Vydala Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v září 2013 Redakce: PhDr. Zita Chalupová Počítačová sazba a grafické zpracování: Jiří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydala Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v září 2013 Redakce: PhDr. Zita Chalupová Počítačová sazba a grafické zpracování: Jiří"

Transkript

1

2

3

4 Vydala Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v září 2013 Redakce: PhDr. Zita Chalupová Počítačová sazba a grafické zpracování: Jiří Kraus Fotografie: archiv PřF UP Tisk: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci

5 Milí přátelé, jsem rád, že vám v letošním významném roce opět můžeme nabídnout informační brožuru Přírodově decké fakulty UP v Olomouci. Naše fakulta si totiž v roce 2013 připomíná 60. výročí své existence. A celá Univerzita Palackého současně oslavuje 440. výročí svého obnovení. I čtvrtým číslem informační brožury vás chceme co nejpodrobněji informovat o fakultě a všem, co nabízí. Stejně jako v minulých letech v ní najdete kalendárium akcí, které pořádá naše fakulta i celá Univerzita Palackého. K nim patří například Dět ská univerzita, Veletrh vědy a výzkumu, Noc věd ců nebo soutěže Labyrint a Badatel. A nechybějí ani další akce, jež se konají v Olomouci i širším regionu. Dozvíte se také, jak funguje studentský život v Olomouci nebo z čeho všeho mohou bu doucí studenti na fakultě vybírat. Brožuru vydáváme v tištěné formě; v elektronické podobě, navíc průběžně aktuali zovanou, ji najdete na webových stránkách naší fakulty. Byli bychom rádi, kdyby se naše kalendárium stalo pro vás součástí podkladů pro plánování školních i mimoškolních aktivit. Doufám, že se nám tento záměr alespoň částečně vydařil. prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. děkan

6 Univerzita Palackého v Olomouci Olomoucká univerzita získala v roce 1573 všechna práva jako jiné evropské univerzity, je tedy druhou nejstarší univerzitou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V současné době má Univerzita Palackého osm fakult: Cyrilometodějskou teologickou fakultu, Lékařskou fakultu, Filozofickou fakultu, Přírodovědeckou fakultu, Pedagogickou fakultu, Fakultu tělesné kultury, Právnickou fakultu a Fakultu zdravotnických věd. Na nich studuje více než 23 tisíc studentů. Přírodovědecká fakulta UP Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je výzkumně zaměřená fakulta poskytující bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matemati ky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Od roku 2009 sídlí většina jejích pracovišť v nové budově na třídě 17. listopadu nedaleko městského centra, v bezprostřední blíz kosti vysokoškolských kolejí a menzy. Budova nabízí příjemné moderní prostředí a během semestru její útroby tepou životem. Biologická pracoviště a některé laboratoře sídlí v ulici Šlechtitelů na jihovýchodním okraji města, kde také působí nová výzkumná centra. V současnosti má fakulta více než 4000 studentů. Přírodovědecká fakulta má velký tvůrčí potenciál a může se pochlubit bohatým portfoliem původních vědeckých výsledků, posouvajících hranice našeho poznání, i mnohostrannou mezinárodní spoluprací. Některé z našich výzkumných týmů zaujímají významné místo i v mezinárodním kontextu. Podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace se PřF UP umístila v roce 2011 na pátém místě mezi všemi fakultami a vědeckými ústavy v ČR (v roce 2010 jsme byli šestí). V žebříčku Hospodářských novin z února 2012 se PřF UP dostala na první místo v oboru chemie. Fakulta je také úspěšná v získávání tuzemských i zahraničních grantů. V rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace získala dva významné projekty a vybudovala dvě nová velká výzkumná centra: Centrum regionu Haná pro biotech

7 nologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. Právě jeho pracovníci získali několik ocenění v oblasti nanotechnologií a zapojují se do mno ha významných projektů. Na studenty jsou kladeny relativně vysoké nároky. Na oplátku jim fakulta nabízí dobré stu dijní zázemí, individuální přístup, kvalitně vybavené laboratoře, možnost aktivně se zapojit do řešení výzkumných projektů již od bakalářského stupně studia, možnost vycestovat do zahraniční na studijní pobyty a vědeckovýzkumné stáže a v neposlední řadě také přátelské prostředí umožňující všestranný rozvoj osobnosti. Mezi našimi studenty jsou nositelé pres tižních ocenění, jako je například Česká hlavička nebo Scopus young researcher award. Po absolventech PřF UP je poptávka jak u domácích firem a státních institucí, tak na zahra ničních pracovištích, kam mnoho našich absolventů odchází na zkušenou.

