Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami"

Transkript

1 Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami

2 Postavení norem z řady PNE v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN PNE ČSN , ČSN PNE PNE PNE

3 Ochrana před bleskem Podle EN/IEC 62305

4 Členění normy Všeobecné zásady Řízené riziko (metodika odhadu rizika) Hmotné škody na objektech a fyzické ohrožení života Elektrické a elektronické zařízení uvnitř objektů

5 Základní princip nové koncepce ochrany před bleskem Tolerovatelné riziko, které vyjadřuje maximální možné riziko pro určité objekty

6 ČSN EN Všeobecné zásady

7 ČSN EN Informuje o nebezpečí blesku, o parametru blesku, o odvozených parametrech pro simulaci účinků blesku a o parametrech zkoušek pro simulaci účinků blesku Uvádí souhrn řad norem pro ochranu před bleskem Vysvětluje postupy a zásady ochrany, ze kterých vycházejí další části

8 Nutnost a ekonomická výhodnost ochrany před bleskem Významné vlastnosti objektu: stavební materiál (dřevo, cihla, beton, kovová konstrukce, apod.) funkce užití (rod. dům, kancelář, divadlo, hotel, škola, spod.) živé bytosti užívající objekt a umístěné předměty (osoby, zvířata; hořlavé nebo nehořlavé materiály, apod.) vstupující inženýrské sítě stávající nebo předpokládaná ochranná opatření míra rozšíření nebezpečí

9 Ochranná opatření Před zraněním živých bytostí dotykovým nebo krokovým napětím: přiměřená izolace venkovních vedení vyrovnání potenciálů fyzikální omezení a varovné upozornění Ke zmenšení hmotných škod: pro objekty systém ochrany před bleskem: - instalace přepěťových ochran v místě vstupu inženýrských sítí do objektu - stínění objektů, instalací, vedení zavedených do objektů - volba trasy a provedení vnitřních rozvodů pro inženýrské sítě: - přepěťové ochrany v napájecích vedeních a na jejich koncích - magnetické stínění kabelů

10 Základní kritéria ochrany před bleskem ochranné úrovně (LPL) třídy I, II, III, IV pro každou třídu je nutné znát kritéria: - maximálních hodnot: nutná pro dimenzování a projektování součástí ochrany před bleskem a přepětím tak, aby odpovídaly očekávaným požadavkům - minimálních hodnot: pro určení ochranných prostorů vnější jímací soustavy, aby byla zaručena ochrana před přímými údery blesku (poloměr valící se koule)

11 ČSN EN Řízené riziko

12 ČSN EN Stanovuje odhad rizika pro objekty nebo inženýrské sítě bleskem (výbojem mezi mrakem a zemí); Stanovuje metody pro odhad rizika překročí-li hodnota skutečného rizika tolerovanou hodnotu, dovolí uvedené metody výběr přiměřených opatření ke snížení skutečného rizika na nebo pod hodnotu přípustného (tolerovaného) rizika

13 Potenciální následky výboje mrak - země Ohrožení objektu: - škody na objektu a jeho vybavení - výpadky příslušných elektrických a elektronických zařízení - zranění živých bytostí uvnitř nebo v blízkosti objektu Ohrožení inženýrských sítí: - škody na inženýrských sítích - výpadky příslušných elektrických a elektronických zařízení

14 ČSN EN Hmotné škody na objektech a fyzické ohrožení života

15 ČSN EN Zabývá se návrhem vnější ochrany objektů před bleskem (hromosvodu) Obecně se ochrana před bleskem (LPS) skládá z vnější a vnitřní ochrany. Účelem hromosvodu je chránit objekt před požárem nebo mechanickými účinky bleskového proudu a osoby nebo zvířata nacházející se uvnitř nebo v těsné blízkosti objektu (zranění, smrt) Stanovuje požadavky na vnější ochranu budov před hmotnými škodami, navíc požadavky pro ochranu před zraněním osob dotykovým a krokovým napětím v blízkosti hromosvodu

16 Funkce vnější ochrany před bleskem zachycení přímého úderu blesku do objektu jímací soustavou bezpečné svedení bleskového proudu do uzemňovací soustavy systémem svodů rozvedení bleskového proudu v zemi uzemňovací soustavou

