Podmínky pro přijímací řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro přijímací řízení"

Transkript

1 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijím{ny přihl{šky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakal{řské studijní programy: Bez přijímacích zkoušek PřF UP v Olomouci přijme do všech studijních programů všechny studenty, kteří v r{mci N{rodních srovn{vacích zkoušek (NSZ) úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů v z{kladní verzi (OSP Z) nebo z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech považuje dos{hnutí minim{lního percentilu 90. Rovnocenně bude uzn{n také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese n{zev test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči pož{dat písemně. Ž{dost musí jako přílohu obsahovat doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (certifik{t). V případě, že se tito studenti ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2014/2015 zapíší, bude jim formou mimoř{dného stipendia vyplaceno 500,- Kč jako kompenzace za n{klady spojené s vystavením certifik{tu. Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči o studium bakal{řského studijního programu B1103 Aplikovan{ matematika a vybraných studijních oborů studijního programu B1101 Matematika, a to oborů: Matematika a její aplikace a Diskrétní matematika. U všech za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky bakal{řské studijní programy: Přijetí je při splnění stanovených podmínek možné i na další vybrané obory. O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči pož{dat písemně. Ž{dost se pod{v{ spolu se zkr{cenou verzí elektronické přihl{šky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech vysvědčení ze SŠ nebo prospěch potvrzený střední školou a případně další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (podle jejich povahy kopie diplomů nebo jiných dokladů o umístění v krajském, celost{tním nebo mezin{rodním kole olympi{dy nebo soutěže, doklad o publikační činnosti, doklad o studiu v zahraničí). O prominutí přijímacích zkoušek na bakal{řské studijní obory mohou ž{dat pouze uchazeči, kteří v posledních čtyřech ročnících střední školy absolvovali předměty přijímací zkoušky alespoň jeden rok, s výjimkou oboru Bioorganick{ chemie a chemick{ biologie, kde musí uchazeč předměty přijímací zkoušky absolvovat během všech posledních 4 ročníků SŠ. Podmínky prominutí přijímací zkoušky vztahující se k předmětům přijímací zkoušky, tj. jak v případě prospěchu, tak účasti v olympi{d{ch a srovnatelných soutěžích. Pokud je pro možné prominutí přijímací zkoušky stanovena podmínka průměrného prospěchu, je tak uvedeno u jednotlivých studijních oborů (průměr klasifikace na střední škole z každého z předmětů přijímací zkoušky menší nebo roven uvedené hodnotě). Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočít{v{ se maturita, u maturantů v roce 2014 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. Pokud je 1

2 souč{stí podmínek průměr zn{mek na střední škole, zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočít{v{ se maturita, u maturantů v roce 2014 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. Při posuzov{ní ž{dosti nebude br{n zřetel na skutečnosti, které nejsou písemně doloženy. Podmínkou z{pisu je i u studentů přijatých dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzděl{ní (bakal{řské studijní programy), případně vysokoškolského vzděl{ní bakal{řského stupně (navazující magisterské obory). 1. Prominutí přijímací zkoušky vztahující se k N{rodním srovn{vacím zkoušk{m (NSZ): v případě, že uchazeč dos{hne minim{lního percentilu 80 v N{rodní srovn{vací zkoušce z Obecných studijních předpokladů v z{kladní verzi (OSP Z) nebo z Matematiky, může být prominuta přijímací zkouška u vybraného studijního oboru bakal{řského studijního programu B1301 Geografie, a to oborů: Region{lní geografie a Geografie (dvouoborové studium). Rovnocenně bude uzn{n také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese n{zev test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). U studijního oboru Region{lní geografie může být prominuta přijímací zkouška i v případě, že se uchazeč umístil na místě v celost{tním kole oborové olympi{dy. V případě, že se tito studenti ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2014/2015 zapíší, bude jim formou mimoř{dného stipendia vyplaceno 500,- Kč (v listopadu 2014) jako kompenzace za n{klady spojené s vystavením certifik{tu. 2. Prominutí přijímací zkoušky vztahující se k N{rodním srovn{vacím zkoušk{m (NSZ): v případě, že uchazeč dos{hne minim{lního percentilu 80 v N{rodní srovn{vací zkoušce z Obecných studijních předpokladů v z{kladní verzi (OSP Z), může být prominuta přijímací zkouška u vybraného studijního oboru bakal{řského studijního programu B1301 Geografie, a to oborů: Mezin{rodní rozvojov{ studia a Environment{lní studia a udržitelný rozvoj. Rovnocenně bude uzn{n také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese n{zev test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V případě, že se tito studenti ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2014/2015 zapíší, bude jim formou mimoř{dného stipendia vyplaceno 500,- Kč jako kompenzace za n{klady spojené s vystavením certifik{tu. U studijních oborů Mezin{rodní rozvojov{ studia a Environment{lní studia a udržitelný rozvoj může být prominuta přijímací zkouška i v případě, že je průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 1,80 a současně se uchazeč umístil na místě v celost{tním kole oborové olympi{dy. 3. Prominutí přijímací zkoušky vztahující se k N{rodním srovn{vacím zkoušk{m (NSZ): v případě, že uchazeč dos{hne minim{lního percentilu 80 v N{rodní srovn{vací zkoušce z Obecných studijních předpokladů v z{kladní verzi (OSP Z) a současně z Matematiky, může být prominuta přijímací zkouška u vybraného studijního oboru bakal{řského studijního programu B1301 Geografie, a to oboru: Geoinformatika a geografie. Rovnocenně bude uzn{n také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese n{zev test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V případě, že se tito studenti ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2014/2015 zapíší, bude jim formou mimoř{dného stipendia vyplaceno 500,- Kč jako kompenzace za n{klady spojené s vystavením certifik{tu. U studijního oboru 2

