Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních"

Transkript

1 Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015

2 Obsah 1 Úvod Role národního rámce kvality při inspekční činnosti Cíle metodiky využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Komplexní inspekce Orientační inspekce Kontrola Následná inspekce Inspekce na podnět Inspekce na žádost Veřejnosprávní kontrola Model kvalitní školy jako základ národního rámce kvality Model kvalitní školy kritéria a indikátory hodnocení Popisy dosažených úrovní daného inspekčního kritéria na hodnoticí škále Účel popisů výborné úrovně Účel popisů ostatních úrovní Navázání tematických inspekcí vybraných gramotností na šestiletý inspekční cyklus 11 8 Plánování a výkon komplexní inspekční činnosti Personální zajištění, výkonové parametry pro komplexní inspekční činnost Příprava komplexní inspekční činnosti a rozdělení odpovědnosti Zahájení komplexní inspekční činnosti Průběh komplexní inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v komplexní inspekci Zpracování inspekčních výstupů Obsah a struktura inspekčních zjištění Předání inspekčních výstupů Závěr Seznam zkratek Příloha č. 1: Národní rámec kvality model kvalitní školy 2/24

3 1 Úvod Česká školní inspekce jako národní autorita v oblasti hodnocení a kontroly podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání zapsaných do školského rejstříku i kvality a efektivity vzdělávací soustavy jako celku využívá při své činnosti nejrůznější metody, postupy a nástroje. V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES 1 ) Česká školní inspekce řadu z těchto metod, postupů a nástrojů inovovala a vyvinula také některé zcela nové, které dosud k dispozici nebyly. Dominantní součástí těchto metod, postupů a nástrojů je národní rámec kvality, který bude využíván v rámci inspekční činnosti zapsaných do školského rejstříku. Tímto národním rámcem kvality se rozumí model kvalitní školy s inspekčními kritérii hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Metodika využití národního rámce kvality je určena inspekčním pracovníkům, aby nastavila interní postupy využívání kritérií národního rámce kvality při inspekční činnosti, jejímž cílem je podpora zvyšování kvality vzdělávání pro všechny děti, žáky i studenty v českém vzdělávacím systému. 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti Národní rámec kvality využívaný při inspekční činnosti je bezprostředně navázán na model kvalitní školy, který slouží vzdělávacímu systému ČR, školám a školským zařízením, České školní inspekci, zřizovatelům, akademickým institucím věnujícím se rozvoji vzdělávacího systému a kvality vzdělávání, tvůrcům národního kurikula a institucím zajišťujícím další vzdělávání pedagogů k tomu, aby v synergii, konzistentně a maximálně účinně působili na kvalitu vzdělávání v České republice. Národní rámec kvality tak školám a školským zařízením prostřednictvím hodnocení ze strany České školní inspekce zprostředkuje relevantní a objektivní externí obraz o kvalitě vzdělávání, které poskytují, a napomáhá jim k jejímu zvyšování, a to formou, která je logicky strukturovaná a srozumitelná, členěná podle funkčních oblastí a odpovědností, je jasně popsaná a konzistentní napříč druhy škol a školských zařízení, avšak s přihlédnutím k jejich specifikům. Národní rámec kvality je navíc koncipován tak, aby umožnil školám / školským zařízením a případně zřizovatelům hodnotit se podle stejných kritérií i v rámci svého vlastního hodnocení (autoevaluace). 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Hlavními cíli metodiky využití národního rámce kvality při inspekční činnosti je důsledně, srozumitelně a jednoznačně popsat jednotlivé parametry národního rámce kvality a jeho využitelnost v přímé inspekční praxi s cílem maximalizovat sjednocení pohledu na hodnocení kvality vzdělávání, pomáhat inspekčnímu týmu při zajištění maximálně relevantního a objektivního posouzení činnosti školy / školského zařízení na základě sdíleného popisu hodnoticích kritérií, 1 Projekt OP VK financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy České republiky. 3/24

4 sjednocovat postupy při inspekční činnosti ve školách / školských zařízeních, podpořit komunikaci s vedením školy, pedagogy a dalšími zainteresovanými subjekty, metodicky podporovat inspektory při výkonu inspekční činnosti z hlediska společného chápání kvality a jejího hodnocení, posílit roli inspekční činnosti v podpoře škol, vymezit role inspekčního týmu, postupně posilovat jeho role jako partnera škol na cestě ke kvalitě, podpořit využití kritérií ke srozumitelnému a konzistentnímu přenosu strategických cílů vzdělávací politiky a trendů ve vývoji metodiky vzdělávání do hodnocení škol, metodicky podpořit školy formou zprostředkování příkladů inspirativní praxe a dalších zkušeností. 4 Využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Česká školní inspekce se věnuje zejména následujícím typům inspekční činnosti: komplexní inspekci tematické inspekci orientační inspekci inspekci na podnět inspekci na žádost šetření stížnosti inspekčnímu elektronickému zjišťování (InspIS DATA 2 INEZ 3 ) elektronickému zjišťování výsledků (InspIS SET 4 ) kontrole veřejnosprávní kontrole následné inspekci Národní rámec kvality je především využíván při komplexní inspekci, která je základem inspekční činnosti. Metodický postup využití národního rámce kvality při provádění komplexní inspekce lze vhodným a účelným způsobem využít při ostatních typech inspekční činnosti ve škole a školském zařízení. 4.1 Komplexní inspekce Komplexní inspekcí se rozumí inspekční činnost, jejíž hlavní součástí je inspekční hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání a vzdělávacích oblastech školy nebo školského zařízení. Při komplexní inspekci se provádí také kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona 5 (v případě zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy zákona č. 109/2002 Sb. 6 ), prováděcích a souvisejících právních předpisů, 2 InspIS DATA je jeden z modulů inspekčního informačního systému, který vznikl v rámci projektu NIQES, a slouží především ke sběru a vyhodnocování dat z inspekční činnosti České školní inspekce. 3 INEZ je zkratka jednoho z nástrojů v systému InspIS DATA inspekční elektronické zjišťování. 4 InspIS SET je jeden z modulů inspekčního informačního systému, který vznikl v rámci projektu NIQES, a slouží České školní inspekci i školám k testování výsledků vzdělávání. 5 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 6 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 4/24

5 kontrola školního stravování, bezpečnosti a ochrany zdraví, případně i veřejnosprávní kontrola. 7 Při komplexní inspekční činnosti lze také provádět tematickou inspekci. 8 Při komplexní inspekci hodnotí inspekční tým zejména stav úrovně podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a efektivitu opatření realizovaných vedením školy nebo školského zařízení k dosažení pozitivních kvalitativních změn v podmínkách (včetně finančních předpokladů), průběhu a výsledcích vzdělávání poskytovaného školou / školským zařízením. Inspekční tým na základě průkazných argumentů vyhodnocuje silné a slabé stránky školy nebo školského zařízení, specifikuje případná rizika a spolu s vedením školy (pokud je to možné) vymezí příležitosti pro další kvalitativní růst školy / školského zařízení. Jedním ze základních nástrojů pro tuto činnost je národní rámec kvality. Při inspekční činnosti na místě, ve škole nebo školském zařízení, se inspekční tým zaměří zejména na průběh vzdělávání a účinnost opatření, případně další strategie školy směřující ke zlepšování výsledků vzdělávání žáků (dětí, studentů) a poskytování školských služeb. Výstupem komplexní inspekční činnosti je vždy inspekční zpráva a protokol o kontrole. 4.2 Orientační inspekce Orientační inspekcí se rozumí inspekční činnost zaměřená na hodnocení dílčích jevů v podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání, zhodnocení vývoje školy, účinnosti opatření realizovaných v zájmu zlepšení kvality školy / školského zařízení. O konkrétních sledovaných a hodnocených oblastech rozhodne ředitel inspektorátu na základě předchozích inspekčních zjištění. Výstupem je vždy inspekční zpráva, v případě zjištění porušení právních předpisů i protokol o kontrole. Metodika využití národního rámce kvality se využije přiměřeným způsobem. 4.3 Kontrola Kontrolou se rozumí inspekční činnost zaměřená na kontrolu dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících školských předpisů. Výstupem je vždy protokol. 4.4 Následná inspekce Následnou inspekcí se rozumí inspekční činnost zaměřená na kontrolu odstranění nedostatků (porušení právních předpisů) zjištěných při předcházející inspekční činnosti. O předmětu kontroly rozhodne ředitel inspektorátu na základě předchozích kontrolních zjištění (návrh vedoucího týmu). 4.5 Inspekce na podnět Inspekce na podnět podle 174 odst. 5 školského zákona je vždy důsledně zaměřená na hodnocení jevů v podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání, na které poukazuje obsah podnětu. 7 Kontrolu lze cíleně realizovat dle předmětu, např. školní stravování (předškolní a základní vzdělávání). 8 Tematická inspekce se souběžně s komplexní inspekcí realizuje jen v případě, že obsahově souvisí s touto inspekcí. 5/24

