. 1) Analýza personálního stavu Výuka probíhá na Wichterlově gymnáziu ve dvou všeobecných oborech vzdělávání : K/41 pro absolventy devátých tříd základních škol a K/81 pro absolventy pátých tříd základních škol. V přijímacím řízení v dubnu 2013 bude pošesté přijata jedna prima a tři první ročníky. Vedení školy tak reagovalo na kvantitativní a s tím spojený kvalitativní pokles, který byl před pěti šesti lety velmi patrný mezi žáky pátých tříd. Nyní je tento pokles pozorován ve třídách devátých. Ještě ve školním roce 2011/2012 studovalo na gymnáziu 24 tříd. V letošním školním roce to je tříd 23 a cílový stav od školního roku 2015/2016 je dvacet tříd. Tento pokles představuje snížení počtu pedagogických zaměstnanců jen v důsledku této vnitřní optimalizace téměř o deset. Další dva až tři pedagogové byli a budou nuceni opustit školu v důsledku menšího počtu dělení, které souvisí s připravovanou reformou financování. Rozhodnutí o omezení oboru K/81 Gymnázium se ukázalo z pedagogického hlediska jako správné, protože průměrná naplněnost tříd v ročnících, kam bylo přijímáno šedesát uchazečů, je dnes 26,16 (6 tříd). V pěti třídách v ročnících, kdy byla přijímána pouze jedna třída, studuje v průměru 31,40 žáka. Je zde evidentní pokles v důsledku nezvládnutí vysokých nároků školy na ty žáky, kteří obsadili v přijímacím řízení poslední místa. Ve čtyřletém oboru vzdělávání K/41 je průměrná naplněnost standardní: 28,17 žáka. Zájem o studium na Wichterlově gymnáziu je značný. I přes pokles počtu žáků devátých tříd je počet uchazečů o studium mezi roky 2010 do roku 2012 dva až dva a půl násobek kapacity. U žáků pátých

8 tříd je převis poptávky ještě větší. V roce 2010 byl přihlášen 101 uchazeč, v loňském roce to bylo 106 uchazečů na jedinou třídu. Počet nepedagogických zaměstnanců poklesl v minulých letech z přibližně třinácti na deset. Hlavní příčinou bylo zefektivnění práce a specifika financování nepedagogických zaměstnanců v roce Vzhledem k výše uvedeným informacím bude důležitým úkolem nového vedení zajistit sociální smír a provádět změny citlivě s ohledem na udržení kvality vzdělávání. 2) Pedagogická situace školy a její výhled Základním posláním (Wichterlova) gymnázia je kvalitní příprava žáků na další studium na vysoké škole. Wichterlovo gymnázium je dnes vnímáno jako jedna z nejnáročnějších škol v Moravskoslezském kraji. Výsledky výchovně-vzdělávací činnosti posledních let toto postavení podtrhují. Ať hodnocení státních maturit, programu MŠMT Excelence SŠ nebo úspěchy žáků v ústředních kolech soutěží, olympiád a přehlídek. Pedagogický sbor školy je plně kvalifikován a současné vedení klade důraz i na plnou aprobovanost a průběžné sebevzdělávání pedagogů. V nadcházejícím období bych rád prohluboval spolupráci s ostravskými univerzitami, která se ukazuje jako prospěšná pro gymnázium, VŠB-TU či OU i samotné žáky. Podařilo se realizovat několik evropských projektů, kde Wichterlovo gymnázium bylo či stále je partnerem. Provázanost škol se ukázala jako klíčová při přípravě studentů na SOČ, při využívání odborných laboratoří či přípravě pedagogických experimentů a výzkumů. Protože studium žáků na gymnáziu by mělo být aspoň v prvních dvou letech ryze všeobecné, klademe důraz na tři pilíře vzdělávání: jazyky, humanitní předměty a přírodovědné předměty. Žáci Wichterlova gymnázia mají na výběr z několika desítek seminářů a volitelných předmětů. Aktivně se vyučuje pět světových jazyků. Vedle povinné angličtiny, kde mají všichni žáci v posledních dvou letech studia povinně i konverzaci, si každý student volí pro celou dobu studia druhý cizí jazyk z nabídky francouzština, němčina, ruština a španělština. Zde je vidět důraz, který jsme na jazykové vzdělávání při zavádění ŠVP kladli. Zavedení povinné konverzace z anglického jazyka a rozšíření nabídky druhého cizího jazyka o španělštinu byla dobrá rozhodnutí španělština se stala nejoblíbenějším druhým jazykem. Dále je pro žáky možné studium latiny. V jazykovém vzdělávání se vždy snažíme vyjít vstříc maximálnímu počtu žáků. Při studiu přírodních a technických předmětů a matematiky máme dlouhodobě nejlepší výsledky. I na úrovni střední školy se nám daří vychovávat specialisty na informatiku, geometrii, fyziku či chemii. Zásadní bylo rozhodnutí neopustit, na rozdíl od mnoha jiných gymnázií, vzdělávání přírodních věd v laboratořích. Do laboratoře chemie, fyziky a biologie byly a ještě budou investovány značné částky. Pro každý předmět (nejen přírodovědný) jsme dále vybudovali (literatura, zeměpis, dějepis, fyzika, biologie, matematika, IVT 3x, VV, HV, anglický jazyk ) nebo plánujeme vybudovat (český jazyk, chemie, ZSV, druhé cizí jazyky ) minimálně jednu specializovanou multimediální učebnu. Vybavení učeben se daří obnovovat nejen z vlastních prostředků gymnázia, ale i ve zvýšené míře z darů rodičů a prostředků získaných v rámci (evropských) projektů (viz číst 3).