3 Geoinformatika a geografie může být prominuta přijímací zkouška i v případě, že uchazeč splňuje jedno z níže uvedených kritérií, a to umístění v krajském nebo celost{tním kole SŠ soutěží v oborech zeměpis, matematika nebo informatika nebo m{ publikační činnost nebo m{ průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ menší nebo roven 1,80 nebo dlouhodobě studoval v zahraničí. 4. Prominutí přijímací zkoušky vztahující se k předmětům přijímací zkoušky: v případě, že je průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 2,00 nebo je uchazeč účastníkem celost{tního kola olympi{dy nebo SOČ, může být prominuta přijímací zkouška u bakal{řského studijního programu B1801 Informatika. Za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru, budou všichni uchazeči přijati. 5. Prominutí přijímací zkoušky vztahující se k předmětům přijímací zkoušky: v případě, že je průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 2,00, může být prominuta přijímací zkouška u bakal{řského studijního programu B1201 Geologie a u vybraných studijních oborů bakal{řského studijního programu B1101 Matematika, a to oborů: Matematika Biologie (uč.), Matematika Deskriptivní geometrie (uč.) a Matematika Informatika pro vzděl{v{ní (uč.), u vybraných oborů bakal{řského studijního programu B1701 Fyzika, a to oborů: Optika a optoelektronika, Aplikovan{ fyzika, Obecn{ fyzika a matematick{ fyzika, Přístrojov{ fyzika, Přístrojov{ optika, Nanotechnologie, Počítačov{ fyzika, Fyzika Matematika (uč.), Fyzika Informatika pro vzděl{v{ní (uč.) a u vybraných oborů studijního programu B1407 Chemie, a to oborů: Aplikovan{ chemie, Bioanorganick{ chemie, Ekochemie, Chemie, Nanomateri{lov{ chemie, Chemie Biologie (uč.), Chemie Fyzika (uč.), Chemie Matematika (uč.) a Chemie Geologie a OŽP pro vzděl{v{ní (uč.). 6. Prominutí přijímací zkoušky vztahující se k předmětům přijímací zkoušky doplněné o další podmínku, a to účast v celost{tním kole olympi{dy: v případě, že je průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na SŠ menší nebo roven 2,00 a současně je uchazeč účastníkem celost{tního kola olympi{dy, může být prominuta přijímací zkouška u vybraných studijních oborů studijního programu B1501 Biologie, a to oborů: Molekul{rní a buněčn{ biologie, Experiment{lní biologie a Biologie a ekologie a u studijního programu B1601 Ekologie a ochrana prostředí. V případě, že je průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na SŠ menší nebo roven 1,50 nebo je uchazeč účastníkem celost{tního kola olympi{dy může být prominuta přijímací zkouška u vybraného studijního oboru bakal{řského studijního programu B1407 Chemie, a to: u studijního oboru Bioorganick{ chemie a chemick{ biologie, pouze však v případě, že student předměty přijímací zkoušky absolvovat během všech posledních 4 ročníků SŠ. 7. Prominutí přijímací zkoušky vztahující se k předmětům přijímací zkoušky doplněné o další podmínku: v případě, že je průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na SŠ roven 1,00 a současně m{ uchazeč výborné studijní výsledky (průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních čtyřech ročnících střední školy menší nebo roven 1,50), může být prominuta přijímací zkouška u vybraných studijních oborů studijního programu B1501 Biologie, a to oborů: Biologie a ekologie, Biologie Geografie (uč), Biologie Geologie a OŽP pro vzděl{v{ní (uč.). 8. Prominutí přijímací zkoušky vztahující se k st{tní maturitní zkoušce nebo podmínka účasti v soutěžích: v případě výborného prospěchu (klasifikace výborně) 3