6 Výstupem je zpravidla inspekční zpráva, v případě zjištění porušení závazných školských právních předpisů i protokol o kontrole. Pokud se podnět týká jen 174 odst. 2 písm. d) a e) školského zákona, pak výstupem může být jen protokol o kontrole. Metodika využití národního rámce kvality se využije přiměřeným způsobem, v odůvodněných případech je možné inspekci na podnět realizovat i jako komplexní inspekci. 4.6 Inspekce na žádost Inspekcí na žádost se rozumí inspekční činnost realizovaná na základě 174 odst. 6 školského zákona. Inspekční činnost se realizuje vždy jako komplexní inspekce, výstupem je vždy inspekční zpráva a protokol o kontrole. 4.7 Veřejnosprávní kontrola Veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků přidělených škole / školskému zařízení ze státního rozpočtu zařadí ředitel inspektorátu do předmětu inspekční činnosti pouze v odůvodněných případech. Jedná se zejména o podněty zřizovatelů, veřejnosti, předcházející negativní inspekční zjištění apod. V ostatních případech inspekční tým pouze zhodnotí finanční předpoklady školy / školského zařízení vzhledem k realizovaným vzdělávacím programům. V ojedinělých a odůvodněných případech lze veřejnosprávní kontrolu realizovat i jako samostatnou kontrolu (např. veřejnosprávní kontroly na podnět Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve školských zařízeních ministerstvem zřizovaných). 5 Model kvalitní školy jako základ národního rámce kvality Základní činností, která využívá národního rámce kvality, je komplexní inspekční činnost. Opírá se přitom o kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vycházející z modelu kvalitní školy. Každá škola bude v rámci šestiletého cyklu hodnocena podle úplného souboru kritérií nejméně jednou (k vyšší četnosti dojde v případě zjištění vyžadujících intenzivnější sledování či spolupráci). Pro zajištění kvality provádění komplexní inspekční činnosti a jasné vymezení jejich parametrů byla v České školní inspekci vytvořena metodika komplexní inspekční činnosti. Jedná se o interní inspekční postup, který je již využíván inspekčními týmy při komplexní inspekční činnosti. Metodika komplexní inspekční činnosti předpokládá délku trvání komplexní inspekce v průměru (při zohlednění např. velikosti školy i rozsahu a charakteru inspekčních zjištění) 6 dní (příprava na návštěvu školy, prezenční činnost na místě, vyhodnocení zjištění, tvorba inspekční zprávy). Základním výstupem z komplexní inspekční činnosti ve vztahu ke škole a veřejnosti je inspekční zpráva a protokol o kontrole. Základním výstupem ve vztahu k tvůrcům vzdělávací politiky jsou souhrnné informace o stavu a rozvoji vzdělávacího systému, jež jsou výsledkem analýz velkého množství informací, které inspekční pracovníci České školní inspekce v průběhu jednotlivých typů inspekční činnosti zaznamenávají do sestavených formulářů a záznamových archů. Komplexní inspekční činnost bude založena na kritériích hodnocení a indikátorech odvozených z modelu kvalitní školy, který byl výsledkem činnosti expertní skupiny složené ze zástupců České školní inspekce i externích odborníků z řad pracovníků MŠMT, NÚV, NIDV, akademického sektoru i škol. Model kvalitní školy i z něj vycházející kritéria byly průběžně konzultovány s vedoucími představiteli stěžejních asociací působících ve vzdělávání i s širokou odbornou veřejností v rámci národní debaty o kvalitní škole, kterou v říjnu /24

7 vyhlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy. 9 Model i hodnoticí kritéria jsou strukturovány do šesti oblastí: 1. Koncepce a rámec školy 2. Pedagogické vedení školy 3. Kvalita pedagogického sboru 4. Výuka (vzdělávání) 5. Vzdělávací výsledky dětí, žáků a studentů 6. Podpora dětí, žáků a studentů ve vzdělávání (rovné příležitosti) Prvních pět oblastí na sebe navazuje v určité hierarchii. Počínaje oblastí Koncepce a rámec školy, která se soustřeďuje na základní nastavení řízení školy. Přes oblast Pedagogické vedení školy, která svými kritérii i svým názvem akcentuje právě řízení pedagogických procesů ve škole, jako jedné z nejdůležitějších činností, které se musí vedení školy věnovat. Kvalita pedagogického sboru je následující oblastí a ve svých kritériích postihuje oproti předchozím oblastem, které se soustředily na činnost vedení škol, jejich pedagogický sbor. Kritéria oblasti Výuka sledují především proces vzdělávání odehrávající se nejčastěji ve vyučovacích hodinách. Poslední, pátou oblastí jsou Vzdělávací výsledky, které se zaměřují na dosahované výsledky vzdělávání. Zdánlivě mimo tuto hierarchii stojí šestá oblast Podpora dětí, žáků a studentů ve vzdělávání, která se soustřeďuje na sledování individuální podpory všem dětem, žákům a studentům, kteří ji potřebují. Každá oblast modelu obsahuje tři až pět inspekčních kritérií hodnocení kvality (celkem v modelu 26). Kritéria a indikátory jsou společné pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku. Národní rámec kvality v inspekčním hodnocení škol a školských zařízení je doplněn charakteristikami externího prostředí, v němž škola působí. Jde o statistické a jiné ověřené kvantitativní informace o externím prostředí, které škola nedokáže ovlivnit, přinejmenším ne v krátkodobém horizontu. Nejde tedy o podmínky pro vzdělávací činnost, které je povinno zajišťovat vedení školy. 10 Externí podmínky, neovlivnitelné vedením školy, jsou důležitým signálem zřizovatelům pro jejich rozhodování o naplnění předpokladů pro kvalitní vzdělávání v dané škole. Nemají postavení kritérií hodnocení školy. Ve výstupech inspekční činnosti slouží pouze k popisu konkrétního prostředí a celkového kontextu, v němž škola pracuje. 6 Model kvalitní školy kritéria a indikátory hodnocení Jednotlivé oblasti, do kterých jsou kritéria seskupena, jsou uvozeny motem, které vystihuje velmi stručně cíl dané oblasti. 9 Proces konzultací o klíčových náležitostech kvalitní školy v průběhu školního roku 2014/2015 nad pracovním návrhem vzešlým z řešení projektu ESF Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy České republiky (NIQES), reg. č. CZ.1.07/4.1.00/ Tyto podmínky ovlivňující pedagogickou činnost a výsledky vzdělávání školy a způsob, jakým je ředitel a vedení školy zajišťují, jsou součástí hodnocení v oblasti 2 pedagogické vedení školy. 7/24

