Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Koncepce rozvoje školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Koncepce rozvoje školy 2013-2019"

Transkript

1 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Autor: PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Obsah: Anotace 1) Analýza personálního stavu 2) Pedagogická situace školy a její výhled 3) Ekonomická a hospodářská analýza a výhled Závěr

2 Anotace Wichterlovo gymnázium je zcela stabilizovaná střední škola, která se za poslední roky díky píli a společné snaze všech zaměstnanců stala respektovanou a úspěšnou výchovně vzdělávací institucí. O její pozici hovoří i řada akcí, které se uskutečnily a uskuteční, a jejichž význam přesahuje hranice Moravskoslezského kraje v roce 2012 to byla ve spolupráci s Českými centry výstava Příběh kontaktní čočky o prof. Ottu Wichterlem a oslavy 150 let od založení Jednoty českých matematiků a fyziků, nebo třeba Ústřední kolo Matematické olympiády kategorií A a P plánované na rok Před šesti lety jsem s týmem mých nejbližších spolupracovníků převzal vedení školy s tím, že pro nás je nejdůležitější vyšlapat si vlastní cestu. Neexistují školy pro ředitele. Mnoho věcí jsme se učili za pochodu. Na svém přístupu však nechci nic měnit. Dá se shrnout do několika základních myšlenek: Obklopit se lidmi, kterým mohu plně profesně i lidsky důvěřovat a vážit si jich. Klást na zaměstnance školy vysoké nároky. Přitom si však uvědomit, že prvním zaměstnancem je samotný ředitel. Snažit se vytvořit na škole takovou atmosféru, kdy žáci i učitelé vědí, že mají společný cíl přípravu na studium na vysoké škole. Ten by je měl spojovat a nikoliv rozdělovat. Vytvořit školu, která by byla i přes nepříznivou demografickou situaci bez výjimek postavena na kvalitě výuky. Tomu se musí přizpůsobit myšlení i výběr zaměstnanců. Honba za normativy, lovení studentů a podbízení se nemá v takové škole místo. Mít vždy čistý štít a stůl. 1) Analýza personálního stavu Výuka probíhá na Wichterlově gymnáziu ve dvou všeobecných oborech vzdělávání : K/41 pro absolventy devátých tříd základních škol a K/81 pro absolventy pátých tříd základních škol. V přijímacím řízení v dubnu 2013 bude pošesté přijata jedna prima a tři první ročníky. Vedení školy tak reagovalo na kvantitativní a s tím spojený kvalitativní pokles, který byl před pěti šesti lety velmi patrný mezi žáky pátých tříd. Nyní je tento pokles pozorován ve třídách devátých. Ještě ve školním roce 2011/2012 studovalo na gymnáziu 24 tříd. V letošním školním roce to je tříd 23 a cílový stav od školního roku 2015/2016 je dvacet tříd. Tento pokles představuje snížení počtu pedagogických zaměstnanců jen v důsledku této vnitřní optimalizace téměř o deset. Další dva až tři pedagogové byli a budou nuceni opustit školu v důsledku menšího počtu dělení, které souvisí s připravovanou reformou financování. Rozhodnutí o omezení oboru K/81 Gymnázium se ukázalo z pedagogického hlediska jako správné, protože průměrná naplněnost tříd v ročnících, kam bylo přijímáno šedesát uchazečů, je dnes 26,16 (6 tříd). V pěti třídách v ročnících, kdy byla přijímána pouze jedna třída, studuje v průměru 31,40 žáka. Je zde evidentní pokles v důsledku nezvládnutí vysokých nároků školy na ty žáky, kteří obsadili v přijímacím řízení poslední místa. Ve čtyřletém oboru vzdělávání K/41 je průměrná naplněnost standardní: 28,17 žáka. Zájem o studium na Wichterlově gymnáziu je značný. I přes pokles počtu žáků devátých tříd je počet uchazečů o studium mezi roky 2010 do roku 2012 dva až dva a půl násobek kapacity. U žáků pátých