8 Kalendář akcí září 2013 (neděle sobota) Soustředění nejlepších řešitelů MO Janské Lázně Soustředění nejlepších řešitelů 62. ročníku Matematické olympiády v kategorii A a příprava českých reprezentačních družstev na 55. IMO a 8. MEMO). Kontakt: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. září září 2013 (pátek) Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kra je). Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc září 2013 (pondělí pátek) Imatrikulace PřF UP, 17. listopadu 12 Slavnostní přijetí studentů prvních ročníků bakalářských studijních programů do akademic ké obce. Kontakt: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 24. září 2013 (úterý) Exkurse do chrámu P. Marie Sněžné Akci pořádá hudební sekce Vlastivědné společnosti muzejní. Kontakt: Bc. Ján Kadlec 8

9 Kalendář akcí září 2013 (úterý sobota) Festival VZÁŘÍ 2013 Centrum města Olomouce Během pětidenního Festivalu světla a videomappingu VZÁŘÍ budou diváci moci sledovat originální videomappingové projekce na historické budovy v centru Olomouce, připravené jsou i koncerty, workshopy a zajímavá výstava. Jedna z projekcí bude inspirovaná 440. výročím založení Univerzity Palackého a bude součástí Noci vědců (viz následující akce). Kontakt: Kamil Zajíček 27. září 2013 (pátek) Noc vědců PřF UP, Botanická zahrada Ojedinělá celoevropská akce, v jejímž rámci účastníci budou moci například pozorovat noč ní oblohu, hledat noční kešku, seznámit se s prací termokamery a mnoho dalšího. Kontakt: Bc. Martina Vysloužilová, DiS září září 2013 (sobota) Běh s Klokanem Olomouc, Restaurace U Travise (u Mlýnského potoka) Propagace přírodních věd formou sportovních aktivit. Akce je pořádána ve spolupráci s olo mouckou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků a Centrem grafických papírů v Olomouci. Přespolní běh, skákání v pytlích, skládání hlavolamů. Hudební doprovod: Ka pela 3+1. Kontakt: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. 9

10 Kalendář akcí září 2013 září 2013 Analytická chemie a její uplatnění PřF UP, tř. 17.listopadu 12 Přednáškové odpoledne pro studenty středních škol a ostatní zájemce o uplatnění analytic ké chemie v oblasti kontroly potravin, diagnostiky chorob a ve forenzních vědách. Součástí bude i návštěva výzkumných a výukových laboratoří. Kontakt: RNDr. Pavlína Baizová, Ph.D října 2013 (středa sobota) MAKOS Janské Lázně 21. ročník mezinárodní podzimní školy péče o talenty v rámci projektu ESF Matematika pro všechny, hlavní řešitel RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. Kontakt: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. říjen října 2013 (sobota) Vlastivědná vycházka Ústřední hřbitov Olomouc Neředín Sekce Historická Olomouc Vlastivědné společnosti muzejní připravila vycház ku za poznáním vojenských hrobů z obou světových válek. Slovem ji do provodí historik PhDr. Milan Tichák. Kontakt: Bc. Ján Kadlec 10

11 5. října 2013 (sobota) Kalendář akcí Stříbrná promoce absolventů PřF UP, aula, 17. listopadu 12 Slavnostní setkání absolventů PřF UP po 25 letech od jejich absolutoria. Kontakt: Ing. Dagmar Zlámalová Mgr. Dagmar Petrželová Bc. Pavla Hennerová října 2013 (úterý čtvrtek) Akadémia Bratislava, SIBAMAC aréna Prezentace PřF UP na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání. 9. října 2013 (středa) Přednáška o archeologickém výzkumu Výstaviště Flora Archeologická sekce Vlastivědné společnosti muzejní připravila přednášku o výsledcích archeologického a antropologického výzkumu při rekonstrukci Výstaviště Flora jde o mís to někdejšího centrálního městského pohřebiště. Kontakt: Bc. Ján Kadlec říjen října 2013 (pátek) Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A, B, C) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kraje). Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. 11