4 u st{tní maturity u dvou předmětů st{tní maturitní zkoušky, z toho jeden předmět je povinně matematika a druhý předmět je jeden ze tří, a to fyzika, chemie nebo biologie nebo u studentů, kteří byli účastníky celost{tního kola olympi{dy nebo SOČ v oborech fyzika, chemie nebo biologie, může být prominuta přijímací zkouška na vybrané obory bakal{řského studijního programu B1701 Fyzika, a to u studijních oborů: Molekul{rní biofyzika a Biofyzika. 9. Prominutí přijímací zkoušky u bakal{řského studijního programu B1406 Biochemie (studijní obory Biochemie, Bioinformatika a Biotechnologie a genové inženýrství) je možné u uchazečů, kteří splňují jedno z níže uvedených kritérií, a to 1. kritérium: umístění do 3. místa v krajském, celost{tním nebo mezin{rodním kole SŠ soutěží z předmětů přijímací zkoušky (biologie, chemie/resp. Matematika, biologie, chemie); tito uchazeči z{roveň musí mít na SŠ ve všech posledních čtyřech ročnících klasifikaci z každého předmětu přijímací zkoušky nejhůře 2, nebo 2. kritérium: výborné studijní výsledky (průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních čtyřech ročnících střední školy menší nebo roven 1,50). Hodnotící kritérium v případě většího počtu uchazečů nad stanovený limit bude vych{zet z pořadí na z{kladě celkového průměru zn{mek ze střední školy za poslední čtyři ročníky. 4

5 Tabulkový přehled podmínek bakal{řské studijní programy: Studijní program/obor PPZ PPP Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky* Předměty přijímací zkoušky**+ soutěže + jiné podmínky Prezenční studium bakal{řské B1101 Matematika Matematika a její aplikace M 50 Bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru. Diskrétní matematika M 15 Bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru. Matematika Biologie (uč.) M, Bi 15 PPZ<= 2,00. B1103 B1201 B1301 B1406 Matematika Deskriptivní geometrie (uč.) M 15 PPZ<= 2,00. Matematika Geografie (uč.) M, Z 10 PPZ<= 2,00. Matematika Informatika pro vzděl{v{ní (uč.) M 20 PPZ<= 2,00. Aplikovan{ matematika Matematika ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví M 90 Bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru. Aplikovan{ statistika M 20 Bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru. Geologie Environment{lní geologie Ch 25 PPZ<= 2,00. Geografie Environment{lní studia a udržitelný rozvoj Z 25 NSZ (OSP Z) minim{lně percentil 80 nebo PPZ<= 1,80 a současně umístění v CKO. Geoinformatika a geografie Z, M 40 NSZ (OSP Z a současně M) minim{lně percentil 80 nebo umístění v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Z, M nebo I nebo publikační činnost nebo průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ<=1,80 nebo studium v zahraničí. Mezin{rodní rozvojov{ studia Z 35 NSZ (OSP Z) minim{lně percentil 80 nebo PPZ<= 1,80 a současně umístění v CKO. Region{lní geografie Z 60 NSZ (OSP Z nebo M) minim{lně percentil 80 nebo účast v CKO. Geografie Biologie v OŽP (uč.) Z, Bi 10 Geografie: NSZ (OSP Z nebo M) minim{lně percentil 80 nebo účast v CKO. Geografie Historie (uč.) Z, SPF+OT 15 Geografie: NSZ (OSP Z nebo M) minim{lně percentil 80 nebo účast v ce CKO. Geografie Anglick{ filologie (uč.) Z, SPF+OT 15 Geografie: NSZ (OSP Z nebo M) minim{lně percentil 80 nebo účast v CKO. Geografie - Sociologie Z, SPF+OT 15 Geografie: NSZ (OSP Z nebo M) minim{lně percentil 80 nebo účast v CKO. Biochemie Biochemie Ch, Bi kritérium: umístění v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Bi nebo Ch, kdy tito uchazeči z{roveň musí mít na SŠ ve všech posledních 4 ročnících klasifikaci z každého PPZ <= 2,00 nebo 2. kritérium: průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních 4 ročnících SŠ<=1,50.*** Bioinformatika M, Ch s Bi kritérium: umístění v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Bi, M či Ch, kdy tito uchazeči musí mít na SŠ ve všech posledních 4 ročnících klasifikaci z každého 5