8 1. Koncepce a rámec školy Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. 1.1 Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogičtí pracovníci sdílejí a naplňují. 1.2 Škola má vzdělávací program (Školní vzdělávací program), který vychází z vize a strategie rozvoje školy a je v souladu s kurikulárními dokumenty (Rámcový vzdělávací program); jeho cíle jsou srozumitelné pro pedagogy i rodiče a zákonné zástupce dětí, žáků a studentů [dále rodiče ]. 1.3 Škola funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci všech aktérů (vedení, učitelé, rodiče) a jejich participaci na chodu školy. 1.4 Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky. 1.5 Škola spolupracuje s vnějšími partnery. 2. Pedagogické vedení školy Ředitel kvalitní školy je vůdčí osobností pedagogického procesu. 2.1 Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá účinná opatření. 2.2 Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima pečuje o vztahy mezi učiteli, žáky i vzájemné vztahy mezi pedagogy a žáky a jejich zákonnými zástupci a o vzájemnou spolupráci všech aktérů. 2.3 Vedení školy usiluje o zajištění optimálních personálních podmínek pro vzdělávání, cíleně pečuje o naplnění relevantních potřeb každého pedagoga a jeho profesní rozvoj, vytváří podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností s dalšími školami a účinně podporuje začínající pedagogy. 2.4 Vedení školy usiluje o optimální materiální podmínky pro vzdělávání a pečuje o jejich účelné využívání. 2.5 Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj. 3. Kvalita pedagogického sboru Kvalitní školu tvoří kvalitní učitelé a další pedagogičtí pracovníci. 3.1 Pedagogové jsou pro svou práci náležitě kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své práci přistupují profesionálně. 3.2 Pedagogové důsledně uplatňují při komunikaci s žáky a rodiči a kolegy vstřícný, respektující přístup. 3.3 Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu. 3.4 Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanské angažovanosti. 3.5 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji. 8/24

9 4. Výuka Kvalitní vzdělávání směřující k dobrým vzdělávacím výsledkům všech dětí, žáků, studentů [dále žáků] je základem kvalitní školy. 4.1 Pedagogové systematicky promýšlejí a připravují výuku v souladu s vědomostními, dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárních dokumentech školy a potřebami žáků. 4.2 Pedagogové využívají široké spektrum výchovně-vzdělávacích strategií pro naplnění stanovených cílů. 4.3 Pedagogové systematicky sledují vzdělávací pokrok každého žáka a při plánování a realizaci výuky zohledňují individuální potřeby žáků. 4.4 Pedagogové se ve své práci zaměřují na sociální a osobnostní rozvoj žáků. 5. Vzdělávací výsledky žáků Kvalitní škola umožňuje každému žákovi maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem. 5.1 Škola soustavně získává informace o posunech výsledků každého žáka ve všech vzdělávacích oblastech a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními. 5.2 Výsledky vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výsledkům podle vzdělávacích programů. 5.3 Žáci školy jsou motivováni k dosahování dobrých výsledků a demonstrují sociální a osobnostní kompetence a občanské hodnoty. 5.4 Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu, při ukončování vzdělávání a v dalším vzdělávání či profesní dráze a aktivně s výsledky pracuje v zájmu zkvalitnění vzdělávání. 6. Podpora žáků při vzdělávání Kvalitní škola sleduje pokroky v učení všech žáků a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují speciální péči Škola vytváří každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status nebo speciální vzdělávací potřeby. 6.2 Škola poskytuje účinnou podporu všem žákům s potřebou podpůrných opatření. 6.3 Škola věnuje patřičnou pozornost rozvoji všech osobnostních vlastností žáků a dbá na to, aby žádný žák nebyl vyčleňován z kolektivu. 7. Charakteristika prostředí, v němž škola pracuje Kvalitní vzdělávání vyžaduje odpovídající materiální i finanční podmínky. Spravedlivé hodnocení zohledňuje podmínky, které škola nemůže ovlivnit. Charakteristika regionu demografická a sociálně ekonomická, atraktivita regionu a dostupnost kvalitních pedagogů Materiální podmínky Finanční podmínky 11 Týká se i dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 9/24

10 Složení žáků školy Informace o prostředí, v němž škola pracuje, a umožnění srovnání se statistickými charakteristikami stejných indikátorů v celém souboru škol v České republice. Jsou důležitým signálem zřizovatelům pro jejich rozhodování o naplnění předpokladů pro kvalitní vzdělávání v dané škole. Nemají postavení kritérií hodnocení školy. Ve výstupech inspekční činnosti slouží pouze k popisu konkrétního prostředí a kontextu, v němž škola pracuje. 7 Popisy dosažených úrovní daného inspekčního kritéria na hodnoticí škále Důležitou součástí metodiky národního rámce kvality při inspekční činnosti a novým prvkem oproti minulosti je popis úrovní hodnocení pro každé kritérium na čtyřúrovňové škále. Jde o úrovně: výborná očekávaná vyžadující zlepšení nevyhovující Dosažení nevyhovující úrovně u klíčových a předem stanovených kritérií může být jedním z důvodů zakládajících proces vedoucí k návrhu na odvolání ředitele, nebo k výmazu ze školského rejstříku. I když inspekční kritéria kvality jsou shodná pro základní druhy i typy škol / školských zařízení, jsou popisy úrovní modifikovány pro předškolní vzdělávání základní vzdělávání gymnaziální vzdělávání střední odborné vzdělávání vyšší odborné vzdělávání tak, aby co nejlépe odrážely konkrétní parametry kvality u uvedených druhů vzdělávání. 7.1 Účel popisů výborné úrovně Popisy výborné úrovně slouží především definici, vymezení jednotlivých kritérií v jejich nejvíce ambiciózním naplnění (přiměřeném době a podmínkám českých škol a školských zařízení). Slouží tedy jednotnému, konzistentnímu a sdílenému chápání obsahu jednotlivých kritérií pro účely hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to nejen mezi všemi školními inspektory, ale také školami, odbornými pracovišti v oblasti školské politiky a vzdělávání pedagogů, zřizovateli, zákonnými zástupci a dalšími zainteresovanými skupinami. Inspekční kritéria v tomto vymezení budou i inspirací při hodnocení školy v inspekční zprávě. Popisy výborné úrovně všech kritérií jsou veřejné. Popisy výborné úrovně inspekčních kritérií schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školní rok 2015/2016 jsou součástí přílohy (viz příloha č. 1). Požadavky na dosažení výborné úrovně u jednotlivých inspekčních kritérií jsou ambiciózní, aby motivovaly školy ke zlepšování. V počátečních fázích používání národního rámce kvality při inspekčním hodnocení škol a školských zařízení budou této úrovně u jednotlivých inspekčních kritérií dosahovat jen jednotky, maximálně několik málo desítek škol / školských zařízení. 10/24