17

18 ČSN EN Elektrické a elektronické zařízení uvnitř objektů

19 ČSN EN Stanovuje ochranná opatření ke snížení poškození elektrických a elektronických zařízení uvnitř objektů Ochrana řeší nebezpečí způsobeným impulsy vyvolanými úderem blesku (LEMP) na principu zón bleskové ochrany (LPZ); jednotlivé zóny jsou definovány jako prostory s různou intenzitou LEMP

20 Definice zón LPZ0 A vnější nechráněný prostor mimo objekt; v zóně je možný přímý úder blesku, elm. pole bleskového výboje není tlumeno LPZ0 B vnější prostor chráněný jímacím zařízením hromosvodu a prostor těsně u vnějších zdí objektu, terasy a nižší střechy; v zóně není v mezích stanovené účinnosti hromosvodu možný přímý úder blesku, elm. pole bleskového výboje v blízkém okolí je tlumeno částečně LPZ0 C v prostoru 3x3 m na úrovni terénu vně objektu pro osoby a zvířata nebezpečí vzniku dotykových a krokových napětí LPZ1 vnitřní prostor za vnějšími zdmi a pod střechou; není možný přímý úder blesku; elm. pole bleskového výboje je tlumeno útlum závisí na materiálu zdí a účinku Faradayovy klece (hromosvod, uzemnění, potenciálové vyrovnání, kovová potrubí a vedení LPZ2 vnitřní prostor místností a chodeb u vnitřních stěn objektu; není možný přímý úder blesku; elm. pole je tlumené útlum je závislý na materiálu a stínění vnitřních stěn LPZ3 prostor uvnitř kovových skříní koncových elektrických zařízení a prostor uvnitř odstíněných místností

21

22

23 Uzemnění a vyrovnání potenciálů uzemnění dosažení pokud možno nejlepšího ekvipotenciálního pospojování mezi zařízeními a příslušnou uzemňovací soustavou stínění základní opatření ke snížení elektromagnetických polí potenciálové vyrovnání snížení rozdílů potenciálů uvnitř chráněného objektu; uvnitř zón LPZ a na hranicích zón LPZ Pospojování k vyrovnání potenciálů může být provedeno pospojovacími vodiči, popřípadě pomocí svodičů přepětí

24 Přepěťové ochrany SPD Svodiče přepětí SPD Typ 1 slouží k vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem a ke zvládnutí přímých úderů blesku (tvar vlny 10/350 μs) Svodiče přepětí SPD Typ 2 slouží pro ochranu před přepětím v pevných instalacích (tvar vlny 8/20 μs) Svodiče přepětí SPD Typ 3 svodiče pro instalaci v pevné nebo mobilní části - zásuvkové výstupy a terminály (tvar vlny 1,2/50 μs)

25 Metodika návrhu systému ochrany před bleskem a přepětím U nově budovaných je účinnosti dosaženo vhodným návrhem provedeným odborníkem (koordinace stavebního, elektrotechnického a v ochraně před bleskem) Pomocí revizí a údržby je třeba zachovat dosažený stupeň ochrany před přepětím

26

27

28 Termíny provedení revizí během výstavby a po provedení ochrany před bleskem a přepětím pravidelně po každé změně součásti, která je určena pro ochranu po úderu blesku do budovy

29 Izolovaný hromosvod pro stanice mobilních operátorů na budovách rozlišení tří situací: - objekt nemá hromosvod - objekt má nefunkční hromosvod - objekt má funkční hromosvod V tuto chvíli jsou k dispozici pouze pokyny výrobců přepěťových ochran

30 TNI Ochrana před bleskem Komentář k souboru norem ČSN EN až 4

31 Původní izokeraunická mapa ČR a SR bouřkových dní (z roku 1970)

32 Postup pro rozhodnutí o potřebě ochrany Identifikuj chráněnou stavbu Urči typy ztrát příslušných k chráněné stavbě nebo inženýrské síti Pro každý typ ztrát: urči přípustné riziko R T urči a vypočítej všechny odpovídající součásti rizika R X Vypočítej R = R X R > R T NE Stavba nebo inženýrská síť je chráněna pro tento typ ztrát ANO Nainstaluj odpovídající ochranná opatření vhodná pro snížení R