12 Kalendář akcí 12. října 2013 (sobota) Vlastivědná vycházka Centrum města Olomouce Sekce Historická Olomouc Vlastivědné společ nosti muzejní připravila vycházku za poznáním minulosti olomoucké pevnosti, tentokrát půjde o předpolí dávné Hradské brány. Kontakt: Bc. Ján Kadlec říjen října 2013 (pondělí čtvrtek) InDOG2013 PřF UP, 17. listopadu 12, Katedra geoinformatiky PřF UP, 17. listopadu 50 Druhá mezinárodní doktorandská konference z geoinformatiky a kartografie. Kontakt: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc října 2013 (středa) Přírodovědný klokan Základní a střední školy ČR Propagace přírodních věd formou multiple choice soutěže, která je zařazena do soutěží vyhlašovaných MŠMT a garantována Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžní otázky jsou vybírány nejen z oblasti matematiky, fyziky, biologie, vědy a techniky, ale též z chemie, historie, geografie a lingvistiky. Kontakt: Mgr. Jiří Hátle 12

13 16. října 2013 (středa) Kalendář akcí Přebor UP v přespolním běhu Pořádá Katedra sportu FTK UP. Kontakt: Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D. 18. října 2013 (pátek) Seminář pro řešitele Fyzikální olympiády (kategorie A) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Fyzikální olympiády. Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D října 2013 (pátek sobota) Promoce absolventů PřF UP, 17. listopadu 12 Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a ri gorózních řízení. říjen 2013 říjen 2013 Podzimní veselí Botanická zahrada PřF UP a Katedra biologie PdF UP pořádají tuto akci, určenou pro děti mladšího školního věku a předškoláky, společně s Výstavištěm Flora. Ve Sbírkových skle nících Flory, areálu fakultní botanické zahrady a přilehlých částech Smetanových sadů při pravují budoucí učitelé pestrý program zahrnující především herní aktivity a seznamování s živou přírodou. Kontakt: Mgr. David Cigánek 13

14 Kalendář akcí listopadu 2013 (úterý pátek) Gaudeamus Brno Brno, výstaviště Prezentace PřF UP na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání. listopad listopadu 2013 (pátek) Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A, B, C) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády. Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. 8. listopadu 2013 (pátek) Zlatá promoce absolventů PřF UP, aula, 17. listopadu 12 Slavnostní setkání absolventů PřF UP po 50 letech od absolutoria. Kontakt: Mgr. Dagmar Petrželová Ing. Dagmar Zlámalová Bc. Pavla Hennerová 14

15 Kalendář akcí 9. listopadu 2013 (sobota) Oblastní kolo soutěže First Lego League PřF UP, 17. listopadu 12 Jedno ze dvou finále ČR (Praha a Olomouc) týmové soutěže žáků ZŠ a nižších gymnázií s roboty Lego. Na odborné garanci se podílejí PřF a PdF UP. Kontakt: Bc. Zuzana Trizmova 16. listopadu 2013 (sobota) Otevřený přebor UP v šachu Kontakt: Richard Biolek listopadu 2013 (pondělí čtvrtek) Konference STATGISteam PřF UP, 17. listopadu 12, Katedra geoinformatiky PřF UP, 17. listopadu 50 Mezinárodní vědecká konference z geoinformatiky. Kontakt: RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. listopad listopadu 2013 (středa) GIS Day Olomouc Celosvětová aktivita k popularizaci geoinformačních technologií. V ČR pořádána na něko lika místech současně. Kontakt: RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. 15

