Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Právní aspekty správy a řízení IS I. Ochrana softwaru BIVŠ

2 Obsah 1. Úvod 2. Počítačové právo: objekty a nástroje 3. Ochrana softwaru

3 1. Úvod Jaké jsou oblasti nebo situace při řízení IT, při kterých potřebujete (pokud jste vedoucí IS/IT) konzultace právníka nebo vlastní znalosti z oblasti práva? Pokud musíte být v souladu se zákonem o veřejných zakázkách 137/2006 Pokud zpracováváte osobní a citlivé údaje Pokud nastane nějaká neočekávaná událost (narušení bezpečnostních kontrol, krádež HW, dat, špatné dodávky IT služeb způsobí škodu,..) Řešení personálních problémů (ukončení pracovního poměru, monitorování činností zaměstnanců, ) Uzavírání smluv s poskytovateli služeb IT Poskytování služeb IT mimo vlastní organizaci

4 Právní standardy v oblasti IT (1) Klady Mohou zlepšit kvalitu a transparentnost využívání IT Mohou stanovit hranice mezi legální a nelegální činností Mohou stanovit tresty pro nelegální činnosti signál pro společnost o důležitosti dané oblasti

5 Právní standardy v oblasti IT (2) Zápory - problémy: Nejsou pružné Chráněné objekty nejsou vždy materiální povahy (data, software) Problémy s vlastnictvím dat/informací Proměnná hodnota informace Nové technologie se uvádějí na trh bez adekvátních bezpečnostních kontrol a pravidel jejich využívání Problém s dodržováním zákonů Závěr: Právní ochranu je potřeba kombinovat s dalšími typy ochrany (technickými, organizačními, bezpečnostními, zabudovanými,..)

6 2. Počítačové právo: objekty a nástroje (1) Hardware podobný jako jiné zboží Ochrana databáze Directiva 96/9/EC o právní ochraně databází 1. Podle této směrnice jsou databáze, které způsobem výběru a/nebo uspořádáním obsahu představují vlastní duševní výtvor autora, chráněny jako takové podle autorského práva. Pro určení, zda podléhají této ochraně, se neuplatní žádná další kritéria 2. Autorskoprávní ochrana databází podle této směrnice se nevztahuje na jejich obsah a není na újmu práv k tomuto obsahu

7 Ochrana dat EU Directive 95/46/EC o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Hlavní zásady kvalita údajů: : osobní údaje musí být zejména zpracovány korektně a zákonným způsobem, musí být přesné a aktualizované legitimní zpracování údajů: : zpracování osobních údajů může být provedeno pouze, pokud subjekt údajů nezpochybnitelně udělil souhlas nebo je zpracování nezbytné zvláštní kategorie: : musí být zakázáno zpracování osobních údajů, které odhalují rasový či etnický původ, názory na veřejné otázky, náboženské nebo filozofické přesvědčení, odborovou příslušnost, jakož i zpracování údajů týkajících se zdraví a sexuálního života. Informování osob:správce musí poskytnout osobě, od které získává údaje, které se jí týkají, některé informace (totožnost správce, účely zpracování, příjemci údajů atd.); právo těchto osob na přístup k údajům: právo vznést námitku proti zpracování údajů: subjekt údajů musí mít právo vznést z legitimních důvodů námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají důvěrná povaha a bezpečnost zpracování: : jakákoli osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele, jakož i samotný zpracovatel, který má přístup k osobním údajům, je může zpracovávat pouze podle pokynů správce Oznámení orgánu dozoru o zpracování: správce musí zaslat oznámení vnitrostátnímu orgánu dozoru, a to před zahájením zpracování

8 Nástroje právní ochrany Jdou napříč všemi druhy práva Autorské právo Trestní právo Pracovní právo, občanské právo (IT/IS služby)

9 3. Ochrana SW Základní způsoby Copyright (autorský zákon) Patent Licenční smlouva Technická ochrana Trestní stíhání Doplňkové nástroje: Nekalá soutěž Obchodní tajemství Obchodní značka

10 Copyright Chrání vyjádření myšlenky, ale nikoliv myšlenku samotnou (např. chrání program, ale nikoliv algoritmus) Základem pro ochranu autorského práva k softwaru: Dohoda TRIPS (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, 1994) definuje počítačové programy ve zdrojovém a strojovém kódu stejně jako literární díla, a objasňuje, že by se na ně měly vztahovat autorská práva EU ochrana software: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů

11 EU ochrana softwarových programů SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů Výňatek: Pro vyloučení jakýchkoliv nejasností je nutno stanovit, že předmětem ochrany je pouze vyjádření počítačového programu a že myšlenky a zásady, na kterých jsou založeny jednotlivé prvky programu včetně myšlenek a zásad, na kterých jsou založena rozhraní, nejsou chráněny autorským právem ve smyslu této směrnice. V souladu s touto zásadou autorského práva se ochrana podle této směrnice nevztahuje na myšlenky a zásady, na kterých je založena logika, algoritmy a programovací jazyky

12 Definice počítačového programu Počítačovým programem se rozumí programy v jakékoliv formě, včetně těch, které jsou součástí technického vybavení (hardware) Tento výraz zahrnuje rovněž přípravné koncepční práce vedoucí k vytvoření počítačového programu za podmínky, že povaha těchto prací v pozdější etapě umožní vytvoření počítačového programu.

13 Zásady ochrany formou copyright Autorský zákon se začíná uplatňovat v okamžiku, kdy dílo je vyjádřeno v objektivně přijatelné podobě Autor má výlučné právo užívat program k: a) stálému nebo dočasnému rozmnožování počítačového programu jako celku nebo jeho části, a to jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě. Pokud je takové rozmnožování nezbytné pro zavedení, zobrazení, provoz, přenos nebo ukládání počítačového programu do paměti, vyžadují tyto rozmnožovací úkony svolení nositele práva; b) překladům, zpracováním, úpravám a k jakékoliv jiné změně počítačového programu a k rozmnožování programu z těchto úkonů vyplývajícímu, aniž jsou dotčena práva osoby provádějící změnu programu; c) jakékoliv formě veřejného šíření, včetně pronájmu, jehož předmětem je původní počítačový program nebo jeho rozmnoženiny.

14 Pokud je počítačový program vytvořen zaměstnancem v rámci výkonu jeho povinností nebo podle pokynů jeho zaměstnavatele, je zaměstnavatel výlučně oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k takto vytvořenému počítačovému programu, pokud není smlouvou stanoveno jinak

15 Patent Chrání myšlenku, ale nikoliv vyjádření myšlenky Je třeba podat do jednoho roku od vyhlášení nebo prodeje myšlenky a obvykle trvá 20 let od data podání Představuje právo kontrolovat výrobu a prodej HW a SW Produkt musí být nové řešení, které může být opakované

16 Patent vs. Copyright použij patent, pokud znáš unikátní způsob pro nějakou činnost a nechceš, aby ostatní to dělali stejným způsobem bez toho, že by platili poplatky použij copyright,, pokud máš nějaký koncový produkt a nechceš, aby ostatní jako celek nebo jeho části kopírovali

17 Patent vs. Copyright 2005: Rada Evropské unie schválila návrh směrnice o možnosti chránit počítačové programy pomocí patentu Reakce profesionálů počítače byla různá: Hi-tech firmy byly pro směrnici malé podniky a open source vývojáři byli proti Konečný výsledek: Evropský parlament hlasoval 648:14 pro odmítnutí návrhu V USA byla patentová ochrana zavedena před 20 lety V Evropě: Jednou z možností, jak aplikovat SW patentovou ochranu: v případě, kdy kombinace HW a SW představuje jednoúčelové zařízení (Computer Implemented Invention) Na tomto základě Evropský patentový úřad udělil více než de-facto SW patentů

18 Licenční smlouvy (1) Licenční smlouva je smluvní typ upravený občanským zákoníkem, na jehož základě poskytovatel, který je majitelem práva duševního vlastnictví, poskytuje oprávnění k výkonu tohoto práva nabyvateli, jenž se zavazuje poskytovateli poskytnout poskytovateli odměnu Vazba na autorské právo Nejúčinnější forma ochrany Vztahuje se jen na strany smlouvy

19 Licenční smlouvy (2) Důležité aspekty smluv: Výhradní nebo nevýhradní? Výhradní licence opravňuje jedině a pouze nabyvatele k výkonu licencovaného práva ve sjednaném rozsahu Právo modifikovat program? ANO: Free SW, Open source SW, Copylefted SW NE: chráněný SW Pro jednotlivce ano: Semi-free SW Bude k dispozici zdrojový kód? ANO: Free SW, Open source SW, Copy Lefted SW NE: Copyrighted, Freeware, Shareware, Private SW