6 Biotechnologie a genové inženýrství PPZ <= 2,00 nebo 2. kritérium: průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních 4 ročnících SŠ<=1,50.*** 1. kritérium: umístění v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Bi nebo Ch, kdy tito uchazeči z{roveň musí mít na SŠ ve všech posledních 4 ročnících klasifikaci z každého PPZ <= 2,00 nebo 2. kritérium: průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních 4 ročnících SŠ<=1,50.*** B1407 B1501 B1601 B1701 B1801 Chemie Aplikovan{ chemie Ch 30 PPZ<= 2,00. Chemie Ch, F 60 PPZ<= 2,00. Bioorganick{ chemie a chemick{ biologie Ch, Bi 20 PPZ<= 1,50 nebo účastník CKO***. Bioanorganick{ chemie Ch, Bi 20 PPZ<= 2,00. Nanomateri{lov{ chemie Ch 20 PPZ<= 2,00. Chemie Biologie (uč.) Ch, Bi 15 PPZ<= 2,00. Chemie Fyzika (uč.) Ch, F 15 PPZ<= 2,00. Chemie Geografie (uč.) Ch, Z 10 PPZ<= 2,00. Chemie Geologie a OŽP pro vzděl{v{ní (uč.) Ch 15 PPZ<= 2,00. Chemie. Matematika (uč.) Ch, M 20 PPZ<= 2,00. Biologie Biologie a ekologie Bi a z{kl. Ch 25 Průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ<=1,50 a současně PPZ= 1,00 nebo PPZ<= 2,00 a současně účastník CKO. 25 PPZ<= 2,00 a současně účastník CKO. Experiment{lní biologie Bi a z{kl. Ch Molekul{rní a buněčn{ biologie Bi a z{kl. 35 PPZ<= 2,00 a současně účastník CKO. Ch Biologie Geografie (uč.) Bi, Z 15 Biologie: Průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ<=1,50 a současně PPZ= 1,00. Geografie: NSZ (OSP Z nebo M) minim{lně percentil 80 nebo účast v celost{tním kole oborové olympi{dy. Biologie Geologie a OŽP pro vzděl{v{ní (uč.) Bi, Ch 15 PPZ<= 2,00 a současně účastník CKO. Ekologie a ochrana prostředí Ekologie a ochrana životního prostředí Bi 25 PPZ<= 2,00 a současně účastník CKO. Fyzika Aplikovan{ fyzika F, M 20 PPZ<= 2,00. Biofyzika F, M 20 SM(2F) = 1,00 nebo účastník CKO či SOČ. Digit{lní a přístrojov{ optika F, M 20 PPZ<= 2,00. Molekul{rní biofyzika F, M, Ch 25 SM(2F) = 1,00 nebo účastník CKO či SOČ. Nanotechnologie F, M 20 PPZ<= 2,00. Obecn{ fyzika a matematick{ fyzika F, M 20 PPZ<= 2,00. Optika a optoelektronika F, M 20 PPZ<= 2,00. Počítačov{ fyzika F, M 20 PPZ<= 2,00. Přístrojov{ fyzika F, M 20 PPZ<= 2,00. Fyzika Matematika (uč.) F, M 40 PPZ<= 2,00. Fyzika Informatika pro vzděl{v{ní (uč.) F, M 10 PPZ<= 2,00. Fyzika Geografie (uč.) F, Z 10 PPZ<= 2,00. Informatika Aplikovan{ informatika M 100 PPZ <= 2,00 nebo účastník CKO nebo SOČ. Za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru, budou všichni uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek. Informatika M 100 PPZ <= 2,00 nebo účastník CKO nebo SOČ. 6

7 B5345 Specializace ve zdravotnictví Optometrie F, Bi 25 Za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru, budou všichni uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek. Kombinované studium bakal{řské B1101 Matematika Matematika Geografie (uč.) M, Z 10 PPZ<= 2,00 nebo pedagogick{ praxe minim{lně 5 let. Matematika Deskriptivní geometrie (uč.) M 15 PPZ<= 2,00 nebo pedagogick{ praxe minim{lně 5 let. B1801 Informatika Aplikovan{ informatika M 90 PPZ <= 2,00 nebo účastník CKO nebo SOČ. Za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru, budou všichni uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek. Použité zkratky: PPZ = předměty přijímací zkoušky; PPP = předpokl{daný počet přijatých studentů pro akademický rok 2014/2015; CKO=celost{tní kolo olympi{dy; SOČ = středoškolsk{ odborn{ činnost; SM(2F) = průměrný prospěch 2 předmětů st{tní maturity, z toho 1 musí být M a druhý jeden ze tří, a to: F, Ch, nebo Bi. * Podmínky prominutí přijímací zkoušky se vždy vztahují k předmětům přijímací zkoušky, tj. jak v případě prospěchu, tak účasti v olympi{d{ch a srovnatelných soutěžích ** Uchazeči, kteří mají na střední škole průměr klasifikace z každého z předmětů přijímací zkoušky menší nebo roven uvedené hodnotě (zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních 4 ročníků SŠ, nezapočít{v{ se maturita, u maturantů v roce 2014 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení) *** Hodnotící kritérium v případě většího počtu uchazečů nad stanovený limit bude vych{zet z pořadí na z{kladě celkového průměru zn{mek ze střední školy za poslední 4 ročníky. Zkratky předmětů přijímací zkoušky: Bi = biologie, D = dějepis, F = fyzika, Ch = chemie, M = matematika, Z = zeměpis (vše v rozsahu středoškolského studia), SPF test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a soci{lně-vědných disciplín{ch na FF UP v Olomouci, OT Písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor na FF UP v Olomouci. 7