16 Kalendář akcí 20. listopadu 2013 (středa) Přednáška o archeologickém výzkumu Výstaviště Flora Archeologická sekce Vlastivědné společnosti muzejní připravila přednášku o výsledcích archeologického výzkumu na staveništi nového nákupního centra Šantovka. Kontakt: Bc. Ján Kadlec listopad listopadu 2013 (sobota) Den otevřených dveří PřF UP, 17. listopadu 12 Pravidelná akce umožňující nahlédnout na pracoviště PřF UP nejen zájemcům o studium. 2. prosince 2013 (pondělí) Setkání ředitelů fakultních středních škol PřF UP, velká zasedací místnost, 17. listopadu 12 Setkání ředitelů a zástupců fakultních škol PřF UP. Kontakt: Mgr. Dagmar Petrželová Ing. Dagmar Zlámalová prosinec prosince 2013 (čtvrtek) Geometrická představivost PřF UP, 17. listopadu 12 Jednodenní mezinárodní monotematická konference, kterou pořádají Katedra algebry a geometrie PřF UP a Jednota českých matematiků a fyziků za podpory projektu ESF. Kontakt: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. 16

17 6. prosince 2013 (pátek) Kalendář akcí Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A, B, C) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kraje). Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc prosince 2013 (středa) Přebor UP v halové atletice Pořádá Katedra sportu FTK UP. Kontakt: Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D. 13. prosince 2013 (pátek) Obhajoby projektů Hýčkejte svou Alma mater PřF UP, velká zasedací místnost, 17. listopadu 12 Veřejné obhajoby studentských projektů na propagaci přírodních věd a zlepšení prostředí na fakultě. Kontakt: Ing. Dagmar Zlámalová prosinec prosince 2013 (pátek) Seminář pro řešitele Fyzikální olympiády (kategorie A) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Fyzikální olympiády. Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. 17

18 Kalendář akcí prosinec 2013 leden prosince 2013 (středa) Jeden den s fyzikou PřF UP, 17. listopadu 12 Fyzikální dílna pro školy (třídy a semináře) zahrnující práci s jednoduchými pomůckami a netradiční školní pokusy. Z důvodů omezené kapacity našich laboratoří je nutné se pře dem domluvit! Kontakt: RNDr. Renata Holubová, CSc prosince 2013 (středa) Přednáška o archeologickém výzkumu Výstaviště Flora Archeologická sekce Vlastivědné společnosti muzejní připravila přednášku o nejnovějších poznatcích ze zpracování výsledků archeologického výzkumu Dolního náměstí. Kontakt: Bc. Ján Kadlec 1. ledna 2014 (středa) Novoroční vycházka Na již tradiční akci doprovodí zájemce po památkách Olomouce PhDr. Milan Tichák. Kontakt: Ján Kadlec 10. ledna 2014 (pátek) Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A, B, C) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kraje). Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. 18

19 10. ledna 2014 (pátek) Kalendář akcí Olomoucký fyzikální kaleidoskop PřF UP, 17. listopadu 12 Desátý ročník popularizační akce (nejen) pro studenty středních škol. Zahrnuje přednášky na zajímavá témata z oblasti fyziky a exkurse do fyzikálních laboratoří. Vstup volný. Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D ledna 2014 (úterý) Krajské kolo Matematické olympiády (kategorie A) PřF UP, 17. listopadu 12 Krajské kolo 63. ročníku Matematické olympiády. Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. leden ledna 2014 (pátek) Den otevřených dveří PřF UP, 17. listopadu 12 Pravidelná akce umožňující nahlédnout na pracoviště PřF UP nejen zájemcům o studium. 21. ledna 2014 (úterý) Krajské kolo Matematické olympiády (kategorie P, programování) PřF UP, 17. listopadu 12 Krajské kolo 63. ročníku Matematické olympiády. Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. únor

20 Kalendář akcí 24. ledna 2014 (pátek) Krajské kolo Fyzikální olympiády (kategorie A) PřF UP, 17. listopadu 12 Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. leden ledna 2014 (úterý středa) Gaudeamus Praha Praha, výstaviště Prezentace PřF UP na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání. leden 2014 Klokani v Jeseníkách Akci pořádají Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra algebry a geometrie PřF UP. Kontakt: Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D. únor února 2014 (pátek) Seminář pro řešitele Fyzikální olympiády (kategorie B, C, D) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Fyzikální olympiády. Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. 20