9 Ač tato koncepce s sebou přináší zvýšené nároky na organizaci školního roku a je nutná flexibilita zaměstnanců, ukazuje se jako klíčová konkurenční výhoda. 3) Ekonomická a hospodářská analýza a výhled Areál školy se skládá ze dvou budov a školního hřiště. Vedlejší budova školy, tzv. Domeček, byl v roce 2008 rekonstruován za přispění zřizovatele z prostředků OP Životní prostředí. Následně jsme z vlastních prostředků provedli i opravu interiéru a bylo přeloženo předizolované potrubí ÚT a vody. Ke spokojenosti zbývají opravy několika podlah a případné dovybavení novým nábytkem. Moderní a udržovaný je rovněž školní sportovní areál, na který jsme již dříve získali prostředky od Statutárního města Ostrava. Podobně kvalitní venkovní sportovní areál nemá v konkurenci ostravských škol obdoby. Žáci a následně pak v odpoledních hodinách ostravská veřejnost mají k dispozici kurt s umělým povrchem (tenis, florbal), s antukou (volejbal), asfaltem (basketbal, nohejbal), pískové volejbalové hřiště, trávní pro fotbal a softball a atletickou dráhu. Nejproblematičtější je hlavní budova školy, která je navíc prohlášena Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou. Z toho důvodu není možné školu zateplit a stávající okna musí být vyměněna pouze za dřevěná. Polovina výměny již proběhla díky financím zřizovatele v roce 2011, druhá etapa je plánovaná na rok Z vlastních prostředků a z dotace Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových zón se snažíme sanovat vstup do budovy. V roce 2012 jsme započali s postupnými opravami sociálního zázemí, což je při současných možnostech školy úkol na několik následujících let. Vzhledem k výrazným změnám v odpisových plánech však je i tato možnost do budoucna značně ztížena. Vedle dokončení dvou uvedených akcí (výměna oken a sociálního zařízení) je nutné (a to i na základě šetření Státní energetické inspekce) zateplit podlahu na půdě školy a opravit školní tělocvičnu, která je součástí školní budovy. Jedná se o ekologicky nejméně šetrnou část stavby, kterou by se snad podařilo i zateplit (ústní příslib vedoucích pracovníků Oddělení památkové péče Útvaru hlavního architekta MMO). Zde je nutná i oprava střechy a okapních svodů. Průběžně však i do hlavní budovy gymnázia vkládáme nemalé částky. Na škole je velmi dobře nastavená doplňková činnost, která za posledních šest let znamenala ekonomický přínos asi 2,1 mil. Kč. Asi polovina z této částky představuje čistý zisk. Ostatní prostředky byly například personální a energetické náklady. Doplňková činnost se skládá především z pronájmu místností, tělocvičen a sportovišť a z pořádání jazykových a přípravných kurzů. V doplňkové činnosti je třeba nadále úspěšně pokračovat a získané prostředky i nadále primárně používat na opravy a materiálové vybavení školy. Ve stejném období jsme především od rodičů školy získali finanční dary ve výši téměř 1,5 mil Kč. Tyto prostředky využíváme výhradně na vybavení tříd a nákup učebních pomůcek. Spolupráce s rodiči je velmi důležitá z mnoha hledisek. Celkově lze však konstatovat, že i díky této praxi nemáme problémy s vandalismem a ničením vybavení školy. Třetí využívanou možností mimorozpočtového financování jsou nejrůznější dotace a granty. Na evropských projektech dlouhodobě spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, Vysokou školou