8 Navazující magisterské studijní programy: Bez přijímacích zkoušek mohou být na z{kladě ž{dosti přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní obory. Podmínky se vztahují k absolvovaní daného studijního programu (oboru) tzv. přím{ prostupnost a absolvovaní daného studijního programu (oboru) současně se splněním podmínky v{ženého studijního průměru a celkového výsledku st{tní z{věrečné zkoušky. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči pož{dat písemně. Ž{dost o prominutí přijímací zkoušky se zasíl{ společně se zkr{cenou verzí elektronické přihl{šky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakal{řské studium na UP v Olomouci, doloží ž{dost ověřenou kopií Diploma Supplement. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky navazující magisterské studijní programy: 1. Prominutí přijímací zkoušky na z{kladě přímé prostupnosti oborů. Přím{ prostupnost je definov{na jako prominutí přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studijního programu v případě absolvov{ní daného bakal{řského studijního oboru. Týk{ se všech absolventů dvouoborových studijních programů, kteří mají přímou prostupnost do stejných dvouoborových navazujících magisterských studijních oborů. Přím{ prostupnost se týk{ také absolventů bakal{řského studijního oboru Chemie, kteří mají přímou prostupnost do navazujícího magisterského studijního programu N1407 Chemie, studijních oborů: Analytick{ chemie, Anorganick{ chemie, Fyzik{lních chemie, Chemie životního prostředí, Materi{lov{ chemie, Organick{ chemie, Bioorganick{ chemie a chemick{ biologie a Bioanorganick{ chemie. Přím{ prostupnost se týk{ také absolventů bakal{řského studijního programu B1201 Geologie, kteří mají přímou prostupnost do navazujícího magisterského studijního programu N1201 Geologie, studijního oboru Environment{lní geologie. 2. Prominutí přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program N1407 Chemie, studijní obor Fyzik{lní chemie může být v případě uchazečů, kteří jsou absolventi bakal{řského studijního programu B1407 Chemie, a kteří měli v{žený studijní průměr za bakal{řské studium menší nebo roven 1,50 a současně klasifikaci předmětů st{tní z{věrečné zkoušky Obecn{ a fyzik{lní chemie, Analytick{ (nebo Anorganick{ chemie, Organick{ chemie či Biochemie) výborně. 3. Prominutí přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program N1407 Chemie, studijní obory Analytick{ chemie a Chemie životního prostředí v případě uchazečů bez přímé prostupnosti (přím{ prostupnost je pro absolventy studijního oboru Chemie), kteří jsou absolventi bakal{řského studijního programu N1407 Chemie, a kteří měli v{žený studijní průměr za bakal{řské studium menší nebo roven 1,50 a současně celkový výsledek SZZ výborně a současně výsledek SZZ z předmětů Analytick{ chemie nebo Chemie životního prostředí výborně. 4. Prominutí přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program N1601 Biologie, studijní obor Molekul{rní a buněčn{ biologie může být v případě uchazečů, kteří jsou absolventi bakal{řského studijního oboru Molekul{rní a buněčn{ biologie, a kteří měli v{žený studijní průměr menší nebo roven 1,50 a současně celkový výsledek st{tní z{věrečné zkoušky výborně nebo velmi dobře. 5. Prominutí přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program N1601 Biologie, studijní obory Experiment{lní biologie a Fyziologie rostlin může být 8