11 7.2 Účel popisů ostatních úrovní Popisy ostatních úrovní slouží pro dosažení maximální míry konzistence dat o stavu a vývoji vzdělávacího systému, sbíraných prostřednictvím inspekčních formulářů, a tím k dosažení co nejvyšší kvality a vypovídací schopnosti souhrnných statistik o vzdělávacím systému. Zajišťují sblížení pohledu na hodnocení kvality v jednotlivých kritériích napříč školami v ČR, a slouží tedy vyšší kvalitě a lepší vypovídací schopnosti souhrnných informací o vzdělávacím systému a jeho vývoji. Jsou jednak metodickými vodítky školním inspektorům při vyplňování formuláře Podmínky, průběh, výsledky v InspIS DATA, pro sdílený pohled na úrovně kvality u jednotlivých kritérií, ale také nástrojem, který pomáhá sjednocovat formulace hodnotící kvalitu vzdělávání v jednotlivých školách například v inspekční zprávě. V duchu standardů osvědčené mezinárodní praxe budou v počátečních letech uplatňování modelu neveřejné. 7.3 Navázání tematických inspekcí vybraných gramotností na šestiletý inspekční cyklus V rámci tematických inspekcí budou mj. průběžně sledovány podmínky a průběh rozvoje vybraných gramotností a dosažená úroveň žáků ve vybraných gramotnostech (čtenářská, matematická, přírodovědná, informační, jazyková, sociální). Zjišťování ke gramotnostem může probíhat třemi formami a jejich kombinací: distanční sběr informací především o podmínkách pro rozvoj vybraných gramotností prostřednictvím systému InspIS DATA (INEZ); může probíhat kontinuálně, paralelně pro všech šest vybraných gramotností vždy na vzorku jedné šestiny škol (tj. každá škola v rámci šestiletého inspekčního cyklu projde minimálně jedním zjišťováním k podmínkám rozvoje nejméně jedné vybrané gramotnosti); prezenční sledování a hodnocení především průběhu rozvoje jednotlivých vybraných gramotností (inspekční činnost na místě); každoročně zaměření na dvě vybrané gramotnosti na přiměřeně velkém vzorku škol; každá škola během šestiletého inspekčního cyklu účast v nejméně jednom tematickém prezenčním zjišťování; distanční hodnocení především dosažené úrovně vybraných gramotností prostřednictvím systému InspIS SET každým druhým rokem elektronická zjišťování ve třech vybraných gramotnostech, každá gramotnost na šestině škol (celkem tedy polovina škol každým druhým rokem); každá škola během šestiletého inspekčního cyklu účast v nejméně jednom výběrovém zjišťování ke gramotnostem. 8 Plánování a výkon komplexní inspekční činnosti Za plánování a realizaci komplexní inspekční činnosti v inspektorátu zodpovídá ředitel inspektorátu. Pro tuto činnost využívá funkcionality v systému InspIS DATA. Komplexní inspekční činnost plánuje tak, aby v rámci šestiletého inspekčního cyklu proběhla komplexní inspekce v každé škole / školském zařízení alespoň jednou, pokud nenastanou důvody pro kratší časový interval. Komplexní inspekční činnost zařadí do plánu inspekční činnosti i v případech, které to vyžadují (podnět, inspekční činnost zaměřená na kontrolu přijatých opatření). 11/24

12 8.1 Personální zajištění, výkonové parametry pro komplexní inspekční činnost Komplexní inspekční činnost vykonává minimálně dvoučlenný inspekční tým (dle druhu školy / školského zařízení) s přímým výkonem ve škole / školském zařízení v délce zpravidla 3 až 4 dnů (podle velikosti školy / školského zařízení). V opodstatněných případech (např. inspekční činnost na podnět) lze zahájit přímou činnost ve škole bez ohlášení. Velikost inspekčního týmu, odborné složení inspekčního týmu i délku přímé inspekční činnosti ve škole / školském zařízení upraví ředitel inspektorátu v závislosti na druhu a typu školy / školského zařízení, počtu realizovaných a inspektovaných oborů vzdělání, počtu míst poskytovaného vzdělávání, počtu tříd (skupin), vzdělávaných osob a rozsahu plněných úkolů. Efektivně a účelně využije možnosti zařazení přizvaných osob. 8.2 Příprava komplexní inspekční činnosti a rozdělení odpovědnosti Za vytvoření odpovídajících podmínek pro přípravu týmu na komplexní inspekční činnost zodpovídá ředitel inspektorátu. Za přípravu a organizaci komplexní inspekční činnosti zodpovídá vedoucí inspekčního týmu, který koordinuje přípravu inspekční činnosti tak, aby realizace proběhla účelně, efektivně a přiměřeně, a to se zřetelem k předmětu inspekce. Vedoucí týmu přidělí členům týmu konkrétní úkoly tak, aby bylo zajištěno efektivní a účelné využití pracovní doby každého člena inspekčního týmu ve vztahu k předmětu inspekční činnosti a se zřetelem k získání dostatečných podkladů pro hodnocení pomocí kritérií národního rámce kvality. Vedoucí inspekčního týmu stanoví týmová pravidla vzájemného průběžného informování a seznamování s dosavadními zjištěními, termíny splnění úkolů a předání podkladů pro inspekční výstupy. Vedoucí inspekčního týmu plánuje a vykonává činnosti tak, aby administrativně zbytečně nezatěžovaly vedení školy / školského zařízení ani členy inspekčního týmu. Hlavním úkolem školních inspektorů (členů týmu) je zpravidla hospitační činnost spojená s expertním vyhodnocením zjištění zejména z hlediska průběhu vzdělávání, ale i ve vazbě na hodnocení podmínek a výsledků vzdělávání. Inspekční tým se před příchodem do školy / školského zařízení seznámí s dostupnými podklady o škole / školském zařízení, mj. takových, které budou jedním z podkladů pro hodnocení pomocí kritérií, aby tyto nemusely být opětovně a bez nutného důvodu požadovány po řediteli školy / školského zařízení. Předem zjištěné informace a připravené materiály zároveň přispívají k celkové efektivitě inspekční činnosti. V rámci přípravy se inspekční tým seznámí zejména s vývojem školy / školského zařízení a dosažených výsledků a dalšími dostupnými údaji (např. počty dětí/žáků, počty dětí s odloženou školní docházkou, počty útěků ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, naplněnost oborů vzdělání, ročníkové výsledky, výsledky ve vybraných předmětech, výsledky při závěrečných a maturitních zkouškách, účinnost a efektivita programů rozvoje osobnosti dětí, úspěchy dětí, žáků a studentů v soutěžích, vývoj absence, počty výchovných opatření a opatření ve výchově) z uplynulých let tak, aby v průběhu inspekční činnosti mohl zjišťovat a hodnotit účinnost opatření realizovaných školou / školským zařízením za účelem zlepšení předešlého stavu. V rámci přípravy využije inspekční tým kritéria národního rámce pro vytipování případných silných a slabých stránek školy, na které by bylo vhodné se v rámci inspekční činnosti 12/24