10 báňskou-technickou univerzitou Ostrava a Moravskoslezským karjem. Vedle profesního růstu pedagogů jsme takto rovněž vybavili několik učeben školy. V současné době jsme u jednoho projektu předkladateli (Inovace vzdělávání na Wichterlově gymnáziu 1,64 mil Kč), u jednoho finančními partnery (VŠB-TU Matematika s radostí, výše finančního podílu 0,64 mil Kč) a u několika partnery nefinančními. Nejnověji plánujeme s partnerskou školou ze Slovenska na rok 2014 projekt v rámci přeshraniční spolupráce ČR-SR. Menší částky pravidelně získáváme od Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Poruba a Nadace OKD. V součtu se jedná o 0,77 mil Kč. Ekonomická situace školy je zcela stabilizovaná. Závěr Jsem toho názoru, že Wichterlovo gymnázium má svou hlavní i doplňkové činnosti nastaveny správně a není třeba v této hektické době provádět žádné zásadní změny. Učitelé i žáci potřebují především cítit podporu a základním úkolem vedení by mělo být vytvářet jim odpovídající pracovní podmínky a vyžadovat maximální výkon. Fungování gymnázia je službou veřejnosti a i přes ekonomické tlaky by základním posláním mělo i nadále být vzdělávání žáků. Proto je nutné obezřetně vybírat partnery školy a zvažovat zapojení do různých projektů a programů. Vyvážený musí být jejich případný přínos finanční, pedagogický i dopad na chod školy a výchovně-vzdělávací proces. Vzhledem k situaci popsané hlavně v bodech 2 a 3 této koncepce bych se nebránil v případě, kdy by tato varianta byla pro Moravskoslezský kraj přínosná například z důvodů optimalizace jiných středních škol, převzetí agendy této střední školy či gymnázia, nebo, pokud bychom byli osloveni o součinnost, rozšíření nabídky vzdělávacích oborů např. o obor M/01 Informační technologie, pro který máme materiální i personální vybavení. Uvedený typ rozhodnutí je však zcela v kompetenci zřizovatele a ředitel střední školy by měl postupovat v souladu s jeho představami. Pro fungování Wichterlova gymnázia však tato případná změna není vůbec nutná. V Ostravě-Porubě dne Antonín Balnar

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Koncepce rozvoje školy 2013-2019

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Koncepce rozvoje školy 2013-2019 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy 2013-2019 Autor: PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Obsah: Anotace 1) Analýza personálního stavu 2) Pedagogická situace školy

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1539/09-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1539/09-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1539/09-P Název školy: Církevní gymnázium Plzeň Adresa: Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň Identifikátor: 600 009 611 IČ: 40 527 867 Místo

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Č. j.: 26-OSD/06/2015 Rozdělení žáků

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Studujeme moderně a dvojjazyčně Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/01.0007

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od 1.9.2009 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ?

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov Le Thi 5. třída starosta + ředitel: ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Karta rozvoje vzdělávání v obci Ostrovsko společnou cestou ke kvalitnímu

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více