9 v případě uchazečů, kteří jsou absolventi bakal{řského studijního oboru Experiment{lní biologie, Molekul{rní a buněčn{ biologie nebo Fyziologie rostlin, a kteří měli v{žený studijní průměr menší nebo roven 1,50 a současně celkový výsledek st{tní z{věrečné zkoušky výborně nebo velmi dobře. 6. Prominutí přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program N1601 Ekologie a ochrana prostředí (studijní obor Ochrana a tvorba krajiny a studijní obor Ochrana a tvorba životního prostředí) může být v případě uchazečů, kteří jsou absolventi bakal{řského studijního programu Ekologie a ochrana prostředí, kteří měli v{žený studijní průměr menší nebo roven 1,50 a současně celkový výsledek st{tní z{věrečné zkoušky výborně. 7. Prominutí přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program N1301 Geografie, studijní obor Region{lní geografie může být v případě uchazečů, kteří jsou absolventi bakal{řského studijního programu Geografie a měli v{žený studijní průměr menší nebo roven 1,50 a současně celkový výsledek st{tní z{věrečné zkoušky výborně, výborně mínus nebo velmi dobře. 9

10 Přehledné zpracov{ní podmínek navazující magisterské studijní programy: PPP Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Studijní program/obor absolvent bakal{řského studijního programu/oboru prospěch Prezenční studium magisterské navazující N1101 Matematika Diskrétní matematika 10 Diskrétní matematika Matematika a její aplikace 15 Matematika a její aplikace N1103 N1201 N1301 N1406 N1406 N1407 Učitelství Matematiky Biologie pro SŠ Učitelství Matematiky Deskriptivní geometrie pro SŠ Učitelství Matematiky Geografie pro SŠ Učitelství Matematiky Výpočetní techniky pro SŠ Aplikovan{ matematika Aplikace matematiky v ekonomii Matematické a počítačové modelov{ní 15 Matematika Biologie 15 Matematika Deskriptivní geometrie 10 Matematika Geografie 20 Matematika Výpočetní technika/informatika 30 Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovan{ statistika, Matematika a její aplikace 15 Geologie Environment{lní geologie 15 SP Geologie Geografie Geoinformatika 20 Mezin{rodní rozvojov{ studia 30 International Development 25 Studies (placen{ forma) Region{lní geografie 40 SP Geografie v{žený SP <= 1,50 a SZZ = výborně, výborně mínus nebo velmi dobře Učitelství Geografie Biologie v OŽP pro SŠ Učitelství Geografie Historie pro SŠ 15 Geografie Biologie v OŽP 15 Biochemie Biochemie 24 pro absolventy Biochemie bakal{řské Bioinformatika 10 Bioinformatika Biotechnologie a genové inženýrství Biochemistry Biochemistry Biotechnologie a genové inženýrství Chemie Anorganick{ chemie 20 SP Chemie (přím{ prostupnost 10

11 studijní obor Chemie = bez N1501 Organick{ chemie 10 SP Chemie (přím{ prostupnost studijní obor Chemie = bez Analytick{ chemie 20 SP Chemie (přím{ prostupnost studijní obor Chemie = bez Fyzik{lní chemie 10 SP Chemie (přím{ prostupnost studijní obor Chemie = bez Materi{lov{ chemie 10 SP Chemie (přím{ prostupnost studijní obor Chemie = bez Chemie životního prostředí 10 Chemie (přím{ prostupnost studijní obor Chemie = bez Bioorganick{ chemie a chemick{ 10 biologie Bioanorganick{ chemie 10 Chemie (přím{ prostupnost studijní obor Chemie = bez Učitelství Chemie Biologie pro SŠ Učitelství Chemie Fyziky pro SŠ Učitelství Chemie Geografie pro SŠ Učitelství Chemie Geologie a ochrany ŽP pro SŠ Učitelství Chemie Matematiky pro SŠ Biologie Botanika 10 v{žený SP <= 1,50 a SZZ = výborně, z toho z předmětů ACH nebo CHŽP = výborně Ostatní absolventi SP Chemie: v{žený SP <= 1,50 a SZZ z předmětů Obecn{ a FCH = výborně, ACH (nebo AgCH, OCH, či BIOCHEM) = výborně v{žený SP <= 1,50 a SZZ = výborně, z toho z předmětů ACH nebo CHŽP = výborně 15 Chemie Biologie 15 Chemie Fyzika 10 Chemie Geografie 10 Chemie Geologie a ochrana ŽP 20 Chemie Matematika Hydrobiologie 10 Molekul{rní a buněčn{ biologie 25 Molekul{rní a buněčn{ biologie Zoologie 15 Experiment{lní biologie 15 Experiment{lní biologie, Fyziologie rostlin nebo Molekul{rní a buněčn{ biologie Fyziologie rostlin 15 Experiment{lní biologie, Fyziologie rostlin nebo Molekul{rní a buněčn{ biologie v{žený SP <= 1,50 a SZZ = výborně nebo velmi dobře v{žený SP <= 1,50 a SZZ = výborně v{žený SP <= 1,50 a SZZ = výborně 11