13 zaměřit, a zohlední ty skutečnosti, které mají vliv na výsledky vzdělávání dětí, žáků a studentů. V rámci přípravy inspekční činnosti lze ve školách zadat standardizovaný dotazník např. učitelům, žákům v ZŠ a SŠ či studentům VOŠ. 8.3 Zahájení komplexní inspekční činnosti S ředitelem školy / školského zařízení vedoucí týmu dohodne co nejvhodnější organizaci inspekční činnosti ve škole / školském zařízení. Nabídne řediteli školy / školského zařízení úvodní schůzku s širším vedením školy / školského zařízení. Cílem je snížit prostor pro nesprávná a neopodstatněná očekávání a zvýšit vzájemnou důvěru, zejména důvěru ve společný cíl, vyšší kvalitu vzdělávání. Přestože je setkání s pedagogy velmi žádoucí, jeho organizace nesmí narušit průběh vzdělávání. Doporučuje se zorganizovat krátké představení inspekčního týmu. Ředitel školy / školského zařízení představí vedoucího týmu, ten pak představí další členy, seznámí pedagogy s cílem a organizací inspekční činnosti. Vyzve pedagogy k případným dotazům. Vedoucí inspekčního týmu postupuje dle workflow 12 v InspIS DATA pro komplexní inspekční činnost a dle dalších potřeb zajistí zadání dotazníků pro žáky, studenty a učitele, případně využije možnost organizace třídních schůzek (konzultačních hodin pro zákonné zástupce) ke schůzce se zákonnými zástupci. Při rozhovorech, zadávání anket a dotazníků, při jejich sběrech a vyhodnocování postupuje vždy tak, aby byla zajištěna maximální objektivita zjišťování a minimalizována rizika zpochybnitelnosti získaných dat. Získané údaje jsou pro účely zpracování a vyhodnocení důsledně anonymizovány. Při inspekční činnosti lze využívat pouze standardizované dotazníky a ankety České školní inspekce. 8.4 Průběh komplexní inspekční činnosti 13 Vedoucí a členové inspekčního týmu při přímé inspekční činnosti ve škole / školském zařízení vycházejí z dokumentace a dalších podkladů získaných při přípravě inspekční činnosti, a eliminují tak opakovaný sběr jinak dostupných informací a popisná zjištění stavu. Na základě analýzy předchozích zjištění a dostupných podkladů vedoucí a členové inspekčního týmu ověřují, analyzují a hodnotí poznatky vzhledem k hlavním cílům a zásadám vzdělávání formulovaným v národním rámci kvality a zjišťují a vyhodnocují účinnost opatření vedení školy / školského zařízení vedoucích ke zkvalitňování činnosti školy dosažených v předcházejících letech (zpravidla od poslední hodnotící inspekce). Objektivně hodnotí stav kvality vzdělávání a účinnost opatření pro zlepšování výsledků vzdělávání a efektivitu vzdělávacího procesu (průběh vzdělávání). Svá zjištění při přímé inspekční činnosti ve škole / školském zařízení porovnávají s výsledky vlastního hodnocení školy / školského zařízení i případného hodnocení školy / školského zařízení třetí stranou. Řídí se při tom strukturou inspekčních kritérií z národního rámce kvality vzdělávání definovaných formou popisu nejvyšší dosažitelné úrovně. Při své činnosti si činí poznámky o úrovni jednotlivých kritérií pro účely vyplnění formuláře Podmínky, průběh, výsledky v InspIS DATA a sepsání inspekční zprávy. 12 Workflow je jedna z funkcionalit systému InspIS DATA, která pomáhá sledovat správný sled jednotlivých činností a zároveň pomáhá hlídat termíny pro ukončení těchto činností. 13 Tento postup lze využít i v případě stížností a inspekce na podnět. 13/24

14 Vedoucí týmu vytváří podmínky pro vzájemnou otevřenou komunikaci uvnitř inspekčního týmu, organizuje schůzky členů inspekčního týmu za účelem podpory vzájemné informovanosti o inspekčních zjištěních. V průběhu inspekční činnosti se členové týmu průběžně scházejí, projednávají a konzultují svá zjištění, včetně svých dílčích podkladů pro vyplnění inspekčních formulářů. Členové inspekčního týmu jsou povinni průběžně informovat vedoucího týmu o všech závažných zjištěních a událostech, ke kterým došlo v dosavadním průběhu inspekční činnosti. Doporučuje se, aby zjištění sděloval vedoucím pracovníkům školy vždy vedoucí inspekčního týmu nebo člen inspekčního týmu za přítomnosti vedoucího. Vedoucí týmu koordinuje další postup při realizaci inspekční činnosti. Vedoucí týmu projedná s ředitelem školy / školského zařízení aktuální organizaci výchovně-vzdělávacího procesu. Nepožaduje na vedení školy / školského zařízení neopodstatněné změny v souvislosti s inspekční činností, které mají negativní dopad na organizaci školy / školského zařízení. Dohodne s ředitelem školy / školského zařízení organizaci a plánování hospitační činnosti. V případě potřeby lze plán hospitací operativně měnit. Hospitace plánuje inspekční tým dle předmětu inspekční činnosti, podle výsledků školy / školského zařízení (v jednotlivých předmětech, ve třídách se žáky se SVP, ve třídách nebo výchovných skupinách s výchovnými problémy, ve třídách s vysokou absencí), s přihlédnutím k odbornosti školních inspektorů a přizvaných osob. Dle rozhodnutí vedoucího týmu zařadí i hospitace na základě doporučení vedení školy / školského zařízení, případně hospitace náhodně vybrané. Vedoucí týmu nabídne vedení školy možnost účasti při hospitační činnosti. Při plánování hospitační činnosti zohlední inspekční tým zejména předmět a cíle inspekční činnosti (ty mohou mimo jiné vyplývat ze specifických úkolů definovaných v plánu hlavních úkolů České školní inspekce pro příslušný školní rok), aktuální stav ve škole / školském zařízení (absence pedagogů, exkurze apod.). Využije zejména podklady získané analýzou výsledků vzdělávání (např. souhrnné výsledky za třídy, ročníky, výchovné skupiny, individuální výsledky žáků a studentů v předmětu, stav podmínek pro výuku předmětu, změny pedagogů). Za sestavení plánu hospitační činnosti zodpovídá vedoucí týmu. Hospitace plánuje tak, aby v situacích, kdy to objektivní posouzení průběhu vzdělávání nevyžaduje, nedocházelo k vícečetným hospitacím inspekčních pracovníků u jednoho pedagoga v jednom dni. Hospitační činnost důsledně sleduje naplnění předmětu inspekční činnosti, její rozsah a zaměření, zohledňuje zejména důvody (podnět), které k inspekční činnosti vedly. Výběr hospitací musí pokrýt stěžejní obory vzdělávání realizované ve škole. V případě inspekční činnosti v rámci inspekčního cyklu je prioritou inspekčního týmu hospitovat co nejvíce vyučovacích hodin u co největšího počtu vyučujících, tříd a ročníků. Inspekční pracovník vstupuje do hospitované vyučovací jednotky vždy včas, současně s hospitovaným vyučujícím, příp. za doprovodu vedení školy. Doporučuje se provést i krátký předhospitační rozhovor s učitelem (informace o žácích třídy, návaznost vzdělávacího obsahu, cíl vyučovací jednotky apod.). Při hospitaci v teoretickém vyučování se vždy hospituje celá vyučovací hodina. O organizaci hospitací při školních projektech, v předškolním vzdělávání a v praktickém vyučování rozhodne vedoucí inspekčního týmu tak, aby hospitační činnost byla efektivní a účelná vzhledem k předmětu inspekce a jejího zaměření, vzhledem k předcházejícím inspekčním zjištěním. 14/24