3 tříd je převis poptávky ještě větší. V roce 2010 byl přihlášen 101 uchazeč, v loňském roce to bylo 106 uchazečů na jedinou třídu. Počet nepedagogických zaměstnanců poklesl v minulých letech z přibližně třinácti na deset. Hlavní příčinou bylo zefektivnění práce a specifika financování nepedagogických zaměstnanců v roce Vzhledem k výše uvedeným informacím bude důležitým úkolem nového vedení zajistit sociální smír a provádět změny citlivě s ohledem na udržení kvality vzdělávání. 2) Pedagogická situace školy a její výhled Základním posláním (Wichterlova) gymnázia je kvalitní příprava žáků na další studium na vysoké škole. Wichterlovo gymnázium je dnes vnímáno jako jedna z nejnáročnějších škol v Moravskoslezském kraji. Výsledky výchovně-vzdělávací činnosti posledních let toto postavení podtrhují. Ať hodnocení státních maturit, programu MŠMT Excelence SŠ nebo úspěchy žáků v ústředních kolech soutěží, olympiád a přehlídek. Pedagogický sbor školy je plně kvalifikován a současné vedení klade důraz i na plnou aprobovanost a průběžné sebevzdělávání pedagogů. V nadcházejícím období bych rád prohluboval spolupráci s ostravskými univerzitami, která se ukazuje jako prospěšná pro gymnázium, VŠB-TU či OU i samotné žáky. Podařilo se realizovat několik evropských projektů, kde Wichterlovo gymnázium bylo či stále je partnerem. Provázanost škol se ukázala jako klíčová při přípravě studentů na SOČ, při využívání odborných laboratoří či přípravě pedagogických experimentů a výzkumů. Protože studium žáků na gymnáziu by mělo být aspoň v prvních dvou letech ryze všeobecné, klademe důraz na tři pilíře vzdělávání: jazyky, humanitní předměty a přírodovědné předměty. Žáci Wichterlova gymnázia mají na výběr z několika desítek seminářů a volitelných předmětů. Aktivně se vyučuje pět světových jazyků. Vedle povinné angličtiny, kde mají všichni žáci v posledních dvou letech studia povinně i konverzaci, si každý student volí pro celou dobu studia druhý cizí jazyk z nabídky francouzština, němčina, ruština a španělština. Zde je vidět důraz, který jsme na jazykové vzdělávání při zavádění ŠVP kladli. Zavedení povinné konverzace z anglického jazyka a rozšíření nabídky druhého cizího jazyka o španělštinu byla dobrá rozhodnutí španělština se stala nejoblíbenějším druhým jazykem. Dále je pro žáky možné studium latiny. V jazykovém vzdělávání se vždy snažíme vyjít vstříc maximálnímu počtu žáků. Při studiu přírodních a technických předmětů a matematiky máme dlouhodobě nejlepší výsledky. I na úrovni střední školy se nám daří vychovávat specialisty na informatiku, geometrii, fyziku či chemii. Zásadní bylo rozhodnutí neopustit, na rozdíl od mnoha jiných gymnázií, vzdělávání přírodních věd v laboratořích. Do laboratoře chemie, fyziky a biologie byly a ještě budou investovány značné částky. Pro každý předmět (nejen přírodovědný) jsme dále vybudovali (literatura, zeměpis, dějepis, fyzika, biologie, matematika, IVT 3x, VV, HV, anglický jazyk ) nebo plánujeme vybudovat (český jazyk, chemie, ZSV, druhé cizí jazyky ) minimálně jednu specializovanou multimediální učebnu. Vybavení učeben se daří obnovovat nejen z vlastních prostředků gymnázia, ale i ve zvýšené míře z darů rodičů a prostředků získaných v rámci (evropských) projektů (viz číst 3).

4 Ač tato koncepce s sebou přináší zvýšené nároky na organizaci školního roku a je nutná flexibilita zaměstnanců, ukazuje se jako klíčová konkurenční výhoda. 3) Ekonomická a hospodářská analýza a výhled Areál školy se skládá ze dvou budov a školního hřiště. Vedlejší budova školy, tzv. Domeček, byl v roce 2008 rekonstruován za přispění zřizovatele z prostředků OP Životní prostředí. Následně jsme z vlastních prostředků provedli i opravu interiéru a bylo přeloženo předizolované potrubí ÚT a vody. Ke spokojenosti zbývají opravy několika podlah a případné dovybavení novým nábytkem. Moderní a udržovaný je rovněž školní sportovní areál, na který jsme již dříve získali prostředky od Statutárního města Ostrava. Podobně kvalitní venkovní sportovní areál nemá v konkurenci ostravských škol obdoby. Žáci a následně pak v odpoledních hodinách ostravská veřejnost mají k dispozici kurt s umělým povrchem (tenis, florbal), s antukou (volejbal), asfaltem (basketbal, nohejbal), pískové volejbalové hřiště, trávní pro fotbal a softball a atletickou dráhu. Nejproblematičtější je hlavní budova školy, která je navíc prohlášena Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou. Z toho důvodu není možné školu zateplit a stávající okna musí být vyměněna pouze za dřevěná. Polovina výměny již proběhla díky financím zřizovatele v roce 2011, druhá etapa je plánovaná na rok Z vlastních prostředků a z dotace Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových zón se snažíme sanovat vstup do budovy. V roce 2012 jsme započali s postupnými opravami sociálního zázemí, což je při současných možnostech školy úkol na několik následujících let. Vzhledem k výrazným změnám v odpisových plánech však je i tato možnost do budoucna značně ztížena. Vedle dokončení dvou uvedených akcí (výměna oken a sociálního zařízení) je nutné (a to i na základě šetření Státní energetické inspekce) zateplit podlahu na půdě školy a opravit školní tělocvičnu, která je součástí školní budovy. Jedná se o ekologicky nejméně šetrnou část stavby, kterou by se snad podařilo i zateplit (ústní příslib vedoucích pracovníků Oddělení památkové péče Útvaru hlavního architekta MMO). Zde je nutná i oprava střechy a okapních svodů. Průběžně však i do hlavní budovy gymnázia vkládáme nemalé částky. Na škole je velmi dobře nastavená doplňková činnost, která za posledních šest let znamenala ekonomický přínos asi 2,1 mil. Kč. Asi polovina z této částky představuje čistý zisk. Ostatní prostředky byly například personální a energetické náklady. Doplňková činnost se skládá především z pronájmu místností, tělocvičen a sportovišť a z pořádání jazykových a přípravných kurzů. V doplňkové činnosti je třeba nadále úspěšně pokračovat a získané prostředky i nadále primárně používat na opravy a materiálové vybavení školy. Ve stejném období jsme především od rodičů školy získali finanční dary ve výši téměř 1,5 mil Kč. Tyto prostředky využíváme výhradně na vybavení tříd a nákup učebních pomůcek. Spolupráce s rodiči je velmi důležitá z mnoha hledisek. Celkově lze však konstatovat, že i díky této praxi nemáme problémy s vandalismem a ničením vybavení školy. Třetí využívanou možností mimorozpočtového financování jsou nejrůznější dotace a granty. Na evropských projektech dlouhodobě spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, Vysokou školou