12 N1601 N1701 N1801 N5345 Učitelství Biologie Geografie pro SŠ Učitelství Biologie Geologie a ochrany ŽP pro SŠ Ekologie a ochrana prostředí Ochrana a tvorba krajiny Ochrana a tvorba životního prostředí Fyzika Optika a optoelektronika 10 Aplikovan{ fyzika 10 Nanotechnologie Biologie - Geografie 15 Biologie Geologie a ochrana ŽP Biofyzika 10 Biofyzika, Molekul{rní biofyzika Molekul{rní biofyzika 10 Biofyzika, Molekul{rní biofyzika Obecn{ fyzika a matematick{ 10 fyzika Digit{lní a přístrojov{ optika Ekologie a ochrana prostředí v{žený SP <= 1,50 a SZZ = výborně 15 Ekologie a ochrana prostředí v{žený SP <= 1,50 a SZZ = výborně Fyzika Matematika pro SŠ (uč.) 40 Fyzika Matematika Fyzika Výpočetní technika (uč.) 10 Fyzika Výpočetní technika/informatika Informatika Informatika 40 Specializace ve zdravotnictví Optometrie 10 Kombinované studium navazující magisterské B1101 Matematika Učitelství Matematiky Geografie pro SŠ 10 Matematika Geografie N1701 Učitelství Matematiky Deskriptivní geometrie pro SŠ Fyzika Učitelství Fyziky Matematiky pro SŠ Učitelství Fyziky Geografie pro SŠ 15 Matematika Deskriptivní geometrie 10 Fyzika Matematika 10 Fyzika Geografie Použité zkratky: Uč.= učitelství V{žený SP = v{žený studijní průměr dosažený v bakal{řském studiu SZZ = st{tní z{věrečn{ zkouška (podmínka pro výsledek SZZ = celkový výsledek SZZ), vždy se vztahuje ke stejnému nebo příbuznému oboru PPP = předpokl{daný počet přijatých studentů pro akademický rok 2014/2015 Obecn{ a FCH = obecn{ a fyzik{lní chemie, ACH = analytick{ chemie, AgCH = anorganick{ chemie, OCH = organick{ chemie, BIOCHEM = biochemie 12

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na přírodovědecké fakultě se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017 v Olomouci dne 5. 10. 2016 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 v Olomouci dne 5. 10. 2017 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27.

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. listopadu 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Lékařská fakulta (LF)

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B1301 GEOGRAFIE Geoinformatika a geografie Matematika Písemná zkouška maximum

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016 v Olomouci dne 29. září 2015 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Přijímací řízení na Přírodovědecké fakultě UP se konalo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

Akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2018/2019 Akademický rok 2018/2019 Bakalářské studijní y Obor u verze studijního plánu garantující 1 2 3 katedra Diskrétní matematika DISMAT verze 2016 0 KAG Matematika a její aplikace MATAP 0 KMA B1103 Mat.-ekon.

Více

Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Obsah Univerzita Palackého v Olomouci.................

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Studuj na Přírodovědecké fakultě 2015 2016 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci... 2 Přírodovědecká fakulta UP základní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Studuj na Přírodovědecké fakultě 2015 2016 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci... 2 Přírodovědecká fakulta UP základní

Více

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ)

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ) Podmínky přijetí ke studiu: POŽADAVKY K PŘIJETÍ Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při přijímání do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací (PZ) 2018/2019 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Obsah Univerzita

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (dále jen PZk) 2019/ bakalářské studijní obory a specializace

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (dále jen PZk) 2019/ bakalářské studijní obory a specializace Kritéria hodnocení přijímací (dále jen PZk) 2019/2020 - bakalářské studijní obory a specializace Název studijního oboru Informatika Název studijního oboru Aplikovaná informatika bakalářský (kombinovaná

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Obsah Univerzita

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/2019 - bakalářské studijní obory Aplikovaná matematika Matematika (dvouoborové) konat PZ z matematiky v rozsahu učiva gymnázií. Aplikovaná matematika bakalářský

Více

Přehled studijních oborů souvisejících se studiem matematiky:

Přehled studijních oborů souvisejících se studiem matematiky: Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a řádně podaná přihláška. Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušku lze

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 1 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 1. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení Informace k přijímacímu řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu na FBI pro akademický rok 2010/2011 Vědecká rada 22.9.2010 Studijní programy na FBI Požární ochrana a průmyslová

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor biochemie biochemie fyzika Forma

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

Bakalářský (prezenční forma) podoba v systému Moodle. písemná zkouška bonifikace krajském kole biologické olympiády nebo 11. 5. 2015.