15 Nedílnou součástí inspekčních hospitací jsou standardizované rozhovory s učiteli, vychovateli, případně i s dětmi, žáky a studenty, za účelem komplexního posouzení klimatu školy / školského zařízení, podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. 14 V průběhu hospitace sleduje inspekční pracovník zejména obsah výuky (vzdělávací cíl, jeho vhodnost, vyváženost, plnění, ), organizaci a podmínky výuky (organizační zvládnutí vyučovací jednotky, účelné využívání forem a metod, účelné využívání pomůcek, ), aktivitu dětí, žáků a studentů, jejich osobnostní a sociální rozvoj, klima a sociální vztahy ve třídě, podporu a pomoc jednotlivým dětem, žákům a studentům, hodnocení dětí, žáků a studentů, realizaci opatření přijatých školou / školským zařízením nebo pedagogem pro zlepšování výsledků třídy či jednotlivců atd. 15 Inspekční pracovník přichází do třídy s vědomím, že na podkladě poznatků z hospitace bude vyplňovat hospitační formulář, který bude jedním z podkladů pro hodnocení školy podle kritérií národního rámce kvality. Přichází tedy do třídy dobře seznámen s hospitačním formulářem tak, aby v průběhu hospitace věnoval pozornost dění ve třídě a formulář dokázal v plnosti a věrným způsobem vyplnit až mimo třídu, po skončení hospitace a následném rozhovoru s pedagogem. Inspekční pracovník neprovádí rozbor a hodnocení hospitované hodiny, ale může se zúčastnit rozboru hodiny provedeného ředitelem školy nebo jiným vedoucím pracovníkem školy. Zjištění využije pro zhodnocení efektivity řídící a kontrolní činnosti vedení školy. Je však povinen provést s každým hospitovaným pedagogem následný rozhovor zaměřený mj. na jeho vlastní hodnocení průběhu vyučovací hodiny, splnění stanoveného cíle, zasazení vyučovací hodiny do kontextu následujících hodin a zhodnocení efektivity zvolených forem a metod práce. Průběh a závěr tohoto rozhovoru by měl směrem k hospitovanému pedagogovi plnit pozitivně motivační funkci. Na úvod pohospitačního rozhovoru vyzve inspekční pracovník pedagoga ke krátkému zhodnocení splnění stanoveného vzdělávacího cíle, vytyčení toho, co se v hodině ve srovnání s přípravou podařilo či nepodařilo, zdůvodnění volby a zhodnocení efektivity forem a metod práce, zasazení hodiny do kontextu následujících hodin, k celkovému zhodnocení práce dětí, žáků, studentů a celé vyučovací jednotky. Inspekční pracovník při hodnocení v první řadě poukáže na silné stránky vyučování. Při zjištění nedostatků ve vzdělávání navrhne kroky k zefektivnění, zlepšení výuky. Inspekční pracovník může poskytnout vyučujícím metodická doporučení, odkazy na příklady inspirativní praxe a kontakty na odborníky, které získal při vlastním vzdělávání nebo v průběhu své inspekční praxe. V případě závažných negativních zjištění se doporučuje nerealizovat pohospitační rozhovor bezprostředně po hospitaci, ale zjištění a strategii jejich prezentace předem zkonzultovat s vedoucím týmu, případně s dalšími členy. Pokud inspekční tým zjistí v průběhu inspekční činnosti nedostatky, které jsou odstranitelné na místě a nemají zásadní dopad na vzdělávání, projedná tyto s vedením školy / školského zařízení a dohodne způsob a termín jejich odstranění. Okamžité přijetí opatření požaduje rovněž v případech, kdy zjistí ohrožení bezpečnosti dětí, žáků a studentů při vzdělávání. V průběhu inspekční činnosti zaznamenávají členové inspekčního týmu průběžně svá zjištění a před projednáváním závěrů s ředitelem školy / školského zařízení zásadní zjištění včetně odkazů na podklady předají vedoucímu inspekčního týmu. Vedoucí inspekčního týmu 14 Pro dosažení tohoto cíle lze vhodně využít i dotazníkové šetření. 15 Zjišťuje rovněž další informace v souladu s hospitačním záznamem. 15/24

16 stručně průběžně informuje ředitele školy / školského zařízení o dosavadním průběhu inspekční činnosti / dílčích zjištěních. Vedoucí inspekčního týmu na závěrečné schůzce se členy týmu shrne inspekční zjištění, projedná s inspekčním týmem silné a slabé stránky, příležitosti k dalšímu rozvoji školy / školského zařízení a hodnocení úrovní jednotlivých inspekčních kritérií potřebné pro vyplnění formuláře Podmínky, průběh, výsledky. Ve spolupráci se členy inspekčního týmu v průběhu celé inspekční činnosti porovnává inspekční zjištění v kontextu s opatřeními realizovanými vedením školy / školského zařízení pro zlepšení dosavadního stavu. Za vyplnění formuláře Podmínky, průběh, výsledky odpovídá vedoucí inspekčního týmu. Vedoucí týmu stanoví způsob projednání inspekčních zjištění s ředitelem školy / školského zařízení a nabídne účast také zřizovateli. Řediteli předem doporučí rovněž účast dalších členů vedení školy / školského zařízení a pedagogů. Následně inspekční tým seznámí s výsledky inspekce ředitele školy / školského zařízení a jím přizvaný okruh účastníků. Podle rozhodnutí ředitele školy / školského zařízení může jít o představitele zřizovatele, zákonných zástupců, případně i žáků a studentů školy / školského zařízení. Ředitel školy má právo po podpisu inspekčních výstupů do 15 dnů na podání námitek a 14 dnů na podání připomínek. Při závěrečném hodnocení inspekční tým v úvodu pozitivně hodnotí silné stránky školy / školského zařízení, pozitivně hodnotí vše, co vedení školy realizovalo ke zlepšení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v souladu s požadovanými cíli a zásadami. V souvislostech rekapituluje nedostatky, které se škole / školskému zařízení podařilo odstranit v průběhu inspekční činnosti. Analyzuje inspekční zjištění, která byla vyhodnocena jako slabá místa nebo nedostatky v činnosti školy / školského zařízení, a dokládá je příklady. Společně s ředitelem školy / školského zařízení, případně širším kolektivem školy / školského zařízení, formuluje doporučení, která jsou pro školu / školské zařízení reálná, školou / školským zařízením akceptovatelná a povedou ke zlepšení zjištěného stavu. Vždy dá prostor řediteli školy / školského zařízení k vlastnímu zhodnocení prezentovaných zjištění, jejich srovnání s vlastním hodnocením školy / školského zařízení a k vyjádření se k průběhu inspekce. Stanoví lhůtu pro odstranění zjištěných nedostatků, která bude uvedena i v inspekčních výstupech. 8.5 Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v komplexní inspekci Zdrojem informací pro komplexní hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve škole / školském zařízení je studium příslušné dokumentace, sběr informací z databází České školní inspekce o dané škole / školském zařízení v průběhu přípravy inspekční činnosti, studium výstupů předchozí inspekční činnosti České školní inspekce ve škole, včetně informací z inspekčního elektronického zjišťování, výsledky dotazníkových šetření mezi žáky, studenty a zákonnými zástupci, při přímé inspekční činnosti ve škole / školském zařízení pak rozhovory s ředitelem školy / školského zařízení a jeho zástupci, hospitační činnost, prohlídka prostor, pozorování života školy / školského zařízení, rozhovory s učiteli, vychovateli, dětmi, žáky a studenty, zjištění z jednání pedagogické rady apod. 16/24