21 února 2014 (úterý středa) Kalendář akcí Okno do praxe PřF UP, aula, 17. listopadu 12 Setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty, budoucím absolventy, s cílem seznámit je s možnostmi uplatnění během studia a po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Dagmar Zlámalová Mgr. Dagmar Petrželová 20. února 27. dubna 2014 (denně) Kouzla starých map Vlastivědné muzeum Olomouc Výstava starých map ze sbírek muzeí a univerzit v České republice. Kontakt: RNDr. Jan Brus, Ph.D února 2014 (úterý pátek) Konference CartoCON2014 NH hotel Olomouc Mezinárodní kartografická konference. Kontakt: RNDr. Jan Brus, Ph.D. únor února 2014 (pátek) Přihlášky ke studiu Poslední termín pro podávání přihlášek ke studiu na PřF UP v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. 21

22 Kalendář akcí únor února 2014 (pátek) 8. kartografický den Kartografie a statistika NH hotel Olomouc Každoroční tradiční seminář o moderním pojetí tematického mapování v geovědních oborech, určený jak pro odborníky ze středních a vysokých škol, tak pro studenty a odbornou veřejnost. Kontakt: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. 7. března 2014 (pátek) Seminář pro řešitele Fyzikální olympiády (kategorie B, C, D) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Fyzikální olympiády. Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. březen března 2014 (sobota) Ples PřF UP Kongresové centrum Clarion, Jeremenkova 36 Tradiční akce Přírodovědecké fakulty UP. Kontakt: Eva Jašková 22

23 března 2014 (středa sobota) Kalendář akcí Matematický Duel Přerov 22. ročník mezinárodní matematické soutěže středoškoláků. Kontakt: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc března 2014 (pátek) Matematický klokan Základní a střední školy ČR Popularizace matematiky formou mezinárodně koordinované multiple choice soutěže, která je zařazena do soutěží vyhlašovaných MŠMT a garantována olomouckou pobočkou JČMF ve spolupráci s Katedrou algebry a geometrie PřF UP a Katedrou matematiky PdF UP. Kontakt: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc března 2014 (úterý) Přebor UP ve šplhu na laně Závod je určen především studentům UP, ale kategorie Open se může zúčastnit kdokoliv. Závodníci poměří síly ve třech kategoriích: Open na osmimetrovém laně bez přírazu a se startem ze sedu, na čtyřmetrovém laně bez přírazu muži. Třetí kategorií je čtyřmetrové lano žen, ty závodí s přírazem. Šplhá se na dva pokusy, přičemž se počítá ten lepší. Vítěz v každé z kategorií získá titul Přeborníka UP, medaili a drobnou upomínkovou cenu. Pořádá Kated ra sportu FTK UP. Kontakt: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. březen

24 Kalendář akcí 4. dubna 2014 (pátek) Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie B, C) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kraje). Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. duben dubna 2014 (úterý) Krajské kolo Matematické olympiády (kategorie B, C) PřF UP, 17. listopadu 12 Krajské kolo 63. ročníku Matematické olympiády. Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc dubna 2014 (úterý) Přihlášky ke studiu Poslední termín pro podávání přihlášek ke studiu na PřF UP v doktorských studijních pro gramech dubna 2014 (středa) Krajské kolo Fyzikální olympiády (kategorie E) PřF UP, 17. listopadu 12 Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. 24

25 Kalendář akcí 25. dubna 2014 (pátek) Konzultační den na katedře geoinformatiky KGI PřF UP, 17. listopadu 50 Konzultační den je akce pro uchazeče o studium. Zájemci získají bližší informace o kated ře, o výuce, o možnostech uplatnění v praxi a o průběhu a obsahu přijímacích zkoušek. Ty si mohou také nanečisto vyzkoušet. Kontakt: Ing. Zdena Dobešová, Ph.D dubna 2014 (pátek) Krajské kolo Fyzikální olympiády (kategorie B, C, D) PřF UP, 17. listopadu 12 Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. duben května 2014 (úterý) Majáles Tradiční studentská akce Univerzity Palackého. Kontakt: Bc. Ondřej Martínek 14. května 2014 (středa) Sportovní den Univerzity Palackého Olomouc květen května 2014 (sobota) Den muzeí Kontakt: Bc. Martina Vysloužilová, DiS 25