Bakalářský (prezenční forma) podoba v systému Moodle. písemná zkouška bonifikace krajském kole biologické olympiády nebo 11. 5. 2015. Kritéria hodnocení přijímací 2015/2016 - bakalářské studijní obory Aplikovaná matematika bakalářský (kombinovaná forma) Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky v rozsahu učiva gymnázií. Chemie Forma

Více

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky pro přijetí Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2014-15 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY První

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně

Více

A. Přijímací zkouška do bakalářského studia

A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a magisterských studijních programů pro ak. rok 2018/2019 s výukou v českém jazyce s nástupem od semestru Podzim 2018 A. Přijímací zkouška do bakalářského

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

Všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2011/2012

Všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2011/2012 Všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2011/2012 Podat řádně vyplněnou přihlášku do 28. února 2011 (do 30. června pro studium v cizím jazyce) včetně předepsaných

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í o podmínkách přijetí ke studiu oborů v navazujících magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018.

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení MASARYKOVA UNIVERZITA ŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Informace o přijímacím řízení 2011/2012 Masarykova univerzita, 2010 Informace o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na řírodovědecké

Více

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. října 2013

Více

stanovuji I. Studijní programy a studijní obory II. Počty přijímaných studentů

stanovuji I. Studijní programy a studijní obory II. Počty přijímaných studentů V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 1. listopadu 2017 ZCU 030692/2017/DFPE/For Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání

Více

A. Přijímací zkouška do bakalářského studia

A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro ak. rok 2017/2018 s nástupem od semestru Podzim 2017 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení MASARYKOVA UNIVERZITA ŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Informace o přijímacím řízení 2010/2011 Masarykova univerzita, 2009 Informace o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na řírodovědecké

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení MASARYKOVA UNIVERZITA ŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Informace o přijímacím řízení 2012/2013 Masarykova univerzita, 2011 Informace o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na řírodovědecké

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení MASARYKOVA UNIVERZITA ŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Informace o přijímacím řízení 2009/2010 Masarykova univerzita, 2008 Informace o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na řírodovědecké

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Pravidla a podmínky přijímacího řízení 1 / 6 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Opatření děkana č. 6/2017 Pravidla a podmínky přijímacího řízení Podle

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ RO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 Obecné předpoklady: odmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující

Více

Návrh na přijímací řízení 2014

Návrh na přijímací řízení 2014 Vážení členové AS, za vedení LF vám předkládáme návrh přijímacího řízení a počtu přijatých pro akademický rok 2014/15. Doc.PhDr. Miroslava Kyasová, PhD. Prof.RNDr.Eva Táborská, CSc. Návrh na přijímací

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ pro akademický rok 2020/2021

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ pro akademický rok 2020/2021 A D A M A N T A N INFORMACE O ŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ pro akademický rok 00/01 DŮLEŽITÉ TERMÍNY RO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 10. 1. 00 K dispozici elektronická přihláška na student.vscht.cz 1.. 00 Uzávěrka přijímacího

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2012-13 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Škola: Adresa: IČ: Typ školy: Státní Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Univerzitní č.p. 244/22, 779 00 Olomouc 61989592 Ředitel: RNDr. Gabriela Ivana Vlková,

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 ADAMANTAN Důležité termíny pro bakalářské studijní obory 13. 1. 2016 K dispozici elektronická přihláška na http://student.vscht.cz 31. 3. 2016

Více

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného třístupňového studia (bakalářské

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2004

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2004 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2004 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2004 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

PŘEHLED OBORŮ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

PŘEHLED OBORŮ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.  FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ ŘEHLED OBORŮ www.fp.tul.cz FAKULTA ŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A EDAGOGICKÁ Krédem Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické je vychovávat učitele, kteří do budoucího povolání vloží celou svou osobnost. Kromě

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2017/2018

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2017/2018 Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2017/2018 Předpokládané termíny konání přijímacích zkoušek: 29. května 2017: Fyzioterapie navazující magisterské studium - 1. kolo (písemný test) 12. - 16. června

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE 1. Seznam otevíraných studijních oborů, předměty přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijatých

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2007

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2007 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2007 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2006 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2005

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2005 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2005 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2005 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2013 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Bakalářské studium Počet uchazečů Dostavilo se Přijato

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Označení VÝNOS č. A/V/961/17/2018 Věc Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 Působnost Celoškolská Účinnost od 10. 1. 2019 Účinnost do 15. 11. 2019 Revize

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 (schváleno AS CMTF UP dne 6. 6. 2018) ZA PŘEDPOKLADU UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ USKUTEČŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY RADOU PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Pokud není u studijního oboru uveden počet přijímaných, budou přijati všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké

Více