17 Inspekční tým hodnotí: 1. Koncepci a rámec školy. Této oblasti se věnuje především vedoucí inspekčního týmu formou rozhovoru s ředitelem, případně členy širšího vedení školy / školského zařízení. Získává k němu však také dílčí informace od ostatních členů inspekčního týmu. Všímají si existence jasných pravidel a mechanismů, s jejichž pomocí vedení školu / školské zařízení řídí a které umožňují efektivní organizaci a rozvoj školy / školského zařízení, a zajišťují, že škola / školské zařízení je bezpečné, příjemné a vstřícné místo pro efektivní vzdělávání a osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů. Kladou důraz na jasnou a srozumitelnou vizi, koncepci a formulaci cílů školy / školského zařízení. Klíčovou součástí cílů je školní vzdělávací program, který je v souladu s odpovídajícím rámcovým vzdělávacím programem a všemi právními předpisy týkajícími se vzdělávání. Vedoucí inspekčního týmu usiluje o získání informací o tom, nakolik je vize školy sdílená zřizovatelem, a spolu s dalšími členy inspekčního týmu také o získání informací o kvalitě vztahů školy se zákonnými zástupci, protože konstruktivní vztahy se zákonnými zástupci a vzájemná důvěra jsou pro dosažení vysoké kvality vzdělávání důležité. 2. Kvalitu pedagogického vedení školy. Také pro tuto oblast je důležitý rozhovor vedoucího inspekčního týmu s vedením školy, dalšími formami jsou inspekční zjištění z dřívějších šetření stížností a podnětů, z dřívějších INEZ, rozhovory s pedagogy a žáky a studenty, vlastní pozorování v prostředí školy a výstupy z předchozích šetření. Přístup vedení školy v oblasti řízení pedagogických procesů je klíčový pro kvalitu vzdělání, které škola poskytuje, proto se zjišťování soustřeďuje především na oblasti spojené s pedagogickým procesem. Základní rozlišení je dáno aktivním iniciativním přístupem vedení školy k zabezpečení této oblasti, anebo jen formálním plněním. Pozornost vedoucího inspekčního týmu a jeho členů je soustředěna jak na řízení (funkčnost organizační struktury, naplňování koncepce školy, efektivní uplatňování přijatých pedagogických, organizačních, bezpečnostních pravidel, prevence patologických jevů a dalších opatření k organizaci a provozu školy), tak na monitorování a vlastní hodnocení činnosti školy a také na vytváření zdravého školního klimatu, zajištění a profesní růst kvalitního pedagogického sboru a takové působení pedagogů, aby byli dětem, žákům a studentům vzory pro zdravý osobnostní rozvoj. V rámci této oblasti také hodnotí vytváření materiálních a finančních podmínek bezprostředně souvisejících se vzdělávací činností školy / školského zařízení a jejich efektivní využití pro kvalitní vzdělávání. 3. Kvalitu pedagogického sboru. Protože kvalitní vzdělávání závisí především na kvalitních pedagogických pracovnících, v jejichž kontaktu s dětmi, žáky a studenty se vzdělávání odehrává, všímá si inspekční tým kvalifikace, profesní zdatnosti, soustavného rozvoje vlastního vzdělání, rozhledu a schopností, respektu projevovaného vůči dětem, žákům, studentům a kolegům, vstřícnosti, profesionálního vystupování podporujícího rozvoj odpovědnosti u dětí, žáků a studentů a pochopení vlastní odpovědnosti, vnímá i otevřenost diskusi, konstruktivní spolupráci a výměně zkušeností. 4. Kvalitu výuky. 16 Této oblasti se věnují školní inspektoři členové inspekčního týmu podle úkolů přidělených vedoucím inspekčního týmu. Hodnocení průběhu vzdělávání přímo ve vyučovacích hodinách a činnostech je důležitou součástí inspekční činnosti. Je hodnocen jak přístup pedagoga, tak činnost dětí, žáků 16 U předškolního vzdělávání se tato oblast nazývá Vzdělávání. 17/24

18 a studentů, klima a vzájemná interakce ve třídě. Smyslem inspekčních kritérií v této oblasti je zjistit, jak dobře pedagogové přizpůsobují volbu výukových cílů, prostředků a metod individuálním schopnostem dětí a zda vedou k harmonickému rozvoji vědomostí, dovedností i postojů dětí přiměřeně jejich věku. Zásadním předpokladem pro uplatnění takové výuky je přesvědčení pedagogů (projevované při výuce i při předchozím a následném rozhovoru s inspekčním pracovníkem), že každé dítě je schopné osobnostního a vědomostního rozvoje bez ohledu na jeho aktuální rozvoj (pokrok na cestě ke vzdělávacím cílům). Školní inspektoři si všímají vytváření vztahu dětí k učení. Klíčovým nástrojem k němu je vysvětlování souvislostí vyučovaného s reálnými situacemi, které děti, žáci a studenti znají z každodenního života. Školní inspektoři se také soustředí na to, zda pedagog zařazuje dostatek prostoru pro to, aby děti, žáci a studenti takové situace sami rozpoznávali a využívali. U výborné úrovně výrazy Pedagogové Všichni pedagogové. Kvantifikátor všichni pedagogové jsou myšleny jako orientační. Do stupně výborná úroveň může být zařazena i škola, kde platí téměř všichni pedagogové. Uplatnit tuto toleranci je důležité zejména u velkých škol a obzvláště v těch případech, kdy vedení školy ví o oněch výjimkách a chce je řešit či je přímo řeší. Popisem všichni pedagogové se myslí ve všech pozorovaných hodinách. 17 U kritéria 4.2 je důležité při komunikaci se školami zdůraznit, že klíčové pro každou vyučovací hodinu jsou první věty. Ocenění pestrosti forem a metod výuky se týká hodnocení z pohledu na všechny pozorované hodiny ve škole. Velká pestrost forem a metod výuky v konkrétní hodině může být v rozporu s jejich účelností směrem k cílům výuky. 5. Vzdělávací výsledky. V této oblasti je cílem zhodnocení kvality činnosti školy v jedné z nejpodstatnějších funkcí každé školy dosažení toho, aby její absolventi byli vybaveni takovými znalostmi, vědomostmi a kompetencemi, které zajistí jejich úspěšnost v dalším vzdělávání a profesním životě. Školní inspektoři si všímají, zda škola (a v adekvátním rozsahu školské zařízení) je schopna (schopno) systematicky zjišťovat objektivní informace o kvalitě vzdělávání, které poskytuje, dokáže přijímat a realizovat racionální a účelná opatření ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání na individuální, skupinové a školní úrovni, zda srovnává, nakolik vzdělávací výsledky dětí, žáků a studentů odpovídají požadavkům uplatňovaných školních vzdělávacích programů, zda dokáže děti, žáky a studenty motivovat k dosahování co nejlepších výsledků podle jejich schopností. Dále inspekční tým opírá své hodnocení o přímé pozorování pedagogického procesu (hospitace úroveň komunikace, pamětní znalosti, rutinní dovednost, schopnost aplikace, tvořivost), o studium žákovských prací, analýzu klasifikace a průběžného hodnocení. Inspekční tým si také formou rozhovoru, nejčastěji s vedením školy, všímá, nakolik škola sleduje a systematicky vyhodnocuje úspěšnost svých absolventů v dalším vzdělávání (přijímací řízení, výsledky na dalším stupni vzdělávání, profesní dráha). ČŠI v širokém spektru své činnosti mimo rámec komplexní inspekce ve škole používá další nástroje hodnocení výsledků vzdělávací činnosti prostřednictvím didaktických testů, distančního sběru a vyhodnocování informací především o podmínkách pro rozvoj vybraných gramotností prostřednictvím systému InspIS DATA (INEZ). Další nástroje pro tuto oblast budou vytvořeny v budoucnosti, po vyhodnocení a plném využití současných a nově zaváděných nástrojů. 17 Důvodem stávajících formulací je případné využití ze strany škol. 18/24

Porada ředitelů škol a školských zařízení

Porada ředitelů škol a školských zařízení Porada ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Ivana Blažková školní inspektorka Pardubického inspektorátu Ústupky u Seče Hotel Jezerka, 2. 12. 2015 Porada ředitelů škol a školských zařízení Plán hlavních

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Speciální mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Helfertova 2 Helfertova 2, 662 63 Brno Identifikátor: 600171540 Zřizovatel: Školský

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2017

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2017 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2017 1/115 Obsah Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Modifikace pro předškolní vzdělávání... 18 1 Koncepce

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních modifikace zohledňující specifika pro žáky se

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních modifikace zohledňující specifika pro žáky se Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních modifikace zohledňující specifika pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Praha, červen 2015 Obsah