20 Právo šířit sublicence? Licenční smlouvy (3) ANO: potřeba specifikovat podmínky (např. omezení teritoriální) Free SW, Copylefted SW, Freeware, Shareware NE: Non-free SW, Proprietary SW Způsob ukončení smlouvy Určená doba uběhla Před ukončením: Ukončení z důvodu porušení podmínek smlouvy (odstoupení od smlouvy) Ukončení z jiných důvodů (výpověď smlouvy), Podmínky: Určit čas mezi formálním oznámením ukončení a skutečným časem ukončení smlouvy Určit poplatky za předčasné ukončení

21 Druhy licencí (1) Serverové licence - software je možné použít na specifikovaných serverech Lokální licence (Site License) Sw je možné používat na určitém místě (adresa, místnost, útvar, dům v ulici, atd.) Licence na uživatele/jméno software může užívat určitá osoba Licence na transakce - "on-demand" model; podniky platí měsíčně za služby podle jejich využívání (cloud computing SaaS) Konkrétní podmínky se liší podle poskytovatele a služeb

22 Druhy licencí (2) Objemové licence Bulk (volume) licencing licence může používat určitý pevný počet osob Suite/Bundle Software licence licence se vztahují na celou funkcionalitu daného balíku (možné slevy podnikům) Multiple Users Software licence více uživatelů má možnost užívat licence bez jmenné identifikace Time- Based Software licence omezení práv na určitou dobu Node-lock (named host) Software licence omezení práv na určitou část HW Concurrent Software licence - omezení práv na definovaný počet současně pracujích uživatelů atd.

23 Copyleft SW vs. Copyright SW Copyleft SW je opakem "copyright".... A copyleft znamená, že veřejnost může redistribuovat volně programy Zvláštní forma v rámci tzv. GNU projektu název licencí GNU General Public License Copyright SW je termín pro licence chráněné autorským právem

24 Technická ochrana SW Speciální zařízení a algoritmy zamezující kopírování nebo využívání funkcionality HW ochrana hardlocks SW ochrana aktivační klíče, seriová čísla, limitovaný počet užití DRM (Digital Rights Management)- hlavně audio video sada programů, které umožňují ochranu obsahu chráněného autorskými právy je používán k ochraně počítačových her a dalšího SW Uživatelé: Sony, Apple IRM (Information Rights Management) Aplikuje se v rámci organizací Chrání citlivá data pomocí enkrypce a víceúrovňových kontrol přístupu

25 Postihy - druhy odpovědností OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST: Autorský zákon v 40 vymezuje nároky, kterých se může autor domáhat v občanskoprávním řízení v případě, že bylo do jeho práva neoprávněně zasaženo, nebo pokud jeho právu hrozí neoprávněný zásah. PŘESTUPKOVÁ ODPOVĚDNOST:V V méně závažných případech, kdy neoprávněné jednání nenaplňuje znaky trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem s práv k databázi podle 270 trestního zákoníku, a je tak klasifikováno jako přestupek, hrozí porušiteli na základě 105a 105c autorského zákona pokuta až ,- Kč. TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST: Jakékoliv neoprávněné užití díla, ke kterému nedal oprávněný subjekt svolení, je sice protiprávní, nemusí se však automaticky jednat o trestný čin porušení autorského práva, práv souvisejících s právem s práv k databázi podle 270 trestního zákoníku.

26 Postihy (2) především povinnost nahradit způsobenou škodu a vydat bezdůvodné obohacení (občanskoprávní odpovědnost, možno požadovat i v trestním řízení); pokuta až , Kč (přestupková odpovědnost); trest odnětí svobody až na dva roky; případně šest měsíců až pět let, získal-li li pachatel činem značný prospěch nebo dopustil-li li se takového činu ve značném rozsahu, a v případě získání prospěchu velkého rozsahu nebo způsobení škody velkého rozsahu tři až osm let; peněžitý trest až do 36 a půl milionu korun; trest propadnutí věci počítače,