33 ČSN EN Zóny ochrany před bleskem LPZ LEMP LPZ 0 A jímací soustava LPZ 0 B M vyrovnání potenciálů svodič bleskového proudu místní vyrovnání potenciálů svodič přepětí svod LPZ 1 stínění místnosti LEMP LPZ 0 A klimatizace LPZ 3 LEMP koncové zařízení LPZ 2 LPZ 0 B LPZ 2 napájecí síť NN LPZ 0 C Informačnětechnická síť SEMP LPZ 1 armování základový zemnič

34 Instalace uzemňovacího přívodu

35 Ochranné opatření proti dotykovým napětím

36 Ochranné opatření proti krokovým napětím

37 Pospojování proti blesku

38 Instalace přepěťových ochran SPD v zapojení před elektroměrem

39 Instalace přepěťových ochran SPD

40 Vnější ochrany před LPS (hromosvod) - provedení

41 Výpočet dostatečné vzdálenosti s pro klimatizační jednotku

42 Vyšetření ochranných prostorů jímací soustavy FVE

43 Napojení svodu na okružní jímací vedení

44 Detail uchycení tyčového jímače k nosnému stožáru a jeho spojení s vodičem s izolaci vn

45 Návrh oddálené jímací soustavy zásobníku plynu

46 Rozmístění jímačů na izolovaných podpěrách

47 Technologické schéma větrné elektrárny

48 Zóny ochrany před bleskem větrné elektrárny

49 Ochrana před přepětím v neměřené části PNE Ed. 2

50 Řada ČSN EN Všeobecné zásady Řízené riziko (metodika odhadu rizika) Hmotné škody na objektech a fyzické ohrožení života Elektrické a elektronické zařízení uvnitř objektů

51 Které normy byly uvažovány zejména ČSN ČSN ČSN ČSN

52 Obecné podmínky 9 požadavků

53 Přílohy 1. Názvosloví; 2. Požadavky na přepěťové ochranné zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) zapojené v neměřené části; 3. Požadavky na instalaci přepěťové ochranné zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) ; 4. Požadavky na rozváděče a skříně; 5. Umístění ve vnitřní instalaci u jednotlivých objektů;

54 Příloha 5 - Umístění zařízení přepěťové ochrany třídy B činžovní dům; kancelářský (nebo podobný) objekt s více odběrateli; rodinný domek/drobná provozovna - objekt připojený na venkovní vedení; rodinný domek/drobná provozovna - objekt připojený na kabelové vedení

55 Obrázek 1a

56 Obrázek 1b

57 Obrázek 2a

58 Obrázek 2b

59 Obrázek 3aa.1

60 Obrázek 3ab

61 Obrázek 3ac.1

62 Obrázek 3ba

63 Obrázek 3bb

64 PNE , 2. vydání ČEZ Distribuce, a.s. E.ON Česká republika, s.r.o. E.ON distribuce, a.s. PRE distribuce, a.s. ZSE, a.s. SSE, a.s. VSE, a.s.

65 Vymahatelnost na licencí vymezeném území ČEZ Distribuce, a.s. Pravidla provozování distribučních soustav schválená ERÚ; Příloha č. 6, poznámka na konci čl přívodní vedení nn; Připojovací podmínky pro odběry C, D

66 Umístění omezovačů přepětí PNE Venkovní vedení - na transformovně nebo na prvním podpěrném bodě - ve venkovním vedení po 500 m za podmínky, že žádný podpěrný bod sítě nesmí být vzdálen od omezovačů přepětí nesmí být dále než 250 m - na přechodu do kabelového vedení (mimo přípojek do 250 m) měří se po vodičích; dále na místech s častým výskytem blesků Kabelové vedení (v zemi) běžně se neprovádí; pouze ve zdůvodněných případech

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie 1 ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv PNE 33 0000-7

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3 SVODIČE PŘĚTÍ - 3. STUŇ - TYP 3 K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích K ochraně běžné elektroinstalace v bytech, komerčních

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY

ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY PRO KONTROLU A ÚDRŽBU ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ Vypracoval: Miloslav Maršan V Praze květen 2011 SCHVÁLIL: Názvy a definice Preventivní údržby - souhrn činností zaměřených na udržení

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více