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Vzdělávací program RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Akreditace MSMT- 30149/2014-1-747 platí do 10.11.2017 Anotace V rámci vzdělávacího programu se účastník seznámí s metodami a nástroji

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-37/08-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-37/08-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-37/08-07 Základní škola, České Budějovice, Oskara Nedbala 30 Adresa: Oskara Nedbala 30, 370 05 České Budějovice Identifikátor:

Více

Informace o činnosti České školní inspekce

Informace o činnosti České školní inspekce Informace o činnosti České školní inspekce PhDr. Jana Bartošová ředitelka Jihočeského inspektorátu České školní inspekce Setkání zástupců mateřských škol a základních škol z území ORP České Budějovice,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 představuje základní informace o důvodech a potřebách vyvinutí nových inspekčních standardů pro hodnocení rozvoje

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Kneslova 28. Kneslova 28, 618 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 473

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Kneslova 28. Kneslova 28, 618 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 473 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Kneslova 28 Kneslova 28, 618 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 473 Termín konání inspekce: 5., 6. a 8. června 2006

Více

Příloha č. 1 Způsob hodnocení školních vzdělávacích programů Českou školní inspekcí

Příloha č. 1 Způsob hodnocení školních vzdělávacích programů Českou školní inspekcí Příloha č. 1 Způsob hodnocení školních vzdělávacích programů Českou školní inspekcí systému hodnocení Při hodnocení souladu školních vzdělávacích programů je využíván soubor kritérií a ukazatelů, který

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 122 376/99-11039 Signatura: al2ks205 Oblastní pracoviště č.12 Brno Okresní pracoviště Brno - město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Brno, Veveří

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Modul 3 Identifikované potřeby revize kritérií hodnocení České školní inspekce

Modul 3 Identifikované potřeby revize kritérií hodnocení České školní inspekce Modul 3 Identifikované potřeby revize kritérií hodnocení České školní inspekce Modul 3 informuje o předcházející podobě kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a o zjištěných potřebách

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS -91/12 -S. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS -91/12 -S. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS -91/12 -S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J. Žižky 186 Sídlo: nám. J.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-237/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2019 Obsah Modifikace pro předškolní vzdělávání... 21 1 Koncepce a rámec školy... 21 1.1 Mateřská škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2018 Obsah Modifikace pro předškolní vzdělávání... 20 1 Koncepce a rámec školy... 20 1.1 Mateřská škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-101/12-M Název kontrolované osoby: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Sídlo: Jurikova 588, 753 01 Hranice IČO: 61986038

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Mateřská škola Zelená - Málkov Adresa: Mateřská škola Zelená - Málkov, okres Chomutov Identifikátor zařízení: 600 077 012 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov. Adresa: Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov. Adresa: Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov Adresa: Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 008 240

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-484/13-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 Sídlo: V

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-245/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 Sídlo: Husova 17/219,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rakovník. Nerudova 504, 269 01 Rakovník. Identifikátor školy: 600 028 003

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rakovník. Nerudova 504, 269 01 Rakovník. Identifikátor školy: 600 028 003 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Rakovník Nerudova 504, 269 01 Rakovník Identifikátor školy: 600 028 003 Termín konání inspekce: 24. - 26. květen 2005 Čj:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-432/14-A. PhDr. Věrou Hromádkovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-432/14-A. PhDr. Věrou Hromádkovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-432/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 48589373 Identifikátor: 600006158 Právní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2016 Schváleno ministryní školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 19. července 2016 Obsah Modifikace pro předškolní vzdělávání... 19 1 Koncepce a rámec

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2563/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 Jana

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 :

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 : Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-254/08-02 Název školy: Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 Adresa: Sadová 1234, 28 601 Čáslav Identifikátor: 600 007 278

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-1098/P-P. Mateřská škola KOMETKA, s.r.o.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-1098/P-P. Mateřská škola KOMETKA, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-1098/P-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola KOMETKA, s.r.o. Sídlo Střední 26, Brno, 60200 E-mail právnické osoby IČ 01873784 Identifikátor 691005419

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1276/11-A Název právnické osoby Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 vykonávající činnost školy: Sídlo: Kubelíkova 37, 130 00

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Adresa: Hloubětínská 700, 198 00 Praha 9 Identifikátor školy: 600040356 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální základní škola při Všeobecné fakultní nemocnici Praha 2, Ke Karlovu 2 Praha 2, Ke Karlovu 2, 120

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o. Litvínovská 600, 190 21 Praha 9. Identifikátor školy: 600 006 239

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o. Litvínovská 600, 190 21 Praha 9. Identifikátor školy: 600 006 239 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o. Litvínovská 600, 190 21 Praha 9 Identifikátor školy: 600 006 239 Termín konání inspekce: 13.

Více

H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y

H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Biskupského gymnázia v Ostravě jsou stanovena ve Školním řádu Biskupského

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 099/99-1032 Signatura: vc3as109 Oblastní pracoviště č. 2 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Havlíčkova 273 277

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-6/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav Sídlo: Školní 105, 691 63 Velké

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1598/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1598/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1598/10-T Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín-Šunychl 463 Adresa:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-477/08-11. Základní škola a Mateřská škola Želetava Adresa:

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-477/08-11. Základní škola a Mateřská škola Želetava Adresa: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-477/08-11 Základní škola a Mateřská škola Želetava Adresa: Pražská 164, 675 26 Želetava Identifikátor: 600 122 301

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-188/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-188/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Identifikátor školy: 600 001

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1002/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60162961 Identifikátor 600006476 Právní forma Zastoupená Křesťanské gymnázium Kozinova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-27/11-J. Lísek 90, 592 45 Lísek. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-27/11-J. Lísek 90, 592 45 Lísek. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-27/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Lísek příspěvková organizace Lísek 90, 592

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-40/12-J. příspěvková organizace. Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-40/12-J. příspěvková organizace. Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-40/12-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková

Více

Česká školní inspekce v současnosti

Česká školní inspekce v současnosti Česká školní inspekce v současnosti PhDr. Vlastislav Kožela ředitel Zlínského inspektorátu Krajská konference Svazu měst a obcí České republiky, Otrokovice, 28. 3. 2017 Česká školní inspekce v současnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01070/09-06 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Adresa:

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-65/08-R14 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Adresa: Komenského 186, 747 24 Chuchelná

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2375/10 Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Sídlo: 262 53 Počepice 41 IČO: 75 033

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna II, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1/2656 Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

Roční plán činnosti školy

Roční plán činnosti školy Roční plán činnosti školy školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Miroslav Kuś, ředitel školy Ostrava, srpen 2010 Úvod Školní rok 2010/2011 je pro Střední uměleckou školu v Ostravě, příspěvkovou organizaci

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-115/11-Z. Mgr. Radomírem Válkem ředitelem školy. Salašská 300, 687 06 Velehrad

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-115/11-Z. Mgr. Radomírem Válkem ředitelem školy. Salašská 300, 687 06 Velehrad Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-115/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště Salašská 300, 687 06 Velehrad IČ: 46 956

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2593/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Dobřichovice Sídlo Lomená 159, 252 29 Dobřichovice E-mail právnické osoby zus@dobrichovice.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-375/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-375/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-375/10-T Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace Adresa: Jaklovecká 14/1201,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

nástroj podpory vzdělávání v regionech Ing. Dana Pražáková, PhD.

nástroj podpory vzdělávání v regionech Ing. Dana Pražáková, PhD. Akce KLIMA a Místní akční plány jako koordinační nástroj podpory vzdělávání v regionech Ing. Dana Pražáková, PhD. Investiční priority prioritní osy 3 1) Omezování a prevence předčasného ukončování školní

Více