26 Kalendář akcí 21. května 2014 (středa) Den fascinace rostlinami Botanická zahrada PřF UP Třetí ročník mezinárodní akce zaměřené na popularizaci rostlinné biologie. V programu se objeví výstavky, workshopy, určování rostlin, komentované prohlídky a další zajímavé akti vity. Součástí je rovněž prezentace botanického geoinformačního systému BotanGIS, umož ňujícího lokalizaci rostlin v terénu Botanické zahrady PřF UP a přilehlého areálu Sbírkových skleníků Výstaviště Flora Olomouc. Kontakt: Mgr. David Cigánek květen 2014 květen 2014 Muzejní noc květen 2014 Kontakt: Bc. Martina Vysloužilová, DiS 8. studentská konference mladých přírodovědců PřF UP, 17. listopadu 12 Vyvrcholení soutěží Věda je zábava, Labyrint a Badatel. Kontakt: doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D. květen červen 2014 Jarmark vědy a umění Uherské Hradiště Propagace přírodních věd formou jarmarku interaktivních činností. Akci pořádají ZŠ Čtyřlís tek a Městský úřad Uherské Hradiště, Jednota českých matematiků a fyziků a PřF UP. Kontakt: PhDr. Věra Olšáková 26

27 června 2014 Kalendář Ostatní akce akcí Konference popularizace vědy PřF UP, 17. listopadu 12 Dvoudenní populárně vědecká konference. Kontakt: Mgr. Blanka Krausová června 2014 (pátek sobota) Veletrh vědy a výzkumu PřF UP, 17. listopadu 12 Popularizační akce pro žáky a studenty základních a středních škol, která ukáže to nejlepší ze všech vědních oborů na UP. Účastníci mají možnost se seznámit s jednotlivými obory přírodních věd. Prezentace jsou co nejvíce interaktivní. V průběhu akce proběhne i soutěž o drobné ceny. Kontakt: Mgr. Blanka Krausová pevnostpoznani.cz červen

28 Kalendář akcí června 2014 (úterý sobota) Promoce absolventů PřF UP, 17. listopadu 12 Promoce absolventů bakalářských a nava zujících magisterských studijních programů a rigorózních řízení. červen června 4. července 2014 Letní škola chemie, fyziky, biologie a matematiky Gymnázium Jevíčko Letní škola chemie, fyziky, biologie a matematiky je tradiční prázdninová akce Přírodově decké fakulty Univerzity Palackého, která se každoročně koná v prostorách Gymnázia a Domova mládeže v Jevíčku. V prázdninovém týdnu mohou studenti všech typů středních škol prožít týden zajímavých diskusí a přednášek předních odborníků (nejen) z Univerzity Palackého. Kontakt: RNDr. Lukáš Mûller, Ph.D. červen červenec 2014 Klokani v Pomoraví Akci pořádají Jednota českých matematiků a fyziků a PřF UP za podpory projektu ESF. Kontakt: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. Mgr. Michaela Kratochvílová 28

29 července 2014 (neděle neděle) Kalendář akcí Letní škola ochrany přírody GreenCamp Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty GreenCamp je týdenní workshop určený pro středoškolské studenty s nadprůměrným zá jmem o ochranu přírody. Pořadatelem akce jsou studenti Katedry ekologie a životního pro středí PřF UP. Partnery jsou Správa NP Podyjí a EUROPARC ČR. Hlavním cílem akce je představení základních principů a problémů v ochraně přírody. Kontakt: Zdeněk Mačát červenec srpen 2014 Letní vědecké tábory Tábory s vědeckou tematikou pořádá PřF UP od roku Jejich program, který má jed notné ústřední téma, je vždy rozdělen do dvou částí. Jeden díl tvoří program odborný, který zajišťují odborníci UP, druhou část programu doplňují volnočasové aktivity, které jsou pro pojeny s programem odborným. Děti tak objevují taje přírodních věd například z pohledu malého mra vence či jako vesmírní badatelé. Tá bory probíhají v prostorách PřF UP, což dětem umožňuje nahlédnout do specializovaných pracovišť, la boratoří i učeben, setkat se s od borníky a vysokoškolskými pedago gy. Kontakt: Mgr. Eva Jašková červenec