5 báňskou-technickou univerzitou Ostrava a Moravskoslezským karjem. Vedle profesního růstu pedagogů jsme takto rovněž vybavili několik učeben školy. V současné době jsme u jednoho projektu předkladateli (Inovace vzdělávání na Wichterlově gymnáziu 1,64 mil Kč), u jednoho finančními partnery (VŠB-TU Matematika s radostí, výše finančního podílu 0,64 mil Kč) a u několika partnery nefinančními. Nejnověji plánujeme s partnerskou školou ze Slovenska na rok 2014 projekt v rámci přeshraniční spolupráce ČR-SR. Menší částky pravidelně získáváme od Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Poruba a Nadace OKD. V součtu se jedná o 0,77 mil Kč. Ekonomická situace školy je zcela stabilizovaná. Závěr Jsem toho názoru, že Wichterlovo gymnázium má svou hlavní i doplňkové činnosti nastaveny správně a není třeba v této hektické době provádět žádné zásadní změny. Učitelé i žáci potřebují především cítit podporu a základním úkolem vedení by mělo být vytvářet jim odpovídající pracovní podmínky a vyžadovat maximální výkon. Fungování gymnázia je službou veřejnosti a i přes ekonomické tlaky by základním posláním mělo i nadále být vzdělávání žáků. Proto je nutné obezřetně vybírat partnery školy a zvažovat zapojení do různých projektů a programů. Vyvážený musí být jejich případný přínos finanční, pedagogický i dopad na chod školy a výchovně-vzdělávací proces. Vzhledem k situaci popsané hlavně v bodech 2 a 3 této koncepce bych se nebránil v případě, kdy by tato varianta byla pro Moravskoslezský kraj přínosná například z důvodů optimalizace jiných středních škol, převzetí agendy této střední školy či gymnázia, nebo, pokud bychom byli osloveni o součinnost, rozšíření nabídky vzdělávacích oborů např. o obor M/01 Informační technologie, pro který máme materiální i personální vybavení. Uvedený typ rozhodnutí je však zcela v kompetenci zřizovatele a ředitel střední školy by měl postupovat v souladu s jeho představami. Pro fungování Wichterlova gymnázia však tato případná změna není vůbec nutná. V Ostravě-Porubě dne Antonín Balnar

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Koncepce rozvoje školy 2013-2019

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Koncepce rozvoje školy 2013-2019 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy 2013-2019 Autor: PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Obsah: Anotace 1) Analýza personálního stavu 2) Pedagogická situace školy

Více

Zpráva založená na výsledcích vlastního hodnocení školy podle MODELU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY

Zpráva založená na výsledcích vlastního hodnocení školy podle MODELU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j.

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j. Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia

Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Aktualizace 1.

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta)

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Platné od 1. 9. 2010 č.j. Gym669/683/2010 aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.2.1 Materiální vybavení... 5 2.2.2 Prostorové vybavení... 5 2.2.3 Technické vybavení... 7

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat Cicero ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Koncepce rozvoje. Gymnázia, Brno, třída kapitána Jaroše 14. v letech 2011 2015

Koncepce rozvoje. Gymnázia, Brno, třída kapitána Jaroše 14. v letech 2011 2015 Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz Koncepce rozvoje Gymnázia, Brno,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

Koncepce rozvoje na roky 2013 2017. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje na roky 2013 2017. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Koncepce rozvoje na roky 2013 2017 Název školy: Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Adresa: Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Vypracováno: březen 2013 Obsah: I. Koncepce

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více