27 Nekalá soutěž Podpůrný nástroj Vztahuje se pouze na konkurenty Poškozená strana musí doložit důkazy

28 Obchodní tajemství Může se uplatnit, pokud chráněný objekt Poskytuje výhodu proti konkurentům Vynakládáte adekvátní úsilí na jeho ochranu Prozrazení obchodního tajemství je trestní čin Je možná kombinace s autorským prýávem???? ANO Je možná kombinace s patentem???? NE

29 Obchodní značka Chrání jméno/název, ale ne Sw samotný Je potřeba registrovat jméno na Úřadu průmyslového vlastnictví Jméno musí splňovat určité požadavky: Musí jasně identifikovat službu nebo produkt Nemůže být tvořeno obecnými slovy Nesmí porušovat zvyklosti a pravidla slušného chování Nesmí zahrnovat náboženské symboly Ochrana trvá 10 let s možností prodloužení na dalších 10 let

30 SAM Software Asset Management SAM - obchodní praxe, která zahrnuje správu a optimalizaci nákupu, nasazení, údržbu, využití a odstraňování softwarových aplikací v rámci organizace (ITAM - IT aktiva zahrnují všechny prvky SW a HW, které se nacházejí v podnikatelském prostředí) Norma ISO / IEC : 1: 2006 Informační technologie - software pro správu aktiv

31 SAM - cíle Snižovat náklady spojené s údržbou SW (slevy na centrálně pořizovaný SW, odstranění nepoužívaného SW) Podporovat soulad s politikami a počítačovými standqardy (IT Governance) Zlepšit produktivitu zaměstnanců Zavést a vylepšovat různé politiky týkající se pořizování, dokum,entování, využívání, podpory a rušení SW

32 SAM- technologie Nástroje pro evidenci SW inteligentní odhalování Sw napříč sítěmi a zaznamenávání základních informací (název, Id produktu, velikost, datum, verze Porovnávání dat z evidence s informacemi při nákupu SW soulad s licenčními smlouvami, politikou Sledování metrik vbyužívání SW napříč sítí Nástroje pro kontrolu akcí spojených se SW Nástroje pro automatické nahráváním a šíření nového Sw Nástroje pro řízení updatů, patches software/

33 Otázky: 1. Vyjmenujte nástroje právní ochrany SW a popište jejich základní principy 2. Vyjmenujte a popište typy Sw licencí 3. Jaké hlavní aspekty má řešit licenční smlouva? 4. Jaká je situace v ochraně SW v zemích EU a USA? 5. Popište cíle, nástroje a lídry v oblasti software označovaného jako SAM

Právní úprava počítačových programů

Právní úprava počítačových programů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Právní úprava počítačových programů Bakalářská práce Autor: Jolana Kühnel Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal Ochrana práv duševního vlastnictví Ing. Tomáš Badal Připravil: Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ochrana práv duševního vlastnictví Foto: Lukáš Krajíček Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:klasterni_knihovn

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III Úvod Porušování autorského práva je současnou společností všeobecně tolerováno a pro mnohé se stalo běžnou

Více

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 459 31996L0009 L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování A 4.8 1 Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol M g r. A d é l a F a l a d o v á, M K Č R, o d b o r a u t o r s k é h o p r á v a? Orientujete se v problematice autorského práva?? Chcete získat

Více

PROVOZOVÁNÍ INTERNETOVÝCH OBCHODŮ (E-SHOPŮ)

PROVOZOVÁNÍ INTERNETOVÝCH OBCHODŮ (E-SHOPŮ) Ú Ř A D P R O O C H R A N U O S O B N Í C H Ú D A J Ů PROVOZOVÁNÍ INTERNETOVÝCH OBCHODŮ (E-SHOPŮ) M e t o d i k a p r o s p l n ě n í z á k l a d n í c h p o v i n n o s t í u k l á d a n ý c h z á k o

Více

Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard

Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard Vážený pan Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Primátor hlavního města Prahy Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 V Praze dne 10. června 2011 Věc: Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému

Více

Prosazování práv z duševního vlastnictví

Prosazování práv z duševního vlastnictví Prosazování práv z duševního vlastnictví Učební texty JUDr. Jindřiška Munková, Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., Dr. Hans-Georg Landfermann, Dr. Cornelius Renner I. DÍL SEŠIT 1 2007 Publikace je základní

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Související právní problematika

Související právní problematika Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Související právní problematika 1 Úvodem Pro začínající

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více