30 Ostatní akce Projekt Badatel 2. září května 2014 PřF UP Středoškolští studenti dostanou příležitost zapojit se do výzkumu na PřF UP Olomouc. Kontakt: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. Klub nadaných dětí 3. září června 2014 (každé úterý) Náplň činnosti klubu je velmi pestrá a různorodá, aby uspokojila všechny děti. Jedná se o návštěvy vědeckých pracovišť, muzeí, exkurse, přednášky z oblasti přírodních věd, histo rie, aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, odborné projekty či logické a deskové hry. Klub je určen pro žáky 1. a 2. stupně základních škol. Hranice pro členství je IQ 120 (testo vání Mensy, PPP či soukromých psychologů). Přihlášku do klubu a aktuální informace na leznete na Kontakt: Eva Jašková Fermiho úlohy září 2013 červen 2014 Soutěž v řešení úloh pojmenovaných po italském fyzikovi Enricu Fermim, který byl známý pro svou neobvyklou schopnost jednoduchým a rychlým způsobem řádově odhadnout fyzi kální veličiny. Soutěž se neomezuje jen na fyzikální tematiku, ale hledá souvislosti s jinými předměty, kritériem úspěšnosti je přesnost odhadu výsledné hodnoty, počet dílčích kroků (doplňujících otázek), originalita, využití mezipředmětových vztahů. Odděleně jsou hodno ceni jednotlivci a soutěžící kolektivy v kategoriích pro základní školy a střední školy. Kontakt: RNDr. Renata Holubová, CSc. 30

31 Ostatní akce Internetová soutěž Labyrint září 2013 květen 2014 Interaktivní hry pro žáky a studenty středních škol v oboru chemie. Zadání soutěže najdou studenti na internetu. Řešení mohou zasílat elektronicky nebo také písemně. září 2013 vyhlášení internetové soutěže Labyrint v oboru chemie říjen 2013 zveřejnění 1. kola otázek soutěže Labyrint prosinec 2013 zveřejnění 2. kola otázek soutěže Labyrint duben 2014 zveřejnění nejlepších řešitelů soutěže, kteří postupují do finálového kola květen 2014 Studentská konference mladých přírodovědců (finálové kolo soutěže Labyrint) Kontakt: doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D. RNDr. Marek Pavlíček, Ph.D. Soutěž školních kolektivů Věda je zábava září 2013 květen 2014 Střední školy ČR Soutěž školních kolektivů na téma Člověk a zdraví x Výživa lidstva. Spolupráce vysoko školských učitelů se soutěžními kolektivy středních škol pod vedením středoškolského pe dagoga (odborná, metodická a materiální pomoc). září 2013 vyhlášení soutěže na téma Rostliny, léčivé látky a drogy 30. září 2013 registrace školních kolektivů do soutěže říjen 2013 březen 2014 práce SŠ studentů v přírodovědných kroužcích na školách (spolupráce PřF a SŠ metodická i materiální) 31. března 2014 termín odevzdání písemné práce jednotlivých kroužků duben 2014 registrace kroužků na konferenci (počet účastníků, anotace do sborníku) květen 2014 Studentská konference mladých přírodovědců (zakončení a vyhodnocení soutěže) Kontakt: doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D. PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Dr. 31

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T.

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T. Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Gymnázium a Jazyková škola Zlín. Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014

Gymnázium a Jazyková škola Zlín. Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola Zlín Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014 Profil absolventa gymnázia Kvalitní všeobecné vzdělání Odborné znalosti ve zvolené specializaci Aktivní znalost dvou

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Informační bulletin Školského komplexu

Informační bulletin Školského komplexu Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013 Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť Kurz Termín Kurz chemie 22. 25. 10. Kurz biologie 12. 15. 11. Kurz fyziky 19. 22. 11. Co na vás čeká: v jednotlivých kurzech jsou připraveny

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více